Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Oppvekstutvalget"

Transkript

1 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16 møterom Gutzeit 4. Etg. Tidspunkt: Onsdag , kl. 18:30 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon , e-post eller Marit Hexeberg e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. [ Til utvalgets medlemmer: Utvalgets medlemmer møter kl 17:00 for en orientering om Økonomisk status per v/ Plan- og økonomikonsulent Marianne Bekker Sakliste PS 26/09 Referatsaker PS 27/09 Resultater fra elevundersøkelsen 2009 PS 28/09 Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - bortvisning av elever PS 29/09 Endring i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter Fredrikstad Peter Kuran utvalgsleder

2 PS 26/09 Referatsaker RS 17/09 RS 18/09 RS 19/09 RS 20/09 RS 21/09 RS 22/09 Orientering om Helsevern for barn og unge v/ virksomhetsleder Kirsten Mostad Pedersen Svømmeopplæring i skolen - orientering v/ fagsjef skole Stein Krogsrud Prosjekt Spokus, informasjonsfilmen som viser aktivitetene i prosjektet Utviklingsprosessen ved barneverntjenesten i Fredrikstad - kopi av brev til Kontrollutvalget, datert (sendes kun til utvalgsmedlemmene) Høringsnotat om endringer i barnehageloven - rett til barnehageplass for barn av asylsøkere. Kopi av vår høringsuttalelse, datert (sendes kun til utvalgsmedlemmene) Kjæråsen barnehage - orientering v/ utvalgsleder Peter Kuran

3 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/1422 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 89838/2009 Klassering: B00 Saksbehandler: Tor Ivar Strand Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Oppvekstutvalget /09 Resultater fra elevundersøkelsen 2009 Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Resultater fra elevundersøkelsen 2009 tas til orientering Fredrikstad, Sammendrag Både på 7. og 10. trinn viser resultatene at Fredrikstad stort sett ligger likt med, - eller litt under -, resultater på nasjonalt og fylkesnivå. Totalt er det lite endring av resultatene fra 2008 til 2009 i Fredrikstad med unntak av området elevmedvirkning på 10.trinn hvor resultatet viser en negativ utvikling. Dette er en lite ønsket utvikling siden dette området er et av satsingsområdene etter elevundersøkelsen Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Det henvises til Saksopplysninger Elevundersøkelsen er Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelse som gir elever på 7. og 10. trinn mulighet til å si sin mening om læring og trivsel i opplæringen. Resultatene fra brukerundersøkelsene slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på skoleporten.no Økonomiske konsekvenser Ikke relevant Ansattes medbestemmelse Ikke relevant

4 Vurdering I tabellene under er det beregnet gjennomsnittsresultat for hovedområdene i elevundersøkelsen (tilleggspørsmål ikke medtatt). På 7. trinn viser at resultatet for 2009 er relativt stabilt i forhold til 2008 i Fredrikstad. 7.trinn: Trivsel Motivasjon Læring Vurdering og veiledning Arbeidsmiljø Elevmedvirkning ,33 3,89 3,91 3,44 3,76 3, ,33 3,92 3,90 3,49 3,74 3,61 Endring 0,00-0,04 0,01-0,05 0,01-0,03 Sett opp mot nasjonale og fylkesresultat ligger resultatet for Fredrikstad stort sett likt med nasjonale/fylkesresultat 7.trinn: Vurdering og Trivsel Motivasjon Læring veiledning Arbeidsmiljø Elevmedvirkning Nasjonalt 7. trinn 4,33 3,85 3,92 3,46 3,71 3,53 Østfold 7. trinn 4,35 3,88 3,91 3,45 3,74 3,58 Fredrikstad 7. trinn 4,33 3,89 3,91 3,44 3,76 3,58 Totalt er det lite endring av resultatene fra 2008 til 2009 for 10.trinn med unntak av området elevmedvirkning hvor resultatet viser en negativ utvikling. Dette er en lite ønsket utvikling siden dette området er et av satsingsområdene etter elevundersøkelsen trinn: Trivsel Motivasjon Læring Vurdering og veiledning Arbeidsmiljø Elevmedvirkning ,22 3,43 3,77 3,30 3,63 2, ,23 3,42 3,81 3,35 3,65 2,78 Endring -0,01 0,00-0,04-0,05-0,02-0,25 Sett opp mot nasjonale og fylkesresultat ligger resultatet på 10. trinn for Fredrikstad litt under de nasjonale resultatene. 10.trinn: Trivsel Motivasjon Læring Vurdering og veiledning Arbeidsmiljø Elevmedvirkning Nasjonalt 10. trinn 4,20 3,83 3,85 3,31 2,98 2,58 Østfold 10.trinn 4,19 3,78 3,79 3,30 2,95 2,58 Fredrikstad 10.trinn 4,22 3,76 3,77 3,30 2,95 2,53

5 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/10377 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 85924/2009 Klassering: B0 Saksbehandler: Bjørnar Rødje Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Oppvekstutvalget /09 Formannskapet Bystyret Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - bortvisning av elever Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å avgi slik innstilling til Formannskapet: 1. Fredrikstad kommune ønsker at forslag om å endre bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven om delegering av myndighet til bortvisning av elever fra undervisningen ikke gjennomføres Fredrikstad, Sammendrag Kunnskapsdepartementet ønsker å endre opplæringsloven og privatskoleloven slik at rektor kan delegere myndighet til å bortvise elever i inntil en dag til lærere. Dette begrunnes med at dette vil være ett tiltak som styrker lærernes autoritet. Rådmannen deler ikke kunnskapsdepartementes syn på saken og går i mot lovendringen. Rådmannen frykter at en delegering av denne myndighet kan føre til svært ulik praksis mellom lærerne og skolene. Rådmannen har heller ikke registrert at skoleledere eller lærere i Fredrikstad kommune har ytret ønske om endringer av loven på dette punkt. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Høring Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven bortvisning av elever med høringsnotat Saksopplysninger Kunnskapsdepartementet ønsker å endre opplæringsloven og privatskoleloven slik at det åpnes for å delegere til lærere myndighet til å bortvise elever inntil en dag. Departementet begrunner endringsforslaget i at de ønsker å legge til rette for å bevare og styrke lærernes autoritet i undervisningssituasjon gjennom å åpne for at rektorenes myndighet til å fatte avgjørelse om bortvisning fra undervisning for inntil en dag kan delegeres til lærerne. Avgjørelser om bortvisning for mindre enn en dag vil ikke være å regne som et enkeltvedtak.

6 Følgende lovendringer foreslås : 1. Forslag til lovtekst opplæringsloven 2-10 (endring i kursiv) Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstrinna 8-10 som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil tre dagar, og at elevar på årstrinna 1-7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen. Rektor sjølv vedtek bortvisning etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på årstrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvisning for resten av dagen. Rektor kan bestemme at lærarane skal ha mynde til å treffe avgjerd om bortvisning frå undervisninga for inntil ein dag. 2. Forslag til lovtekst opplæringsloven 3-8 første ledd (endring i kursiv) Fylkeskommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil fem dagar. Rektor sjølv vedtek å vise bort ein elev etter leddet her etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Rektor kan likevel bestemme at lærarane skal ha mynde til å treffe avgjerd om bortvisning frå undervisninga for inntil ein dag. 3. Forslag til lovtekst privatskoleloven 3-10 (endring i kursiv) Skolen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga. På årstrinna 1-7 kan visast bort frå for enkelttimar eller for resten av dagen, og på årstrinna 8-10 kan elevar visast bort inntil tre dagar. Elevar i vidaregåande opplæring kan visast bort i inntil fem dagar. Den daglege leiaren av skolen vedtek sjølv bortvisning etter å ha rådført seg med lærarane til eleven.. Dagleg leiar kan likevel bestemme at lærarane skal ha mynde til å treffe avgjerd om bortvisning frå undervisninga for inntil ein dag. Foreldra til elevar på årstrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvisning for resten av dagen. Økonomiske konsekvenser En eventuell endring av opplæringsloven og privatskoleloven på dette området vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for Fredrikstad kommune Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Ansattes organisasjoner er en del av høringsinstansene, slik at organisasjonene blir hørt der. Vurdering Departementet vurderer at bortvisning fra opplæringen for en kortere eller lengre tidsperiode er en alvorlig sanksjon. Rådmannen deler det synspunktet. Faktisk er bortvisning den sterkeste sanksjon som opplæringsloven åpner for. Og bortvisning for inntil en dag er maksimaltiden en elev på første til syvende årstrinn kan bortvises.

7 Rådmannen deler departementets syn på at en bør legge til rette for å bevare og styrke lærernes autoritet i undervisningssituasjon, men ser ikke at det å åpne for delegering av myndighet til bortvisning vil være ett godt virkemiddel for å oppnå dette. Rådmannen frykter at det ved en slik delegering av myndighet kan oppstå situasjoner hvor elever behandles ulikt fra lærer til lærer. Elever og foresatte vil oppleve dette som meget urettferdig og ingen vil være tjent med at så sterke virkemidler som bortvisning blir benyttet forskjellig fra lærer til lærer. I tillegg vil da avgjørelsen om bortvisning måtte fattes rask og ofte i en opphetet situasjon. Rådmannen anser at avgjørelsen om bortvisning vil være best ivaretatt dersom myndigheten forblir hos rektor. Rådmannen er heller ikke kjent med at rektorer eller lærere i kommunen noen gang har oppfattet gjeldende lovverk som en hindring på dette området, eller at det har medført problemer for noen av skolene i Fredrikstad. En anser heller ikke at dette skal ha vesentlig betydning verken i forhold til at enkeltlærerens autoritet opprettholdes eller i forhold til å få iverksatt sanksjoner i forhold til elever. Det er også i denne sak viktig å huske at bortvisning er opplæringslovens sterkeste straffereaksjon i forhold til elever og rådmannen anbefaler derfor at denne myndighet fortsatt tilhører rektor selv og at den ikke kan delegeres videre til lærere.

8 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 29 Løpenr.: 89251/2009 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samarb.- og arb.miljøutv. omsorgs- og oppv.seksjon Oppvekstutvalget /09 Endring i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. I henhold til Opplæringslovens utarbeides en årlig rapport om grunnskoleopplæringen. Rapporten inngår i kommunens årsrapport som legges frem for bystyret. Fredrikstad, Sammendrag Stortinget har med virkning fra vedtatt lovendringer i Opplæringslova og Privatskolelova. I tillegg har Kunnskapsdepartementet fastsatt nye forskrifter på to områder: - Individuell vurdering - Rett og plikt til fysisk aktivitet Rådmannen anbefaler at saken tas til orientering og at oppfyllelse av plikt til å utarbeide og legge frem en årlig rapport om opplæringstilbudet inngår i kommunens årsrapport. Vedlegg 1. Rundskriv F fra Kunnskapsdepartementet Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Stortinget har vedtatt lovendringer i opplæringslova pr Endringene er blant annet oppfølging av tiltak varslet i St.meld. nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen.

9 Lovendringene gjelder følgende områder: 1. Plikt til tidlig innsats i fagene. 1-3 Plikten presiserer skoleeieres plikt til tilrettelegging av tidlig innsats for elever på årstrinn i fagene norsk eller samisk, og matematikk. Innsatsen skal rettes mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning, blant annet ved økt lærertetthet. Plikten vil være en del av tilpasset opplæring. Lovendringene gir ikke elever individuelle rettigheter, og det er ikke knyttet enkeltvedtak til opplæringen. Retten til spesialundervisning forblir uendret og skal gjelde på samme måte som før. Formålet med plikten til tidlig innsats er å få flest mulig til å nå kompetansemålene i norsk eller samisk og matematikk, og at de elevene som har svakest grunnleggende ferdigheter får et faglig løft. 2. Endring i reglene om organisering av elevene i grupper sosial tilhørighet. 8-2 Endringene presiserer at elevene i opplæringen skal deles i klasser eller basisgrupper som ivaretar behovet for sosial tilhørighet. Etter endringen kreves det at en så stor andel av opplæringen skjer i klassen eller basisgruppen at elevenes grunnleggende behov for sosial tilhørighet ivaretas der. Kontaktlæreransvaret er ved lovendringen koblet direkte til klassen/basisgruppen, og de elevene som er der. 3. Plikt til å utarbeide årlig rapport om tilstanden innen for grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen. Opplæringslovens Lovendringen innfører en plikt for kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere til å utarbeide en årlig rapport om tilstanden innenfor grunnskoleopplæringen og videregående opplæring. Rapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan også bygges ut med annen omtale som skoleeierne mener er hensiktsmessig ut fra lokale behov. Rapporten skal drøftes av kommunestyret, fylkesting og øverste ledelsen ved private skoler. 4. Presisering av retten minoritetsspråklige elever har til utvidet tid i videregående opplæring. 3-1 Lovendringen presiserer den rettigheten minoritetsspråklige elever har til utvidet tid i dag. Bakgrunnen for presiseringen er innføringen av eget hjemmelsgrunnlag for retten til særskilt språkopplæring i videregående opplæring (gjeldende fra 1. august 2008) som nødvendiggjør en klarere formulering av gjeldende rett til utvidet tid i videregående opplæring. 5. Presisering av plikten til å kartlegge ferdigheten minoritetsspråklige elever har i norsk. Opplæringslova 2 8 og Privatskolelova 3-5 Lovendringen presiserer den gjeldende plikten kommuner og fylkeskommuner har til å kartlegge ferdighetene i norsk hos minoritetsspråklige elever før det blir fattet vedtak om å starte opp med eller avslutte særskilt språkopplæring, og plikten de har til slik kartlegging underveis i opplæringsløpet. Kartleggingen skal sikre at de elevene som har rett til særskilt språkopplæring får retten oppfylt, og den skal sikre at de elevene som har slik opplæring får realisert overgangen til ordinær undervisning når ferdighetene tilsier det. Dette er i samsvar med lovens intensjon. 6. Presisering av plikten til foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring d Lovendringen presiserer den plikten til foreldresamarbeid som både kommunen og fylkeskommunen har i dag, men som ikke er formulert i egen bestemmelse men følger av ulike konkret lovregler. Ved organiseringen av det nærmere innholdet i foreldresamarbeidet skal det tas lokale hensyn. Departementet vil vurdere behovet for utfyllende regler i forskrift.

10 7. Lovfeste hjemmel for forskrifter om rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskolen. 1-3 Lovendringen innebærer en lovfesting av hjemmel for departementet til å gi forskrifter om aktiviteter som ikke er opplæring i fag, herunder fysisk aktivitet. Aktiviteten vil være en del av den lovfestede retten og plikten til grunnskoleopplæring. Med hjemmel i lovreglene vil det bli utarbeidet forskrifter om fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringen. Departementet viser i denne forbindelse til at et forslag om forskrifter har vært på høring og nå er under behandling i Utdanningsdirektoratet. 8. Endring i reglene som gjelder private skoler som gir særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede. Privatskolelova flere lovparagrafer Lovendringene gir departementet hjemmel til å fastsette forskrifter om tilskuddsordningen for skoler som gir særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede etter privatskoleloven, og åpner samtidig for at slike skoler etter søknad kan få dispensasjon til å kreve inn skolepenger. Det innføres ikke krav om at skolene krever inn skolepenger, kun en mulighet for den enkelte skole til å søke om dette. 9. Lovfeste rett til refusjon for utgifter som er knyttet til opplæring i helseinstitusjoner. Opplæringslova 13 3 a. Lovendringen innebærer at fylkeskommunen der helseinstitusjonen ligger, får en rett til refusjon av utgifter som er knyttet til opplæring av barn og unge fra fylkeskommunen der pasienten er bosatt på det tidspunktet da pasienten ble innlagt. Refusjonsretten er avgrenset til å gjelde utgifter knyttet til opplæring av pasienter i institusjoner som tilbyr tverrfaglig, spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og pasienter i institusjoner innen psykisk helsevern. Forslaget medfører ikke endringer i institusjonsfylkets helhetlige ansvar for opplæringen til pasienter i helseinstitusjon. Formålet er å medvirke til rimeligere fordeling av de økonomiske kostnadene knyttet til opplæringen. Departementet vil gi utfyllende bestemmelser om refusjonssatser i forskrift. Forskriftsendringene gjelder følgende områder: Rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskolen. Departementet har med virkning fra 1. august 2009 fastsatt nye forskrifter til opplæringslova og privatskolelova om at elever på årstrinn skal ha jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Hensikten med forskriftene er å legge til rette for en mer variert og aktiv skoledag for elevene. Fysisk aktivitet har positive effekter både for fysisk og psykisk helse, for læringsmiljø og læringsutbytte. Forskriftsendringer om individuell vurdering Departementet har med virkning fra 1. august 2009 fastsatt nye forskrifter til opplæringslova og privatskolelova om individuell vurdering i grunnopplæringen. De viktigste endringene/presiseringene i den nye forskriften er at det er innført: - ett felles kapittel om vurdering for grunnskolen og videregående opplæring - eget kapittel om vurdering for grunnopplæring særskilt organisert for voksne - tydelige krav til en underveisvurdering som har læring som mål - halvårsvurdering i hele grunnopplæringen for å styrke det systematiske vurderingsarbeidet. På trinn kan dette blant annet være et viktig verktøy for tidlig innsats. - planmessig samtale med eleven minst hvert halvår også i grunnskolen - tydelige krav til elevens, lærlingens og lærekandidatens medvirkning i vurderingsarbeidet i skolen

11 - grunnlag for vurdering i orden og oppførsel - grunnlag for karakterfastsetting på vitnemål - føring av fravær på vitnemålet Økonomiske konsekvenser Pkt 1: Plikt til tidlig innsats i fagene. Kommunen er gitt kompensasjon for økt lærertetthet i fagene på Trinn Pkt 5: Kommunen er gitt ansvar for kartlegging av norskferdighetene til minoritetsspråklige elever i private skoler. Dette vil medføre bruk av lærerressurser på skoler som ligger nær private skoler. Det er uklart hvor stort omfanget vil bli. Denne ressursbruken er ikke kompensert gjennom tilskudd fra staten. Pkt. 7: Rett og plikt til fysisk aktivitet. Det ser ut til at organiseringen av tilbudet vil kunne kreve en ressursinnsats som ligger over det som er kompensert fra staten. Ansattes medbestemmelse Saken legges frem for Samarbeids og arbeidsmiljøutvalget Vurdering Lovendringene tar utgangspunkt i Stortingsmelding nr 31, Kvalitet i skolen. Et av hovedfokusområdene for meldingen var: Hva gir høyere kvalitet i opplæringen? Tidlig innsats var ett av statsningsområdene en mente ville gi stor effekt. Dette uttrykkes bl.a. i Opplæringslovens 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning. Flere av de øvrige lovendringene ivaretar dette perspektivet. Oppvekstutvalget vedtok følgende i sak 48/08: Fredrikstad kommune innfører ordning med føring av fravær på vitnemål fra skoleåret 2009/2010. I de nye vurderingsforskriftene er dette tatt inn, og skolene forbereder seg nå på at fravær føres på vitnemålet for avgangselever fra Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Eleven eller foreldre kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når det er lagt frem dokumentasjon på årsaken til fraværet. For inntil 14 dager i et opplæringsår kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet: - dokumentert fravær som skyldes helsegrunner - innvilget permisjon etter opplæringslovens Disse bestemmelsene samsvarer med intensjonene i Oppvekstutvalgets vedtak i sak 48/08. I Opplæringslovens heter det: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.

12 Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. Den årlige rapporten som omtales her skal presenteres for kommunestyret og drøftes der. Rådmannen anbefaler at denne inngår i Årsrapporten som fremlegges for de aktuelle politiske organer i kommunen.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.12.2008 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT Asker kommune Solvang skole Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Ot.prp. nr. 55 (2008 2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

Ot.prp. nr. 55 (2008 2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova Ot.prp. nr. 55 (2008 2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova Innhald 1 Innleiing... 5 5.3 Høringa... 25 1.1 Hovudinnhaldet i proposisjonen... 5 5.3.1 Høringsforslaget frå departementet...

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Veileder Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Innhold Innledning 3 Hvem er nyankomne elever? 3 Kap. 1 Regelverk 4 Grunnskoleopplæring 4 Videregående opplæring 5 Innføringstilbud 6

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer