Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV"

Transkript

1 Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED GIS MED DETTE UTFYLLENDE BESTEMMELSER SOM ANGITT NEDENFOR. TIL KAPITTEL TO Søkere som har dokumentert behov for tidlig svar på opptak, kan be om tidlig opptak. Tidlig opptak kan gis til søkere med høy poengsum eller poengsum over medianen ved fjorårets opptak. TIL 2-3 Kun søkere som oppfyller minstekrav for opptak, kan rangeres ved opptak. Søkere som er kvalifisert, rangeres i henhold til reglene her. Søkere som har overholdt opprinnelig eller utsatt søknadsfrist, skal rangeres foran søkere som søker etter fristen. Høyskolen kan likevel behandle en søknad etter fristen der: a) søker dokumenterer særlige grunner for ikke å ha overholdt søknadsfristen. b) søknad gjelder restplasser etter hovedopptaket. Søknader til ledige plasser behandles løpende frem til opptaket er avsluttet, og uten bruk av rangeringsreglene. Rangering av søkere ved opptak til masterstudier Masterstudier uten krav om yrkespraksis for opptak, jf. forskrift om krav til mastergrad 3 1) Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 2) Utdanningspoeng: Det gis ett utdanningspoeng per beståtte 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt fire poeng. 3) Tilleggspoeng: Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. 4) Konkurransepoeng: Fremgår som sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng. Masterstudier med krav om yrkespraksis for opptak, jf. forskrift om krav til mastergrad 5 1) Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 2) Utdanningspoeng: Det gis ett utdanningspoeng per beståtte 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt fire poeng. 3) Praksispoeng: Det gis to praksispoeng per år ved utover minstekravet for opptak, maksimalt 10 poeng. 4) Tilleggspoeng: Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. 5) Konkurransepoeng: Fremgår som sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng. Rangering av søkere ved opptak til videreutdanninger og påbyggingsstudier Videreutdanninger og påbyggingsstudier uten krav om praksis for opptak 1) Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 2) Utdanningspoeng: Det gis ett utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt 4 poeng. 3) Tilleggspoeng: Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. 4) Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng 1 av 10

2 Videreutdanninger med krav om praksis for opptak 1) Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 2) Utdanningspoeng: Det gis tre utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt 12 poeng. 3) Praksispoeng: Det gis fire praksispoeng per år med utover minstekravet for opptak, maksimalt 20 poeng. 4) Tilleggspoeng: Det kan gis inntil åtte tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. 5) Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng. Rangering av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Det gis utdanningspoeng på bakgrunn av utdanningsnivå og antall avlagte studier som er relevante undervisningsfag i skolen. Summen av utdanningspoeng utgjør konkurransepoeng. Søkere med høyere grads utdanning (hovedfag, mastergrad eller tilsvarende), gis 50 utdanningspoeng. Søkere med lavere grads utdanning, gis ti utdanningspoeng per beståtte studieår (60 studiepoeng), og fem utdanningspoeng for beståtte halvårsenheter (30 studiepoeng) innenfor utdanninger som er relevante undervisningsfag i skolen. Når søker dokumenterer et oppnådd gradsvitnemål (bachelor, cand.mag. eller tilsvarende), gir dette poenguttelling på grunnlag av normert studietid for denne graden (30-40 poeng). Maksimalt antall utdanningspoeng for utdanninger innenfor lavere grad, er 45. Søkere med bestått, integrert treårig yrkesrettet bachelor-/profesjonsutdanning på lavere grads nivå, gis 30 utdanningspoeng for denne utdanningen. Det kan utover dette gis inntil 15 utdanningspoeng for beståtte studieår og halvårsenheter i tillegg til profesjonsutdanningen,, og/eller ti ekstra utdanningspoeng for et relevant fagbrev fra videregående skole. Maksimalt antall utdanningspoeng for profesjonsutdanning med eventuell tilleggsutdanning, er 45 poeng. Søkere med fagbrev/fagutdanning fra videregående skole og yrkesteoretisk utdanning, gis 30 utdanningspoeng for den utdanningen som samlet kvalifiserer for opptak. Det kan utover dette gis inntil 15 utdanningspoeng for beståtte studieår og halvårsenheter som er tatt i tillegg til den kvalifiserende utdanningen. Maksimalt antall utdanningspoeng for fagbrev, yrkesteoretisk utdanning og eventuell tilleggsutdanning, er 45 poeng. Ved poenglikhet gis det 0,1 tilleggspoeng per emne/enheter i utdanningen som gir undervisningskompetanse i videregående skole, jf. forskrift til opplæringslova 14-1 til Ved fortsatt poenglikhet, rangeres søkere etter alder med eldste søker først. Opptak utenom rangeringsreglene og kvoter for opptak Inntil 25 prosent av søkerne tildeles opptak utenom rangeringsreglene etter individuell vurdering. Dette kan gjelde for søkere med minst ett av følgende grunnlag: a) når søker ikke kan rangeres etter rangeringsreglene b) når søker dokumenterer at sykdom, funksjonshemming eller andre spesielle forhold gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens reelle kvalifikasjoner Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

3 Ved vurdering av opptak utenom rangeringsreglene, foretas en samlet vurdering om søker har likeverdige kvalifikasjoner med søkere som tas opp etter ordinær rangering. Rangering av søkere med godkjent realkompetanse Til masterstudium, videreutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning, rangeres søkere som er kvalifisert ved en individuell og skjønnsmessig vurdering. TIL 2-4 For opptak på grunnlag av realkompetanse til videreutdanninger og masterstudier, kreves at søker dokumenterer formell kompetanse som er på samme nivå som de krav om utdanning og eventuell yrkespraksis som stilles i forskriftens 2-1 og dens utfyllende bestemmelser. Vedtak om godkjent realkompetanse er kun gyldig i det påfølgende studieåret, og til den utdanningen det er gitt opptak til. TIL KAPITTEL TO OG 2-4 Fagkrav til opptak på grunnlag av realkompetanse Utdanningsområde/Studienavn Praksis Fag Helsefag: sykepleier radiograf optometri med videregående skole Matematikk 224 timer fra KL eller likeverdige Historie: historie Idrett: Idrett, ernæring og helse Ingeniørfag: data elektro mikro og nano maskin produktdesign IT: IT og informasjonssystemer Informasjonssystemer og IT ledelse dynamisk webdesign Jus jus jus og ledelse Kunst og håndverk: kunst og håndverk, årsstudium Lærerutdanning: barnehagelærer Minimum 5 år relevant praksis Spesielle opptakskrav HING (link); Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Matematikk 224 timer fra KL eller likeverdige Norsk, Engelsk og Matematikk på nivå med videregående skole (lavere timetall enn 224 timer fra KL kan godkjennes). Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

4 Lærerutdanning: grunnskolelærer grunnskolelærer lektorutdanning Matematikk: matematikk Marintekniskefag: marinteknisk drift nautikk Marintekniskefag: skipsfart og logistikk Mediefag: visuell kommunikasjon Musikk: musikk årsstudium Pedagogiske fag: ungdomskunnskap Samfunnsfag: statsvitenskap Samfunnsfag og psykologi: internasjonal forståelse og samarbeid sosiologi Språkfag: engelsk Minimum 5 år relevant praksis Minimum 5 fem år Spesielle opptakskrav LÆRER (link) Norsk 394 timer fra KL med karakteren 3 eller bedre, Matematikk 224 timer fra KL med karakteren 3 eller bedre. Minimum 35 skolepoeng (link). Engelsk minimum på nivå med videregående skole, se språkkrav (link). Spesielle opptakskrav REALFA (link). Matematikk: R1(eller S1og S2)og enten R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2. Matematikk R1+R2 eller likeverdige Matematikk: 224 timer i KL eller likeverdige Norsk, Engelsk og Matematikk på nivå med videregående skole. Engelsk 140 timer fra KL/5 (4) uketimer fra R-94, eller lignende. Norsk/eller annet morsmål. Kunnskap om Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

5 Språkfag: norsk Økonomisk- administrative fag: bedriftsøkonomi event & sport management markedsføring regnskap og revisjon reiseliv økonomi og ledelse/adm. event & sport management Andre tresemesterordning til ingeniørutdanning grammatikk, kultur og litteraturkunnskap knyttet til eget morsmål på nivå med Norsk som hovedmål, 393 timer i KL Norsk 393 timer fra KL eller likeverdige Matematikk: 224 timer i KL eller likeverdige Matematikk: 224 timer i KL eller likeverdige TIL 2-6 Søkere rangeres etter følgende kriterier: a) Innenfor hver gruppe som beskrevet i 2-6 legges vitnemål/kompetansebevis til grunn for beregning av konkurransepoeng. Gjennomsnittskarakteren for samtlige fag på det aktuelle vitnemålet/kompetansebeviset multipliseres med 10. Ved bokstavkarakterer settes: S = 5, M = 4, G = 3, Ng = 2. b) Det gis tilleggspoeng for praksis ut over minstekravet med 0,3 poeng per måned i inntil tre år. Militær førstegangstjeneste, siviltjeneste, omsorgsarbeid i hjemmet og skolegang ut over minstekravet teller som praksis måned for måned. Avlagt fag- og svenneprøve gir tre tilleggspoeng ut over praksispoengene. c) Søkerne rangeres i tre kvoter innenfor hver gruppe som beskrevet i forskriftens 2-6, med følgende kvoterangering: 1. Søkere fra gruppe a: 50 prosent av studieplassene 2. Søkere fra gruppe b: 50 prosent av studieplassene 3. Søkere fra gruppe c: Hvis ledig plass i gruppe a eller b Hvis gruppe a eller b ikke fylles opp, er det kvoteflyt mellom gruppene. TIL 2-7 Det kan gis betinget opptak der søker mangler del av minstekravet for opptak. For opptak til videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning, kan betingetopptak gis når følgende kriterier er oppfylt: a) Der forhold utenfor søkers kontroll har medvirket til at eksamen som inngår i kravet for opptak ikke er avlagt eller har blitt sensurert. Det er en forutsetning at søker kan dokumentere oppmelding til eksamen. Særlige forhold må dokumenteres. b) Der søker ikke har bestått eksamen som inngår i kravet for opptak, men der det likevel kan antas at søker har tilstrekkelige, faglige kvalifikasjoner for å kunne påbegynne studiet. Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

6 Der hovedopptak gjennomføres før 1. juli, kan tilbud om opptak til søkere som er i ferd med å fullføre utdanningen samme semester, bli gitt som et betinget tilbud som forutsetter ettersending av vitnemål fra søker innen fastsatt frist. TIL 3-1 FØRSTE LEDD Tidligere avlagt grad, yrkesutdanning eller annet studieprogram av tre års omfang eller mer som har gitt eget vitnemål fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold eller høyskole som nå er en del av Høgskolen i Buskerud og Vestfold, kan ikke konverteres til en bachelorgrad TIL 3-2 FØRSTE LEDD Følgende normer ligger til grunn for forventet arbeidsbelastning for en student på høyskolens bachelorstudier: a) Antall studentarbeidstimer per studieår: 1600 timer b) Antall uker per studieår: 40 c) Antall arbeidstimer per uke: 40 d) Antall studiepoeng per uke: 1,5 studiepoeng e) Antall arbeidstimer per studiepoeng: ca. 26,5 timer f) Arbeidstid knyttet til lesing av pensum: 6 sider per time Eksempel på arbeidsbelastning for et emne på 7,5 studiepoeng Forelesning 18 Selvstudium 40 Innleveringsoppgave 1 40 Innleveringsoppgave 2 40 Pensum 350 s 58 Eksamen 4 Sum 200 Veiledende standard for oppgaveomfang Fordypningsoppgave 15 studiepoeng o Individuell besvarelse: ord (+/- 10 prosent), ca. 21 sider o Gruppebesvarelse: ord (+/- 10 prosent), ca. 29 sider Arbeidskrav (for eksempel essay om praksis/praksisfortelling) o Individuell besvarelse: 3000 ord +/- 10 prosent (ca. 8 sider) Gruppebesvarelse: 4500 ord +/-10 prosent (ca. 12 sider) Refleksjonsnotat o Individuell besvarelse: 1500 ord +/- 10 prosent (ca. 4 sider) TIL 3-2 ANDRE LEDD BOKSTAV D Fordypningsemner som skal inngå i en selvkomponert, tverrfaglig bachelorgrad må som hovedregel være av minimum syv og et halvt studiepoengs omfang. TIL 4-2 TREDJE LEDD Privatister må i tillegg til å betale semesteravgift også betale eksamensavgift. Privatister som har studierett ved annen høyskole/universitet, og som har betalt semesteravgift, skal ikke betale ekstra semesteravgift til Høgskolen i Buskerud og Vestfold, men kun eksamensavgift. Eksamensavgift beregnes per enkelteksamen, uavhengig av om privatisten avlegger flere eksamener i samme semester. Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

7 Studiepoeng per eksamen Privatistavgift 0 14 (0-10) Kr (10-20) Kr og over Kr Eksamen som omfatter hjemmeoppgaver, produktvurdering o.l. Kr Enkeltemnestudenter tildeles en ledig studieplass på et emne, og har samme rettigheter som alle andre studenter ved høyskolen. I praksis betyr det at man får samme tilgang til undervisning, veiledning og Fronter. Enkeltemnestudenter betaler ordinær semesteravgift og får studentbevis som gir vanlige studentrabatter. TIL 5-1 Studenten må betale semesteravgift før han/hun kan avlegge til eksamen, jf. forskriftens 4-1. TIL 5-2 SJETTE LEDD Studenter som ønsker å avlegge eksamen på et betalingsstudium, må betale eksamensavgift i henhold til de beløp som gjelder for aktuelt studium. TIL 5-4 FEMTE TIL SYVENDE LEDD At oppgaven skal være vesentlig omarbeidet, innebærer at oppgaven må endres betydelig for at den skal kunne leveres inn på nytt. Endringene må likevel være av en slik art at oppgaven fortsatt er innenfor godkjent problemstilling/prosjektbeskrivelse. Det er ikke nok bare å gjøre mindre endringer i layout og oppsett. Endringene må også være vesentlige i det faglige innholdet, slik at oppgaven fremstår som en tilnærmet ny oppgave. Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven. Denne veiledningen bør ikke overstige mer enn ti prosent av det opprinnelige timetall med veiledning. TIL 5-5 I studier hvor studentene skal ha praksis eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten fremlegger en politiattest før praksisperioden. Dette skal sikre at studenter som kommer i kontakt med barn og unge, pasienter og andre svake grupper ikke skal være siktet, tiltalt eller dømt for overtredelser av enkelte bestemmelser i straffeloven. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder. Ny politiattest skal fremlegges når det har gått tre år fra opptak, og studenten fortsatt er i studieprogrammet. TIL 5-8 FØRSTE LEDD Eksamensplan skal kunngjøres for studentene senest 1.mars for vårsemesteret og 1.oktober for høstsemesteret. TIL 5-10 ANDRE LEDD Høyskolen kan gjøre unntak fra bestemmelsen etter reglene i forskrift om målform i eksamensoppgaver 3, som følgende: a) når alle studentene har samme målform b) når eksamensoppgavene er særlig omfattende c) når fagterminologi mangler eller er ukjent for studentene i en målform d) andre særlige tilfeller i henhold til forskrift om målform i eksamensoppgaver 3 andre ledd Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

8 TIL 5-12 FJERDE LEDD Individuell tilrettelegging til eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for studenten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i størst mulig grad skal sørges for at studentene prøves likt. Den aktuelle eksamensformen skal legges til grunn ved vurdering av hvilket hjelpemiddel/hjelpetiltak som kan oppveie funksjonsnedsettelsen. Endring av eksamensform gjøres bare unntaksvis, da eksamensform må ses i sammenheng med læringsmål og fagspesifikke egenskaper. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav ved det enkelte studium. Dokumentasjon av nyere dato skal legges ved søknaden. Studenter som ved spesialist- eller legeerklæring dokumenterer fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser, skal få sine eksamener tilrettelagt så langt det er praktisk mulig. Det kan gis tilrettelegging i form av utvidet eksamenstid, regulerbar stol, bruk av medbrakt spesialstol, pc, eget rom og lignende. Dersom det er dokumentert at funksjonsnedsettelsen er av varig art, kan tilretteleggingen ved skriftlige skoleeksamener registreres som varig, slik at det ikke er nødvendig med ny søknad for hvert eksamenssemester. Ved hjemmeeksamen eller liknende eksamensformer, må det foretas en individuell vurdering av omfanget av en eventuell utvidet eksamenstid. Det kan i utgangspunktet ikke gis flere dager enn at oppgaven kan sensureres sammen med de oppgavene som er levert innen fristen. Ved semesteroppgaver og andre skriftlige arbeider som det kan arbeides med gjennom hele semesteret, må det vurderes hvor vidt det er rimelig å gi ekstra eksamensdager. Akutte lidelser eller forbigående funksjonsnedsettelser Studenter som dokumenterer at de på grunn av en akutt lidelse like før eksamen ikke kan gjennomføre denne, har rett til ny eksamen etter forskriftens 5-9. Dersom det er sannsynlig at en student med en akutt lidelse vil klare å gjennomføre eksamen med enkle, lite ressurskrevende tiltak, kan slik individuell tilrettelegging likevel gis. Spesifikke lese-, skrive- og matematikkvansker (dysleksi og dyskalkuli) Studenter som dokumenterer spesifikke lese-, skrive- eller matematikkvansker, kan få utvidet eksamenstid på 30 minutter ved skriftlige eksamener av tre og fire timers varighet, og én time på skriftlige eksamener som varer i fem timer eller mer. Det gis ikke tilleggstid for eksamener under tre timers varighet. Det kan søkes om å få avlegge skoleeksamen med bruk av pc med retteprogram. Andre hjelpemidler kan vurderes. Studenten kan ved henvendelse til eksamenskontoret få anonymiserte kopier av sin dokumentasjon som legges ved eksamensbesvarelsen. Det gis ikke anledning til å benytte retteprogram ved eksamen i norsk eller andre språkfag ved lærerutdanningene. Det gis normalt ikke ekstra eksamenstid for hjemmeoppgaver og lignende eksamensformer av flere dagers varighet. Utydelig håndskrift gir ikke rett til tilrettelegging ved eksamen. Allergi og/eller astma Allergi og/eller astma gir ikke grunnlag for individuell tilrettelegging til eksamen. Ved alvorlige eller særlige tilfeller, kan det gi grunnlag for ekstra tid til hvile og/eller tid til nødvendig medisinering. Dersom en student skulle bli så plaget av allergi eller astma at vedkommende ikke klarer å gjennomføre eksamen, kan studenten få utsatt eksamen. Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

9 Graviditet og amming Dersom en gravid student har behov for hviletid på eksamen, må det søkes særskilt om dette, og det må fremlegges legeerklæring som dokumenterer behovet. Studenter som ønsker å amme i løpet av en eksamen, kan søke om å få utvidet eksamenstiden tilsvarende medgått tid til amming, totalt inntil én time. Det er ikke krav om at forholdet dokumenteres, men det må søkes innen fristen på vanlig måte. Norsk som fremmedspråk Studenter med annet morsmål kan søke om å få benytte ordinær rettskrivningsordbok eller tospråklig rettskrivningsordbok ved eksamen. TIL 5-13 Dersom en student ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker å avlegge eksamen ved en annen utdanningsinstitusjon betales et gebyr på kr per eksamen. Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som ønsker å benytte Høgskolen i Buskerud og Vestfold som eksamenslokale, betaler et gebyr på kr per eksamen per student, samt eventuell godtgjøring for eksamensvakt. TIL 6-6 Studenten har rett til en begrunnelse for karakterfastsettingen. I begrunnelsen skal det gjøres rede for: Beskrivelse av generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Prinsipper, retningslinjer og vurderinger karakterfastsettingen bygger på. Faktiske forhold ved karakterfastsettingen (hvordan de ulike oppgavene er vektet, om feil svar gir dårligere uttelling enn ingen svar m.m). Hovedhensyn som har vært avgjørende ved en individuell vurdering Dersom en student avslår muntlig begrunnelse, regnes begrunnelsen som gitt, og det skal registreres når tidspunkt for begrunnelsen ble forsøkt gitt og avslått. TIL 7-1 ÅTTENDE LEDD Det kan utstedes duplikat av vitnemål for et honorar på kr For eldre vitnemål som ikke finnes i databasen, vil prisen være kr Utover dette har høyskolen ingen tjeneste for oversettelse av vitnemål. TIL 8-1 Ved skoleeksamen skal eksamensvakter varsle eksamenskonsulent om uregelmessigheter som kan tyde på eksamensfusk, og bidra til å sikre bevis. Ved ulike slags hjemmeeksamen/hjemmearbeid som må bestås for å avlegge endelig eksamen, eller oppnå fullført studieenhet, skal faglærer eller sensor rapportere til eksamenskontoret ved mistanke om fusk, som her kan være meget mangeartet. Faglærer/sensor lager et beskrivende notat som oversendes eksamenskontoret. Ved mistanke om fusk holdes studentens karakter tilbake inntil saken er avgjort. Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

10 Ved mistanke om fusk innkaller studieavdelingen til en samtale med studenten. Til stede bør være en person fra studieavdelingen, person fra fakultetsstaben/fakultetsadministrasjone eller eksamenskontor, samt fagperson dersom dette er nødvendig for sakens opplysning. Studenten kan la seg ledsage av en fullmektig. Fra møtet skrives et notat med samtlige av de tilstedeværendes underskrift, som siden skal følge saken. Studenten bes på møtet levere en skriftlig redegjørelse innen en nærmere angitt frist. Deretter avgjør studieavdelingen om mistanken skal legges frem for klagenemnda. Hvis mistanken frafalles, orienteres studenten om dette. Dersom det reises sak for klagenemnda, skal studenten oversendes alle sakspapirer. Studenten har videre rett til å forklare seg skriftlig og muntlig for klagenemnda. Klagenemnda fatter endelig vedtak i saken. Studenten kan la seg bistå av fullmektig ved ethvert trinn i saksbehandlingen. Dersom høyskolen reiser sak om utestenging, har studenten rett til bistand fra advokat på høyskolens regning. TIL 8-3 FØRSTE OG ANDRE LEDD Vedtak om tap av studierett etter første ledd bokstav a, fattes av fakultetet i samarbeid med eksamensansvarlig. Eksamensansvarlig saksbehandler søknader om ytterligere eksamensforsøk. Vedtak om tap av studierett på grunn av manglende studieprogresjon fattes av studiedirektør etter råd fra fakultetet. TIL 9-2 FØRSTE LEDD Studenten kan be om begrunnelse på karakter som er oppnådd ved klagesensur. TIL 9-4 Ordinær saksbehandling ved klage over formelle feil, er at saken i første omgang forsøkes løst på laveste nivå i samarbeid med studieavdelingen. Finner man ikke å kunne gi studenten medhold i saken, behandles den videre etter reglene i forskriftens 9-4. Drammen 16. januar 2014 Kai Mjøsund Høyskoledirektør Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge gis med dette utfyllende bestemmelser som angitt nedenfor.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge gis med dette utfyllende bestemmelser som angitt nedenfor. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge gis med dette utfyllende bestemmelser som angitt nedenfor. Til kapittel 2. Opptak Til 2-1. Opptakskrav 2-1.1. Minstekrav for opptak

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge gis med dette utfyllende bestemmelser som angitt nedenfor.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge gis med dette utfyllende bestemmelser som angitt nedenfor. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge gis med dette utfyllende bestemmelser som angitt nedenfor. Til kapittel 2. Opptak Til 2-1. Opptakskrav 2-1.1. Minstekrav for opptak

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold.

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Østfold 15.12.2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets-

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. januar 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 11. januar 2017 15.12.2016 nr. 1886 Forskrift om opptak

Detaljer

Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge

Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge TIL 1 Virkeområde Forskriften regulerer alle opptak til nevnte områder og listen er uttømmende. Områdene som ikke er dekket av denne forskrift

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Fastsatt av høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Kap. 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde (1) Forskriften gjelder

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT 18.06.2013 IKRAFTTREDELSE 01.08.2013 1 FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA STUDENTREGLEMENT Innholdsfortegnelse 1. OPPTAK. 3 1-1. Virkeområde

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen Forskrift om studier ved NLA Høgskolen Hjemmel: Fastsatt av styret ved NLA Høgskolen 8. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, [3-7], 3-9, 3-10, 4-2,

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 14.09.2010 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til vedlagt liste Nr. Vår ref Dato F-01-14 13/3931-21.01.2014 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 31. januar 2007 forskrift

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vedteke av utdanningsutvalet 09.02.12 Reglementet er heimla i Forskrift om opptak til høgre

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold gjeldende for opptak i studieåret

Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold gjeldende for opptak i studieåret Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold gjeldende for opptak i studieåret 2018 2019. Dette rundskrivet gir utfyllende bestemmelser og forklaringer til regler gitt i forskrift

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Politiattest Rutiner ved NTNU pr

Politiattest Rutiner ved NTNU pr Politiattest Rutiner ved NTNU pr 01.01.2015 1. Politiattest kreves ved opptak til studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. Dersom

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) FAGPLAN FOR BACHELOR I REVISJONSFAG (3 ÅR)...1 INNLEDNING... 1 Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for... 1 Om studiet... 2 Opptakskrav... 2 MÅL... 2 INNHOLD...

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

N O T A T. Styret viser til saksnotat av og vedtar Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige

N O T A T. Styret viser til saksnotat av og vedtar Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige NTNU S-sak 51/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.07.2016 Arkiv: 2016/10205 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Arkivsak 2013/1230 1. 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie

Arkivsak 2013/1230 1. 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie Arkivsak 2013/1230 1 Anonymisert protokoll fra møte i Utvalget for studentsaker ved fakultet HF Møtet ble holdt 5.mars 2013 kl. 15.00 på rom L527 i Pilestredet 50. Unntatt fra offentlighet. jf. offlv 13

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjemaet fylles ut av deg som er faglærer som foreslår å opprette et nytt emne, eller å endre eller legge ned et eksisterende emne. Skjemaet brukes i instituttets

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. juli 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 3. august 2017 07.12.2016 nr. 1957 Forskrift om studier

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. januar 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 2. februar 2017 26.01.2017 nr. 98 Forskrift om opptak,

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. november 2008 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og 4-9,

Detaljer