O S L O B Y F O G D E M B E T E Å r S M E L D i n G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O S L O B Y F O G D E M B E T E Å r S M E L D i n G 2 0 1 0"

Transkript

1 OSLO BYFOGDEMBETE Å r smeld i n g

2 INNHOLD Innledning: Året som gikk... 3 Oslo byfogdembete i dag... 4 Særtrekk ved våre saksfelt... 5 Sakstyper og statistikk: Midlertidig forføyning og arrest... 6 Konkurs... 8 Arv Deling ved skilsmisse Tvangssalg av bolig Utkastelse av bolig (fravikelse) Tvister Øvrige sakstyper Notarialbekreftelser og vigsler Temasider: Kompetansearbeid Offentlighet på dagsordenen Service, informasjon og mediakontakt Nyttig med brukerundersøkelse Deltakelse i internasjonalt arbeid Serviceerklæring for Oslo byfogdembete Arbeidet med Årsmelding 2010 er avsluttet 1. februar 2011 Forside: Oslomotiv, Christian IVs hanske på Christiania torv Alle illustrasjonsfoto: Diana C. Myrlund og Hege Rolt

3 Året som gikk ved sorenskriver Inga Merethe Vik I hovedstaden er vi nå blitt over innbyggere. Oslo byfogdembete er landets tredje største førsteinstansdomstol og har et betydelig større sakstilfang innenfor sine saksfelt enn andre domstoler i landet. Mange av sakstypene haster. I 2010 hadde vi tilnærmet samme saksmengde som året før, og regner ikke med større endringer i De fastsatte tidsfrister ble i det alt vesentlige overholdt. Antall konkursbegjæringer samt begjæringer om tvangsavvikling og tvangsoppløsning var på ca. 2300, en mindre nedgang fra Vi mottok 78% flere konkursbegjæringer enn Bergen, Trondheim og Stavanger til sammen. I fjor var antallet begjæringer om tvangssalg på 2000, som året før. Andelen boliger som blir solgt, er fortsatt økende. Antall gjeldsordningssaker er økende, fra med 45%. Notarialbekreftelser kom opp i hele Saker om midlertidig sikring og arrest hadde omtrent samme volum som i 2009, dvs omkring 2,5 ganger større enn i de ovennevnte byer til sammen. Domstoladministrasjonen har fremmet forslag om sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. I likhet med Advokatforeningen og det store flertall av dem som har uttalt seg i saken, er vi imot forslaget og har bedt om konsekvensutredning. Vi mener det ikke vil oppnås noen økonomisk gevinst og at en sammenslåing vil ha langt flere ulemper enn fordeler. Det er heller ikke ønskelig med en stor-domstol i Oslo. Av kompetansetiltak i 2010 nevnes at hele domstolen har arbeidet med taushetsplikt, offentlighet og meroffentlighet på våre saksområder. Vi har gjennomført en brukerundersøkelse i vår ekspedisjon, som daglig har omkring 100 besøkende. Resultatet viste at brukerne generelt sett var meget godt fornøyde. I 2011 skal vi blant annet gjennomføre en brukerundersøkelse om rettsmøter, ferdigstille håndbok om offentlighet på våre saksfelt, avholde regionale seminarer og motta hospitanter fra andre domstoler. En del av de ansatte i Oslo byfogdembete samlet i inngangspartiet i Oslo tinghus OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING

4 Oslo byfogdembete i dag Domstolen ble etablert i sin nåværende form i Vi er landets 3. største 1. instansdomstol. Våre hovedsaksområder er midlertidig sikring, konkurs, skifte og tvangssalg. Domstolens mål Oslo byfogdembete har utarbeidet mål som reflekterer verdier og hovedmål nedfelt i domstolenes idé- og verdigrunnlag. Vi skal legge stor vekt på: - at arbeidet utføres med høy faglig kvalitet og til riktig tid - å være en god og trygg arbeidsplass med høyt kvalifisert personale - at publikum og parter blir møtt med respekt og får meget god service - at domstolen er åpen og tilgjengelig for alle - at domstolen har effektiv saksavvikling og ressursutnyttelse - å videreutvikle spisskompetanse i alle ledd i organisasjonen Ansatte og arbeidsmiljø Oslo byfogdembete hadde ved årsskiftet 62 ansatte. I dommergruppen på 17 er det omtrent like mange kvinner og menn. Av de 42 saksbehandlerne er nå 32% menn og 40% har høyere utdannelse. Andelene er høyere enn ved andre domstoler. I ledergruppen er flertallet kvinner. Der deltar også de tre seksjonssjefene. Sykefraværet var i 2010 på 5,09% (5,8% i 2009). Domstolen er en IA-bedrift. Det avholdes årlige vernerunder. Det ble i desember 2009 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse som i 2010 er fulgt opp i enhetene. Oslo byfogdembete har et godt arbeidsmiljø. I løpet av året holdes det flere sosiale arrangementer som er med på å bidra til dette. Det årlige domstolsseminaret ble avholdt på båten til Avd.leder/ dommer Dommere/ Dommerfullm. Rettsseksjon København, og hadde som vanlig både et faglig og sosialt innhold. Saksmengde og saksbehandlingstider Totalt sett hadde vi tilnærmet samme saksmengde i 2010 som i Vi har fastsatt egne mål for saksbehandlingstider (se serviceerklæringen s. 23). Domstoladministrasjonen fastsatte i 2010 enkelte mål på byfogdembetets saksfelt. Disse er i samsvar med våre frister. Fristene ble i det vesentlige overholdt, se nærmere om saksinngang og saksbehandlingstider fra s. 6. Forslag om sammenslåing i Oslo Domstoladministrasjonen (DA) fremmet i mars forslag om sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. I likhet med et stort flertall av dem som har uttalt seg i saken, herunder Advokatforeningen, er vi imot forslaget og har bedt om konsekvensutredning. Vi mener at en sammenslåing vil ha langt flere ulemper enn fordeler. Det antas per i dag at DAs styre vil ta standpunkt i saken i løpet av 1. halv- år Sorenskriver Dommere/ Dommerfullm. Adm.sjef Stab Avd.leder/ dommer Rettsseksjon Skifteseksjon Seksjonssjefer Forenklet organisasjonskart for Oslo byfogdembete 4 OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING 2010

5 Særtrekk ved våre saksfelt Et vesentlig særtrekk er at mange saker haster og at visse sakstyper har stort volum. For såvel effektivitet som kvalitet, er nært samarbeid mellom dommer og saksbehandler viktig. Våre viktigste saksområder er midlertidig forføyning og arrest, konkurs, dødsboskifte, felleseieskifte, tvangssalg, fravikelser (utkastelser), gjeldsordning og klager på namsmannens avgjørelser. I tillegg registrerer vi dødsfall, oppbevarer testamenter og utfører notarialbekreftelser og vigsler. Utfordringer i hastesaker I midlertidig forføyning og arrest er det behov for rask avgjørelse. Ofte må den foreligge før en hendelse inntrer i løpet av få dager, eksempelvis før et bygg rives, kontrakt underskrives, bok publiseres eller penger forflyttes. Volumet er vesentlig større enn ved andre domstoler. Vi mottok over dobbelt så mange begjæringer (143%) som Bergen tingrett, Stavanger tingrett og Sør-Trøndelag tingrett (inkl. Trondheim) til sammen. En avviklingsmessig utfordring er at sakene ikke kommer jevnt over året, men varierer i antall fra uke til uke. Hastepreget tilsier at fordeling ikke kan foretas etter en liste, og at den som fordeler sakene til enhver tid må ha oversikt over den enkelte dommers arbeidsbelastning. Utfordringer ved stort volum i hastesaker Stort volum særpreger blant annet konkurs. Domstolen mottok i 2010 betydelig flere konkursbegjæringer (78%) enn Bergen tingrett, Stavanger tingrett og Sør-Trøndelag tingrett til sammen. Konkursloven forutsetter rask behandling av konkursbegjæringer. For å sikre dette og en effektiv avvikling, berammes rettsmøte to uker etter begjæringens innkomst. Innen to uker deretter avholder samme dommer ytterligere rettsmøte i de saker som har vært utsatt. Samhandling mellom dommer og saksbehandler sikrer blant annet at bostyrer får kjennelse om konkursåpning straks rettsmøtet er avsluttet. En god saksflyt er sikret gjennom samarbeid med de største konkursrekvirentene, kemneren i Oslo og Skatt Øst. Begjæringene fra disse behandles i pakker på inntil 20 over 1-2 dager. Også utstedelse av skifteattest og notarialbekreftelser er saker med stort volum og som samtidig ofte haster. Gode interne rutiner er avgjørende for å sikre brukernes behov og en effektiv behandling. Egne prosessformer I konkurs, tvangsfullbyrdelse og skifte er det egne prosesslover. Behandlingen og saksflyten avviker fra saker som behandles etter tvisteloven. Det er større grad av fleksibilitet, og behandlingsformen kan tilpasses den enkelte saks karakter. Det kan treffes avgjørelse bare på grunnlag av det som er sendt retten skriftlig. Oppfølging av oppnevnte aktører I konkurs og ved offentlig skifte av dødsbo oppnevner vi advokater til å forestå den praktiske gjennomføringen av bobehandlingen. Tilsvarende oppnevnes advokat eller eiendomsmegler som medhjelper ved tvangssalg. Kvalitetssikring av dette arbeidet skjer blant annet ved bruk av nærmere fastsatte retningslinjer og årlige møter med de ulike aktørgruppene. OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING

6 Midlertidig forføyning og arrest «I dag ville Hafslund stoppe varmeleveransene til 34 leiligheter på Tveita i Oslo. Men retten satte ned foten» Aftenposten 1. desember 2010 Saker om midlertidig forføyning og arrest er utpregede hastesaker hvor det kan være av avgjørende betydning at de behandles raskt. Antall saker varierer sterkt gjennom året. Hastesaker I saker om midlertidig sikring, dvs. midlertidig forføyning og arrest, haster det normalt å få en avgjørelse. Det kan for eksempel være svært viktig for saksøker å få stanset en kontraktstildeling eller en utbetaling. Sakene kan dreie seg om store verdier. Det er derfor nødvendig at domstolen har systemer som sikrer at denne sakstypen behandles på en rask og effektiv måte, samtidig som kvaliteten ivaretas. Sakene må fordeles til en dommer som har mulighet til å vurdere saken straks den er kommet inn. normalt samme dag, eller dagen etter. Når det besluttes å innkalle til rettsmøte, er rutinen at dette avholdes innen to uker etter at begjæringen kom inn, og at avgjørelse skal foreligge senest èn til to uker etter rettsmøtet. En kjennelse som må gjennomføres av Namsmannenleveres umiddelbart til Namsfogden i Oslo som effektuerer den, ved for eksempel å ta arrest i en konto eller en eiendom, eller ved å tinglyse en urådighetserklæring på en eiendom. Hvis det er fare for tap forbundet med å vente, kan det avsies kjennelse om midlertidig sikring uten at partene innkalles til muntlig forhandling, og uten at saksøkte får kunnskap om begjæringen. Den saksøkte eller enhver som rammes av kjennelsen, kan da begjære etterfølgende muntlig forhandling. Hvis dommeren beslutter å ta begjæringen til følge uten at det berammes rettsmøte, fattes avgjørelse Antall saker og saksbehandlingstid Antall saker varierer sterkt gjennom året, og fra år til år, se figur 1. I 2010 mottok domstolen 242 begjæringer om midlertidig forføyning, herunder begjæring om forlengelser/oppheving (223 i 2009). Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 15 dager. I de 22 sakene hvor det ble avholdt etterfølgende muntlig forhandling, var saksbehandlingstiden 45 dager Midlertidig forføyning Arrest Jan Mar Mai Juli Sep Nov Jan Mar Mai Juli Sep Nov Jan Mar Mai Juli Sep Nov Jan Mar Mai Juli Sep Nov Figur 1: Begjæring om midlertidig sikring - månedlig utvikling over fire år fra OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING 2010

7 overrasket. Kraftsalve fra dommeren søksmålet fremstår som helt unødvendig, har retten i lagersalg, men vi ser ikke bort fra at de også selges i helt vanlige forretninger, opplyser Sønju. Va nnkrig på vestkanten HARALD VANVIK OSLO I sommer gikk det en kule varmt i sameiet Svoldergata 9 på Frogner i Oslo. 17. juni ble Per-Kristian Rekkedal (70) hadde brutt seg inn i hennes loftsbod. Der mener Moe at Rekkedal har det ifølge tidligere leder for Forbrukerrådet, Kristin Moe (56), oppdaget at hennes nabo Det var gjensidig. Vi fikk begge beskjed av politiet om å holde oss unna hverandre i 24 timer. Jeg snakker ikke med koblet seg på hennes vanntil- tre år. Vi går ikke ut når vi ser loftsbod og inn i sin leilighet. henne og hører vi henne i Ifølge Moe stengte hun dagen trappen, så går vi inn igjen i leiligheten. Det er ikke noe førsel og lagt vannrør fra hennes etter stoppekranen i leiligheten på grunn av en reparasjon. åring brølte inn i hennes huste- På dette tidspunktet visste jeg ikke at Rekkedal hadde advokat til Oslo tingrett med Like etter nærmest sto og Moe sier at en rasende 70- Rekkedal handler om at hans stoppekraner befinner seg i lefon at hun hadde å skru på koblet seg på min vanntilførsel, sier Moe. Rekkedal på hennes ringeklokke vannet øyeblikkelig. Det har oppstått tvist mellom partene om plasseringen av stop- tilsynelatende også om den prak- Jeg skjønte ikke hva han ville, men forsto etterhvert at pekranene, flytting av disse og tiske gjennomføringen av slik flytting, skriver dommer Carldet hadde jo han skyld i selv, sier Moe som sier politiet når jeg skrudde av vannet i min leilighet, så fikk ikke han vann. Slik skal det jo ikke være, men bekrefter innbruddet i hennes loftsbod. Politiet grep inn NYHETER Krangler: Informasjonsrådgiver Kristin Moe er saksøkt for å ha stengt vanntilførselen til sin 70 -årige nabo på Frogner i Oslo. Moe mener naboen har truet henne, brutt seg inn i loftsboden og tyvkoblet seg på hennes vannrør. Kraftsalve: Dommeren i saken mener nabokrangelen er «ubegripelig.» EIENDOM Ifølge Moe bar samtalen med hennes gamle nabo så galt av sted og var så uhyggelig at hun ringte politiet. Moe sier hun ble anbefalt å anmelde forholdet og en politipatrulje ble også sendt ut. Ifølge Moe beordret politiet Rekkedal til å holde seg borte fra Moe i 24 timer. Moe og Rekkedal har vært naboer i gården i over 14 år. henne og har ikke gjort det på hyggelig og derfor er vi mest på fjellet, sier Rekkedal. I slutten av juli gikk Rekkedals krav om at retten måtte ta stilling i vannkrigen. I kjennelsen heter det striden mellom Moe og Moes leilighet. Hugo Lund i Oslo tingrett, som har avsagt en midlertidig kjennelse i nabostriden. Dommer holder med Rekkedal Ifølge Rekkedals advokat ble nabotvisten behandlet i et «Burde være utenkelig» OSLO: Advokat Tor Erling Staff har bodd i Sameiet Svoldergata 9 på Frogner i Oslo i 25 år. Han ONSDAG 22. SEPTEMBER 2010 DAGENS NÆRINGSLIV BARE RØR. Striden dreier seg blant annet om dette vannrøret (i svart, til høyre), som Kristin Moe mener tilhører nabo Per-Kristian Rekkedal og er resultat av et innbrudd og en tyvkobling. Bygården ligger i Svoldergata på Frogner i Oslo. STRID OM VANN. Jeg er en person som ønsker å finne løsninger uansett sakens utgangspunkt, sier kommunikasjonsrådgiver Kristin Moe. Foto: Kristine Nyborg OPPGITT DOMMER. Carl-Hugo Lund i Oslo tingrett. ekstraordinært sameiemøte i slutten av juni. Her sier Rekkedals advokat at det ble vedtatt at vanntilførselen skulle flyttes fra Moes leilighet til Rekkedals leilighet. Dette mener Rekkedals advokat at Moe ikke ønsker å Vi går ikke ut når vi ser henne og hører vi henne i trappen, så går vi inn igjen i leiligheten Per-Kristian Rekkedal, nabo kontroll over vanntilførsel til sin eierseksjon, skriver Lund. Moe reagerer på at hun ikke ble kontaktet i forkant av kjennelsen fra Oslo tingrett. Saken skal i morgen behandles på nytt av pålegger Moe å holde stoppekranene åpne inntil de er flyttet. I tillegg kommer Lund med en kraftsalve til de to kranglende naboene. Det er ubegripelig at voksne Dagens Næringsliv 22. september Tirsdag 25. mai 2010 Goodbye Kitty C Tollvesenet bader i piratvarer Det er ikke bare i Syden du kan kjøpe «Louis Vuitton»-vesker, Brasilfotballdrakter og rosa kosedyr for en slikk og ingenting. Nå flommer piratkopier også inn over Oslo. Hittil i år har nærmere produkter gått opp i flammer. THOMAS OLSEN ROLF ØHMAN (foto) Synet ville knust et barnehjerte: Kaldt og effektivt dumpes hundrevis av rosa og pastellblå kosekatter i containeren. Et kvarter senere er det goodbye til enda et lass med Hello Kitty-bamser. Under streng bevoktning moses de ned i trakten til forbrenningsovnen på Klemetsrud, der varmen raskt smelter det hvite kunststoffet og flammene sluker kattungenes nusselige bølgeskjørt. Aften har fulgt T o llvesenets proppfulle lastebil til destruksjonsmottaket på Klemetsrud. Men det er ikke lenger kun smuglersigaretter som går i fjernvarmeovnen. I løpet av noen hektiske timer spretter uniformerte tollere kasse på kasse merket«made in China». I fjor holdt T o llvesenet i Oslo og Akershus tilbake falske merkevarer verdt nesten 18 millioner kroner, hvis en regner prislappen på ekte vare. I år er T o llvesenets lager sprengt etter at man hittil har stoppet nærmere piratvarer. Det er forskjellige former for klær, særlig sportsutstyr, hettegensere, jakker, shortser og mange belter med beltespenner. Men vi holder også tilbake tabletter det går mye i potenspiller og falsk Viagra. Dessverre er mye også leker til barn. Dette er ofte skadelige piratvarer. T ø ybamser med løse deler som barn kan putte i munnen, øyne som faller av hvis du sutter på dem eller leker som inneholder skadelige stoffer og tungmetaller, forteller rådgiver Per Olav Sønju i Tollregion Oslo og Akershus. Motebevisste Tilbakeholdte og destruerte piratvarer 2009: produkter. Verdi: 17,7 millioner kroner. Hittil i år: produkter. Verdi: 4,3 millioner, men ikke alle varer er vurdert ennå. Namsmannen i Oslo har fått stadig flere piratsaker de siste årene. Pr. i dag har 52 merkevarer fått en såkalt midlertidig forføyning som pålegger To llvesenet å avdekke og holde tilbake forfalskninger. Noen av dem er: Manchester United, Polo R. Lauren, Coca-Cola, Burberry, Le Corbusier, Nike, Dior, PUMA, Kiss, Adidas, KOSS, BIC + CONTÉ, Gibson, Armani, Louis Vuitton, Harley- Davidson, OMO, P.Givenchy, Viagra, Xenical, Gucci, Odd Molly, Björn Borg, Nokia, Ta miflu, Canada Goose, North Face. Hva mener du? C Er det greit å kjøpe piratkopier? C SMS: Skriv AFTEN, mellomrom, din mening og send til Pris pr. melding kr. 1. C Eller send en epost til C Du kan også si din mening på aftenposten.no I2007 fikk vi et nytt regelverk som gjorde at vi kan gripe fatt i mer på eget initiativ, forteller Sønju. Svenske flagg Blant de mange merkelige varene som i år har havnet i tollageret og senere i flammene på Klemetsrud, er rundt flatpakkede kartonger merket Ariel og OMO. Den falske emballasjen skulle brukes til å pakke uekte vaskepulver. En vanligere fangst er falske fotballdrakter. I forrige uke havnet et lass gule trøyer, nok til å kle opp flere landslagstropper, i destruksjonsovnen. Både de umiskjennelige fargene til VM-favoritt Brasil og bunker av drakter med små svenske flagg på høyre bryst går i containeren. Det er ikke NYHETER Aftenposten 25. mai flyttet derfra ifjor sommer. bidra til og han ønsket derfor at Oslo byfogdembete. mennesker i dette boligsameiet ikke har vært i stand til å Er det blitt så galt at de har begynt å saksøke hverandre? Oslo tingrett skulle tvinge Moe til å åpne sin leilighet og loft for Denne saken er snudd på hodet. Man har brutt seg inn i avklare og oppnå enighet om utenkelig at disse var tenkt solgt til fotballfans og sommerjobbende svensker i Oslo. Det burde vært utenkelig. Det «ER DET BLITT å flytte stoppekranene. Også dommer Carl-Hugo Lund ved det saken gjelder. Tv isten er jo også så mye hygge og mange vakre ting i gården, men SÅ GALT?». Oslo tingrett har lagt dette til grunn og legger også vekt på at min bod og knyttet seg til mitt vann. Det er oppsiktsvekkende, Tollerne i Oslo-området er blitt svært merkebevisste de siste årene. I dag regner man piratvarevirksomheten som en av de raskest voksende former for organisert kriminalitet, med store for- det som nå har skjedd er helt Det meste av varene vi tar er ment til salg i Oslo og østlandsområdet. Endel av piratvarene selges på gaten og i midlertidige forjævlig, sier Staff. det dommeren skriver. Det er knyttet til disse stoppekranene er så bagatellmessig og så enkel å løse at det ikke skulle vært Moe ved et tilfelle stengte av noe faktisk eller rettslig behov Tidligere beboer Tor Erling Staff er tydelig at han kun er blitt informert om én side av saken, mener Moe. tjenestemuligheter. Men for ti år siden slo man sjelden kloen i kopivarer. vannet til Rekkedals leilighet. Det er utvilsomt slik at saksøker (red.anm. Rekkedal) for å involvere politi og advokater samt belaste forliksråd og tingrett med den. Selv om har et krav på å ha uhindret adgang til egne stoppekraner og Dommer Lund skriver videre at har et ubetinget krav på å ha det er påkrevd å ha full sikkerhet mangel av hjemmel for å avvise for at Moe ikke stenger av vannet flere ganger. Lund gir derfor Rekkedal fullt medhold og det, plikt til å behandle det, til To llvesenet har i år sendt hundrevis av piratproduserte kosekatter i flammene på Klemetsrud. Jentefavoritten Hello Kitty er en japansk tegneseriefigur som har vært merkevareregistrert siden fortrengsel for saker som har et fornuftig formål, skriver Lund. I 2010 mottok vi 74 arrestbegjæringer, herunder begjæring om forlengelser/oppheving (101 i 2009). Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for arrest var 8 dager. I 7 saker med etterfølgende muntlig forhandling, var saksbehandlingstiden 35 dager. Sakstyper Midlertidig forføyning er sikring av krav på annet enn penger. Her er det stor variasjon av typen krav, som det fremkommer av figur 2. I 2010 behandlet vi 15 saker om å stanse kontraktsinngåelse ved offentlige anskaffelser av varer og tjenester. Fortsatt er import av piratkopier et stort samfunnsproblem og hele 15% av sakene om midlertidig forføyning dreide seg om stansing av piratkopier som ble importert til landet. Vi har også behandlet flere begjæringer om utsatt iverksettelse av vedtak om utsendelse av utlendinger som har fått avslag på søknad om opphold i Norge. Andre eksempler er forbud mot salg og markedsføring av produkter, stansing av arbeider eller utlevering av dokumenter/eiendeler. Arrest er midlertidig sikring av pengekrav. Ved arrest sikres formuesgoder som tilhører saksøkte, slik at formuesgodet ikke kan selges. I denne sakstypen kan det til tider dreie seg om svært høye beløp. Et saksområde som går igjen her er krav på grunnlag av avtaler mellom private, for eksempel manglende oppgjør i henhold til kontrakt eller krav under en kausjonserklæring. I 2010 stod det offentlige for 23% av arrestbegjæringene for å sikre krav om skatt og avgifter. Det er ofte knyttet stor medieinteresse til saker om midlertidig sikring. Saker om Oslo kommunes tildeling av kontrakter fikk stor medieoppmerksomhet høsten Videre har det vært knyttet interesse både til en sak om dørene på restauranten Bagatelle, varmeleveransen til et borettslag i Oslo og til sak om stoppekran til leilighet. Tollsak Immaterialrett Utkastelse av bolig (fravikelse) Arbeidsrett Tilgang til bolig Fast eiendoms rettsforhold Utlevering/beslag av eiendeler Utlendingssak Offentlige anskaffelser Annet Figur 2: Begjæring om midlertidig forføyning - typer krav OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING

8 Konkurs Dagens Næringsliv 26. januar 2011 Konkursbehandling er et stort saksfelt i Oslo byfogdembete. Vi behandler ca. 52 begjæringer om konkurs/tvangsavvikling og åpner ca. 21 konkurser i uken. Dette er et saksområde med både stort volum, krav om rask behandling og til dels kompliserte juridiske spørsmål. Gode rutiner som sikrer effektivitet og kvalitet i konkurssakene er derfor viktig. I Oslo byfogdembete behandles sakene av dyktige og erfarne saksbehandlere før de forelegges dommerne for avgjørelse. Når konkurs åpnes, har vi i Oslo ca. 50 advokater som er bostyrere. Oslo byfogdembete har utarbeidet egne retningslinjer for bostyrere i konkurs. Retningslinjene ajourføres hvert år. Fremdeles høyere enn før finanskrisen Domstolen mottok 1707 konkursbegjæringer i 2010, en nedgang på 5,1% fra Tallet ligger fremdeles høyere enn før finanskrisen; i 2007 fikk vi 1585 begjæringer. I tillegg kom det i 2010 inn 578 begjæringer om tvangsavvikling og tvangsoppløsning, en nedgang på 23,5% fra året før. Antall begjæringer er langt høyere enn antall åpnede konkurser. Som oftest trekkes saken fordi saksøkte betaler kravet eller partene oppnår en minnelig løsning. I 2010 ble det åpnet konkurs i 800 saker. I tillegg ble 278 selskaper tvangsavviklet eller tvangsoppløst i Oslo, en nedgang fra 2009 på 5,1% i konkurser og 30,5% i tvangsavviklinger. Likevel er tallet 32% høyere enn i I hele Norge er åpnede konkurser redusert med 11,8% fra 2009 til 2010, mens tvangsavviklinger er redusert med 21,8%. Utviklingen fremover Antall konkurser økte i 2008 og Til tross for en mindre nedgang i 2010 er tallet nå stabilisert på et høyt nivå. For 2011 forventes det ingen større endring, det vil fremdeles være vesentlig flere konkurser enn før finanskrisen. Hvem begjærer konkurs? I 2010 sto det offentlige (Skatt Øst/Oslo kemnerkontor) bak godt over halvparten av alle konkursbegjæringene. Ellers fremmer private parter og ansatte konkursbegjæringene, i tillegg til oppbudsbegjæring 16 % Skatt Øst/Oslo kemnerkontor 16% Aksjeselskaper Oppbud Privatpersoner 62,5 % 11,5 % 10 % Privat rekvirent Arbeidstaker 31% 53% LTD/NUF Figur 1: Hvem begjærte konkurs i 2010 Figur 2: Hvem ble begjært konkurs i OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING 2010

9 Saksbehandlingstid For konkursbegjæringer som ikke medførte konkursåpning, var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 28 dager i 2010 (30 dager i 2009). I løpet av denne perioden er begjæringen forkynt for saksøkte, og det er avholdt ett eller flere rettsmøter. Når konkurs er åpnet, varierer bobehandlingstiden betydelig. Den påvirkes av boets kompleksitet, eventuelle straffbare forhold, fordringsmassen og hvor mange ansatte som blir berørt. Det kan også bli reist tvister for domstolen, noe som forlenger behandlingstiden. novem ber Dagen s Nær ingsliv 3. Kapita l nr. 11 /2010 fra selskapet selv. Se figur 1. Begjæringer fra det offentlige har normalt bakgrunn i skyldig skatt, arbeidsgiveravgift eller merverdiavgift. Begjæringer fra private skyldes ofte utestående lønn eller manglende oppgjør av gjeld og kontraktsforpliktelser. Konkurskriminalitet nye tiltak Bostyrerne avdekker mulige straffbare forhold i et stort flertall av konkursboene. Oppfølgingen av straffbare forhold er en stor utfordring, og flere bostyrere har vært misfornøyde med politiets oppfølging. I slutten av 2010 ansatte Oslo politidistrikt en egen bokoordinator. I samarbeid mellom Oslo byfogdembete, Oslo politidistrikt, skattemyndighetene og Konkursrådet er det innført nye rutiner for hvordan straffbare forhold skal følges opp av de involverte parter. Siktemålet er bedre oppfølging av de straffbare forholdene og mer rasjonell utnyttelse av ressursene. Oslo byfogdembete avholdt i begynnelsen av 2011 et seminar om konkurskriminalitet, hvor blant annet Konkursrådets leder, advokat Knut Ro og bokoordinator Bjørn Ivar Skaugvold innledet. Konkurs kan åpnes hvis en person eller et selskap er insolvent. Det innebærer at gjelden ikke blir betalt ved forfall, og at betalingsproblemene ikke er forbigående. Dessuten må den samlede gjelden være større enn skyldnerens samlede verdier. Et selskap kan blant annet tvangsoppløses hvis det mangler revisor, ikke har levert årsregnskap eller styret har fratrådt. Retten kan tvangsavvikle et selskap dersom selskapet selv har besluttet oppløsning, men ikke meldt selskapet endelig oppløst til Foretaksregisteret innen ett år. Avgjørelse om tvangsoppløsning eller tvangsavvikling har samme virkning som konkursåpning. OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING

10 Arv Testament fra 1919 Antall begjæringer om offentlig skifte er normalisert. Det er jevn økning i antall testamenter som leveres til oppbevaring ved domstolen. Dødsfall Antall dødsfall er forholdsvis stabilt. I 2010 ble det registrert dødsfall. I tillegg kommer 721 hvor avdøde bodde utenfor kommunen. De fleste meldes av et begravelsesbyrå. Gode saksbehandlingsrutiner er utviklet i samarbeid med de tolv byråene. I løpet av året ble det gitt skifteattester, 837 uskifteattester og 489 attester i boer med liten verdi. Arv til gjenlevende samboer Samboere med felles barn har fra 1. juli 2009 hatt en begrenset adgang til å overta deler av boet i uskifte, alternativt rett til å arve inntil fire ganger grunnbeløpet (ca kroner). Denne arven går foran barnas pliktdelsarv der boet ikke er stort nok til å dekke begge deler. Den som har særkullsbarn og har vært samboer i minst fem år, har noe utvidet testamentsadgang. I 2010 ble det kun utstedt fire uskifteattester, og ingen skifteattester. Arv etter avdød bosatt i utlandet Skifte av dødsboet etter norsk statsborger bosatt i utlandet skal behandles i det landet vedkommende bodde. Dette gjelder selv om arvingene bor i Norge og avdøde hadde formue her. Vi mottar en del henvendelser hvor det ønskes at vi utsteder skifteattest. Dette skyldes blant annet ulikt regelverk, og at det kan være tidkrevende å forholde seg til andre lands myndigheter. Adgangen til å imøtekomme disse begjæringene er svært begrenset. Antall offentlige skifter normalisert De fleste dødsbo blir skiftet privat. Noen arvinger ønsker offentlig skifte grunnet geografiske avstander, andre er eksempelvis uenige om et testaments gyldighet, om hvor mye og hva den enkelte skal motta. Vi kan tilby mekling med sikte på å løse uenighet før offentlig skifte blir åpnet. Grunnet endring av avgiftssatsene, økte antall begjæringer betydelig i 2008 og I 2010 var antall begjæringer tilbake til nivået slik det var før avgiftsendringene. Det ble åpnet offentlig skifte i 170 bo, mens det i 2006 og 2007 ble åpnet offentlig skifte i henholdsvis 153 og 148 boer. Samarbeid med bobestyrere Når det åpnes offentlig skifte, oppnevnes en advokat som bobestyrer. Oppgaven består i hovedsak i å forvalte avdødes aktiva på en betryggende måte, og i samråd med arvingene forestå eventuelt salg av aktiva arvingene ikke skal overta. Vi har utarbeidet generelle retningslinjer og avholder møter hvor alle bobestyrerne deltar. Saksbehandlingstid Dødsfall registreres samme dag som melding om dødsfallet mottas. Skifteattest utstedes vanligvis innen en uke etter mottak av et korrekt utfylt skjema. Boet skiftes deretter privat. Behandlingstiden for offentlig skifte avsluttet i 2010 var gjennomsnittlig 14,5 måneder, mot 11 måneder i Økningen skyldes særlig at flere eldre boer ble avsluttet. 10 OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING 2010

11 Leikvang. Foto: Scanpix innflytelsesrike personer. Han var samtidig styreformann i forsikringsselskapet Ve sta og rederikonglomeratet Kosmos. DAGENS NÆRINGSLIV LØRDAG 27. FEBRUAR NYHETER S Tidemand-brødre strides om farsarv Rederbrødrene Sverre Jørgen Tidemand (59) og Otto Gregard Tidemand (57) strides om testamentet etter sin far, Otto Grieg Tidemand. Nå skal Oslo byfogdembete ta stilling til avdødes siste vilje. KARL-R. STRØMMEN OSLO triden mellom brødrene står om hvem som skal ha kontroll over familiens holdingselskap, Tidships, som kontrollerer verdier for trolig mer enn 200 millioner kroner. Den tidligere skipsrederen, forsvarsministeren og Høyrepolitikeren Otto Grieg Tidemand døde 84 år gammel i Tv isten i dag står om hans eierandel på 13,1 prosent i Tidships. Resten av aksjene i selskapet er likt fordelt på de to brødrene. FINANS sin fars død, prøvde de to brødrene å bli enige, men uten å lykkes. Da ble det fremsatt krav om offentlig skifte. Advokat Knut Ro ble oppnevnt som bostyrer. Men etter snart et års forhandlinger har han ikke klart å få arvingene til å enes om testamentes ordlyd angående Tidships-aksjene. «Siste vilje» Dommer ved Oslo byfogdembete, Leif Villars-Dahl, sier at saken skal behandles for retten i april. Arvingene er ikke blitt enige om testamentets innhold og fordelingen av aksjene i Tidships. Det er en diskusjon om aksjene skal deles likt på arvingene eller selges, sier dommer Leif Villars- Dahl som opplyser at det er kalt inn to vitner i saken. Det sentrale er hva som var avdøde Otto Grieg Tidemands siste vilje, sier Villars-Dahl. Storebror Sverre Jørgen er representert ved advokat Tr uls Advokat Tr uls Leikvang og lillebror Otto Gregards advokat, Ole Borge, har i lang tid prøvd å nå frem til enighet. Fo rhandler fortsatt Selv om saken er berammet for Oslo byfogdembete, må jeg si at partene forhandler fortsatt, sier advokat Ole Borge. Det er Sverre Jørgen som er saksøker og har gått til sak mot sin bror Otto Gregard for å nå SAKSØKER. Sverre Jørgen Tidemand. Foto: Scanpix OTTO GRIEG TIDEMAND Otto Grieg Tidemand ( ) var mest kjent som forsvarsminister og handels- og skipsfartsminister i Borten-regjeringen fra 1965 til Han var også en periode formann i Oslo Høyre. Tidemand var jagerflyger under Andre verdenskrig og mottok en rekke utmerkelser for sin krigsinnsats, både ute og hjemme. Etter krigen ble han medinnehaver i skipsmeglerfirmaet Joachim Grieg & Co. Senere ble Tidemand skipsreder i Stove Shipping og Christen Smith Shipping & Co. tallet en av norsk næringsliv mest Otto Grieg Tidemand var på arv deles likt mellom arvingene, sier Otto Gregards advokat, Ole Borge. Sitter i styrer sammen i de forskjellige famili- De to brødrene sitter fortsatt eselskapers styrer. Men det er storebror Sverre Jørgen som er styreleder. Holdingselskapet Tidships har Tr ading og Sonata. I tillegg har Tidships store aksjeposter i Stove to datterselskaper, Tidships Shipping, det børsnoterte Belships, og skipsmeglersel- Datterselskapet Sonata sitter på store poster i Belships der skapet Lorentzen & Stemoco. UENIGE. Otto Gregard Tidemand (bildet) og broren Sverre Jørgen klarer ikke å bli enige om arven etter sin far. Skifteretten må ta stilling til den omstridte aksjeposten i familieselskapet Tidships. Foto: Johannes Worsøe Berg Dagens Næringsliv 27. februar 2010 Deling ved skilsmisse Få og relativt stabilt antall begjæringer Frem til mai ifjor, tre år etter frem med sin tolkning av testamentet. Det fremgår ikke av Jeg har ingen kommentar, sier Leikvang. testamentet til Otto Grieg Tidemand om hvordan eierandelen i Sverre Jørgen Tidemand er administrerende direktør, We stern Tidships skal fordeles, sier advokat Ole Borge. Handymax, Sonata Shipping og Stove Shipping. Etter loven er det slik at når intet annet er bestemt, så skal en Sonata som er Tidships største eierandel, hadde et resultat før skatt på 73 millioner kroner i Den bokførte egenkapitalen var på 236 millioner kroner. Flere saker krever i dag ekstra ressurser og kompetanse. Dette skyldes endringer i familie- og bosettingsmønster og forgreninger utover landegrensene, både med hensyn til hvor partene er bosatt og hvor avdødes formue befinner seg. Økning i antall oppbevarte testamenter Testament kan oppbevares ved domstolen. Dette sikrer at det blir fremlagt ved dødsfallet. De siste årene har flere benyttet denne muligheten. I perioden økte antall innleverte testamenterper år fra ca til I 2010 mottok vi testamenter (2 315 i 2009). Tallet omfatter også testamenter som ble innlevert i forbindelse med registrering av dødsfall. Ved årsskiftet oppbevarte vi totalt testamenter. Dette er økning på fra 2009 og er ca flere enn for 5 år siden. Begjæring om offentlig skifte Ektefeller og registrerte partnere har vanligvis formue som skal deles ved separasjon og skilsmisse. De aller fleste gjennomfører dette uten domstolens medvirkning, men vi kan bistå gjennom et offentlig skifte. Begjæring om dette kan skyldes uenighet om fordeling og/eller verdsettelse av eiendeler, uenighet om verdier skal holdes utenfor delingen (skjevdeling) eller gjeldsfordeling. Saksmengde I 2010 ble det fremsatt 49 begjæringer om åpning av offentlig skifte. Dette tilsvarer nivået i 2008, og er en nedgang i forhold til 2009 hvor det innkom 59 begjæringer. Som hovedregel innkaller denne domstol til mekling kort tid etter at en begjæring kommer inn. Formålet er at partene skal bli enige slik at offentlig skifte unngås. De sparer da utgifter til offentlig skiftebehandling og eventuelle tvister. I 2010 ble det gjennomført 49 meklingsmøter og åpnet offentlig skifte i 9 saker. Dette tilsvarer nivået i Saksbehandlingstid I 2010 ble 10 boer avsluttet (12 i 2009). Den gjennomsnittelig behandlingstiden var på 20 måneder (21 i 2009). Varigheten har særlig sammenheng med at det reises flere tvister, og at boet først avsluttes når disse er rettskraftige. Bobestyrer må få oversikt over boets verdier (illustrasjonsfoto) OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING

12 Tvangssalg av Flosshatt ble tidligere år brukt til loddtrekning ved like bud under tvangsauksjon bolig Antall begjæringer om tvangssalg av bolig stabiliserte seg på et høyt nivå i Andelen gjennomførte salg er fortsatt økende. For å kunne begjære tvangssalg av en eiendom må det foreligge et tvangsgrunnlag i form av legalpant, avtalepant eller utlegg. Oslo byfogdembete benytter medhjelper til å gjennomføre tvangssalg. Medhjelperne er advokater eller eiendomsmeglere. Vi har i dag tolv medhjelpere. Det er utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av tvangssalg. Når tvangssalg er besluttet, må eieren samarbeide med medhjelperen. Hvis ikke, kan det begjæres utkastelse (fravikelse), slik at medhjelperen får gjennomført salget. De fleste saker blir trukket før salget er gjennomført, fordi kravet blir betalt. Dette gjelder særlig i saker der kravene er forholdsvis små. Saksutvikling På grunn av finanskrisen var det en økning i antall begjæringer i 2008 og Det høye nivået synes å vedvare. I 2010 ble det mottatt 536 begjæringer om tvangsdekning i fast eiendom (513 i 2009) og 1476 begjæringer om tvangsdekning i borettsandeler og adkomstdokumenter i boligaksjeselskaper (1500 i 2009). Av alle mottatte saker i 2010, ble det gjennomført tvangssalg i 211, mot 184 i 2009 og 90 i Dette innebærer at 10% av det totale antall begjæringer i 2010 endte med salg. Tvangsauksjoner tatt i bruk igjen Fra begynnelsen av 1990-tallet har Oslo byfogdembete benyttet medhjelpere til å gjennomføre tvangssalg. Det ble også gjennomført enkelte tvangsauksjoner frem til slutten av 1990-tallet Begjæring om tvangssalg Borettsandeler Fast eiendom Figur 1: Innkomne begjæringer om tvangssalg Borettsandeler er tatt med fom da borettslagsloven fra 15. august 2005 ga hjemmel for å begjære tvangssalg pga. manglende betaling av felleskostnader OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING 2010

13 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Utkastelse av bolig (fravikelse) En liten økning i antallet utkastelser i 2010 Aftenposten 29. november 2010 I 2010 er det igjen holdt tvangsauksjoner. De aktuelle andelsleilighetene har hatt svært høy fellesgjeld, gjerne kombinert med andre forhold som har ført til liten interesse for leiligheten på det åpne marked. Vi har antatt at det ikke kunne oppnås bud som ville dekke kostnadene ved et medhjelpersalg. Det ble avholdt fem tvangsauksjoner i Vi forventer ikke at antall auksjoner vil utgjøre noe stort volum. Men også i tiden fremover vil det være aktuelt med tvangsauksjon for enkelte andelsleiligheter med en svært høy andel fellesgjeld. Auksjonene holdes av en dommer. Dagens tvangsfullbyrdelseslov har forlatt systemet med første, andre og tredje gangs auksjon. Hovedregelen er nå at det kan kreves ny auksjon en gang, før saken eventuelt må heves. NYHETER Begjæring om utkastelse (fravikelse) fremsettes i de fleste tilfeller direkte overfor namsmannen. Dette er vanligvis saker hvor leietakeren skylder husleie, og det foreligger en standard husleiekontrakt med utkastelsesklausul. Begjæringen må fremmes overfor retten hvis utleier har hevet leieforholdet, eller saksøkte åpenbart mangler rett til å besitte en eiendom. Grunner til å heve leieforholdet kan være gjentatt betalingsmislighold, husbråk, vold og trusler. I 2010 behandlet Oslo byfogdembete 130 saker om fravikelse (126 i 2009). I fjor var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 58 dager (61 i 2009). Torsdag 11.februar Begjæring om tvangssalg: Gjennomførte tvangssalg: Figur 2: Forholdet mellom mottatte begjæringer og gjennomførte tvangssalg Karina Løwe var ikke klar over at månedskortet hennes ikke lenger varer i en måned. Jeg synes det virker meningsløst, sier Løwe, som også mener hun er blitt dårlig informert om endringen. derkluss for tivk Okkupanter kastet ut av Hausmania Store politistyrker fjernet i morges husokkupantene fra bygården Hausmania. Nå vil kommunen bygge studentboliger der. Politiet rykket inn i den okkuperte bygården i Hausmanns gate 42 i Oslo sentrum klokken 6 i morges. Tilsammen 15 personer som befant seg i bygget, ble hentet ut. Dette forløp uten problemer eller dramatikk av noe slag. Vi har over tid hatt god dialog med representanter for okkupantene, opplyser politiet i Oslo. Etter at okkupantene var ute, gjennomførte pol Aftenposten 11. februar 2010 OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING

14 Tvister Tvister på Oslo byfogdembetes saksfelt behandles ofte etter egne prosesslover som gjelder rettsområdet, men kan også overføres til allmennprosess (etter tvisteloven). Saksmengde I 2010 ble det reist totalt 54 tvister mot 32 i Av disse utgjorde tvister i døds- og felleseieboer og tvangsfullbyrdelse henholdsvis 21, 5 og 2 saker. Innen tvangsfullbyrdelse var det i tillegg tvister som ikke ble overført til allmennprosess. De øvrige 26 var innen konkurs, hvorav 15 gjaldt omstøtelse og 11 var fordringstvister. Sammenlignet med 2009, var det nedgang i antall tvister i felleseiebo og tvangsfullbyrdelse, mens det var økning innen de øvrige sakstypene. enkeltkreditorer på bekostning av de øvrige kreditorene. Fordringstvist er en sak mellom en kreditor og konkursboet. Bakgrunnen for slike tvister kan være at bostyret ikke har akseptert det beløp kreditoren anfører å ha til gode eller er uenig i hvilken prioritet kravet skal ha. Dette kan for eksempel skyldes at boet mener det har en motregningsadgang, at den leverte varen er mangelfull eller at kravet ikke er tilstrekkelig dokumentert. Tvister i konkursbo I konkursbo dreier tvistene seg normalt om krav om omstøtelse eller tvist om fordringer i boet. Omstøtelse gir konkursboet, under visse vilkår, adgang til å gripe inn i avtaler og transaksjoner som ble gjennomført før konkursåpning. Resultatet kan bli at en avtale eller en betaling, settes til side. På den måten kan boet bli tilført verdier ved at den som tidligere har mottatt noe, må tilbakelevere dette. Flere av sakene i 2010 gjaldt påstand om at det var foretatt ekstraordinær nedbetaling av gjeld til Tvister i dødsbo Tvister i et dødsbo som skiftes offentlig, kan skyldes uenighet mellom arvingene om hvilken formue boet består av og hvordan midlene skal fordeles. Det dreier seg ofte om tolking av testament eller om formkravene til testament er oppfylt. I 2010 behandlet domstolen blant annet tvist om gjenlevende ektefelle som hadde overtatt boet etter førstavdøde i henhold til gjensidig testament, hadde adgang til å opprette testament som omfattet hele Fra rettsmøte med sakkyndige 14 OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING 2010

15 Mekling i Oslo byfogdembete (illustrasjonsfoto) formuen. Det var også saker om gyldighet av testament og avkorting av arv. av partene har ment at dokumenter er påført falsk underskrift. Tvister i felleseiebo I felleseieboene gjelder de fleste sakene uenighet om rett til skjevdeling. Skjevdeling innebærer at midler som en av ektefellene hadde før ekteskapet ble inngått eller mottok som arv eller gave under ekteskapet, kan unntas fra likedeling forutsatt at verdien fortsatt består på skiftetidspunktet. Hvis den ene ektefellen eide en bolig ved ekteskapets inngåelse, og boligen selges og kjøpesummen benyttes til delfinansiering av ny bolig og til forbruk under ekteskapet, er spørsmålet hvordan verdien av den nye boligen skal fordeles. Flere av tvistene i 2010 gjaldt omfanget av særeieog skjevdelingskrav. Tvister ved tvangsfullbyrdelse Tvangsfullbyrdelse omfatter saker som tvangssalg, utkastelse og klage på vedtak fattet av namsmannen. De fleste av disse sakene behandles etter tvangsfullbyrdelsesloven, og det kan også i de tilfellene innkalles til rettsmøte før avgjørelse treffes. Noen av sakene overføres til tvistelovens allmennprosess. I 2010 ble det blant annet reist tvist hvor kjøper av eiendom på tvangssalg krevde prisavslag grunnet skadeverk foretatt på eiendommen. En annen tvist gjaldt krav om at gjeldsbrev var ugyldig grunnet trusler og tvang. Vi har også mottatt saker hvor en Behandlingsform Saksbehandlingen reguleres i all hovedsak av særskilte prosessformer, så som prosessreglene i konkursloven, skifteloven og tvangsfullbyrdelsesloven. De gir grunnlag for forenklet og raskere behandling. Hvis tvisten overføres til allmennprosess, vil reglene i tvisteloven komme til anvendelse. En av endringene i tvisteloven har medført at en part kan begjære at hovedkravet skal behandles samtidig med en begjæring om midlertidig sikring. Som i 2009 mottok domstolen kun to begjæringer om samtidig pådømmelse. Det ble besluttet samtidig pådømmelse i en av sakene. Mekling Med tvisteloven er rettsmekling blitt en alminnelig ordning. Rettsmekling er både tids- og kostnadsbesparende sammenlignet med ordinær tvistebehandling. Rettsmekling kan også gi partene en løsning av tvisten som er bedre tilpasset begges interesser enn en rettslig avgjørelse. Oslo byfogdembete innkaller som hovedregel partene til mekling når det begjæres åpning av offentlig skifte i felleseiebo. Ved begjæring om åpning av offentlig skifte i dødsbo, innkalles partene til mekling dersom retten finner det hensiktsmessig. Også i andre type saker kan det være aktuelt med mekling. OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING

16 Øvrige sakstyper I 2010 var det en økning i antall gjeldsordningssaker på 45%. Det er grunn til å tro at vi vil se en ytterligere økning i Sakstypen er ressurskrevende. Gjeldsordning I 2009 iverksatte Oslo byfogdembete spesialisering for behandling av gjeldsordningssaker. Sakene fordeles til en gruppe dommere og saksbehandlere som samarbeider tett og har et godt samarbeid med Namsfogden i Oslo. Namsfogden behandler søknader om gjeldsordning. Hvis det er åpenbart at vilkårene er oppfylt, åpnes gjeldsforhandling. Ellers avgjøres spørsmålet av retten. Når en gjeldsforhandling er åpnet, vil namsfogden bistå med å utarbeide et forslag til frivillig gjeldsordning. Hvis kreditorene er uenige i forslaget, kan skyldneren begjære tvungen gjeldsordning. Dette må retten ta stilling til. I 2010 mottok Oslo byfogdembete 59 saker om åpning av gjeldsforhandling og 60 om tvungen gjeldsordning. Dette var en markant økning fra 2009 da vi mottok 41 og 28 slike saker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var henholdsvis 22 og 49 dager, som var en forbedring fra 2009 da resultatet ble 24 og 60 dager. Skyldneren kan begjære endring av gjeldsordningen hvis vedkommendes evne til å oppfylle ordningen blir svekket. Skulle den økonomiske situasjonen bedres, eller skyldneren grovt tilsidesetter sine plikter etter gjeldsordningen, kan kreditorene begjære omgjøring eller opphevelse av gjeldsordningen. Vi mottok 28 begjæringer om endring/opphevelse i 2010 (31 i 2009). Den gjennomsnittelige saksbehandlingstiden for endringssaker som ble avsluttet i 2010, var på vel 7 måneder og altfor lang i forhold til vårt fastsatte mål på 4 måneder. Dette skyldes i hovedsak at enkelte gamle saker trekker opp snittet. Ser man bort fra de 8 eldste sakene, ble sakene avsluttet på under 4 måneder. Saksbehandlingstiden kan trekke ut fordi saken sendes til namsfogden til behandling og avgjørelse, hvis skyldneren fremsetter krav om endring. I mellomtiden må begjæring om opphevelse berostilles hos oss. Noen ganger kan slike saker også bli stilt i bero i påvente av at skyldneren skal kunne prøve å gjøre opp. Klage over namsmannens avgjørelser Namsfogdens avgjørelser og handlemåter kan klages inn for retten. Dette gjelder også avgjørelser av særnamsmenn, som for eksempel kemneren eller Skatt Øst. De vanligste sakene er klage over utlegg eller klage på utkastelse av bolig (fravikelser). De aller fleste klagesaker avgjøres på grunnlag av skriftlig saksbehandling, men det kan også besluttes å kalle inn til rettsmøte. I 2010 mottok domstolen 134 klager (110 i 2009 og 89 i 2008). Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var på ca. 3 måneder. Diverse sakstyper Oslo byfogdembete har en rekke sakstyper med et mer begrenset volum, for eksempel skiftetakst, utlegg med utenlandsk tvangsgrunnlag, gransking, innkalling til generalforsamling, barnebortføring, tvangsfullbyrdelse av samværsrett med barn og bistand til stenging av strøm. 16 OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING 2010

17 Notarialbekreftelser og vigsler Antall notarialbekreftelser har de senere år ligget på omkring I 2010 var antallet Som notarius publicus i Oslo utfører Oslo byfogdembete notarialbekreftelser og vigsler. Notarialbekreftelser De fleste notarialbekreftelser går ut på å bekrefte underskrifter eller originale offentlige dokumenter. En slik bekreftelse er ofte nødvendig for at et dokument skal være gyldig i utlandet. Dette gjelder særlig dokumenter som skal benyttes overfor utenlandsk offentlig myndighet. Det kan dreie seg om store økonomiske verdier eller helt andre forhold, som adopsjon. De aller fleste bekreftelsene utføres mens publikum venter. Domstolen utførte notarialbekreftelser i 2010 ( i 2009). Vigsler Oslo byfogdembete har borgerlig vigselsmyndighet. Etter endringer i ekteskapsloven inngår også personer av samme kjønn ekteskap. Det ble i 2010 gjennomført 1443 vigsler (1475 vigsler i 2009). Vi gjennomfører vigsler alle hverdager og 28 lørdager i året, herunder samtlige lørdager i mai, juni og august. Fra 2010 har også saksbehandlere forestått vigsler. Det legges vekt på å skape en høytidelig seremoni selv om den er av relativ kort varighet. Vigsel i seremonirommet Oslo tinghus (illustrasjonsfoto) OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING

18 Kompetanse- arbeid og kvalitetssikring Også i 2010 har flere av våre saksbehandlere deltatt på Justina-kurs Kompetansearbeid er en sentral del av det kvalitetsarbeid som utføres ved domstolen Oslo byfogdembete er en spesialdomstol, og vi skal ha spisskompetanse innenfor våre fagfelt. Som virkemiddel for økt og målrettet kompetanseutvikling for alle medarbeidere, har vi utarbeidet overordnet kompetanseplan. Planen omfatter ikke bare fagutvikling, men også kompetanseutvikling innen etikk, IKT mv. Det er utarbeidet egne aktivitetsplaner i domstolens enheter. Fagutvikling Det er jevnlig avholdt fagmøter i de enkelte enheter. Det arrangeres interne seminarer og som tidligere år, regionale seminarer, se neste side. De ansatte har dessuten deltatt på eksterne kurs, særlig i regi av Domstoladministrasjonen (DA) og Juristenes utdanningssenter. Også i fjor deltok flere saksbehandlere på DAs Justina-studium. Det er avholdt flere interne kurs i Lovdata, word og excel. Medarbeidere har i tillegg deltatt på IKTkurs arrangert av DA. Det årlige domsstolsseminaret ble denne gang holdt i september på båten til København. Blant annet redegjorde namsfogd Alexander Dey om Hva gjør namsfogden med våre saker og advokat Anne Merete Nicolaysen om bobestyrers hverdag. Kommunikasjon og samarbeid sto også på programmet. Retningslinjer, rutiner og maler Domstolen har retningslinjer for bostyrere, bobestyrere og medhjelpere som revideres ca. en gang per år. Totalgjennomgangen av de interne rutinene på skifte er under ferdigstillelse, og vil som for retningslinjene, bli gjort tilgjengelige for andre domstoler. Også i 2010 har det vært jobbet med endringer av interne maler, og det er inngitt forslag til endringer i Lovisa-maler til DA. Gjennomlesning av rettsavgjørelser Høsten 2010 gjennomførte vi et opplegg hvor flere saksbehandlere leste to-tre avgjørelser per dommer for deretter å svare på spørsmål angitt i spørreskjema. Det skulle vurderes om både språk og innhold var forståelig. Besvarelsene ble gitt anonymt. Dette arbeidet var ett av flere tiltak i vårt løpende kvalitetsarbeid. Utadrettet virksomhet Foruten at domstolen holder seminarer der vi også inviterer domstoler i nærområdet, og gjerne noen flere, har flere av våre medarbeidere vært benyttet som foredragsholdere på eksterne kurs innen våre saksfelt, både i regi av DA og etter invitasjon fra domstoler. Vi har hatt jevnlig besøk av hospitanter. 18 OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING 2010

19 Offentlighet på dagsordenen Forslag til ny bestemmelse i domstolloven 124a: Dersom retten har adgang til å unnta et dokument fra offentlighet, skal retten likevel vurdere om innsyn eller utskrift bør gis. Oslo byfogdembete har hatt en gjennomgang av reglene for offentlighet og taushetsplikt. Vi ønsker å legge til rette for meroffentlighet innen våre saksområder. Domstolen hadde i 2008 et presseseminar hvor offentlighet og meroffentlighet var et hovedtema. I 2010 tok vi opp igjen dette temaet på samlinger for alle medarbeidere. Domstolsseminar i september På seminaret gjennomgikk dommer Leif Villars- Dahl og rådgiver Jan Havsås innsynsrett, taushetsplikt, meroffentlighet og publisering innen konkurs, skifte, tvangssaker, midlertidig sikring og gjeldsordning samt forvaltningssaker. Foredraget gikk fra begrepet akt i Grunnloven til SMS på mobiltelefonen og fra offentlighetslovens til rettspleielovenes offentlighetsregler. Sentralt stod virkeområdet for taushetspliktreglene i domstolloven 63a. Det var stor interesse for temaet. Regionale seminarer i november Det ble besluttet å avholde et noe mer omfattende seminar for saksbehandlerne i form av regionale samlinger. Det ble gjennomført to seminarer med i alt ca. 70 deltakere. I tillegg til alle saksbehandlerne fra vår egen domstol, deltok saksbehandlere fra domstoler rundt Oslo. Det ble avholdt en egen samling for dommerne i Oslo byfogdembete hvor spørsmål om meroffentlighet hadde større plass. Per i dag praktiserer vi meroffentlighet blant annet for innberetninger i konkurs og lister over registrerte dødsfall. Fra oktober 2010 sender vi også daglig dødsfallslister til en iphone-app. I høst foreleste også dommer Villars-Dahl på seminar om offentlighet i regi av Domstoladministrasjonen. Håndbok i offentlighet Vi har påbegynt en håndbok om offentlighet, taushetsplikt og meroffentlighet for våre sakstyper. Regionalt seminar om offentlighet i Oslo byfogdembete OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING

20 Service, informasjon og mediakontakt 7. april 2010 var Aften «Bak fasaden» i Oslo tinghus og vår virksomhet ble omtalt. Oslo byfogdembete legger vekt på åpenhet. Vi ønsker å yte god service og bidra til økt kunnskap om domstolen og våre saksområder. Serviceerklæring Domstolen har en egen serviceerklæring. Denne er inntatt på siste side i denne årsmeldingen. Hjemmesiden På hjemmesiden domstol.no/obyf gis det fyldig informasjon om våre viktigste sakstyper, gebyrkostnader, sentrale lovendringer og hvordan man skal gå frem i den enkelte sak. Fagsidene ajourføres fortløpende, og saksbehandlingsstatistikk publiseres hver måned. Det legges jevnlig ut av-gjørelser i enkeltsaker som kan tenkes å ha interesse for publikum. Vi har nedsatt en gruppe som blant annet skal se nærmere på hvordan vår hjemmeside kan gjøres lettere tilgjengelig. På hjemmesiden til alle domstolene i Norge, domstol.no, finnes også nyttig informasjon. Oslo byfogdembete kommuniserer aktivt med pressen, blant annet på e-post. Ekspedisjonen Oslo byfogdembete er den domstolen i landet som har størst ekspedisjon og flest ekspedisjonshenvendelser. I tilknytning til ekspedisjonen finnes to rom der besøkende mer uforstyrret kan snakke med en saksbehandler, eventuelt en dommer. Åpningstiden er fra kl til kl Fra 15. mai til 14. september er åpningstiden fra kl til kl De sakstypene som i hovedsak blir behandlet i ekspedisjonen er notarialbekreftelser, dødsfallsregistrering og inn- og utlevering av testamenter. Vi har tre saksbehandlere på turnus i ekspedisjonen per dag. De er stort sett opptatt med å ekspedere, men har i tillegg en del andre arbeidsoppgaver. Alle ansatte i Oslo byfogdembete deltok i 2008 i pilotprosjektet Service & samhandling i regi av Domstoladministrasjonen. I 2009 hadde vi fokus på ventetid i ekspedisjonen og i 2010 er det gjennomført brukerundersøkelse, se neste side. Ventetidsundersøkelser Vi har i 2010 innført en fast ordning med ventetidsundersøkelse en gang per år. Den ble gjennomført i uke 23. Resultatet viste at ventetiden kun var på få minutter. 20 OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING 2010

Innledning: Forord Året som gikk... Oslo byfogdembete i dag... Sakstyper og statistikk...

Innledning: Forord Året som gikk... Oslo byfogdembete i dag... Sakstyper og statistikk... O SL O B Y F O GDEM B E T E Å r s m e l d i n g 2 0 0 9 INN H O LD Innledning: Forord Året som gikk... 3 Oslo byfogdembete i dag... 4 Sakstyper og statistikk: Sakstyper og statistikk... 5 Midlertidig forføyning

Detaljer

Serviceerklæring for Oslo byfogdembete... 23. Forsidefoto: Tyler Olson/ScanStockPhoto

Serviceerklæring for Oslo byfogdembete... 23. Forsidefoto: Tyler Olson/ScanStockPhoto OSLO BYFOGDEMBETE Å r s m e l d i n g 2 0 0 8 INNHOLD Innledning: Forord Året som gikk... 3 Oslo byfogdembete i dag... 4 Sakstyper og statistikk: Sakstyper og statistikk:... 6 Midlertidig forføyning og

Detaljer

O S L O B Y F O G D E M B E T E

O S L O B Y F O G D E M B E T E O S L O B Y F O G D E M B E T E Å r s m e l d i n g 2 0 1 1 OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING 2011 1 I N N H O L D Innledning: Året som gikk... 3 Oslo byfogdembete i dag... 4 Sakstyper og statistikk: Midlertidig

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 6. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Oslo byfogdembete Årsmelding 2007

Oslo byfogdembete Årsmelding 2007 Oslo byfogdembete Årsmelding 2007 Innhold Forord : Oslo byfogdembete - en ny domstol s 3 Oslo byfogdembete i dag s 4 1. Sammenslåing av to domstoler s 4 2. Ansatte og organisering s 5 3. Oslo bygdembetes

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2010 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 5. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

O S L O B Y F O G D E M B E T E Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

O S L O B Y F O G D E M B E T E Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING 2014 Innhold Innledning: Året som gikk... 3 Oslo byfogdembete i dag... 4 Fagsaker: Midlertidig forføyning og arrest... 6 Konkurs... 8 Arv og skifte... 10 Deling ved brudd mellom

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser

Fagdag for offentlige anskaffelser Fagdag for offentlige anskaffelser 23.05.2017 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd: Midlertidig forføyning og erstatning Advokat Trine Lise Fromreide Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig www.svw.no Tema

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 4. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2013 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Årsrapport Follo tingrett

Årsrapport Follo tingrett Årsrapport Follo tingrett 2015 Foto: Østlandets Blad Utgitt av Follo tingrett februar 2016 1 Domstolenes oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker

Detaljer

Årsrapport Follo tingrett

Årsrapport Follo tingrett Årsrapport Follo tingrett 2016 Foto: Rønnaug Hoff Utgitt av Follo tingrett februar 2017 1 Domstolenes oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

Velkommen til. Oslo tinghus

Velkommen til. Oslo tinghus Velkommen til Oslo tinghus Åpen dør Monumental bygning Tinghuset er et åpent hus midt i Oslo sentrum. Hvem som helst kan komme innom, og de fleste rettssaker er åpne for publikum. To domstoler holder til

Detaljer

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Innfordring mot dødsbo og arvinger Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Hva skjer med avdødes gjeld? Uskifte Privat skifte Offentlig skifte "Flytende bo" Kreditor har tvangsgrunnlag overfor

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2015 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Skilsmisse og skjevdeling

Skilsmisse og skjevdeling Skilsmisse og skjevdeling Publisert 2011-02-27 16:43 (/file/322792.jpg) Foto: Illustrasjonsbilde LIKEDELING OG SKJEVDELING VED SKILSMISSEOPPGJØRET Reglene om likedeling og skjevdeling er enkle, men blir

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2009 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 5. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

F O R L I K S R Å D E T

F O R L I K S R Å D E T F O R L I K S R Å D E T Ofte er det ikke nok å bare ha rett Se muligheter 2 3 ikke begrensninger Det finnes alltid muligheter Hva er forliksrådet? Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS Konkursrådet Innføring i konkurs Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper. 1. Hvordan oppstår en konkurs? 1.1 Innledning 1.2 Skyldneren må være

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, forside Flervalg Automatisk poengsum 2 JUR111, Høst 2016 Skriveoppgave Manuell poengsum JUR111 1 Arve- og familierett Starttidspunkt:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2014 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder GUDBRANDSDAL POLICE DISTRIKCT Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer av: Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder FOR FYLKESMANNEN I OPPLAND 24.11.15 GUDBRANDSDAL

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

INNHOLD. Innledning ved Sorenskriver side 3. Kommuner og innbyggere side 4. Organisasjon og økonomi side 5. Saksavvikling og statistikk side 6

INNHOLD. Innledning ved Sorenskriver side 3. Kommuner og innbyggere side 4. Organisasjon og økonomi side 5. Saksavvikling og statistikk side 6 ÅRSMELDING 2012 INNHOLD Innledning ved Sorenskriver side 3 Kommuner og innbyggere side 4 Organisasjon og økonomi side 5 Saksavvikling og statistikk side 6 Vitnestøtte side 11 2 SORENSKRIVEREN HAR ORDET

Detaljer

Mislighold. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat NBBL

Mislighold. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat NBBL Mislighold Jus for nyansatte Oslo 6. 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat NBBL Hva er mislighold? Det finnes en rekke skrevne og uskrevne regler en andelseier/sameier må forholde seg til.

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. april2016 ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-OOL44LKON-OBYF: MODULAR EIENDOM AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 KONKURSRÅDET Knut Ro Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 Formålet med bobehandlingen Privatrettslig skaffe kreditorene best mulig dekning - Ivaretagelse av beslaglagte eiendeler - Forsøke å forøke boets

Detaljer

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21 Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven 21) Ektefeller som har vært separert ved bevilling i ett år, kan søke Fylkesmannen om bevilling til skilsmisse ved å fylle ut dette

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET

FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET Høringsnotat Lovavdelingen November 2016 Snr. 16/7071 FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET 1 INNLEDNING I dette høringsnotatet foreslår Justis- og

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-9 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2016 Saksframlegg for DAs styre Vedlegg: Vedlegg a)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

RUTINER FOR VIGSLER I VESTBY KOMMUNE

RUTINER FOR VIGSLER I VESTBY KOMMUNE RUTINER FOR VIGSLER I VESTBY KOMMUNE Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Detaljer

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. februar 2011 INNBERETNING

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal KONTROLL AV MÅLERE NÅR KUNDEN MOTSETTER SEG SLIK KONTROLL

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal KONTROLL AV MÅLERE NÅR KUNDEN MOTSETTER SEG SLIK KONTROLL NOTAT Til Fra Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal Dato 18. januar 2006 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen KONTROLL AV

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

Veiledning for mine nærmeste

Veiledning for mine nærmeste Veiledning for mine nærmeste En begravelse har ulik mening og betydning for oss mennesker. Det er den siste anledning vi har til å vise en kjær slektning kjærlighet og omtanke, samtidig er den et minne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

Er førstavdødes bo solvent?

Er førstavdødes bo solvent? Innledning Jeg har holdt en del foredrag under tittelen «Jus for eldre», og har avdekket et stort behov for en nærmere redegjørelse til en større krets, slik at lengstlevende ektefelle kan vurdere og forstå

Detaljer

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD:

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD: Lov om tvangsfullbyrdelse. DATO: LOV-1992-06-26-86 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 1992 Nr. 13 IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-05-07-15 fra 2010-06-11 ENDRER:

Detaljer

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Konkursrådet Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011 Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Førstebyfogd Ernst Moe Stavanger tingrett 1 Ernst Moe Dommerfullmektig Kristiansund 1977-1979

Detaljer

Ektefellen eller kemneren - hvem skal du stole på?

Ektefellen eller kemneren - hvem skal du stole på? Ektefellen eller kemneren - hvem skal du stole på? Publisert 2014-08-26 19:22 SKJERMING AV FORMUE MOT KREDITORPÅGANG - Kan du overdra eiendommen til ektefellen og unngå kreditorpågang? Advokat Olav Sylte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 10. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Normann i HR-2012-01928-U, (sak nr. 2012/1415), sivil sak, anke over kjennelse: Edgecliffe

Detaljer

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Innhold Borettslagsmodellen, styrets oppgaver, fellesgjeld og felleskostnader........................... 4 Om borettslagsmodellen.............................................

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE

RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE 1. Tilbud om samtaleprosess Fylkesnemnda skal på ethvert trinn av saken vurdere å gi sakens parter tilbud om samtaleprosess, med mindre hensynet til barnets

Detaljer

Presentasjon av tema. Gjennomføringen av et arveoppgjør. Planleggingen av et arveoppgjør. Avgrensning mot:

Presentasjon av tema. Gjennomføringen av et arveoppgjør. Planleggingen av et arveoppgjør. Avgrensning mot: ARVEOPPGJØR Presentasjon av tema Gjennomføringen av et arveoppgjør Litt om offentlig skifte Med hovedvekt på privat skifte av dødsbo Planleggingen av et arveoppgjør Testamenter Fremtidsfullmakter Uskifte

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,2. april2013 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L2-OSSISTKON-OBYF/1: POPPS PERSONELL AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i. 15/14 (arkivnr: )

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i. 15/14 (arkivnr: ) TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 15/14 (arkivnr:201400106-9) Klage fra A på sorenskriver B ved

Detaljer

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett JAN TENNØE Advokat med møterett for Høyesterett Grindbakken 58, 0765 Oslo Tlf. 92 21 98 90, 0033 632 94 74 93 Mail: jantennoe@gmail.com Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo tingretts sak nr.11 089355 TVI

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg

Detaljer

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* G-05/2014 14/101 07.11.2014

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* G-05/2014 14/101 07.11.2014 fl DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* i_ Rundskriv Til alle landets tingretter og Oslo byfogdembete Nr. Vår ref Dato G-05/2014 14/101 07.11.2014 Justis- og beredskapsdepartementets særskilte

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. april 20102 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 15-062 (arkivnr: 15/844) og 15-070 (arkivnr:15/998) Klage fra advokat A på vegne av

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN John F. Knutsen Torleiv Kvalviksgate 5B 4022 STAVANGER Deres ref: Vår ref: Dato: 200300039-11 05.03.2003 Klage på Haugesund tingrett bo. nr. 93-00239 O.A Knutsens dødsbo Det vises

Detaljer

E R Adr sse: posrboks 1324 vika, 0l 12 osto, Norge. rrf : tt 6s 00 5 ==LM. Ånsneoec Ønel.se. sak NR KON-OBYF/2

E R Adr sse: posrboks 1324 vika, 0l 12 osto, Norge. rrf : tt 6s 00 5 ==LM. Ånsneoec Ønel.se. sak NR KON-OBYF/2 Ånsneoec Ønel.se TIL OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. 15-168640KON-OBYF/2 LEMON TV AS, DETS KONKURSBO 5 ==LM E R Adr sse: posrboks 1324 vika, 0l 12 osto, Norge. rrf : 47 23 tt 6s 00 Faks: +47 23 I 1 65 0l. www,selmer.no.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

Rapport fra studietur til Spania for rettsseksjon 1 høsten 2016

Rapport fra studietur til Spania for rettsseksjon 1 høsten 2016 Rapport fra studietur til Spania for rettsseksjon 1 høsten 2016 ved seksjonssjef Reidar Amble-Ommundsen Innledning Studieturen fant sted 2.- 4. november i Alfaz del Pi litt nord for Alicante. Programmet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM V E D T E K T E R for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM Vedtatt 26. oktober 1966 Endring vedtatt på generalforsamling sist 29.06.2006 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Formål Boligbyggelaget Nye Trondheim (BBNT)

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt Ekteskapsloven gir ektefeller anledning til å avtaleregulere sitt økonomiske forhold med bindende virkning ikke bare for dem, men også for arvinger, kreditorer og andre utenforstående innenfor visse rammer.

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag VEDTEKTER for Sjøhagen Moss Borettslag tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 09.06.2005, med endringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 01.03.2011 1 -

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-5 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2015 Vedlegg: Vedlegg A - Halvårsstatistikk 2011-2015_alminnelige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING Desember 2016 Innhold 1. Hvilke klagesaker behandles i Forbrukerrådet... 3 2. Hvilke klagesaker kan ikke behandles i Forbrukerrådet... 3 3. Hvem kan klage...

Detaljer