Informasjonskompetanse: et kursopplegg for Høgskolen i Gjøvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonskompetanse: et kursopplegg for Høgskolen i Gjøvik"

Transkript

1 Prosjektarbeidmodul, master i bibliotek og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo Informasjonskompetanse: et kursopplegg for Høgskolen i Gjøvik Prosjektrapport Karen Marie Øvern

2 Rapport Prosjekt informasjonskompetanse ved Høgskolen i Gjøvik Innhold Rapport Prosjekt informasjonskompetanse ved Høgskolen i Gjøvik... 2 Innledning... 2 Informasjonskompetanse... 3 Prosjektets mål... 3 Noen spørsmål... 3 Teori... 4 Hva betyr dette? Diskusjon av teori Kursbeskrivelsen... 7 Forkurs IT kompetanse... 7 Informasjonskompetansekurset... 8 Praktiske eksempler fra andre institusjoner Konklusjon Litteraturliste Innledning Studenter og ansatte i forsker og undervisningsstillinger møter stadig større utfordringer i informasjonsinnhentningen og behandlingen av informasjon. Mengden av informasjon vi må ta stilling til i hverdagen kan være overveldende og det er nødvendig å kunne sile ut det vi vil ha og kritisk vurdere kildene som skal brukes. Studenter plagierer og fusker 1 dessverre også mye mer enn tidligere (Carroll 2004) 2. Den viktigste grunnen er antakelig at Internett har gjort informasjon lettere tilgjengelig og at det er lettere med klipp og lim enn å skrive av fra bøker. Kunnskapsproduksjonen er dessuten større. Derfor må det til et økt fokus på referanseteknikk og etiske retningslinjer i oppgaveskrivingen. Denne rapporten skal danne utgangspunktet for et pilotprosjekt i informasjonskompetanse som planlegges kjørt på Avdeling for helse, omsorg og sykepleie på Høgskolen i Gjøvik (HiG). Rapporten vil inneholde en introduksjon med teorien bak informasjonskompetanse og hvilke behov sykepleieprofesjonen har i forhold til slik kompetanse. Rapporten inneholder også en innholdsbeskrivelse for et informasjonskompetansekurs ved HiG og en plan for gjennomføring av pilotprosjektet. 1 Carroll (2004) beskriver forskjellen mellom fusk og plagiat slik: fusk er bevisst juks, mens studenter som blir tatt for plagiat ikke alltid vet at de har gjort noe galt. Når studenter plagierer ligger det ofte mangelfull kunnskap om kildebruk til grunn. 2 Når det hevdes at studenter plagierer mer og mer, er det bl.a. basert på at antall disiplinærsaker om plagiering øker og at det antas å være store mørketall på området. Karen Marie Øvern Prosjektrapport Side 2

3 På grunn av rapportens begrensende omfang vil enkelte begrep bli stående uten nærmere forklaring og noen problemstillinger vil bli mindre diskutert enn andre. Rapporten og prosjektet er laget på oppfordring fra HiG, men er et prosjektarbeid som inngår som en del av min masterutdanning i bibliotek og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo (HiO). Informasjonskompetanse Informasjonskompetanse er et begrep som, likesom informasjon, tillegges forskjellige betydninger. Den engelske termen information literacy blir gjerne oversatt til informasjonskompetanse på norsk. Stefan Ek (2005) foretrekker ordet informasjonsmestring i stedet. Han argumenterer med at ordet mestring bedre beskriver individets synsvinkel på behandlingen av informasjon og at det er nettopp mestring, å være herre over egen situasjon, det handler om. Ek sier videre at det engelske information literacy for sterkt vektlegger den problemorienterte søkingen og gjenfinningen. Informationskompetens beskrivs eller definieras vanligen som en förmåga att lokalisera/återvinna, hantera/sortera, utvärdera och använda information effektivt för vitt skilda ändamål (Ek 2005, s. 11) Informasjonskompetansebegrepet er blitt kritisert for å være for snevert og ikke dekke alle aspekter av det vi egentlig legger i begrepet. Ingvill Dahl (2007) sier i sin masteravhandling: Dokumentasjon, kommunikasjon og informasjon er tre komplementære elementer, samtidig til stede i det som kalles informasjonskompetanse. Dokumentasjon er de fysiske dokumenter som skal finnes og brukes, men det er også kunnskaper om hvordan disse dokumenter blir produsert, hvilke ulike former den kan ha og ferdigheter til å lage dokumenter selv. Kommunikasjon er den sosiale rammen prosessen skjer i, enten dette er i utdanning, på arbeidsplassen eller i et demokratisk samfunn. Kommunikasjon er også kunnskap om kommunikasjonssystemer som musikk, teater, internett osv. og ferdigheter til å bruke dette selv. Informasjon er innholdet i dokumentene, det mentale som skal gi mening hos brukeren. Det er også det kognitive i mennesket, tankene og intellektet som sørger for at mennesket kan bearbeide informasjonen til ny informasjon eller kunnskap. Dahl (2007, s. 23) Jeg kommer i denne oppgaven til å bruke termen informasjonskompetanse ettersom det er et begrep som mange er kjent med og som er vel innarbeidet i vokabularet. Jeg ser Stefan Eks argument om å benytte ordet mestring og er enig i hans konklusjoner, men velger av overnevnte grunner likevel å benytte kompetanse begrepet. Jeg definerer ordet informasjonskompetanse som prosessen fra man ser et behov for informasjon til å søke etter informasjonen, sile ut det uvesentlige og til den nye informasjonen er inkorporert i kunnskapsstrukturene og klar til å tas i bruk i nye sammenhenger. Prosjektets mål Å danne grunnlaget for et pilotprosjekt for et nytt informasjonskompetansekurs ved HiG. Noen spørsmål Det vil være noen spørsmål som bør besvares for å kunne danne grunnlaget for det nye informasjonskompetansekurset. Ideelt sett skulle jeg gjerne ha gjennomført en innledende undersøkelse for å få besvart disse før jeg begynte på dette prosjektet, men på grunn av bl.a. begrenset tilgang til studentene i vårsemesteret og mangel på tid til en skikkelig gjennomføring, må jeg nøye meg med korte, ustrukturerte intervjuer og samtaler med lærere, studenter og bibliotekleder. Jeg velger likevel å gjennomføre dette prosjektet nå da behovet for et nytt kurs Karen Marie Øvern Prosjektrapport Side 3

4 allerede har vært diskutert lenge og i flere fora. Det er altså ingen ny tanke som skal settes ut i praksis, men en revidert utgave av et kurs som allerede har vært i bruk i mange år. Spørsmål jeg gjerne skulle sett svar og begrunnelser på er for eksempel: 1. Hvilke forutsetninger (i informasjonskompetanse) stiller studentene med i første semester på HiG? 2. Hvilken innvirkning, hvis noen, har bibliotekets informasjonskompetansekurs i studentenes hverdag slik kurset fremstår i dag? 3. Hvilken betydning har lærernes egen informasjonskompetanse i forhold til studentenes studiehverdag? Jeg utformet, i forbindelse med et kurs i vitenskapsteori og metode ved HiO, et forskningsprosjekt som hadde til hensikt å finne effekten av bibliotekets informasjonskompetansekurs. Forskningsprosjektet er klart til bruk og kunne med fordel ha vært kjørt som en introduksjon til dette prosjektarbeidet. Av tidligere nevnte grunner blir det ikke gjennomført av meg, men kan med enkle grep antakelig gjøres om til en del av evalueringen av det nye kurset og kan på den måten forhåpentligvis gi oss svar på om vi lykkes i utviklingen. Teori Det er gjort mange undersøkelser på studenters og forskeres informasjonskompetanse, og ikke uventet er USA langt fremme på området. Jeg har begrenset mine søk til basene Academic search elite, ERIC og ScienceDirect samt Google Scholar. Videre undersøkelser i disse og andre baser ville vært ønskelig, men på grunn av dette prosjektarbeidets begrensede omfang, så jeg meg nødt til å avgrense innhentingen. Det er selvfølgelig mulig å fortsette innhentingen og undersøkelsene helt til pilotprosjektet settes i gang og selvfølgelig også videre i arbeidet med informasjonskompetansekurset ved HiG. Faktisk er det helt nødvendig å holde seg oppdatert på feltet for å kunne kjøre informasjonskompetansekurset på en forsvarlig og interessant måte. Det vil likevel ikke bli en del av denne rapporten. Forskningen kan deles i flere grupper. Først har vi forskere som fokuserer på studenters selvfølelse, mestring og tro på egne kunnskaper som grunnlag for bibliotekopplæringen og videre forskning. Ren (2000) er blant dem som mener at det er viktig at bibliotekopplæringen styrker studentenes selvtillit og mestringsfølelse for at opplæringen skal ha den ønskede effekten. Han mener at det er en direkte sammenheng mellom studenters mestringsfølelse og utbyttet de har av informasjonsinnhentingen. Andre, som for eksempel Maughan (2001) er mer opptatt av at opplæringen skal ha en faglig tilknytning. Hun mener at studentenes forutsetninger innen informasjonsinnhenting er alt for dårlige når de møter til første semester i høyere utdanning og at informasjonskompetansekursene går langt forbi den tradisjonelle bibliotekopplæringen. Derfor er det viktig at fakultetene/ fagavdelingene inkluderes i planleggingen og gjennomføringen av kursene. Andre igjen er opptatt av lærernes holdninger, begrensninger og fagtradisjoner som utgangspunkt for studentenes informasjonskompetanse. McNeil et al. (2006) peker på at lærere har stor innflytelse på studentenes studieadferd og hevder at lærere blander begrepene IT kompetanse og informasjonskompetanse. Hun sier videre at det er en sammenheng mellom manglende IT Karen Marie Øvern Prosjektrapport Side 4

5 kompetanse og informasjonskompetanse og at studentene må få de grunnleggende datakunnskapene før de kan forholde seg til informasjonskompetanse. Findings from the quantitative data to the first research question indicated that current baccalaureate nursing programs have greater emphasis on computer literacy skills than on informatics literacy skills. (McNeil et al. 2006, s.56) McNeil et al. (2006) ser fra sine undersøkelser at studenter som har liten erfaring med informasjonskompetanse synes det er mindre viktig enn studenter som har slik erfaring. Denne mangelen på interesse for informasjonskompetanse sammen med lærernes manglende innsikt i disse prosessene har ført til et kritisk veiskille i sykepleieutdanningen. Respondentene i McNeils undersøkelse hadde svært sammensatte meninger om betydningen av informasjonskompetanse i utdanningen og yrkeslivet. Undersøkelsen viser også at det på faktultets /lærernivå mangler en klarhet i hva informasjonskompetanse er og hvordan det skal inkorporeres i undervisningen. Dessuten fører sammenblandingen av begrepene datakunnskap/ IT kompetanse og informasjonskompetanse til en ekstra forvirring. The challenge of determining an essential curriculum for nursing programs persists, but the need for integrating core informatics competencies has never been more pressing. (McNeil et al. 2006, s.58) McNeil et al. (2006) konkluderer med at utviklingen, foredlingen og bruken av informasjonsinfrastrukturer i sykepleiepraksis vil være avgjørende for sykepleievitenskapen og profesjonen. Kaplan (2003) er opptatt av informasjonskompetansens betydning for evidensbasert medisin 3. Hun henviser til New York Division of Nursing som integrerer informasjonskompetanse i alle kjernefag i masterprogrammet. Kaplan sier at hun i informasjonskompetanse inkluderer en forståelse for informasjonsarkitektur og vitenskapelige prosesser og legger i tillegg til den vanlige definisjonen av begrepet (se: innledning) legger vekt på de etiske sidene av informasjonsdeling. Kaplan (2003) sier at for mange studenter som har vært ute av utdanningssystemet en stund er teknologien stressende. På midten av 1990 tallet ble Internet mer tilgjengelig på grunn av bedre grensesnitt. Brukerne fikk plutselig tilgang til store mengder informasjon uten kvalitetsvurdering. Samtidig er det nå forventet at brukerne skal søke i informasjonsmengden selv, og de trenger mer assistanse enn før. Kildekritikk blir essensielt. Ved New York Division of Nursing har de lagt opp til hands on, praktiske øvelser og mener at aktiv læring er avgjørende. Studentene er gjerne engstelige for det de ikke kan og overveldet av det de skal lære. Informasjonskompetansekursene er derfor lagt opp som moduler heller enn forelesningsrekker slik at studentene selv kan velge hvilke moduler de vil følge og i hvilken rekkefølge. Kaplan viser til denne utdanningen og sier at det må være sterkt fokus på samarbeidet mellom lærere/ fakultetet og bibliotekarene. På denne måten kan hver av partene bidra for å tilrettelegge modulene på best mulig måte. Kaplan trekker også fram at det tidligere var fokus på computer literacy, altså det tekniske aspektet, mens det i dag er fokus på information literacy og det kildekritiske aspektet. 3 Evidensbasert medisin legger vekt på forskningsbasert informasjon for at sykepleiere og leger skal kunne ta sikre og gode beslutninger på en kostnadseffektiv måte. Karen Marie Øvern Prosjektrapport Side 5

6 Oluf Sundin er en svensk forsker ansatt ved Högskolan i Borås. Han har skrevet mye om sykepleieres forhold til informasjon og hvordan de bruker dette i yrkessammenheng. Sundin (2004) sier at mange skriver om hvordan bibliotekarene burde undervise og hva brukerne bør kunne, men at ingen er opptatt av hvilken betydning informasjonskompetanse gir for forhandlinger om makt og kontroll. Han sammenligner også bibliotekaryrket og sykepleieryrket og peker spesielt på at dette er kvinnedominerte yrker hvor begrep som akademisering, teoretisering og informasjonssøking brukes som redskap (s.39). Han mener også at bibliotekaryrket og sykepleieryrket er yrkesgrupper der begrepet profesjonalisme har gitt informasjonssøkingen mer vekt. Sundin er også en av de få som snakker om overgangen mellom utdanning og yrkesliv når det gjelder informasjonskompetanse. Hva betyr dette? Diskusjon av teori. Det jeg kan trekke sammen av teorien så langt bekrefter det vi allerede har erfart ved HiG. Studenter mangler både den tekniske datakunnskapen som skal danne grunnlaget og informasjonskompetansen som er nødvendig både i studiene og yrkeslivet som følger. Mange studenter, særlig ved videreutdanningene (hvor studentene gjerne har vært utenfor utdanningssystemet i mange år) føler seg stresset av krav om å skrive oppgavene i tekstbehandlingsprogram, levere oppgaver på læringsplattform og ikke minst forholde seg til eksterne kilder på en kritisk og gjennomtenkt måte. Det blir derfor viktig å øke studentenes selvtillit på dette feltet og styrke de grunnleggende datakunnskapene så vel som informasjonskompetansen. Dessuten ser vi store forskjeller i måten de ansatte forholder seg til informasjonskompetanse på og hva de oppfatter som viktig i den forbindelse. Dette smitter over på studentene og det er ikke overraskende at de som har gode erfaringer med informasjonskompetanse på forhånd er mer positivt innstilt enn de som ikke har så stor eller god erfaring på området. Det blir derfor avgjørende å heve nivået på informasjonskompetansen hos lærerne og få til et nært og godt samarbeid mellom lærere og bibliotekarer for å få dette til å fungere. Dette også for å få den faglige sammenhengen som er nødvendig. Det at teorien i stor grad støtter mange av forutanelsene vi allerede hadde, gjør at vi kan med større sikkerhet gå inn i dette prosjektet uten å gjennomføre store, tidkrevende forundersøkelser på HiG. Selvfølgelig er det mulig å finne teori som ikke understøtter våre hypoteser. Joseph McDonald (2004) hevder at bibliotekarene ser ut til å ville kaste alle lærebøker og at studenter kun skal forholde seg til artikler og lignende. Han hevder videre at bibliotekarene er for opptatt av å skaffe så mange informasjonsressurser som mulig uten tanke for at mange studenter blir mer forvirret og stresset av disse valgene, og at undervisning i informasjonskompetanse er mindre viktig. Selv om jeg mener at McDonald har et poeng når han sier at en god lærebok ikke må forkastes og at bibliotekarene ikke burde være så opptatt av å skaffe flest mulig informasjonsressurser (men heller tenke på kvalitet), mener jeg at vi ikke kan gjemme oss for verden slik den er i dag og at vi må forholde oss til utrolig mengder av informasjon enten vi liker det eller ei. Dessuten vil man ikke alltid ha en lærebok tilgjengelig på akkurat det man leter etter når man først er ute i arbeidslivet og at det derfor er avgjørende at studenter blir informasjonskompetente mens de studerer slik at de kan ta med seg den erfaringen videre i sin yrkeskarriere. For å holde oss til sykepleierne det er nødvendig for denne yrkesgruppen å få med seg det siste innen forskning da dette kan redde liv, og da har man ikke tid til å vente på en lærebok. Karen Marie Øvern Prosjektrapport Side 6

7 Ut ifra søkekriteriene jeg oppgav i starten av kapitlet ser det ut til at de fleste, uansett vinkling, ser positivt på kursing i informasjonskompetanse. Det vil særlig være aktuelt å se nærmere på Olof Sudins arbeid ettersom han har gått grundig inn på sykepleiernes behov og bruk av informasjon. Kursbeskrivelsen Det har vært diskutert to mulige løsninger for informasjonskompetansekursene ved HiG, enten ved å inkorporere kursets innhold i eksisterende moduler (for eksempel vitenskapelige metoder) eller ved å etablere en egen modul i informasjonskompetanse for alle klasser. I samråd med resten av studienemda har vi bestemt oss for å lage et opplegg som kan inngå i eksisterende moduler. Dette kan muligens revurderes senere, men i alle fall vil pilotprosjektet bli tilrettelagt for eksisterende moduler. Det ville antakelig vært lettere å lage en egen modul i informasjonskompetanse som kunne kjøres på alle avdelingene, men det virker mer pedagogisk korrekt å legge det til eksisterende moduler på grunn av at våre studier (bl.a. sykepleiere og ingeniører) har svært ulike fagtradisjoner og at de derfor bør få undervisningen tilrettelagt for sin hverdag. I etterkant kan vi vurdere om dette fungerer tilfredsstillende eller om det er naturlig å lage egne moduler og fagplaner for dette kurset. Å tilrettelegge kurset til å inngå i eksisterende moduler blir en utfordring, men det stemmer bedre overens med intensjonen om å la kurset inngå i faglige sammenhenger. Det vil dessuten hjelpe til med å dra i gang det faglige samarbeidet mellom lærere og biblioteket. Kurset er tenkt som et tre trinnskurs med progresjon som passer studentenes forkunnskaper. Det er naturlig nok store forskjeller studentene imellom og det er mulig at vi bør inkludere IT tjenesten ved HiG om å kjøre et frivillig kurs med grunnleggende datakunnskaper for studentgrupper som føler behov for en oppdatering på dette feltet før vi starter vårt informasjonskompetansekurs. Dette vil være viktig da teorien viser 4 at det er viktig at studentene har en grunnleggende IT kompetanse før de kan bli informasjonskompetente. Pilotprosjektet skal som tidligere nevnt kjøres på Avdeling for helse, omsorg og sykepleie ved HiG, seksjon for sykepleie. Jeg har derfor sett nærmere på studentenes fagplaner for å se hvordan vi kan få passet informasjonskompetansekurset inn i en faglig sammenheng på best mulig måte. Forkurs IT kompetanse Studentene bør få et tilbud ved studiestart om kurs i diverse dataverktøy. Det er naturlig å tenke seg dette som moduler som studentene kan ta fritt og etter eget ønske. Forslag til moduler kan være: Grunnleggende IT kunnskap (eks. logge seg på nettverket og enkelt vokabular) Mapper og strukturering av dokumenter Word (ev. alternative tekstbehandlingssystemer der det er naturlig) Excel (eller tilsvarende) Classfronter (dette kurset har studentene tilbud om i dag) Det er viktig at studentene behersker de enkleste av funksjonene i hvert program her. Det kan senere bli aktuelt å lage en obligatorisk test for å sørge for at studentene behersker disse funksjonene og/eller at studentene får uttelling i form av studiepoeng for å gjennomføre et slik forkurs. 4 Blant annet McNeil et al. (2006) Karen Marie Øvern Prosjektrapport Side 7

8 Informasjonskompetansekurset Første trinn Det første trinnet i informasjonskompetansekurset vil være en videreføring av forkurset. Kunnskapene fra forkurset vil altså danne grunnlaget for hva studentene skal lære i første trinn. Dette trinnet vil i all hovedsak dreie seg om det tekniske rundt oppgaveskriving. Studenter har svært forskjellige forutsetninger for å skrive akademiske tekster. Noen har bakgrunn fra annen høyere utdanning, noen kommer rett fra videregående opplæring mens andre har kvalifisert seg for studiene gjennom realkompetanse. Det er derfor svært forskjellige tradisjoner og erfaringsbakgrunner studentene møter med til første semester på HiG. Likevel forventes det samme nivå på den akademiske skriftproduksjonen. Det blir derfor viktig å fokusere på god skriveteknikk for alle. Et naturlig innhold i dette kurset vil derfor være: Hvilke deler en faglig tekst består av struktur/oppsett Hvilke krav som stilles fra avdelingen/ seksjonen Referanseteknikk og litteraturlister Hvorfor formelle krav teller Internett og utfordringer i forhold til kildekritikk Etiske spørsmål/ problemstillinger knyttet til forskning og vitenskapelige funn I forhold til studieforløpet for første år på sykepleieutdanningen ser det ut til at første trinn i informasjonskompetansekurset kunne passes inn flere steder. Mange vil kanskje argumentere med at det hører med i oppgaveskrivingskurset som studentene allerede har tilbud om. Men for meg virker det mer fornuftig å få dette inn i en faglig sammenheng. Jeg tror at det ellers kan oppfattes som lite viktig og noe som lett kan bortprioriteres. Jeg foreslår derfor at kurset inngår i en av de andre modulene, helst sammenslått med innholdet i det nåværende oppgaveskrivingskurset, for eksempel modulen PRU1002 Praksisrettet undervisning. I denne modulen skal studentene jobbe i klinikklaboratoriet og har som mål å få det nødvendige grunnlaget for å forstå grunnleggende sykepleiehandlinger. Studentene skal levere to obligatoriske arbeidskrav i forbindelse med modulen. Grunnen til at det ville være lurt å inkludere første trinn i denne modulen vil være å vise studentene at det er en nær sammenheng mellom praksis og teori, og at praksis ofte er kommet på bakgrunn av ny teoretisk forståelse. En annen mulighet ville være modulen SPL1020 Sykepleiefaglig grunnlagstenkning hvor studentene skal igjennom en serie tema om de grunnleggende sykepleieferdigheter. Modulen avsluttes med en seminaroppgave. Andre trinn Andre trinn av informasjonskompetansekurset gjennomføres i studentenes andre studieår. Andre trinn vil gå mer inn på informasjonsinnhenting, hvordan forholde seg til eksterne kilder og etiske retningslinjer for informasjonsdeling. Innhold i kurset vil være: Innføring i databasesøking Vurdering av kilder utvidet kildekritikk Vitenskapelige tekster kjennetegn Etiske retningslinjer / opphavsrett forhindre juks Karen Marie Øvern Prosjektrapport Side 8

9 Dette trinnet mener jeg best kan passes inn i modulen PRU2001, praksisrettet undervisning, hvor to av læringsmålene er, sitert fra læreplanen: - planlegge, gjennomføre, dokumentere, kvalitetssikre og evaluere sykepleietiltak - benytte IKT (informasjons og kommunikasjonsteknologi) aktivt til egen læring. Ettersom studentene skal dokumentere tiltakene og bruke IKT ser det ut til at informasjonskompetansekurset kan passe godt inn her. Tredje trinn Tredje trinn av informasjonskompetansekompetansekurset gjennomføres i studentenes tredje studieår. Tredje trinn av kurset vil fokusere på bacheloroppgaven og problemstillinger knyttet til den. Det vil være naturlig å tenke på noe repetisjon i forhold til referansehåndtering og kildekritikk i tillegg til etiske retningslinjer/ opphavsrett. Hovedfokus vil likevel være på avanserte søk i databaser og informasjonshåndteringen. Kursets innhold vil være: Fokus på databaser og avansert søketeknikk Bacheloroppgaven krav og utforming Etiske retningslinjer/ opphavsrett og plagiatkontroll EndNote referansehåndteringsverktøy (frivillig tilbud) Det er flere moduler i siste studieår hvor dette trinnet kan passes inn, men det mest naturlige vil kanskje være selve eksamensmodulen SPL3901 ettersom fokuset vil gå direkte på bacheloroppgaven. En annen mulighet vil være å legge kurset til modulen SPL1002 Sykepleievitenskap, naturvitenskap ettersom det i denne modulen allerede ligger tema som etikk og forskningsprosesser. Samarbeid bibliotek avdeling/ lærere Det er allerede blitt påpekt at et samarbeid mellom bibliotek og avdelingen/lærere vil være avgjørende. Dette for å sikre at studentene får et koordinert opplegg som passer inn i studiesituasjonen deres. I tillegg er det, som forskningen tilsier, viktig med signaleffekten som lærerne sender. Slik det er i dag eksisterer det allerede forskjellige tema i sykepleieutdanningens moduler som berører informasjonskompetanse, for eksempel forskningsprosesser, oppgaveskriving og etikk. For å unngå at informasjonskompetansekurset blir som et ekstra lag oppå de allerede eksisterende temaene er det viktig at biblioteket og lærerne samarbeider. På denne måten kan vi få integrert informasjonskompetansekurset i utdanningen på en ordentlig måte og lærerne og bibliotekarene kan dele på undervisnings /veiledningsoppgavene knyttet til kurset. Det har vært diskutert om biblioteket burde satse på egne informasjonskompetansekurs for lærere ettersom lærerne har så stor innvirkning i studentenes studievirksomhet. Det er naturlig at lærerne får tilbud om samme type kursing som studentene. Det har vært holdt noen kurs, og disse har vært godt besøkt og fått gode tilbakemeldinger. Kurset er en svært forkortet versjon av det vi arrangerer for studentene og inneholder blant annet søketeknikk og databaser samt opphavsrett. Det er mulig Karen Marie Øvern Prosjektrapport Side 9

10 at biblioteket vil fortsette med disse parallelt med kursene for studenter. Dette er selvfølgelig avhengig av kapasitet fra bibliotekets side, i likhet med andre tilbud. Praktiske eksempler fra andre institusjoner Høgskolen i Agder er blant skolene som satser på informasjonskompetanse. Høgskolen har eget studium i informasjonskompetanse på 30 studiepoeng, myntet på lærere, skolebibliotekarer og 4. års lærerstudenter. Kurset er et internettbasert fjernundervisningskurs med to samlinger i Kristiansand. Kurset er videreutdanning på deltid over tre semestre og startes høsten Høgskolen i Bergens Senter for kunnskapsbasert praksis 5 har to videreutdanninger i kunnskapsbasert praksis. Innholdet i kursene er, ifølge e post fra Lena Nordheim, temmelig likt det som vanligvis går inn under bibliotekets informasjonskompetansekurs, men går mer i dybden på kildekritikk, dvs. at studentene lærer å kritisk vurdere forskningsartikler mht metode og statistikk. Den ene av videreutdanningene er rettet mot bibliotekarer og den andre mot helsearbeidere i praksis, og sistnevnte vil være spesielt aktuelt for oss. Jeg vil se nærmere på studieplanene for dette studiet og se om vi kan dra nytte av disse når vi skal utarbeide planer for vårt kurs. Flere høgskoler har også laget interaktive kurs som studentene kan ta på egen hånd. Høgskolen i Stord/Haugesund og Høgskolen i Telemark har samarbeidet om kurset råd &VINK som er en veiledning i informasjonskompetanse. NTNU har også laget et tilsvarende kurs, kalt VIKO. Her kan studentene selv gå inn på forskjellige moduler og lese seg til temaer som oppgaveskriving, problemformulering, kildekritikk og bruk av internett. Selv om slike interaktive kurs kan fungere svært godt som en støtte for studentene, vil jeg ikke si at dette kan erstatte undervisningen og den personlige kontakten mellom studenter, lærere og bibliotekarene. Enkelte studenter med lav IT kompetanse kan dessuten få problemer med slike interaktive kurs dersom det ikke gis grunnleggende opplæring. Et interaktivt kurs kan altså være aktuelt som støtte, men ikke som erstatning for et mer tradisjonelt informasjonskompetansekurs, og utviklingen av en interaktiv støttefunksjon er avhengig av både personal og økonomisk støtte og må inkludere et nært og aktivt samarbeid mellom bibliotekarer, lærere og IT avdelingen. Konklusjon Både studenter, lærere og forskere ved Høgskolen i Gjøvik, så vel som alle andre utdanningsinstitusjoner i Norge, trenger et mer strukturert og grundig informasjonskompetansekurs. Bibliotekarene er naturlige samarbeidspartnere for avdelinger som legger vekt på evidence based practice. Ved Høgskolen i Gjøvik skal biblioteket i samarbeid med Avdeling for helse, omsorg og sykepleie gjennomføre et pilotprosjekt der bibliotekets informasjonskompetansekurs inngår i sykepleiernes eksisterende moduler. Tanken er at kurset skal gå over flere år og gradvis øke studentenes bevissthet omkring bruk av eksterne kilder, vitenskapelighet og etikk i forskning, for å nevne noe. Hovedmålet er at studentene skal bli konsumenter av forskning og skrive bedre tekster selv samt være i stand til å finne, vurdere og bruke ny kunnskap i sin daglige yrkesutøvelse. Jeg har i denne oppgaven skissert hovedlinjene til dette pilotprosjektet og foreslått moduler der kurset kan inngå. Innholdet i det nye kurset mer eller mindre likt det som allerede eksisterer, men 5 Kunnskapsbasert praksis betyr å integrere kunnskap fra forskning med kunnskap fra erfaring, samt brukernes kunnskap og preferanser. Karen Marie Øvern Prosjektrapport Side 10

11 det er ønskelig at det framtrer i en mer organisert form og med en klar progresjon. Kurset tenkes gjennomført av bibliotekarene, men i nært samarbeid med lærerne. Det er viktig at kursene kommer i riktig tid da det ellers kan oppfattes som unødvendig og lett kan bortprioriteres av studentene. Ved å legge kurset til allerede eksisterende moduler håper vi at kurset vil få større innpass hos studentene (og lærerne) og bli vektlagt som den viktige delen av studiet som det er. Litteraturliste Carroll, Jude (2004). Deterring, detecting and dealing with plagiarism: A brief paper for Brookes staff for Academic Integrity Week. [online] URL: ( ) Dahl, Ingvill (2007). Jeg fant, jeg fant! men hva fant jeg? En dokumentasjonsvitenskapelig analyse av studenters oppfatning av kildekritikk. [online] URL: ( ) Ek, Stefan (2005). Om information, media och hälsa i en samhällelig kontext : en empirisk och analytisk studie. Åbo: Åbo Akademis förlag. Kaplan, Susan (2003). Information literacy as the foundation for evidence based practice in graduate nusing education: a curriculum integrated approach. I: Journal of Professional Nursing. 19(5), s Maughan, Patricia Davitt (2001). Assessing Information Literacy among Undergraduates: a discussion of the Literature and the University of California Berkley Assessment Experience. I: College & Research Libraries. 62 (1), s McDonald, Joseph (2004). Information Literacy or Literate Information. [online] URL: ( ) McNeil, Barbara J. [et al.] (2006). Computer literacy study: report of qualitative studies. I: Journal of Professional Nusing. 22(1), s Ren, Wen Hua (2000). Library Instruction and College Student Self Searching. I: Journal of Academic Librarianship. 26 (5), s Sundin, Olof (2004). Användarundervisning inför informationssökning i yrkeslivet: en kunskapsöversikt. [online] URL: 7/os.pdf ( ) Karen Marie Øvern Prosjektrapport Side 11

Informasjonssøking i sykepleiers praksis

Informasjonssøking i sykepleiers praksis Informasjonssøking i sykepleiers praksis eller MIND THE GAP! Margrethe B. Søvik UH-Bibliotekkonferansen 18.-19. juni 2015 En presentasjon av prosjektet Et forprosjekt med midler fra Nasjonalbiblioteket

Detaljer

BIBLIOTEKARENS TIME. Bakteppe

BIBLIOTEKARENS TIME. Bakteppe BIBLIOTEKARENS TIME Irene Hunskår SMH-seminar Trondheim 28.oktober 2008. Bakteppe Innføring av kunnskapsbasert praksis i ein vidareutdanning Timeplanen lagt for semesteret Ingen planlagt undervisning for

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningstilbud fra Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) har ulike undervisningsopplegg på alle nivå i utdanningen for å fremme studenters informasjonskompetanse. Dette er

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket

Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket KURSSKISSER Introduksjon til Universitetsbibliotekets tjenester og tilbud Sitering og etikk Litteratursøk til oppgaveskriving - basis Litteratursøk til oppgaveskriving

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Digital opplæringspakke for alle elever ved VGS i BFK

Digital opplæringspakke for alle elever ved VGS i BFK Digital opplæringspakke for alle elever ved VGS i BFK - Intet mindre Digital opplæringspakke - Siv Marit Ersdal, Oppdrag fra fylkeskommunen To bibliotekarer fikk i oppdrag å lage noen kurs. De skulle være

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study

Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study Anita Nordsteien Universitetsbibliotekar, HSN PhD-student, Bibliotek og informasjonsvitenskap, HiOA 6/15/2017 Nurse Education

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester. Innledning Lærernes første år i barnehage,

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningskatalog for Universitetsbiblioteket En informasjonskompetent person er en som vet når og hvorfor en trenger informasjon, hvordan en finner informasjonen, og hvordan en vurderer, bruker og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage,

Detaljer

From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching

From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching MARIANN LØKSE, TORSTEIN LÅG, HELENE N. ANDREASSEN, LARS FIGENSCHOU, MARK STENERSEN & VIBEKE

Detaljer

Oppsummering fra gruppeoppgavene.

Oppsummering fra gruppeoppgavene. Plagiering i UH-sektoren Felles problem, felles ansvar tirsdag 21. april onsdag 22. april 2009, Gardermoen Radisson SAS Oppsummering fra gruppeoppgavene. CASE 1 Gruppe 2: Forutsetning: Ragnar er en ganske

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Informasjonskyndighet i helsetjenester til eldre Presentasjon av et prosjekt med (del)finansiering fra Nasjonal biblioteket

Informasjonskyndighet i helsetjenester til eldre Presentasjon av et prosjekt med (del)finansiering fra Nasjonal biblioteket Informasjonskyndighet i helsetjenester til eldre Presentasjon av et prosjekt med (del)finansiering fra Nasjonal biblioteket Hilde Trygstad Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27.10.11 2 3 Informasjonskyndighet

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium over et semester. Innledning Lærernes første år i barnehage, grunnskole og videregående

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Evidensbasert sykepleie i møte med praksis

Evidensbasert sykepleie i møte med praksis Evidensbasert sykepleie i møte med praksis En kvalitativ studie basert på intervju med 8 intensivsykepleiere Avvenning av respirator som eksempel på evidensbasert sykepleie. Hvordan erfarer intensivsykepleiere

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

E-læringskurs i akademisk skriving v/ Anne-Lise Eng, Lars Rune Halvorsen og Stine Torp Løkkeberg. Eng, Halvorsen & Løkkeberg

E-læringskurs i akademisk skriving v/ Anne-Lise Eng, Lars Rune Halvorsen og Stine Torp Løkkeberg. Eng, Halvorsen & Løkkeberg E-læringskurs i akademisk skriving v/ Anne-Lise Eng, Lars Rune Halvorsen og Stine Torp Løkkeberg Eng, Halvorsen & Løkkeberg 02.01.2017 1 Hvorfor akademisk skriving? The first reflects a concern that students

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Studieplan for Rådgivning 2 (30 sp) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Rådgivning 2 (30 sp) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 2 (30 sp) Studieåret 2016/2017 Rådgivning 2 omfatter 30 studiepoeng av årsstudiet i rådgivning (60 sp). Årstudiet kan samlet sett innpasses som erstatning for fagemner

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet i rådgivning (60

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Emnet er tilpasset for ansatte i utdanningssektoren, spesielt skoleledere og lærere.

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Et situasjonsbilde fra profesjonsutdanningene. Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Epost:

Et situasjonsbilde fra profesjonsutdanningene. Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Epost: Et situasjonsbilde fra profesjonsutdanningene Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Epost: Jens-Christian.Smeby@hioa.no «Tilstanden» for profesjonsutdanningene Rekruttering: antall søkere og

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglige og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse

Detaljer

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Innholdsfortegnelse SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur... 1 SPA1104 Spansk språk II... 4 SPA2402 Spanskspråklige tekster... 7 SPA1202 Spansk språkferdighet

Detaljer

- et nytt fagområde. Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim

- et nytt fagområde. Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim - et nytt fagområde Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim Refleksjonsnotat etter 30 studiepoeng Høgskolen i Oslo og Akershus Juni

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST. Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2012/2013

NTNU KOMPiS/HIST. Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2012/2013 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2012/2013 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2009

Videreutdanning RFK Høsten 2009 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2009 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. Modulene har alle

Detaljer

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Jeg har en time i uken til å oppdatere meg, og da har jeg ikke tid til å lære meg alt på nytt hver gang databasene endrer grensesnitt overlege ved universitetssykehus

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer