Norges Seilforbund. Saksliste. Seiltinget 2015 Gardemoen mars. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Seilforbund. Saksliste. Seiltinget 2015 Gardemoen 21.-22. mars. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet"

Transkript

1 Norges Seilforbund Saksliste Seiltinget 2015 Gardemoen mars Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

2 HELLY HANSEN CATWALK Scandinavian Design is the cornerstone in all Helly Hansen gear. The optimal combination of purposeful design, protection and style. This is why professional sailors, mountain guides and discerning enthusiasts choose Helly Hansen. CONFIDENT WHEN IT MATTERS L I Z WA R D L E Y, T E A M S C A I N T H E V O LV O O C E A N R A C E Saksliste Seiltinget 2015

3 Saksliste Seiltinget 2015 Innhold SAK 1 GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER... 4 SAK 2 GODKJENNE INNKALLINGEN... 4 SAK 3 GODKJENNING AV SAKSLISTEN... 4 SAK 4 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 5 VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆR, REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS...5 SAK 6 BEHANDLE STYRETS BERETNING 2013 OG SAK 7 ÅRSREGNSKAPER 2013 OG SAK 8 FORSLAG TIL ENDRINGER I NSFS LOV...5 SAK 9 INNKOMNE FORSLAG...6 SAK 10 BESLUTTE STRATEGI OG HANDLINGSPLAN SAK 11 FATTE VEDTAK OM KONTINGENT...8 SAK 12 BUDSJETT SAK 13 BESTEMME TID OG STED FOR NESTE SEILTING...10 SAK 14 TILSETTE STATSAUTORISERT REVISOR OG SETTE HONORAR...10 SAK 15 VALG VALG VALG AV VALGKOMITEENS LEDER OG MEDLEMMER...10 SAK 16 NOMINERE REPRESENTANTER OG KANDIDATER TIL NASJONALE OG INTERNASJONALE ORGANISASJONER FORBUNDET ER TILSLUTTET

4 SAK 1 Godkjenning av de frammøtte representanter Listen over fremmøtte representanter, med fullmakt godkjent av styret, godkjennes. SAK 2 Godkjenne innkallingen Innkalling godkjennes. SAK 3 Godkjenning av sakslisten Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter Sak 2: Godkjenne innkalling Sak 3: Godkjenning av saksliste Sak 4: Godkjenning av forretningsorden Sak 5: Valg av dirigenter, sekretærer, representanter til å underskrive protokollen og tellekorps Sak 6: Årsberetninger 2013 og 2014 Sak 7: Årsregnskaper 2013 og 2014 Sak 8: Forslag til endring i NSFs lov Sak 9: Behandle innkomne forslag SAK 10: Vedta strategidokument Sak 11: Fatte vedtak om kontingent Sak 12: Budsjett Sak 13: Fatte vedtak om tid og sted for neste Seilting Sak 14: Tilsette statsautorisert revisor og bestemme Sak 15: Valg dennes honorar Sak 16: Nominere representanter og kandidater til nasjonale og internasjonale organisasjoner forbundet er tilsluttet. SAK 4 Godkjenning av forretningsorden A.Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom om ledelsen av møtet. B. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigentene, undertegnet med representantens navn og delegatnummer. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. C. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NSFs lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. D. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak, med antall avgitte stemmer for og imot. E. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 min. første gang, 3 min. andre og 1 min. tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. Dirigentene kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. Styret forslag til forretningsorden godkjennes. Innkalling godkjennes. 4

5 SAK 5 Valg av dirigenter, sekretær, representanter til å underskrive protokollen og tellekorps Det velges: 2 Dirigenter Tom Bratli Guro Steine 2 Sekretærer NSFs Administrasjon SAK 8 Forslag til endringer i NSFs lov Styret i NSF har sammen med administrasjonen og lovkomitéen utarbeidet forslag til endringer i NSFs lov. Disse fremkommer i vedlegg 1. Alle foreslåtte lovendringer trer i kraft umiddelbart og seiltinget gir lovkomiteen fullmakt til å foreta nødvendige endringer og tilpasninger i NSFs lov i henhold til vedtakene på Seiltinget representanter til å underskrive protokollen Tellekorps Komitéledere assistert av NSFs administrasjon Forslaget godkjennes. Styrets forslag til dirigenter, sekretærer, representanter til å underskrive protokollen og tellekorps godkjennes. SAK 6 Behandle styrets beretning 2013 og 2014 Årsberetning 2013 og 2014 er tilgjengeliggjort representantene sammen med sakslisten. Fremlagte årsberetninger for 2013 og 2014 godkjennes. SAK 7 Årsregnskaper 2013 og 2014 Årsregnskaper for 2013 og 2014 er tilgjengeliggjort representantene sammen med sakslisten. Fremlagte årsregnskaper for 2013 og 2014 godkjennes. 5

6 SAK 9 Innkomne forslag 9.1 Forslag fra Styret Det vises til vedlegg 2 Omorganisering av kretsleddet. Styret har på bakgrunn av høringsnotat utarbeidet alternative forslag til dagens organisasjonsstruktur. Seiltinget tar stilling til fremtidens organisasjonsmodell på fritt grunnlag og vil derfor ikke legge frem noen innstilling. 9.2 Forslag fra Styret Det vises til vedlegg 3 Endring av lisensordningen. Styret foreslår at ordningen med startlisens fjernes og at ordningen med personlig seilerlisens utvides. Seiltinget vedtar foreslåtte endringer i lisensordningen. 6

7 9.3 Forslag fra Bundefjorden Seilforening Bundefjorden Seilforening foreslår at følgende inntas i Norges Seilforbunds strategiplan for tingperioden Vi ønsker også at dette voteres over på Seiltinget: Norges Seilforbund skal videreutvikle og styrke sin kompetanse og kapasitet til å bistå medlemsforeninger og kretser i deres arbeid i reguleringssaker som utfordrer foreningens anlegg, tilgang til vannspeilet, samt infrastruktur og oppbevaring og bruk av utstyr som er nødvendig for å gjennomføre seilaser og trening. Forbundet skal, gjennom inngåelse av en rammeavtale med juridisk ekspertise, tilby medlemsforeningene råd og veiledning i forhandlinger med reguleringsmyndigheter mm. I saker av særlig prinsipiell karakter kan Norges Seilforbund vurdere å innta stilling som part for å oppnå tilnærmet balanse i partsforholdet mellom seilforeningene og f.eks. reguleringsmyndighetene. Bakgrunn: En lang rekke av landets seilforeninger disponerer arealer og anlegg i områder under press fra lokale eller sentrale reguleringsmyndigheter. Seilforeningsaktiviterer vil, som følge av sin karakter, kunne oppleves som en utfordring i forhold til reguleringsplaner og andre føringer for bruk av områder. Særlig er dette en aktuell problemstilling i pressområder hvor fortetning og tilflytning medfører at nye og tidligere områder ønskes disponerte til private og offentlige forhold som i sin ytterste konsekvens kan innebære at rammevilkårene for seilforeninger endres drastisk og aktiviteten hemmes/begrenses i så stor grad at foreningens eksistens og drift trues. De fleste seilforeninger har ingen eller svært små administrative ressurser utover den frivillige innsats medlemmene nedlegger. Uten et tydelig og sterkt forbund i ryggen vi l de aller fleste reguleringssaker oppleves som Davids kamp mot Goliat, med dertil lammende effekt på det som bør være seilforeningens hovedaktivitet, nemlig seilsportsaktiviteter som seilaser, treninger, sikkerhetskurs og etablering av gode arenaer for barn og unge som i fellesskap med andre ønsker glede i tilknytning til seiling. Bundefjorden Seilforening har de siste par årene vært en pingpongball mellom ulike etater i Oslo kommune. Som et konkret eksempel kan nevnes at Oslo Kommune krever minimum 30 års leiekontrakt for å kunne innvilge støtte til anlegg. I utgangspunktet ikke et urimelig krav med mindre man ser bort fra at kommunene nekter sine leietakere lengre leiekontrakter enn 15 år. Dette viser en manglende forståelse for idrettsforeningers behov for forutsigbare og fornuftige rammevilkår for driften. Vi opplever gang på gang at Oslo Kommune ikke er enig med deg selv og fremmer endringsforslag til fremforhandlede dokumenter som ikke er gjennomførbare. Seilforeningens funksjon i nærmiljøet ignoreres totalt. Det er i slike prosesser at medlemsforeningene trenger forbundets støtte. hjelp og veiledning. Vi har alle stor forståelse for at seilforbundet ikke bar økonomi til å ha en juridisk avdeling som bistår enkeltforeninger med nabokrangler. Det vi ønsker er at forbundet i strategiplanen for kommende tingperiode skal ha som prioritert målsetting å kunne tilby kompetanse og veiledning til medlemsforeningene gjennom et tilbud om bistand fra juridisk ekspertise til kostpris. Mange av disse sakene har nære likhetstrekk og gjennom en slik ordning vil forbundet få bedre oversikt og en erfaringsbase som kan komme alle foreningene til gode. Bundefjorden Seilforening er av den oppfatning at dagens opplegg fra forbundets når det gjelder bistand og veiledning i slike saker ikke oppfattes som adekvat, svakt og ikke samsvarer med medlemsforeningens behov. Forbundets bistand bidrar således ikke til forutsigbare og gode rammevilkår for norske seilforeninger og deres medlemmer. Dette arbeidet må således gis økt prioritet og det er Bundetjordens klare oppfatning at dette best kan sikres gjennom en tydelig og klar henvisning i strategidokumentet for kommende tingperiode. Vi ønsker oss så fort som mulig et tydelig og sterkt seilforbund. La oss ikke håpe det er for sent... Styret støtter grunntankene i forslaget, men foreslår følgende reviderte vedtak: Seiltinget anser intensjonene i forslaget til BSF som tilfredsstillende ivaretatt gjennom styrets forslag til strategi- og handlingsplan og ordlyd i mandatet for Båt og Samfunn. Videre anser Seiltinget at det må være opp til styret å til enhver tid vurdere om det er formålstjenlig at NSF har en rammeavtale med et advokatselskapet. Styrets vurdering: Forslaget inneholder to deler. Styret støtter grunntanken i forslaget om å bibeholde en sterk kompetanse i og arbeide målrettet med båtpolitiske og regulatoriske spørsmål. Styret stiller seg, imidlertid, tvilende til hensiktsmessigheten av å skulle inngå en rammeavtale med juridisk ekspertise. Selv om styret ser at det kan være formålstjenlig å knytte slik kompetanse nært til forbundet, og faktisk er i ferd med å inngå en slik avtale, vil styret ikke at NSF skal bindes til enhver tid å ha en slik avtale. Hvorvidt det vil være ønskelig vil avhenge både av betingelsene i avtalen og dens økonomiske ramme, og slike vurderinger hører hjemme hos styret og ikke tinget. 7

8 SAK 10 Beslutte strategi og handlingsplan Strategi- og handlingsplaner er tilgjengeliggjort representantene sammen med sakslisten. Forslag Dokumentet Strategi- og handlingsplaner godkjennes. Forslaget godkjennes SAK 11 Fatte vedtak om kontigent Forslag Medlemskontingenten økes med kr 15,- til kr 130, f.o.m for medlemmer som er 13 år eller eldre (Gjelder kalenderåret). Medlemskontingenten reduseres med kr 65,- til kr 50,- for medlemmer yngre enn 13 år (Gjelder kalenderåret). Styrets vurdering: Styret ser fortsatt et behov for å øke forbundets inntekter via kontingenten. Det er 2 år siden forrige justering og både prisindeks og behovet for en styrket medlemsinntekt tilsier at forbundet bør gjøre disse justeringene. På bakgrunn av siste års negative medlemsutvikling samt en gjennomgang av alle sommerskoler gjennomført siste år, foreslår styret en differensiering av medlemskontingenten i forhold til barn/ikke barn. En kontingentreduksjon vil kunne være et stimuli for at alle barn som deltar på sommerskoler skal melde seg inn i arrangørforening. Forslaget godkjennes 8

9 SAK 12 Budsjett NORGES SEILFORBUND INNTEKTER: Regnskap 2014 Historiske grunnlagstall Tingbudsjett 2015 Styrebudsjett 2015 Tingbudsjett 2016 Til votering Tingbudsjett 2017 Sum sponsor og salgsinntekter Tilskudd Rammetilskudd B&U-midler fra NIF Utstyrsmidler Stipend fra OLT Andre tilskudd OLT Sum tilskudd fra NIF Andre tilskudd Sum tilskudd Andre inntekter Seillisens Årskontingent MVA kompensasjon Egenandeler Andre inntekter Sum andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER: Varekostnad Spillemidler til utstyr Lønnskostnader Utøverstipend inkl. andre ytelser Av/nedskrivning driftsmidler Reise og oppholdskostnader Administrasjonskostnader Idrettsfaglig bistand Annen driftskostnader knyttet til utøvere Sum kostnader Driftsresultat Netto finansresultat ÅRSRESULTAT Til/fra fond Til/fra fri EK

10 SAK 13 Bestemme tid og sted for neste Seilting. Styret gis fullmakt til å bestemme tid og sted for neste Seilting. Forslaget godkjennes. SAK 14 Tilsette statsautorisert revisor og sette honorar Styret foreslår at administrasjonen bemyndiges å fremforhandle best mulig vilkår. (Nåværende revisjonsselskap er Deloitte honorar er kr pr år.) Forslaget godkjennes. SAK 15 Valg 15.1 Valg Det vises til vedlegg 4 Valgkomiteens innstilling til Seiltinget Valg skjer iht. NSFs lov Valgreglene fremgår av lovens 13 og 14 Styret har ingen innstilling Valg av valgkomiteens leder og medlemmer Styrets forslag: Leder: Peter Larsen Ålesund Seilforening Medlem: Anne Kaalstad Tønsberg Seilforening Medlem: Siri Gjerdrum Asker Seilforening Medlem: Rolf Hermansen Ran Seilforening Medlem: Odd Ørnulf Stray Mandal Seilforening Varamedlem: Lars-Erik Larsen Fredrikstad Seilforening Forslaget godkjennes. 10

11 SAK 16 Nominere representanter og kandidater til nasjonale og internasjonale organisasjoner forbundet er tilsluttet. Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter og kandidater til nasjonale og internasjonale organisasjoner forbundet er tilsluttet. Forslaget godkjennes 11

12 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

IDRETTSTINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni. Sakliste

IDRETTSTINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni. Sakliste TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE TRONDHEIM 5.-7. JUNI TING FOR NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ 2015 1 SAKLISTE SAKLISTE 2 INNHOLD SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER...

Detaljer

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 1 2 ÅPNING Åpnings- og hilsningstaler SAK 1: GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN A. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010

Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010 Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010 Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no Innholdsfortegnelse Dagsorden på Forbundstinget...side

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2014 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2014 Innhold Styrets arbeid Styret og AU...5 Tid er en knapphetsfaktor...6 Fornying av Sporten... 7 Rekrutteringsgrunnlaget

Detaljer

Lov for Oslo skikrets

Lov for Oslo skikrets Lov for Oslo skikrets Lov for Oslo skikrets, stiftet 03.12.1908. Vedtatt på kretstinget den 02.06.15. Godkjent av Skistyret den dd.mm.åååå iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov 46, jfr. 27

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund Forbundstinget 2014 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen 22.- 23. mars Norges Orienteringsforbund Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Lov for Vestfold idrettskrets

Lov for Vestfold idrettskrets Lov for Vestfold idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestfold idrettskrets, stiftet 27. april 1919, med senere endringer, senest av 12. november 2011, godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lovnorm for idrettsråd

Lovnorm for idrettsråd Ufravikelig lovnorm Generelt om lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2013 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2013 Innhold Organisasjonen Styret og AU...5 Innledende øvelser...6 Nytt budsjetterings- og rapporteringssystem...

Detaljer