NB! Resultatene i denne presentasjonene er foreløpige og må ikke siteres!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB! Resultatene i denne presentasjonene er foreløpige og må ikke siteres!"

Transkript

1 NB! Resultatene i denne presentasjonene er foreløpige og må ikke siteres!

2 Utgangspunkt Alt annet likt, har personer med høyere utdanning lavere risiko for uførepensjonering enn de som har et lavere utdanningsnivå Samtidig er det også innenfor denne privilegerte gruppen betydelig variasjoner i risiko for uførhet, ikke minst mellom ulike utdanninger

3 Problemstilling Undersøker variasjoner i risikoen for å bli uførepensjonert mellom personer med ulike profesjonsutdanninger Varierer denne risikoen systematisk mellom ulike profesjonsutdanninger? Kan variasjoner i risikoen knyttes til bestemte kjennetegn ved profesjonene?

4 Profesjoner Krever et relativt høyt utdanningsnivå for å kunne utøve yrket Har oppnådd enerett/jurisdiksjonover utøvelsen av bestemte oppgaver Tjenesteytende yrker Mange av profesjonene, særlig de menneskeorienterte, er sentrale yrker i velferdsstaten

5 Hvorfor studere profesjoner? Profesjonene produserer viktige og uunnværlig tjenester i et moderne samfunn. Høyt fravær kan hemme denne produksjonen En stadig større andel som velger høyere utdannelse Viktig å studere hva som påvirker uførhet i disse gruppene. Viktig å etablere kunnskap om hvorvidt trekk ved profesjonene selv eller seleksjonen/rekrutteringen til yrket påvirker uførhetsrisiko Rekrutterer noen profesjoner spesielt sårbare/utsatte grupper? Kan yrkets status og verdiorienteringer i yrket (altruisme versus nytte) virke inn på risikoen?

6 To aspekter ved profesjoner Status (utdanningslengde) Lengre profesjonsutdanninger (masternivå) slik som medisin, jus og teologi Kortere profesjonsutdanninger (bachelornivå) slik som sykepleie, lærer og sosialt arbeid. Verdier Profesjoner som bygger på «altruistiske verdier», dvs. hensynet til andre menneskers lykke eller velferd, slik som lærer, sykepleie og medisin Profesjoner som bygger på «utilitaristiske verdier», det vil si å tilby nyttige materielle tjenester til kunder, slik som økonomi og ingeniørfag

7 Mekanismer -status Lengre opplæring Høyere status/ legitimitet Lengre utdanning Sterkere kunnskapsbase Større autonomi Mindre risikoutsatt Færre syke og uføre Mindre overvåking Mannsdominans Om lavstatusprofesjoner: «Their training is shorter, their status is less legitimated, their right to privileged communication is less established, there is less of a specialized body of knowledge, and they have less autonomy from supervision or societal control than the professions.» (Amitai Etzioni, 1969)

8 Verdiorienteringer: Menneskeprofesjoner (L) og saksprofesjoner (T) «Here altruism, understood as concern for the happiness or welfare of people other than for oneself, is the characteristic orientation of L-professions. T-professions, on the other hand, do not operate in a sociopolitical milieu where an altruistic orientation is typically used. They are usually found in a milieu characterized by a utilitarian orientation, where utility stands for providing important material services for everyone. Both L-and T-professions have to balance the altruistic and utilitarian orientations, respectively, with professional selfinterest in pursuing their professional project.» (Hellberg 1999)

9 Mekanismer -verdiorienteringer Relasjonell Menneskeprofesjoner Kommunikativ praksis Emosjonell praksis Krevende å tilegne seg, opprettholde utvikle profesjonell kompetanse Stress, utbrenthet Sykdom, uførhet Etisk bevissthet

10 Hypoteser H1: Individer med kortere profesjonsutdanninger har høyere risiko for uførhet enn individer i lengre profesjonsutdanninger H2: Individer i menneske-profesjoner har en høyere risiko for uførhet enn individer i saks-profesjoner. H3: Den høyere risikoen for uførhet i menneskeprofesjoner sammenliknet med saksprofesjoner er spesielt framtredende for kortere profesjonsutdanninger.

11 Metoder og data Registerdatabasen ved Senter for profesjonsstudier (SPS) ved HiOA Data om uførepensjonering i perioden Forløpsanalyse Undersøker profesjonsrelaterte faktorer som påvirker tidslengden (i antall måneder) fra ferdig utdanning til eventuell uføretrygd, kontrollert for individuelle faktorer som påvirker risikoen for uføretrygd

12 Kriterier for å inkludere observasjoner Fullført en av de aktuelle profesjonsutdanningene etter 1974 Individer som har gått bort eller emigrert i perioden er tatt ut Individer eldre enn 50 år i 1992 er tatt ut Individer som i følge dataene har fullført utdanningen før de har fylt 20 år er tatt ut

13 Profession N Profesjoner som er inkludert i undersøkelsen. Sykepleier 74,804 Grunnskolelærer 43,789 Førskolelærer 36,567 Sivilingeniør 32,602 Høyskoleingeniør 32,077 Jurist 16,862 Siviløkonom 15,845 Medisin 13,711 Vernepleier 10,771 Faglærer 9,553 Sosialarbeider 8,655 Fysioterapeut 6,450 Barnevernspedagog 6,242 Registrert revisor 4,390 Psykolog 4,161 Ergonom 3,293 Bioingeniør 3,052 Tannlege 2,890 Arkitekt 2,865 Statsautorisert revisor 2,752 Journalist 2,737 Samfunnsøkonom 2,483 Radiograf 2,223 Bibliotekar 1,924 Teolog 1,859 Veterinær 1,641 Farmasøyt 1,470 Tannlegeassistent/-tekniker 1,038 Total 346,706

14 Klassifisering av profesjoner Høystatus saksprofesjon Frek. Prosent Jurist 16, Faramsøyt 1, Siviløkonom 15, Sivilingeniør 32, Sivilarkitekt 2, Samfunnsøkonom 2, Total 72, Lavstatus saksprofession Frek. Prosent Bibliotekar 1, Registrert revisor 4, Statsautorisert revisor 2, Bioingeniør 3, Radiograf 2, Journalist 2, Høyskoleingeniør 32, Total 49, Høystatus menneskeprofesjon Frek. Prosent Teolog 1, Medisiner 13, Psykolog 4, Tannlege 2, Veterinær 1, Total 24, Lavstatus menneskeprofesjon Frek. Prosent Førskolelærer 36, Grunnskolelærer 43, Faglærer 9, Sykepleier 74, Vernepleier 10, Ergonom 3, Fysioterapeut 6, Sosialarbeider 8, Barnevernspedagog 6, Tannlegeassistent/-tekniker 1, Total 201,

15 Andelen uføre i profesjonene Profesjon Uførhet N Sosialarbeider 6.7 8,655 Faglærer 4.7 9,553 Barnevern 3.7 6,242 Grunnskolelærer ,789 Tannlegeassistent/-tekniker 3.5 1,038 Bibliotekar 3.4 1,924 Ergonom 3.4 3,293 Førskolelærer ,567 Sykepleier ,804 Vernepleier ,771 Fysioterapeut 2.3 6,450 Teolog 2.1 1,859 Arkitekt 2.1 2,865 Psykolog 1.8 4,161 Tannlege 1.7 2,890 Radiograf 1.7 2,223 Medisiner ,711 Veterinær 1.5 1,641 Jurist ,862 Journalist 1.3 2,737 Samfunnsøkonom 1.1 2,483 Farmasøyt 1.1 1,470 Siviløkonom ,845 Høyskoleingeniør ,077 Statsautorisert revisor 0.9 2,752 Registrert revisor 0.9 4,390 Sivilingeniør ,602 Bioingeniør 0.5 3,052 Total ,706

16 Andelen uføre i profesjonstypene. Uførhet N Høystatus saksprofesjon ,127 Lavstatus saksprofesjon ,155 Høystatus menneskeprofesjon ,262 Lavstatus menneskeprofesjon ,162 Total ,706

17 Overlevelsesfunksjon for profesjonstypene. (Y-axis er justert.) Kaplan-Meier survival estimates analysis time Uncaring Høystatus saksprofesjon idealtype profession Caring Høystatus idealtype menneskeprofesjon profession Lavstatus Uncaring saksprofesjon semi-profession Lavstatus Caring semi-profession menneskeprofesjon

18 Risiko for uførhet (Cox proporsjonal regresjon). (Del 1) Model 1 Model 2 Lavstatus menneskeprofesjon Haz. Ratio P>z Haz. Ratio P>z - Sosialarbeider Ergonom Vernepleier Barnevern Faglærer Tannlegeassistent/-tekniker Førskolelærer Grunnskolelærer Sykepleier Fysioterapeut Lavstatus saksprofesjon - Bibliotekar Radiograf Journalist Registrert revisor Høyskoleingeniør Bioingeniør Statsautorisert revisor Høystatus menneskeprofesjon - Psykolog Medisiner Teolog Veterinær Tannlege Høystatus saksprofesjon - Sivilarkitekt Jurist Farmasøyt Siviløkonom Samfunnsøkonom Sivilingeniør (base)

19 Risiko for uførhet (Cox proporsjonal regresjon). (Del 2) Model 1 Model 2 Haz. Ratio P>z Haz. Ratio P>z Kjønn (kvinner) Alder ved fullført utdanning Alder kvadrert Immigrasjon - Førstegenerasjons ikke-vestlig Andregenerasjon ikke-vestlig Førstegenerasjons vestlig Andregenerasjons vestlig ingen (base) Far høyere utdanning Mor høyere utdanning

20 Risiko for uførhet (Cox proporsjonal regresjon). Frailty modell Cluster modell Haz. Ratio P>z Haz. Ratio P>z Lavstatus (gitt saksprofesjon) Menneskeprofesjon (gitt lavstatus) Lav + menneskeprofesjon Kjønn (kvinne) Alder ved fullført utdanning Immigrasjonsbakgrunn - Førstegenerasjons ikke-vestlig Andregenerasjons ikke-vestlig Førstegenerasjons vestlig Andregenerasjons vestlig ingen (base) Far høyere utdanning Mor høyere utdanning Theta

21 Results H1: Individuals in semi-professions have a higher risk of sickness and disability than individuals in ideal type professions. Gains support in our analysis. H2: Individuals in caring professions have a higher risk of sickness and disability than individuals in uncaring professions. Gains less support in our data. Within the ideal professional educations there actually seems to be no difference in risk of disability between individuals with caring professional educations and individuals with uncaring professional educations. H3: The effect on the risk of disability of caring professions is higher for semiprofessions than for ideal-type professions. Gains support in the data. The combination of caring profession and semiprofession seems to imply a particular high risk of disability.

22 Resultater H1: Individer med kortere profesjonsutdanninger har høyere risiko for uførhet enn individer i lengre profesjonsutdanninger Får støtte i våre analyser H2: Individer i menneske-profesjoner har en høyere risiko for uførhet enn individer i saks-profesjoner. Får mindre støtte i analysene. Innenfor høystatusprofesjonene er det ingen forskjell i risiko mellom individer i menneskeprofesjoner og saksprofesjoner. H3: Den høyere risikoen for uførhet i menneskeprofesjoner sammenliknet med saksprofesjoner er spesielt framtredende for kortere profesjonsutdanninger. Får støtte i analysene. Kombinasjonen av lav status og menneskeprofesjon ser ut til å innebære ekstra høy risiko for uførepensjonering

23 To viktige begrensninger Det er betydelig variasjon mellom profesjonene innenfor hver kategori selv om en har prøvd å hensyn til dette i de endelige modellene Selv om det er kontrollert for sentrale individuelle egenskaper, kan det være andre seleksjonsmekanismer som er sentrale.

Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne

Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne R Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne Rapport 2011-04 Proba samfunnsanalyse Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo. http://www.proba.samfunnsanalyse.no - Proba samfunnsanalyse

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Rapporter 43/21 Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen, Oddbjørn Raaum og Kjell G. Salvanes

Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen, Oddbjørn Raaum og Kjell G. Salvanes 2005/36 Rapporter Reports Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen, Oddbjørn Raaum og Kjell G. Salvanes Skolebidragsindikatorer for Oslo-skoler Beregnet for avgangskarakterer fra grunnskolen for skoleårene

Detaljer

Rekruttere og beholde

Rekruttere og beholde Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder 2013 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet Birgit Abelsen/ konst. forskningsleder / PhD / 18.12.2013

Detaljer

Turnover i det kommunale barnevernet

Turnover i det kommunale barnevernet Rapporter Reports 2014/18 Ingvild Johansen Rapporter 2014/18 Ingvild Johansen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske

Detaljer

Familieinnvandrere utenfor introduksjonordningen

Familieinnvandrere utenfor introduksjonordningen R Familieinnvandrere utenfor introduksjonordningen Utfordringer, behov og tilbud den første tiden i Norge Rapport 2012-03 Proba-rapport nr. 2012-03, Prosjekt nr. 11011 ISSN: 1891-8093 HB,SK,PDS/AG, 6.

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Taryn Ann Galloway, Lars J. Kirkebøen og Marte Rønning Karakterpraksis i grunnskoler Sammenheng mellom standpunkt- og eksamenskarakterer

Taryn Ann Galloway, Lars J. Kirkebøen og Marte Rønning Karakterpraksis i grunnskoler Sammenheng mellom standpunkt- og eksamenskarakterer Rapporter 4/11 Taryn Ann Galloway, Lars J. Kirkebøen og Marte Rønning Karakterpraksis i grunnskoler Sammenheng mellom standpunkt- og eksamenskarakterer Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Kurs og opplæring i arbeidslivet: Trekk ved yrket eller den ansatte?

Kurs og opplæring i arbeidslivet: Trekk ved yrket eller den ansatte? Marianne Dæhlen Kurs og opplæring i arbeidslivet: Trekk ved yrket eller den ansatte? Kompetanseheving av arbeidsstokken og målet om livslang læring er viktige politiske satsnings områder. Samtidig viser

Detaljer

02/06/15. Styringsvirkemidler som påvirker. Kunnskapsoppsummering og analyse

02/06/15. Styringsvirkemidler som påvirker. Kunnskapsoppsummering og analyse 02/06/15 Styringsvirkemidler som påvirker utdanningsvalg Kunnskapsoppsummering og analyse 2 STYRINGSVIRKEMIDLER SOM PÅVIRKER UTDANNINGSVALG DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Detaljer

Forblir i jobb. Evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)

Forblir i jobb. Evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) Evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) Forblir i jobb Evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) Oxford Research AS i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet og NIFU

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden?

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Mastergradsavhandling i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, 2014 Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Høgskolen i Telemark

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet

Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet 10/12 Rapport Report Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet Jonas Andersson Jostein Lillestøl Bård Støve Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N

Detaljer

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAPHIC AND WORKRELATED FACTORS ASSOCIATED WITH NECK, SHOULDER AND UPPER BACK PAIN BENTE ØFJORD

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

Detaljer

Ole Villund Riktig yrke etter utdanning? En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn

Ole Villund Riktig yrke etter utdanning? En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn Rapporter 2008/37 Ole Villund En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

Øyvind Andresen. Organisasjonsdeltakelse i Norge fra 1983 til 1997. 1999/34 Rapporter Reports

Øyvind Andresen. Organisasjonsdeltakelse i Norge fra 1983 til 1997. 1999/34 Rapporter Reports 1999/34 Rapporter Reports Øyvind Andresen Organisasjonsdeltakelse i Norge fra 1983 til 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Hans Bonesrønning Jon Marius Vaag Iversen Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 7000: Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen

Detaljer

Profesjonsutdannedes overgang fra utdanning til arbeid. Arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier og tilfredshet med arbeid og utdanning

Profesjonsutdannedes overgang fra utdanning til arbeid. Arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier og tilfredshet med arbeid og utdanning Profesjonsutdannedes overgang fra utdanning til arbeid Arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier og tilfredshet med arbeid og utdanning Clara Åse Arnesen Rapport 13/2012 Profesjonsutdannedes overgang fra

Detaljer

Utdanning 2011 veien til arbeidslivet

Utdanning 2011 veien til arbeidslivet 124 Statistiske analyser Statistical Analyses Utdanning 2011 veien til arbeidslivet Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av

Detaljer

Kriseatferd svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk

Kriseatferd svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk Rapport nr. 9-1998 Elling Borgeraas og Per Arne Tufte svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk SIFO 1998 Rapport nr. 9 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C,

Detaljer

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business Tilfredshet med livet blant kvinnelige og mannlige høyvekstgründere i Norge Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse Master of Science in Business Ragnhild Andersen Vår 2015 Abstract The

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet

Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Rapporter Reports 40/2012 Monika Dybdahl Jakobsen, Erik Herstad Horgen og Helge Næsheim Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Rapporter 40/2012 Monika Dybdahl Jakobsen, Erik Herstad Horgen

Detaljer