ÅRSMELDING Vedlegg til Misjonssalen Oslo sitt årsmøte 19. april «Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds kraft»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Vedlegg til Misjonssalen Oslo sitt årsmøte 19. april 2015. «Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds kraft»"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Rapporter fra: Styret Musikk Teknikk Tolketjenesten Forbønn - MUF UT Misjonsprosjektgruppa - MUF-Quiz Møtekoordinatorer/møteledere LIFE/Husfelleskap MUF Media Vedlegg til Misjonssalen Oslo sitt årsmøte 19. april 2015 «Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds kraft» Medlemstall og fremmøtte Medlemstallet for 2014 er 203, noe som er en solid økning fra fjoråret. I 2013 hadde vi 131 medlemmer. Våren 2014 var det i gjennomsnitt 297 personer på lørdagsmøtene, mens det i løpet av høstsemesteret var gjennomsnittlig 302 fremmøtte. Dette er totalt sett en liten nedgang fra 2013, da gjennomsnittet var omtrent 285 fremmøtte på våren og 341 fremmøtte på høsten. På sommeren er det ikke møter i MUF, men de som var i Oslo ble oppfordret til å delta på Misjonssalen Oslo sine søndagsmøter. I tillegg ble det sommeren 2014 opprettet en Facebook-gruppe kalt «MUF Sommer 2014». Her kunne MUF-ere ta initiativer til husmøter eller andre lignende eventer på lørdager da det ville være MUFmøte til vanlig. Det var et fint tiltak som gjennom sommeren samlet noen av de MUF-erne som oppholdt seg i Oslo. Bønnemøtene klokken på lørdagskveldene hadde et gjennomsnittlig oppmøte på 5-15 personer i løpet av hele 2014, mot 8-10 i Ved årsskiftet har omtrent 230 personer hatt tjeneste i MUF, til forskjell fra 207 personer ved årsskiftet i fjor. Her må det tas høyde for noen tilfeller av dobbeltregistrering av medarbeidere. Misjonsprosjektet I 2014 støttet vi to prosjekter. Det ene prosjektet rettet seg mot Indonesia. Det andre prosjektet var Sagene Frivilligsentral. I kollekt på møtene fikk vi inn til sammen kr, og på fast givertjeneste kom det inn kr. Samlet beløp til misjonsprosjektet i 2014 kom på kr. Dette er en betydelig nedgang fra fjoråret, noe som skyldes et betydelig fall i fastgivertjenesten. I 2013 var dette beløpet på kroner, fordelt på kr i kollekt og kr i fast givertjeneste. Styret Følgende har sittet i styret for MUF i 2014 (siden årsmøtet i mars): Erlend Kjærnsrød (leder), David Semb (nestleder), Karianne Alsvik (styremedlem), Malene Bjørgaas (styremedlem), Mathias Espeland (styremedlem), Solveig Harestad (varamedlem) og Karl Erik Granberg (varamedlem). Oppsummering Misjonssalen Ung Fellesskap (MUF) har det siste året hatt et godt oppmøte på lørdagsmøtene. Siden 2011 har vi hatt et relativt stabilt oppmøte på lørdagsmøtene våre. Særlig er det mange som kommer til Misjonssalen i starten av hvert semester, før det stabiliserer seg mot jul og sommer. Vi opplever at Misjonssalen er en plass der mange kjenner tilhørighet og finner en tjeneste. På hovedmøtet vårt hver lørdag kommer det også enda flere enn de som regner Misjonssalen som sitt åndelige hjem. MUF ønsker å være et åpent og inkluderende fellesskap. Lørdagsmøtene etterfølges av godt sosialt samvær, og dette bidrar til at relasjoner mellom mennesker bygges. Slik blir også fellesskapet styrket. Side 1 av 6

2 Tehuset Formosa har i 2014 holdt til i kafélokalene til Misjonssalen. De har hatt vanlige åpningstider hele uken, og betjener også behovene til MUF ved quiz på torsdager og på lørdagsmøtene. Det foregående året har aktiviteten vært stor i MUF. Våre faste møtepunkt er lørdagsmøtene, Fellesskapet og kaféquiz på torsdager. På Fellesskapet og på quizen har det vært litt varierende oppmøte, og særlig mot slutten av året har det vært noe færre til stede enn tidligere. Det oppleves likevel som gode arrangementer for de som møter opp. I tillegg til disse fellessamlingene startet MUF opp med LIFE-grupper høsten Dette er små grupper på 5-8 personer der man leser i Bibelen sammen, ber sammen og deler tro og liv med hverandre. Det er tanken at det skal være et fellesskap med lav terskel der det er lett å ta med nye venner, også folk som ikke er så vant til å gå på møter og gudstjenester. Høsten 2014 startet det opp åtte slike LIFE-grupper. Utenom de faste ukentlige aktivitetene har vi også hatt skiweekend, semesterstart-uke, kvalitetsweekend, basar, møtehelger og konserter. Dette er viktige arrangementer som bidrar til å løfte arbeidet vårt. Gjennom MUF UT er det mange som er engasjert i utadrettet virksomhet, særlig i aktiviteter rettet mot barn og unge og i arbeidet til Sagene Frivilligsentral. Sammenslåing med Misjonssalen Oslo I flere år har det vært arbeidet med å gjennomføre en sammenslåing av Misjonssalen Ung Fellesskap (MUF) og Misjonsforsamlingen Misjonssalen Oslo. Selve denne sammenslåingen vil finne sted på årsmøtet til Misjonssalen Oslo den 19. april Den strukturen som har vært tenkt går ut på at det bare vil være ett felles styre for all virksomheten som finner sted i Misjonssalen, og at det oppnevnes egne grupper som vil ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av møtene på henholdsvis lørdager og søndager. MUF vil således ikke lenger ha et eget styre, slik man har hatt frem til nå. Det har vært flere årsaker for ønsket om en sammenslåing. Blant de viktigste faktorene er en tanke om at mange av dem som går i Misjonssalen til vanlig, kjenner seg som en del av Misjonssalen som helhet, og ikke kun som en del av MUF. I tillegg har det vært trukket frem at det kan være en mer hensiktsmessig oppgavefordeling å ha ett felles styre som håndterer økonomistyring, strategisk tenkning, osv., mens selve planleggingen og gjennomføring av møtevirksomheten kan fordeles på andre ressurspersoner i forsamlingen gjennom de nevnte møtegruppene. Årsmøtet for MUF i 2014 gjorde følgende vedtak: «MUF ønsker sammenslåing med Misjonsforsamlingen Misjonssalen Oslo. Styret får fullmakt til å arbeide videre med denne prosessen og å gjennomføre sammenslåingen ved Misjonsforsamlingen Misjonssalen Oslo sitt årsmøte i 2015.» Dette har blitt arbeidet videre med gjennom året. På høsten 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Jo Sølve Aadland Dalane, Øystein Bredvei, Jon Kvalbein, Mathias Espeland og Erlend Kjærnsrød for å utarbeide forslag til instruks for de utvalgene/gruppene som skal opprettes etter sammenslåingen i Gruppen har også utarbeidet et notat som vil fungere som grunnlagsmateriale på årsmøtet til Misjonssalen Oslo i april, da sammenslåingen vil tre i kraft. Tanker for 2015 Vi opplever at MUF betyr mye for mange. Vi ønsker å være et fellesskap der vi som kristne blir bevart i troen, men også at vi får vokse og blir utfordret og inspirert til å leve tydelige liv som etterfølgere av Jesus. Vi tror at mange av de som går i MUF har tatt nye steg som kristne det siste året, og vi tror at mennesker har blitt forvandlet ved Guds kraft. I 2015 ønsker vi å fortsette å bygge Guds rike. Vi ønsker å leve liv som er preget av misjon, enten det gjelder å nå ut til folkegrupper rundt om i verden som aldri har hørt evangeliet, eller at det handler om å nå ut til studiekamerater, venner, naboer og folk i Oslo og omegn som heller ikke kjenner Jesus. Derfor ønsker vi å være et fellesskap der folk føler seg sett, og der vi på en bibelsk måte kan utruste, disippelgjøre og oppmuntre hverandre, og gjennom det få se enda flere mennesker bli frelst. Det er vårt håp og vårt ønske for 2015 Hilsen Styret i MUF Side 2 av 6

3 Musikk Andreas Oltedal gjenstår som eneste mellomleder for musikk etter at Lina Løvland flyttet til New Zealand. Det skal etter hvert komme en arvtager etter Lina ettersom det er godt å dele arbeidet på to. Teamene fungerer generelt sett svært godt under ledelse av en teamleder og en bandleder i hvert team. De fire teamene har i stor grad klart å holde seg stabile. I høst prøvde vi ut en sangliste på 25 sanger som teamene forpliktet seg til å velge ut fra. Dette har gitt en sterk kontinuitet fra lørdag til lørdag, men har på samme tid blitt vel repetitiv. Fra våren 2015 av prøver vi å videreføre det gode fra høsten 2014: At nye/ukjente sanger blir prioritert av alle team slik at de blir innøvd i Misjonssalen. I løpet av 2015 ønsker vi å få flere inn i tjenesten som ønsker å bidra, både av sangere og instrumentalister. Dette gjør vi ved å benytte vikarlisten mer aktivt og å huke tak i mennesker som kan tenke seg å bidra. Vi trenger flere guttesangere! Andreas Oltedal,, Mellomleder Musikk MUF Teknikk Teknikergruppen i Misjonssalen består av 8 teknikere pa søndagsmøtene og 9 teknikere pa ungdomsmøtene, samt 3--4 teknikere med ulik kompetanse i reserve som kan ringes ved behov. Teknikerne er delt opp i 4 faste team pa lørdagsmøtene og 4 faste team pa søndagsmøtene. Teamene besta r av lydtekniker, bildetekniker og lystekniker. Det er blitt forsøkt arrangert samlinger der alle i tjenesten kan møtes og bli kjent med hverandre, men dette har ikke lykkes. Vi har også invitert til dugnader, men det har ikke alltid passet for alle sammen. En oppfordring til de nye mellomlederne vil bli å sette møtedatoer frem i tid slik at tidsfristene ikke blir for korte. Det er ofte mange arrangementer i Misjonssalen, og dette tæres ekstra teknikerne. Vi er få å spille på, og derfor kan det noen perioder bli veldig mye å gjøre. I de anledningene det legges opp til møteuker eller lignende arrangementer med tale og enkel sang, foreslår vi at UIO-forelesningsmodus brukes (da behøves ikke teknikere). Det er lagt opp til at det skal være to mellomledere for teknikk. Vi jobber som et team, der den ene har ansvar for lydteknikk, ved Rune Hodne Hermundsplass, og Torgeir Henden har ansvar for personal, bilde og lysteknikk. Fra sommeren 2015 vil Joakim Kartveit overta ansvaret etter Torgeir. Rune Hodne Hermundsplass og Torgeir Henden, Mellomleder Teknikk Tolketjenesten Jeg har siden høsten 2014 hatt gleden av å ha med tre nye, veldig dyktige tolker i teamet. Vi tolker alle møtene fra norsk til engelsk, eller fra engelsk til norsk (dersom det er engelskspråklig taler). Vi har dessverre erfart både i høst og vinter at det har vært veldig liten oppslutning rundt tolketilbudet. De forrige årene har det som regel hvert minst en person som har lånt utstyr på hvert møte, mens det i år har vært en sjeldenhet at tilbudet har blitt brukt i det hele tatt. Dette har til tider gjort det vanskelig å finne motivasjon i tjenesten. Det har i 2014/2015 vært positivt at tolkene alltid er med på møtegjennomgangen før møtene, og at en på den måten virkelig føler at en er del av møtet og tjenestefellesskapet. Åsta Kaasa, Leder av tolketjenesten Side 3 av 6

4 Forbønn I MUF har vi 17 forbedere, ni gutter og åtte jenter. Forbederne er fordelt på fire team med ca to jenter og to gutter på hvert team. Hver lørdag etter talen er det mulighet for å komme til forbønn i MUF. I forbønnrommet er det også mulighet for å tenne lys og skrive bønnelapper. Vi i forbønntjenesten ønsker å være tilgjengelige for alle som er på møter i MUF med samtale og forbønn. Vi tror at vi har en Gud som bryr seg om alle aspekter i livet, og som hører våre bønner. Vi ønsker derfor å være med å be for menigheten vår og for de som kommer til forbønn. Når du kommer til forbønn i MUF får du selv velge hvem av forbederne du ønsker å snakke med og som skal be for deg. Du kan være trygg på at det du deler til forbederen blir mellom dere. Forbederne leder også bønnemøtene hver lørdag før MUF. Der ber vi for møtet og menigheten vår. Bønnemøtet holdes nå i hovedsalen kl og er åpent for alle som ønsker å delta. - Velkommen til bønnemøte og forbønn! Anette Engnes, Mellomleder for forbønntjenesten MUF Ut MUF Ut er et initiativ som ble satt i gang våren 2014, og er for MUFere som driver eller ønsker å drive utadrettet kristent barne- og ungdomsarbeid i Region Øst av NLM. Dette er et forum for inspirasjon, utvikling og rekruttering. Målet er at også de som har tjeneste utenfor MUFs møter skal bli anerkjent, ha lederfellesskap og få oppfølging. I løpet av 2014 hadde vi et par møtepunkt, der blant annet personer engasjert i Vision, Ung:Tro Manglerud, Young Life, Sagene Frivilligsentral og lags- og leirarbeid ble spesielt invitert. Personer som ønsket å få et engasjement ble også oppfordret til å komme. På samlingene deler vi fra hverandres arbeid, får undervisning og tar imot nye frivillige. Det har møtt personer hver gang, og flere har funnet et sted å bidra gjennom denne ordningen. Fra våren 2015 blir MUF Ut en selvstendig tjenestegruppe med Jostein Haugen som mellomleder. Ingebjørg Hauge Misjonsprosjektgruppa Misjonsprosjektet til MUF støtter NLMs arbeid internasjonalt, og våren 2014 sendte vi penger til Etiopia og høsthalvåret Indonesia. En del av misjonsprosjektet går også til Sagene frivillighetssentral. I komiteen er vi nå 10 stykker, og der noen har sluttet og andre kommet til i løpet av året. Vi trives veldig godt sammen! I 2014 har vi hatt flere arrangement til inntekt for prosjektene, men også for å samle menigheten etter MUFmøtet. Vi har arrangert bingokvelder, basar, julegrøtfest, etiopiskaften og kafèkvelder. Vi tenker at slike sosiale happeninger er fine møtepunkt til å være sammen, bli bedre kjent og ikke minst kvelder med et ekstra misjonsfokus. I høst arrangerte vi også en FotballCup på Fjellhaug med god oppslutning, og her var det flere som ikke går i MUF til vanlig. Vi tenker at cupen var ett godt lavterskeltilbud, og en fin arena til og møtes. Generelt merker vi at folk er positive og ivrige til å støtte misjonsprosjektet, og vi ser at det er lange køer med bankterminalene under kollekten og giverglede i bøssen. Det inspirerer! Tusen takk for at du er med og gir! Bjørghild Serina Bjuland, Mellomleder, Misjonsprosjektkomiteen Side 4 av 6

5 MUF-quiz Om gruppen og organisering MUF-quizen har det siste året blitt ledet av undertegnede, og består for tiden av tre quizmastere: Ingar T. Hauge, Jens Harald Claudius og Even Hoaas. Kristin Askjer Lien har vært med høsten 2014, og har sagt seg villig til å være «ringevikar» ved behov denne våren. Det har ikke lykkes gruppen å hente inn flere quizmastere, selv om dette har vært etterlyst. Quizlederne har alle tilgang til en lukket Facebookgruppe, og innad i denne gruppen kan man varsle hverandre dersom det er behov for å endre vakter eller lignende. Om gruppens aktiviteter MUF-quizen er en gruppe hvis formål er å arrangere quiz i Misjonssalen hver torsdag. For tiden er tidspunktet kl. 20:00 hver torsdag, med mindre annet er annonsert. Frem til og med i høst ble dette holdt i Formosa. Etter at Formosa måtte legge ned, holdt quizen til i Foreningssalen i 1. etasje i en overgangsperiode, før quizen igjen ble flyttet til kafélokalet mot slutten av februar. Det kjøres semesterturneringer på quizen, hvor laget som har mest poeng sammenlagt etter et halvt år vinner heder og ære (og gjerne en liten premie). Det blir spilt av musikk i kaféen for å skape god stemning. Tidligere, da det fortsatt var drift i kaféen, holdt man denne åpen for salg og bevertning, men i skrivende stund er det ingen muligheter for kjøp av mat eller drikke på quizen. Oppmøte Etter at undertegnede tok over quizen etter Hans Arne Sanna for halvannet år siden, har oppmøtet rundt quizen gått sakte men sikkert nedover. Man har sett noe oppsving rundt semesterstart, da det gjerne er mange nye studenter i byen som sjekker ut de forskjellige tilbudene, men etter en stund forsvinner flesteparten av disse igjen. I skrivende stund er det sjelden mer enn fire lag med fire-fem deltakere per lag å se på quizen. I inneværende semester har vi måtte avlyse quizen tre ganger på grunn av manglende oppmøte. Det er vanskelig å si sikkert hva det sviktende oppmøtet skyldes. Vi som quizmastere har ved flere anledninger etterlyst tilbakemeldinger fra deltakerne på godt og vondt, uten at det har kommet noe særlig konkret tilbake. Det er likevel et par teorier som utpeker seg. Den første er at spørsmålsutvalget ikke treffer publikum, noe quizmasterne til enhver tid jobber aktivt med å unngå. Den andre er at vi som quizmastere er for lite synlig i MUF-miljøet, og at MUF-gjengerne derfor ikke får et «eierskap» til quizen. Dette gjelder ikke minst for undertegnede, som bare er sporadisk innom på MUFmøtene lørdagskveldene. Den tredje, som kanskje gjelder mest for inneværende tidsrom, er at quizdeltakerne savner kafémiljøet man hadde tidligere i Ichtys/Formosa/MUF-kaféen. Den fjerde er at luften rett og slett kan ha gått ut av quiz-ballongen, og at det ikke lenger er et «marked» for quiz. Om fremtiden Med tanke på quizens situasjon akkurat nå, med få eller ingen deltakere, er de fleste quizmasterne lite motivert på å bli stående i oppgaven sin. Det bør derfor tas til vurdering hvorvidt quizen skal fortsette til høsten eller ikke. Dersom det er ønskelig fra MUF sin side at quizen skal fortsette minst ett semester til, er quizen avhengig av at kafévirksomheten kommer i gang igjen, enten på frivillig eller organisert basis. Erfaringsmessig behøver ikke bevertningen være komplisert eller ekstremt variert, så lenge det er et enkelt tilbud studenter flest kan la seg friste av (kaffe, nøtter, tortillas, enkle ferdiglagede bakverk osv.). 11. april 2015 Ingar Takanobu Hauge, Leder for quizen Side 5 av 6

6 Møteledere og møtekoordinatorer Møtene ledes som oftest av to møteledere som er inndelt i 4 ulike team. Møteledelsen starter med å sette opp kjøreplan for møtet og forberede møtet i samarbeid med møtekoordinator og musikalsk ansvarlig. Møtekoordinatorene har ansvaret for å samle informasjon mellom de ulike aktørene før møtet (ansatte, styre, møteledere, musikalsk ansvarlig, informasjonsønsker etc.) og passe på at leder for de ulike tjenestegruppene har skrevet seg opp på kjøreplanen i god tid før møtet. På lørdagen er møtekoordinator en ressursperson som særlig skal være tilgjengelig for møtelederne. Det er fire møtekoordinatorer som deler på å være koordinator for møtene. Det ble holdt jevnlige planleggingsmøte for møteledere og møtekoordinatorer slik at en fikk evaluere møteserier og planlegge nye. Møtelederne og møtekoordinatorene kjennetegnes av å være dyktige og ansvarsbevisste i sin tjeneste. Det er derfor et stort privilegium å være mellomleder for gruppen! Kristian Kopperud Mellomleder for møtelederne og møtekoordinatorene Husfelleskapene/lifegrupper. Den største forandringen fra tidligere år var overgang til life-grupper. Alle nye grupper i muf som er opprettet ble med på dette opplegget. Ekisterende grupper fikk tilbud om å bli med på life-oppglegget men fikk også forsette som før dersom dette var ønskelig. Tilbakemeldinger på life-opplegget har vært bra. Det har vært ledersamlinger gjennom hele året der life-opplegget er gjennomgått med lederen i form av undervisning og samtaler. Life-gruppene har også blitt mer integrert i menigheten da talen fra siste lørdagsmøte er brukt som utgangspunkt for samtale i gruppene. Dette har fungert veldig bra. Vi er veldig takknemelig for jobben de ulike lederne gjør i alle life og vanlige grupper som er tilknyttet muf. Disse gruppene er viktige mindre felleskap der folk blir sett og det er rom for spørsmål, samtaler og vekst. Johannes Jøssang og Rune Myra Kontaktpersoner for husfellesskap i MUF MUF Media MUF media har de siste årene variert veldig i aktivitetsnivå, noe som gjenspeiler det siste året. Gruppen hadde et møte høsten 2014 for å snakke om veien videre. Grunnet tid og ressursmangel i blant medlemmer i gruppa baserer arbeidet seg i stor grad på å gjennomføre «bestillinger» som kommer fra andre tjenestegrupper i MUF eller fra staben. MUF media har med andre ord ikke hatt kapasitet det siste året til å ta egne initiativ til filmer eller annet grafisk materiale. I praksis fungerer MUF media i dag som en ressursbank hvor vi samordner og fordeler ulike film-, foto- eller grafikkoppdrag. Etterspørselen har (grunnet endringer i MUF sin stab) variert veldig gjennom året. Det har vært og er vanskelig å opprettholde en mediagruppe med et stort trykk i Misjonssalen, men dagens arbeidsmetode oppleves i det store og hele som hensiktsmessig. Sigbjørg Kiserud. Mellomleder, MUF Media Side 6 av 6

Innkalling til Årsmøte 2014

Innkalling til Årsmøte 2014 Innkalling til Årsmøte 2014 Misjonssalens Ungdomsforening Mandag 24.mars klokka 18.00 Misjonssalen, Tullinsgate 4, 0166 Oslo Alle som er medlemmer og har betalt medlemskap for 2014 har stemmerett. Innkallelse

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2010

Innkalling til Årsmøte 2010 Innkalling til Årsmøte 2010 Misjonssalens Ungdomsf orening 1. Mars I ungdomssalen 2 etg. I Misjonssalen. Kl 18.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av Saksliste 3. Konstituering av

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2013

Innkalling til Årsmøte 2013 Innkalling til Årsmøte 2013 Misjonssalens Ungdomsforening Mandag 28.mars klokka 18.00 Ungdomssalen 2 etg, Misjonssalen, Tullinsgate 4, 0166 Oslo Alle som er medlemmer og har betalt medlemskap for 2013

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2011

Innkalling til Årsmøte 2011 Innkalling til Årsmøte 2011 Misjonssalens Ungdomsforening 21. Mars I ungdomssalen 2 etg. I Misjonssalen, Tullinsgate 4. Mandag Kl 18.00 Stemmerett har alle som er medlemmer og betalt medlemskap for 2011.

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ÅRSMØTE 2016. Innkalling og saksframlegg til årsmøtet i misjonsforsamlingen Misjonssalen Oslo

ÅRSMØTE 2016. Innkalling og saksframlegg til årsmøtet i misjonsforsamlingen Misjonssalen Oslo ÅRSMØTE 2016 Innkalling og saksframlegg til årsmøtet i misjonsforsamlingen Sted: Hovedsalen, Tullins gate 4 Tidspunkt: Søndag 24 april 2016 kl. 13:00 Det vil bli servert mat før årsmøtet Velkommen! 1 ..

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad Norkirken Grimstad 2017-2018 Fellesskap satsings-område Forventet mål Aktivitet Ansvarlig Når Familie, barn og unge 1. Cellegrupper for tweens, ungdom, studenter og unge voksne. 2. Planting av lag på skoler

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 MISJONSHUSET NLM HAUGESUND INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 PROGRAM: Kort møte med andakt av forsamlingsleder Georg Mork Enkel bevertning SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Referat/Protokoll NLM Ung Landsstyre

Referat/Protokoll NLM Ung Landsstyre Referat/Protokoll NLM Ung Landsstyre Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 16.01.15/17.01.15 Sted Pilgrimsgården Solåsen, Son Klokka 18.00-21.00 Ref Elin Austbø Simonsen Møte nr 01/15 Navn Fork. Epost Tilstede

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nærfellesskap. I Randesund misjonskirke

Nærfellesskap. I Randesund misjonskirke Om 01.06.2016 Nærfellesskap I Randesund misjonskirke 1 Innholdsfortegnelse Om nærfellesskap... 4 Nærfellesskap som en strategisk satsing... 4 Nærfellesskap... 5 Mindre fellesskap i bibelen... 5 Mindre

Detaljer

LISTA MISJONSMENIGHET. La oss sammen gjøre 2020-visjonen til en realitet

LISTA MISJONSMENIGHET. La oss sammen gjøre 2020-visjonen til en realitet LISTA MISJONSMENIGHET La oss sammen gjøre 2020-visjonen til en realitet DET NYE MISJONSHUSET med tro på fremtiden E tter årsmøtet i fjor satte styret ned en gruppe som skulle innhente og utarbeide forslag

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Manual for smågrupper

Manual for smågrupper Manual for smågrupper Skien Baptistmenighet Vår visjon: Å være en menighet hvor den enkelte lever i nært fellesskap med Jesus og hverandre og gir troen videre. Våre verdier: Menigheten skal være et fellesskap

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet høst/vinter 2012 Lagt fram for årsmøtet og godkjent 31. januar 2013 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby Innhold: 1: FORORD (s. 3) 2: DET LIVSNÆRE FELLESSKAPET (s. 4) 2.1 HVORFOR LIVSNÆRE FELLESSKAP? (s. 4) 2.2 HENSIKT (s. 5) 2.3 VERDIER OG MÅL (s. 5) 2.4 BØNN I GRUPPENE HVORFOR ER DETTE SÅ VIKTIG? (s. 6)

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År:

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: 2013-2015 Virksomhetsområde: forebygging Prosjektnummer: 2013/FBM5738 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Velg rett utdanning og livsretning // Ta ledelse i samfunnet

Velg rett utdanning og livsretning // Ta ledelse i samfunnet Velg rett utdanning og livsretning // Ta ledelse i samfunnet Samfunnet trenger sterke rollemodeller Fire dagers ledertreningskurs for etterfølgelse av Jesus i samfunnet. Fokus på personlighet og talenter

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

IDEER TIL LOKALE TILTAK Slependen

IDEER TIL LOKALE TILTAK Slependen IDEER TIL LOKALE TILTAK Slependen Det er DEG kundene husker > Dato Dokumentet er skrevet 07.05.2007. > Kort bakgrunn Hvert IKEA varehus har utover de tiltak som er bestemt av SO, selv ansvar for å igangsette

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer