ÅRSMELDING Vedlegg til Misjonssalen Oslo sitt årsmøte 19. april «Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds kraft»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Vedlegg til Misjonssalen Oslo sitt årsmøte 19. april 2015. «Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds kraft»"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Rapporter fra: Styret Musikk Teknikk Tolketjenesten Forbønn - MUF UT Misjonsprosjektgruppa - MUF-Quiz Møtekoordinatorer/møteledere LIFE/Husfelleskap MUF Media Vedlegg til Misjonssalen Oslo sitt årsmøte 19. april 2015 «Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds kraft» Medlemstall og fremmøtte Medlemstallet for 2014 er 203, noe som er en solid økning fra fjoråret. I 2013 hadde vi 131 medlemmer. Våren 2014 var det i gjennomsnitt 297 personer på lørdagsmøtene, mens det i løpet av høstsemesteret var gjennomsnittlig 302 fremmøtte. Dette er totalt sett en liten nedgang fra 2013, da gjennomsnittet var omtrent 285 fremmøtte på våren og 341 fremmøtte på høsten. På sommeren er det ikke møter i MUF, men de som var i Oslo ble oppfordret til å delta på Misjonssalen Oslo sine søndagsmøter. I tillegg ble det sommeren 2014 opprettet en Facebook-gruppe kalt «MUF Sommer 2014». Her kunne MUF-ere ta initiativer til husmøter eller andre lignende eventer på lørdager da det ville være MUFmøte til vanlig. Det var et fint tiltak som gjennom sommeren samlet noen av de MUF-erne som oppholdt seg i Oslo. Bønnemøtene klokken på lørdagskveldene hadde et gjennomsnittlig oppmøte på 5-15 personer i løpet av hele 2014, mot 8-10 i Ved årsskiftet har omtrent 230 personer hatt tjeneste i MUF, til forskjell fra 207 personer ved årsskiftet i fjor. Her må det tas høyde for noen tilfeller av dobbeltregistrering av medarbeidere. Misjonsprosjektet I 2014 støttet vi to prosjekter. Det ene prosjektet rettet seg mot Indonesia. Det andre prosjektet var Sagene Frivilligsentral. I kollekt på møtene fikk vi inn til sammen kr, og på fast givertjeneste kom det inn kr. Samlet beløp til misjonsprosjektet i 2014 kom på kr. Dette er en betydelig nedgang fra fjoråret, noe som skyldes et betydelig fall i fastgivertjenesten. I 2013 var dette beløpet på kroner, fordelt på kr i kollekt og kr i fast givertjeneste. Styret Følgende har sittet i styret for MUF i 2014 (siden årsmøtet i mars): Erlend Kjærnsrød (leder), David Semb (nestleder), Karianne Alsvik (styremedlem), Malene Bjørgaas (styremedlem), Mathias Espeland (styremedlem), Solveig Harestad (varamedlem) og Karl Erik Granberg (varamedlem). Oppsummering Misjonssalen Ung Fellesskap (MUF) har det siste året hatt et godt oppmøte på lørdagsmøtene. Siden 2011 har vi hatt et relativt stabilt oppmøte på lørdagsmøtene våre. Særlig er det mange som kommer til Misjonssalen i starten av hvert semester, før det stabiliserer seg mot jul og sommer. Vi opplever at Misjonssalen er en plass der mange kjenner tilhørighet og finner en tjeneste. På hovedmøtet vårt hver lørdag kommer det også enda flere enn de som regner Misjonssalen som sitt åndelige hjem. MUF ønsker å være et åpent og inkluderende fellesskap. Lørdagsmøtene etterfølges av godt sosialt samvær, og dette bidrar til at relasjoner mellom mennesker bygges. Slik blir også fellesskapet styrket. Side 1 av 6

2 Tehuset Formosa har i 2014 holdt til i kafélokalene til Misjonssalen. De har hatt vanlige åpningstider hele uken, og betjener også behovene til MUF ved quiz på torsdager og på lørdagsmøtene. Det foregående året har aktiviteten vært stor i MUF. Våre faste møtepunkt er lørdagsmøtene, Fellesskapet og kaféquiz på torsdager. På Fellesskapet og på quizen har det vært litt varierende oppmøte, og særlig mot slutten av året har det vært noe færre til stede enn tidligere. Det oppleves likevel som gode arrangementer for de som møter opp. I tillegg til disse fellessamlingene startet MUF opp med LIFE-grupper høsten Dette er små grupper på 5-8 personer der man leser i Bibelen sammen, ber sammen og deler tro og liv med hverandre. Det er tanken at det skal være et fellesskap med lav terskel der det er lett å ta med nye venner, også folk som ikke er så vant til å gå på møter og gudstjenester. Høsten 2014 startet det opp åtte slike LIFE-grupper. Utenom de faste ukentlige aktivitetene har vi også hatt skiweekend, semesterstart-uke, kvalitetsweekend, basar, møtehelger og konserter. Dette er viktige arrangementer som bidrar til å løfte arbeidet vårt. Gjennom MUF UT er det mange som er engasjert i utadrettet virksomhet, særlig i aktiviteter rettet mot barn og unge og i arbeidet til Sagene Frivilligsentral. Sammenslåing med Misjonssalen Oslo I flere år har det vært arbeidet med å gjennomføre en sammenslåing av Misjonssalen Ung Fellesskap (MUF) og Misjonsforsamlingen Misjonssalen Oslo. Selve denne sammenslåingen vil finne sted på årsmøtet til Misjonssalen Oslo den 19. april Den strukturen som har vært tenkt går ut på at det bare vil være ett felles styre for all virksomheten som finner sted i Misjonssalen, og at det oppnevnes egne grupper som vil ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av møtene på henholdsvis lørdager og søndager. MUF vil således ikke lenger ha et eget styre, slik man har hatt frem til nå. Det har vært flere årsaker for ønsket om en sammenslåing. Blant de viktigste faktorene er en tanke om at mange av dem som går i Misjonssalen til vanlig, kjenner seg som en del av Misjonssalen som helhet, og ikke kun som en del av MUF. I tillegg har det vært trukket frem at det kan være en mer hensiktsmessig oppgavefordeling å ha ett felles styre som håndterer økonomistyring, strategisk tenkning, osv., mens selve planleggingen og gjennomføring av møtevirksomheten kan fordeles på andre ressurspersoner i forsamlingen gjennom de nevnte møtegruppene. Årsmøtet for MUF i 2014 gjorde følgende vedtak: «MUF ønsker sammenslåing med Misjonsforsamlingen Misjonssalen Oslo. Styret får fullmakt til å arbeide videre med denne prosessen og å gjennomføre sammenslåingen ved Misjonsforsamlingen Misjonssalen Oslo sitt årsmøte i 2015.» Dette har blitt arbeidet videre med gjennom året. På høsten 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Jo Sølve Aadland Dalane, Øystein Bredvei, Jon Kvalbein, Mathias Espeland og Erlend Kjærnsrød for å utarbeide forslag til instruks for de utvalgene/gruppene som skal opprettes etter sammenslåingen i Gruppen har også utarbeidet et notat som vil fungere som grunnlagsmateriale på årsmøtet til Misjonssalen Oslo i april, da sammenslåingen vil tre i kraft. Tanker for 2015 Vi opplever at MUF betyr mye for mange. Vi ønsker å være et fellesskap der vi som kristne blir bevart i troen, men også at vi får vokse og blir utfordret og inspirert til å leve tydelige liv som etterfølgere av Jesus. Vi tror at mange av de som går i MUF har tatt nye steg som kristne det siste året, og vi tror at mennesker har blitt forvandlet ved Guds kraft. I 2015 ønsker vi å fortsette å bygge Guds rike. Vi ønsker å leve liv som er preget av misjon, enten det gjelder å nå ut til folkegrupper rundt om i verden som aldri har hørt evangeliet, eller at det handler om å nå ut til studiekamerater, venner, naboer og folk i Oslo og omegn som heller ikke kjenner Jesus. Derfor ønsker vi å være et fellesskap der folk føler seg sett, og der vi på en bibelsk måte kan utruste, disippelgjøre og oppmuntre hverandre, og gjennom det få se enda flere mennesker bli frelst. Det er vårt håp og vårt ønske for 2015 Hilsen Styret i MUF Side 2 av 6

3 Musikk Andreas Oltedal gjenstår som eneste mellomleder for musikk etter at Lina Løvland flyttet til New Zealand. Det skal etter hvert komme en arvtager etter Lina ettersom det er godt å dele arbeidet på to. Teamene fungerer generelt sett svært godt under ledelse av en teamleder og en bandleder i hvert team. De fire teamene har i stor grad klart å holde seg stabile. I høst prøvde vi ut en sangliste på 25 sanger som teamene forpliktet seg til å velge ut fra. Dette har gitt en sterk kontinuitet fra lørdag til lørdag, men har på samme tid blitt vel repetitiv. Fra våren 2015 av prøver vi å videreføre det gode fra høsten 2014: At nye/ukjente sanger blir prioritert av alle team slik at de blir innøvd i Misjonssalen. I løpet av 2015 ønsker vi å få flere inn i tjenesten som ønsker å bidra, både av sangere og instrumentalister. Dette gjør vi ved å benytte vikarlisten mer aktivt og å huke tak i mennesker som kan tenke seg å bidra. Vi trenger flere guttesangere! Andreas Oltedal,, Mellomleder Musikk MUF Teknikk Teknikergruppen i Misjonssalen består av 8 teknikere pa søndagsmøtene og 9 teknikere pa ungdomsmøtene, samt 3--4 teknikere med ulik kompetanse i reserve som kan ringes ved behov. Teknikerne er delt opp i 4 faste team pa lørdagsmøtene og 4 faste team pa søndagsmøtene. Teamene besta r av lydtekniker, bildetekniker og lystekniker. Det er blitt forsøkt arrangert samlinger der alle i tjenesten kan møtes og bli kjent med hverandre, men dette har ikke lykkes. Vi har også invitert til dugnader, men det har ikke alltid passet for alle sammen. En oppfordring til de nye mellomlederne vil bli å sette møtedatoer frem i tid slik at tidsfristene ikke blir for korte. Det er ofte mange arrangementer i Misjonssalen, og dette tæres ekstra teknikerne. Vi er få å spille på, og derfor kan det noen perioder bli veldig mye å gjøre. I de anledningene det legges opp til møteuker eller lignende arrangementer med tale og enkel sang, foreslår vi at UIO-forelesningsmodus brukes (da behøves ikke teknikere). Det er lagt opp til at det skal være to mellomledere for teknikk. Vi jobber som et team, der den ene har ansvar for lydteknikk, ved Rune Hodne Hermundsplass, og Torgeir Henden har ansvar for personal, bilde og lysteknikk. Fra sommeren 2015 vil Joakim Kartveit overta ansvaret etter Torgeir. Rune Hodne Hermundsplass og Torgeir Henden, Mellomleder Teknikk Tolketjenesten Jeg har siden høsten 2014 hatt gleden av å ha med tre nye, veldig dyktige tolker i teamet. Vi tolker alle møtene fra norsk til engelsk, eller fra engelsk til norsk (dersom det er engelskspråklig taler). Vi har dessverre erfart både i høst og vinter at det har vært veldig liten oppslutning rundt tolketilbudet. De forrige årene har det som regel hvert minst en person som har lånt utstyr på hvert møte, mens det i år har vært en sjeldenhet at tilbudet har blitt brukt i det hele tatt. Dette har til tider gjort det vanskelig å finne motivasjon i tjenesten. Det har i 2014/2015 vært positivt at tolkene alltid er med på møtegjennomgangen før møtene, og at en på den måten virkelig føler at en er del av møtet og tjenestefellesskapet. Åsta Kaasa, Leder av tolketjenesten Side 3 av 6

4 Forbønn I MUF har vi 17 forbedere, ni gutter og åtte jenter. Forbederne er fordelt på fire team med ca to jenter og to gutter på hvert team. Hver lørdag etter talen er det mulighet for å komme til forbønn i MUF. I forbønnrommet er det også mulighet for å tenne lys og skrive bønnelapper. Vi i forbønntjenesten ønsker å være tilgjengelige for alle som er på møter i MUF med samtale og forbønn. Vi tror at vi har en Gud som bryr seg om alle aspekter i livet, og som hører våre bønner. Vi ønsker derfor å være med å be for menigheten vår og for de som kommer til forbønn. Når du kommer til forbønn i MUF får du selv velge hvem av forbederne du ønsker å snakke med og som skal be for deg. Du kan være trygg på at det du deler til forbederen blir mellom dere. Forbederne leder også bønnemøtene hver lørdag før MUF. Der ber vi for møtet og menigheten vår. Bønnemøtet holdes nå i hovedsalen kl og er åpent for alle som ønsker å delta. - Velkommen til bønnemøte og forbønn! Anette Engnes, Mellomleder for forbønntjenesten MUF Ut MUF Ut er et initiativ som ble satt i gang våren 2014, og er for MUFere som driver eller ønsker å drive utadrettet kristent barne- og ungdomsarbeid i Region Øst av NLM. Dette er et forum for inspirasjon, utvikling og rekruttering. Målet er at også de som har tjeneste utenfor MUFs møter skal bli anerkjent, ha lederfellesskap og få oppfølging. I løpet av 2014 hadde vi et par møtepunkt, der blant annet personer engasjert i Vision, Ung:Tro Manglerud, Young Life, Sagene Frivilligsentral og lags- og leirarbeid ble spesielt invitert. Personer som ønsket å få et engasjement ble også oppfordret til å komme. På samlingene deler vi fra hverandres arbeid, får undervisning og tar imot nye frivillige. Det har møtt personer hver gang, og flere har funnet et sted å bidra gjennom denne ordningen. Fra våren 2015 blir MUF Ut en selvstendig tjenestegruppe med Jostein Haugen som mellomleder. Ingebjørg Hauge Misjonsprosjektgruppa Misjonsprosjektet til MUF støtter NLMs arbeid internasjonalt, og våren 2014 sendte vi penger til Etiopia og høsthalvåret Indonesia. En del av misjonsprosjektet går også til Sagene frivillighetssentral. I komiteen er vi nå 10 stykker, og der noen har sluttet og andre kommet til i løpet av året. Vi trives veldig godt sammen! I 2014 har vi hatt flere arrangement til inntekt for prosjektene, men også for å samle menigheten etter MUFmøtet. Vi har arrangert bingokvelder, basar, julegrøtfest, etiopiskaften og kafèkvelder. Vi tenker at slike sosiale happeninger er fine møtepunkt til å være sammen, bli bedre kjent og ikke minst kvelder med et ekstra misjonsfokus. I høst arrangerte vi også en FotballCup på Fjellhaug med god oppslutning, og her var det flere som ikke går i MUF til vanlig. Vi tenker at cupen var ett godt lavterskeltilbud, og en fin arena til og møtes. Generelt merker vi at folk er positive og ivrige til å støtte misjonsprosjektet, og vi ser at det er lange køer med bankterminalene under kollekten og giverglede i bøssen. Det inspirerer! Tusen takk for at du er med og gir! Bjørghild Serina Bjuland, Mellomleder, Misjonsprosjektkomiteen Side 4 av 6

5 MUF-quiz Om gruppen og organisering MUF-quizen har det siste året blitt ledet av undertegnede, og består for tiden av tre quizmastere: Ingar T. Hauge, Jens Harald Claudius og Even Hoaas. Kristin Askjer Lien har vært med høsten 2014, og har sagt seg villig til å være «ringevikar» ved behov denne våren. Det har ikke lykkes gruppen å hente inn flere quizmastere, selv om dette har vært etterlyst. Quizlederne har alle tilgang til en lukket Facebookgruppe, og innad i denne gruppen kan man varsle hverandre dersom det er behov for å endre vakter eller lignende. Om gruppens aktiviteter MUF-quizen er en gruppe hvis formål er å arrangere quiz i Misjonssalen hver torsdag. For tiden er tidspunktet kl. 20:00 hver torsdag, med mindre annet er annonsert. Frem til og med i høst ble dette holdt i Formosa. Etter at Formosa måtte legge ned, holdt quizen til i Foreningssalen i 1. etasje i en overgangsperiode, før quizen igjen ble flyttet til kafélokalet mot slutten av februar. Det kjøres semesterturneringer på quizen, hvor laget som har mest poeng sammenlagt etter et halvt år vinner heder og ære (og gjerne en liten premie). Det blir spilt av musikk i kaféen for å skape god stemning. Tidligere, da det fortsatt var drift i kaféen, holdt man denne åpen for salg og bevertning, men i skrivende stund er det ingen muligheter for kjøp av mat eller drikke på quizen. Oppmøte Etter at undertegnede tok over quizen etter Hans Arne Sanna for halvannet år siden, har oppmøtet rundt quizen gått sakte men sikkert nedover. Man har sett noe oppsving rundt semesterstart, da det gjerne er mange nye studenter i byen som sjekker ut de forskjellige tilbudene, men etter en stund forsvinner flesteparten av disse igjen. I skrivende stund er det sjelden mer enn fire lag med fire-fem deltakere per lag å se på quizen. I inneværende semester har vi måtte avlyse quizen tre ganger på grunn av manglende oppmøte. Det er vanskelig å si sikkert hva det sviktende oppmøtet skyldes. Vi som quizmastere har ved flere anledninger etterlyst tilbakemeldinger fra deltakerne på godt og vondt, uten at det har kommet noe særlig konkret tilbake. Det er likevel et par teorier som utpeker seg. Den første er at spørsmålsutvalget ikke treffer publikum, noe quizmasterne til enhver tid jobber aktivt med å unngå. Den andre er at vi som quizmastere er for lite synlig i MUF-miljøet, og at MUF-gjengerne derfor ikke får et «eierskap» til quizen. Dette gjelder ikke minst for undertegnede, som bare er sporadisk innom på MUFmøtene lørdagskveldene. Den tredje, som kanskje gjelder mest for inneværende tidsrom, er at quizdeltakerne savner kafémiljøet man hadde tidligere i Ichtys/Formosa/MUF-kaféen. Den fjerde er at luften rett og slett kan ha gått ut av quiz-ballongen, og at det ikke lenger er et «marked» for quiz. Om fremtiden Med tanke på quizens situasjon akkurat nå, med få eller ingen deltakere, er de fleste quizmasterne lite motivert på å bli stående i oppgaven sin. Det bør derfor tas til vurdering hvorvidt quizen skal fortsette til høsten eller ikke. Dersom det er ønskelig fra MUF sin side at quizen skal fortsette minst ett semester til, er quizen avhengig av at kafévirksomheten kommer i gang igjen, enten på frivillig eller organisert basis. Erfaringsmessig behøver ikke bevertningen være komplisert eller ekstremt variert, så lenge det er et enkelt tilbud studenter flest kan la seg friste av (kaffe, nøtter, tortillas, enkle ferdiglagede bakverk osv.). 11. april 2015 Ingar Takanobu Hauge, Leder for quizen Side 5 av 6

6 Møteledere og møtekoordinatorer Møtene ledes som oftest av to møteledere som er inndelt i 4 ulike team. Møteledelsen starter med å sette opp kjøreplan for møtet og forberede møtet i samarbeid med møtekoordinator og musikalsk ansvarlig. Møtekoordinatorene har ansvaret for å samle informasjon mellom de ulike aktørene før møtet (ansatte, styre, møteledere, musikalsk ansvarlig, informasjonsønsker etc.) og passe på at leder for de ulike tjenestegruppene har skrevet seg opp på kjøreplanen i god tid før møtet. På lørdagen er møtekoordinator en ressursperson som særlig skal være tilgjengelig for møtelederne. Det er fire møtekoordinatorer som deler på å være koordinator for møtene. Det ble holdt jevnlige planleggingsmøte for møteledere og møtekoordinatorer slik at en fikk evaluere møteserier og planlegge nye. Møtelederne og møtekoordinatorene kjennetegnes av å være dyktige og ansvarsbevisste i sin tjeneste. Det er derfor et stort privilegium å være mellomleder for gruppen! Kristian Kopperud Mellomleder for møtelederne og møtekoordinatorene Husfelleskapene/lifegrupper. Den største forandringen fra tidligere år var overgang til life-grupper. Alle nye grupper i muf som er opprettet ble med på dette opplegget. Ekisterende grupper fikk tilbud om å bli med på life-oppglegget men fikk også forsette som før dersom dette var ønskelig. Tilbakemeldinger på life-opplegget har vært bra. Det har vært ledersamlinger gjennom hele året der life-opplegget er gjennomgått med lederen i form av undervisning og samtaler. Life-gruppene har også blitt mer integrert i menigheten da talen fra siste lørdagsmøte er brukt som utgangspunkt for samtale i gruppene. Dette har fungert veldig bra. Vi er veldig takknemelig for jobben de ulike lederne gjør i alle life og vanlige grupper som er tilknyttet muf. Disse gruppene er viktige mindre felleskap der folk blir sett og det er rom for spørsmål, samtaler og vekst. Johannes Jøssang og Rune Myra Kontaktpersoner for husfellesskap i MUF MUF Media MUF media har de siste årene variert veldig i aktivitetsnivå, noe som gjenspeiler det siste året. Gruppen hadde et møte høsten 2014 for å snakke om veien videre. Grunnet tid og ressursmangel i blant medlemmer i gruppa baserer arbeidet seg i stor grad på å gjennomføre «bestillinger» som kommer fra andre tjenestegrupper i MUF eller fra staben. MUF media har med andre ord ikke hatt kapasitet det siste året til å ta egne initiativ til filmer eller annet grafisk materiale. I praksis fungerer MUF media i dag som en ressursbank hvor vi samordner og fordeler ulike film-, foto- eller grafikkoppdrag. Etterspørselen har (grunnet endringer i MUF sin stab) variert veldig gjennom året. Det har vært og er vanskelig å opprettholde en mediagruppe med et stort trykk i Misjonssalen, men dagens arbeidsmetode oppleves i det store og hele som hensiktsmessig. Sigbjørg Kiserud. Mellomleder, MUF Media Side 6 av 6

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i 2001. Vi gjør med

Detaljer

Regionkonferansen 2014. En ny skapning

Regionkonferansen 2014. En ny skapning Regionkonferansen 2014 En ny skapning Sulitjelma 30.5.-1.6. 2014 0 Innhold Velkommen 2 Program 3-4 Sakliste 5 Årsmelding NLM Region Nord 2013 7 Årsmelding Barne- og Ungdomsrådet (BUR) 2013 15 Regnskap

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Skoleutviklingsrapport 2014

Skoleutviklingsrapport 2014 Skoleutviklingsrapport 2014 Tema: Ungdom, Kultur og Tro Hvordan fungerer vår kommunikasjon om tro og verdier? 0 Innhold Forord... 2 Mål og verdier... 3 Formål... 3 Verdigrunnlag... 3 Oppfølging av tidligere

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 MISJONSHUSET NLM HAUGESUND INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 PROGRAM: Kort møte med andakt av forsamlingsleder Georg Mork Enkel bevertning SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Mars 2013. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 3 Årgang 87. Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2)

Mars 2013. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 3 Årgang 87. Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2) Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Mars 2013 Nr 3 Årgang 87 Menighetens årsmelding 2012 (s 4 23) Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2) VOX til Hovden Tekst

Detaljer

oslo soul children guide

oslo soul children guide oslo soul children guide Innhold Introduksjon... 3 Historie... 4 Soul Children-bevegelsen... 4 Visjon og verdier... 5 Soul Childrens tre søyler... 5 Identitet og tilhørighet... 6 Ansatte... 6 Soul Children...

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet )

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) Innholdsfortegnelse Forord...2 Kapittel 1. Innledning...3 Bakgrunn for oppgaven...3

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer