Styrking av læringsmiljøet i Herøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrking av læringsmiljøet i Herøy"

Transkript

1 S L H -prosjektet Styrking av læringsmiljøet i Herøy Versjon 3 Herøy kommune

2 Side 2

3 INNHOLD Sammendrag... 4 Innledning... 6 Bakgrunn... 6 Formålsstruktur Strategier Mål og delmål Hovedmål Delmål Tiltak Suksessfaktorer Organisering av prosjektet Opplegg for evaluering og rapportering Ressurser og økonomi Prosjektledelse Forskningsprosjektet Skole og samfunn Samarbeid med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Utgifter til kompetanseheving vikar, transport og møter Budsjett Finansiering Fremdriftsplan Side 3

4 Sammendrag Tilstandsrapporten for oppvekstsektoren for 2012 viste at Herøy kommune har utfordringer i forhold til: Sterk økning av andel innvandrere i befolkningen. Høyt frafall i videregående skole. Relativt store nivåforskjeller på karakterer på standpunkt og eksamen mellom kjønn. Med bakgrunn i dette gjorde kommunestyret i Herøy et vedtak om at det burde igangsettes et prosjekt som skal identifisere og bidra til å løse utfordringer i læringsmiljøet i kommunen. Kommunestyret ønsker at det skal iverksettes strakstiltak for å bedre resultater i skolen og hindre frafall i videregående skole. Med hjemmel i kommunestyrevedtaket har administrasjonen startet arbeidet med å etablere et prosjekt etter kommunestyrets ønske. Vi har valgt følgende fire strategier for å forebygge og redusere frafall i videregående skole: 1. Styrking av læringsmiljøet 2. Kunnskapsinnhenting om årsakssammenhenger 3. Innhenting av ekstern kompetanse 4. Involvere og engasjere foreldre/foresatte Herøy kommune vil i løpet av våren 2013 sette i gang prosjektet Styrking av læringsmiljøet i Herøy (SLH-prosjektet). Hovedmålet for prosjektet er å redusere frafallet for elever fra Herøy i videregående skole innen 10 år, til samme nivå som kommunen hadde for treårsperioden på 27,3 %. Side 4

5 For å kunne nå dette målet må kommune få bedre innsikt i årsakssammenhengene rundt frafall i videregående skole. Kommunen må også arbeide forebyggende gjennom å etablere gode læringsmiljø i skoler og barnehager og styrke kompetansen til det pedagogiske personalet. For å lykkes er det også avgjørende å få med foreldrene. Kommunen vil derfor legge til rette for at foreldre skal kunne være en jevnbyrdig samarbeidspartner for barnehage/skolen i utdanningen og oppdragelsen av deres barn. For å kunne nå disse målene vil Herøy kommune sette inn følgende tiltak: Styrke læringsmiljøet i barnehager og skoler gjennom å etablere et skole- /barnehageutviklingsprosjekt i samarbeid med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Innhente forskningsbasert kunnskap om årsaker til frafall i videregående skole blant elever fra kommunen gjennom et samarbeid med Norut/Nordlandsforskning. Gjennomføre en systematisk kompetanseheving av det pedagogiske personalet med hovedfokus på: o Klasseledelse o Utviklingsarbeid og endringsprosesser o Vurderingspraksis o Relasjoner o Samarbeid hjem barnehage/skole Herøy kommune vil utarbeide og prøve ut et foreldrekurs som skal kunne klarlegge gjensidige forventninger og forpliktelser og gi foreldrene kunnskaper om hvordan de kan følge opp sine barns læring. Herøy vil prøve ut en styrking av antall kontaktpunkter mellom hjem og skole ved å innføre et frivillig tilbud om tre foreldresamtaler i året. Som en del av den nasjonale satsingen på ungdomstrinnet, vil alle skoler med ungdomstrinn få tilbud om støtte til skolebasert kompetanseutvikling. Herøy kommune ønsker å delta i dette med oppstart høsten 2015 og med satsingsområdet lesing/skriving. Herøy kommune deltar høsten 2012 og våren 2013 i den nasjonale lærerskoleringen i Ny GIV. Dette vil være ett av virkemidlene i prosjektet i forhold til å forebygge frafall i videregående skole. SLH-prosjektet eies av kommunestyret og ledes av en politisk opprettet styringsgruppe som har mandat til å ta alle strategiske valg. Geir Berglund, som er kommunens skole- og barnehagefaglige ansvarlig, er utpekt til å være prosjektleder på kommunenivå. For å kunne realisere SLH-prosjektet har Herøy kommune søkt Fylkesmannen i Nordland om skjønnsmidler. Side 5

6 Innledning Plan for prosjektet Styrking av læringsmiljøet i Herøy I møte den , i sak 37/12, vedtok kommunestyret i Herøy følgende: Administrasjonen oppfordres til å initiere et pilotprosjekt for å innhente ekstern kompetanse til å identifisere og bidra til å løse utfordringer i læringsmiljøet i Herøy. Dette for å iverksette strakstiltak for å bedre resultater i skolen og hindre frafall i videregående skole. Prosjektet bør ha hovedfokus på veiledning av lærere og foreldre for å øke fokuset på de enkelte elever og deres prestasjoner. Prosjektet bør være tilknyttet et kompetansemiljø og finansieres gjennom eksterne kilder. Med utgangspunkt i dette vedtaket ønsker administrasjonen å iverksette et prosjekt med tittelen Styrking av læringsmiljøet i Herøy (SLH-prosjektet). Dette skal gjennomføres i perioden 2013 til 2016, med oppstart høsten Bakgrunn Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak finner vi i kommunens tilstandsrapport for oppvekstsektoren for Det er fastsatt i opplæringsloven av skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Denne rapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for skoleverket og skal som minimum presentere og vurdere tilstanden ut fra statistikk fra offentlige kilder som: KOSTRA-tall og befolkningstall fra SSB Tall fra Grunnskolenes system for informasjonsinnhenting (GSI) Resultater fra nasjonale prøver og eksamen Statistikk fra den obligatoriske spørreundersøkelsen i skolen Elevundersøkelsen I tilstandsrapporten ble det dokumentert at Herøy kommune har utfordringer i forhold til følgende områder: Sterk økning av andel innvandrere i befolkningen Frafall i videregående skole Nivåforskjeller mellom kjønn Side 6

7 Sterk økning av andel innvandrere i befolkningen Innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn (prosent) 14,0 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0, år Hele landet Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Herøy kommune har de tre siste årene hatt en sterk befolkningsvekst, som i hovedsak har bestått av innvandrere fra land i Øst-Europa. Herøy kommune hadde en befolkningsvekst på 3,8 % i Dette gjorde kommune til den fjerde største vekstkommunen i landet. Denne utviklingen gir både barnehage- og skolesektoren nye utfordringer i forhold til å måtte tilrettelegge for flere språkgrupper, og i forhold til å drive pedagogisk virksomhet rettet mot barn og unge som ikke kan snakke norsk. Side 7

8 Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole - andel (prosent), standardisert 45,0 40,0 35,0 % 30,0 25,0 20,0 15, årsperiode Hele landet Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Nordland Elever fra Herøy kommune har i perioden 2005 og fram til i dag hatt en alarmerende økning i frafall i videregående skole. I perioden lå frafallet i snitt på 27 %. I perioden hadde det gjennomsnittlige frafallet steget til 44 %. I perioden hadde Herøy kommune det tredje største frafallet i videregående skole i Nordland, kun slått av Øksnes (49 %) og Værøy (48,8 %). Herøy kommune har det 9. største frafallet i videregående skole i landet i denne perioden. Det er viktig for kommunen å få bedre innsikt i hva som kan være årsakssammenhengene til denne utviklingen for å kunne sette inn målrettede tiltak. Likevel vet vi fra forskning at det er en nær sammenheng mellom karakternivå fra grunnskolen og frafall i videregående skole (Se SØF-rapport nr. 3/11 Grunnskolekarakterer og fullføring av videregående opplæring ). Vi vet også at det er en sammenheng mellom utdanningsnivået foreldre og karakternivå i grunnskolen. (Se for eksempel rapport 34/2010 De gamle er eldst? fra NIFU-STEP). Kommunen kan derfor med stor sikkerhet anta at en generell styrking av læringsmiljøet vil kunne virke positivt. I tillegg vil det være en jobb å gjøre i forhold til foresattes og elevers holdninger til skole og læring. Side 8

9 Nivåforskjeller mellom kjønn Tilstandsrapporten for oppvekstsektoren i Herøy for 2012 dokumenterer at det er vesentlige kjønnsforskjeller i Herøy i forhold til nivå på standpunktkarakterer og eksamen. Denne trenden finner du også i de nasjonale resultatene, men avstanden mellom gutter og jenter i Herøy er vesentlig større. Standpunktkarakter - engelsk skriftlig gjennomsnitt de siste 3 år 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Gutter Jenter Gutter Jenter Herøy siste 3 år Landet siste 3 år Standpunktkarakter - norsk hovedmål gjennomsnitt de siste 3 år 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Gutter Jenter Gutter Jenter Herøy siste 3 år Landet siste 3 år Side 9

10 Standpunktkarakter - matematikk gjennomsnitt de siste 3 år 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Gutter Jenter Gutter Jenter Herøy siste 3 år Landet siste 3 år Eksamenskarakterer - engelsk skriftlig gjennomsnitt de siste 3 år 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Gutter Jenter Gutter Jenter Herøy siste 3 år Landet siste 3 år Side 10

11 Eksamenskarakterer - norsk hovedmål skriftlig gjennomsnitt de siste 3 år 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Gutter Jenter Gutter Jenter Herøy siste 3 år Landet siste 3 år Eksamenskarakterer - matematikk skriftlig gjennomsnitt de siste 3 år 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Gutter Jenter Gutter Jenter Herøy siste 3 år Landet siste 3 år Rapporten Frafall i videregående opplæring : Betydningen av grunnskolekarakterer, studieretning og fylke (SØF-rapport nr 08/06) fra Senter for økonomisk forskning, viser at det er en sterk sammenheng mellom gjennomsnittlige karakterer fra ungdomsskolen og frafall i videregående skole. Jo dårligere karakter, jo større sannsynlighet for avvik fra normal studieprogresjon. Gjennomsnittkarakterer fra ungdomsskolen kan ses på som et mål på kunnskapene elevene har med seg fra grunnskolen. Dette kan påvirke frafallet i videregående skole på minst to måter. For det første kan karakterene påvirke sannsynligheten for å bli tatt opp på den studieretning eller videregående skole som er førsteønsket til eleven. For det andre kan karakterene reflektere forutsetninger til å mestre kravene på den enkelte studieretning. Side 11

12 Hvis disse sammenhengene også holder stikk på mikronivå i Herøy, betyr det at vi sender guttene ut med et vesentlig dårligere konkurransegrunnlag enn jentene. Vårres unga vårres framtid Den 25. oktober 2011, i sak 48/11, vedtok kommunestyret i Herøy at kommunen skulle delta i Vårres unga vårres framtid, som var Fylkesmannens satsing på barn og unges oppvekst i Nordland. Målet med denne satsingen var å få en oppdatert oversikt over kommunens tiltak og tjenester for barn og unge, å synliggjøre samarbeidsrelasjoner i kommunen, og hva som fungerte og ikke fungerte. Dette var viktig for å få et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens planverk og å synliggjøre behovet for utviklingsområder og kompetanseheving. Satsingen Vårres unga vårres framtid tok utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, som fra 2003 av er en integrert del av det norske lovverket. Med bakgrunn i dette ble det gjennomført en bred, tverrfaglig kartlegging i kommunen innen områdene: 1. Medbestemmelse (artikkel 12) 2. God omsorg og levestandard (artiklene 18, 26 og 27) 3. Vern mot overgrep / særskilt vern og støtte (artiklene 19 og 20) 4. Fullverdig liv (artikkel 23) 5. God helse (artikkel 24) 6. God utdanning (artiklene 28 og 29) 7. Kultur og fritid (artikkel 31) Side 12

13 I dette prosjektet vil vi særlig være opptatt av artikkel 28 i FNs barnekonvensjon som omhandler god utdanning: Partene anerkjenner barnets rett til utdanning, og med sikte på å oppnå denne rett gradvis på grunnlag av like muligheter skal de særlig: A. Gjøre grunnutdanningen obligatorisk og gratis tigjengelig for alle B. Oppmuntre utviklingen av forskjellige former for videregående opplæring, herunder allmennfaglig og yrkesfaglig opplæring, gjøre dem tigjengelig og oppnåelig for ethvert barn, og treffe egnede tiltak som for eksempel innføring av gratis undervisning og tilbud om økonomisk støtte ved behov C. Med alle midler gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle på grunnlag av den enkeltes evner D. Gjøre informasjon og veiledning om undervisning og fagopplæring tilgjengelig og oppnåelig for alle barn E. Treffe tiltak for å oppmuntre til regelmessig skolegang og for å redusere antallet av dem som ikke fullfører skolegangen Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at skolens disiplin utøves på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd og i samsvar med denne konvensjonen. I forhold til dette prosjektet er det i særlig grad punkt E som er aktuelt for Herøy kommune i forbindelse med det store frafallet fra videregående skole. GNIST Strategi for ungdomstrinnet motivasjon og mestring for bedre læring (KD, 2012) er ett av tre hovedgrep i oppfølgingen av St. med. 22 ( ) Motivasjon mestring muligheter, ungdomstrinnet. Strategien for ungdomstrinnet fokuserer på hvordan opplæringen kan bli mer variert, praktisk og relevant. Hovedtiltaket i strategien er et tilbud om skolebasert kompetanseutvikling innefor områdene klasseledelse, lesing, skriving og regning. I løpet av perioden høsten 2013 og ut 2017 vil alle skoler med ungdomstrinn i Norge få tilbud om skolebasert kompetanseutvikling. Skolebasert kompetanseutvikling er ikke noe nytt som skal inn i norsk skole, men er en videreføring av de gode erfaringene fra tidligere og eksisterende satsinger. Hovedprinsippene er som følger: Skreddersydd kompetanseutvikling for hver enkelt skole basert på skolens ståsted og behov. Kompetanseutvikling skjer på hver enkelt skole med alle skolens ansatte involvert Skolen velger mellom satsingsområdene: klasseledelse, lesing, skriving og regning. (flere av områdene kan velges) Organisasjonsutvikling vil være en integrert del av tilbudet. Vurdering for læring vil være integrert i satsingsområdene som velges. Skoleleder og skoleeier får eget kompetansehevingstilbud. Universitets- og høgskolesektoren (UH) har sammen med de nasjonale sentrene ansvar som tilbyder av kompetanseutvikling. Varighet på støtten fra UH-sektoren: 1,5 år/3 semester Deltakelse i puljer i perioden 2013 til Herøy kommune ønsker å se deltakelsen i skolebasert kompetanseheving i sammenheng med SLH-prosjektet for øvrig, og ønsker å delta fra høsten 2015 med satsingsområdene Lesing/skriving. Side 13

14 Ny GIV Ny GIV er et treårig statlig prosjekt ( ) som har som mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Et viktig grep som er satt inn er at det er etablert et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune. Det er iverksatt både nasjonale og lokale tiltak som intensivopplæring, tett oppfølging av elever i risikosonen fra siste halvår på 10. trinn og gjennom hele videregående opplæring. Herøy kommune deltar i lærerskoleringen med en norsklærer og en matematikklærer fra ungdomstrinnet. Skoleringen er ferdig våren Side 14

15 Formålsstruktur Forebygge og redusere frafall i videregående opplæring Et godt læringsmiljø Kompetente lærere og ledere Gode elevforutsetninger Et aktivt politisk lederskap Engasjerte foreldre/ foresatte Aktiv kunnskapsinnhenting Struktur, engasjement og elevdeltakelse i undervisningen Utligne kjønnsforskjeller i karakternivå Klare og gode mål for oppvekstsektoren Positive holdninger til opplæring og utdanning Forskning på samfunnsårsaker til frafall i VGS Klare regler og konsistent regelhåndhevelse Motiverte elever Tilstrekkelig med ressurser Støtte og oppfølging av egne barn Tilstandsrapport for oppvekstsektoren Gode relasjoner mellom elev og lærer God yrkes- og utdanningsveiledning Aktiv oppfølging av mål og tiltak Virksomhetsbasert vurdering Sterk tilknytning til skolen og et positivt syn på opplæringen Gode overgangsrutiner fra GS til VGS Gode relasjoner mellom elevene Et støttende klassemiljø Felles strategi og holdninger på skolen Side 15

16 Hensikten med en formålsstruktur er å formulere hva som er formålet med prosjektet og hva det skal føre til. Punkter som er farget rosa er den delen av formålsstrukturen som konkret berører SLH-prosjektet. De øvrige formål skal ivaretas av basisorganisasjonen. Strategier Herøy kommune har med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak og den beskrevne situasjonen i dag valgt følgende fire strategier for å forebygge og redusere frafall fra videregående skole: Styrking av læringsmiljøet Skolen og barnehagene skal arbeide med å utvikle læringsmiljøet og kulturen sin gjennom å involvere det pedagogiske personalet i et systematisk, langsiktig og forskningsbasert prosjekt. Kunnskapsinnhenting Herøy kommune har behov for å ha større innsikt i årsakssammenhengene og faktorene som påvirker frafallet i videregående skole. Kommunen vil derfor initiere et forskningsprosjekt i samarbeid med universitets- og høgskolesektoren (UH). Ekstern kompetanse Herøy er en liten kommune med begrensede ressurser både menneskelig og økonomisk. Vi har derfor behov for å få tilført kompetanse og innsikt utenfra. Vi ønsker å samarbeide med en nasjonal institusjon om skole- og barnehageutvikling. Det kan også være aktuelt å gjennomføre en kartlegging/gjennomgang av skolen med hjelp av ekstern kompetanse. En slik instans kan være Veilederkorpset til Utdanningsdirektoratet. Side 16

17 Engasjerte foreldre/foresatte I sitt store forskningsarbeid Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analysis relating to achievement, viser John Hattie at foreldrenes forventinger er noe av det som har sterkest påvirkning på elevenes motivasjon og innsats. Det er viktig at foreldre og lærere formidler de samme positive forventingene til eleven, tilpasset elevens forutsetninger. Hjem og skole må snakke samme språk. Dette betyr at foreldre må få en innføring i skolens språk, slik at eleven ikke må leve i to forskjellige verdener. Lærerens, foreldrenes og elevens forventninger til hverandre må være tydelig uttalt og forstått av alle parter. Det er også viktig at foreldre og elever har en reell medvirkning. Mål og delmål Hovedmål SLH-prosjektets hovedmål er at elevene fra Herøy kommune ikke skal ha et større frafall fra videregående opplæring enn landsgjennomsnittet innen fem år. Som indikator for dette målet bruker vi statistikk fra Folkehelseinstituttets statistikkbank Kommunehelsa. Herøy kommune skal ha kommet ned på samme nivå for frafall i videregående skole som for treårsperioden innen 10 år (27,3 % frafall for treårsperioden ). Prognose og mål for frafall i videregående skole i Herøy % Glidende 3-årsperiode Herøy Landet Side 17

18 Delmål For å realisere hovedmålet har Herøy kommune satt følgende delmål for prosjektet: Herøy kommune skal etablere gode læringsmiljø i skolen og barnehagene der det skal eksistere hensiktsmessige betingelser for både faglig og sosial læring hos elevene/barna. Herøy kommune skal ha bedre innsikt i årsakssammenhengene rundt frafall i videregående skole blant elever bosatt i kommunen gjennom å innhente ekstern forskningsbasert kompetanse. Herøy kommune skal styrke kompetansen i det pedagogiske personalet rettet mot bedre læringsmiljø. Herøy kommune skal legge til rette for at foreldre skal kunne være en jevnbyrdig samarbeidspartner for barnehage/skole i utdanningen og oppdragelsen av deres barn. Tiltak For å oppnå målene i prosjektet vil Herøy kommune sette inn følgende tiltak: 1. Styrke læringsmiljøet i kommunen ved å knytte oss opp mot Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning og iverksette et flerårig skole- /barnehageutviklingsarbeid. 2. Innhente forskningsbasert kunnskap om sammenhenger mellom skole og samfunn i Herøy, med fokus på utdanning og frafall, gjennom et samarbeid med UiT/Nordlandsforskning. Hvis det er aktuelt og mulig, vil vi også ta kontakt med Veilederkorpset til Utdanningsdirektoratet for å få en ekstern skolevurdering. 3. Gjennomføre en systematisk kompetanseheving av det pedagogiske personalet i kommunen med hovedfokus på: a. Klasseledelse b. Utviklingsarbeid og endringsprosesser c. Vurderingspraksis d. Relasjoner e. Samarbeid hjem-skole/barnehage 4. Herøy kommune skal utarbeide et foreldrekurs som skal klarlegge gjensidige forventninger og forpliktelser for foreldre og barnehage/skole. Foreldrene må også få kunnskap om hvordan de kan følge opp sine barns læring. 5. Herøy kommune skal også styrke antall kontaktpunkter mellom hjem og skole/barnehage ved å innføre tilbud om tre foreldresamtaler i året. 6. Deltakelse i skolebasert kompetanseutvikling 7. Deltakelse i lærerskolering i Ny GIV Side 18

19 Suksessfaktorer Kritiske suksessfaktorer er forhold som må ligge til rette for at prosjektet skal bli en suksess. Dette er faktorer som kan observeres og påvirkes under gjennomføringen av prosjektet. Det er prosjektets kjøreregler. Disse vil være opp til gjennomgang og vurdering i styringsgruppen med jevne mellomrom. Vi har lagt følgende suksessfaktorer til grunn i prioritert rekkefølge: 1. Prosjektet er forankret høyt oppe hos alle involverte parter. 2. Prosjekteiers forventninger er tydelig kommunisert. 3. Prosjektet er riktig bemannet, og har nødvendig kompetanse og ressurser. 4. Det er forståelse og erkjennelse for behovet for prosjektet hos alle involverte parter. 5. Det er tilslutning og eierskap både til målsetting, prosess og resultater hos alle involverte parter. 6. Prosjektet er planlagt og organisert på en hensiktsmessig måte. 7. Hele prosessen er preget av involvering, medvirkning og åpenhet. Prosjektet har en gjennomtenkt kommunikasjonsstrategi. Side 19

20 Organisering av prosjektet Eier av prosjektet er kommunestyret i Herøy, som mandatfestet prosjektet gjennom sitt vedtak i sak 37/12. I sak 14/13, vedtok Formannskapet i Herøy den at det skulle opprettes en styringsgruppe for prosjektet Styrking av læringsmiljøet i Herøy som består av følgende personer: Roy Skogsholm (rådmann) leder for styringsgruppen Elbjørg Larsen (Formannskapsmedlem) Vegar Dalen (Formannskapsmedlem) Ola Loe (Leder av plangruppe for sektorplan for oppvekst og kultur) Tom Wennemo (FAU-leder) Åge Johansen (Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet) Lars Olav Mogård-Larsen (Rektor ved Herøy skole) Line Olsen Roan (Styrer for Herøy barnehage) Monica Meisfjordskar (Leder for RKK ytre Helgeland) Geir Berglund (Kommunalleder 2) Styringsgruppen har mandat til å ta alle strategiske valg i prosjektet. Geir Berglund er utpekt som leder for SLH-prosjektet på kommunenivå Det vil bli opprettet arbeidsgrupper ved behov for det enkelte delprosjekt. Side 20

21 Opplegg for evaluering og rapportering Styringsgruppa vil møtes jevnlig med minimum fire møter i året. Styringsgruppa vil gi halvårlige rapportere til formannskapet og kommunestyret per juni og desember om framdrift og status i prosjektet. Hvert delprosjekt vil evalueres når det er ferdig i henhold til prosjektplanen. Ressurser og økonomi Herøy kommune vil med bakgrunn i utfordringer i forhold til frafall i videregående skole og en befolkningssammensetning i rask endring, iverksette et utviklingsprosjekt for å styrke kvaliteten i oppvekstsektoren. For å få dette til er kommunen avhengig av å bli tilført både menneskelige og økonomiske ressurser utenfra. Kommunen vil derfor søke Fylkesmannen om skjønnstilskudd til dette utviklingsprosjektet. Herøy kommune deltok i Fylkesmannens satsing Vårres unga vårres framtid i 2011/12, og har avdekket avvik i forhold til artikkel 28 God utdanning i FNs barnekonvensjon. Prosjektledelse En av suksessfaktorene for prosjektet er å forankre prosjektet høyt oppe og sørge for at prosjektet er har riktig bemanning og kompetanse. Med bakgrunn i dette velges prosjektleder fra rådmannens stab. Geir Berglund er ansatt som kommunalleder 2 i kommunens strategiske ledelse og er kommunens skole- og barnehagefaglige ansvarlig. Han gjennomførte vinteren 2011 og våren 2012 et studium i prosjektledelse ved BI. I prosjektperioden fra høsten 2013 til våren 2016 vil 25 % av stillingen hans være knyttet opp mot ledelse av SLH-prosjektet. Skolen og barnehagene som deltar i prosjektet bør styrkes med en stillingsressurs på 10 % stilling hver til koordinering. Forskningsprosjektet Skole og samfunn Herøy kommune har fått et tilbud fra Norut/Nordlandsforskning om gjennomføringen av en forskningsbasert studie omkring problematikken rundt skole og samfunn i Herøy, med fokus på utdanning og frafall. Dette arbeidet vil i hovedsak basere seg på kvalitative intervju for å få tilgang på perspektivene til unge, foreldre, arbeidsgivere og skole/myndigheter. Målet er å få fram spenninger, aktuelle spørsmål og hvordan de ulike aktørers perspektiver møtes og kolliderer og skaper utfordringer for ungdommer og skole, og dermed Herøysamfunnet. Arbeidet kan gjennomføres i løpet av våren/sommeren Arbeidet vil bli rapportert i form av en analyse, og Norut/Nordlandsforskning kan delta og presentere arbeidet på et seminar eller verksted i Herøy. Forskningsprosjektet vil ha en samlet kostnad på rundt kr Side 21

22 Samarbeid med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Herøy kommune har tatt kontakt med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning for å få på plass et samarbeid rundt et utviklingsprosjekt rettet mot barnehage og skole. Dette vil sannsynligvis innbære at kommunen deltar i enten RESPEKT-programmet eller LPmodellen. RESPEKT-programmet skal hjelpe skoler til å utvikle og realisere sitt potensial for godt lærings- og sosialt miljø. Programmet er utviklet av Senter for atferdsforskning (SAF), ved universitetet i Stavanger og bygger på nasjonal og internasjonal forskning og erfaring, i tillegg til et nært samarbeid med praksisfeltet. LP-modellen har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle. Lærerne samarbeider i lærergrupper etter spesielle prinsipp, og alle lærerne ved skolen deltar. Modellen omfatter: Analyse og refleksjon i et systemperspektiv Tiltaksutvikling Evaluering Hensikten er å skape læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og skolefaglig læring uavhengig av elevenes forutsetninger. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (tidligere Lillegården kompetansesenter) er hovedansvarlig for implementering i norske skoler, med PPT som viktig samarbeidspartner. Høgskolen i Hedmark ved Thomas Nordahl evaluerer arbeidet i skolene. Modellen har vært utprøvd gjennom et forskningsbasert utviklingsprosjekt. RESPEKT-programmet vil gi kommunen direkte utgifter på rundt kr fordelt over to år. LP-modellen vil gi kommunen direkte utgifter på rundt kr fordelt over tre år. Side 22

23 Utgifter til kompetanseheving vikar, transport og møter Gjennomføringen av prosjektet vil påføre kommunen utgifter til vikar i forbindelse med møtevirksomhet i styringsgruppa og de ulike arbeidsgruppene. I tillegg vil komme vikar- og transportutgifter i forbindelse med kompetanseheving. Fire møter i styringsgruppa á 2 timer * 300 kr/t * 9 personer = kr/år I tillegg beregner vi å bruke rundt kr per år i forbindelse med vikar- og transportutgifter. Budsjett Prosjektet Styrking av læringsmiljøet i Herøy legger opp til følgende budsjett for gjennomføring: Prosjektledelse (25 % stilling) Koordinatorer (3 x 10 % stilling) Forskningsprosjektet Skole og samfunn i Herøy Skole-/barnehageutviklingsprosjekt i regi av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Utgifter til vikar, transport og opphold Inkl. mva SUM Totalt har prosjektet en kostnadsramme på kr fordelt over tre skoleår. Finansiering Herøy kommune forutsetter at Forskningsprosjektet Skole og samfunn i Herøy finansieres med 100 % eksterne midler, og at de resterende delene av prosjektet finansieres eksternt med 50 % av utgiftene. Dette betyr at kommunen har behov for en samlet støtte på kr til forskningsstudien, og kr , til de øvrige delprosjektene fordelt over årene Totalt har Herøy kommune behov som en samlet ekstern støtte på kr i ekstern støtte, og det er dette beløpet som legges inn i kommunens søknad om skjønnsmidler til utviklingsprosjekt hos Fylkesmannen i Nordland. Herøy kommune har en alvorlig utfordring i forhold til de høye frafallstallene i videregående opplæring. Det er behov for å få ekstern kompetanse for å få mer kunnskap om årsakssammenhengene. Vi ønsker også å sette inn strakstiltak i form av en generell kvalitetsheving av kommunens oppvekstsektor, gjennom styrking av læringsmiljøet i kommunen og et samarbeid med foreldre i forhold til å styrke elevenes motivasjon og innsats. Side 23

24 Fremdriftsplan Forskningsprosjektet Skole og samfunn Læringsmiljøprosjektet Skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse Utarbeide og utprøve foreldrekurs Styrking av kontaktpunkter med heimen Kompetansehevingstiltak H2013 V2014 H2014 V2015 H2015 V2016 H2016 Deltakelse i lærerskolering NyGIV Side 24

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Prosjektplan 2014-2017 Sammendrag Dønna kommune utarbeidet i 2013 en tilstandsrapport for grunnskolen som pekte på de

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del ÅRSMELDING 2013 Del 1 generell del Bilde fra den høytidelige undertegningen av intensjonsavtale om kommunesamarbeid mellom Herøy kommune og vennskapskommunen i Kroatia, Murter Kornati. Herøy kommune www.

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer