FS-35/10 Styringsdokument for fellesstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS-35/10 Styringsdokument for fellesstyret"

Transkript

1 FS-35/10 Styringsdokument for fellesstyret Sekretariatet arbeidet videre med utkast til styringsdokument for fellesstyret. På bakgrunn av blant annet styrebehandlingen av styringsdokumentet 31. august, vil sekretariatet legge frem et forslag til endelig versjon på fellesstyrets møte i oktober. Forslag til vedtak: Fellesstyret viser til utkast til styringsdokument for fellesstyret 31. august 2010, og ber sekretariatet legge frem et endelig utkast til styringsdokument for fellesstyret til neste styremøte, basert på innspill og eventuelle forslag til justeringer som fremkom på møtet. Vedlegg 1

2 Styringsdokument for Prosjekt Rubicon, prosjektet for samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap Fellesstyret NVH - UMB Versjon til fellesstyrets møte 31. august

3 2

4 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Formålet med styringsdokumentet Overordnet plandokument Prosjektplan Ledergruppe og sekretariat Behandling og godkjenning av styringsdokumentet Overordnete rammer Grensesnitt mellom fellesstyret og styrene ved UMB og NVH Grensesnitt til andre prosjekter De enkelte delene av styringsdokumentet Tidsplan for gjennomføring av prosjekt Rubicon Organisering av prosjekt Rubicon Prosjektorganisering Budsjett for prosjekt Rubicon De enkelte hovedområdene i prosjekt Rubicon Hovedområdet Strategi og visjon Hovedområdet Faglig organisering Hovedområdet Bygg og anlegg Hovedområdet Styring, ledelse og administrasjon Prosjekt Rubicon: Prosjektorganisering Informasjon og kommunikasjon Vedlegg: Prosjektplaner for hovedområdene (ufullstendig oppdateres når mandater og prosjektledelse for prosjektene er utarbeidet og godkjent av fellesstyret høsten 2010.) Hovedområdet Bygg - aktuelle prosjekter Prosjekt Nybygg, Prosjekt samlokalisering mellom IHA og veterinærmiljøet Prosjekt Nytt Senter for husdyrforsøk Prosjekt Akvariefunksjonene Prosjekt Eksisterende bygg Prosjekt Forberede flytting til Ås Hovedområde Faglig organisering: aktuelle delprosjekter Prosjekt:Samarbeid med forskningsinstitusjonene på Campus Ås Prosjekt: Samarbeid med universiteter, høyskoler, næringsliv og andre eksterne

5 Styring og ledelse Administrasjon og teknisk støtte

6 1 Innledning Norges veterinærhøyskole (NVH) er vedtatt lokalisert på Ås og organisert sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) når nye bygg for NVH og Veterinærinstituttet er ferdigstilt. 1. mars 2010 ble det oppnevnt et fellesstyre for NVH og UMB med mandat til å forberede og treffe beslutninger om: Mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet Styring, ledelse og faglig-administrativ organisering og driftsmodeller for den nye institusjonen Utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester Fellesskap og samarbeid på tvers av de to eksisterende institusjonsgrensene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak. Fellesstyret bygger videre på arbeidet som interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB utførte fra oktober 2008 til mars Anbefalingene i sluttrapporten som ble overlevert 1. mars 2010 til Kunnskapsdepartementet er en sentral del av styringsdokumentet. Samorganiserings- og samlokaliseringsprosessen er en stor utfordring for begge institusjoner. Fellesstyrets målsetting med styringsdokumentet er å sikre at utdanning, forskning og formidling kan videreføres under hele omstillingsprosessen på samme nivå som tilsvarende i Fellesstyret har av denne grunn lagt vekt på å finne praktiske, gjennomførbare løsninger som kan videreføre det beste ved de to institusjonene. Fellesstyret har fulgt rådet fra interimsstyret om å prosjektorganisere arbeidet med samorganisering og samlokaliseringen. Fellesstyret har kalt dette prosjektet Rubicon. Uttrykket Caesar brukte da han krysset Rubicon, terningen er kastet, er å forstå slik at vedtak om samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB er ugjenkallelig. Prosjekt Rubicon omfatter alle nødvendige deler av omstillings- og byggeprosessen. Kunnskapsdepartementet er overordnet myndighet for fellesstyret, og fellesstyret rapporterer til Kunnskapsdepartementet om styringsdokumentet høsten Funksjonstiden for fellesstyret er fra 1. mars 2010 til 31. juli Formålet med styringsdokumentet 2.1 Overordnet plandokument Fellesstyret utarbeider en samlet plan for gjennomføring av samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB, og for samlokalisering av NVH og Veterinærinstituttet på Campus Ås. Samorganiseringen skal resultere i opprettelse av et nytt universitet som viderefører og videreutvikler det to institusjonenes utdannings- og forskningsvirksomhet i tråd med forutsetningene for beslutningen om fusjon. Fellesstyret har ansvar for å forberede og fatte nødvendige beslutninger slik at samlokalisering og opprettelse av en ny felles institusjon kan gjennomføres. 5

7 Styringsdokumentet skal være et overordnet plandokument, som skal lede frem til bestemmelser som er retningsgivende og avklarende for Kunnskapsdepartementet, alle interne aktører (ansatte og studenter) og relevante eksterne aktører (Veterinærinstituttet, Statsbygg, eksterne rådgivere og overordnede etater mv.). Det foreliggende styringsdokument skal gi ledelsen, tillitsvalgte, ansatte og studenter på Adamstuen og Ås en forståelse av mål, retningslinjer og rammevilkår for fellesstyrets arbeid. Styringsdokumentet er en viktig del av omstillingsarbeidet som er hjemlet i avtale om medbestemmelse som er inngått mellom institusjonenes hovedsammenslutninger og Kunnskapsdepartementet datert Prosjektplan Styringsdokumentet har vedlegg som gir en beskrivelse av alle prosjektene som skal gjennomføres for å nå målet om samorganisering og samlokalisering innenfor rammen av prosjekt Rubicon. Oversikten gir ansatte og studenter detaljert informasjon om mål, ressurser og forventede resultater av prosjektene. 2.3 Ledergruppe og sekretariat Fellesstyret har opprettet en ledergruppe som skal ha ansvar for ledelse og koordinering av NVHs og UMBs deltakelse i arbeidet med samlokalisering og samlokalisering. Ledergruppen består av styreleder Finn Bergesen jr., rektor Yngvild Wasteson, NVH, rektor Hans Fredrik Hoen, UMB, administrerende direktør Birger Kruse, NVH og universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa, UMB. Sekretariatslederen for fellesstyret, Knut Moksnes, deltar i ledergruppen. Administrerende direktør for VI, Harald Gjein, deltar i saker som angår samlokalisering og bygg. Sekretariatsleder Knut Moksnes leder sekretariatet for fellesstyret, som har disse medlemmene: prorektor Halvor Hektoen, NVH, avdelingsdirektør Paul Stray, UMB, seniorrådgiver Karina A. Vistven, KD, seniorrådgiver Jan Henrik Martinsen, LMD og seniorrådgiver Andreas Stokseth, FKD. Seniorrådgiver Bjørn Næss, VI, deltar i saker som angår samlokalisering og bygg. Rollen til sekretariatsmedlemmene fra departementene, i tillegg til å bidra til utredningsarbeide, vil primært være å sikre kontakten med departementene i form av informasjon og forankring og bidra med fagpolitiske perspektiver til utredningsarbeidet. 2.4 Behandling og godkjenning av styringsdokumentet Styringsdokumentet er drøftet med tjenestemannsorganisasjonene ved NVH og UMB NVHs og UMBs styre er gjort kjent med styringsdokumentet på møter.. og Fellesstyret godkjente styringsdokumentet endelig på sitt møte Overordnete rammer Styringsdokumentet og prosjektene som inngår i prosjekt Rubicon skal sikre at fellesstyret finner frem til en organisatorisk modell for utdanning, forskning og formidling som skaper ny faglig synergi og gi effektive og sikre driftsformer, og at nødvendige beslutninger tas vedrørende planlegging av samlokalisering av de to institusjonene og vedrørende nye bygg. 6

8 Fellesstyret bygger på statens retningslinjer for omstilling av statlige virksomheter. Dette gjelder spesielt dokumentet Personalpolitikk ved omstillingsprosesser, som er utarbeidet i samråd med hovedsammenslutningene. De mest sentrale rammene som ligger til grunn for prosjektet vil for øvrig være St.prp. nr 30 ( ) og Stortingsinnstilling med vedtak (Innst.S.nr. 176 ( ) og oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Statsbygg. Anbefalingene fra interimsstyret er en viktig ramme for fellesstyrets arbeid og for styringsdokumentet. På grunnlag av fellesstyrets vurderinger og anbefalinger om organisatorisk modell på seminar og styremøte 15. og 16. juni 2010 på Sem gjestegård, er styringsdokumentet bygget på følgende forutsetninger: - Samorganisering: Innenfor rammen av universitets- og høgskoleloven skal det nye universitetet organiseres med fakulteter som faglige enheter. Fellesstyret ønsker ikke at denne modellen skal innebære at det opprettes tre styringsnivåer (universitetsstyret fakultetsstyre instituttstyre). - Samlokalisering: Fellesstyret slutter seg til anbefalingen fra interimsstyret om tomtevalg for hovedsakelig nye bygg for veterinærmedisinsk utdanning og forskning. Fellesstyret forutsetter at Senter for husdyrforsøk (SHF) blir flyttet på grunn av smittehensyn. Videre forutsetter fellesstyret at Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) skal samlokaliseres med veterinærfagene. Endringer i rammevilkårene vil føre til tilsvarende endringer i tidsplan og i den praktiske gjennomføringen av vedtaket om samorganisering og samlokalisering. Slike vesentlige endringer drøftes med tillitsvalgte før forslag til korrigert styringsdokument legges frem for fellesstyret. Fellesstyret legger vekt på at omstillingsprosessen i minst mulig grad skal gå ut over institusjonenes løpende virksomhet. Det er spesielt viktig at arbeids- og læringsmiljøet på Adamstuen og Ås ikke forringes under omstillingsprosessen og i arbeidet med å forberede flytting fra Adamstuen. Fellesstyret har som mål at styringsdokumentet skal være en felles referanse for alle som deltar i samorganiseringen og samlokaliseringen. Arbeidet i fellesstyret skal også oppfylle krav til medvirkning som følger universitets- og høyskoleloven og avtaleverk ellers. Det er vedtatt egen instruks for fellesstyret. 3.1 Grensesnitt mellom fellesstyret og styrene ved UMB og NVH Fellesstyret for NVH og UMB har fullmakt til å fatte bindende beslutninger for institusjonene om forhold som gjelder sammenslåingsprosessen. Styrene ved NVH og UMB har beslutningsmyndighet i henhold til Universitets- og høyskoleloven i alle andre øvrige saker. Styrene for NVH og UMB kalles i det følgende institusjonsstyrene. 7

9 Fellesstyrets mandat har sitt utganngspunkt i universitetslovens 9-2 (1) og har denne ordlyd: Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen. Styrene for NVH og UMB skal på sin side ha ansvaret for at institusjonene når mål og oppnår resultater som er planlagt (2. ledd), føre tilsyn med daglig ledelse ved institusjonene (3. ledd), ha ansvaret for at intern organisering sikrer effektiv drift og faglig virksomhet (4. ledd) og rapportering og regnskap etter statens regler (5. ledd). Det vil oppstå gråsoner, og det kreves smidighet mellom styrene for å finne de beste løsningene. Institusjonsstyrene står ansvarlig for all virksomhet og resultater, og det er institusjonsstyrene som skal påse at statens lover, retningslinjer og bestemmelser blir fulgt. Dette innebærer at institusjonsstyrene har ansvar for at mål og resultater blir nådd når det gjelder primærfunksjonene utdanning, forskning og formidling, og at administrasjon, forvaltning og ivaretakelse av bygningsmasse ivaretas etter de regler som staten setter. Fellesstyret skal vedta strategier og retningslinjer for den nye institusjonen som de to institusjonsstyrene må forhold seg til og innarbeide i planer og budsjetter for hvert år. Det vil være et dynamisk forhold mellom fellesstyrets arbeid med å vedta struktur og retningslinjer for den nye institusjonen på den ene side, og institusjonenes årlige arbeid med å utforme denne nye fremtidige strukturen. Dette forutsetter at NVH og UMB holder hverandre gjensidig informert om tiltak og prosjekter de to institusjonene vil gjennomføre i fellesstyrets mandatperiode dersom disse har innvirkning på prosjekt Rubicon. Dette gjelder spesielt prosjekter og andre beslutninger med langsiktig virkninger. Det vil også kreve at styrene for NVH og UMB og fellesstyret samarbeider og at fellesstyret holdes orientert om pågående eller planlagte prosjekter som kan innvirke på fellesstyrets arbeid med samorganiseringen. Kunnskapsdepartementet avgjør eventuelle saker hvor det er uenighet mellom institusjonsstyrene og fellesstyret. 3.2 Grensesnitt til andre prosjekter I vedtaket om flytting av NVH til Ås forutsettes det at Veterinærinstituttet også flyttes til Ås slik at det fortsatt er et samlokalisert veterinærmiljø i Norge. Dette krever at det etableres nær kontakt mellom prosjekt Rubicon og planprosessen for flytting av Veterinærinstituttet til Ås. En representant fra Veterinærinstituttet er således gitt observatørstatus med møte- og talerett i fellesstyret. Regjeringen og Storting forutsetter at det nye universitetet har et bredt og forpliktende samarbeid med forskningsinstituttene på Campus Ås. Interimsstyret anbefalte i sin sluttrapport å opprette et nytt samarbeidsorgan for Campus Ås for å styrke samarbeidet mellom universitetet og instituttsektoren. LMD har igangsatt et utredningsarbeid om fremtidig organisering av instituttsektoren. Det arbeides med planer om et innovasjonsbygg i regi av LMD, og det er viktig å ha dette in mente når nye bygg på Ås planlegges. 8

10 NVH og UMB er deltakere i flere internasjonale fora og bør holde fellesstyret og ledergruppen orientert om forhold som kan ha betydning for samorganiseringsprosessen. Begge institusjonene er medlem av det nordiske samarbeidet NOVA Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University. 4 De enkelte delene av styringsdokumentet Styringsdokumentet gir de overordnete rammer og retningslinjer for prosjekt Rubicon. I tillegg gir styringsdokumentet oversikt over alle sentrale forhold som prosjekt Rubicon består av, det vil si prosjektets innhold og arbeidsprosess. Prosjektet skal beskrive - oppgavene som ligger til prosjektet, hvordan oppgavene skal løses og gjennomføringsstrategien som legges til grunn - prosjektorganiseringen, som innbefatter å definere prosjekteier, prosjektledelse, opprettelse av arbeidsgrupper mandat og forankring og beskrive behov for ekstern bistand. Styringsdokumentet skal også angi hvem som har beslutningsmyndighet i de enkelte sakene - tidsplan og budsjett (økonomi, tidsforbruk og personer) - informasjonshåndtering og hvordan prosessen skal forankres i organisasjonene. Prosjekt Rubicon vil omhandle de overordnete målene, hovedoppgaver og deloppgaver for gjennomføringen av samorganiseringen og samlokaliseringsprosessen som er gitt i Kunnskapsdepartementets fullmaktsbrev til fellesstyret. Prosjektet vil ha en overordnet prosjektplan som viser fellesstyret, ansatte og studenter hvilke delprosjekter som er igangsatt og planlagt, hvilke resultater som er oppnådd og eventuelle avvik fra prosjektplanen. Denne overordnete prosjektplanen vil være fellesstyrets viktigste redskap for å nå målene som er satt. Styringsdokumentet vil ha en utfyllende del som i detalj viser mål, deltakelse, rapportering om fremdrift og forventede resultater for hvert enkelt delprosjekt. Prosjektene vil også bli satt opp i et flytskjema /milepælsskjema Denne delen er et viktig redskap for ledergruppen som har ansvar for at arbeidet blir gjennomført og framdrift sikres. 5 Tidsplan for gjennomføring av prosjekt Rubicon Målet for prosjekt Rubicon er å gjøre det nye universitetet funksjonsdyktig fra det tidspunkt som fastsettes for opprettelse av en ny institusjon bestående av NVH og UMB. Tidsrammen for prosjekt Rubicon tilsvarer fellesstyrets funksjonsperiode fra 1. mars 2010 til 31. juli Fellesstyret må gi anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om hvordan samorganiserings- og samlokaliseringsprosessen skal videreføres etter dette. Målet for prosjekt Rubicon og fellesstyrets arbeid er å ha gitt et solid grunnlag for de politiske beslutninger som regjering og Storting skal fatte for å realisere det nye universitetet. 9

11 Tidsplanen for gjennomføring av prosjektet vil avhenge av framdriften for plan- og prosjekteringsprosessen for hovedsakelig nye bygg for veterinærmiljøene, gjennomføring av KS2 og stortingsbehandlingen. Tidspunktet for samorganisering forutsetter at Stortinget har bevilget tilstrekkelig midler til nybygg for veterinærmedisinsk forskning og utdanning. Hovedetappene i prosjekt Rubicon er disse: - Innen juni 2011 skal visjon og samfunnsoppdrag for det nye universitetet være vedtatt. - Innen juni 2011 skal forslag til faglig organisering være utarbeidet og være vedtatt høsten Innen mai 2012 skal forslag til ny samarbeidsmodell for Campus Ås-institusjonene være utarbeidet og vedtatt av institusjonene på Campus Ås og av fellesstyret. - Innen 2013 skal det i samarbeid være utarbeidet beslutningsgrunnlag for nybygg for veterinærmedisinske formål og bruk av eksisterende bygningsmasse. Tidsplanen for nybygg fastsettes av Statsbygg i løpet av høsten Organisering av prosjekt Rubicon Fellesstyret er ansvarlig organ for å planlegge og gjennomføre omstillingsprosessen og nyetableringen av et universitet bestående av nåværende NVH og UMB. På grunnlag av visjon og samfunnsoppdrag organiseres arbeidet med den nye institusjonen med utgangspunkt i det foreliggende styringsdokument - prosjekt Rubicon. Styrene for NVH og UMB må delta aktivt i dette arbeidet. 6.1 Prosjektorganisering Fellesstyret som prosjekteier er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og rapporterer til departementet om arbeidet med gjennomføringen av samorganisering og samlokalisering av de to institusjonene. Fellesstyret er ansvarlig for alle deler av det foreliggende styringsdokument og for prosjekt Rubicon. Fellesstyrets sekretariat har ansvar for å forberede saker som skal legges fram for fellesstyret til beslutning. Sakene drøftes i ledergruppen før sakene legges fram for fellesstyret. Sekretariatsleder er ansvarlig for den daglige oppfølging og koordineringen av de pågående sakene og prosjektene. NVH, UMB og LMD, FKD og KD stiller med en person hver på deltid i sekretariatet. Sekretariatsleder er sammen med ledergruppen ansvarlig for at den samlete virksomhet er koordinert og gjennomføres i tråd med gjeldende universitetslov og statens regler for universitetenes forvaltning og drift. Fellesstyret avslutter sitt arbeid sommeren 2013 og må ovenfor Kunnskapsdepartementet komme med en anbefaling om hvordan fusjonsprosessen skal følges opp videre. Fellesstyret fatter beslutninger i samorganiserings- og samlokaliseringsprosessen etter at de er forberedt av prosjektsekretariatet, jf. ovenfor. 10

12 6.2 Budsjett for prosjekt Rubicon Det settes opp årlige budsjett for prosjekt Rubicon. Budsjettet skal omfatte summen av alle delprosjekter, herunder midler til frikjøp av ansatte og kjøp av tjenester. Budsjettet har også til hensikt å synliggjøre ressursbruken ovenfor KD. 7 De enkelte hovedområdene i prosjekt Rubicon Prosjekt Rubicon er delt inn i fire hovedområder som beskrives nedenfor. Hovedområdene vil omfatte prosjekter og prosesser innenfor en definert ramme. Hvert hovedområde vil ha flere delprosjekter som i sin tur står fritt til å nedsette grupper og innhente eksterne vurderinger m.m. 7.1 Hovedområdet Strategi og visjon Hovedområdet Strategi og visjon omfatter forslag til samfunnsoppdraget for det nye universitetet etter de retningslinjer som regjering, Storting og fellesstyret har lagt til grunn. Utgangspunktet er universitetenes faglige tradisjon og særpreg og vektlegging av de spesielle forpliktelser det nye universitetet har for å utvikle en bærekraftig matproduksjon, en helhetlig areal- og ressursutnyttelse og et godt opplevelsessamfunn som skal gi god helse for mennesker, dyr og miljø i en global sammenheng. Arbeidet skal prosjektorganiseres og legge opp til en prosess som involverer og engasjerer ansatte og studenter ved de to institusjonene. Det er utlyst en konkurranse om visjon, verdigrunnlag og navn for det nye universitetet. Det er utlyst en navnekonkurranse,(?) og innkomne forslag vil bli videre vurdert. Frist for innsending av forslag er satt til 15. september Fellesstyret godkjenner mandat og sammensetning av prosjektledelse og prosjektgruppe i samråd med institusjonene. Fellesstyret vil vedta visjon og strategi for det nye universitetet våren Hovedområdet Faglig organisering Hovedområdet Faglig organisering omfatter prosjekter som skal føre frem til forslag til organisering av den faglige virksomheten ved det nye universitetet. Prosjektene skal ta utgangspunkt i en fakultetsmodell med to beslutningsnivåer, det vil si et øverst nivå med universitetsstyre og rektorat og et fakultetsnivå med fakultetsstyre og dekanat. Målet for arbeidet på dette hovedområdet er forslag som viser hvordan det nye universitetet kan synliggjøre sin faglige profil i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og stimulere til et fruktbart samarbeid mellom fagområder. Prosjektene skal ta hensyn til universitetets prioriterte satsinger. Organiseringen skal videre støtte opp om profesjonsorienterte og tverrfagige arbeidsformer innenfor forskning og utdanning. Fellesstyret godkjenner mandat, prosjektledelse og prosjektorganisering, sammensetning og ressursbruk av dette hovedområdet i september Endelig rapport fra arbeidsgruppen skal foreligge i juni

13 7.3 Hovedområdet Bygg og anlegg Hovedområdet Bygg og anlegg har som mål å få utarbeidet og godkjent et kvalitetssikret grunnlag og dokumentasjon for bygging av undervisningslokaler, kontorer, laboratorier, klinikker og infrastruktur for veterinærutdanning og forskning som en enhetlig profesjonsutdanning. Samtidig skal prosjektgrupper utarbeide planer som viser muligheter for ny faglig synergi mellom de to institusjonene. Prosjektene skal gi et sikkert og solid grunnlag for politisk godkjenning av planforslag og finansiering for nye bygninger til veterinærmedisinske utdannings- og forskningsformål innen 2013, flytting av utstyr og tjenester fra Adamstuen til Ås innen 2018 samt effektiv utnyttelse av eksisterende bygningsmasse på universitetsområdet på Ås. Statsbygg vil lede dette arbeidet med utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev til Statsbygg datert Statsbygg vil utarbeide tidsplan for dette prosjektet høsten Hovedområdet Styring, ledelse og administrasjon Hovedområdet Styring og ledelse og administrasjon skal omfatte utarbeidelse et samlet forslag til styring, administrasjon og forvaltning av det nye universitetet. Prosjektgruppene skal bygge på eksisterende reglement og administrasjon ved de to institusjonene og kompetansen som begge institusjoner har på dette området. Det nye universitetet må ha et felles reglement på alle sentrale områder for å kunne være funksjonsdyktig ut fra statens krav til forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Videre skal arbeidet på dette hovedområdet omfatte plan for felles sentraladministrasjon for det nye universitetet og felles reglement for alle administrative funksjoner i henhold til statens regler og retningslinjer for økonomi, personal, studier, forskning, drift og kommunikasjon. 8 Prosjekt Rubicon: Prosjektorganisering Sekretariatet har i oppgave å samordne og følge opp hovedområdene i prosjekt Rubicon. Sekretariatslederen har ansvar for rapportering til fellesstyret om fremdrift og oppnåelse av resultater sammenlignet med målene som fellesstyret har satt. Ledelsen av de enkelte delprosjekter er medarbeidere ved NVH og UMB som har høy faglig og administrativ kompetanse. Ledelsen av hvert prosjekt skal legge frem konkrete planer for prosjektene en måned etter oppstart. Alle prosjektene på hovedområdene skal ha felles rapporteringsstruktur til sekretariatet, og prosjektlederne rapporterer til sekretariatsleder. Fellesstyret er prosjekteier og skal godkjenne mandat og ledelse av prosjektene som skal igangsettes på de fire hovedområdene. Sekretariatet skal utarbeide forslag til mandat, ledelse og sammensetning av prosjektene. I tråd med vanlig saksbehandling drøftes mandatene i ledergruppen før de legges frem til beslutning i fellesstyret. Sekretariatsleder legger frem samlet plan for prosjektene til fellesstyret. 12

14 Prosjektlederne utarbeider oversikt over ressursbehov for sine respektive prosjekter slik at arbeidsomfang på de fire hovedområdene blir synliggjort. Forslag til bruk av institusjonenes ressurser og budsjettmidler skal godkjennes av ledelsen for NVH og UMB. Hvert av prosjektene i prosjekt Rubicon skal ha prosjektleder med høy faglig kompetanse, erfaring fra tilsvarende arbeid og evne til samarbeid og teambygging. Prosjektene skal ha fast sekretær som utpekes av prosjektleder og godkjennes av ledergruppen. Fellesstyrets vedtak iverksettes fortløpende, hvis ikke fellesstyret vedtar noe annet. 9 Informasjon og kommunikasjon Ledergruppen har ansvar for informasjon og kommunikasjon om prosjekt Rubicon. De to direktørene har ansvar for at informasjon og kommunikasjon koordineres med institusjonenes kommunikasjonsledere. Sekretariatet koordinerer informasjon som gjelder fellesstyret i samarbeid med kommunikasjonsdirektørene. Ansvarlig redaktør for fellesstyrets hjemmeside er sekretariatsleder Knut Moksnes. Informasjons- og kommunikasjonsdirektørene ved NVH og UMB har det daglige, løpende informasjonsansvaret og vedlikehold av fellesstyrets hjemmeside. Det er utarbeidet en egen kommunikasjonsstrategi for fellesstyret. 10 Vedlegg: Prosjektplaner for hovedområdene (ufullstendig oppdateres når mandater og prosjektledelse for prosjektene er utarbeidet og godkjent av fellesstyret høsten 2010.) De enkelte prosjekter på hovedområdene fremstilles på følgende måte: Oppgave og ansvar Prosjektnavn Prosjektleder Oppfølgingsansvarlig i sekretariatet Prosjektmedarbeidere Mandat/oppgave Milepæler/beslutningspun kter Budsjett/eksterne ressurser Rapportering, herunder eventuelle avik Tilknytning til andre prosjekter Startdato Sluttdato Prosjekt xx 13

15 10.1 Hovedområdet Bygg - aktuelle prosjekter Prosjekt Nybygg, Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å legge frem forslag til nybygg for veterinærmedisinske utdanning og forskning på Ås, som i all hovedsak er forutsatt i nye bygg. Statsbygg oppretter nødvendige faglige prosjektgrupper med deltakelse fra NVH og UMB, som fellesstyret utpeker. Fellesstyret har ansvaret for å arbeide for nødvendig tilleggsfinansiering som kan sikre plassering av IHA sammen med veterinærfagene og å innpasse akvarieanlegg i delprosjektet Nybygg. Denne delen kalles delprosjekt Nybygg, del 1. Statsbygg har ansvaret for nybygg og godkjenning av byggeprosjektet fra oppdragsgiver, som er Kunnskapsdepartementet. Delprosjektet Nybygg må samordnes med planlegging og prosjektering av nytt Veterinærinstitutt, som er forutsatt samlokalisert med veterinærutdanningen. Det er viktig at de nødvendige smittehensyn blir ivaretatt i det videre planleggingsarbeidet Prosjekt samlokalisering mellom IHA og veterinærmiljøet Det nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utrede samlokalisering av IHA og veterinærmiljøet og utarbeide delfunksjonsprogram (DFP) for IHA i nybygg. KD har i brev datert til Statsbygg signalisert at departementet ønsker en samlokalisering som løses innenfor den gitte arealrammen og at eksisterende bygningsmasse eventuelt benyttes som en del av en arealutveksling innenfor denne rammen, slik det heter i departementets brev. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i tidligere utarbeidet arbeidsmal for DFP for IHA med gitte arealrammer for arbeidet (2.757 kvm netto areal, jf arbeidsmal kp 2) og utarbeider et delfunksjonsprogram som inneholder følgende områder: - Kort beskrivelse av virksomhetens oppgaver og funksjonsprinsipper i fremtiden. Herunder beskrives avgrensing/grensesnitt til andre institusjoner, forskningsforløpsog arbeidsprosessperspektiv (arbeidsmåter), nærhetsbehov innenfor IHA - funksjonen, nærhetsbehov i forhold til andre funksjoner på UMB, NVH eller Veterinærinstitutter/andre institutter, produksjonsvolum/aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov (jf arbeidsmal kp 3) - Fremme forslag til hvilke rom som kan standardiseres (jf. arbeidsmal kp 4) - Utarbeide forslag til detaljert romprogram/romliste (jf. arbeidsmal kap. 5) - Beskrive viktige krav til miljø, bygninger, installasjonsteknikk og utstyr for IHAfunksjonen (ikke for hver enkelt rom), for eksempel hvilke lover og forskrifter som regulerer virksomheten (jf. arbeidsmal kp 6) 14

16 - Hvis prosjektgruppen ikke kan løse oppgaven med IHA innenfor gitte arealrammer, må behovet for evt. tilleggsareal begrunnes (jf. kp 7). eller angis ved arealutveksling. Arbeidsgruppen er sammensatt med tre representanter hver fra UMB og NVH Prosjekt Nytt Senter for husdyrforsøk Fellesstyret skal også arbeide med planer og finansieringsløsninger for bygging av nytt Senter for husdyrforsøk til erstatning for senteret som må rives. Statsbygg har fått i oppdrag å utrede løsning på flytting og nybygg for Senter for husdyrforsøk (SHF). Det er utarbeidet to rapporter om etablering og grunnlaget for videre drift av Senter for husdyrforsøk på Ås: - Nytt Senter for husdyrforsøk (SHF) ved UMB. Funksjonsprogram, og skisser (30. juni 2010). - Senter for husdyrforsøk (SHF) Husdyrforskning kunnskapsbehov, finansiering og organisering av forsøksfasiliteter. Anbefalinger fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UMB. Disse to rapportene vil kunne være en del av grunnlaget for fellesstyrets videre arbeid med og nødvendige beslutninger om etablering av et nytt Senter for husdyrforsøk. En arbeidsgruppe må vurdere omfanget av dyrebesetningene på Ås, sett i forhold til dyrebesetninger i andre deler av landet. I tillegg bør det utarbeides et budsjett/langtidsbudsjett for eventuelle ulike organisasjons- og driftsformer av SHF. Sekretariatsleder utarbeider forslag til mandat for arbeidsgruppen til ledergruppens møte 7. september Prosjekt Akvariefunksjonene En styrking av akvakultur- og akvamedisinvirksomheten har stått sentralt i etablering av et nytt universitet på Ås. Bygging av nye akvariefunksjoner er viktig i denne sammenhengen. I dag har NVH og Veterinærinstituttet et felles akvarieforsøksanlegg på Adamstuen. UMBs Fiskelaboratorium er i svært dårlig forfatning og må rives pga. konflikt med byggingen av nye bygg. Det nedsettes en arbeidsgruppe med deltagere fra de to institusjonene, Veterinærinstituttet, FKD og Nofima for å utrede behov for nye akvarieforsøksanlegg, utover det som ligger i utviklingsplanen, for det nye universitetet og instituttene. Arbeidsgruppen må vurdere behov for akvariefasiliteter på Ås sett i sammenheng med eksisterende forsøksanlegg i landet. NIVAs anlegg på Solbergstrand i Follo må vurderes spesielt Prosjekt Eksisterende bygg Kunnskapsdepartementet har i oppdraget til Statsbygg forutsatt at det skal utredes om deler av eksisterende bygningsmasse på universitetsområdet på Ås kan inngå i utbyggingsplanene. Det er utarbeidet planer om restaurering og omdisponering av Urbygningen. Ved samlokalisering av IHA og veterinærfagene vil det frigjøres arealer i Husdyrfagbygningen. Utbyggingen av nye bygg til veterinærmiljøet forutsetter klargjøring av tomtearealet, og det må finnes 15

17 erstatningslokaler for bygninger og funksjoner som må rives. Det vises i denne sammenheng til departementets brev til Statsbygg angående arealutveksling, jf pkt ovenfor Prosjekt Forberede flytting til Ås Flytteprosjektet skal gjennomføres når bygninger og lokaler for veterinærmedisinsk forskning og utdanning er klare på universitetsområdet på Ås. Flyttingen omfatter NVH og Veterinærinstituttet. Delprosjektet Flytting til Ås har som mål å sikre høyest mulig grad av kontinuitet i løpende forsknings- og utdanningsvirksomhet på Adamstuen. Prosjektledelse: Ledergruppen Sekretariat: NVH/Det nye universitetet (avhengig av fusjonstidspunktet) og Veterinærinstituttet oppretter et felles sekretariat for samlet flytting når bygninger og areal er klare på universitetsområdet på Ås. Start for delprosjektet Flytting til Ås: 1. september Frist for prosjektet: 1. juni Hovedområde Faglig organisering: aktuelle delprosjekter Prosjekt:Samarbeid med forskningsinstitusjonene på Campus Ås Nærliggende til prosjektet om faglig organisering av det nye universitetet er samarbeid med forskningsinstituttene på Campus Ås. Regjering og Stortinget forutsetter at det nye universitetet har et bredt og forpliktende samarbeid med disse forskningsinstituttene. Disse institusjonene vil etter planen omfatte følgende institusjoner i 2018: - Bioforsk - Nofima - Skog og landskap - Veterinærinstituttet Fellesstyret slutter seg til anbefalingen fra interimsstyret om å opprette et nytt samarbeidsorgan for campus Ås for å styrke samarbeidet på disse områdene: - Utvikling av ny faglig synergi - Felles ansvar og bruk av avansert vitenskapelig utstyr - Felles investeringer i avansert infrastruktur - Felles laboratorier og servicetjenester - Felles biobank - Felles teknisk-administrative støttefunksjoner. - Felles bibliotek og bokmagasiner Kunnskapsdepartementet (KD), Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Fiskeri og kystdepartementet (FKD) eier institusjonene. Fellesstyret inviterer institusjonene på Campus Ås til å gjennomføre et prosjekt som har følgende mål: 16

18 - Forslag til investeringer og organisatoriske tiltak som kan gjøre Campus Ås til et internasjonalt ledende forskningsmiljø - Forslag til prioriterte forskningsområder - Forslag til virkemidler av bygningsmessig, administrativ og organisatorisk karakter. Allerede gjennomførte strategidiskusjoner mellom de aktuelle institusjonene gir et viktig grunnlag for dette arbeidet. Planer om et innovasjonsbygg på Campus Ås er også et utgangspunkt for prosjektet. Prosjektledelse kan være en av forskningsdirektørene ved nevnte institusjoner. - Sekretariat: Jan Henrik Martinsen, LMD og Andreas Stokseth. FKD er sekretærer. Start for prosjektet Samarbeid på Campus Ås : juni 2011 Frist for prosjektet: mai Prosjekt: Samarbeid med universiteter, høyskoler, næringsliv og andre eksterne Fellesstyret og ledergruppen har et løpende ansvar for å utvikle samarbeidet med norsk og internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner. NVH og UMB er deltakere i det nordiske samarbeidet NOVA Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University. I tillegg er det en rekke samarbeidsfora hvor begge institusjonene er aktive. Det igangsettes ikke nye prosjekter eller tiltak i fellesstyrets mandatperiode for å utvikle dette samarbeidet utover det de to institusjonene tar initiativ til. Nye tiltak og samarbeidsavtaler skal godkjennes av fellesstyret Styring og ledelse Delprosjektet Styring og ledelse skal legge fram forslag til en styrings- og ledelsesmodell som bygger på følgende lover, regler og retningslinjer: - Lov om universiteter og høyskoler - Finansdepartementets reglement og bestemmelser om økonomistyring i staten - Kunnskapsdepartementets hovedinstruks om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler, og departementets reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer - Tjenestemannsloven - Hovedavtalen i staten - Arbeidsmiljøloven Med dette som ramme skal delprosjektet legge fram forslag til styring og ledelse av det nye universitetet som må omhandle følgende spørsmål: Forvaltning: - Forslag til ny instruks for økonomiforvaltningen ved det nye universitetet - Forslag til nytt studiereglement - Forslag til nytt forskningsdokumentasjonssystem - Forslag til nytt personalreglement - Forslag til nytt IKT-reglement 17

19 Delprosjektet foreslås organisert slik: Leder: administrerende direktør Birger Kruse eller universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa. Deltakere: avdelingsdirektører/avdelingsledere for Økonomi, Personal, Studie, Forskning og IKT ved de to institusjonene samt representanter for tillitsvalgte. Dette utgjør til sammen en gruppe på 12 personer. I tillegg oppnevner direktørene en kontorsjef fra hver av institusjonene. Prosjektledelsen legger frem forslag til prosjektplan for fellesstyret en måned etter oppstart. Start for delprosjektet Styring og ledelse: høsten 2010 Rapport fra arbeidsgruppen bør foreligge 1. juni Administrasjon og teknisk støtte Det nye universitetet må ha en samlet administrasjon for å kunne være funksjonsdyktig. Delprosjektet Administrasjon og teknisk støtte skal legge frem forslag til en felles administrasjon for det nye universitetet. Prosjektet vil bygge videre på resultatene fra delprosjektet Styring og ledelse. Fellesstyret er innforstått med at full effektivisering, rasjonalisering og kvalitetsheving av de teknisk-administrative tjenestene først er til stede ved samlokalisering. Delprosjektet Administrasjon og teknisk støtte skal legge frem forslag til organisering og effektivisering på følgende områder: - Ny økonomiforvaltning: lønn, innkjøp, reiseregning, rapportering, årsplaner og risikoanalyser, og valg av økonomi- og regnskapssystem - Ny personalforvaltning: rekruttering, tilsetting, HMS, reglement, forhandlinger, organisasjonsutvikling, likestilling. - Ny kommunikasjonsavdeling: felles logo, fotoarkiv, maler, presseopplegg, intern informasjon, webtjenester, markedsføring, studentrekruttering - Ny driftsenhet: rehabilitering, brannvern, vaktmestertjenester, parkering, vaktplaner, VVS, elektro. - Ny enhet for etter- og videreutdanning: kurstilbud, kursportefølje, markedsanalyser. - Ny studieavdeling: felles studentsystem for emner, eksamen, dokumentasjon, felles undervisningssystem, kvalitetssikringsystem (NOKUT), studieinformasjon, felles studieutvalg/studienemnd. - Ny forskningsavdeling: forskningsdokumentasjonssystem, IPR, EU-forskning. - Ny IKT- og serviceavdeling: drift og support, elektronisk arkiv, studenttjenester, kursstøtte, utbygging av infrastruktur. - Nytt bibliotek: BIBSYS, forskningsdokumentasjon, magasin, elektronisk publisering, tidsskrifter, utlån, veiledning, utvikling. - Veterinærmuseet. Prosjektledere er administrerende direktør Birger Kruse eller universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa. Deltakere er avdelingsledere og seksjonsledere i de ulike administrative og tekniske avdelingene på NVH og UMB. 18

20 Det vil være aktuelt å nedsette flere arbeidsgrupper for å utarbeide forslag til felles administrasjon for det nye universitetet. Prosjektlederne leverer forslag til endelig mandat og sammensetning av gruppen innen en måned etter oppstart. Start for delprosjektet Administrasjon og teknisk støtte: 1. mai 2011 Frist for prosjektgruppen: 1. mai

Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Vedlegg Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Vedtatt på fellesstyrets møte 11. oktober 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Samorganiseringen av NVH og UMB vil føre til en reorganisering av virksomhetene

Detaljer

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret hadde første drøfting av faglig organisering på seminaret 21. oktober

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Utkast til PROTOKOLL 06/10

Utkast til PROTOKOLL 06/10 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 2. november 2010 Tid: 10.30-14.40 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 06/10 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Innlegg på seminar om organisasjonsmodell for det nye universitetet lørdag 4. februar 2010: " En unik nyskaping"

Innlegg på seminar om organisasjonsmodell for det nye universitetet lørdag 4. februar 2010:  En unik nyskaping 1 Innlegg på seminar om organisasjonsmodell for det nye universitetet lørdag 4. februar 2010: " En unik nyskaping" 1. Innlegget er delt i tre deler: - Hovedutfordringene omhandler kort historikk og forventningene

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 3, 11. FEBRUAR 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER VED HANS FREDRIK HOEN OG YNGVILD WASTESON 5 FELLESSTYRETS HØRINGSMØTE MED ANSATTE OG STUDENTER 6 PROGRAM FOR 1.

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 24. april 2012 Tid: 10:30 13.40 Sted: NVH PROTOKOLL 03/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Vedlegg Styresak S-11/12 prosjekt rubicon Fellesstyrets saksdokumenter FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Fellesstyret vedtok i styremøte 29. november 2011 å utsette behandlingen av

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB Dato: tirsdag 27. januar 2009 Tid: Kl. 09.00 17.00 Sted: Cirkus, UMB PROTOKOLL 01/09 Til stede: Arild Underdal (leder), Karen Johanne

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret?

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Ruth Haug (med innspill fra Knut Fægri og Elizabeth de Jong) Rapporten om faglig organisering - framdrift Nov

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Ansvarsdeling i byggeprosjektet

Ansvarsdeling i byggeprosjektet Ansvarsdeling i byggeprosjektet Styremøte fellestyret for det nye universitetet Erling W.Wist Kunnskapsdepartementet 8.juni 2011 Prosess Institusjonene melder inn behovet i dette tilfellet Stortinget KD

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

«Mulig fakultetsorganisering av UMB»

«Mulig fakultetsorganisering av UMB» «Mulig fakultetsorganisering av UMB» Mandat: Hvilke fakultet skal det nye universitetet ha, og hvilke fagområder skal være i hvilket fakultet? Antall nivå i den interne faglige organiseringen Antall nivå

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 31. januar 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: NVH PROTOKOLL 01/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 13. mars 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: UMB PROTOKOLL 02/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter De store linjer Den Høiere Landbrugsskole på Ås fra 1859 Norges

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 8, 16. NOVEMBER 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 CAMPUS ÅS FØR OG ETTER 4 DE NYE BYGNINGENE TAR FORM OG FÅR INNHOLD 8 ET FLOTT PROSJEKT 9 HVORDAN SMITTEVERN VIRKER INN

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Samlokaliseringsprosjektet prinsipper for samlokalisering og arealutveksling

Samlokaliseringsprosjektet prinsipper for samlokalisering og arealutveksling Samlokaliseringsprosjektet prinsipper for samlokalisering og arealutveksling Sammendrag I dette saksframlegget drøftes prinsipielle hensyn som bør legges til grunn ved samlokalisering og arealutveksling

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

S 42/09 Styre for videre planlegging av Det nye universitetet

S 42/09 Styre for videre planlegging av Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 42/09 Styre for videre planlegging av Det nye universitetet Med henvisning til saksframlegg og foreløpig drøfting, vedtok interimsstyret

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING FYSISKE MULIGHETER OG FAGLIGE KRAV. TERJE HOLSEN Presentasjon for NVH 20. og 23. mai 2008

SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING FYSISKE MULIGHETER OG FAGLIGE KRAV. TERJE HOLSEN Presentasjon for NVH 20. og 23. mai 2008 SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING FYSISKE MULIGHETER OG FAGLIGE KRAV TERJE HOLSEN Presentasjon for NVH 20. og 23. mai 2008 STORTINGETS FORUTSETNINGER FOR BYGG OG AREALBRUK Det skal utvikles et integrert

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 2. desember 2010 Tid: 10.30-14.40 Sted: UMB PROTOKOLL 07/10 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: torsdag 20.6.12, kl. 09.00 12.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl, Akademikerne

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

nyhetsbrev Nr. 18, 18. desember 2012 6 Vi er på rett vei

nyhetsbrev Nr. 18, 18. desember 2012 6 Vi er på rett vei nyhetsbrev DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Nr. 18, 18. desember 2012 2 informasjon 3 KUNNSKAP FOR LIVET 4 Innkjøp av brukerutstyr for én milliard kroner 5 Takker for

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås Allmøte UMB 18/3 2009 KNUT HOVE REKTOR UMB Stortingsvedtaket: enestående strategisk vindu Etableringen av et nytt universitet for Life Sciences innebærer muligheter

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). US-SAK NR: 125/2012 U NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP U NIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 S AKSANSVARLIG: RUTH HAUG S AKSBEHANDLER(E): RAGNHILD S OLHEIM, COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 12/1991 Høring:

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Fellestyret for NMBU 17. oktober 2012 Stabsdirektør Rolf Larsen

Fellestyret for NMBU 17. oktober 2012 Stabsdirektør Rolf Larsen Fellestyret for NMBU 17. oktober 2012 Stabsdirektør Rolf Larsen Parallelle prosesser Nytt universitet (NMBU) strategi og styringsordning - Fellesstyrets ansvar Veterinærinstituttet - VIs styre Byggeprosessen

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Det nye universitetet status og planer. Hans Fredrik Hoen Rektor

Det nye universitetet status og planer. Hans Fredrik Hoen Rektor Det nye universitetet status og planer Hans Fredrik Hoen Rektor INNHOLD Litt om UMB i dag Det nye universitetet status og planer www.umb.no 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Den høiere Landbrugsskole

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 4. desember 2012 Tid: 10:30 15:40 Sted: UMB PROTOKOLL 07/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 Nordre Follo kommune - foreløpig organisering av arbeidet Vedlegg: Forslag til foreløpig organisering datert 22.12.16 Referat

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling:

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling: 1 PROTOKOLL I forhandlingsmøte den 25.1.12 har det vært ført forhandlinger mellom arbeidsgiversiden ved universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa UMB og Birger Kruse NVH og arbeidstakersiden ved NVH og

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette. 1 Bakgrunn: Det vises

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Overordnet mandat for prosjektet

Overordnet mandat for prosjektet Overordnet mandat for prosjektet Prosjektets navn Prosjektets navn er Universitets- og fusjonsprosjektet HBV HiT Bakgrunnen for prosjektet Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess

Detaljer