Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp"

Transkript

1 US 55/2015 Fremragende forskning og utdanning ved NMBU Universitetsstyret Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Solveig Fossum-Raunehaug og Katarina Klaren Arkiv nr: 15/ Vedlegg: 1. Rektors bestillingen til instituttene, studentene og enhetene i universitetsadministrasjonen (kun på nett) 2. Innspill fra instituttene, studentene og enhetene i universitetsadministrasjonen (kun på nett) 3. Beskrivelse foreslåtte tiltak Forslag til vedtak: Universitetsstyret gir sin tilslutning til ambisjonene og tiltakene i satsingen på fremragende forskning og utdanning ved NMBU. 10. juni 2015 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 Innledning Rektor har initiert en satsing på «Fremragende forskning og utdanning» ved NMBU. Satsingen handler om å løfte institusjonen innen begge disse oppdragene samtidig. Satsingen er bygget opp omkring tre bein; kvalitet i alle ledd, satsing på talenter og prestisjeprosjekter. Rektor har lagt til grunn at satsingen skal forankres i alle ledd i organisasjonen noe som har krevd og fortsatt vil kreve, oppmerksomhet og engasjement på hele universitetet og fra alle ansatte. Det har vært lagt opp til involvering og mulighet for medvirkning ved instituttene, fakultetene, studentene og i de ulike utvalgene ved NMBU. Dette har vært viktig for å få fram hvordan satsingen bør utformes og hvordan de ulike enhetene involveres og ansvarliggjøres for å sikre god gjennomføring. I denne saken beskrives prosessen for satsingen og forslag til tiltak. Forankring i NMBUs målstruktur og strategier Satsingen er en oppfølging av NMBUs strategi (jf. NMBUs strategi ). NMBU er et universitet som skal utdanne kandidater som blir attraktive deltakere i det nasjonale og internasjonale samfunnet. I tillegg skal NMBU være et forskningsintensivt universitet med forskning på høyt nivå, og internasjonalt ledende innenfor utvalgte områder. Satsingen svarer på regjeringens ønske om å satse på utvikling av flere verdensledende fagmiljøer og har som ambisjon å ta kvalitetssatsingen et skritt videre. Denne ambisjonen er nedfelt i «Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ». Satsingen på fremragende forskning og utdanning skjer med utgangspunkt i den målstrukturen som er fastsatt, det vil si Kunnskapsdepartementets sektormål om høy kvalitet i utdanning og forskning og NMBUs tilhørende virksomhetsmål: NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig verdiskaping for å sikre framtidens livsgrunnlag NMBUs kandidater har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv NMBU har fri og uavhengig forskning på høyt internasjonalt nivå som gir ny kunnskap for en bærekraftig utvikling Satsingen vil kunne ha innvirkning på valg av styringsparametere og nivået på ambisjoner og måltall. Eventuelle endringer vil bli gjort i forbindelse med årsplanarbeidet for 2016.

3 3 Redegjørelse for saken NMBU ønsker å styrke forskning og utdanning samtidig fordi det er sentralt at universitetet makter å holde et høyt nivå innen begge oppdrag. Det er i prosessen vektlagt å finne tiltak som vil styrke sammenhengen mellom disse, i tillegg til tiltak som opplagt vil ha effekt innen enten utdanning eller forskning. Å satse på å styrke sammenhengen mellom forskning og utdanning vil medføre positive synergier mellom studenter og vitenskapelig ansatte. En systematisk satsing på kvalitet i forskning og utdanning krever engasjement og at studenter og ansatte setter seg høye ambisjoner. Kvalitetsbegrepet må forankres i universitetskulturen og det må arbeides for aksept for at det satses både på at noen få er «på topp» i tillegg til tiltak som fremmer kvalitet i bredden. En satsing på «fremragende forskning og utdanning» betyr at universitetets oppmerksomhet vil være rettet mot kvalitet på arbeidet og hvordan universitetet skal bruke sine ressurser for å sikre eksellente resultater. NMBU vil med en slik satsing ikke prioritere midler til utvalgte fagområder eller temaer, men kanalisere ressursene til miljøer som viser seg å ha potensiale for eller har utmerket seg med særs gode faglige bragder. I forslaget som er vedlagt er det lagt til grunn at instituttene legger opp sitt arbeid og sine interne bruk av eventuelle insentiver med mål om å vedlikeholde faglig bredde og å styrke faglig kvalitet innen sine felt. Det er videre lagt til grunn at fakultetene i sine strategier har som mål å skape rom for å utvikle flere dyktige forskere og forskergrupper. NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning er diskutert i Forskningsutvalget, Studieutvalget, rektors ledermøter, fakultetsstyremøter og møter med organisasjonene. Møtebøker ligger her: Forskningsutvalget: FU møte FU møte Studieutvalget: SU møte Fakultetsstyremøter: Fakultetsmøte - Fakultet for samfunnsvitenskap Fakultetsmøte - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Fakultetsmøte - Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

4 4 Alle fakultetene gir sin tilslutning til rektors ambisjon og satsing på fremragende forskning og utdanning ved NMBU og ber om å bli involvert i den videre prosessen i videre arbeid med tiltak som er tilknyttet de tre fakultetenes kjerneoppgaver. Fakultetsstyrene er opptatt av at det arbeides videre med forslaget knyttet til toppforskning, at det bør arbeides med å utvikle en kultur som har oppmerksomhet på å ivareta både bredde og elite kultur, at det er viktig å finne gode koblinger mellom forskning og utdanning og sist men ikke minst, at grunnleggende infrastruktur som hensiktsmessige undervisningslokaler, kontorarealer, faglige hjem, bibliotektjenester, IT-løsninger mm, er en forutsetning for å nå målene. Institutter og enheter i universitetsadministrasjonen har også spilt inn hva de mener NMBU bør iverksette for å bli enda bedre på forskning og utdanning basert på en bestilling fra rektor (vedlegg 1). Rektor gjennomfører også møter med alle institutter om temaet der instituttet presenterer sine ambisjoner og planer for satsingen. Universitetsstyret presenteres for en prioritert tiltaksplan som baserer seg på disse innspillene og fakultetsstyrenes vurderinger. Nedenfor følger en oppsummering av innspillene. Oppsummeringen er ment å beskrive hovedtrekkene i innspillene. For detaljer, se vedlegg 2. Oppsummering av innspill fra instituttene: Instituttene ved NMBU arbeider kontinuerlig med tiltak for å heve kvaliteten innen forskning og utdanning. Målene er definert gjennom fakultetenes og instituttenes strategier hvor økt publiseringsaktivitet og -kvalitet, økt gjennomstrømming av studenter (bachelor-, master- og ph.d.-grader) og innovativ undervisning fremstår som hovedtrekkene. I tillegg har instituttene mål om å innhente flere eksterne prosjekter. Forskning: Forskning i internasjonal toppklasse krever en langsiktig og ambisiøs plan for rekruttering av de beste kandidatene. Bruk av innstegsstillinger 1 kan være et hjelpemiddel. Fokus i rekrutteringen bør ligge på forskningskompetansen, men undervisning- og pedagogiske ferdigheter må også legges til grunn. Nyansatte talenter bør tilordnes startpakker i form av rekrutteringsstillinger og driftsmidler for oppbygging av faggruppe. 1 Innstegsstilling er en ansettelse i en 6-7-årig midlertidig postdoktor eller 1. amanuensis stilling. Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår ble innført 24. mars 2015.

5 5 For videreutvikling av vitenskapelig ansatte og faggrupper bør det stilles mål og klare forventninger som utarbeides og evalueres i medarbeidersamtaler. Kompetansehevende tiltak for ph.d.-kandidater og vitenskapelig ansatte bør være repeterende aktiviteter som ligger innenfor ordinært budsjett. Det er uttrykt ønske om å lage en «kurspakke» som er åpen for alle typer vitenskapelig ansatte med fokus på generiske ferdigheter som søknadsskriving, akademisk skriving, presentasjonsteknikk, prosjektledelse, forskningsledelse m.m. Forskningsledelse (faglig ledelse) har spesielt blitt fremhevet for utvikling av sterke forskningsgrupper. For økt publiseringsaktivitet og -kvalitet, gjennomstrømming av studenter og innhenting av eksterne midler bør det innføres insentivordninger. Dette bør tilordnes av instituttene og legges inn i deres interne budsjettmodell. Internasjonal toppforskning og gjennomslag i toppforskningprogrammer krever oppdatert vitenskapelig utstyr. Det bør være fokus på økte investeringer i vitenskapelig utstyr som også må omfatte god organisering og tilgjengelighet for alle som ønsker å benytte seg av utstyret. Mange forskningsmiljøer etterspør også infrastruktur/elektroniske prosjektverktøy for å ivareta informasjonsflyt og deling av data og dokumenter med «3. part» forskere både nasjonalt og internasjonalt. NMBU bør generelt bli mer internasjonal i sin forskning. Tiltak som fremmer forskermobilitet bør derfor støttes og videreutvikles. NMBUs talentutviklingsprogram og NMBUs program for toppforskerrekruttering, som har til hensikt å få fram flere fremragende forskere og fagmiljøer, støttes. Det er flere innspill på hvordan toppforskerrekruttering bør gjøres. For allerede pågående prestisjeprosjekter med finansering fra EU og Forskningsrådet er det viktig med støtte til økonomioppfølging og administrasjon. Det administrative støtteapparatet må være profesjonelt og bør kunne tjene flere institutter samtidig. Samhandling mellom de administrative enhetene er viktig for å oppnå fremragende forskning og utdanning. Flere nevner at det bør vurderes om noen støttefunksjoner kan samordnes innen fakultetene. Det nevnes også at NMBU TTO kan få en tydeligere rolle som kontaktpunkt mellom eksterne miljøer og NMBU. Forskerutdanning: Ph.d.-veiledernes kompetanse ansees som det viktigste tiltaket for å utdanne ph.d.- kandidater som gjennomfører innenfor normert tid og med høy kvalitet på avhandlingene. Utvikling av et veilederkurs støttes og det bør vurderes om dette skal være obligatorisk for de som er hovedveiledere for første gang.

6 6 Rekruttering av de beste ph.d.-kandidatene er viktig for kvalitet og gjennomføring. Rekrutteringsprosessene må utvikles og kobles tett opp mot kravene som stilles for opptak til ph.d.-programmene. Ph.d.-kandidatene bør tilbys emner av høy faglig kvalitet og det bør derfor utvikles flere felles emner på tvers av institutter og fakulteter. Emner innen generell metode og filosofi fremheves som emner som kan utvikles tverrfaglig. For utvikling av ph.d.-kandidatenes generiske ferdigheter bør dette sees i sammenheng med «kurspakken» som er beskrevet for alle typer vitenskapelig ansatte (se over). For å sikre bedre gjennomstrømming har det blitt foreslått å etablere egne forskerskoler i tilknytning til de nye ph.d.-programmene. Forskerskoler skal her forstås som rammer for forskerutdanningen, det vil si hvordan ph.d.-programmene organiserer gjennomføringen av utdanningen. Tilbakemeldingene på dette forslaget har variert mellom de ulike instituttene i forhold til innholdet i forslaget og i hvilken grad de er modne for å lage en slik ramme rundt ph.d.-programmene. Ca 50-60% av utdannende ph.d.-kandidater fortsetter et karriereløp innen akademia mens de resterende 40-50% går over til næringsliv eller forvaltning. For å spisse kompetansen til ph.d.-kandidatene mot en fremtidig karrierevei bør det vurderes å designe en ph.d.-utdanning for de som søker mot næringsliv eller forvaltning og en ph.d.-utdanning for de som søker mot akademia. Utdanning: Det fremgår av innspillene at det, som for forskning, foregår et kontinuerlig arbeid for å utvikle undervisningen. Flere, både eksisterende og potensielle, fremragende undervisningsmiljøer blir nevnt konkret. Utvikling i bruk av IKT, herunder e-læring, interaktiv undervisning, streaming av forelesninger, «flipped classroom» mv., er hyppig nevnt både som igangsatte og fremtidige tiltak for å utvikle undervisningen. Innføring av kollegaveiledning/mentorordning for å utvikle kompetansen som underviser blir også nevnt. Etablering av Universitetsskole på Campus er pekt på som et konkret tiltak for å bidra til at lærerutdanningen får forsknings- og praksisarenaer for utvikling av undervisning innen bærekraftig utvikling. For å øke koblingen mellom forskning og utdanning foreslås det i større grad å trekke med studenter i forskningen, og det foreslås at det etableres en prøveordning for et integrert master- og ph.d.-løp innen noen utdanninger. Det foreligger også innspill om mer offensiv markedsføring og synliggjøring av NMBUs studietilbud for å rekruttere flere, gode søkere. Kravene til søkerne bør økes. Det pekes i den forbindelse på at NMBU i en periode må tåle stagnasjon i veksten av antall studenter.

7 7 Når det kommer til utfordringer og hindringer for utvikling, pekes det flere steder på kapasitetsproblemer både når det gjelder utstyr, lokaliteter og personale. Det foreslås konkret at det gis mulighet for midlertidige ansatte til å gi undervisning og også ph.d.- kandidater bør brukes i større grad. Innspill fra studentene: Som første ledd i dette arbeidet ønsker Studenttinget at Universitetsstyret i 2015 bruker strategiske satsningsmidler på å øke kunnskapen om, og bruken av aktive læringsformer hos underviserne ved NMBU. Studenttinget vil at NMBU skal (i prioritert rekkefølge): Styrke forelesers kunnskaper om aktive læringsformer Stimulere til at aktive læringsformer i større grad kan tas i bruk i alle undervisningsemner Skape et miljø for innovasjon som styrker kandidatenes kompetansefortrinn Legge til rette for at studenter kan være med i undervisningen gjennom f.eks. hjelpelærerprogrammer Styrke det fysiske og psykososiale læringsmiljøet i alle beslutningsprosesser Gjennomgå program- og emneporteføljen med mål om å tilby utdanning som reflekter samfunnets langsiktige og kortsiktige behov La studenter delta i forskning og stimulere til at NMBU-kandidater har førstehåndskunnskap. Sikre gode undervisningslokaler til alle studenter ved NMBU Oppsummering av innspill fra enhetene i universitetsadministrasjonen: Profesjonalitet og samhandling mellom de ulike administrative enhetene ved NMBU er viktig for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning. Flere peker på at det kan være behov for å videreutvikle administrasjonen til en velfungerende og uformell matriseorganisasjon hvor antall administrative enheter bør vurderes. Fysisk samlokalisering vil i noen tilfeller være nødvendig for god samhandling. Flere sentrale administrative enheter er delt på de to campus. IT-støtte og -infrastruktur er delt på instituttene og foreslås å samles i en enhet. NMBU har valgt en styringsmodell med tre fakulteter. Fakultetenes rolle bør avklares i forhold til om man ønsker å legge administrative funksjoner og oppgaver til dette nivået. Behovet for systematisk lederutvikling over tid er også nevnt.

8 8 Videre er det viktig å utvikle hvordan man jobber mot og har kontakt med eksterne miljøer. Dette gjelder både innenfor utdanningen av master- og ph.d.-kandidater i samarbeid med instituttsektoren og næringslivet, og kommersialisering og næringsutvikling knyttet til forskning utført ved NMBU. NMBU TTO sin rolle må tydeliggjøres og det foreslås å opprette et kontaktpunkt for god kommunikasjonsflyt mellom NMBU og eksterne miljøer. NMBU bør vurdere å opprette et søknadssenter som kan gi støtte til vitenskapelig ansatte som ønsker å søke om eksterne prosjekter og prestisjeprosjekter. Rekrutteringsprosessen av ph.d.-kandidater og vitenskapelig ansatte må bli mer smidig og effektiv og det bør utarbeides felles standarder som gjelder for hele universitetet. Internasjonalt samarbeid må styrkes gjennom å etablere en helhetlig struktur som omfatter både studenter og vitenskapelig ansatte.

9 9 Forslag til tiltak: Basert på innspillene fra fakultetene, instituttene, studentene og de administrative enhetene er det i denne saksframstillingen fremsatt forslag til tiltak. Noen av tiltakene kan igangsettes allerede høst 2015/vår Tiltakene er inkludert i budsjettforslaget (US-sak 58/2015 og US-sak 59/2015). Tiltakene som er foreslått her er tiltak som bør gjøres for hele universitetet. Tiltak som kan og bør gjøres per fakultet eller institutt er ikke inkludert i dette forslaget. NMBUs satsning på fremragende forskning og utdanning er videre beskrevet for hvert av de tre beina (se vedlegg 3 for detaljer og utfyllende beskrivelse): Satsing på talenter Prestisjeprosjekter Kvalitet i alle ledd Satsing på talenter: NMBU skal ha fri og uavhengig forskning på høyt internasjonalt nivå og utdanne kandidater som har faglig dybde og bidra til en bærekraftig utvikling. For å nå dette målet ønsker NMBU å satse på noen talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere og undervisere. Det foreslås å etablere NMBUs talentutviklingsprogram og støtte til miljøer som utvikler innovativ undervisning. NMBUs talentutviklingsprogram har til hensikt å gi vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg og bygge kompetanse slik at de stiller sterkere i konkurransen om finansiering fra Horisont 2020, Forskningsrådet og andre tilsvarende toppforskningprogrammer. Programmet foreslås som et 3-årig prøveprosjekt hvor deltakerne får kr som frie midler, tilbud om mentorordning og deltakelse på halvårlige samlinger. Erfaringer fra NTNUs Stjerneprogram er at en slik satsing på noen utvalgte talenter ikke bare gir merverdi for programdeltakeren, men for forskningsmiljøet rundt den enkelte. Styrkingen av den enkeltes faglige kompetanse har positive effekter på fagkollegaenes utvikling. Gjennom programdeltakerens utenlandsopphold og mentorordningen vil også fagmiljøet kunne nyte godt av kontakter og mulighet for samarbeid med renommerte forskningsgrupper og forskere. Oppstart anbefales fra januar 2016.

10 10 Miljøer som utvikler innovativ undervisning i tråd med NMBUs læringsfilosofi skal løftes frem. Det foreslås å bygge insentiver parallelt til dem innen forskningen for å få opp flere talenter innen undervisning, ved at det gis støtte til utviklingsprosjekter som skal prøve ut undervisnings- og/eller vurderingsformer for å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Alle fagmiljøer ved NMBU skal inviteres til å søke. Erfaringene skal dokumenteres og deles. Prestisjeprosjekter: NMBUs ambisjon er å få tilslag på flere nasjonale og internasjonale prestisjeprosjekter. Dette vil gi grunnlag for langsiktig finansiering og gjøre NMBU enda mer synlig i universitetslandskapet innen både forskning og utdanning. Deltakelse i prestisjeprosjekter gjennom Horisont 2020, Forskningsrådets toppforskningprogrammer (FriPro, SFF, SFI, FME 2 ) og Sentre for fremragende utdanning (SFU) gir forskere og forskningsgrupper langsiktig finansiering av forskning, forskerutdanning og utdanning. NMBU gir i dag støtte til enkeltforskere og forskergrupper som får gjennomslag i Horisont 2020 og Forskningsrådets toppforskningsprogrammer. Dette gjelder i driftsfasen av prosjektene i form av administrativ støtte og tildeling av ph.d.- og postdoktorstillinger. Basert på resultatoppnåelsen og ressurssituasjonen per i dag er det utarbeidet forslag til nye tiltak som er avgjørende for at universitetet skal lykkes i Horisont Forslaget, som legges fram i en egen sak til US (US-sak 56/2015), omfatter videreutvikling av støtteapparatet for søknader og gjennomføring av EU prosjekter samt en insentivmodell som skal bidra til å sikre administrativ støtte til hvert enkelt av de EU-finansierte prosjekter. Det finnes ikke i dag øremerkede midler til støtte i forbindelse med søknader til prestisjeprosjekter som SFI, SFF og FME til Forskningsrådet. NMBU bør vurdere å utvikle en slik ordning. Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. NMBU har en tydelig ambisjon om å søke om og få tildelt en SFU i neste søknadsrunde. Det foreslås å gi støtte til miljøer som ønsker å søke SFU. 2 Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

11 11 For ytterligere å styrke noen forskningsmiljøer som har potensiale til å få gjennomslag på prestisjeprosjekter foreslås det å etablere NMBUs program for toppforskerrekruttering. NMBUs program for toppforskerrekruttering har til hensikt å rekruttere internasjonalt ledende forskere til NMBU for å heve kvaliteten i fagmiljøet og som et ledd i utviklingen av flere fremragende forskningsmiljøer. NMBU har fått 3,7 mill kroner fra Kunnskapsdepartementet for 2015 øremerket til slik rekruttering (jf. KDs tildelingsbrev 2015). Etter diskusjoner i NMBUs Forskningsutvalg, ved instituttene og i fakultetsstyrene foreslås det å rekruttere 3-4 yngre forskere med stort potensiale. Rekruttering skjer gjennom en åpen utlysning og de som rekrutteres ansettes i 6-7-årige stillinger på innstegsvilkår med intensjon om videre karrierevei inn mot en fast vitenskapelig stilling. Oppstart anbefales fra januar Dette forslaget forutsetter at KD tildeler midler for perioden Kvalitet i alle ledd: NMBU skal ha en kultur som fremmer kvalitet i alle ledd. NMBU kjennetegnes av høy kvalitet innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling og har en profesjonell og framtidsrettet administrasjon. Raushet, åpenhet og gjensidig respekt på tvers av organisasjonen skal fremstå som grunnpilarene får å nå dette målet. NMBU har per d.d. en rekke generelle virkemidler for økt kvalitet i forskning og utdanningen og innenfor alle fagmiljøer. Tiltakene favner bredt og betraktes ikke som ekstraordinære, men som en del av en kontinuerlig utvikling av organisasjonen. NMBU tildeler årlig rekrutteringsstillinger, midler til vitenskapelig utstyr og midler til utenlandsopphold og gjesteforskerstipend. NMBU tilbyr kurs for utvikling av generell kompetanse til vitenskapelig ansatte og ph.d.-kandidater. Det foregår prosesser for utvikling av fremragende utdanning. Her kan det nevnes utvikling av studieprogramporteføljen og en god kvalitetskultur, oppbygging av Læringssenteret, og utvikling av vitenskapelig ansattes og studenters arbeidsmiljø. NMBU ønsker å videreutvikle disse generelle virkemidlene på kort og lang sikt. NMBU ønsker å videreutvikle porteføljen av generelle kurs. I første omgang ønsker NMBU å utvikle et kurs i prosjektledelse og kurs i presentasjonsteknikk for ph.d.- kandidater. Forsknings- og undervisningsledelse skal også støttes. NMBU ønsker å styrke ph.d.-veiledernes kompetanse gjennom utvikling av veilederkurs. Et veilederkurs har til hensikt å formalisere kravene til veilederkompetanse for hovedveiledere. På sikt ønsker NMBU å kunne tilby en kursportefølje som favner bredt.

12 12 For å øke koblingen mellom forskning og utdanning foreslås det at det etableres en prøveordning for et integrert master- og ph.d.-løp innenfor noen utdanninger. NMBU må legge til rette for å skape et miljø for innovasjon i hele organisasjonen. Dette vil gjøre universitetet i bedre stand til å utføre sine kjerneoppgaver og vil styrke kandidatenes kompetansefortrinn. Det er utfordringer knyttet til kapasitet både når det gjelder utstyr (vitenskapelig utstyr og utstyr til undervisning), laboratorier, undervisningslokaler og personale. Dette sees på som en hindring for å gi et godt forsknings- og utdanningstilbud til alle studenter og ansatte. Det vil være nødvendig å adressere problemstillinger knyttet til dette gjennom bedre utnyttelse av personaleressurser, infrastruktur og lokaliteter. Det bør gis økte ressurser til miljøer med store kapasitetsproblemer. Dette må sees på i sammenheng med utvikling av andre støttetjenester som blant annet bibliotek og Læringssenter. Det foreslås å igangsette to nye tiltak med formål om generell kvalitetsheving på utdanningen. Tiltakene handler om å øke kvaliteten i vurderingen av pedagogisk kompetanse ved ansettelser og om å gi uttelling for det arbeidet som legges ned på undervisning (pedagogisk merittering). NMBU ønsker å styrke av teoretisk plattform og erfaringsutveksling innen faglig ledelse og generell lederutvikling, kulturbygging og rolleavklaring på tvers av den nyfusjonerte organisasjonen. Universitetet ønsker å vedlikeholde og styrke sin posisjon med tydelige karakter av kvalitet til nytte for utdanningene og forskningen. Det foreslås at universitetet legger opp til aktiviteter på alle nivået som tar dette temaet opp i seg. NMBU ønsker en velfungerende administrasjon som gir profesjonell støtte til vitenskapelig ansatte og studenter. For å nå dette målet bør det bli mer samhandling mellom de ulike enhetene i universitetsadministrasjonen og mellom enhetene og instituttene. Hvordan universitets administrative ressurser best organiseres for å sikre profesjonalitet og effektivitet vurderes i organisasjonsgjennomgangen som er planlagt i I denne sammenhengen vil det være viktig å se organiseringen fra brukers ståsted; være seg student, pedagog, forsker, talent, leder, medarbeider mv. Her er det rom for utvikling av dagens organisasjons- og samhandlingsmodell og hvor god tilgjengelighet, forenkling og kvalitet er det mest sentrale.

13 13 Tiltakene summeres seg til følgende foreløpige budsjett (beløp i 1000 kroner; se vedlegg 3 for detaljer): Kvalitet i alle ledd Satsing på talenter Prestisjeprosjekter* Sum *KDs øremerkede midler på 3,7 mill. kr til rekruttering av toppforskere kommer i tillegg. Ressurser til administrativ støtte for å øke NMBUs EU-portefølje prioriteres høyt og skal sikres ved omfordeling av ressurser ved universitetet. Vurdering NMBU har høye ambisjoner innenfor forskning og utdanning. NMBU skal ha forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanne kandidater som har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv. NMBU skal ha en kultur som fremmer kvalitet i alle ledd. Forslaget om en satsing på fremragende forskning og utdanning skal danne grunnlaget får å nå disse målene. Satsingen skjer innenfor både forskning og utdanning fordi forskning og utdanning må sees i sammenheng og bør skje som parallelle og så langt som mulig, integrerte løp. Satsingen på fremragende forskning og utdanning har blitt utarbeidet på grunnlag av diskusjoner ved hele universitetet. Det har blitt identifisert mange gode forslag til tiltak og prosessen har ført til en aktiv bevisstgjøring av kvalitetsbegrepet ved universitetet. Diskusjonene rundt kvalitet og utvikling har en stor verdi i seg selv og vil være et bærende element også i det videre arbeidet. Rektor mener at tiltakene i avsnittet over samlet sett vil bidra til fremragende forskning og utdanning på kort og lang sikt. Tiltakene i denne saksfremstillingen er valgt framfor andre på grunnlag av gode erfaringer med lignende tiltak fra andre universiteter og favner både i bredden og på toppen. Arbeidet med og implementeringen av tiltakene vil være med å legge grunnlaget for den videre utviklingen av universitetet og vil kunne medføre større endringer av mål og styringsparametere på lang sikt.

14 14 Det legges til grunn at disse tiltakene er starten på arbeidet med satsingen. For å nå målene med satsingen er det nødvendig å ta andre og ytterligere grep. Dette gjelder blant annet utvikling av NMBU som organisasjon for å på best mulig måte understøtte utviklingen av fremragende forskning og utdanning. Innspillene fra fakulteter, institutter og administrative enheter er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Tiltak som ikke er finansiert per i dag og kan startes i inneværende år inngår i forslaget til revidert budsjett. Budsjettforslaget for 2016 og videre har også tatt høyde for tiltakene som er foreslått i satsingen Fremragende forskning og utdanning. Økte administrative ressurser til EU-arbeidet er foreslått ved omfordeling av ressurser ved universitetet. Forslaget om en insentivordning for å øke engasjementet blant vitenskapelig ansatte for flere EU-prosjekter vil bli diskutert ytterligere. Satsingen på fremragende forskning og utdanning er viktig for at NMBU skal nå målet om å ha en fremtredende posisjon blant universiteter i Norge og internasjonalt. Satsingen skal bidra til at NMBU utdanner kandidater med høy faglig kompetanse, har forskningsmiljøer som er internasjonalt ledende innenfor universitetets fagområder og bidrar til innovasjon og verdiskapning til det beste for et bærekraftig samfunn.

15 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Kvalitet i alle ledd NMBU har per d.d. en rekke generelle virkemidler for økt kvalitet i forskning og utdanning og innenfor alle fagmiljøer. Under følger forslag til tiltak som vil ytterligere styrke kvaliteten innenfor forskning og utdanning. Forslag til tiltak Kvalitet i alle ledd Kurspakke generelle kurs Presentasjonsteknikk Prosjektledelse Veilederkurs Budsjett (kr) (årlig ) (årlig ) (i ) Faglig ledelse/forskningsledelse/ utdanningsledelse Forsknings- og utdanningsledelse Ledergruppeutvikling Utvikle lederplattform for NMBU (i 2015) (i 2016 og 2018) (i 2015) Støttetjenester, læringsmiljø og infrastruktur Forslag om opptrappingsplan for infrastruktur bør utarbeides Utvikling av studieprogramporteføljen Videreutvikle en god kvalitetskultur Oppbygging av Læringssenter Økt aktivitet Ytterligere økt aktivitet Utvikle rekrutteringsprosessene ved fokus på kompetanse innen utdanning (i 2015) (årlig fra 2016) Utvikle nye kriterier for pedagogisk merittering Tabell 1. Oversikt over forslag til nye tiltak innen Kvalitet i alle ledd. US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

16 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Kurspakke generelle kurs NMBU tilbyr i dag kurs i akademisk skriving og presentasjonsteknikk for ph.d.- kandidater (via Matsatsingen), kurs i forskningsledelse via UiO, veilederforum for ph.d.- veiledere og kurs i søknadsskriving til utlysninger i EU. NMBU foreslår å utvikle en kurspakke basert på eksiterende kurs, men i tillegg utvide porteføljen. Den «nye» kurspakken vil representere et mer komplett tilbud i forhold til generell kompetanseheving for ph.d.-kandidater og vitenskapelig ansatte. I revidert budsjett for 2015 foreslås det oppstart av noen nye kurstilbud høsten 2015 (se tabell 1). På lengre sikt bør «kurspakken» videreutvikles ytterligere og blant annet inneholde kurs i generell søknadsskriving, innovasjon og entreprenørskap, nettverksbygging, «hvordan bygge en god forskergruppe?», karriereplanlegging/cv-bygging. Faglig ledelse/forskningsledelse/utdanningsledelse NMBU er fortsatt i dag, og vil i en lang tid fremover, være preget av å være en nylig fusjonert virksomhet og står ovenfor utfordringer knyttet til kulturutvikling, rolleavklaring og implementering av nye systemer og prosedyrer. NMBU må bygge god kultur blant ansatte og ledere på tvers av organisasjonen. Et slikt arbeid må knyttes tett opp imot arbeidet med fremragende forskning og utdanning og herunder spesielt målet om kvalitet i alle ledd. NMBU ønsker å legge til rette for lederutvikling på alle nivå i organisasjonen. NMBU ønsker å tilby lederutviklingskurs for forskningsledere og utdanningsledere høsten Forskermobilitet Forskermobilitet er et viktig kompetansehevende tiltak for den enkelte forsker, stimulerer til nettverksbygging og bidrar til internasjonalt samarbeid. NMBU har interne stipendmidler for å dekke utenlandsopphold for forskere i forskningstermin, utenlandsopphold for ph.d.-kandidater, postdoktorer og spesialistkandidater og gjesteforskerstipend. Budsjettet til dette var for 2015 på 3,45 millioner kr. Det kom inn 47 søknader til disse utlysningene på totalt 5,38 millioner kr. En utvidet satsing på forskermobilitet diskuteres i forbindelse med budsjettet for US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

17 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Rekrutteringsstillinger NMBU har i dag 153 rekrutteringsstillinger som fordeles til instituttene og utgjør en viktig del av forskningsressursen ved NMBU. NMBU må rekruttere dyktige kandidater og ha effektive rekrutteringsprosesser. 20% av de årlige ledige stillingene ligger innenfor rektors strategiske «pott» og tildeles etter gitte kriterier som bygger på målet om flere fremragende fagmiljøer ved NMBU. Det er åpnet for mer fleksibel bruk av rekrutteringsstillingene i fht balansen mellom antall ph.d.- og postdoktorstillinger. Dette kan gi instituttene mer handlingsrom, men bør også følges tett slik at man ikke over tid får en uønsket skjevhet. Innstegstillinger kan også benyttes som rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger. Etablering av en prøveordning for et integrert master- og ph.d.-løp innenfor noen utdanninger. Integrert master- og ph.d.-løp er en modell for doktorgradsutdanning der kandidater tas opp på et ph.d-program og starter sin ph.d-utdanning før de har fullført sin master. Opptaket er betinget av at kandidaten oppnår god nok karakter på masteroppgaven. Målsetting med ordningen er rekruttering av dyktige masterstudenter før de er ferdige med graden og går ut i jobber i næringslivet. NTNU opprettet en slik prøveordning i 2004 innenfor Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Ordningen ved NTNU har fått gode evalueringer. NMBU bør utrede en modell for et integrert master- og ph.d.-løp innenfor noen utdanninger. Støttetjenester, læringsmiljø og infrastruktur En stor del av forskningen som forgår på NMBU er avhengig av moderne forskningsinfrastruktur for å bli et fremragende universitet og være attraktive partnere i større forskningsprosjekter. NMBUs ambisjon er å ha en oppdatert utstyrspark og å utvikle noen særs gode utstyrsplattformer innen NMBUs fagområder hvor vi naturlig hevder oss (jf. NMBUs strategi for ). Det er viktig at instituttene samordner innkjøp, tilgang og bruk av forskningsinfrastruktur og at TDI-modellen må innføres. For 2015 hadde NMBU et budsjett på 8,2 millioner kr til forskningsinfrastruktur som ble lyst ut høsten Det kom det inn 37 søknader for totalt 64,3 millioner kr. En utvidet satsing på vitenskapelig utstyr diskuteres i forbindelse med budsjettet for 2016 samt en opptrappingsplan fram mot Det pekes på kapasitetsproblemer både når det gjelder utstyr, lokaliteter og personale, som en hindring for å gi et godt utdanningstilbud til alle studenter. Dette er utfordringer som også ble tatt opp i rapportene fra programevalueringen i Disse problemstillingene må adresseres gjennom flere ulike prosesser (blant annet i strategisk US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

18 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 campusplan og gjennomgang av studieprogramportefølje) i de kommende årene.bedre utnyttelse av personaleressurser, infrastruktur og lokaliteter og økte ressurser til miljøer med store kapasitetsproblemer bør vurderes i likhet med utvikling av støttetjenester som bibliotek og Læringssenter. Utvikling av studieprogramporteføljen Fremragende utdanning betyr kvalitet både i helhetlige utdanningstilbudet og i de bærende elementene - studieprogrammene. Studieprogramporteføljen skal svare til visjon og samfunnsoppdrag og ha sitt utgangpunkt i forskningsbasert kunnskap. Grunnlaget for arbeidet med programportefølje, programinnhold og undervisning ligger i NMBUs Læringsfilosofi og NMBU-nøkkelen. En fremtidsrettet og attraktiv portefølje skal tiltrekke gode studenter med høye ambisjoner på NMBUs fagområder. Universitet arbeider med å utvikle porteføljen og adresserer i den forbindelse problemstillinger knyttet til små fagmiljøer/ program, like program, programmer med svak søkning, samfunns ansvar, og fordeling av studieplasser mellom fakulteter og program. Videreutvikle en god kvalitetskultur NMBU har en grunnleggende god kultur for dialog om og arbeid med kvalitet. Med en ny visjon og strategi og en ny organisering peker det seg imidlertid ut nye områder ut for forbedring. NMBUs kvalitetssikringssystem er under utvikling og vil blant annet omhandle kvalitet i studieprogrammene (bachelor, master og ph.d.), instituttenes kvalitetsarbeid og tydelighet i beskrivelse av ansvar og roller. Det vil også rettes oppmerksomhet mot god forsknings- og utdanningsledelse Oppbygging av Læringssenter Universitetet har hatt et Læringssenter i mange år. Det har utviklet seg fra å være en veiledningstjeneste rundt pedagogisk bruk av Fronter og andre støttesystemer til å tilby tjenester og opplæring for aktiv bruk av IKT i undervisningen. Læringssenteret har også vært en vesentlig bidragsyter for å få NMBUs Læringsfilosofi på plass. Innspillene fra instituttene er entydige når det gjelder behovet for en felles pedagogisk støttetjeneste som kan legge til rette for utvikling av undervisningen og for en levende dialog rundt pedagogiske problemstillinger. Det legges i 2015 opp til en utvidelse av virksomheten i Læringssenteret som bør skje i tett dialog med brukerne. Seminarer med pedagogiske/didaktiske temaer, individuell US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

19 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 støtte og veiledning i bruk av IKT og oppbygging av idebank med opplegg for hvordan instituttene selv kan arbeide med utvikling av undervisningen, for eksempel med kollegaveiledning og undervisningsseminarer, vil være viktige tiltak i senterets regi. Arbeidet med å styrke senteret er i gang. Utvikle rekrutteringsprosessene ved fokus på kompetanse innen utdanning NMBU ønsker å tiltrekke seg gode søkere og rekruttere de beste kandidatene til ledige stillinger. Kompetanse innen både forskning og undervisning bør vektlegges. Utdanningsinstitusjonene er forpliktet i henhold til universitets- og høyskoleloven, å vurdere pedagogiske kvalifikasjoner hos søkere til vitenskapelige stillinger. Kravene til søkernes kvalifikasjoner innen undervisning ligger indirekte i NMBUs Læringsfilosofi, men NMBU mangler en felles metode/kriterier for å vurdere kvaliteten i undervisningskompetansen hos søkere til vitenskapelige stillinger. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har utviklet en måte å innhente dokumentasjon over pedagogiske meritter og en systematikk i vurderingen av pedagogisk dyktighet. Som del av den «pedagogiske merittporteføljen» skal søkerne levere en pedagogisk egenrefleksjon og en plan for hvordan søkeren ser for seg utvikling av rollen som underviser. Det anbefales at det innføres en ordning på linje med den ved SLU, inkludert krav til oversikt over pedagogisk praksis, notat med pedagogisk selvrefleksjon og fremtidsvisjon/utviklingsplan, ved NMBU. NMBUs tilbud om pedagogisk skolering (Uniped) når du først er ansatt, som avspeiler et ønsket nivå for pedagogisk basiskompetanse vil bli videreført. Et forslag til ordning vil bli utarbeidet i 2015, med sikte på implementering i Innføringen av ordningen skal støttes opp med andre tiltak; tilpasning av utlysningsteksten, gjennomgang av rutiner for sammensetningen av ansettelseskomiteer og oppbyggingen av et kurs/seminartilbud for ansatte ved Læringssenteret. Utvikle kriterier for pedagogisk merittering Universitets- og høyskolesektoren preges av at forskning og utdanning teller ulikt når det kommer til merittering. Det er i stor grad resultater innen forskningen som vektlegges i ansettelser og opprykk, og dette kan følgelig styre valg av karrierevei for den enkelte og gå ut over kvaliteten i undervisningen som gis ved institusjonen som helhet. US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

20 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Det finnes per i dag ikke offisielle retningslinjer eller kriteriesett for pedagogisk merittering. Derimot er det stor interesse og pedagogisk merittering diskuteres i flere fora, herunder UHR og Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk diskuterer disse spørsmålene for tiden. Videre har NTNU og UiT gått sammen om et prosjekt for å se på muligheter for å få til en meritteringsordning. Det foreslås at det ved NMBU, i påvente av nasjonale retningslinjer, skal legges større vekt ved meritter knyttet til utvikling av undervisningen ved for eksempel lønnsforhandlinger, og dette skjer fra høsten US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

21 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Satsing på talenter Forslag til tiltak Satsing på talenter Budsjett (kr) NMBUs talentutviklingsprogram (i 2015) (årlig ) Støtte til prosjekter innen innovativ undervisning 1 prosjekt 2-3 prosjekter (i 2015) (årlig ) Tabell 2. Oversikt over forslag til nye tiltak innen Satsing på talenter. NMBUs talentutviklingsprogram NMBU ønsker å få fram flere internasjonalt ledende forskere/ forskningsmiljøer innen universitetets fag gjennom NMBUs talentutviklingsprogram. Programmet har til hensikt å gi noen vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg og bygge kompetanse slik at de stiller sterkere i konkurransen om finansiering fra Horisont 2020, Forskningsrådet og andre tilsvarende toppforskningprogrammer. Forskningsutvalget ved NMBU gikk inn for dette programmet i møtet (FU-sak 13/2015 i FUmøtebok ). Forskningsutvalget gikk inn for at programmet ikke skal gjelde for enkeltforskere i professorstillinger, noe noen av instituttene mener bør vurderes. Oversikt: Budsjett per år: 4 mill kr. Treårig forsøksordning med deltakere. Forskere i programmet skal være enkeltforskere i postdoktor, forsker, 1. amanuensis stillinger ved NMBU med et særlig potensiale for å bli fremragende forskere. Forskere i programmet vil få en tildeling på kr per år i tillegg til mentor og deltakelse på halvårlige samlinger. Pengene skal brukes på å bygge kompetanse. Forskere i programmet bør vurdere kompetansebygging innenfor undervisning og veiledning. Forskere i programmet bør ha et utenlandsopphold på minimum 3 måned i løpet av programperioden. US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

22 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Forskere i programmet må sende minst en søknad til Horisont 2020, Forskningsrådet og andre tilsvarende toppforskningsprogrammer underveis i programperioden. Forskere i programmet utvelges av en ekstern komite bestående av seks medlemmer. Hvert fakultet oppnevner to av komiteens medlemmer. Evalueringer (ikke mer enn 3 år gamle) i fbm søknader til i Forskningsrådet, EU og andre toppforskningprogrammer legges til grunn ved utvelgelse av kandidater. Detaljert beskrivelse i FU-sak 13/ 2015 i innkallingen til FU møte Støtte til prosjekter innen innovativ undervisning NMBU har per i dag ingen støtteordninger for utvikling av innovativ undervisning utover tildeling av Utdanningsprisen. Enkeltstående prosjekter har blitt finansiert via rektors pott med ekstra midler eller eksternt finansiert via blant annet Norgesuniversitetet. Ved NTNU har man iverksatt en større satsing på utvikling av innovativ undervisning, «NTNU toppundervisning», parallellt med satsingen på toppforskning. Støtte til enkeltstående prosjekter (inntil kr) er en viktig del av denne satsingen og det har kun blitt gitt støtte til prosjekter som deler sine erfaringer og resultater. Prosjektene som støttes bør også ha til hensikt å å posisjonere fagmiljø på nasjonale eller internasjonaler samarbeids- og formidlingsarenaer for utdanning. Satsingen har blant annet resultert i «Virtuelle kjemiske rom», «Smart læring» og «Prosjekt innovativ lærerutdanning - PROSJEKTIL». Alle fagmiljøer på NTNU kan søke om midler til et prosjekt eller forprosjekt. Det foreslås at det innføres en støtteordning ved NMBU etter NTNU-modell, hvor det gis støtte 2-3 prosjekter i 2015 og i Rammen for støtteordningen tenkes å være 1 mill. kroner per år. Det bør settes opp klare kriterier for tildeling av støtte. US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

23 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Prestisjeprosjekter Forslag til tiltak Prestisjeprosjekter Budsjett (kr) NMBUs program for toppforskerrekruttering (årlig ) Støtte til miljøer som ønsker å søke om status for SFU. Engangsstøtte til 1-3 prosjekter. Støtte til miljøer som ønsker å søke om status for SFF/SFI/FME (i 2015) (årlig ) Prosjektverktøy store prosjekter, programvare (i 2015) (årlig ) Administrativ støtte EU årlig ved omdisponering av ressurser Tabell 3. Oversikt over forslag til nye tiltak innen Prestisjeprosjekter. NMBUs program for toppforskerrekruttering Kunnskapsdepartementet har tildelt NMBU 3,7 mill. kroner for å rekruttere internasjonalt ledende forsker(e). Rekruttering av fremragende forskere skal være en ressurs for høyere utdanning og forskning og bidra til å heve kvaliteten på de norske fagmiljøene. Formålet med satsingen er å styrke institusjonenes evne til å tiltrekke seg internasjonalt ledende forskere og bidra til finansiering av den faglige aktiviteten til forskerne som ansettes. Institusjonene er selv ansvarlig for rekruttering og tilsetting. Forskeren som får støtte skal ha hovedtilknytning til den norske institusjonen (jf. KDs tildelingsbrev). Det forventes at universitetet også stiller med egne midler slik at sannsynligheten for å lykkes med en slik rekruttering blir størst mulig. Kunnskapsdepartementet fastsatte 24. mars 2015 en ny forskrift om ansettelser på innstegsvilkår. NMBU har fått innvilget å ansette i 15 stillinger på innstegsvilkår. Rekruttering av fremragende forskere til NMBU bør sees i sammenheng med tildelingen av innstegsstillinger til NMBU. Basert på innspill fra Forskningsutvalget ved NMBU samt innspill fra instituttene og diskusjoner i fakultetsstyrene foreslås det å rekruttere 3-4 yngre forskere med et stort potensiale til 3-4 nyopprettede innstegsstillinger ved NMBU. US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

24 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Oversikt: Budsjett per år: 5,2 mill kr (fordelt på 3,7 mill kr fra KD og 1,5 mill kr fra NMBU) Engangstildeling: 3-4 rekrutteringsstillinger fra «rektors strategiske pott». NMBU rekrutterer 3-4 internasjonalt ledende yngre forskere med stort potensiale. Forskere i programmet skal ha minimum tre-fem års erfaring som postdoktor, høy faglig dyktighet og evne til å arbeide selvstendig. Forskere i programmet ansettes i 6-7-årige midlertidige innstegsstillinger med intensjon om videre karrierevei mot en fast vitenskapelig stilling. Stillingene finansieres sentralt i 4 år og instituttene som ansetter finansierer de resterende 2-3 årene. Institutt(ene) som ansetter forskere i programmet må planlegge for en eventuell fast ansettelse i sine bemanningsplaner. Forskere i programmet får tildelt 0,1 mill kr i driftsmidler per år og en rekrutteringsstilling fra «rektors strategiske pott». Forskere i programmet rekrutteres via en åpen utlysning. Det opprettes en komite, bestående av eksterne medlemmer, for endelig utvelgelse av kandidat(er). Støtte til miljøer som ønsker å søke om status for SFU Sentre for fremragende utdanning er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. SFU-ordningen, som forvaltes av NOKUT, er en parallell til Sentre for fremragende forskning (SFF) og andre toppsenterordninger innen forskning. Rektor har en tydelig ambisjon om at NMBU skal søke om SFU i neste søknadsrunde. Det legges opp til at NMBU bør ha 1-3 søknader inne i søknadsrunden i Det foreslås at det kan gis en økonomisk støtte til hvert av prosjektene som ønsker å søke til utvikling av søknaden. Samlet ramme for denne støtteordningen tenkes å være kroner i Det tenkes videre at Læringssenteret kan gi veiledning til miljøer som ønsker å søke om SFU, og det er allerede knyttet noen kontakter i den anledning. US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

Notat. Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for samfunnsvitenskap 20. mai 2015. Møtet holdes i Vitenparken (Ås) 9.00 til 15.

Notat. Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for samfunnsvitenskap 20. mai 2015. Møtet holdes i Vitenparken (Ås) 9.00 til 15. 1 Notat Til Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap Kopi til Vår ref. 14/00751-19 Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge Høyland, tlf. ingeborg.hoyland@nmbu.no Vår dato 12.05.2015 Innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 120

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 120 INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 120 Dato: 18.06.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00. Lunsj kl. 12.00 Dagen starter med omvisning på Ås Gård/SHF. Møt opp utenfor Cirkus

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/01294 Vedlegg: Status for rektors resultatmål for 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016-2022 Visjon: kunnskap som former samfunnet Vi fremmer nyskapende og internasjonalt anerkjent forskning og utdanning som legger viktige premisser

Detaljer

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 10.02.2015 For godkjenning per e-post innen 17.02.2015 FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet?

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? AOS 234 Halvor Hektoen NMBUs studiestrategi Overordnete mål NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Tydeligere kobling mellom

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 25.11.2014 For godkjenning per e-post innen 03.12.2014 FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH)

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) 2015 Innledning Årsplanen til Institutt for arkeologi, konservering og historie skal bidra til at overordnede mål nås. De overordnede

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Strategi 2014 2020 DnU

Strategi 2014 2020 DnU Utkast 29.5.2012 Strategi 2014 2020 DnU Visjon: Kunnskap for livet Det nye Universitetet har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler vår ambisjon om å bidra til å sikre livsgrunnlaget for

Detaljer

Margareth Bentsen, Kristin Fossum Stene

Margareth Bentsen, Kristin Fossum Stene UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-sakS 7/2014

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Mål for Miljøtek US,

Mål for Miljøtek US, Mål for Miljøtek US, 25. 09. 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Miljøendringer Økosystemers funksjoner og tjenester Bærekraftig teknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.09.2014 For godkjenning per e-post innen 25.09.2014 FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold: Utgangspunkt og status:

Detaljer

Sak nr.: Møte: 07.11.12

Sak nr.: Møte: 07.11.12 FORSKNINGSUTVALGET Universitetet i Bergen Forskningsutvalget Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak:20/12 Sak nr.: Møte: 07.11.12 KARRIEREVEILDNING FOR PH.D. KANDIDATER Bakgrunn Tallenes tale er klare.

Detaljer

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation 1. Bakgrunn Norges Forskningsråd gjennomførte i 2006-2007 en evaluering

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

FORSKER- UTDANNINGEN

FORSKER- UTDANNINGEN FORSKER- UTDANNINGEN UiB skal tilby forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet i alle fagmiljøer. Forskerutdanningen skal legge til rette for forskning av høy faglig og etisk standard. UiBs ph.d. kandidater

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Sted: Mandag 9.3.15 klokka 1400-1530. ADM B124 Møterom Hiet Saksliste: Sak 2-15 Overordnet koordinering av SFF-søknader fra UIT. Sak 3-15 Verdensledende

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer Vedlegg 1 Forslag til Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU 2014-2018 første versjon med spor endringer Formatert: Skrift: 14 pkt Visjon NMBU ønsker å synes på den internasjonale

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Ti forventninger til regjeringen Solberg

Ti forventninger til regjeringen Solberg kunnskap gir vekst Ti forventninger til regjeringen Solberg Kontaktperson: leder Petter Aaslestad mobil: 915 20 535 Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING HAV LIV SAMFUNN STRATEGI 2016 2022 // PLAN FOR OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET FOR Å MØTE SAMFUNNETS UTFORDRINGER Globale samfunnsutfordringer Marin satsing Klima- og energisatsing KLYNGER Media City Bergen

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Krav og retningslinjer for sentrene og kriterier for vurdering av søknader

Krav og retningslinjer for sentrene og kriterier for vurdering av søknader [ M Krav og retningslinjer for sentrene og kriterier for vurdering av søknader 1. Innledning Kunnskapsdepartementet opprettet i 2010 Sentre for fremragende utdanning (SFU) som en nasjonal prestisjeordning

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Ellen Stenslie, PhD-representant i Forskningsutvalget 09. September, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Revidert versjon av 11. februar 2016. Innhold Om SFU-ordningen... 2 Organisering og varighet av et SFU... 3 Vertsinstitusjonen... 3 Konsortier...

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Forslag til strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Innhold Bakgrunn Prosess

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap c/o Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo Høringsinstanser ifølge liste Vår ref: 2012/25 Oslo, 5. november

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL STORINGSMELDING OM KVALITET I HØYERE UTDANNING

HØRINGSINNSPILL TIL STORINGSMELDING OM KVALITET I HØYERE UTDANNING Akademiet for yngre forskere C/O Det Norske Videnskaps-Akademi Drammensveien 78 0271 Oslo http://akademietforyngreforskere.no kontakt@akademietforyngreforskere.no Oslo, 01.06.2016 Det kongelige kunnskapsdepartement

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 1 Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 2 Klar strategi NTNUs strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende

Detaljer

Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet

Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT, Avdeling for utredning og analyse Møte i Nasjonalt forum for utdanningsforskning

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer