Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp"

Transkript

1 US 55/2015 Fremragende forskning og utdanning ved NMBU Universitetsstyret Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Solveig Fossum-Raunehaug og Katarina Klaren Arkiv nr: 15/ Vedlegg: 1. Rektors bestillingen til instituttene, studentene og enhetene i universitetsadministrasjonen (kun på nett) 2. Innspill fra instituttene, studentene og enhetene i universitetsadministrasjonen (kun på nett) 3. Beskrivelse foreslåtte tiltak Forslag til vedtak: Universitetsstyret gir sin tilslutning til ambisjonene og tiltakene i satsingen på fremragende forskning og utdanning ved NMBU. 10. juni 2015 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 Innledning Rektor har initiert en satsing på «Fremragende forskning og utdanning» ved NMBU. Satsingen handler om å løfte institusjonen innen begge disse oppdragene samtidig. Satsingen er bygget opp omkring tre bein; kvalitet i alle ledd, satsing på talenter og prestisjeprosjekter. Rektor har lagt til grunn at satsingen skal forankres i alle ledd i organisasjonen noe som har krevd og fortsatt vil kreve, oppmerksomhet og engasjement på hele universitetet og fra alle ansatte. Det har vært lagt opp til involvering og mulighet for medvirkning ved instituttene, fakultetene, studentene og i de ulike utvalgene ved NMBU. Dette har vært viktig for å få fram hvordan satsingen bør utformes og hvordan de ulike enhetene involveres og ansvarliggjøres for å sikre god gjennomføring. I denne saken beskrives prosessen for satsingen og forslag til tiltak. Forankring i NMBUs målstruktur og strategier Satsingen er en oppfølging av NMBUs strategi (jf. NMBUs strategi ). NMBU er et universitet som skal utdanne kandidater som blir attraktive deltakere i det nasjonale og internasjonale samfunnet. I tillegg skal NMBU være et forskningsintensivt universitet med forskning på høyt nivå, og internasjonalt ledende innenfor utvalgte områder. Satsingen svarer på regjeringens ønske om å satse på utvikling av flere verdensledende fagmiljøer og har som ambisjon å ta kvalitetssatsingen et skritt videre. Denne ambisjonen er nedfelt i «Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ». Satsingen på fremragende forskning og utdanning skjer med utgangspunkt i den målstrukturen som er fastsatt, det vil si Kunnskapsdepartementets sektormål om høy kvalitet i utdanning og forskning og NMBUs tilhørende virksomhetsmål: NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig verdiskaping for å sikre framtidens livsgrunnlag NMBUs kandidater har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv NMBU har fri og uavhengig forskning på høyt internasjonalt nivå som gir ny kunnskap for en bærekraftig utvikling Satsingen vil kunne ha innvirkning på valg av styringsparametere og nivået på ambisjoner og måltall. Eventuelle endringer vil bli gjort i forbindelse med årsplanarbeidet for 2016.

3 3 Redegjørelse for saken NMBU ønsker å styrke forskning og utdanning samtidig fordi det er sentralt at universitetet makter å holde et høyt nivå innen begge oppdrag. Det er i prosessen vektlagt å finne tiltak som vil styrke sammenhengen mellom disse, i tillegg til tiltak som opplagt vil ha effekt innen enten utdanning eller forskning. Å satse på å styrke sammenhengen mellom forskning og utdanning vil medføre positive synergier mellom studenter og vitenskapelig ansatte. En systematisk satsing på kvalitet i forskning og utdanning krever engasjement og at studenter og ansatte setter seg høye ambisjoner. Kvalitetsbegrepet må forankres i universitetskulturen og det må arbeides for aksept for at det satses både på at noen få er «på topp» i tillegg til tiltak som fremmer kvalitet i bredden. En satsing på «fremragende forskning og utdanning» betyr at universitetets oppmerksomhet vil være rettet mot kvalitet på arbeidet og hvordan universitetet skal bruke sine ressurser for å sikre eksellente resultater. NMBU vil med en slik satsing ikke prioritere midler til utvalgte fagområder eller temaer, men kanalisere ressursene til miljøer som viser seg å ha potensiale for eller har utmerket seg med særs gode faglige bragder. I forslaget som er vedlagt er det lagt til grunn at instituttene legger opp sitt arbeid og sine interne bruk av eventuelle insentiver med mål om å vedlikeholde faglig bredde og å styrke faglig kvalitet innen sine felt. Det er videre lagt til grunn at fakultetene i sine strategier har som mål å skape rom for å utvikle flere dyktige forskere og forskergrupper. NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning er diskutert i Forskningsutvalget, Studieutvalget, rektors ledermøter, fakultetsstyremøter og møter med organisasjonene. Møtebøker ligger her: Forskningsutvalget: FU møte FU møte Studieutvalget: SU møte Fakultetsstyremøter: Fakultetsmøte - Fakultet for samfunnsvitenskap Fakultetsmøte - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Fakultetsmøte - Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

4 4 Alle fakultetene gir sin tilslutning til rektors ambisjon og satsing på fremragende forskning og utdanning ved NMBU og ber om å bli involvert i den videre prosessen i videre arbeid med tiltak som er tilknyttet de tre fakultetenes kjerneoppgaver. Fakultetsstyrene er opptatt av at det arbeides videre med forslaget knyttet til toppforskning, at det bør arbeides med å utvikle en kultur som har oppmerksomhet på å ivareta både bredde og elite kultur, at det er viktig å finne gode koblinger mellom forskning og utdanning og sist men ikke minst, at grunnleggende infrastruktur som hensiktsmessige undervisningslokaler, kontorarealer, faglige hjem, bibliotektjenester, IT-løsninger mm, er en forutsetning for å nå målene. Institutter og enheter i universitetsadministrasjonen har også spilt inn hva de mener NMBU bør iverksette for å bli enda bedre på forskning og utdanning basert på en bestilling fra rektor (vedlegg 1). Rektor gjennomfører også møter med alle institutter om temaet der instituttet presenterer sine ambisjoner og planer for satsingen. Universitetsstyret presenteres for en prioritert tiltaksplan som baserer seg på disse innspillene og fakultetsstyrenes vurderinger. Nedenfor følger en oppsummering av innspillene. Oppsummeringen er ment å beskrive hovedtrekkene i innspillene. For detaljer, se vedlegg 2. Oppsummering av innspill fra instituttene: Instituttene ved NMBU arbeider kontinuerlig med tiltak for å heve kvaliteten innen forskning og utdanning. Målene er definert gjennom fakultetenes og instituttenes strategier hvor økt publiseringsaktivitet og -kvalitet, økt gjennomstrømming av studenter (bachelor-, master- og ph.d.-grader) og innovativ undervisning fremstår som hovedtrekkene. I tillegg har instituttene mål om å innhente flere eksterne prosjekter. Forskning: Forskning i internasjonal toppklasse krever en langsiktig og ambisiøs plan for rekruttering av de beste kandidatene. Bruk av innstegsstillinger 1 kan være et hjelpemiddel. Fokus i rekrutteringen bør ligge på forskningskompetansen, men undervisning- og pedagogiske ferdigheter må også legges til grunn. Nyansatte talenter bør tilordnes startpakker i form av rekrutteringsstillinger og driftsmidler for oppbygging av faggruppe. 1 Innstegsstilling er en ansettelse i en 6-7-årig midlertidig postdoktor eller 1. amanuensis stilling. Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår ble innført 24. mars 2015.

5 5 For videreutvikling av vitenskapelig ansatte og faggrupper bør det stilles mål og klare forventninger som utarbeides og evalueres i medarbeidersamtaler. Kompetansehevende tiltak for ph.d.-kandidater og vitenskapelig ansatte bør være repeterende aktiviteter som ligger innenfor ordinært budsjett. Det er uttrykt ønske om å lage en «kurspakke» som er åpen for alle typer vitenskapelig ansatte med fokus på generiske ferdigheter som søknadsskriving, akademisk skriving, presentasjonsteknikk, prosjektledelse, forskningsledelse m.m. Forskningsledelse (faglig ledelse) har spesielt blitt fremhevet for utvikling av sterke forskningsgrupper. For økt publiseringsaktivitet og -kvalitet, gjennomstrømming av studenter og innhenting av eksterne midler bør det innføres insentivordninger. Dette bør tilordnes av instituttene og legges inn i deres interne budsjettmodell. Internasjonal toppforskning og gjennomslag i toppforskningprogrammer krever oppdatert vitenskapelig utstyr. Det bør være fokus på økte investeringer i vitenskapelig utstyr som også må omfatte god organisering og tilgjengelighet for alle som ønsker å benytte seg av utstyret. Mange forskningsmiljøer etterspør også infrastruktur/elektroniske prosjektverktøy for å ivareta informasjonsflyt og deling av data og dokumenter med «3. part» forskere både nasjonalt og internasjonalt. NMBU bør generelt bli mer internasjonal i sin forskning. Tiltak som fremmer forskermobilitet bør derfor støttes og videreutvikles. NMBUs talentutviklingsprogram og NMBUs program for toppforskerrekruttering, som har til hensikt å få fram flere fremragende forskere og fagmiljøer, støttes. Det er flere innspill på hvordan toppforskerrekruttering bør gjøres. For allerede pågående prestisjeprosjekter med finansering fra EU og Forskningsrådet er det viktig med støtte til økonomioppfølging og administrasjon. Det administrative støtteapparatet må være profesjonelt og bør kunne tjene flere institutter samtidig. Samhandling mellom de administrative enhetene er viktig for å oppnå fremragende forskning og utdanning. Flere nevner at det bør vurderes om noen støttefunksjoner kan samordnes innen fakultetene. Det nevnes også at NMBU TTO kan få en tydeligere rolle som kontaktpunkt mellom eksterne miljøer og NMBU. Forskerutdanning: Ph.d.-veiledernes kompetanse ansees som det viktigste tiltaket for å utdanne ph.d.- kandidater som gjennomfører innenfor normert tid og med høy kvalitet på avhandlingene. Utvikling av et veilederkurs støttes og det bør vurderes om dette skal være obligatorisk for de som er hovedveiledere for første gang.

6 6 Rekruttering av de beste ph.d.-kandidatene er viktig for kvalitet og gjennomføring. Rekrutteringsprosessene må utvikles og kobles tett opp mot kravene som stilles for opptak til ph.d.-programmene. Ph.d.-kandidatene bør tilbys emner av høy faglig kvalitet og det bør derfor utvikles flere felles emner på tvers av institutter og fakulteter. Emner innen generell metode og filosofi fremheves som emner som kan utvikles tverrfaglig. For utvikling av ph.d.-kandidatenes generiske ferdigheter bør dette sees i sammenheng med «kurspakken» som er beskrevet for alle typer vitenskapelig ansatte (se over). For å sikre bedre gjennomstrømming har det blitt foreslått å etablere egne forskerskoler i tilknytning til de nye ph.d.-programmene. Forskerskoler skal her forstås som rammer for forskerutdanningen, det vil si hvordan ph.d.-programmene organiserer gjennomføringen av utdanningen. Tilbakemeldingene på dette forslaget har variert mellom de ulike instituttene i forhold til innholdet i forslaget og i hvilken grad de er modne for å lage en slik ramme rundt ph.d.-programmene. Ca 50-60% av utdannende ph.d.-kandidater fortsetter et karriereløp innen akademia mens de resterende 40-50% går over til næringsliv eller forvaltning. For å spisse kompetansen til ph.d.-kandidatene mot en fremtidig karrierevei bør det vurderes å designe en ph.d.-utdanning for de som søker mot næringsliv eller forvaltning og en ph.d.-utdanning for de som søker mot akademia. Utdanning: Det fremgår av innspillene at det, som for forskning, foregår et kontinuerlig arbeid for å utvikle undervisningen. Flere, både eksisterende og potensielle, fremragende undervisningsmiljøer blir nevnt konkret. Utvikling i bruk av IKT, herunder e-læring, interaktiv undervisning, streaming av forelesninger, «flipped classroom» mv., er hyppig nevnt både som igangsatte og fremtidige tiltak for å utvikle undervisningen. Innføring av kollegaveiledning/mentorordning for å utvikle kompetansen som underviser blir også nevnt. Etablering av Universitetsskole på Campus er pekt på som et konkret tiltak for å bidra til at lærerutdanningen får forsknings- og praksisarenaer for utvikling av undervisning innen bærekraftig utvikling. For å øke koblingen mellom forskning og utdanning foreslås det i større grad å trekke med studenter i forskningen, og det foreslås at det etableres en prøveordning for et integrert master- og ph.d.-løp innen noen utdanninger. Det foreligger også innspill om mer offensiv markedsføring og synliggjøring av NMBUs studietilbud for å rekruttere flere, gode søkere. Kravene til søkerne bør økes. Det pekes i den forbindelse på at NMBU i en periode må tåle stagnasjon i veksten av antall studenter.

7 7 Når det kommer til utfordringer og hindringer for utvikling, pekes det flere steder på kapasitetsproblemer både når det gjelder utstyr, lokaliteter og personale. Det foreslås konkret at det gis mulighet for midlertidige ansatte til å gi undervisning og også ph.d.- kandidater bør brukes i større grad. Innspill fra studentene: Som første ledd i dette arbeidet ønsker Studenttinget at Universitetsstyret i 2015 bruker strategiske satsningsmidler på å øke kunnskapen om, og bruken av aktive læringsformer hos underviserne ved NMBU. Studenttinget vil at NMBU skal (i prioritert rekkefølge): Styrke forelesers kunnskaper om aktive læringsformer Stimulere til at aktive læringsformer i større grad kan tas i bruk i alle undervisningsemner Skape et miljø for innovasjon som styrker kandidatenes kompetansefortrinn Legge til rette for at studenter kan være med i undervisningen gjennom f.eks. hjelpelærerprogrammer Styrke det fysiske og psykososiale læringsmiljøet i alle beslutningsprosesser Gjennomgå program- og emneporteføljen med mål om å tilby utdanning som reflekter samfunnets langsiktige og kortsiktige behov La studenter delta i forskning og stimulere til at NMBU-kandidater har førstehåndskunnskap. Sikre gode undervisningslokaler til alle studenter ved NMBU Oppsummering av innspill fra enhetene i universitetsadministrasjonen: Profesjonalitet og samhandling mellom de ulike administrative enhetene ved NMBU er viktig for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning. Flere peker på at det kan være behov for å videreutvikle administrasjonen til en velfungerende og uformell matriseorganisasjon hvor antall administrative enheter bør vurderes. Fysisk samlokalisering vil i noen tilfeller være nødvendig for god samhandling. Flere sentrale administrative enheter er delt på de to campus. IT-støtte og -infrastruktur er delt på instituttene og foreslås å samles i en enhet. NMBU har valgt en styringsmodell med tre fakulteter. Fakultetenes rolle bør avklares i forhold til om man ønsker å legge administrative funksjoner og oppgaver til dette nivået. Behovet for systematisk lederutvikling over tid er også nevnt.

8 8 Videre er det viktig å utvikle hvordan man jobber mot og har kontakt med eksterne miljøer. Dette gjelder både innenfor utdanningen av master- og ph.d.-kandidater i samarbeid med instituttsektoren og næringslivet, og kommersialisering og næringsutvikling knyttet til forskning utført ved NMBU. NMBU TTO sin rolle må tydeliggjøres og det foreslås å opprette et kontaktpunkt for god kommunikasjonsflyt mellom NMBU og eksterne miljøer. NMBU bør vurdere å opprette et søknadssenter som kan gi støtte til vitenskapelig ansatte som ønsker å søke om eksterne prosjekter og prestisjeprosjekter. Rekrutteringsprosessen av ph.d.-kandidater og vitenskapelig ansatte må bli mer smidig og effektiv og det bør utarbeides felles standarder som gjelder for hele universitetet. Internasjonalt samarbeid må styrkes gjennom å etablere en helhetlig struktur som omfatter både studenter og vitenskapelig ansatte.

9 9 Forslag til tiltak: Basert på innspillene fra fakultetene, instituttene, studentene og de administrative enhetene er det i denne saksframstillingen fremsatt forslag til tiltak. Noen av tiltakene kan igangsettes allerede høst 2015/vår Tiltakene er inkludert i budsjettforslaget (US-sak 58/2015 og US-sak 59/2015). Tiltakene som er foreslått her er tiltak som bør gjøres for hele universitetet. Tiltak som kan og bør gjøres per fakultet eller institutt er ikke inkludert i dette forslaget. NMBUs satsning på fremragende forskning og utdanning er videre beskrevet for hvert av de tre beina (se vedlegg 3 for detaljer og utfyllende beskrivelse): Satsing på talenter Prestisjeprosjekter Kvalitet i alle ledd Satsing på talenter: NMBU skal ha fri og uavhengig forskning på høyt internasjonalt nivå og utdanne kandidater som har faglig dybde og bidra til en bærekraftig utvikling. For å nå dette målet ønsker NMBU å satse på noen talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere og undervisere. Det foreslås å etablere NMBUs talentutviklingsprogram og støtte til miljøer som utvikler innovativ undervisning. NMBUs talentutviklingsprogram har til hensikt å gi vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg og bygge kompetanse slik at de stiller sterkere i konkurransen om finansiering fra Horisont 2020, Forskningsrådet og andre tilsvarende toppforskningprogrammer. Programmet foreslås som et 3-årig prøveprosjekt hvor deltakerne får kr som frie midler, tilbud om mentorordning og deltakelse på halvårlige samlinger. Erfaringer fra NTNUs Stjerneprogram er at en slik satsing på noen utvalgte talenter ikke bare gir merverdi for programdeltakeren, men for forskningsmiljøet rundt den enkelte. Styrkingen av den enkeltes faglige kompetanse har positive effekter på fagkollegaenes utvikling. Gjennom programdeltakerens utenlandsopphold og mentorordningen vil også fagmiljøet kunne nyte godt av kontakter og mulighet for samarbeid med renommerte forskningsgrupper og forskere. Oppstart anbefales fra januar 2016.

10 10 Miljøer som utvikler innovativ undervisning i tråd med NMBUs læringsfilosofi skal løftes frem. Det foreslås å bygge insentiver parallelt til dem innen forskningen for å få opp flere talenter innen undervisning, ved at det gis støtte til utviklingsprosjekter som skal prøve ut undervisnings- og/eller vurderingsformer for å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Alle fagmiljøer ved NMBU skal inviteres til å søke. Erfaringene skal dokumenteres og deles. Prestisjeprosjekter: NMBUs ambisjon er å få tilslag på flere nasjonale og internasjonale prestisjeprosjekter. Dette vil gi grunnlag for langsiktig finansiering og gjøre NMBU enda mer synlig i universitetslandskapet innen både forskning og utdanning. Deltakelse i prestisjeprosjekter gjennom Horisont 2020, Forskningsrådets toppforskningprogrammer (FriPro, SFF, SFI, FME 2 ) og Sentre for fremragende utdanning (SFU) gir forskere og forskningsgrupper langsiktig finansiering av forskning, forskerutdanning og utdanning. NMBU gir i dag støtte til enkeltforskere og forskergrupper som får gjennomslag i Horisont 2020 og Forskningsrådets toppforskningsprogrammer. Dette gjelder i driftsfasen av prosjektene i form av administrativ støtte og tildeling av ph.d.- og postdoktorstillinger. Basert på resultatoppnåelsen og ressurssituasjonen per i dag er det utarbeidet forslag til nye tiltak som er avgjørende for at universitetet skal lykkes i Horisont Forslaget, som legges fram i en egen sak til US (US-sak 56/2015), omfatter videreutvikling av støtteapparatet for søknader og gjennomføring av EU prosjekter samt en insentivmodell som skal bidra til å sikre administrativ støtte til hvert enkelt av de EU-finansierte prosjekter. Det finnes ikke i dag øremerkede midler til støtte i forbindelse med søknader til prestisjeprosjekter som SFI, SFF og FME til Forskningsrådet. NMBU bør vurdere å utvikle en slik ordning. Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. NMBU har en tydelig ambisjon om å søke om og få tildelt en SFU i neste søknadsrunde. Det foreslås å gi støtte til miljøer som ønsker å søke SFU. 2 Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

11 11 For ytterligere å styrke noen forskningsmiljøer som har potensiale til å få gjennomslag på prestisjeprosjekter foreslås det å etablere NMBUs program for toppforskerrekruttering. NMBUs program for toppforskerrekruttering har til hensikt å rekruttere internasjonalt ledende forskere til NMBU for å heve kvaliteten i fagmiljøet og som et ledd i utviklingen av flere fremragende forskningsmiljøer. NMBU har fått 3,7 mill kroner fra Kunnskapsdepartementet for 2015 øremerket til slik rekruttering (jf. KDs tildelingsbrev 2015). Etter diskusjoner i NMBUs Forskningsutvalg, ved instituttene og i fakultetsstyrene foreslås det å rekruttere 3-4 yngre forskere med stort potensiale. Rekruttering skjer gjennom en åpen utlysning og de som rekrutteres ansettes i 6-7-årige stillinger på innstegsvilkår med intensjon om videre karrierevei inn mot en fast vitenskapelig stilling. Oppstart anbefales fra januar Dette forslaget forutsetter at KD tildeler midler for perioden Kvalitet i alle ledd: NMBU skal ha en kultur som fremmer kvalitet i alle ledd. NMBU kjennetegnes av høy kvalitet innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling og har en profesjonell og framtidsrettet administrasjon. Raushet, åpenhet og gjensidig respekt på tvers av organisasjonen skal fremstå som grunnpilarene får å nå dette målet. NMBU har per d.d. en rekke generelle virkemidler for økt kvalitet i forskning og utdanningen og innenfor alle fagmiljøer. Tiltakene favner bredt og betraktes ikke som ekstraordinære, men som en del av en kontinuerlig utvikling av organisasjonen. NMBU tildeler årlig rekrutteringsstillinger, midler til vitenskapelig utstyr og midler til utenlandsopphold og gjesteforskerstipend. NMBU tilbyr kurs for utvikling av generell kompetanse til vitenskapelig ansatte og ph.d.-kandidater. Det foregår prosesser for utvikling av fremragende utdanning. Her kan det nevnes utvikling av studieprogramporteføljen og en god kvalitetskultur, oppbygging av Læringssenteret, og utvikling av vitenskapelig ansattes og studenters arbeidsmiljø. NMBU ønsker å videreutvikle disse generelle virkemidlene på kort og lang sikt. NMBU ønsker å videreutvikle porteføljen av generelle kurs. I første omgang ønsker NMBU å utvikle et kurs i prosjektledelse og kurs i presentasjonsteknikk for ph.d.- kandidater. Forsknings- og undervisningsledelse skal også støttes. NMBU ønsker å styrke ph.d.-veiledernes kompetanse gjennom utvikling av veilederkurs. Et veilederkurs har til hensikt å formalisere kravene til veilederkompetanse for hovedveiledere. På sikt ønsker NMBU å kunne tilby en kursportefølje som favner bredt.

12 12 For å øke koblingen mellom forskning og utdanning foreslås det at det etableres en prøveordning for et integrert master- og ph.d.-løp innenfor noen utdanninger. NMBU må legge til rette for å skape et miljø for innovasjon i hele organisasjonen. Dette vil gjøre universitetet i bedre stand til å utføre sine kjerneoppgaver og vil styrke kandidatenes kompetansefortrinn. Det er utfordringer knyttet til kapasitet både når det gjelder utstyr (vitenskapelig utstyr og utstyr til undervisning), laboratorier, undervisningslokaler og personale. Dette sees på som en hindring for å gi et godt forsknings- og utdanningstilbud til alle studenter og ansatte. Det vil være nødvendig å adressere problemstillinger knyttet til dette gjennom bedre utnyttelse av personaleressurser, infrastruktur og lokaliteter. Det bør gis økte ressurser til miljøer med store kapasitetsproblemer. Dette må sees på i sammenheng med utvikling av andre støttetjenester som blant annet bibliotek og Læringssenter. Det foreslås å igangsette to nye tiltak med formål om generell kvalitetsheving på utdanningen. Tiltakene handler om å øke kvaliteten i vurderingen av pedagogisk kompetanse ved ansettelser og om å gi uttelling for det arbeidet som legges ned på undervisning (pedagogisk merittering). NMBU ønsker å styrke av teoretisk plattform og erfaringsutveksling innen faglig ledelse og generell lederutvikling, kulturbygging og rolleavklaring på tvers av den nyfusjonerte organisasjonen. Universitetet ønsker å vedlikeholde og styrke sin posisjon med tydelige karakter av kvalitet til nytte for utdanningene og forskningen. Det foreslås at universitetet legger opp til aktiviteter på alle nivået som tar dette temaet opp i seg. NMBU ønsker en velfungerende administrasjon som gir profesjonell støtte til vitenskapelig ansatte og studenter. For å nå dette målet bør det bli mer samhandling mellom de ulike enhetene i universitetsadministrasjonen og mellom enhetene og instituttene. Hvordan universitets administrative ressurser best organiseres for å sikre profesjonalitet og effektivitet vurderes i organisasjonsgjennomgangen som er planlagt i I denne sammenhengen vil det være viktig å se organiseringen fra brukers ståsted; være seg student, pedagog, forsker, talent, leder, medarbeider mv. Her er det rom for utvikling av dagens organisasjons- og samhandlingsmodell og hvor god tilgjengelighet, forenkling og kvalitet er det mest sentrale.

13 13 Tiltakene summeres seg til følgende foreløpige budsjett (beløp i 1000 kroner; se vedlegg 3 for detaljer): Kvalitet i alle ledd Satsing på talenter Prestisjeprosjekter* Sum *KDs øremerkede midler på 3,7 mill. kr til rekruttering av toppforskere kommer i tillegg. Ressurser til administrativ støtte for å øke NMBUs EU-portefølje prioriteres høyt og skal sikres ved omfordeling av ressurser ved universitetet. Vurdering NMBU har høye ambisjoner innenfor forskning og utdanning. NMBU skal ha forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanne kandidater som har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv. NMBU skal ha en kultur som fremmer kvalitet i alle ledd. Forslaget om en satsing på fremragende forskning og utdanning skal danne grunnlaget får å nå disse målene. Satsingen skjer innenfor både forskning og utdanning fordi forskning og utdanning må sees i sammenheng og bør skje som parallelle og så langt som mulig, integrerte løp. Satsingen på fremragende forskning og utdanning har blitt utarbeidet på grunnlag av diskusjoner ved hele universitetet. Det har blitt identifisert mange gode forslag til tiltak og prosessen har ført til en aktiv bevisstgjøring av kvalitetsbegrepet ved universitetet. Diskusjonene rundt kvalitet og utvikling har en stor verdi i seg selv og vil være et bærende element også i det videre arbeidet. Rektor mener at tiltakene i avsnittet over samlet sett vil bidra til fremragende forskning og utdanning på kort og lang sikt. Tiltakene i denne saksfremstillingen er valgt framfor andre på grunnlag av gode erfaringer med lignende tiltak fra andre universiteter og favner både i bredden og på toppen. Arbeidet med og implementeringen av tiltakene vil være med å legge grunnlaget for den videre utviklingen av universitetet og vil kunne medføre større endringer av mål og styringsparametere på lang sikt.

14 14 Det legges til grunn at disse tiltakene er starten på arbeidet med satsingen. For å nå målene med satsingen er det nødvendig å ta andre og ytterligere grep. Dette gjelder blant annet utvikling av NMBU som organisasjon for å på best mulig måte understøtte utviklingen av fremragende forskning og utdanning. Innspillene fra fakulteter, institutter og administrative enheter er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Tiltak som ikke er finansiert per i dag og kan startes i inneværende år inngår i forslaget til revidert budsjett. Budsjettforslaget for 2016 og videre har også tatt høyde for tiltakene som er foreslått i satsingen Fremragende forskning og utdanning. Økte administrative ressurser til EU-arbeidet er foreslått ved omfordeling av ressurser ved universitetet. Forslaget om en insentivordning for å øke engasjementet blant vitenskapelig ansatte for flere EU-prosjekter vil bli diskutert ytterligere. Satsingen på fremragende forskning og utdanning er viktig for at NMBU skal nå målet om å ha en fremtredende posisjon blant universiteter i Norge og internasjonalt. Satsingen skal bidra til at NMBU utdanner kandidater med høy faglig kompetanse, har forskningsmiljøer som er internasjonalt ledende innenfor universitetets fagområder og bidrar til innovasjon og verdiskapning til det beste for et bærekraftig samfunn.

15 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Kvalitet i alle ledd NMBU har per d.d. en rekke generelle virkemidler for økt kvalitet i forskning og utdanning og innenfor alle fagmiljøer. Under følger forslag til tiltak som vil ytterligere styrke kvaliteten innenfor forskning og utdanning. Forslag til tiltak Kvalitet i alle ledd Kurspakke generelle kurs Presentasjonsteknikk Prosjektledelse Veilederkurs Budsjett (kr) (årlig ) (årlig ) (i ) Faglig ledelse/forskningsledelse/ utdanningsledelse Forsknings- og utdanningsledelse Ledergruppeutvikling Utvikle lederplattform for NMBU (i 2015) (i 2016 og 2018) (i 2015) Støttetjenester, læringsmiljø og infrastruktur Forslag om opptrappingsplan for infrastruktur bør utarbeides Utvikling av studieprogramporteføljen Videreutvikle en god kvalitetskultur Oppbygging av Læringssenter Økt aktivitet Ytterligere økt aktivitet Utvikle rekrutteringsprosessene ved fokus på kompetanse innen utdanning (i 2015) (årlig fra 2016) Utvikle nye kriterier for pedagogisk merittering Tabell 1. Oversikt over forslag til nye tiltak innen Kvalitet i alle ledd. US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

16 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Kurspakke generelle kurs NMBU tilbyr i dag kurs i akademisk skriving og presentasjonsteknikk for ph.d.- kandidater (via Matsatsingen), kurs i forskningsledelse via UiO, veilederforum for ph.d.- veiledere og kurs i søknadsskriving til utlysninger i EU. NMBU foreslår å utvikle en kurspakke basert på eksiterende kurs, men i tillegg utvide porteføljen. Den «nye» kurspakken vil representere et mer komplett tilbud i forhold til generell kompetanseheving for ph.d.-kandidater og vitenskapelig ansatte. I revidert budsjett for 2015 foreslås det oppstart av noen nye kurstilbud høsten 2015 (se tabell 1). På lengre sikt bør «kurspakken» videreutvikles ytterligere og blant annet inneholde kurs i generell søknadsskriving, innovasjon og entreprenørskap, nettverksbygging, «hvordan bygge en god forskergruppe?», karriereplanlegging/cv-bygging. Faglig ledelse/forskningsledelse/utdanningsledelse NMBU er fortsatt i dag, og vil i en lang tid fremover, være preget av å være en nylig fusjonert virksomhet og står ovenfor utfordringer knyttet til kulturutvikling, rolleavklaring og implementering av nye systemer og prosedyrer. NMBU må bygge god kultur blant ansatte og ledere på tvers av organisasjonen. Et slikt arbeid må knyttes tett opp imot arbeidet med fremragende forskning og utdanning og herunder spesielt målet om kvalitet i alle ledd. NMBU ønsker å legge til rette for lederutvikling på alle nivå i organisasjonen. NMBU ønsker å tilby lederutviklingskurs for forskningsledere og utdanningsledere høsten Forskermobilitet Forskermobilitet er et viktig kompetansehevende tiltak for den enkelte forsker, stimulerer til nettverksbygging og bidrar til internasjonalt samarbeid. NMBU har interne stipendmidler for å dekke utenlandsopphold for forskere i forskningstermin, utenlandsopphold for ph.d.-kandidater, postdoktorer og spesialistkandidater og gjesteforskerstipend. Budsjettet til dette var for 2015 på 3,45 millioner kr. Det kom inn 47 søknader til disse utlysningene på totalt 5,38 millioner kr. En utvidet satsing på forskermobilitet diskuteres i forbindelse med budsjettet for US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

17 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Rekrutteringsstillinger NMBU har i dag 153 rekrutteringsstillinger som fordeles til instituttene og utgjør en viktig del av forskningsressursen ved NMBU. NMBU må rekruttere dyktige kandidater og ha effektive rekrutteringsprosesser. 20% av de årlige ledige stillingene ligger innenfor rektors strategiske «pott» og tildeles etter gitte kriterier som bygger på målet om flere fremragende fagmiljøer ved NMBU. Det er åpnet for mer fleksibel bruk av rekrutteringsstillingene i fht balansen mellom antall ph.d.- og postdoktorstillinger. Dette kan gi instituttene mer handlingsrom, men bør også følges tett slik at man ikke over tid får en uønsket skjevhet. Innstegstillinger kan også benyttes som rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger. Etablering av en prøveordning for et integrert master- og ph.d.-løp innenfor noen utdanninger. Integrert master- og ph.d.-løp er en modell for doktorgradsutdanning der kandidater tas opp på et ph.d-program og starter sin ph.d-utdanning før de har fullført sin master. Opptaket er betinget av at kandidaten oppnår god nok karakter på masteroppgaven. Målsetting med ordningen er rekruttering av dyktige masterstudenter før de er ferdige med graden og går ut i jobber i næringslivet. NTNU opprettet en slik prøveordning i 2004 innenfor Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Ordningen ved NTNU har fått gode evalueringer. NMBU bør utrede en modell for et integrert master- og ph.d.-løp innenfor noen utdanninger. Støttetjenester, læringsmiljø og infrastruktur En stor del av forskningen som forgår på NMBU er avhengig av moderne forskningsinfrastruktur for å bli et fremragende universitet og være attraktive partnere i større forskningsprosjekter. NMBUs ambisjon er å ha en oppdatert utstyrspark og å utvikle noen særs gode utstyrsplattformer innen NMBUs fagområder hvor vi naturlig hevder oss (jf. NMBUs strategi for ). Det er viktig at instituttene samordner innkjøp, tilgang og bruk av forskningsinfrastruktur og at TDI-modellen må innføres. For 2015 hadde NMBU et budsjett på 8,2 millioner kr til forskningsinfrastruktur som ble lyst ut høsten Det kom det inn 37 søknader for totalt 64,3 millioner kr. En utvidet satsing på vitenskapelig utstyr diskuteres i forbindelse med budsjettet for 2016 samt en opptrappingsplan fram mot Det pekes på kapasitetsproblemer både når det gjelder utstyr, lokaliteter og personale, som en hindring for å gi et godt utdanningstilbud til alle studenter. Dette er utfordringer som også ble tatt opp i rapportene fra programevalueringen i Disse problemstillingene må adresseres gjennom flere ulike prosesser (blant annet i strategisk US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

18 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 campusplan og gjennomgang av studieprogramportefølje) i de kommende årene.bedre utnyttelse av personaleressurser, infrastruktur og lokaliteter og økte ressurser til miljøer med store kapasitetsproblemer bør vurderes i likhet med utvikling av støttetjenester som bibliotek og Læringssenter. Utvikling av studieprogramporteføljen Fremragende utdanning betyr kvalitet både i helhetlige utdanningstilbudet og i de bærende elementene - studieprogrammene. Studieprogramporteføljen skal svare til visjon og samfunnsoppdrag og ha sitt utgangpunkt i forskningsbasert kunnskap. Grunnlaget for arbeidet med programportefølje, programinnhold og undervisning ligger i NMBUs Læringsfilosofi og NMBU-nøkkelen. En fremtidsrettet og attraktiv portefølje skal tiltrekke gode studenter med høye ambisjoner på NMBUs fagområder. Universitet arbeider med å utvikle porteføljen og adresserer i den forbindelse problemstillinger knyttet til små fagmiljøer/ program, like program, programmer med svak søkning, samfunns ansvar, og fordeling av studieplasser mellom fakulteter og program. Videreutvikle en god kvalitetskultur NMBU har en grunnleggende god kultur for dialog om og arbeid med kvalitet. Med en ny visjon og strategi og en ny organisering peker det seg imidlertid ut nye områder ut for forbedring. NMBUs kvalitetssikringssystem er under utvikling og vil blant annet omhandle kvalitet i studieprogrammene (bachelor, master og ph.d.), instituttenes kvalitetsarbeid og tydelighet i beskrivelse av ansvar og roller. Det vil også rettes oppmerksomhet mot god forsknings- og utdanningsledelse Oppbygging av Læringssenter Universitetet har hatt et Læringssenter i mange år. Det har utviklet seg fra å være en veiledningstjeneste rundt pedagogisk bruk av Fronter og andre støttesystemer til å tilby tjenester og opplæring for aktiv bruk av IKT i undervisningen. Læringssenteret har også vært en vesentlig bidragsyter for å få NMBUs Læringsfilosofi på plass. Innspillene fra instituttene er entydige når det gjelder behovet for en felles pedagogisk støttetjeneste som kan legge til rette for utvikling av undervisningen og for en levende dialog rundt pedagogiske problemstillinger. Det legges i 2015 opp til en utvidelse av virksomheten i Læringssenteret som bør skje i tett dialog med brukerne. Seminarer med pedagogiske/didaktiske temaer, individuell US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

19 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 støtte og veiledning i bruk av IKT og oppbygging av idebank med opplegg for hvordan instituttene selv kan arbeide med utvikling av undervisningen, for eksempel med kollegaveiledning og undervisningsseminarer, vil være viktige tiltak i senterets regi. Arbeidet med å styrke senteret er i gang. Utvikle rekrutteringsprosessene ved fokus på kompetanse innen utdanning NMBU ønsker å tiltrekke seg gode søkere og rekruttere de beste kandidatene til ledige stillinger. Kompetanse innen både forskning og undervisning bør vektlegges. Utdanningsinstitusjonene er forpliktet i henhold til universitets- og høyskoleloven, å vurdere pedagogiske kvalifikasjoner hos søkere til vitenskapelige stillinger. Kravene til søkernes kvalifikasjoner innen undervisning ligger indirekte i NMBUs Læringsfilosofi, men NMBU mangler en felles metode/kriterier for å vurdere kvaliteten i undervisningskompetansen hos søkere til vitenskapelige stillinger. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har utviklet en måte å innhente dokumentasjon over pedagogiske meritter og en systematikk i vurderingen av pedagogisk dyktighet. Som del av den «pedagogiske merittporteføljen» skal søkerne levere en pedagogisk egenrefleksjon og en plan for hvordan søkeren ser for seg utvikling av rollen som underviser. Det anbefales at det innføres en ordning på linje med den ved SLU, inkludert krav til oversikt over pedagogisk praksis, notat med pedagogisk selvrefleksjon og fremtidsvisjon/utviklingsplan, ved NMBU. NMBUs tilbud om pedagogisk skolering (Uniped) når du først er ansatt, som avspeiler et ønsket nivå for pedagogisk basiskompetanse vil bli videreført. Et forslag til ordning vil bli utarbeidet i 2015, med sikte på implementering i Innføringen av ordningen skal støttes opp med andre tiltak; tilpasning av utlysningsteksten, gjennomgang av rutiner for sammensetningen av ansettelseskomiteer og oppbyggingen av et kurs/seminartilbud for ansatte ved Læringssenteret. Utvikle kriterier for pedagogisk merittering Universitets- og høyskolesektoren preges av at forskning og utdanning teller ulikt når det kommer til merittering. Det er i stor grad resultater innen forskningen som vektlegges i ansettelser og opprykk, og dette kan følgelig styre valg av karrierevei for den enkelte og gå ut over kvaliteten i undervisningen som gis ved institusjonen som helhet. US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

20 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Det finnes per i dag ikke offisielle retningslinjer eller kriteriesett for pedagogisk merittering. Derimot er det stor interesse og pedagogisk merittering diskuteres i flere fora, herunder UHR og Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk diskuterer disse spørsmålene for tiden. Videre har NTNU og UiT gått sammen om et prosjekt for å se på muligheter for å få til en meritteringsordning. Det foreslås at det ved NMBU, i påvente av nasjonale retningslinjer, skal legges større vekt ved meritter knyttet til utvikling av undervisningen ved for eksempel lønnsforhandlinger, og dette skjer fra høsten US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

21 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Satsing på talenter Forslag til tiltak Satsing på talenter Budsjett (kr) NMBUs talentutviklingsprogram (i 2015) (årlig ) Støtte til prosjekter innen innovativ undervisning 1 prosjekt 2-3 prosjekter (i 2015) (årlig ) Tabell 2. Oversikt over forslag til nye tiltak innen Satsing på talenter. NMBUs talentutviklingsprogram NMBU ønsker å få fram flere internasjonalt ledende forskere/ forskningsmiljøer innen universitetets fag gjennom NMBUs talentutviklingsprogram. Programmet har til hensikt å gi noen vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg og bygge kompetanse slik at de stiller sterkere i konkurransen om finansiering fra Horisont 2020, Forskningsrådet og andre tilsvarende toppforskningprogrammer. Forskningsutvalget ved NMBU gikk inn for dette programmet i møtet (FU-sak 13/2015 i FUmøtebok ). Forskningsutvalget gikk inn for at programmet ikke skal gjelde for enkeltforskere i professorstillinger, noe noen av instituttene mener bør vurderes. Oversikt: Budsjett per år: 4 mill kr. Treårig forsøksordning med deltakere. Forskere i programmet skal være enkeltforskere i postdoktor, forsker, 1. amanuensis stillinger ved NMBU med et særlig potensiale for å bli fremragende forskere. Forskere i programmet vil få en tildeling på kr per år i tillegg til mentor og deltakelse på halvårlige samlinger. Pengene skal brukes på å bygge kompetanse. Forskere i programmet bør vurdere kompetansebygging innenfor undervisning og veiledning. Forskere i programmet bør ha et utenlandsopphold på minimum 3 måned i løpet av programperioden. US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

22 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Forskere i programmet må sende minst en søknad til Horisont 2020, Forskningsrådet og andre tilsvarende toppforskningsprogrammer underveis i programperioden. Forskere i programmet utvelges av en ekstern komite bestående av seks medlemmer. Hvert fakultet oppnevner to av komiteens medlemmer. Evalueringer (ikke mer enn 3 år gamle) i fbm søknader til i Forskningsrådet, EU og andre toppforskningprogrammer legges til grunn ved utvelgelse av kandidater. Detaljert beskrivelse i FU-sak 13/ 2015 i innkallingen til FU møte Støtte til prosjekter innen innovativ undervisning NMBU har per i dag ingen støtteordninger for utvikling av innovativ undervisning utover tildeling av Utdanningsprisen. Enkeltstående prosjekter har blitt finansiert via rektors pott med ekstra midler eller eksternt finansiert via blant annet Norgesuniversitetet. Ved NTNU har man iverksatt en større satsing på utvikling av innovativ undervisning, «NTNU toppundervisning», parallellt med satsingen på toppforskning. Støtte til enkeltstående prosjekter (inntil kr) er en viktig del av denne satsingen og det har kun blitt gitt støtte til prosjekter som deler sine erfaringer og resultater. Prosjektene som støttes bør også ha til hensikt å å posisjonere fagmiljø på nasjonale eller internasjonaler samarbeids- og formidlingsarenaer for utdanning. Satsingen har blant annet resultert i «Virtuelle kjemiske rom», «Smart læring» og «Prosjekt innovativ lærerutdanning - PROSJEKTIL». Alle fagmiljøer på NTNU kan søke om midler til et prosjekt eller forprosjekt. Det foreslås at det innføres en støtteordning ved NMBU etter NTNU-modell, hvor det gis støtte 2-3 prosjekter i 2015 og i Rammen for støtteordningen tenkes å være 1 mill. kroner per år. Det bør settes opp klare kriterier for tildeling av støtte. US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

23 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Prestisjeprosjekter Forslag til tiltak Prestisjeprosjekter Budsjett (kr) NMBUs program for toppforskerrekruttering (årlig ) Støtte til miljøer som ønsker å søke om status for SFU. Engangsstøtte til 1-3 prosjekter. Støtte til miljøer som ønsker å søke om status for SFF/SFI/FME (i 2015) (årlig ) Prosjektverktøy store prosjekter, programvare (i 2015) (årlig ) Administrativ støtte EU årlig ved omdisponering av ressurser Tabell 3. Oversikt over forslag til nye tiltak innen Prestisjeprosjekter. NMBUs program for toppforskerrekruttering Kunnskapsdepartementet har tildelt NMBU 3,7 mill. kroner for å rekruttere internasjonalt ledende forsker(e). Rekruttering av fremragende forskere skal være en ressurs for høyere utdanning og forskning og bidra til å heve kvaliteten på de norske fagmiljøene. Formålet med satsingen er å styrke institusjonenes evne til å tiltrekke seg internasjonalt ledende forskere og bidra til finansiering av den faglige aktiviteten til forskerne som ansettes. Institusjonene er selv ansvarlig for rekruttering og tilsetting. Forskeren som får støtte skal ha hovedtilknytning til den norske institusjonen (jf. KDs tildelingsbrev). Det forventes at universitetet også stiller med egne midler slik at sannsynligheten for å lykkes med en slik rekruttering blir størst mulig. Kunnskapsdepartementet fastsatte 24. mars 2015 en ny forskrift om ansettelser på innstegsvilkår. NMBU har fått innvilget å ansette i 15 stillinger på innstegsvilkår. Rekruttering av fremragende forskere til NMBU bør sees i sammenheng med tildelingen av innstegsstillinger til NMBU. Basert på innspill fra Forskningsutvalget ved NMBU samt innspill fra instituttene og diskusjoner i fakultetsstyrene foreslås det å rekruttere 3-4 yngre forskere med et stort potensiale til 3-4 nyopprettede innstegsstillinger ved NMBU. US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

24 US-sak 55/2015 Vedlegg 3 Oversikt: Budsjett per år: 5,2 mill kr (fordelt på 3,7 mill kr fra KD og 1,5 mill kr fra NMBU) Engangstildeling: 3-4 rekrutteringsstillinger fra «rektors strategiske pott». NMBU rekrutterer 3-4 internasjonalt ledende yngre forskere med stort potensiale. Forskere i programmet skal ha minimum tre-fem års erfaring som postdoktor, høy faglig dyktighet og evne til å arbeide selvstendig. Forskere i programmet ansettes i 6-7-årige midlertidige innstegsstillinger med intensjon om videre karrierevei mot en fast vitenskapelig stilling. Stillingene finansieres sentralt i 4 år og instituttene som ansetter finansierer de resterende 2-3 årene. Institutt(ene) som ansetter forskere i programmet må planlegge for en eventuell fast ansettelse i sine bemanningsplaner. Forskere i programmet får tildelt 0,1 mill kr i driftsmidler per år og en rekrutteringsstilling fra «rektors strategiske pott». Forskere i programmet rekrutteres via en åpen utlysning. Det opprettes en komite, bestående av eksterne medlemmer, for endelig utvelgelse av kandidat(er). Støtte til miljøer som ønsker å søke om status for SFU Sentre for fremragende utdanning er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. SFU-ordningen, som forvaltes av NOKUT, er en parallell til Sentre for fremragende forskning (SFF) og andre toppsenterordninger innen forskning. Rektor har en tydelig ambisjon om at NMBU skal søke om SFU i neste søknadsrunde. Det legges opp til at NMBU bør ha 1-3 søknader inne i søknadsrunden i Det foreslås at det kan gis en økonomisk støtte til hvert av prosjektene som ønsker å søke til utvikling av søknaden. Samlet ramme for denne støtteordningen tenkes å være kroner i Det tenkes videre at Læringssenteret kan gi veiledning til miljøer som ønsker å søke om SFU, og det er allerede knyttet noen kontakter i den anledning. US-sak 55/2015 Fremragende forskning og utdanning 18. juni

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Innspill fra instituttene US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Forslag fra INA om tiltak for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning ved NMBU Svar: 8. mai 2015, Forskningsavdelingen, epost til Solveig

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag. Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø

Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag. Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø Rapport 22/2015 Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Forslag til tiltak finansiert av styrets frie midler:

Forslag til tiltak finansiert av styrets frie midler: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøyskolen Vedlegg 2 til sak 18/2015 Til Rektor Vår ref. 15/01516 Dato 07.05.15 Handelshøyskolens innspill - Forslag om tiltak for å nå målet om mer

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 Det innkalles med dette til Fakultetsrådsmøte 25. september 2015, kl. 11-14, Sted: V634, Pilestredet 44 (Elisabeth

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014

Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014 Notat Til Fakultetsstyret for veterinærmedisin og biovitenskap Vår ref. 14/00745 Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge Høyland, tlf. Ingeborg.hoyland@nmbu.no Vår dato 19.11.2014 Innkalling til fakultetsstyremøte

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer