Ingrid Melve Magnus Strømdal, konst til 1.5 Thorleif Hallén (fra 1.5) * Seksjon/koststed (gjelder kun mor) * Prosjekttype

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ingrid Melve Magnus Strømdal, konst til 1.5 Thorleif Hallén (fra 1.5) * Seksjon/koststed (gjelder kun mor) * Prosjekttype"

Transkript

1 Utarbeidet av: Ingrid Melve Sist oppdatert: Godkjent av: Dato for godkjenning: PROSJEKTINFORMASJON * Prosjektnavn Prosjektnummer ecampus opptak U * Tilknytning til andre prosjekt og/eller program i UNINETT ecampus-programmet, bygger på nett-infrastruktur * Oppdragsgiver Prosjekteier Prosjektleder ecampusprogrammet (KD), Uninett (Petter Kongshaug) Ingrid Melve Magnus Strømdal, konst til 1.5 Thorleif Hallén (fra 1.5) * Seksjon/koststed (gjelder kun mor) * Prosjekttype U20 Tjeneste felles INTERN samt egeninnsats fra EKSTERN PROSJEKTBESKRIVELSE * Bakgrunn Det er behov for en enkel, skalerbar løsning for opptak blant annet av forelesninger og konferanser. En slik løsning bør integreres med nøkkelkomponenter i felles IKT-arkitektur for høgere utdanning. Løsningen må støtte behovene både fra forskning og utdanning, og bidra til formidling fra UH-sektoren til målgruppene for hvert enkelt opptak. Samarbeid med SAKkonstellasjoner prioriteres. I dag skjer det en omfattende aktivitet hos universiteter og høgskoler på opptak/streaming av forelesninger, konferanser og undervisningsmateriell. Noe av dette arbeidet er bygd opp i samarbeid med Norgesuniversitetet, som for eksempel Podcast-håndboka, mens andre initativ er knyttet til fjernundervisning eller distribuert undervisning. Andre initativ er knyttet til behovet for digital læringsressurser brukt både på og utenfor campus. Mange institusjoner har aktivitet knyttet til automatisering og effektivisering av både produksjon, forvaltning og distribusjon av materiell. I dag er det oftest enkeltpersoner som står for produksjon, og forvaltningsaspektet trenger å løftes fra de indivuelle ildsjelene til det institusjonelle plan. De organisatoriske og pedagogiske aspektene bør ikke undervurderes, og dialog med fagmiljøene er viktig for å komme fram til gode løsninger. Prosjektet mottar leveranser fra et eget utviklingsprosjekt «ecampus utvikling i IoU» med rapporter om konsekvenser for videoformater, HTML5 og annen teknologiutvikling. * Formål Prosjektet skal teste ut, dokumentere og legge til rette for opptaksløsninger i UH-sektoren. Konkrete problemstillinger skal testes ut i tett samarbeid med universiteter og høgskoler. * Prosjektmål Prosjektet skal se på løsninger for å gjøre opptak av i stor skala (5-40% av alle forelesninger) i UH-sektoren i Norge. Konkrete problemstillinger skal testes ut i tett samarbeid med Utkastnummer mal: 1.01 Mal utarbeidet:

2 universiteter og høgskoler. Løsningene som velges må støtte samarbeid på tvers mellom flere institusjoner, slik at vi støtter SAK-prosessene og også kan løfte løsninger fra det lokale til det nasjonale. Prosjektet skal Skrive et scenariedokument som underlag for dialog med universiteter og høgskoler om behov for opptak. Vurdere kost/nytte for storskala forelesningsopptak ved å sammenligne tall fra løsninger basert på åpen kildekode og andre leverandører. Se hvordan overgang til nye videoformater i samsvar med krav i Standardkatalogen vil påvirke kostnader. Lage et notat til dekanene og studiesjefene som sammenfatter argumentasjon rundt opptak av forelesninger. Starte arbeid med enkle avklaringer for jus og opptak, noe som bør samordnes med arbeidet i DelRett-tjenesten for rådgivning om digitale læringsressurser og opphavsrett. Vurdere hvilke integrasjonspunkter som er viktige for forelesningsopptak når dette skal gjøres i stor skala. Planlegge videre arbeid for integrasjon med vurdering av omfang. Dette arbeidet spilles inn til arkitekturarbeidet i Uninett. Etablere en norsk arbeidsgruppe som tester ut om brukervennlighet, lydkvalitet og undervisningsbehov tilfredsstilles gjennom bruk av Matterhorn/MediaMosa. Avklare om Opencast/Matterhorn kan brukes for storskala opptak i norsk sammenheng. Delta aktivt i Opencast-miljøet både gjennom postlister, nettmøter og eventuell fysiske samlinger Utvikle støtte i Matterhorn for autentisering, autorisasjon og gruppehåndtering i samsvar med sektorens behov og Feide, dersom Matterhorn tilfredsstiller kravene til bruk i norsk UH-sektor Etablere en enkel felles depot-løsning for dem som ønsker å dele sine forelesningsopptak, og formidle erfaringer fra dette til sektoren. Depotløsning må støtte samarbeid på tvers og skal brukes til å forstå forvaltningsaspektene av opptak. Prosjektet skal være forankret på flere plan: hos produsenter av opptak, hos mediesentre/av/fjernundervisningsstøtte, hos studiedirektører og hos fagpersoner. Prosjektet skal vurdere hvordan studenter kan bruke enkle opptaksløsninger i sine fag, og se på noen alternativer for slike løsninger. Utrede og utprøve problemstillinger knyttet til metadata, lagring og gjenfinning; i samarbeid med UiO Formidle erfaringer fra bruk av OpenCourseWare og andre åpne løsninger (for eksempel hos NTNU) til hele UH-sektoren Lage og oppdatere UFSer om utstyr og rammer for opptak * Eventuelle avgrensninger Prosjektet skal ikke gjøre opptak, men være en samarbeidsagent for arbeid med opptak i UHsektoren. Arbeid med forelesningsopptak er prioritert, og det som skal deles åpent prioriteres foran det som kun publiseres i lukkede miljøer (rom i LMS, til enkeltpersoner). Universell utforming og tilgang bør ivaretas, og miljøer som arbeider med dette bør inviteres inn i arbeidet. Det vil bli levert pilot-tjenester, men produksjonsfasen er ikke tatt med i dette mandatet. Dersom det skalles av produksjonstjenester underveis, skal egne mandat opprettes for dette. Utkastnummer mal: 1.01 Mal utarbeidet:

3 * Er prosjektet knyttet opp mot UNINETTs og/eller det enkelte selskaps strategi og/eller handlingsplan? * Prosjektets tilknytning, eller mangel på tilknytning, til UNINETTs og/eller det enkelte selskaps strategi og/eller handlingsplan. Visjon: Ny innsats skal understøtte universitetenes og høgskolenes primæroppgaver innen forskning, undervisning og formidling. Et av satsningsområdene i UNINETTs strategi for er bedre støtte til utdanning, forskning og formidling. ecampus er det viktigste virkemiddelet for UNINETT på dette området. UNINETTs strategidokument oppsummerer dette med punktene: UNINETT skal bidra til at det i uh-sektoren ytes mer direkte IKT-støtte til primæraktivitetene forskning, utdanning og formidling. Alle institusjonene i sektoren skal aktiveres og involveres i dette arbeidet. 3-4 piloter for verktøy til applikasjonsstøtte skal utvikles og utprøves i samarbeid med institusjoner i sektoren. Opptaksaktiviteten er en av disse pilotene som skal prøve ut verktøy for applikasjonsområdet opptak, sett hele verdikjeden under ett (produksjon, forvaltning, bruk og distribusjon) E-infrastruktur, støttesystemer og applikasjoner inngår i et slikt samarbeid * Antatt dato for gjennomført planleggingsfase (B2)? Antatt dato for avslutning av prosjektet (B4)? JA PROSJEKTETS OVERORDNEDE PRIORITERING Gi en overordnet prioritering for prosjektet av faktorene listet i tabellen nedenfor. Benytt en skala fra 1 (høyest prioritet) til 4 (lavest prioritet). Ingen av faktorene kan ha samme prioritet. *Ferdigtidspunkt *Kostnad *Omfang *Kvalitet RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTARBEIDET Krav til styring av prosjektet ecampus-programmet har egen styringsgruppe. Det bør opprettes en egen åpen arbeidsgruppe i sektoren for dette prosjektet. Krav til dokumentasjon Det skal skrives jevnlig på om prosjektets resultater og framdrift. Vurderinger som gjøres skal forelegges arbeidsgruppen skriftlig for kommentar og innspill. UFSer som oppdateres skal gjennom vanlig kvalitetssikring i sektoren, og publiseres åpent. Kost/nyttevurdering skal foreligge som rapport til sektoren før B4 Vurdering av integrasjonspunkter skal i form av diskusjonsnotat Utkastnummer mal: 1.01 Mal utarbeidet:

4 Rapporteringskrav Krav til prosjektmetodikk legges fram i åpen møte for høgere utdanning og presenteres inn i det øvrige arkitekturarbeidet før B4. Notat til dekaner og studiesjefer skal presenteres både i kortform og som et mer omfattende notat med bakgrunnsinformasjon. Dette bør samordnes med arbeid hos Norgesuniversitetet. Arbeid knyttet til juridiske spørsmål koordineres med DelRett-tjenesten. Prosjektet rapporterer aktivitet hver måned til ecampus programleder. Programstyret skal ha kvartalsvis rapport og tilgang på månedlige rapporter, samt at det skal varsles om spesielle hendelser. Aktiviteten inngår i ecampus-programmet, der KD skal ha kvartalsvis rapport. ecampus rapporterer direkte til UNINETT styre. Krav til involvering av personressurser i sektoren og samarbeid med flere institusjoner om konkret utprøving. Deltagelse i Opencast-miljøet følger deres prosjektmetodikk. ANNEN VIKTIG INFORMASJON Arbeidet med opphavsrett bør samordnes med Norgesuniversitetets initativ DelRett, og en felles rådgivingstjeneste er nyttig for ikke å stoppe opp i juridiske problemstillinger. Redegjør for eventuell annen viktig informasjon om prosjektet eller dets rammebetingelser. RESSURSPLANLEGGING OG BUDSJETT Det skal videre redegjøres for ressursbruk og kostnadsbudsjett. Dette gjøres i to trinn: 1. Detaljert ressurs- og kostnadsbudsjett for planleggingsfasen av prosjektet 2. Et estimert, overordnet ressurs- og kostnadsbudsjett for gjennomførings- og overleveringsfasen. Dobbelklikk på tabellen nedenfor og bearbeid regnearket. Verdiene i DE GULE cellene beregnes i regnearket, og skal ikke endres. Merk! Timepris oppgis kun for de prosjektene dette er aktuelt for. Dersom timepris ikke oppgis vil timekostnaden være null, og total kostnad beregnes eksklusive timekostnader. Gjeldende timepriser fås på forespørsel hos Utkastnummer mal: 1.01 Mal utarbeidet:

5 * RESSURSER FOR PLANLEGGINGSFASEN (B1 B2) Angi hvem som ønskes inkludert i prosjektorganisasjonen i PLANLEGGINGSFASEN og som dermed vil være en del av utarbeidelsen av prosjektplan, gevinstrealiseringsplan og risikoanalyse. For hver ressurs, angi i kolonnen til høyre hvorvidt uttak av ressursen er klarert med dens linjeleder. (PL = prosjektleder, PD = Prosjektdeltager) Rolle Avdelings- / Klarert med PL/PD Navn selskpstilhørighet Timer Timepris linjeleder PL Magnus Strømdal Tjeneste ( JA ) PD Ingrid Tjeneste ( JA ) PD Thorleif Tjeneste 20 0 ( NEI ) PD 0 0 ( NEI ) 0 0 ( JA / NEI ) Sum 150 * TOTALT BUDSJETT FOR PLANLEGGINGSFASEN Timekostnad Direkte kostnader Total kostnad planleggingsfase: *ESTIMERT BUDSJETT TOTALT FOR RESTEN AV PROSJEKTET (B2 B4) I tabellen nedenfor skal timekostnader og direktekostnader for hele prosjektet, eksklusive planleggingsfasen, estimeres. Dette gjøres for å signalisere antatt omfang av prosjektet. Total Total kostnad Total kostnad Antall Ca. timepris timekostnad Direkte (ekskl. (inkl. arbeidstimer (hvis relevant) (hvis relevant) kostnader planlegging) planlegging) KOMMENTARER TIL ESTIMERT BUDSJETT TOTALT FOR RESTEN AV PROSJEKTET (B2-B4) *Kommenter usikkerheten til estimatene Involvering av sektoren må planlegges, dette legger føringer for prosjektet siden vi forutsetter en grad av egeninnsats fra institusjonene. Direktekostnader for 2011, estimater (se prosjektplan for endelig budsjett) Skriving og revisjon av UFSer: Utprøving og utredning om metadata: Jus-spørsmål, inkludert råd om CC-lisenser: Depot for forelesningsopptak: Skriving av notater: Utkastnummer mal: 1.01 Mal utarbeidet:

6 Reising, deltagelse internasjonalt for sektoren: Kommenter eventuelt personressurser for resten av prosjektet Vi trenger tilgang på personell som kan Feide-utvikling og er knyttet til arbeidet med grupper, slik at depotløsning passer inn arkitekturmessig med framtidige løsninger for forvaltning. På kost/nytte-analyse må det trolig hentes inn noe økonomisk kompetanse. Vi bør ha minst en person tungt involvert fra sektoren, helst fra de tyngste fagmiljøene på praktisk bruk av opptak i sektoren. Det hentes inn fagkompetanse både fra bibliotek/informasjonsvitenskap og fra IT-siden for å utforme UFS om metadata, oppdrag er satt ut UiO. Ekstern konsulent benyttes for oppdatering av utstyrskrav, slik at det blir nok spisskompetanse på lyd, akustikk, video, støttesystemer og markedssituasjonen på utstyr. IoU hos Uninett bør være involvert slik at vi eventuelt kan hente inn kompetanse på Matterhorn/MediaMosa. * Finansieringskilder Prosjektet finansieres gjennom ecampus-programmet, timeressurser fra IoU og egeninnsats fra sektoren. *OVERORDNET RISIKOVURDERING Oppgi identifiserte, overordnede risiko. Vurderingen skal være på et svært overordnet nivå, da prosjektleder skal gjennomføre en risikoanalyse i prosjektets planleggingsfase. Kjente risikofaktorer: For stort omfang på aktiviteten og manglende forankring i sektoren. En godt fungerende arbeidsgruppe(r) er kritisk Storskala opptak av forelesninger forkastes som aktuelt i høgere utdanning Manglende involvering fra de som faktisk gjør forelesningsopptak, slik at prosjektet blir en samling bokstaver på papir i stedet for relevante løsninger som kan brukes til hverdags Opencast-miljøets tilnærming til forelesningsopptak (arbeidsflyt, integrasjon med LMS, forretningsmodell/anbud, rettighetshåndtering etc) kan vise seg å ha liten relevans for norsk høgere utdanning Åpen kildekode-evangelister skremmer vekk brukere Stort spenn i prosjektets oppgaver krever både tekniske utviklere, teknologivurdering, erfaringsinnsamling, evaluering og skriveferdigheter Endring i Standardkatalogens krav til videoformater kan medføre behov for endringer i prosjektet Endring i undervisningsformer fører til endrede behov for opptak, mer interaksjon og mindre opptak er nødvendige. Utkastnummer mal: 1.01 Mal utarbeidet:

7 Større teknologiendringer kan medføre behov for justeringer, for eksempel knyttet til hva som er vanlige formater eller forventinger på nett (ref YouTube) Utkastnummer mal: 1.01 Mal utarbeidet:

Andreas O. Jaunsen Prosjekteier er en linjeleder i UNINETT- konsernet. Se forøvrig begrepsdeminisjon.

Andreas O. Jaunsen Prosjekteier er en linjeleder i UNINETT- konsernet. Se forøvrig begrepsdeminisjon. Utarbeidet av: Andreas O. Jaunsen, Gard Thomassen Sist oppdatert: 24 jan 2012 Godkjent av: Dato for godkjenning: Fyll ut malens hvite felter og Mjern all grå tekst. Alle felter merket med * må fylles ut.

Detaljer

PROSJEKTMANDAT PROSJEKTINFORMASJON. * Prosjektnavn Prosjektnummer. * Tilknytning til andre prosjekt og/eller program

PROSJEKTMANDAT PROSJEKTINFORMASJON. * Prosjektnavn Prosjektnummer. * Tilknytning til andre prosjekt og/eller program Utarbeidet av: Hildegunn Vada, Andreas Åkre Solberg og Snorre Løvaas Godkjent av: UNINETTs ledergruppe Dato for godkjenning: mandag 23. Juni 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2014 PROSJEKTINFORMASJON * Prosjektnavn

Detaljer

ECAMPUS HANDLINGSPLAN 2012-2016. 09.09.2013 Revidert høsten 2013

ECAMPUS HANDLINGSPLAN 2012-2016. 09.09.2013 Revidert høsten 2013 ECAMPUS HANDLINGSPLAN 2012-2016 09.09.2013 Revidert høsten 2013 ecampus handlingsplan 2012-2016 VISJON STUDENTER OG ANSATTE I NORSK UH-SEKTOR SKAL TILBYS ADGANG TIL ET SETT AV IKT-TJENESTER OG INFRASTRUKTUR

Detaljer

* Prosjektstart (dato) * Prosjektslutt (dato) 10.01.2011 31.12.2011 (planen går fram til denne dato, aktiviteten vil gå over lengre tid)

* Prosjektstart (dato) * Prosjektslutt (dato) 10.01.2011 31.12.2011 (planen går fram til denne dato, aktiviteten vil gå over lengre tid) Utarbeidet av: Jan Meijer Sist oppdatert: 3.3.2011 Godkjent av: Dato for godkjenning: Prosjektplanen fylles ut for hele prosjektperioden. Prosjektplanen skal godkjennes av prosjektgodkjenningsgruppen.

Detaljer

Årsrapport(2013( NOTAT. Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013

Årsrapport(2013( NOTAT. Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013 NOTAT Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013 Årsrapport(2013( ecampus legger til rette for systematisk digitalisering,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155 Saksnr Utarbeidet av: Lisbeth Pedersen Direkte tlf: 23302770 lpe@udir.no Deres dato: 2006/2155 Deres referanse: 200604599/MHE Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Kopi til: Dag Johnsen

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre L Prosjektbeskrivelse CRIStin 2.0 * 19.06.2014 Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Styringsgruppe

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Elæring ved Høgskolen i Telemark

Elæring ved Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Elæring ved Høgskolen i Telemark - Forslag fra en arbeidsgruppe - levert juni 2009 Digital kompetanse er [ ] i ferd med å bli en forutsetning for å delta i arbeidsliv og samfunnsdebatt

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Fagspesifikasjon. IKT-arkitektur for digital vurdering

Fagspesifikasjon. IKT-arkitektur for digital vurdering Fagspesifikasjon IKT-arkitektur for digital vurdering Rapporttittel: UFS148 IKT-arkitektur for digital vurdering Arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe for arbeidsflyt i digital vurdering og Arbeidsgruppe for arkitektur

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Styringsgruppen for Fleksibel utdanning Februar 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets forankring... 4 1.1. Styringsgruppens mandat og sammensetning...

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer