Studieplan. Årsstudium i offentlig styring og ledelse studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Årsstudium i offentlig styring og ledelse. - 2013. 60 studiepoeng"

Transkript

1 1 Studieplan Årsstudium i offentlig styring og ledelse studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: Studiet er etablert av Høgskolestyret:

2 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagforbundet og Kirkens Arbeidsgiverforening ønsker å samarbeide om etablering av et etter- og videreutdanningstilbud for medarbeider i offentlig sektor som ønsker å kvalifisere seg til lederstillinger i det offentlige. Studieplanen har som mål å bidra til kompetansehevning innenfor fagområder hvor behovet for formell lederutdanning i dag er stort. Det er en særlig utfordring at mange medarbeidere i offentlig sektor trenger fleksible deltidstilbud. Vi tilbyr med dette utdanningsmuligheter basert en kombinasjon av undervisningssamlinger og bruk av fjernundervisning med moderne undervisningsteknologi. For å møte framtidas kompetanseutfordringer er det også svært viktig med tverrfaglig kompetanseheving innenfor økonomi og organisasjons- og ledelsesfag med sikte på å gi tjenestetilbudet høyere kvalitet og sikre rett ressursutnyttelse i virksomheten. 2. Læringsutbytte Ledere og potensielle ledere for virksomheter i kommunene, kirken og annen offentlig virksomhet vil tilegne seg nødvendig kompetanse til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid og samspill med andre virksomheter. Dernest vil kandidatene tilegne seg kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten. Etter fullført kvalifikasjon skal kandidatene ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskap: Kunnskap om å utøve lederskap i henhold til kommunens krav og målsetninger. Kunnskap om lederrollen i spennet mellom tjenesteyter, beslutningstaker og folkevalgt ledelse. Kunnskap om verktøy til støtte i daglig lederutøvelse, prosjektstyring og prosjektledelse. Kunnskap og forståelse til å se kommunen som helhet og hvordan politikk og administrasjon påvirker og støtter hverandre gjensidig. Kunnskap om begrunnelsen for og særpreget ved offentlig sektor Ferdigheter: Kunne anvende tilegnede kunnskaper, basert på forståelse for forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå. Kunne utvikle egen lederferdighet gjennom refleksjon. Kunne anvende ledelsesverktøy i daglig utøvelse Kunne beherske de grunnleggende prinsippene for økonomi-, budsjett- og resultatstyring. I tillegg beherske prinsippene for kostnadsfordeling og utvikling av målerapporter. Kunne definere, planlegge, organisere, gjennomføre, lede og evaluere prosjekter. Generell kompetanse: Evne til å arbeide selvstendig, samt reflektere over egen tjenesteutøvelse Ha kommunikativ kompetanse, mellommenneskelige ferdigheter og evne til samarbeid. Evne til innovasjon og endring av organisasjonens kultur for læring. 3. Målgruppe Målgruppen er nåværende og potensielle ledere for virksomheter i kommunene, fylkeskommunene, kirken og annen offentlig virksomhet.

3 3 4. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. 5. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over to år. Studiet tilbys samlingsbasert med støtte fra moderne undervisningsteknologi. Studiet kan, sammen med annen utdanning, og ihht. Høgskolen i Hedmarks bachelorforskrift 3b og 3c føre frem til en bachelorgrad. 6. Kompetanse Utdanningen tar sikte på å gi kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer innenfor ledelse i offentlig sektor. Studiet skal dessuten øke kandidatens forutsetninger for å delta i kvalitetsutvikling på eget arbeidssted. 7. Informasjonskompetanse Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis. Undervisning og veiledning om informasjonskompetanse kommer inn som tema i forelesningene for å oppfordre studentene til aktivt å søke etter ny informasjon og kunne delta aktivt i diskusjoner. I tillegg vil denne kompetansen oppøves ved gjennomføring av de skriftlige gruppeoppgavene og hjemmeeksamen. Det legges vekt på at den enkelte søker etter informasjon i forhold til de temaene som tas opp, at de vurderer informasjonen og informasjonskildene og drøfter og vurderer denne informasjonen i oppgavene, litteraturstudiene og ved forelesningene. Høgskolebibliotekets studiehjelpside gir nyttig informasjon og nettbasert kurs om kilder og kildebruk: Studentene får et kort skrivekurs tidlig i studiet, som støttes av en streamet oppsummering som er tilgjengelig på nett. Andre relevante ressurser fra Høgskolebiblioteket: Fronterrom Biblioteket (tilgjengelig for alle studenter og ansatte), med PowerPoint til Kilder og kildebruk, videoforelesninger og en elektronisk prøve i informasjonskompetanse. 8. Internasjonalisering Student- og lærerutveksling med utenlandske læreinstitusjoner er ikke relevant for dette studiet. 9. Undervisnings- og læringsformer Studiet tilbys som et deltidsstudium, samlingsbasert undervisning, med bruk av det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter. Som prinsipper for læring vektlegges tverrfaglighet, samarbeid, relasjonskompetanse og studentaktive arbeidsformer som de overordnede. I alle emnene vil undervisning og læring skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer, presentasjoner og oppgaveskriving.

4 4 10. Vurderingsformer Vurderingsformene framgår av emnebeskrivelsene. Emnene vurderes til bestått/ikke bestått eller med graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter. 11. Studiets oppbygging, organisering og innhold Utdanningen består av 4 emner. Hvert emne vil gå over ett halvår og gir 15 studiepoeng. Emnene kan tas uavhengig av hverandre og enkeltvis. Organiseringen av emnene er som beskrevet i figuren under. Modul 1 Forvaltningsøkonomi. 15 studiepoeng Refleksjon og veiledning Modul 2 Personal-ledelse i offentlig forvaltning. 15 studiepoeng Refleksjon og veiledning Modul 3 Prosjektledelse- og styring med lederskap i endringsprosjekter 15 studiepoeng Refleksjon og veiledning Modul 4 Valgfag: «Stats- og kommunalkunnskap» «Forvaltningsrett/ Arbeidsrett» «Kirkekunnskap» «Energirett i kommunen» 15 studiepoeng *evt. kan andre relevante emner vurderes innpasset som valgemne Hvert emne har 4 samlinger á 2 dager. Samlingene vil foregå på dagtid, med en varighet av 7 timer pr dag. I gjennomføringen legges det opp til både egenstudier mellom samlingene og arbeid i kollokviegrupper som en del av læringsprosessen. Studentene oppfordres til å danne grupper hvor studentene skal arbeide med gitte arbeidsoppgaver og pensum i mellom samlingene. Oppgavene vil være knyttet til problemstillinger som studentene møter i offentlig sektor, og vil ta utgangspunkt i teorien som presenteres på samlingene. Det sentrale elementet i forholdet teori praksis er kompetanseutvikling gjennom refleksjon. Derfor vil veiledning være et viktig element som følger samlingene sammen med utvikling av refleksjonskompetanse. Omfanget av arbeid i mellomperiodene vil legges opp av emneansvarlig med en progresjon og et omfang som tilpasses slik at studentene gjennomfører dette ved siden av full jobb.

5 5 12. Emnebeskrivelser Forvaltningsøkonomi Emnekode:? Studiepoeng: 15 Semester: høst/vår Språk: Norsk Læringsutbytte Målet for kurset er å gi kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å delta i og lede økonomisk styring av offentlig virksomhet og å kunnegjennomføre økonomiske analyser av offentlig virksomhet. Kunnskap Kandidaten skal ha: kunnskaper om og forståelse for økonomisk styring i offentlige virksomheter herunder de styrings - og analysemetoder som er tilgjengelig som metoder for budsjettstyring, økonomisk planlegging, målstyring og samfunnsølkonomiske analyser som kostnadsanalyser og nytte/kostnadsanalyser. kunnskap om virkemidler og sammenhenger i makroøkonomisk styring, hvordan markedsøkonomien fungerer og forholdet mellom offentlig virksomhet og markedsstyrt virksomhet. kunnskaper om New Public Mangement (NPM) som synsmåte og utfordring for offentlig sektor, spesielt med hensyn til effektivitet og utvikling. Ferdigheter Kandidaten skal ha ferdigheter: til å lede og delta i økonomiske styringsprosesser som budsjettering, økonomisk planlegging og målstyring i offentlige sektor delta i og gjennomføre økonomiske analyser av offentlige tiltak som kostnadsanalyser og nytte kostnadsanalyser utarbeide opplegg for økonomiske styringsprosesser i offentlig virksomhet. Generell kompetanse Kandidaten skal: kunne gjennomføre utredningsoppdrag knyttet til økonomisk virksomhet i offentlig sektor delta i økonomisk planlegging, styring og ledelse i offentlig virksomhet. ha insikt i teori og teoretisk og anlytisk begrepsapparat slik at hun eller han kan kommunisere om faglige og aktuelle problemstillinger så vel med eksperter som allmennheten. Innhold Emnet omfatter både samfunnsøkonomiske problemstillinger og økonomisk styring. Det legges hovedvekt på den økonomiske styring av offentlig virksomhet, styringsmetodene og redskapene som brukes i økonomisk styring og analyse av offentlig virksomhet. Kurset skal gi en bred forståelse for sammenhengen mellom markedsøkonomien og den offentlig virksomheten. Fokus ligger på de økonomiske sammenhengene, forutsetninger for effektivitet og økonomisk styring i offentlig virksomhet. Sentrale ledelsesverktøy knyttet til økonomistyring, budsjetteori og målstyring vektlegges. Problemstillinger knyttet til markedsorientering, effektivitet og konkurranseutsetting belyses. Organisering og arbeidsformer Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene.

6 6 Bruk av biblioteket Studentene skal tilegne seg informasjonskompetanse og forståelse for å kunne lokalisere, evaluere og effektivt nyttiggjøre seg informasjon i egen læring og forskning. I samarbeid med biblioteket vil studentene derfor få regelmessig oppfølging hva angår litteratursøk og trening i bruk av kilder Forkunnskaper Ingen utover opptakskravene til studiet. Obligatoriske krav Det vil være obligatoriske krav. Det vil bli opplyst om dette ved emnets oppstart. I tillegg kreves det deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. Vurdering 7 dagers individuell hjemmeeksamen. Faglig ansvar Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Modul 2: ORGANISASJONSFORSTÅELSE OG PERSONALLEDELSE I OFFENTLIG SEKTOR (15 SP) Emnekode: Studiepoeng: 15 Semester: høst/vår Språk: Norsk Læringsutbytte Emnet skal gi kunnskaper, analytiske ferdigheter og holdninger i å arbeide selvstendig med ulike problemstillinger knyttet til organisasjonsadferd. I tillegg skal man tilegne seg grunnleggende teorier, prinsipper og arbeidsformer innen personal - og kompetanseledelse. Studenten skal også uvikle forståelse for hvordan personalledelse, organisasjonslæring og kompetansebygging kan bli et virkemiddel for offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon. Kunnskap Etter fullført emne skal studenten: ha kunnskap om teoretiske begreper om hvordan organisasjoner er oppbygd og hvordan de fungerer forstå hvordan organisasjoner fungerer i samspill med sine omgivelser ha kunnskap om grunnleggende teorier, prinsipper og arbeidsformer innen personal- og komptetanseledelse samt utvikle forståelse for hvordan personalledelse, organisasjonslæring og kompetansebygging kan bli et virkemiddel for offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon ha kjennskap til hvordan det offentlige apparatet er utformet og hvilke konsekvenser dette har for utøvelsen av personaladministrasjon Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten: ha evne til å definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige dilemmaer og problemstillinger kunne anvende organisasjonsteoretiske begreper innenfor alle typer organisasjoner

7 7 ha utviklet handlingskompetanse og god relasjonsorientert ledelse av menneskelige ressurser Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten skal ha oppøvd en mer selvstendig og reflekterende holdning til hvordan organisasjoner fungerer, og ha bedret sin forståelse for personalledelse i offentlig sektor. Innhold Grunnleggende organisasjonsprosesser som mål, strategi og effektivisering Formell organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner Organisasjoners omgivelser Motivasjonsteorier og mellommenneskelige organisasjonsmessige relasjoner Beslutninger og kommunikasjonsprosesser i organisasjonen Læring, innovasjon, endring og organisasjonsutvikling Ulike teorier om ledelse i det offentlige Personalledelse i offentlig forvaltning. Samfunnskrav til personalarbeid - medbestemmelse, kvinneperspektiv og etnisk mangfold. Personalplanlegging, rekruttering og utvelgelse av medarbeidere verktøy og metoder. Karriereplanlegging og personalutvikling. Offentlig sektors grunnleggende oppbygging og funksjon. Styringskjede og verdigrunnlag. Motivasjon, lønn og belønning i arbeidslivet. Hvordan motivere og utvikle medarbeidere. Samtalen som verktøy i personalledelse. Konflikthåndtering og kommunikasjon. Offentlig sektors organisering. Administrasjonens makt og forventninger til tjenestemannen. Kompetanseutvikling. Kunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner. Organisasjonslæring og lærende organisasjoner. 9. Organisering og arbeidsformer Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene. 10. Forkunnskaper Ingen 11. Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen Det vil være obligatoriske krav. Det vil bli opplyst om dette ved emnets oppstart. I tillegg kreves det deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. 12. Vurderingsordning 7 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen. 13. Ansvarlig avdeling Avdeling for økonomi og ledelse, Campus Rena.

8 8 Emne 3: PROSJEKTLEDELSE- OG STYRING MED LEDERSKAP I ENDRINGSPROSJEKTER Emnekode: Studiepoeng: 15 studiepoeng Semester: høst/vår Språk: norsk Læringsutbytte: Emnet skal gi studentene en basisforståelse og kompetanse med prosjektarbeidsformen og anvendt bruk av prosjekt som virkemiddel i endringsprosesser i en organisasjon. Videre skal studentene få en innsikt i egen lederadferd og forståelse for hvordan man kan lede for å skape motivasjon og endring. Emnet skal gi en innføring i teori, metodikk og terminologi. Studentene skal bli i stand til å designe, gjennomføre, rapportere og arbeide i prosjekter på alle nivåer, forstudier, forprosjekter, hovedprosjekt og gevinstrealisering. Videre skal studentene lære et enkelt prosjekthåndteringsverktøy og generell prosjektledelse. Kunnskap Etter fullført emne skal studenten: ha kunnskap om grunnleggende begreper innen prosjektadministrasjon - og ledelse ha kunnskap om initiering, organisering og ledelse av prosjekter ha kunnskap om alle funksjoner og roller i et prosjekt ha kunnskap om prosjekters ulike interessenter ha kunnskap om økonomi- og ressursstyring i prosjekter ha kunnskap om usikkerhet og risiko i prosjekter ha kunnskap om evaluering og oppfølging. Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten: kunne organisere prosjekter i faser og forstå sammenhengen mellom prosjektet og basisorganisasjon kunne definere, planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter og delprosjekter kunne analysere usikkerhet og risiko i prosjekter ha utviklet ferdigheter innen daglig prosjektarbeid og prosjektledelse, herunder håndtering av kommunikasjon eksternt og internt kunne lede og utvikle prosjektgrupper mot felles mål. Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten: ha innsikt og forståelse for relevante faglige problemstillinger og prosjekters strategiske betydning for virksomheter økt forståelse for læring, innovasjon og kompetanseoverføring gjennom prosjekter. Innhold: Emnet vil inneholde generell opplæring i prosjektadministrasjon og praktisk arbeid i prosjekter, samt prosjektledelse og -styring. Emnet vil gå igjennom, prosjektplanlegging, prosjektorganisering, prosjektstyring, prosjektgjennomføring, rapportering og gevinstrealisering. Rapportering vil ha basis i avviksrapportering og analyser. En vil gi en opplæring i prosjektverktøy, metodikk for gevinstrealisering. Opplæring i gevinstrealisering medfører også en opplæring i nyttekostnadsanalyser. Prosjektledere har ikke samme myndighet som en linjeleder i basisorganisasjonen. En prosjektleder som skal gjennomføre en organisasjonsutvikling i basisorganisasjonen må derfor i større grad basere sitt lederskap på sine personlige evner til å påvirke og motivere i ønsket retning. Ledelsesutvikling

9 9 (hvordan få til en effektiv ledelse) og verdibasert ledelse er derfor viktige temaer. Denne delen av emnet vil derfor ta opp temaer som læring og innovasjon (forbedre rutiner for læring), «lærende organisasjoner» og hvordan skape lærende organisasjoner. Organisering og arbeidsformer: Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene. Forkunnskaper: Ingen Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen: Det vil bli gitt 5 mappeoppgaver i løpet av kurset. Disse skal være godkjent og inngår i mappen som leveres ved emnets slutt. Deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. Vurderingsordning: Mappeevaluering, bestått/ikke bestått Ansvarlig avdeling: Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Emne 4: Valgemne Stats- og kommunalkunnskap Emnekode: Studiepoeng: 15 Semester: Høst/vår Språk: Norsk Læringsutbytte: Kunnskap Etter fullført emne skal studenten: kjenne til grunnleggende begreper innen studiet av offentlig politikk kjenne grunnprinsippene for vårt demokratiske styringssystem kjenne til forvaltningsnivåenes oppbygning, roller og arbeidsmåter ha forståelse for hvordan det offentlige apparatet er utformet og hvilke implikasjoner dette har for utøvelsen av politisk makt og fordelingen av goder i samfunnet Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten: kunne drøfte og analysere hvordan styringsapparatets utforming og funksjonsmåte påvirker samfunnet og den enkelte borger kunne forstå hvordan man kan utøve politisk innflytelse gjennom ulike kanaler ha forståelse for særpreget ved lokaldemokratiet og lokalpolitikken og forholdet mellom administrasjon og folkevalgte Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten skal ha oppøvd en mer selvstendig og reflekterende holdning til hvordan offentlig sektor fungerer, og ha bedret sin forståelse for forholdet mellom folkevalgte organer og offentlig forvaltning.

10 10 Innhold Politikk og makt Den parlamentariske styringskjeden Valg og representasjon Storting og regjering Ulike perspektiver på kommunene Statsforfatningen og den politiske styringskjeden Fylkeskommunen og det regionale nivået Forholdet mellom kommune og stat Politisk deltakelse og representativitet Brukeren som aktør og deltaker og styringskriterium (bruker- og innbyggerundersøkelser, valgfrihet og deltakelse) Ulike prinsipper for styring og ledelse av offentlig sektor (regelbasert styring, tillitsbasert styring, New public management) Tillit og kontroll Supplerende kanaler for innflytelse Overnasjonal forvaltning og Den europeiske union Rettsliggjøring av samfunnet Forholdet mellom det offentlige og innbyggerne Organisering og arbeidsformer Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene. Forkunnskaper Bestått Forvaltningsøkonomi (kode) Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen Det vil være obligatoriske krav. Det vil bli opplyst om dette ved emnets oppstart. I tillegg kreves det deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. Vurderingsordning 7 dagers, individuell eksamen. Ansvarlig avdeling Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

11 11 Emne 5: Valgfag: Kirkekunnskap Emnekode: Studiepoeng: 15 studiepoeng Semester: høst/vår Språk: norsk Læringsutbytte: Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte: Gjennom emnet skal studentene utvikle innsikt og kunnskap om sentrale deler av det særskilte ved kirkelig forvaltning og ledelsespraksis. Emnet skal gi studentene en grunnleggende kompetanse i å lede og utvikle den lokale kirke. evne å se sammenhengen mellom generell forvaltning og de mer spesielle krav som stilles til ledelse i kirkelig forvaltning og ledelse Etter avsluttet emne er målet at studentene skal ha utviklet basiskunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i å: Forstå den norske kirkes historie, organisering og ideologi Forstå og utøve lederrollen i forhold til økonomistyring og budsjettarbeid Utøve personalledelse i den lokale kirke Forvalte kirker og kirkegårder Innhold: Kirkekunnskap (historie, lovverk og organisatoriske utfordringer) Kunnskap om særskilte arbeidsrettslige bestemmelser på det kirkelige område, kirkelige tariffer og personaladministrative forhold Plan- og budsjettarbeid ut fra kirkelige forskrifter. Regnskap, skatt/avgift med mer og samspill med den lokale kommune Forvaltning, drift og vedlikehold av kirkebygget Grunnelementer i gravferdsforvaltningen Organisering og arbeidsformer Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene. Forkunnskaper Ingen Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen Det vil være obligatoriske krav. Det vil bli opplyst om dette ved emnets oppstart. I tillegg kreves det deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. Vurderingsordning 7 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen. Ansvarlig avdeling Avdeling for økonomi og ledelse, Campus Rena.

12 Litteratur Emne 1: Forvaltningsøkonomi Opstad, Leiv (2006): Økonomistyring i offentlig sektor. Gyldendal Jensen, Bjarne (2005): Kommune-Norge - velferd og finansiering. Kommuneforlaget (PENSUM PÅ MPA) Ringstad, Vidar (2011): Samfunnsökonomi og ökonomisk politikk. Cappelen akademiske St. meld nr 1. Nasjonalbudsjettet - siste utgave St. prp. Kommuneproposisjonen - siste utgave Emne 2: Organisasjonsforståelse og personalledelse i offentlig forvaltning Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Rigemor Grimsø: Personaladministrasjon, teori og praksis. 4. utgave: Odd Nordhaug: LMR (ledelse av menneskelige ressurser): ductid= Jan Spurkeland,Relasjonsledelse 3. utgave: Hans Morten Skivik, Relasjonell ledelse: Arbeidsliv/Boeker/Ledelse/Relasjonell-ledelse Hansen, Helgesen og Vabo Politikk og demokrati en innføring i stats- og kommunalkunnskap, 2008 (enkelte kapitler) Eget kompendium: D.I. Jacobsen: Administrasjonens makt Side Lundquist: Demokratiets Vektere kapittel 2 38 sider 21 sider

13 13 Emne 3: Prosjektledelse- og styring med lederskap i endringsprosjekter Karlsen,J.T, (2012) «Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering», 3 utg. Oslo: Universitetsforlaget. 520 s. Vil bli supplert med mer pensum innen prosjektledelse/endringsledelse/endringsprosjekter Emne 4: Stats- og kommunalkunnskap Øyvind Østerud (2007): Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget. 224 s. Dag Ingvar Jacobsen (1997): Administrasjonens makt : om forholdet mellom politikk og administrasjon, og administrasjonens rolle som politisk aktør. Oslo: Fagbokforlaget. 248 s. Røiseland, Asbjørn og Vabo, Signy Irene (2012): Styring og samstyring - governance på norsk. Oslo: Fagbokforlaget. 179 s. Sandkjær Hanssen, Gro, Marit Kristine Helgesen og Signy Irene Vabo (2007) Politikk og demokrati En innføring i stats- og kommunalkunnskap Oslo: Gyldendal (328 sider) Jacobsen, Dag Ingvar (2009) Perspektiver på Kommune-Norge en innføring i kommunalkunnskap. Bergen:Fagbokforlaget (250 s). Kompendium (ca. 70 s): -Christensen, Tom og Morten Egeberg (red.) (1997) Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentral-administrasjonen. Kap 4 i Forvaltningskunnskap. Oslo:Tano Aschehoug -Hagen, Terje P. og Rune Sørensen (2006) Politisk deltakelse og representativitet. Kap 7 i Kommunal organisering. Oslo:Tano -Christensen, Tom.fl. (2010) Overnasjonal forvaltning og Den europeiske union. Kap 11 i Forvaltning og politikk. Oslo:Universitetsforlaget -Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim (2007) EØS-avtalens betydning for norsk forvaltning. Kap 10 i Offentlig forvaltning. Oslo:Universitetsforlaget Emne 5: Kirkekunnskap Pensum Kirkekunnskap Lovsamling for Den norske kirke, Kirkerådet 2012 Kirkekunnskap ( Under arbeid) 75 sider KA 2013 Fra artikkelsamlingen Ledelse i kirken, KA 2003: - Harald Askeland: Hva betyr det at kirken forstås som organisasjon 18 s - Marit Halvorsen Hougsnæs: Legitimitet som leder i kirken 15 s Personalledelse Hovedavtale, Hovedtariffavtale og særavtaler for Den norske kirke KA 2012 KA lederundersøkelse. En kartlegging av kirkevergers jobbsituasjon og lederutfordringer, KA 2011

14 14 Frank Grimstad: Konfliktforebygging og konflikthåndtering i kirken, 40 s KA 2012 Marit Halvorsen Hougsnæs: Forsøk på employerbranding av Den norske kirke i artikkelsamling Folkekirke i forandring KA 2010, 13 s Økonomistyring og budsjettarbeid Trygve Nedland: Økonomiarbeid i den lokale kirke, KA s Kirkebyggforvaltning Max Ingar Mørk: Kirkebygget- brukshus og kulturminne, KA 2012, 72s Gravferdsforvaltning Gravferdsloven og Forskrifter til gravferdsloven ( 2012) Helge Klingberg: Den nye KIRKEGÅRDSHÅNDBOKA SIDER Veiledning for medlemmer av kirkelig fellesråd NFK 2011

Studieplan. Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi. oppdragsstudium

Studieplan. Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi. oppdragsstudium 1 Studieplan Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi oppdragsstudium 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 21.06.2013 Studiet er etablert: 2 1. Innledning Årsstudium i offentlig

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i organisasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, og tilbys som heltidsstudium over ett år. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for ledere i PP-tjenesten Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet kan innpasses i mastergradsutdanninger. Det er organisert på deltid over tre semestre

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere Studieplan Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere 30 studiepoeng FS-kode: K2GLSM Studieplanen er godkjent: 07.07.11 Sist revidert: 10.06.14 A. Overordnet beskrivelse av

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Fagakademiet på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 16.06.04 Endret av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 1-årig studium i organisasjon og ledelse - deltid - studiesenteret Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiets målgruppe omfatter ledere,

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte: 1. Videreutdanning i Naturfag 1, Kompetanse for kvalitet, 1. 7. trinn 2. FS kode: K2NATFAG1 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 01.08.2014 5. NOKUT akkreditert 6. Sist revidert 7. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet.

Studieplan 2016/2017. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Studieplan 2016/2017 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Årsstudium i informasjon og samfunnskontakt Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

MPA Master of Public Administration. Master i offentlig ledelse og styring

MPA Master of Public Administration. Master i offentlig ledelse og styring MPA Master of Public Administration Master i offentlig ledelse og styring Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid... Vi lever i en tid der forandring og fornyelse er en grunnleggende forutsetning

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom: Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling UTVIKLING TRENING - STUDIUM

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innledning Politi- og lensmannsetaten har til enhver tid behov for rekruttering til ulike lederstillinger.

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Fagakademiet,på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer