Studieplan. Årsstudium i offentlig styring og ledelse studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Årsstudium i offentlig styring og ledelse. - 2013. 60 studiepoeng"

Transkript

1 1 Studieplan Årsstudium i offentlig styring og ledelse studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: Studiet er etablert av Høgskolestyret:

2 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagforbundet og Kirkens Arbeidsgiverforening ønsker å samarbeide om etablering av et etter- og videreutdanningstilbud for medarbeider i offentlig sektor som ønsker å kvalifisere seg til lederstillinger i det offentlige. Studieplanen har som mål å bidra til kompetansehevning innenfor fagområder hvor behovet for formell lederutdanning i dag er stort. Det er en særlig utfordring at mange medarbeidere i offentlig sektor trenger fleksible deltidstilbud. Vi tilbyr med dette utdanningsmuligheter basert en kombinasjon av undervisningssamlinger og bruk av fjernundervisning med moderne undervisningsteknologi. For å møte framtidas kompetanseutfordringer er det også svært viktig med tverrfaglig kompetanseheving innenfor økonomi og organisasjons- og ledelsesfag med sikte på å gi tjenestetilbudet høyere kvalitet og sikre rett ressursutnyttelse i virksomheten. 2. Læringsutbytte Ledere og potensielle ledere for virksomheter i kommunene, kirken og annen offentlig virksomhet vil tilegne seg nødvendig kompetanse til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid og samspill med andre virksomheter. Dernest vil kandidatene tilegne seg kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten. Etter fullført kvalifikasjon skal kandidatene ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskap: Kunnskap om å utøve lederskap i henhold til kommunens krav og målsetninger. Kunnskap om lederrollen i spennet mellom tjenesteyter, beslutningstaker og folkevalgt ledelse. Kunnskap om verktøy til støtte i daglig lederutøvelse, prosjektstyring og prosjektledelse. Kunnskap og forståelse til å se kommunen som helhet og hvordan politikk og administrasjon påvirker og støtter hverandre gjensidig. Kunnskap om begrunnelsen for og særpreget ved offentlig sektor Ferdigheter: Kunne anvende tilegnede kunnskaper, basert på forståelse for forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå. Kunne utvikle egen lederferdighet gjennom refleksjon. Kunne anvende ledelsesverktøy i daglig utøvelse Kunne beherske de grunnleggende prinsippene for økonomi-, budsjett- og resultatstyring. I tillegg beherske prinsippene for kostnadsfordeling og utvikling av målerapporter. Kunne definere, planlegge, organisere, gjennomføre, lede og evaluere prosjekter. Generell kompetanse: Evne til å arbeide selvstendig, samt reflektere over egen tjenesteutøvelse Ha kommunikativ kompetanse, mellommenneskelige ferdigheter og evne til samarbeid. Evne til innovasjon og endring av organisasjonens kultur for læring. 3. Målgruppe Målgruppen er nåværende og potensielle ledere for virksomheter i kommunene, fylkeskommunene, kirken og annen offentlig virksomhet.

3 3 4. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. 5. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over to år. Studiet tilbys samlingsbasert med støtte fra moderne undervisningsteknologi. Studiet kan, sammen med annen utdanning, og ihht. Høgskolen i Hedmarks bachelorforskrift 3b og 3c føre frem til en bachelorgrad. 6. Kompetanse Utdanningen tar sikte på å gi kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer innenfor ledelse i offentlig sektor. Studiet skal dessuten øke kandidatens forutsetninger for å delta i kvalitetsutvikling på eget arbeidssted. 7. Informasjonskompetanse Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis. Undervisning og veiledning om informasjonskompetanse kommer inn som tema i forelesningene for å oppfordre studentene til aktivt å søke etter ny informasjon og kunne delta aktivt i diskusjoner. I tillegg vil denne kompetansen oppøves ved gjennomføring av de skriftlige gruppeoppgavene og hjemmeeksamen. Det legges vekt på at den enkelte søker etter informasjon i forhold til de temaene som tas opp, at de vurderer informasjonen og informasjonskildene og drøfter og vurderer denne informasjonen i oppgavene, litteraturstudiene og ved forelesningene. Høgskolebibliotekets studiehjelpside gir nyttig informasjon og nettbasert kurs om kilder og kildebruk: Studentene får et kort skrivekurs tidlig i studiet, som støttes av en streamet oppsummering som er tilgjengelig på nett. Andre relevante ressurser fra Høgskolebiblioteket: Fronterrom Biblioteket (tilgjengelig for alle studenter og ansatte), med PowerPoint til Kilder og kildebruk, videoforelesninger og en elektronisk prøve i informasjonskompetanse. 8. Internasjonalisering Student- og lærerutveksling med utenlandske læreinstitusjoner er ikke relevant for dette studiet. 9. Undervisnings- og læringsformer Studiet tilbys som et deltidsstudium, samlingsbasert undervisning, med bruk av det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter. Som prinsipper for læring vektlegges tverrfaglighet, samarbeid, relasjonskompetanse og studentaktive arbeidsformer som de overordnede. I alle emnene vil undervisning og læring skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer, presentasjoner og oppgaveskriving.

4 4 10. Vurderingsformer Vurderingsformene framgår av emnebeskrivelsene. Emnene vurderes til bestått/ikke bestått eller med graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter. 11. Studiets oppbygging, organisering og innhold Utdanningen består av 4 emner. Hvert emne vil gå over ett halvår og gir 15 studiepoeng. Emnene kan tas uavhengig av hverandre og enkeltvis. Organiseringen av emnene er som beskrevet i figuren under. Modul 1 Forvaltningsøkonomi. 15 studiepoeng Refleksjon og veiledning Modul 2 Personal-ledelse i offentlig forvaltning. 15 studiepoeng Refleksjon og veiledning Modul 3 Prosjektledelse- og styring med lederskap i endringsprosjekter 15 studiepoeng Refleksjon og veiledning Modul 4 Valgfag: «Stats- og kommunalkunnskap» «Forvaltningsrett/ Arbeidsrett» «Kirkekunnskap» «Energirett i kommunen» 15 studiepoeng *evt. kan andre relevante emner vurderes innpasset som valgemne Hvert emne har 4 samlinger á 2 dager. Samlingene vil foregå på dagtid, med en varighet av 7 timer pr dag. I gjennomføringen legges det opp til både egenstudier mellom samlingene og arbeid i kollokviegrupper som en del av læringsprosessen. Studentene oppfordres til å danne grupper hvor studentene skal arbeide med gitte arbeidsoppgaver og pensum i mellom samlingene. Oppgavene vil være knyttet til problemstillinger som studentene møter i offentlig sektor, og vil ta utgangspunkt i teorien som presenteres på samlingene. Det sentrale elementet i forholdet teori praksis er kompetanseutvikling gjennom refleksjon. Derfor vil veiledning være et viktig element som følger samlingene sammen med utvikling av refleksjonskompetanse. Omfanget av arbeid i mellomperiodene vil legges opp av emneansvarlig med en progresjon og et omfang som tilpasses slik at studentene gjennomfører dette ved siden av full jobb.

5 5 12. Emnebeskrivelser Forvaltningsøkonomi Emnekode:? Studiepoeng: 15 Semester: høst/vår Språk: Norsk Læringsutbytte Målet for kurset er å gi kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å delta i og lede økonomisk styring av offentlig virksomhet og å kunnegjennomføre økonomiske analyser av offentlig virksomhet. Kunnskap Kandidaten skal ha: kunnskaper om og forståelse for økonomisk styring i offentlige virksomheter herunder de styrings - og analysemetoder som er tilgjengelig som metoder for budsjettstyring, økonomisk planlegging, målstyring og samfunnsølkonomiske analyser som kostnadsanalyser og nytte/kostnadsanalyser. kunnskap om virkemidler og sammenhenger i makroøkonomisk styring, hvordan markedsøkonomien fungerer og forholdet mellom offentlig virksomhet og markedsstyrt virksomhet. kunnskaper om New Public Mangement (NPM) som synsmåte og utfordring for offentlig sektor, spesielt med hensyn til effektivitet og utvikling. Ferdigheter Kandidaten skal ha ferdigheter: til å lede og delta i økonomiske styringsprosesser som budsjettering, økonomisk planlegging og målstyring i offentlige sektor delta i og gjennomføre økonomiske analyser av offentlige tiltak som kostnadsanalyser og nytte kostnadsanalyser utarbeide opplegg for økonomiske styringsprosesser i offentlig virksomhet. Generell kompetanse Kandidaten skal: kunne gjennomføre utredningsoppdrag knyttet til økonomisk virksomhet i offentlig sektor delta i økonomisk planlegging, styring og ledelse i offentlig virksomhet. ha insikt i teori og teoretisk og anlytisk begrepsapparat slik at hun eller han kan kommunisere om faglige og aktuelle problemstillinger så vel med eksperter som allmennheten. Innhold Emnet omfatter både samfunnsøkonomiske problemstillinger og økonomisk styring. Det legges hovedvekt på den økonomiske styring av offentlig virksomhet, styringsmetodene og redskapene som brukes i økonomisk styring og analyse av offentlig virksomhet. Kurset skal gi en bred forståelse for sammenhengen mellom markedsøkonomien og den offentlig virksomheten. Fokus ligger på de økonomiske sammenhengene, forutsetninger for effektivitet og økonomisk styring i offentlig virksomhet. Sentrale ledelsesverktøy knyttet til økonomistyring, budsjetteori og målstyring vektlegges. Problemstillinger knyttet til markedsorientering, effektivitet og konkurranseutsetting belyses. Organisering og arbeidsformer Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene.

6 6 Bruk av biblioteket Studentene skal tilegne seg informasjonskompetanse og forståelse for å kunne lokalisere, evaluere og effektivt nyttiggjøre seg informasjon i egen læring og forskning. I samarbeid med biblioteket vil studentene derfor få regelmessig oppfølging hva angår litteratursøk og trening i bruk av kilder Forkunnskaper Ingen utover opptakskravene til studiet. Obligatoriske krav Det vil være obligatoriske krav. Det vil bli opplyst om dette ved emnets oppstart. I tillegg kreves det deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. Vurdering 7 dagers individuell hjemmeeksamen. Faglig ansvar Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Modul 2: ORGANISASJONSFORSTÅELSE OG PERSONALLEDELSE I OFFENTLIG SEKTOR (15 SP) Emnekode: Studiepoeng: 15 Semester: høst/vår Språk: Norsk Læringsutbytte Emnet skal gi kunnskaper, analytiske ferdigheter og holdninger i å arbeide selvstendig med ulike problemstillinger knyttet til organisasjonsadferd. I tillegg skal man tilegne seg grunnleggende teorier, prinsipper og arbeidsformer innen personal - og kompetanseledelse. Studenten skal også uvikle forståelse for hvordan personalledelse, organisasjonslæring og kompetansebygging kan bli et virkemiddel for offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon. Kunnskap Etter fullført emne skal studenten: ha kunnskap om teoretiske begreper om hvordan organisasjoner er oppbygd og hvordan de fungerer forstå hvordan organisasjoner fungerer i samspill med sine omgivelser ha kunnskap om grunnleggende teorier, prinsipper og arbeidsformer innen personal- og komptetanseledelse samt utvikle forståelse for hvordan personalledelse, organisasjonslæring og kompetansebygging kan bli et virkemiddel for offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon ha kjennskap til hvordan det offentlige apparatet er utformet og hvilke konsekvenser dette har for utøvelsen av personaladministrasjon Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten: ha evne til å definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige dilemmaer og problemstillinger kunne anvende organisasjonsteoretiske begreper innenfor alle typer organisasjoner

7 7 ha utviklet handlingskompetanse og god relasjonsorientert ledelse av menneskelige ressurser Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten skal ha oppøvd en mer selvstendig og reflekterende holdning til hvordan organisasjoner fungerer, og ha bedret sin forståelse for personalledelse i offentlig sektor. Innhold Grunnleggende organisasjonsprosesser som mål, strategi og effektivisering Formell organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner Organisasjoners omgivelser Motivasjonsteorier og mellommenneskelige organisasjonsmessige relasjoner Beslutninger og kommunikasjonsprosesser i organisasjonen Læring, innovasjon, endring og organisasjonsutvikling Ulike teorier om ledelse i det offentlige Personalledelse i offentlig forvaltning. Samfunnskrav til personalarbeid - medbestemmelse, kvinneperspektiv og etnisk mangfold. Personalplanlegging, rekruttering og utvelgelse av medarbeidere verktøy og metoder. Karriereplanlegging og personalutvikling. Offentlig sektors grunnleggende oppbygging og funksjon. Styringskjede og verdigrunnlag. Motivasjon, lønn og belønning i arbeidslivet. Hvordan motivere og utvikle medarbeidere. Samtalen som verktøy i personalledelse. Konflikthåndtering og kommunikasjon. Offentlig sektors organisering. Administrasjonens makt og forventninger til tjenestemannen. Kompetanseutvikling. Kunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner. Organisasjonslæring og lærende organisasjoner. 9. Organisering og arbeidsformer Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene. 10. Forkunnskaper Ingen 11. Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen Det vil være obligatoriske krav. Det vil bli opplyst om dette ved emnets oppstart. I tillegg kreves det deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. 12. Vurderingsordning 7 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen. 13. Ansvarlig avdeling Avdeling for økonomi og ledelse, Campus Rena.

8 8 Emne 3: PROSJEKTLEDELSE- OG STYRING MED LEDERSKAP I ENDRINGSPROSJEKTER Emnekode: Studiepoeng: 15 studiepoeng Semester: høst/vår Språk: norsk Læringsutbytte: Emnet skal gi studentene en basisforståelse og kompetanse med prosjektarbeidsformen og anvendt bruk av prosjekt som virkemiddel i endringsprosesser i en organisasjon. Videre skal studentene få en innsikt i egen lederadferd og forståelse for hvordan man kan lede for å skape motivasjon og endring. Emnet skal gi en innføring i teori, metodikk og terminologi. Studentene skal bli i stand til å designe, gjennomføre, rapportere og arbeide i prosjekter på alle nivåer, forstudier, forprosjekter, hovedprosjekt og gevinstrealisering. Videre skal studentene lære et enkelt prosjekthåndteringsverktøy og generell prosjektledelse. Kunnskap Etter fullført emne skal studenten: ha kunnskap om grunnleggende begreper innen prosjektadministrasjon - og ledelse ha kunnskap om initiering, organisering og ledelse av prosjekter ha kunnskap om alle funksjoner og roller i et prosjekt ha kunnskap om prosjekters ulike interessenter ha kunnskap om økonomi- og ressursstyring i prosjekter ha kunnskap om usikkerhet og risiko i prosjekter ha kunnskap om evaluering og oppfølging. Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten: kunne organisere prosjekter i faser og forstå sammenhengen mellom prosjektet og basisorganisasjon kunne definere, planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter og delprosjekter kunne analysere usikkerhet og risiko i prosjekter ha utviklet ferdigheter innen daglig prosjektarbeid og prosjektledelse, herunder håndtering av kommunikasjon eksternt og internt kunne lede og utvikle prosjektgrupper mot felles mål. Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten: ha innsikt og forståelse for relevante faglige problemstillinger og prosjekters strategiske betydning for virksomheter økt forståelse for læring, innovasjon og kompetanseoverføring gjennom prosjekter. Innhold: Emnet vil inneholde generell opplæring i prosjektadministrasjon og praktisk arbeid i prosjekter, samt prosjektledelse og -styring. Emnet vil gå igjennom, prosjektplanlegging, prosjektorganisering, prosjektstyring, prosjektgjennomføring, rapportering og gevinstrealisering. Rapportering vil ha basis i avviksrapportering og analyser. En vil gi en opplæring i prosjektverktøy, metodikk for gevinstrealisering. Opplæring i gevinstrealisering medfører også en opplæring i nyttekostnadsanalyser. Prosjektledere har ikke samme myndighet som en linjeleder i basisorganisasjonen. En prosjektleder som skal gjennomføre en organisasjonsutvikling i basisorganisasjonen må derfor i større grad basere sitt lederskap på sine personlige evner til å påvirke og motivere i ønsket retning. Ledelsesutvikling

9 9 (hvordan få til en effektiv ledelse) og verdibasert ledelse er derfor viktige temaer. Denne delen av emnet vil derfor ta opp temaer som læring og innovasjon (forbedre rutiner for læring), «lærende organisasjoner» og hvordan skape lærende organisasjoner. Organisering og arbeidsformer: Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene. Forkunnskaper: Ingen Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen: Det vil bli gitt 5 mappeoppgaver i løpet av kurset. Disse skal være godkjent og inngår i mappen som leveres ved emnets slutt. Deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. Vurderingsordning: Mappeevaluering, bestått/ikke bestått Ansvarlig avdeling: Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Emne 4: Valgemne Stats- og kommunalkunnskap Emnekode: Studiepoeng: 15 Semester: Høst/vår Språk: Norsk Læringsutbytte: Kunnskap Etter fullført emne skal studenten: kjenne til grunnleggende begreper innen studiet av offentlig politikk kjenne grunnprinsippene for vårt demokratiske styringssystem kjenne til forvaltningsnivåenes oppbygning, roller og arbeidsmåter ha forståelse for hvordan det offentlige apparatet er utformet og hvilke implikasjoner dette har for utøvelsen av politisk makt og fordelingen av goder i samfunnet Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten: kunne drøfte og analysere hvordan styringsapparatets utforming og funksjonsmåte påvirker samfunnet og den enkelte borger kunne forstå hvordan man kan utøve politisk innflytelse gjennom ulike kanaler ha forståelse for særpreget ved lokaldemokratiet og lokalpolitikken og forholdet mellom administrasjon og folkevalgte Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten skal ha oppøvd en mer selvstendig og reflekterende holdning til hvordan offentlig sektor fungerer, og ha bedret sin forståelse for forholdet mellom folkevalgte organer og offentlig forvaltning.

10 10 Innhold Politikk og makt Den parlamentariske styringskjeden Valg og representasjon Storting og regjering Ulike perspektiver på kommunene Statsforfatningen og den politiske styringskjeden Fylkeskommunen og det regionale nivået Forholdet mellom kommune og stat Politisk deltakelse og representativitet Brukeren som aktør og deltaker og styringskriterium (bruker- og innbyggerundersøkelser, valgfrihet og deltakelse) Ulike prinsipper for styring og ledelse av offentlig sektor (regelbasert styring, tillitsbasert styring, New public management) Tillit og kontroll Supplerende kanaler for innflytelse Overnasjonal forvaltning og Den europeiske union Rettsliggjøring av samfunnet Forholdet mellom det offentlige og innbyggerne Organisering og arbeidsformer Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene. Forkunnskaper Bestått Forvaltningsøkonomi (kode) Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen Det vil være obligatoriske krav. Det vil bli opplyst om dette ved emnets oppstart. I tillegg kreves det deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. Vurderingsordning 7 dagers, individuell eksamen. Ansvarlig avdeling Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

11 11 Emne 5: Valgfag: Kirkekunnskap Emnekode: Studiepoeng: 15 studiepoeng Semester: høst/vår Språk: norsk Læringsutbytte: Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte: Gjennom emnet skal studentene utvikle innsikt og kunnskap om sentrale deler av det særskilte ved kirkelig forvaltning og ledelsespraksis. Emnet skal gi studentene en grunnleggende kompetanse i å lede og utvikle den lokale kirke. evne å se sammenhengen mellom generell forvaltning og de mer spesielle krav som stilles til ledelse i kirkelig forvaltning og ledelse Etter avsluttet emne er målet at studentene skal ha utviklet basiskunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i å: Forstå den norske kirkes historie, organisering og ideologi Forstå og utøve lederrollen i forhold til økonomistyring og budsjettarbeid Utøve personalledelse i den lokale kirke Forvalte kirker og kirkegårder Innhold: Kirkekunnskap (historie, lovverk og organisatoriske utfordringer) Kunnskap om særskilte arbeidsrettslige bestemmelser på det kirkelige område, kirkelige tariffer og personaladministrative forhold Plan- og budsjettarbeid ut fra kirkelige forskrifter. Regnskap, skatt/avgift med mer og samspill med den lokale kommune Forvaltning, drift og vedlikehold av kirkebygget Grunnelementer i gravferdsforvaltningen Organisering og arbeidsformer Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene. Forkunnskaper Ingen Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen Det vil være obligatoriske krav. Det vil bli opplyst om dette ved emnets oppstart. I tillegg kreves det deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. Vurderingsordning 7 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen. Ansvarlig avdeling Avdeling for økonomi og ledelse, Campus Rena.

12 Litteratur Emne 1: Forvaltningsøkonomi Opstad, Leiv (2006): Økonomistyring i offentlig sektor. Gyldendal Jensen, Bjarne (2005): Kommune-Norge - velferd og finansiering. Kommuneforlaget (PENSUM PÅ MPA) Ringstad, Vidar (2011): Samfunnsökonomi og ökonomisk politikk. Cappelen akademiske St. meld nr 1. Nasjonalbudsjettet - siste utgave St. prp. Kommuneproposisjonen - siste utgave Emne 2: Organisasjonsforståelse og personalledelse i offentlig forvaltning Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Rigemor Grimsø: Personaladministrasjon, teori og praksis. 4. utgave: Odd Nordhaug: LMR (ledelse av menneskelige ressurser): ductid= Jan Spurkeland,Relasjonsledelse 3. utgave: Hans Morten Skivik, Relasjonell ledelse: Arbeidsliv/Boeker/Ledelse/Relasjonell-ledelse Hansen, Helgesen og Vabo Politikk og demokrati en innføring i stats- og kommunalkunnskap, 2008 (enkelte kapitler) Eget kompendium: D.I. Jacobsen: Administrasjonens makt Side Lundquist: Demokratiets Vektere kapittel 2 38 sider 21 sider

13 13 Emne 3: Prosjektledelse- og styring med lederskap i endringsprosjekter Karlsen,J.T, (2012) «Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering», 3 utg. Oslo: Universitetsforlaget. 520 s. Vil bli supplert med mer pensum innen prosjektledelse/endringsledelse/endringsprosjekter Emne 4: Stats- og kommunalkunnskap Øyvind Østerud (2007): Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget. 224 s. Dag Ingvar Jacobsen (1997): Administrasjonens makt : om forholdet mellom politikk og administrasjon, og administrasjonens rolle som politisk aktør. Oslo: Fagbokforlaget. 248 s. Røiseland, Asbjørn og Vabo, Signy Irene (2012): Styring og samstyring - governance på norsk. Oslo: Fagbokforlaget. 179 s. Sandkjær Hanssen, Gro, Marit Kristine Helgesen og Signy Irene Vabo (2007) Politikk og demokrati En innføring i stats- og kommunalkunnskap Oslo: Gyldendal (328 sider) Jacobsen, Dag Ingvar (2009) Perspektiver på Kommune-Norge en innføring i kommunalkunnskap. Bergen:Fagbokforlaget (250 s). Kompendium (ca. 70 s): -Christensen, Tom og Morten Egeberg (red.) (1997) Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentral-administrasjonen. Kap 4 i Forvaltningskunnskap. Oslo:Tano Aschehoug -Hagen, Terje P. og Rune Sørensen (2006) Politisk deltakelse og representativitet. Kap 7 i Kommunal organisering. Oslo:Tano -Christensen, Tom.fl. (2010) Overnasjonal forvaltning og Den europeiske union. Kap 11 i Forvaltning og politikk. Oslo:Universitetsforlaget -Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim (2007) EØS-avtalens betydning for norsk forvaltning. Kap 10 i Offentlig forvaltning. Oslo:Universitetsforlaget Emne 5: Kirkekunnskap Pensum Kirkekunnskap Lovsamling for Den norske kirke, Kirkerådet 2012 Kirkekunnskap ( Under arbeid) 75 sider KA 2013 Fra artikkelsamlingen Ledelse i kirken, KA 2003: - Harald Askeland: Hva betyr det at kirken forstås som organisasjon 18 s - Marit Halvorsen Hougsnæs: Legitimitet som leder i kirken 15 s Personalledelse Hovedavtale, Hovedtariffavtale og særavtaler for Den norske kirke KA 2012 KA lederundersøkelse. En kartlegging av kirkevergers jobbsituasjon og lederutfordringer, KA 2011

14 14 Frank Grimstad: Konfliktforebygging og konflikthåndtering i kirken, 40 s KA 2012 Marit Halvorsen Hougsnæs: Forsøk på employerbranding av Den norske kirke i artikkelsamling Folkekirke i forandring KA 2010, 13 s Økonomistyring og budsjettarbeid Trygve Nedland: Økonomiarbeid i den lokale kirke, KA s Kirkebyggforvaltning Max Ingar Mørk: Kirkebygget- brukshus og kulturminne, KA 2012, 72s Gravferdsforvaltning Gravferdsloven og Forskrifter til gravferdsloven ( 2012) Helge Klingberg: Den nye KIRKEGÅRDSHÅNDBOKA SIDER Veiledning for medlemmer av kirkelig fellesråd NFK 2011

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) 16.12.2010 Siste versjon Studieplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) Årsstudium i politikk og forvaltning, 2010-2011 (60 studiepoeng) Høgskolen i Oslo Avdeling

Detaljer

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 60 studiepoeng Kull 2012 Program for vernepleierutdanning Godkjent

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Sist endret 17.03.2014 Programplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Gjelder for kull 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 1 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid... Vi lever i en tid der endringer i befolkningssammensetningen, økonomisk ustabilitet

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser Videreutdanning, 60 studiepoeng

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer)

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) Side 1/40 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2., og 3. studieår Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

STUDIEPLAN. Oppvekstfag. for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren

STUDIEPLAN. Oppvekstfag. for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren STUDIEPLAN Oppvekstfag for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren Innhold 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTFAG... 4 1.1 OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE FOR UTDANNINGEN...

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

MPA Master of Public Administration. Master i offentlig ledelse og styring

MPA Master of Public Administration. Master i offentlig ledelse og styring MPA Master of Public Administration Master i offentlig ledelse og styring Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid... Vi lever i en tid der forandring og fornyelse er en grunnleggende forutsetning

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk Plan for 2-årig teknisk fagskole Datateknikk Fordypningene: Drift og sikkerhet 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN... 3 1.3 OPPTAKSKRAV... 4

Detaljer

Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng

Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Studieplanen er akkreditert av NOKUT: 17.12.08 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i velferdsfag

Studieplan for Bachelorstudiet i velferdsfag Studieplan for Bachelorstudiet i velferdsfag Status: Anbefalt av avdelingsstyret ved ØKS 14.05.03, revidert etter høring m.v. 16. juli 2003 Innledning... 2... 2 Hovedtrekk i studieplanen... 2 Hva studiet

Detaljer

Lederutdanning for ansatte med innvandrerbakgrunn

Lederutdanning for ansatte med innvandrerbakgrunn Lederutdanning for ansatte med innvandrerbakgrunn Studieplan Høst 2011- Våren 2012: Norskundervisning: 48 timer i samarbeid med Folkeuniversitetet. 3 timer per uke i 16 uker med klassen delt i to. Øvingstekster

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Masterstudium. styring og ledelse

Masterstudium. styring og ledelse Høgskolen i Oslo Avdeling for samfunnsfag Masterstudium i styring og ledelse 90 studiepoeng Studieplan 2009 2010 Godkjent av avdelingsstyret våren 2007; sist revidert og godkjent 6. mai 2009. 1 1. Om studiet

Detaljer