Studieplan. Årsstudium i offentlig styring og ledelse studiepoeng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Årsstudium i offentlig styring og ledelse. - 2013. 60 studiepoeng"

Transkript

1 1 Studieplan Årsstudium i offentlig styring og ledelse studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: Studiet er etablert av Høgskolestyret:

2 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagforbundet og Kirkens Arbeidsgiverforening ønsker å samarbeide om etablering av et etter- og videreutdanningstilbud for medarbeider i offentlig sektor som ønsker å kvalifisere seg til lederstillinger i det offentlige. Studieplanen har som mål å bidra til kompetansehevning innenfor fagområder hvor behovet for formell lederutdanning i dag er stort. Det er en særlig utfordring at mange medarbeidere i offentlig sektor trenger fleksible deltidstilbud. Vi tilbyr med dette utdanningsmuligheter basert en kombinasjon av undervisningssamlinger og bruk av fjernundervisning med moderne undervisningsteknologi. For å møte framtidas kompetanseutfordringer er det også svært viktig med tverrfaglig kompetanseheving innenfor økonomi og organisasjons- og ledelsesfag med sikte på å gi tjenestetilbudet høyere kvalitet og sikre rett ressursutnyttelse i virksomheten. 2. Læringsutbytte Ledere og potensielle ledere for virksomheter i kommunene, kirken og annen offentlig virksomhet vil tilegne seg nødvendig kompetanse til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid og samspill med andre virksomheter. Dernest vil kandidatene tilegne seg kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten. Etter fullført kvalifikasjon skal kandidatene ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskap: Kunnskap om å utøve lederskap i henhold til kommunens krav og målsetninger. Kunnskap om lederrollen i spennet mellom tjenesteyter, beslutningstaker og folkevalgt ledelse. Kunnskap om verktøy til støtte i daglig lederutøvelse, prosjektstyring og prosjektledelse. Kunnskap og forståelse til å se kommunen som helhet og hvordan politikk og administrasjon påvirker og støtter hverandre gjensidig. Kunnskap om begrunnelsen for og særpreget ved offentlig sektor Ferdigheter: Kunne anvende tilegnede kunnskaper, basert på forståelse for forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå. Kunne utvikle egen lederferdighet gjennom refleksjon. Kunne anvende ledelsesverktøy i daglig utøvelse Kunne beherske de grunnleggende prinsippene for økonomi-, budsjett- og resultatstyring. I tillegg beherske prinsippene for kostnadsfordeling og utvikling av målerapporter. Kunne definere, planlegge, organisere, gjennomføre, lede og evaluere prosjekter. Generell kompetanse: Evne til å arbeide selvstendig, samt reflektere over egen tjenesteutøvelse Ha kommunikativ kompetanse, mellommenneskelige ferdigheter og evne til samarbeid. Evne til innovasjon og endring av organisasjonens kultur for læring. 3. Målgruppe Målgruppen er nåværende og potensielle ledere for virksomheter i kommunene, fylkeskommunene, kirken og annen offentlig virksomhet.

3 3 4. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. 5. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over to år. Studiet tilbys samlingsbasert med støtte fra moderne undervisningsteknologi. Studiet kan, sammen med annen utdanning, og ihht. Høgskolen i Hedmarks bachelorforskrift 3b og 3c føre frem til en bachelorgrad. 6. Kompetanse Utdanningen tar sikte på å gi kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer innenfor ledelse i offentlig sektor. Studiet skal dessuten øke kandidatens forutsetninger for å delta i kvalitetsutvikling på eget arbeidssted. 7. Informasjonskompetanse Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis. Undervisning og veiledning om informasjonskompetanse kommer inn som tema i forelesningene for å oppfordre studentene til aktivt å søke etter ny informasjon og kunne delta aktivt i diskusjoner. I tillegg vil denne kompetansen oppøves ved gjennomføring av de skriftlige gruppeoppgavene og hjemmeeksamen. Det legges vekt på at den enkelte søker etter informasjon i forhold til de temaene som tas opp, at de vurderer informasjonen og informasjonskildene og drøfter og vurderer denne informasjonen i oppgavene, litteraturstudiene og ved forelesningene. Høgskolebibliotekets studiehjelpside gir nyttig informasjon og nettbasert kurs om kilder og kildebruk: Studentene får et kort skrivekurs tidlig i studiet, som støttes av en streamet oppsummering som er tilgjengelig på nett. Andre relevante ressurser fra Høgskolebiblioteket: Fronterrom Biblioteket (tilgjengelig for alle studenter og ansatte), med PowerPoint til Kilder og kildebruk, videoforelesninger og en elektronisk prøve i informasjonskompetanse. 8. Internasjonalisering Student- og lærerutveksling med utenlandske læreinstitusjoner er ikke relevant for dette studiet. 9. Undervisnings- og læringsformer Studiet tilbys som et deltidsstudium, samlingsbasert undervisning, med bruk av det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter. Som prinsipper for læring vektlegges tverrfaglighet, samarbeid, relasjonskompetanse og studentaktive arbeidsformer som de overordnede. I alle emnene vil undervisning og læring skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer, presentasjoner og oppgaveskriving.

4 4 10. Vurderingsformer Vurderingsformene framgår av emnebeskrivelsene. Emnene vurderes til bestått/ikke bestått eller med graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter. 11. Studiets oppbygging, organisering og innhold Utdanningen består av 4 emner. Hvert emne vil gå over ett halvår og gir 15 studiepoeng. Emnene kan tas uavhengig av hverandre og enkeltvis. Organiseringen av emnene er som beskrevet i figuren under. Modul 1 Forvaltningsøkonomi. 15 studiepoeng Refleksjon og veiledning Modul 2 Personal-ledelse i offentlig forvaltning. 15 studiepoeng Refleksjon og veiledning Modul 3 Prosjektledelse- og styring med lederskap i endringsprosjekter 15 studiepoeng Refleksjon og veiledning Modul 4 Valgfag: «Stats- og kommunalkunnskap» «Forvaltningsrett/ Arbeidsrett» «Kirkekunnskap» «Energirett i kommunen» 15 studiepoeng *evt. kan andre relevante emner vurderes innpasset som valgemne Hvert emne har 4 samlinger á 2 dager. Samlingene vil foregå på dagtid, med en varighet av 7 timer pr dag. I gjennomføringen legges det opp til både egenstudier mellom samlingene og arbeid i kollokviegrupper som en del av læringsprosessen. Studentene oppfordres til å danne grupper hvor studentene skal arbeide med gitte arbeidsoppgaver og pensum i mellom samlingene. Oppgavene vil være knyttet til problemstillinger som studentene møter i offentlig sektor, og vil ta utgangspunkt i teorien som presenteres på samlingene. Det sentrale elementet i forholdet teori praksis er kompetanseutvikling gjennom refleksjon. Derfor vil veiledning være et viktig element som følger samlingene sammen med utvikling av refleksjonskompetanse. Omfanget av arbeid i mellomperiodene vil legges opp av emneansvarlig med en progresjon og et omfang som tilpasses slik at studentene gjennomfører dette ved siden av full jobb.

5 5 12. Emnebeskrivelser Forvaltningsøkonomi Emnekode:? Studiepoeng: 15 Semester: høst/vår Språk: Norsk Læringsutbytte Målet for kurset er å gi kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å delta i og lede økonomisk styring av offentlig virksomhet og å kunnegjennomføre økonomiske analyser av offentlig virksomhet. Kunnskap Kandidaten skal ha: kunnskaper om og forståelse for økonomisk styring i offentlige virksomheter herunder de styrings - og analysemetoder som er tilgjengelig som metoder for budsjettstyring, økonomisk planlegging, målstyring og samfunnsølkonomiske analyser som kostnadsanalyser og nytte/kostnadsanalyser. kunnskap om virkemidler og sammenhenger i makroøkonomisk styring, hvordan markedsøkonomien fungerer og forholdet mellom offentlig virksomhet og markedsstyrt virksomhet. kunnskaper om New Public Mangement (NPM) som synsmåte og utfordring for offentlig sektor, spesielt med hensyn til effektivitet og utvikling. Ferdigheter Kandidaten skal ha ferdigheter: til å lede og delta i økonomiske styringsprosesser som budsjettering, økonomisk planlegging og målstyring i offentlige sektor delta i og gjennomføre økonomiske analyser av offentlige tiltak som kostnadsanalyser og nytte kostnadsanalyser utarbeide opplegg for økonomiske styringsprosesser i offentlig virksomhet. Generell kompetanse Kandidaten skal: kunne gjennomføre utredningsoppdrag knyttet til økonomisk virksomhet i offentlig sektor delta i økonomisk planlegging, styring og ledelse i offentlig virksomhet. ha insikt i teori og teoretisk og anlytisk begrepsapparat slik at hun eller han kan kommunisere om faglige og aktuelle problemstillinger så vel med eksperter som allmennheten. Innhold Emnet omfatter både samfunnsøkonomiske problemstillinger og økonomisk styring. Det legges hovedvekt på den økonomiske styring av offentlig virksomhet, styringsmetodene og redskapene som brukes i økonomisk styring og analyse av offentlig virksomhet. Kurset skal gi en bred forståelse for sammenhengen mellom markedsøkonomien og den offentlig virksomheten. Fokus ligger på de økonomiske sammenhengene, forutsetninger for effektivitet og økonomisk styring i offentlig virksomhet. Sentrale ledelsesverktøy knyttet til økonomistyring, budsjetteori og målstyring vektlegges. Problemstillinger knyttet til markedsorientering, effektivitet og konkurranseutsetting belyses. Organisering og arbeidsformer Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene.

6 6 Bruk av biblioteket Studentene skal tilegne seg informasjonskompetanse og forståelse for å kunne lokalisere, evaluere og effektivt nyttiggjøre seg informasjon i egen læring og forskning. I samarbeid med biblioteket vil studentene derfor få regelmessig oppfølging hva angår litteratursøk og trening i bruk av kilder Forkunnskaper Ingen utover opptakskravene til studiet. Obligatoriske krav Det vil være obligatoriske krav. Det vil bli opplyst om dette ved emnets oppstart. I tillegg kreves det deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. Vurdering 7 dagers individuell hjemmeeksamen. Faglig ansvar Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Modul 2: ORGANISASJONSFORSTÅELSE OG PERSONALLEDELSE I OFFENTLIG SEKTOR (15 SP) Emnekode: Studiepoeng: 15 Semester: høst/vår Språk: Norsk Læringsutbytte Emnet skal gi kunnskaper, analytiske ferdigheter og holdninger i å arbeide selvstendig med ulike problemstillinger knyttet til organisasjonsadferd. I tillegg skal man tilegne seg grunnleggende teorier, prinsipper og arbeidsformer innen personal - og kompetanseledelse. Studenten skal også uvikle forståelse for hvordan personalledelse, organisasjonslæring og kompetansebygging kan bli et virkemiddel for offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon. Kunnskap Etter fullført emne skal studenten: ha kunnskap om teoretiske begreper om hvordan organisasjoner er oppbygd og hvordan de fungerer forstå hvordan organisasjoner fungerer i samspill med sine omgivelser ha kunnskap om grunnleggende teorier, prinsipper og arbeidsformer innen personal- og komptetanseledelse samt utvikle forståelse for hvordan personalledelse, organisasjonslæring og kompetansebygging kan bli et virkemiddel for offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon ha kjennskap til hvordan det offentlige apparatet er utformet og hvilke konsekvenser dette har for utøvelsen av personaladministrasjon Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten: ha evne til å definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige dilemmaer og problemstillinger kunne anvende organisasjonsteoretiske begreper innenfor alle typer organisasjoner

7 7 ha utviklet handlingskompetanse og god relasjonsorientert ledelse av menneskelige ressurser Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten skal ha oppøvd en mer selvstendig og reflekterende holdning til hvordan organisasjoner fungerer, og ha bedret sin forståelse for personalledelse i offentlig sektor. Innhold Grunnleggende organisasjonsprosesser som mål, strategi og effektivisering Formell organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner Organisasjoners omgivelser Motivasjonsteorier og mellommenneskelige organisasjonsmessige relasjoner Beslutninger og kommunikasjonsprosesser i organisasjonen Læring, innovasjon, endring og organisasjonsutvikling Ulike teorier om ledelse i det offentlige Personalledelse i offentlig forvaltning. Samfunnskrav til personalarbeid - medbestemmelse, kvinneperspektiv og etnisk mangfold. Personalplanlegging, rekruttering og utvelgelse av medarbeidere verktøy og metoder. Karriereplanlegging og personalutvikling. Offentlig sektors grunnleggende oppbygging og funksjon. Styringskjede og verdigrunnlag. Motivasjon, lønn og belønning i arbeidslivet. Hvordan motivere og utvikle medarbeidere. Samtalen som verktøy i personalledelse. Konflikthåndtering og kommunikasjon. Offentlig sektors organisering. Administrasjonens makt og forventninger til tjenestemannen. Kompetanseutvikling. Kunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner. Organisasjonslæring og lærende organisasjoner. 9. Organisering og arbeidsformer Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene. 10. Forkunnskaper Ingen 11. Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen Det vil være obligatoriske krav. Det vil bli opplyst om dette ved emnets oppstart. I tillegg kreves det deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. 12. Vurderingsordning 7 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen. 13. Ansvarlig avdeling Avdeling for økonomi og ledelse, Campus Rena.

8 8 Emne 3: PROSJEKTLEDELSE- OG STYRING MED LEDERSKAP I ENDRINGSPROSJEKTER Emnekode: Studiepoeng: 15 studiepoeng Semester: høst/vår Språk: norsk Læringsutbytte: Emnet skal gi studentene en basisforståelse og kompetanse med prosjektarbeidsformen og anvendt bruk av prosjekt som virkemiddel i endringsprosesser i en organisasjon. Videre skal studentene få en innsikt i egen lederadferd og forståelse for hvordan man kan lede for å skape motivasjon og endring. Emnet skal gi en innføring i teori, metodikk og terminologi. Studentene skal bli i stand til å designe, gjennomføre, rapportere og arbeide i prosjekter på alle nivåer, forstudier, forprosjekter, hovedprosjekt og gevinstrealisering. Videre skal studentene lære et enkelt prosjekthåndteringsverktøy og generell prosjektledelse. Kunnskap Etter fullført emne skal studenten: ha kunnskap om grunnleggende begreper innen prosjektadministrasjon - og ledelse ha kunnskap om initiering, organisering og ledelse av prosjekter ha kunnskap om alle funksjoner og roller i et prosjekt ha kunnskap om prosjekters ulike interessenter ha kunnskap om økonomi- og ressursstyring i prosjekter ha kunnskap om usikkerhet og risiko i prosjekter ha kunnskap om evaluering og oppfølging. Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten: kunne organisere prosjekter i faser og forstå sammenhengen mellom prosjektet og basisorganisasjon kunne definere, planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter og delprosjekter kunne analysere usikkerhet og risiko i prosjekter ha utviklet ferdigheter innen daglig prosjektarbeid og prosjektledelse, herunder håndtering av kommunikasjon eksternt og internt kunne lede og utvikle prosjektgrupper mot felles mål. Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten: ha innsikt og forståelse for relevante faglige problemstillinger og prosjekters strategiske betydning for virksomheter økt forståelse for læring, innovasjon og kompetanseoverføring gjennom prosjekter. Innhold: Emnet vil inneholde generell opplæring i prosjektadministrasjon og praktisk arbeid i prosjekter, samt prosjektledelse og -styring. Emnet vil gå igjennom, prosjektplanlegging, prosjektorganisering, prosjektstyring, prosjektgjennomføring, rapportering og gevinstrealisering. Rapportering vil ha basis i avviksrapportering og analyser. En vil gi en opplæring i prosjektverktøy, metodikk for gevinstrealisering. Opplæring i gevinstrealisering medfører også en opplæring i nyttekostnadsanalyser. Prosjektledere har ikke samme myndighet som en linjeleder i basisorganisasjonen. En prosjektleder som skal gjennomføre en organisasjonsutvikling i basisorganisasjonen må derfor i større grad basere sitt lederskap på sine personlige evner til å påvirke og motivere i ønsket retning. Ledelsesutvikling

9 9 (hvordan få til en effektiv ledelse) og verdibasert ledelse er derfor viktige temaer. Denne delen av emnet vil derfor ta opp temaer som læring og innovasjon (forbedre rutiner for læring), «lærende organisasjoner» og hvordan skape lærende organisasjoner. Organisering og arbeidsformer: Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene. Forkunnskaper: Ingen Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen: Det vil bli gitt 5 mappeoppgaver i løpet av kurset. Disse skal være godkjent og inngår i mappen som leveres ved emnets slutt. Deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. Vurderingsordning: Mappeevaluering, bestått/ikke bestått Ansvarlig avdeling: Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Emne 4: Valgemne Stats- og kommunalkunnskap Emnekode: Studiepoeng: 15 Semester: Høst/vår Språk: Norsk Læringsutbytte: Kunnskap Etter fullført emne skal studenten: kjenne til grunnleggende begreper innen studiet av offentlig politikk kjenne grunnprinsippene for vårt demokratiske styringssystem kjenne til forvaltningsnivåenes oppbygning, roller og arbeidsmåter ha forståelse for hvordan det offentlige apparatet er utformet og hvilke implikasjoner dette har for utøvelsen av politisk makt og fordelingen av goder i samfunnet Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten: kunne drøfte og analysere hvordan styringsapparatets utforming og funksjonsmåte påvirker samfunnet og den enkelte borger kunne forstå hvordan man kan utøve politisk innflytelse gjennom ulike kanaler ha forståelse for særpreget ved lokaldemokratiet og lokalpolitikken og forholdet mellom administrasjon og folkevalgte Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten skal ha oppøvd en mer selvstendig og reflekterende holdning til hvordan offentlig sektor fungerer, og ha bedret sin forståelse for forholdet mellom folkevalgte organer og offentlig forvaltning.

10 10 Innhold Politikk og makt Den parlamentariske styringskjeden Valg og representasjon Storting og regjering Ulike perspektiver på kommunene Statsforfatningen og den politiske styringskjeden Fylkeskommunen og det regionale nivået Forholdet mellom kommune og stat Politisk deltakelse og representativitet Brukeren som aktør og deltaker og styringskriterium (bruker- og innbyggerundersøkelser, valgfrihet og deltakelse) Ulike prinsipper for styring og ledelse av offentlig sektor (regelbasert styring, tillitsbasert styring, New public management) Tillit og kontroll Supplerende kanaler for innflytelse Overnasjonal forvaltning og Den europeiske union Rettsliggjøring av samfunnet Forholdet mellom det offentlige og innbyggerne Organisering og arbeidsformer Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene. Forkunnskaper Bestått Forvaltningsøkonomi (kode) Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen Det vil være obligatoriske krav. Det vil bli opplyst om dette ved emnets oppstart. I tillegg kreves det deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. Vurderingsordning 7 dagers, individuell eksamen. Ansvarlig avdeling Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

11 11 Emne 5: Valgfag: Kirkekunnskap Emnekode: Studiepoeng: 15 studiepoeng Semester: høst/vår Språk: norsk Læringsutbytte: Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte: Gjennom emnet skal studentene utvikle innsikt og kunnskap om sentrale deler av det særskilte ved kirkelig forvaltning og ledelsespraksis. Emnet skal gi studentene en grunnleggende kompetanse i å lede og utvikle den lokale kirke. evne å se sammenhengen mellom generell forvaltning og de mer spesielle krav som stilles til ledelse i kirkelig forvaltning og ledelse Etter avsluttet emne er målet at studentene skal ha utviklet basiskunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i å: Forstå den norske kirkes historie, organisering og ideologi Forstå og utøve lederrollen i forhold til økonomistyring og budsjettarbeid Utøve personalledelse i den lokale kirke Forvalte kirker og kirkegårder Innhold: Kirkekunnskap (historie, lovverk og organisatoriske utfordringer) Kunnskap om særskilte arbeidsrettslige bestemmelser på det kirkelige område, kirkelige tariffer og personaladministrative forhold Plan- og budsjettarbeid ut fra kirkelige forskrifter. Regnskap, skatt/avgift med mer og samspill med den lokale kommune Forvaltning, drift og vedlikehold av kirkebygget Grunnelementer i gravferdsforvaltningen Organisering og arbeidsformer Det vil være fire 2-dagers samlinger med undervisning. Innlevering av frivillige oppgaver og veiledning vil hovedsakelig skje i Fronter. I tillegg oppfordres studentene til å arbeide med oppgaver i grupper mellom samlingene. Forkunnskaper Ingen Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen Det vil være obligatoriske krav. Det vil bli opplyst om dette ved emnets oppstart. I tillegg kreves det deltakelse på minimum 50% av samlingene tilknyttet emnet. Vurderingsordning 7 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen. Ansvarlig avdeling Avdeling for økonomi og ledelse, Campus Rena.

12 Litteratur Emne 1: Forvaltningsøkonomi Opstad, Leiv (2006): Økonomistyring i offentlig sektor. Gyldendal Jensen, Bjarne (2005): Kommune-Norge - velferd og finansiering. Kommuneforlaget (PENSUM PÅ MPA) Ringstad, Vidar (2011): Samfunnsökonomi og ökonomisk politikk. Cappelen akademiske St. meld nr 1. Nasjonalbudsjettet - siste utgave St. prp. Kommuneproposisjonen - siste utgave Emne 2: Organisasjonsforståelse og personalledelse i offentlig forvaltning Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Rigemor Grimsø: Personaladministrasjon, teori og praksis. 4. utgave: Odd Nordhaug: LMR (ledelse av menneskelige ressurser): ductid= Jan Spurkeland,Relasjonsledelse 3. utgave: Hans Morten Skivik, Relasjonell ledelse: Arbeidsliv/Boeker/Ledelse/Relasjonell-ledelse Hansen, Helgesen og Vabo Politikk og demokrati en innføring i stats- og kommunalkunnskap, 2008 (enkelte kapitler) Eget kompendium: D.I. Jacobsen: Administrasjonens makt Side Lundquist: Demokratiets Vektere kapittel 2 38 sider 21 sider

13 13 Emne 3: Prosjektledelse- og styring med lederskap i endringsprosjekter Karlsen,J.T, (2012) «Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering», 3 utg. Oslo: Universitetsforlaget. 520 s. Vil bli supplert med mer pensum innen prosjektledelse/endringsledelse/endringsprosjekter Emne 4: Stats- og kommunalkunnskap Øyvind Østerud (2007): Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget. 224 s. Dag Ingvar Jacobsen (1997): Administrasjonens makt : om forholdet mellom politikk og administrasjon, og administrasjonens rolle som politisk aktør. Oslo: Fagbokforlaget. 248 s. Røiseland, Asbjørn og Vabo, Signy Irene (2012): Styring og samstyring - governance på norsk. Oslo: Fagbokforlaget. 179 s. Sandkjær Hanssen, Gro, Marit Kristine Helgesen og Signy Irene Vabo (2007) Politikk og demokrati En innføring i stats- og kommunalkunnskap Oslo: Gyldendal (328 sider) Jacobsen, Dag Ingvar (2009) Perspektiver på Kommune-Norge en innføring i kommunalkunnskap. Bergen:Fagbokforlaget (250 s). Kompendium (ca. 70 s): -Christensen, Tom og Morten Egeberg (red.) (1997) Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentral-administrasjonen. Kap 4 i Forvaltningskunnskap. Oslo:Tano Aschehoug -Hagen, Terje P. og Rune Sørensen (2006) Politisk deltakelse og representativitet. Kap 7 i Kommunal organisering. Oslo:Tano -Christensen, Tom.fl. (2010) Overnasjonal forvaltning og Den europeiske union. Kap 11 i Forvaltning og politikk. Oslo:Universitetsforlaget -Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim (2007) EØS-avtalens betydning for norsk forvaltning. Kap 10 i Offentlig forvaltning. Oslo:Universitetsforlaget Emne 5: Kirkekunnskap Pensum Kirkekunnskap Lovsamling for Den norske kirke, Kirkerådet 2012 Kirkekunnskap ( Under arbeid) 75 sider KA 2013 Fra artikkelsamlingen Ledelse i kirken, KA 2003: - Harald Askeland: Hva betyr det at kirken forstås som organisasjon 18 s - Marit Halvorsen Hougsnæs: Legitimitet som leder i kirken 15 s Personalledelse Hovedavtale, Hovedtariffavtale og særavtaler for Den norske kirke KA 2012 KA lederundersøkelse. En kartlegging av kirkevergers jobbsituasjon og lederutfordringer, KA 2011

14 14 Frank Grimstad: Konfliktforebygging og konflikthåndtering i kirken, 40 s KA 2012 Marit Halvorsen Hougsnæs: Forsøk på employerbranding av Den norske kirke i artikkelsamling Folkekirke i forandring KA 2010, 13 s Økonomistyring og budsjettarbeid Trygve Nedland: Økonomiarbeid i den lokale kirke, KA s Kirkebyggforvaltning Max Ingar Mørk: Kirkebygget- brukshus og kulturminne, KA 2012, 72s Gravferdsforvaltning Gravferdsloven og Forskrifter til gravferdsloven ( 2012) Helge Klingberg: Den nye KIRKEGÅRDSHÅNDBOKA SIDER Veiledning for medlemmer av kirkelig fellesråd NFK 2011

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 13 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 14 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 13 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi. oppdragsstudium

Studieplan. Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi. oppdragsstudium 1 Studieplan Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi oppdragsstudium 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 21.06.2013 Studiet er etablert: 2 1. Innledning Årsstudium i offentlig

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi (Kongsvinger) Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi (Kongsvinger) Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Serviceledelse Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over et år. Gjennomføringen av studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Modul 8 Studieplan Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Modul 8 Studieplan Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Modul 8 Studieplan Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 30.04.2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester. Innledning Lærernes første år i barnehage,

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium over et semester. Innledning Lærernes første år i barnehage, grunnskole og videregående

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i administrasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieplan. Juss for ledere i helse - og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Juss for ledere i helse - og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Juss for ledere i helse - og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplanener godkjent: 27.03.2014 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Serviceledelse Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over et år. Gjennomføringen av studiet

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i administrasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Studieplan 2014/2015. Lederutdanning helse og omsorgstjenester kompetanseløftet Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2014/2015. Lederutdanning helse og omsorgstjenester kompetanseløftet Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Studieplan 2014/2015 Lederutdanning helse og omsorgstjenester kompetanseløftet 2015 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Drama Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Innledning I studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Kunnskapsledelse Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over ett år. Gjennomføringen av

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Undervisning i det flerkulturelle og flerspråklige klasserom Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning i Undervisning i det flerkulturelle og

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 11 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i samfunnsfag, Kongsvinger Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching av grupper i en lærende organisasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et omfang på fem samlinger

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Kunnskapsledelse Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Vintersport og frikjøring Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 «Vintersport og frikjøring» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng med normert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i organisasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, og tilbys som heltidsstudium over ett år. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 8 Studieplan 2012/2013 Årsstudium i økologisk landbruk Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som går over to år på deltid. Innledning Stortinget

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i organisasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, og tilbys som deltidsstudium over to år, med

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i organisasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, og tilbys både som heltidsstudium over ett år

Detaljer