Prosjektbeskrivelse Regional plan for kunnskapssamfunnet i Buskerud (DPK). Planprogramfasen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse Regional plan for kunnskapssamfunnet i Buskerud (DPK). Planprogramfasen."

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Regional plan for kunnskapssamfunnet i Buskerud (DPK). Planprogramfasen. Hensikt med prosjektbeskrivelsen: 1. gi en kortfattet beskrivelse av prosjektet mht. målsettinger, organisering, framdrift og økonomi. Dette skal gi beslutningsgrunnlag for politisk sak om prosjektets rammer og styringsgruppas sammensetning, herunder eventuell oppnevning av politiske representanter 2. gi praktiske rammer for gjennomføring av planprogramfasen. (Planfasen avklares i planprogrammet.) Oppsummering Prosjektansvarlig og prosjekteier: Buskerud fylkeskommune ved Hovedutvalg for utdanningssektoren Samarbeidsparter: Kommuner/kommuneregionene, statlige etater, høgskolene, næringslivet, partene i arbeidslivet, organisasjoner Start: Vår 2014 Ferdigstillelse: høst 2015 Hensikt: Oppfylle vedtatt Regional planstrategi der det er bestemt at regional delplan for kunnskapssamfunnet skal utarbeides.. Prosjektledelse: Buskerud fylkeskommune, i tett samarbeid mellom Utdanningsavdelingen og Utviklingsavdelingen Styringsgruppe: Oppnevnt Referansegruppe: foreløpig ikke oppnevnt Budsjett Budsjett : Ikke avsatt midler Eventuelle behov for 2015 avklares i planprogramfasen. Prosjektbeskrivelse sist revidert: 10. april 2014 Side 1 av 7

2 Bakgrunn Med bakgrunn i Regional planstrategi for Buskerud (vedtatt av fylkestinget 6. desember 2012) skal det utarbeides en regional plan for Kunnskapssamfunnet i Buskerud. Formålet er i planstrategien innledningsvis beskrevet slik: Formål: Hensikten er å sikre en best mulig tilpasning mellom tilbud av og etterspørsel etter kompetanse, samt å bidra til et høyere utdanningsnivå i befolkningen. Det er viktig å se hele utdanningsløpet i sammenheng. Hovedfokus vil være videregående opplæring, men grunnskole, høyere utdanning og voksenopplæring vi også stå sentralt. Se beskrivelse i vedlegg 1 bak for hele omtalen. Målsetting Målsettingen for arbeidet er Å utvikle en plan som ulike samfunnsaktører kan legge til grunn for å arbeidet med å skape det kunnskapssamfunnet som den videre utviklingen av Buskerud er avhengig av. Å utvikle planen gjennom en bred dialog med kommunene, statlige aktører og andre involverte. Å skape varige og forpliktende arenaer for dialog og samhandling om grunnopplæring, høgre utdanning og livslang læring. Resultat og effekt Noen viktige resultater vil være: Høyere kvalitet i grunnutdanningen og god gjennomføringsgrad for elever og lærlinger i videregående opplæring Opplæring og utdanning som er relevant i forhold til næringslivets og samfunnets krav Gode arenaer for permanent samarbeid og samhandling for å utvikle framtidens kompetansesamfunn Utdanningssystemet som en viktig faktor i videreutvikling av folkehelse som alle innbyggerne i Buskerud. Organisering Styringsgruppe: Fylkeskommunen ved Utdanningsavdelingen: Kommunene: HBV: fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås undervisningssjef Erling Barlindhaug rektor Petter Aasen Side 2 av 7

3 NHO Buskerud: NAV Buskerud: Fylkesmannen: direktør Per Steinar Jensen direktør Elisabeth Holen utdanningsdirektør Karl Einar Schrøder-Nielsen Merknader: En styringsgruppa kan bestå av kun politikere, kun administrativt ledernivå, eller en blanding av politikere og administrasjon. Uansett valg, - det er en viktig forutsetning at fylkespolitikerne involveres sterkt i hele prosessen. Det er avklart med politisk nivå at styringsgruppen bør være liten for å kunne være mest mulig effektiv. Derfor har man valgt ikke å ha med politisk representasjon i styringsgruppa. Referansegruppe: Administrativ operativ gruppe med fagpersoner fra styringsgruppa og fra andre samarbeidspartnere og interessenter.. Prosjektledelse: Prosjektleder ved Utdanningsavdelingen har løpende ansvar for prosess, framdrift og sekretariat. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med en intern prosjektgruppe. Prosjektgruppas sammensetning: 3 fra seksjon KPS, en fra fagopplæring, en fra fylkesrådmannens stab. Kompetanse fra Utviklingsavdelingen vil bli trukket inn ved behov. I tillegg vil mange fagpersoner i Bfk trekkes aktivt inn i deloppgaver. Politisk behandling: Fylkesutvalget vedtar høringer og sluttbehandler planprogram. Regional plan for kunnskapssamfunnet sluttbehandles av fylkestinget Andre: For å sikre mulighet for bred medvirkning, vil det bli arrangert dialogmøter med bestemte målgrupper og åpne høringsmøter. Gjennomføring Prosjektet gjennomføres i tre faser: Fase Når Hensikt og innhold Involverte 1. Prosjektplan 2. Planprogram februarmars 2014 aprilnovember Gi kortfattede rammer for prosjektet. Skissere gjennomføring av planprogramfasen (se mer nedenfor) Anbefale styringsgruppas sammensetning. Grunnlag for eventuell politisk sak for aksept av rammer, oppnevne styringsgruppemedlemmer, samt info. Planlegge og arrangere oppstartkonferanser for å få inn innspill til temaer. Avklare faglige mål, avgrense temaer og ambisjoner, Prosjektgruppe i dialog med interne fagpersoner og ledergruppa. Avklaring av sammensetning av styringsgruppe, og evt politisk representasjon. Grunnlag for å invitere eksterne medlemmer. Prosjektleder og prosjektgruppe i dialog med internt fagmiljø, referansegruppa og Side 3 av 7

4 definere kunnskapsbehov og behov for tilleggsutredninger, gi rammer for praktisk gjennomføring av prosessen, avklare behov for ekstern konsulentbistand. Avklare medieopplegg. Sikre link til andre regionale planer (vedtatte og i arbeid) Plan for kunnskapssamfunnet November 2015 Lage utkast til planprogram som sendes på høring med frist min 6 uker. Endeling vedtak av planprogram i Fylkesutvalget Dialogmøter. Arbeidsgrupper. Utforme forslag til strategi. Utforming av selve planen. Vedtak om høring, høring og sluttvedtak styringsgruppa. Mer om gjennomføring nedenfor. Samme aktører som i planprogramfasen. Gjennomføring og prosess avklares i planprogrammet Gjennomføring av planprogramfasen Målet med planprogrammet er å beskrive omfang og innhold i regional plan for kunnskapssamfunnet nærmere, avklare utredningsbehov, samt konkretisere hvordan planprosessen rent praktisk skal gjennomføres. Viktig: Når planprogrammet er på plass, skal alle involverte ha en tilnærmet lik oppfatning av innhold og ambisjoner i hvordan videreutviklingen av kunnskapssamfunnet i Buskerud skal skje. Det løpet som skisseres i planprogrammet skal i all hovedsak følges. Det legges opp til en åpen prosess for å innhente forventinger hos ulike samfunnsaktører. Planprogramfasen bør gjennomføres i løpet av ca. et halvt år. Skisse til milepæler for gjennomføring av planprogramfasen: 1. oppstartsmøte med styringsgruppa 2. konferanser for innspill til hva planen for kunnskapssamfunnet skal omfatte og avklare hvilke forventninger ulike aktører har. En konferanse for øvre del av fylket i mai og en i nedre del i juni. 3. utarbeide utkast til planprogram med bakgrunn i dialogmøter og i tett samspill med arbeidsgrupper, internt fagmiljø og referansegruppa. 4. styringsgruppa drøfter forslag og gir sin anbefaling til planprogram til politisk behandling. Politisk vedtak om høring (minst 6 uker) 5. høringsmøter mulig opplegg, se pkt styringsgruppa drøfter planprogram med bakgrunn i høringen, og gir sin anbefaling 7. vedtak i fylkesutvalget. Side 4 av 7

5 Omfang/innhold av regional plan for kunnskapssamfunnet Planprogrammet skal beskrive omfang og innhold nærmere. Nedenfor skisseres likevel noen rammer og forventninger til regional delplan for kunnskapssamfunnet for Buskerud: Risiko Regional plan for kunnskapssamfunnet skal bygge på og sees i sammenheng med andre relaterte planer og prosjekter i og utenfor fylkets grenser. Det må legges spesiell vekt på sammenhengen mellom regional plan og fylkeskommunens strategi for kunnskapsskolen. Andre aktuelle er listet i vedlegg 2 bak. DPK skal o oppsummere de mest aktuelle planene mht. målsettinger, strategier og tiltak for gi en samlet status. o oppsummere gjeldende og relevante nasjonale og kommunale føringer DPK skal knytte ulike utdannings- og kompetanseplaner og prosjekter sammen, og også se sammenhengen til andre planer og strategier. DPK skal ikke erstatte eksisterende plan - og strategiarbeid eller arenaer som allerede finnes, men benytte dette som grunnlageventuelt som innspill til senere prosesser innenfor etablert planstruktur. DPK skal med et regionalt perspektiv trekke opp føringer for framtidsrettede og bærekraftige løsninger for kontinuerlig utvikling av kunnskapssamfunnet i Buskerud.. DPK vil munne ut i o Et grunnlag for en regional og enhetlig utdannings- og opplæringspolitikk o Anbefalinger om videre utredning/planlegging på enkelte felt o Prioriterte innsatsområder Planprogrammet må ha tydelige avklaringer på innhold og ambisjonsnivå. Uten dette vil det lett bli ulike forventninger og motsetninger i prosessen og i arbeidet med selve planen. Viktig å holde planen på et strategisk og overordnet nivå, med fokus på sammenhenger. Alternativt vil både tidsplan og økonomi sprekke. En risiko at det overordnede grepet ikke er like interessant for aktører som er opptatt av lokale og detaljerte problemstillinger. Kan risikere at eksterne kan synes dette arbeidet blir for lite konkret og avklarende, og dermed uinteressant. Det er en utfordring for de forskjellige aktører å se sin egen innsats og rolle inn som et element i et livslangt læringsløp for det enkelte menneske, En risiko at framdrift svekkes fordi andre oppgaver prioriteres foran. Kommunikasjon mm. Se pkt. om organisering. Ressurser Prosjektledelse: Ca. et årsverk Prosjektgruppe og intern medvirkning: Ca. ¼ årsverk totalt. Ekstern ressursbruk: Det forventes egeninnsats fra medvirkende parter. Side 5 av 7

6 Det er ikke budsjettert økonomiske ressurser til arbeidet i Behov for økt ressursinnsats må evt. inn i fylkeskommunens budsjett for Framdrift Se pkt. om organisering. Oppfølging Regional plan for kunnskapssamfunnet skal inneholde en handlingsplan med oppfølgende tiltak. Dette må bl.a. kanaliseres videre inn i fylkeskommunens Handlingsprogram der ansvar og økonomi framgår. Vedlegg 1 Fra regional planstrategi for Buskerud : Regional plan for kunnskapssamfunnet Formål: Hensikten er å sikre en best mulig tilpasning mellom tilbud av og etterspørsel etter kompetanse, samt å bidra til et høyere utdanningsnivå i befolkningen. Det er viktig å se hele utdanningsløpet i sammenheng. Hovedfokus vil være videregående opplæring, men grunnskole, høyere utdanning og voksenopplæring vi også stå sentralt. Følgende problemstillinger vil stå sentralt: kvalitet i opplæringen bedre gjennomføring/mindre frafall læreplasser og opplæringsplasser til lærlinger og lærekandidater utdanning som ledd i integrering av flerkulturelle innbyggere utdanningsløp tilpasset arbeidslivets behov utdanning for utvikling av arbeidsplasser folkehelse og læringsmiljø Løpende og pågående prosesser som vil gi grunnlag og bli integrert er bl.a.: dimensjonering av skoletilbud (HUU) tilgang på læreplasser (YON) ny GIV og varig samarbeid kommune-fylkeskommune om grunnopplæringen tilstandsrapportering kvalitetssystem Side 6 av 7

7 Medvirkende: Fylkeskommunen i tett dialog med arbeids- og næringsliv, kommuner, Høgskolen i Buskerud, Fylkesmannen, NAV, Voksenopplæringsforbundet og berørte organisasjoner (herunder innvandrerorganisasjoner). Organisering: Planarbeidet skal ledes av fylkeskommunens utdanningsavdeling og forankres i Hovedutvalget for utdanningssektoren og Yrkesopplæringsnemnda. Det etableres en referansegruppe med representanter fra bl.a. partene nevnt ovenfor. Gjennom planprosessen skal det sikres løpende dialog med Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping. Planprogrammet vil avklare hvordan. Tidsplan: Oppstart 2013, ferdigstillelse 2014 Vedlegg 2. Relaterte planer og prosjekter RDP for Buskerud sees må sees i sammenheng med blant annet følgende: Stortingets styringsdokumenter Overordnet visjon for Buskerud (se RPS ) Regionale planer som pågår som oppfølging av RPS : o Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping (i gang) o Regional plan for kulturminnevern (i gang) o Regional areal og transportplan (nettopp igangsatt) Andre regionale planer og strategier i Buskerud knyttet til kunnskapssamfunnet. Særlig sentralt står o Strategi for Kunnskapsskolen med pedagogisk grunnlag og plan for skoletilbudet o Strategi for folkehelse o Ny Giv (gjennomføringsbarometeret, overgangsprosjektet, oppfølgingsprosjektet) o Fagopplæring i Buskerud framover o Strategiplan for pedagogisk bruk av IKT o Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlig ei Buskerud o Strategiplan Internasjonalisering i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Plan for opplæring innen kriminalomsorgen i Buskerud o Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan o Elevenes psykososiale skolemiljø tiltaksplan Andre aktørers planer, strategier og rapporter o Kommunale skoleplaner o NAV arbeidsmarkedsanalyse o Bibliotekstrategi o NHO: Læringslivet o NIFU' forskningsrapporter o KS' eierstrategi for barnehage og skole Side 7 av 7

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen august 2013 Innhold Forord s. 3 Del I Samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv 1. Hvilke voksne snakker

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven

Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven VEDTATT I KOMMUNESTYRET 08.09.10 Innhold 1. Bakgrunn og oppbygging... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Opplæringsloven... 3 1.3 Hovedelementer i kvalitetssystemet... 3

Detaljer

Regional plan for handel, service og senterstruktur. Forslag til planprogram

Regional plan for handel, service og senterstruktur. Forslag til planprogram Regional plan for handel, service og senterstruktur Forslag til planprogram 1 Bilder: Kjørbokrysset/Sandvika Storsenter Drøbak torg 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 6 2. Rammer

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 9. mars 2012

Referat fra styremøte i ØRU 9. mars 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 16. mars 2012 Referat fra styremøte i ØRU 9. mars 2012

Detaljer

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7.

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. Alta vil Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. november 2012 Høringsfrist: 31. desember 2012 Innhold Forord... 3 1 Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

VERRAN KOMMUNE KVALITETSSYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN

VERRAN KOMMUNE KVALITETSSYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN VERRAN KOMMUNE KVALITETSSYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN Vedtatt av Kommunestyret 29.11.2012 Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunn og oppbygging... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Opplæringsloven... 3 1.3 Hovedelementer i kvalitetssystemet...

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Næringsdestinasjon Eidsvoll Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Desember 2013 Innholdsfortegnelse 1. Formål Side 3 2. Utfordringer og muligheter Side 4 A. Øvre Romerike et vekstområde

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Forutsetninger og føringer i planarbeidet 1.3 Føringer i Plan-og Bygningsloven 1.4

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014 Videregående opplæring skoleåret 12/13 Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen februar 2014 Innhold 1. OPPSUMMERING...

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer Tjenesteområder/rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer