OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg"

Transkript

1 OPPDRAG Skarbø Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO Innledning Plan Vest AS utarbeider på oppdrag for Ørskog kommune en reguleringsplan for et område på Skarbø (figur 1). Hensikten med planen er å legge til rette for mer boligbygging på tomter ved et eksisterende boligfelt. Sweco Norge AS er engasjert for å utrede fare for skred i planområdet. Figur 1: Oversikt over området som skal reguleres. A-J indikerer lokalitetene som er beskrevet, vurdert og som det er gitt anbefalinger for i det følgende. Vi har benyttet følgende grunnlagsmateriale i vår vurdering av skredfare: Lovgrunnlag fra Plan- og bygningslovens tekniske forskrift (TEK10) 7-3, samt veileder til forskriften av Direktorat for byggkvalitet, og Veileder til kartlegging av flom- og skredfare i arealplaner fra NVE, Observasjoner gjort under befaring. Berggrunnskart og løsmassekart fra NGU, Informasjon om tidligere skredhendelser og aktsomhetskart fra NVE, Ortofoto og topografiske kart fra Statens kartverk, Digitalt kartmateriale fra Infoland, 1 (22) -14 Sweco Storetveitvegen 98 NO-5072 Bergen, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Espen Eidsvåg Geolog Bygg - Anlegg, Divisjon Vest Mobil

2 RocFall, program for utløpsmodellering av steinsprang langs et 2D-profil i terrenget, Tilsendt grunnlagsmateriale for området, inkludert plankart. Områdebeskrivelse Aktsomhetskart og skredhistorikk Figur 2: Aktsomhetskart som viser hvor det potensielt kan være skredfare, basert på enkle befaringer i bil og tolking av kart av NGI. Som vist i figur 2 er det ut i fra aktsomhetskartene ( potensiell skredfare for deler av området hvor det planlegges boliger, samt for deler av den eksisterende bebyggelsen. Det er ikke registrert noen tidligere skredhendelser i eller nær området i NVE sin skreddatabase. Dette utelukker likevel ikke at det kan ha skjedd skredhendelser i området som ikke har blitt registrert. 2 (22)

3 Topografi Figur 3: 3D-modell av området, sett fra øst mot vest. Området som skal reguleres er relativt kupert (figur 3). Det er nærmest to trinn i terrenget, et nede ved veien, og ett lenger oppe ved de øverste husene. Mellom disse trinnene er det en stedvis bratt skråning. Også over det øverste trinnet er det stedvis bratt. Berggrunn Berget i området består av gneis, for det meste diorittisk til granittisk, noen steder migmatittisk. Det er en del lokale variasjoner, men for det meste er berget ganske massivt. Løsmasser Løsmassene i området er kartlagt av NGU som tynn morene. Dette stemmer også godt overens med våre observasjoner i felt. Det er stedvis et sammenhengende, men trolig tynt dekke med morene, mens det stedvis er berg i dagen. Helt lokalt vil det også være andre typer avsetninger, for eksempel avsetninger etter steinsprang. Metodikk Befaring Det ble utført en befaring i området den 15. januar Til stede på befaringen var geolog Espen Eidsvåg og geolog Roger Sørstø Andersen fra Sweco. Underveis i befaringen ble hele området som skal reguleres, samt skråningene umiddelbart under og over undersøkt til fots. Lokalitetene som er beskrevet er vist på kartet i figur 1, samt på faresonekartet i vedlegg 1. 3 (22)

4 Utløpsmodellering Det har blitt utført utløpsmodelleringer av steinsprang langs profil ved lokalitet E og lokalitet H i programmet RocFall. Dette er en dynamisk beregningsmodell som ut i fra blokkenes og fjellsidens egenskaper simulerer mange skredforløp langs et 2D-profil av fjellsiden. Profilene er hentet fra digitale, topografiske kartdata. Ulike inngangsparametre har blitt testet for alle de ulike profilene, men modelleringene som er lagt til grunn for vurderingene er basert på de mest realistiske inngangsparametrene som er funnet på feltbefaring. For hvert profil er det modellert 100 blokker. Blokkene er sluppet fra kildeområdene i skrentene uten rotasjon eller starthastighet. Skredfarevurdering Vurderinger av skredfare gjøres i henhold til sikkerhetsklasser for bygg definert i plan- og bygningslovens tekniske forskrift (TEK 10) 7-3. Disse sikkerhetsklassene er satt på bakgrunn av de forventede konsekvensene en eventuell skredhendelse vil ha for ulike typer bygg (tabell 1). Bygg i sikkerhetsklasse S1 skal ikke ha større skredfare enn 1/100 per år. Dette kan for eksempel gjelder for garasjer og naust. Bygg i sikkerhetsklasse S2, for eksempel vanlige bolighus, skal ikke ha større skredfare enn 1/1000 per år. Bygg hvor konsekvensen av en skredhendelse kan være stor, for eksempel næringsbygg, boligblokker, rekkehus med mer enn tre enheter med mer faller i sikkerhetsklasse S3. Slike bygg skal ikke ha større skredfare enn 1/5000 per år. Ytterligere presisering av hvilke typer bygg som faller i de ulike sikkerhetsklassene finnes i veilederen til TEK10 ( Utearealer tilhørende et bygg hører i utgangspunktet til samme sikkerhetsklasse som bygget, men man gå vurdere å gå ned en klasse under enkelte omstendigheter. Skredfare er definert som den årlige nominelle sannsynligheten for skred per tomt eller per enhetsbredde på 30 m på tvers av skredretningen. Det er altså ikke den totale skredfaren for en hel skråning som ligger til grunn for faresonekartet i vedlegg 1. Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde ( Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1 liten 1/100 S2 middels 1/1000 S3 stor 1/5000 Skredfarevurderingene som er gjort bygger på all tilgjengelig informasjon om terrengforholdene på stedet, men er til syvende og sist gjort på bakgrunn av faglig skjønn. Det er gjort vurderinger av både steinsprang/steinskred, snøskred/sørpeskred og jordskred/flomskred. Det er imidlertid kun steinsprang som er funnet å være relevant skredtype for de ulike skrentene, og det er derfor kun denne skredtypen som omtales for hver enkelt lokalitet. For de øvrige skredtypene er det gjort følgende, overordnede vurderinger. 4 (22)

5 Det vurderes at det er for kupert, for lite løsmasser og for små skråninger til at snøskred og jordskred vil være noe problem. Det er ingen vassdrag av vesentlig størrelse hvor det kan forventes sørpeskred eller flomskred, topografien tilsier heller ikke at det skal være fare for flom eller sørpeskred. De vannsigene som er observert har ingen tegn til spor etter tidligere slike skred. Faresonene gjelder for dagens forhold. Endringer av terreng, vegetasjonsforhold og drenering vil kunne gjøre at det oppstår skredfare der hvor det i dag ikke er det. Slike inngrep vil derfor kunne medføre at faresonekartet blir helt eller delvis utdatert. Enkelte steder forventes det ikke skred med større sannsynlighet enn 1/100, og da er ikke denne faresonen tegnet inn. Andre steder vil sonen med skredfare 1/1000 og/eller 1/5000 ikke ha lenger utstrekning enn sonen med skredfare 1/100 og/eller 1/1000. I slike tilfeller tegnes bare sonen med størst årlig sannsynlighet. Anbefalte tiltak Der hvor det er funnet skredfare og det kan være hensiktsmessig å sikre med tanke på eksisterende eller planlagt bebyggelse, er det gjort enkle anbefalinger av sikringstiltak. Sikringstiltak må detaljprosjekteres av sakkyndig geolog, geoteknikker eller ingeniørgeolog, i byggesaker må det også legges ved med ansvarsrett for prosjekteringen. Arbeidet må utføres av foretak med nødvendige kompetanse. 5 (22)

6 Lokalitet A Figur 4: Skrent i øvre del av skråningen, lengst øst i lokalitet A. Beskrivelse Lengst øst ved denne lokaliteten er det øverst i en skråning en skrent som er opptil ca. 4-5 m høy (figur 4). I skrenten er det enkelte sprekkesett som avgrenser noen blokker. I underkant av skrenten ligger det noen blokkavsetninger, mest sannsynlig etter steinsprang. Det ytterste av disse ligger opptil ca m ut fra skrentens øvre kant. I skråningene i nærheten er det enkelte mindre skrenter på 1-2 m, men det er ikke observert noen vesentlige skredavsetninger. Også lenger vest ved lokaliteten er det en tilsvarende skrent som den omtalt over, om lag 4-5 m høy. Skredfarevurdering Vi vurderer at det kan løsne steinsprang med en årlig sannsynlighet større enn 1/1000 fra skrentene. Disse vil kunne nå ned til foten av skråningene. Enkelte skred kan trolig nå like langt ut fra skrenten som de ytterste steinsprangavsetningene som finnes under skrenten i dag. Vi vurderer at dette kan skje med en årlig sannsynlighet større enn 1/5000. Anbefalte tiltak Dersom arealer i faresonene ønskes utnyttet til bebyggelse må skredfaren reduseres. Vi anbefaler rensk og bolting av avgrensede blokker for å redusere skredfaren. 6 (22)

7 Lokalitet B Beskrivelse Figur 5: Terrenget ved lokalitet B er småkupert, men uten noen skrenter og skråninger av betydning. Terrenget ved lokalitet B er relativt flatt og uten noen vesentlige skråninger og skrenter. Det er enkelte mindre vannsig eller bekker som går gjennom denne delen av området. Skredfarevurdering Vi vurderer at det ikke er skredfare ved lokalitet B, da terrenget er for flatt. Anbefalte tiltak Det trengs ingen tiltak for at tomtene skal tilfredsstille kravet til sikkerhet mot skred i TEK10. Dersom det gjøres større terrenginngrep i løsmasser/berg bør disse følges opp av geoteknikker/ingeniørgeolog. 7 (22)

8 Lokalitet C Figur 6: Skråningen ved lokalitet C. Beskrivelse Her er det en skråning, som for det meste mellom 20 og 40. Skråningen er dekket av tett vegetasjon. En del steder kan det sees berg i dagen, som gjør at skråningen også er noe kupert. Skredfarevurdering Enkelte steder vurderer vi at det kan løsne steinsprang med årlig sannsynlighet større enn 1/5000. Slike steinsprang vil stoppe ganske nært løsneområdet. Anbefalte tiltak Det trengs ingen tiltak i skråningen. 8 (22)

9 Lokalitet D Figur 7: Den østligste av skrentene ved lokalitet D. Beskrivelse Her er det to skrenter. Den vestligste er om lag 3-4 m høy og ligger i en skråning. Her var det under befaringen mye isdannelse. Det ble observert noen avgrensede blokker på glideplan ut av skrenten. Den østligste av skrentene (figur 7) er ca. 5-6 m høy, og ligger over en hylle i terrenget. Berget her er ganske massivt, men med enkelte sprekker parallelt med overflaten på berget. Skredfarevurdering Fra den vestligste av skrentene vurderer vi at det kan rase ut steinblokker med årlig sannsynlighet større enn 1/1000. Disse vil kunne nå ca. 10 m ut fra toppen av skrenten. Fra den østlige skrenten vil det ikke rase ut blokker ofte, da berget er veldig massivt. Vi vurderer imidlertid at det med en årlig sannsynlighet større enn 1/5000 vil kunne komme utfall som når rett ned på hyllen i terrenget under. Anbefalte tiltak Dersom arealene som er markert på faresonekartet ønskes utnyttet anbefaler vi rensk og bolting av avgrensede blokker i skrentene. 9 (22)

10 Lokalitet E Figur 8: Avgrensede blokker i skrenten ved lokalitet E. Beskrivelse Her er det en skrent som er opptil ca m høy. Det er flere avgrensede blokker, de fleste på et sprekkeplan som faller ca. 40 ut fra skrenten. Disse blokkene er opptil ca. 2 m 3. I tillegg er det en større blokk på ca. 30 m 3 som også hviler på dette sprekkeplanet (figur 8). Denne blokken har delvis fot i berget, men er delvis helt avløst. Ut over dette er det også en del mindre, avgrensede blokker i skrenten. Det går en vei under skrenten og i forbindelse med veien er det anlagt en grøft som er ca. 1 m dyp på oppsiden mot skråningen. Denne vil til en viss grad fungere som en fangvoll for mindre utfall. Utløpsmodellering Modelleringen av blokker viser at de i modellen når omtrent ned til foten av skrenten, der terrenget flater ut (figur 9). Profilet det er modellert langs, samt lengste utløp er vist i faresonekartet i vedlegg (22)

11 Figur 9: Modellering av steinsprang langs et profil ved lokalitet E. Skredfarevurdering Vi vurderer at det vil falle ut mindre blokker med årlig sannsynlighet større enn 1/100 som vil stoppe i grøften over veien. Med årlig sannsynlighet større enn 1/1000 vurderer vi at det kan komme blokker opptil ca. 2 m 3 som vil nå et stykke ut fra skråningen i den vestlige delen av lokaliteten. Med årlig sannsynlighet større enn 1/5000 vurderer vi at det kan komme større utfall, i form av enten hele eller deler av den største blokken på 30 m 3. Denne vil nok knuse opp underveis, og vi vurderer at enkelte fragmenter kan nå opptil ca. 40 m ut fra toppen på skrenten. Anbefalte tiltak Vi anbefaler at det før eventuell utbygging av underliggende tomter sikres i skråningen. Den største blokken vil kreve en del bolter for å låses fast i berget for øvrig. Noen andre avgrensede blokker vil trolig også være hensiktsmessige å bolte fast. Ut over dette vil det også være behov for rensk av en del mindre, avgrensede blokker. 11 (22)

12 Lokalitet F Figur 10: Skrenter ved lokalitet F. Beskrivelse Ved lokalitet F er det en liten skråning med en 1-3 m høy skrent (figur 10). Lengst øst ligger denne skrenten tett ned mot en planlagt tomtegrense. Berget i skrenten er relativt massivt, men det kan sees enkelte avgrensede blokker. Under skrenten er det generelt lite løsmasser, men enkelte blokker som virker å ha falt ut fra skrenten, spesielt lengst øst. Skredfarevurdering Vi vurderer at det fra denne skrenten kan rase ut blokker med en årlig sannsynlighet større enn 1/1000. Disse vil stoppe ganske tett inntil skrenten. Enkelte blokker vil kunne nå noe lengre, og dette vurderer vi kan forekomme med en sannsynlighet større enn 1/5000 per år. Anbefalte tiltak Dersom skredfaren ønskes redusert anbefaler vi sikring ved hjelp av rensk og bolting av avgrensede blokker i skrenten. 12 (22)

13 Lokalitet G Figur 11: Lokalitet G preges av en skråning/skjæring langs eksisterende vei. Bildet er tatt fra vest mot øst. Beskrivelse Langs en eksisterende vei er det ved lokalitet G noen skjæringer som er opptil ca. 4 m høye (figur 11). I den vestlige skjæringen er det et tydelig sprekkeplan ut av skjæringen med et fall på mellom Dermed er det flere blokker som er sprekkeavgrenset og potensielt ustabile. Det er ca. 1 m fra skjæringsfoten og ut til veien. Lengre øst er det også skjæringer, både umiddelbart langs veien og en ca. 10 m høy skrent noen meter innenfor veien (figur 12). Berget her er ganske massivt, men det er likevel enkelte sprekker som gjør at blokker kan bli avgrenset. Skredfarevurdering Vi vurderer at det i den vestligste delen av skjæringen kan falle ut blokker med en årlig sannsynlighet større enn 1/100 som stopper i grøften. Med årlig sannsynlighet større enn 1/1000 vurderer vi at det kan falle ut noe større parti opptil 1-2 m 3 hvor deler av bergmassen knuses noe opp og faller uti veien. Lenger øst langs veien vil det neppe komme småutfall like ofte som i vest. Likevel vurderer vi også her at det kan komme blokkutfall ut i veien med en årlig sannsynlighet større enn 1/1000, både fra skrenten rett ved veien og fra den 10 m høye skrenten som er noen lenger i fra veien. 13 (22)

14 Anbefalte tiltak TEK 10 sine krav til sikkerhet mot skred gjelder i utgangspunktet ikke for veier. Det er derfor ikke noen kvantitative krav til sikkerhet mot skred langs veien. Dersom det ønskes å sikre mot skred her anbefaler vi rensk og bolting av avgrensede blokker. Noen steder i vest, det hvor berget er tettest oppsprukket, kan det bli aktuelt å bruke steinsprangnett inntil skjæringen. Figur 12: En ca. 10 m høy skrent lengst øst ved lokalitet G. 14 (22)

15 Lokalitet H Figur 13: Skråningen over bebyggelsen ved lokalitet H. Beskrivelse Over den eksisterende bebyggelsen ved lokalitet H er det en skråning. Rett over husene er den relativt slak, men så tiltar skråningen i bratthet der den er dekket med granskog. Skjult i denne granskogen er det høyere oppe en langsgående skrent som er opptil ca. 5-6 m høy. I granskogen og nedenfor er det en god del blokker som virker å være steinsprangavsetninger. Enkelte av blokkene i skråningen bærer preg av å være ferske utfall. Utløpsmodellering Det er utført modellering av steinsprang langs et representativt profil ved lokalitet H. Blokkene som slippes ned skråningen er modellert å stoppe omtrent der skråningen flater ut (figur 14). Profilet det er modellert langs, samt lengste utløp er vist i faresonekartet i vedlegg (22)

16 Figur 14: Utløpsmodellering langs et profil gjennom lokalitet H. Skredfarevurdering Vi vurderer at det vil rase ut steinsprangblokker fra skrenten med en årlig sannsynlighet større enn 1/100. Blokker som faller ut med denne årlige sannsynligheten vil trolig stoppe i partiet av skråningen som er dekket av granskog. Videre vurderer vi at blokker kan rase lenger og nå ned til der skråningen avtar i nærheten av bebyggelsen med en årlig sannsynlighet større enn 1/1000. Anbefalte tiltak I utgangspunktet er det ikke skredfare for selve boligene under skråningen eller de utearealene som i dag er i bruk. Såfremt arealene over eksisterende bebyggelse ikke tas i bruk vil det ikke være behov for sikringstiltak. Dersom disse arealene skal tas i bruk vil det trolig være behov for skjæringer. I så fall må både skjæringene, løsmassene over og selve skrentene øverst i skråningen gås over av ingeniørgeolog/geoteknikker for detaljprosjektering av sikringstiltak. I utgangspunktet vil det være aktuelt med rensk, bolting og steinsprangnett i skjæringene og skrenten. Løsmassene over eventuelle skjæringer vil også måtte stabiliseres med for eksempel sognemur, for å hindre utrasing. 16 (22)

17 Lokalitet I Figur 15: Skråningen over veien ved lokalitet I. Beskrivelse Ved lokalitet I er det et ubebygd parti mellom en nedre og en øvre del av veien (figur 15). Her er berget ganske forvitret og oppknust i enkelte brattere partier. Rett ved veien, helt øst er det en skjæring på opptil ca. 3 m som til dels har oppsprukket berg (figur 16). Over ett hus som ligger rett vest for lokalitet I er det en relativt bratt skråning med enkelte løse/avgrensede blokker. Det er en ca. 2 m høy skjæring på oppsiden av huset. Skredfarevurdering I det ubebygde partiet vil man kunne forvente at enkelte blokker kan komme i bevegelse og rase ned mot veien. Dette vurderer vi kan skje med en årlig sannsynlighet større enn 1/1000. Langs veiskjæringen i øst forventes noe mindre blokkutfall ned i veigrøfta med en årlig sannsynlighet større enn 1/100. I vest, over huset vurderer vi at mindre blokker fra helt lokale skrenter, eller blokker som allerede ligger på løsmasser/berg kan komme i bevegelse og rulle ned og treffe huset med en årlig sannsynlighet større enn 1/ (22)

18 Anbefalte tiltak I det ubebygde partiet anbefaler vi først og fremst rensk av løse blokker i de brattere partiene. Enkelte av de mindre skrentene her kan være aktuelle å sikre med bolter eller steinsprangnett. Langs veien i øst er det ikke noe krav til sikkerhet mot skred i TEK10, med mindre arealet skal bebygges. Dersom skjæringen ønskes sikret anbefales rensk, bolting og sikring med steinsprangnett. For eksempel anbefales bolting av en avgrenset blokk lengst til venstre i figur 16. Figur 16: Veiskjæring øst for lokalitet I. 18 (22)

19 Lokalitet J Figur 17: En avgrenset blokk over en enebolig ved lokalitet J. Beskrivelse Ved lokalitet J er det observert en avgrenset blokk oppå et sprekkeplan som faller ut fra skråningen med om lag (figur 17). Denne blokken har så å si ingen fot og hviler primært på friksjon mot berget. Det er relativt bratt ned mot eneboligen under. Det kan også være mindre, avgrensede blokker bak eller nær denne blokken. Vest for lokalitet J er det en skråning som jevnt over er bratt (figur 18). Her er enkelte blokker som ligger løst på berg eller løsmasser, samt enkelte skrenter på 1-2 m. Skredfarevurdering Vi vurderer at blokken over eneboligen ved lokalitet J kan avløses med en årlig sannsynlighet større enn 1/1000. Dette vil for eksempel kunne skje som følge av gjentatte fryse-tineprosesser av vann som renner i sprekkene. Mest sannsynlig vil blokken kunne nå helt ned til boligen. 19 (22)

20 I skråningen vest for lokalitet J vurderer vi at blokker som ligger i terrenget eller som avløses fra skrentene kan komme i bevegelse med årlig sannsynlighet større enn 1/5000. Videre vurderer vi at slike blokker vil stoppe senest ved foten av skråningen. Anbefalte tiltak Vi anbefaler at blokken over eneboligen sikres med bolting. Eventuelle andre blokker som avdekkes bør renskes eller sikres med bolting/nett. For skråningen i vest trengs det ingen tiltak med mindre det planlegges bygg i sikkerhetsklasse S3 (se tabell 1). I så fall kan skråningen trolig sikres i stor grad ved hjelp av rensk. Det er mulig det vil være behov for bolting av enkelte blokker som ligger i terrenget eller er avgrenset i de mindre skrentene. Figur 18: En skråning vest for lokalitet J. 20 (22)

21 Oppsummering Skredfaren er kartlagt for et område som planlegges regulert til boligformål på Skarbø i Ørskog kommune. Vi vurderer at det er lokalt fare for steinsprang. Det vurderes videre at det ikke er fare for snøskred/sørpeskred eller jordskred/flomskred for noen deler av området eller umiddelbart underliggende boliger. Der hvor det er avdekket skredfare er det anbefalt sikringstiltak for hver enkelt lokalitet. Detaljer i eventuell sikring må prosjekteres på stedet av sakkyndig geolog/ingeniørgeolog og må utføres av godkjent foretak med nødvendig kompetanse. Flere steder er det observert et sprekkeplan som faller mellom ut fra skråningen. Dersom det under bygging noen steder dannes skjæringer høyere enn 2 m må disse undersøkes av ingeniørgeolog med tanke på dannelse av ustabile partier oppå dette sprekkeplanet. Større avgrensede partier uten fot må sikres. Ved utsprengning av høye skjæringer bør ingeniørgeolog inn på et tidlig tidspunkt for å vurdere behov for eventuell forbolting. På samme måte må geoteknikker konsulteres ved anlegging av løsmasseskråninger brattere enn ca. 30 grader eller hvis det dannes skjæringer i løsmasser i skråninger. Ved eventuelle sprengningsarbeider må det utvises varsomhet. Under sprenging går en del av energien med til å sette omgivelsene i bevegelse. Sprengningsarbeidene må planlegges og utføres slik at det ikke oppstår vibrasjonsskader på bygningskonstruksjoner eller andre installasjoner. I forkant av sprengningsarbeidene må det utføres tilstandskontroll av utsatte bygg og installasjoner. Det bør defineres grenseverdier for rystelser (i henhold til rystelsesstanden NS 8141) og settes opp utstyr for å måle rystelser på den nærliggende bygningsmassen. Ved arbeid i kritiske områder som eventuelt måtte framkommer underveis, bør det utføres Sikker Jobb Analyser (SJA) der arbeidsmetoder, sikringstiltak og behovet for beredskapstiltak vurderes spesielt. Bergen, den 10. feb Sweco Norge AS Saksbehandler Kontrollert Espen Eidsvåg Geolog Roger Sørstø Andersen Geolog 21 (22)

22 Vedlegg 1. Faresonekart 22 (22)

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg OPPDRAG Teien - Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 10197001/10 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO Innledning Omega Areas AS utarbeider på oppdrag for Berge Sag og Trelast AS en

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Amund Gaut OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Amund Gaut OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Kleivlia - Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 99827001 OPPDRAGSLEDER Amund Gaut OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 12.02.2014 Innledning Det planlegges boligutbygging i Kleivlia ved Sundvollen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA OPPDRAG Vågsøy - Geologiske og geotekniske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 21620001 GÅR TIL Rolf Erik Nore OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi Molina KONTROLLERT AV Espen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Søreideneset 25 - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 99756001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 19.12.2013 Innledning Det planlegges oppføring av ny enebolig på Søreideneset

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Erviken - Skredfarekartlegging RIB OPPDRAGSNUMMER 99506001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 02.09.2013 Innledning Asplan Viak AS utarbeider en reguleringsplan for

Detaljer

NOTAT N02-A01 SKREDFAREVURDERING

NOTAT N02-A01 SKREDFAREVURDERING OPPDRAG Skredfarevurdering mot veg Samnanger kommune OPPDRAGSNUMMER 14577001 OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO DOKUMENTNUMMER 14577001-N02-A01 Innledning Sweco Norge AS

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg OPPDRAG Lyderhornslien Sør OPPDRAGSNUMMER 98986001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO Innledning I forbindelse med planlagt boligutbygging i Lyderhornslien Sør i Bergen, gnr./bnr.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Nygårdslien - Skredfarekartlegging RIB OPPDRAGSNUMMER 99402001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO Innledning Rambøll Norge AS utarbeider en reguleringsplan for Nygårdslien

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering.

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering. OPPDRAG Lunderdalshaugane, Jondal Geofaglige vurderinger - OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen DATO OPPDRAGSNUMMER 15797001 OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom Til: Fra: Rolf Johan Harkestad Norconsult AS Dato 2016-09-29 Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom INNLEDNING Bakgrunn På oppdrag fra Rolf Johan Harkestad har Norconsult

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV. Albert Twumasi Duah Mensah

OPPDRAGSLEDER. Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV. Albert Twumasi Duah Mensah OPPDRAG Lyngbøveien - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 15027001 OPPDRAGSLEDER Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV Albert Twumasi Duah Mensah DATO 07.07.2016 DOKUMENTNUMMER 15027001-N01-A01 Vurdering

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørgen Sandø OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Jørgen Sandø OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Seimsmyrane detaljreguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 10047001 OPPDRAGSLEDER Jørgen Sandø OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 29.01.2014 Innledning Sweco Norge AS bistår Bergen kommune i å utarbeide

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Stegane 47

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Stegane 47 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Stegane 47 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 27.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørndalstjørnet 13A og B

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørndalstjørnet 13A og B Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørndalstjørnet 13A og B PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 30.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Flaktveittræet 20 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Storingavika 74

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Storingavika 74 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Storingavika 74 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skårabrekkå DOKUMENTKODE 217691-RIGberg-NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Norrøn Bolig AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Tor-Inge Larsen SAKSBEHANDLER Svein

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Holtastølen 5, 13, 15 og 19

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Holtastølen 5, 13, 15 og 19 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Holtastølen 5, 13, 15 og 19 1 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 26.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Skareveien 40

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Skareveien 40 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Skareveien 40 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 29.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 48 og 50

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 48 og 50 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Ortugrenden 48 og 50 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 10.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. J. L Mowinckels vei 132 og 134

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. J. L Mowinckels vei 132 og 134 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER J. L Mowinckels vei 132 og 134 PROSJEKTNR.: 96948001 DATO: 21.09.2009 Rapportens tittel: Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Hetlevikåsen 30

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Hetlevikåsen 30 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Hetlevikåsen 30 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 27.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Kirkeveien 6

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Kirkeveien 6 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Kirkeveien 6 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 12.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen NOTAT OPPDRAG Kvidingsveien, Hellvik DOKUMENTKODE 218005-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hellvik Hus Eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Kim K.

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Laura Gundersens gate 8 og 10.

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Laura Gundersens gate 8 og 10. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Laura Gundersens gate 8 og 10. PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Olsvikveien 81

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Olsvikveien 81 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Olsvikveien 81 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 26.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV. Roger Sørstø Andersen

OPPDRAGSLEDER. Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV. Roger Sørstø Andersen OPPDRAG Sunde i Matresfjorden, Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 15471001 OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen DATO DOKUMENTNUMMER 15471001 Sunde i Matersfjorden, Skredfarevurdering

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG Midtunlia / Ulsmågvegen - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 99289001 OPPDRAGSLEDER Øystein Strand Lohne OPPRETTET AV Øystein Strand Lohne DATO Innledning Sweco Norge har fått i oppdrag av Torhild

Detaljer

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Jon B. Helland Skredfarevurdering Rimma, Haramsøy Haram kommune Reguleringsplan 2015-07-24 J01 2015-07-24 Skredfarevurdering, for bruk SiOSk ToSan ToSan Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.06.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag NOTAT Oppdrag 1350013669-003 Kunde Vest-Agder Fylkeskommune Notat nr. G-not-01 Dato 2016/09/22 Til Fra Kopi Vest-Agder Fylkeskommune Jørgen Fjæran Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane Dato 2016/09/22

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 32 A og 34

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 32 A og 34 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Ortugrenden 32 A og 34 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 10.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune.

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune. NOTAT Til: Rosendal Spa Hotel AS Dato: 02.07.2008 Kopi til: Prosjekt: Rosendal Spa Hotel Nr: 96662001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare Nr: 1 Fra: Bertelsen, Geir E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Marikollen 88

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Marikollen 88 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Marikollen 88 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 14.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Bergen kommune, Byggesak

Bergen kommune, Byggesak 1 TIL: KOPI TIL: Bergen kommune, Byggesak FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 6. september 2006 Doknr: 589420001-1 Nesttun Eldresenter

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Registrering av vann- og vassdragsforhold og tilstand til eksisterende vegetasjon Simuleringer i RocFall for å finne utløpslengder av steinsprang Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Olsvikveien 111

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Olsvikveien 111 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Olsvikveien 111 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 27.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet Til: Hans Petter Duun Fra: Norconsult AS Dato: 2014-04-24 Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet INNHOLD: 1 BAKGRUNN OG

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Storevikhammeren DOKUMENTKODE 217629-RIGberg-NOT- 001_rev00 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Eiendomsutvikling Ryfylke AS v/dan Sindre Helgø OPPDRAGSLEDER Silje Wiik Rese KONTAKTPERSON

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Kaptein Amlands Vei 5

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Kaptein Amlands Vei 5 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Kaptein Amlands Vei 5 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.2010 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket).

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket). NOTAT OPPDRAG Veibust Sula kommune Ålesund Bygg AS DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417770-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Ålesund Bygg AS OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Åse Sand SAKSBEHANDLER

Detaljer

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra

Detaljer

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Stordalen Tomteselskap Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune Stordalen Tomteselskap

Detaljer

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no Notat Helge Henriksen 04.11.2009 Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune 1. Innledning Fagetaten for

Detaljer

NOTAT RIG-N02 REV. 01

NOTAT RIG-N02 REV. 01 OPPDRAG RIG Innledende vurdering boligområde Mo i Rana OPPDRAGSNUMMER 17659001 GÅR TIL Tor Helge Nordvång KOPI TIL Kjell Bertelsen OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks:

RAPPORT. Sammendrag. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 RAPPORT Til: Gravdal Bustadprosjekt as v/ Karl Johan Rolvsvaag Dato: 19.10.2011 Kopi til: Prosjekt: Skredfarevurdering Glaskaråsen Panorama

Detaljer

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Fanafjellsvegen 388

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Fanafjellsvegen 388 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Fanafjellsvegen 388 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 16.06.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

NOTAT. Innledning. 1 av Til: Knut Grevstad Dato:

NOTAT. Innledning. 1 av Til: Knut Grevstad Dato: NOTAT Til: Knut Grevstad Dato: 15.02.2013 Kopi til: Jan Espen Vik, Ard arealplan as Prosjekt: 98851001 Torvdalsveien 1 Skredfarevurdering Nr: Notat vedr.: Vurdering av skredfare i forbindelse med reguleringsplan

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nordvik DOKUMENTKODE 616175-RIGberg-NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Nordåsdalen 1 A, 1B og 1C

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Nordåsdalen 1 A, 1B og 1C Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Nordåsdalen 1 A, 1B og 1C 1 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 26.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

E-post: I foreliggende Notat har Sweco AS utført en Fase II vurdering ved Løvstakken barnehage og en del av bebyggelse ved Øvre Kråkenes.

E-post: I foreliggende Notat har Sweco AS utført en Fase II vurdering ved Løvstakken barnehage og en del av bebyggelse ved Øvre Kråkenes. NOTAT Til: Bergen kommune. Etat for byggesak og private planer Dato: 13.05.2008 Kopi til: Prosjekt: ROS II Nr: 609920001 Notat vedr.: Fra: Øvre Kråkenes Vurdering av skredfare Nr: Ros II - 7 Jane Blegen

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Møgedalsvannet hyttefelt DOKUMENTKODE 217690-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rune Strømstad OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Rune Strømstad SAKSBEHANDLER

Detaljer

2. Utførte undersøkelser

2. Utførte undersøkelser 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Tomten og området bak ble undersøkt til fots 8. januar 2014. Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av:

Detaljer

Skredfarekart og arealplanlegging. Eli K. Øydvin, NVE

Skredfarekart og arealplanlegging. Eli K. Øydvin, NVE Skredfarekart og arealplanlegging Eli K. Øydvin, NVE NGU-dagen 9. februar 2010 Ansvarsområde NVE Oppdrag NVE: Forebygging av skader som følge av flom (vassdrag) og skred Helhetlig modell, 5 arbeidsområder:

Detaljer

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

3 Utførte undersøkelser

3 Utførte undersøkelser Tomten er i dag skogkledt med løv og barskog. Det er synlig litt vann i berget i skråningen. Det er ikke bekker eller annet fritt vann på tomten, utover myrsig. På deler av toppen av bergskrenten i øst

Detaljer

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bremnes avfallspark, gnr/bnr: 25/7 i Sortland kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 712038-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Reno-Vest IKS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus KONTAKTPERSON Kai

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Knut Henrik Skaug. Høgevollsveien 14, Sandnes Ingeniørgeologiske vurderinger

OPPDRAGSLEDER. Knut Henrik Skaug. Høgevollsveien 14, Sandnes Ingeniørgeologiske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 14317001 OPPDRAGSLEDER Knut Henrik Skaug DATO 09.04.2015 OPPDRAG HØGEVOLLSVEIEN 14 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER TIL STOLT PROSJEKT AS V/ STIG HØIE NORDBØ KOPI TIL UTARBEIDET AV Lars Erik

Detaljer

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering Notat nr.: 583641- Geo 02 rev 01 13.2.2013 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom Kopi til: Fra: Kine Wenberg Jacobsen Norge AS Djupvika.

Detaljer

NOTAT N01-A01 SKREDFAREVURDERING

NOTAT N01-A01 SKREDFAREVURDERING OPPDRAG Skjeljavik, Vindafjord - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 18979001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 31.03.2016 DOKUMENTNUMMER 18979001-N01 Sammendrag Sweco har vurdert

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Valedalen DOKUMENTKODE 617109-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Valedalen Kraftverk AS OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Terje Enes SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold NOTAT Oppdrag: Reguleringsplan Fretheimshaugane Naturpark Kunde: Aurland Ressursutvikling AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Dato 0309 2012 Ders ref Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering

Detaljer

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av skredfare. Topografi, løsmasseforhold og vegetasjon. Bergartsfordeling og sprekkegeometri. Vann- og vassdragsforhold

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av skredfare. Topografi, løsmasseforhold og vegetasjon. Bergartsfordeling og sprekkegeometri. Vann- og vassdragsforhold 3 Grunnforhold 3.1 3.2 Topografi, løsmasseforhold og vegetasjon Planområdet ligger mot øst fra Fritz Riebers veg, i et område der det vokser tett krattskog i dag (bilde 1). De siste vinterstormene på Vestlandet

Detaljer

G01 Stein n esberget hytteområde - s kredfare vurdering.

G01 Stein n esberget hytteområde - s kredfare vurdering. N O TAT OPPDRAG Steinesberget hytteområde OPPDRAGSNUMMER 19659001 OPPDRAGSLEDER Harald Sverre Arntsen OPPRETTET AV Mikael af Ekenstam Harald Sverre Arntsen (KS) DATO 18. 07.2016 Rev 12.08.2016 1 9659001

Detaljer

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no KJØKKELVIKVEIEN 146 AS SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK,

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

Rivenes & Sønner Transport AS

Rivenes & Sønner Transport AS 1 TIL: KOPI TIL: Rivenes & Sønner Transport AS FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 8. november 2006 Doknr: Stephansensvei 58 Vurdering

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Rema Vinterbro - Geoteknikk Rema Eiendomsutvikling Øst AS G-not-001 Petter Tiltnes Fra Kopi Morten Tveit SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN 1. Innledning

Detaljer

REGULERINGSPLAN. SVV / Jane Løvall-Blegen. Ingeniørgeologiske vurderinger. Rv.9 Sandnes-Harstadberg Valle kommune

REGULERINGSPLAN. SVV / Jane Løvall-Blegen. Ingeniørgeologiske vurderinger. Rv.9 Sandnes-Harstadberg Valle kommune REGULERINGSPLAN SVV / Jane Løvall-Blegen Ingeniørgeologiske vurderinger Rv.9 Sandnes-Harstadberg Valle kommune Region sør Prosjekt Sørlandet 16.12.2013 Innhold Innledning... 2 Grunnlag... 2 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Fv 381 Nordhordland/Matre-Stordalen. Vurdering av stabilitet/sikringsbehov i skjæringer.

Fv 381 Nordhordland/Matre-Stordalen. Vurdering av stabilitet/sikringsbehov i skjæringer. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 NOTAT Til: Statens Vegvesen v/geir Bertelsen Dato: 1.12.2011 Kopi til: Prosjekt: Fv 381 Nordhordland/Matre-Stordalen. Vurdering av stabilitet/sikringsbehov

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Vågen 47 DOKUMENTKODE 616768-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Åge Andre Opsanger OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Knut Magnar Teigen SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Løvenstad Demenssenter. Geologi og bergforhold

Løvenstad Demenssenter. Geologi og bergforhold Løvenstad Demenssenter Geologi og bergforhold August 2013 OPPDRAG Løvenstad demenssenter - prosjektering OPPDRAGSNUMMER 430940 (41) OPPDRAGSLEDER Gøril Viskjer Stoltenberg OPPRETTET AV Kenneth Haraldseth

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Rådal Nord Reguleringsendring DOKUMENTKODE 614694-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER Bent Stensaker KONTAKTPERSON SAKSBEH Mariia Pihlainen og Asbjørn Øystese

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10.

Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10. Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10.2014 Bakgrunn: NVE fikk i desember 2013 henvendelse fra Alta kommune

Detaljer

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Bellevue DOKUMENTKODE 615075-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur ANSVARLIG ENHET 2214 Multiconsult AS KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

Innhold. Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune. Aurland Energibygg AS. Fagnotat

Innhold. Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune. Aurland Energibygg AS. Fagnotat COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Aurland Energibygg AS Telefon +47 02694 www.cowi.no Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune Fagnotat Innhold 1 Sammendrag 1 2 Innledning

Detaljer

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.)

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) BYKLE KOMMUNE Bykle kommune - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 18020001 VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) 18020001-R01-A01 SWECO NORGE AS BRG GEOLOGI OG

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Detaljvurdering av skredfare Utgave/dato: 1 / 2014-08-22 Arkivreferanse:

Detaljer

2 Topografi og grunnforhold

2 Topografi og grunnforhold Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) 2 Topografi og grunnforhold Det laveste punktet i planområdet ligger på 120-125 moh. Mot nord stiger terrenget opp til ca. 200 moh.

Detaljer

Skredvurdering Espen Roe Gunnar Vik Erik Schiøtz REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredvurdering Espen Roe Gunnar Vik Erik Schiøtz REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Våje Camping, Vegårshei DOKUMENTKODE 814806 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Inge Vaaje OPPDRAGSLEDER Espen Roe KONTAKTPERSON Erling Aas (Plankontoret Hallvard Homme AS) SAKSBEHANDLER

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

NGU sin rolle og oppgaver. Kari Sletten

NGU sin rolle og oppgaver. Kari Sletten Skredfarekartlegging NGU sin rolle og oppgaver Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Foto NGU Risiko, sårbarhet og klimautfordringer Bergen 23.10.2009 Kort om NGU En etat underlagt Nærings- og handelsdepartementet.

Detaljer

Furutoppen nord, Vågsøy kommune Skredfarevurdering

Furutoppen nord, Vågsøy kommune Skredfarevurdering Furutoppen nord, Vågsøy kommune Skredfarevurdering Steinsprangfare og sikringstiltak 20. september 2012 20120534-01-R Prosjekt Prosjekt: Furutoppen nord, Vågsøy kommune Skredfarevurdering Dokumenttittel:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Sunnmøre soningssenter-- Digernes DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417945-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Nordplan OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Heidi Hansen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen. Helge Askvik

Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen. Helge Askvik Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen Helge Askvik Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen I forbindelse

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Ole Falk Frederiksen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Forskningsbasert, statlig forvaltningsinstitusjon Landets sentrale institusjon

Detaljer