Ringerike garantert mulighetenes region!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringerike garantert mulighetenes region!"

Transkript

1 Ringerike garantert mulighetenes region! Oppstartsseminar med styringsgruppe og arbeidsgrupper for Ringerike og Jevnaker kommuner Thorbjørnrud hotell 5.mars 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

2 Tema Nasjonale føringer Evaluering av dagens kommuner Mulighetene Konsekvenser av alenegang Tanker om plusskommune Prosessuelle råd

3 Nasjonale bekymringer 1. Små kommuner, store oppgaver 2. Byene har vokst ut over sine administrative grenser 3. Fragmentering av myndighet og ansvar 4. Statlig detaljstyring

4 Nasjonale mål 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 4. Styrket lokaldemokrati

5 Målbilde for kommunene Mer egenregi, mindre interkommunalt samarbeid Større og mer geografisk funksjonelle kommuner Minst innbyggere (Vabo) Kommunegrensene bør sammenfalle med funksjonelle samfunnsutviklingsområder Tilrettelegging for flere oppgaver, redusert statlig detaljstyring og styrket lokaldemokrati

6 Utvidet ansvar for tjenesteproduksjon Ansvarlig i dag Utvalgets vurdering Habilitering og Helseforetakene Ja, rehabilitering alt ansvar etter utskrivningsklar Hjelpemidler varige NAV Ja, hjelpebehov og Hjelpemiddelsentralene Barnevern fosterhjem og Bufetat Ja, institusjon Arbeidsmarkedstiltak NAV Ikke i sin helhet Vurdere varig tilrettelagt arbeid, Psykisk helsevern Helseforetakene Bør ikke overføres, finansieringsansvar kan utredes/ Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Helseforetakene Bør ikke overføres Finansieringsansvar kan utredes, Videregående opplæring Fylkeskommunen Kan overføres, over dersom funksjonelt samfunnsutviklingsområde

7 Utvidet ansvar for samfunnsutvikling Ansvar i dag Utvalgets vurdering Kollektivtransport Fylkeskommunen Kan overføres, over dersom funksjonelt samfunnsutviklingsområde Fylkesveger Fylkeskommunen Bør ikke overføres Kan omklassifisere fylkesveier av lokal karakter, over , dersom funksjonelt samfunnsutviklingsområde Virkemidler for lokal nærings- og samfunnsutvikling Fylkesmannen Fylkeskommunen Innovasjon Norge Kan gi råd, treffe beslutninger om tilrettelegging for lokalt næringsliv og avgjøre søknader om økonomiske tilskudd til bedrifter og etablerere,

8 Idealet: Funksjonell regionkommune Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

9 Kritisk inndeling i 13 byregioner Med tettstedsoppsplitting 1. Oslo/Akershus 2. Stavanger/Sandnes 3. Drammen 4. Skien/Porsgrunn 5. Fredrikstad/Sarpsborg 6. Moss 7. Hamar 8. Tønsberg 9. Haugesund 10. Ålesund Regiontranghet 11.Bergen 12.Trondheim 13.Kristiansand

10 Oslo tettsted ( ) Bærum Oslo Nittedal Skedsmo Asker Lørenskog Rælingen Nesodden Oppegård Ski Enebakk Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

11 Oppegård kommune (26.000/37) Funksjonelt samfunnsutviklingsområde? Søndre Nordstrand Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Kolbotn

12 Follo ( ) Nesodden Frogn Oppegård Ås Ski Enebakk Ski Ås Oppegård Nesodden Frogn Vestby Enebakk Sum Utpendling til Utpendling til Ski/Ås Oslo Ski 6% (Ås) 39 % Ås 13% (Ski) 30 % Oppegård 8 % 51 % Nesodden 5 % 43 % Frogn 13 % 32 % Vestby 14 % 27 % Enebakk 6 % 36 % Vestby Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

13 Ski (30.000) og Ås (18.000) Ski Ås Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

14 Nedre Romerike ( ) Nittedal Skedsmo Fet Sørum Aurskog-Høland Skedsmo Lørenskog Rælingen Nittedal Sørum Fet Aurskog-Høland Sum Utpendling til Sked/Lør Utpendling til Oslo Skedsmo 9%(Lør) 39 % Lørenskog 9% (Sked) 45 % Rælingen 32 % 38 % Nittedal 11 % 48 % Sørum 20 % 34 % Fet 27 % 34 % Aursk-Høl 14 % 18 % Lørenskog Rælingen Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

15 Øvre Romerike ( ) Hurdal Eidsvoll Ullensaker Eidsvoll Nes Nannestad Gjerdrum 6292 Hurdal 2695 Sum Nannestad Nes Utpendling til Utpendling Ullensaker til Oslo Ullensaker 25 % Eidsvoll 20 % 17 % Nes 21 % 14 % Nannestad 25 % 20 % Gjerdrum 10 % 32 % Hurdal 15 % 10 % Gjerdrum Ullensaker

16 Vestregionen ( ) Asker Bærum Bærum Asker Røyken Hurum 9330 Sum Utpendling til Asker/Bærum Utpendling til Oslo Bærum 5% (Asker) 40 % Asker 20% (Bærum) 30 % Røyken 29 % 20 % Hurum 13 % 12 % Røyken Hurum Røyken=>Drammen/Lier 14% utpendling Hurum=>Drammen/Lier 8% utpendling

17 Drammensregionen ( ) Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Drammen Svelvik Utpendling til Drammen/Lier Utpendling til Oslo Drammen 9% (Lier) 13 % Lier 19% (Drammen 14 % Nedre Eiker 38 % 8 % Øvre Eiker 22 % 5 % Sande 35 % 8 % Svelvik 36 % 7 % Drammen Lier Nedre Eiker Øvre Eiker Sande 9036 Svelvik 6580 Sum

18 3 kjernekommuner i Ringeriksregionen Flå Gran Krødsherad 26% 28% Lunner Sigdal Modum Lier 14+3% Bærum 16% Oslo Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

19 Kriterier for god oppgaveløsning Kriterier for god oppgaveløsning Ringerike Jevnaker Hole 1.Tilstrekkelig kapasitet??? 2.Relevant kompetanse??? 3.Tilstrekkelig distanse??? 4.Effektiv tjenesteproduksjon??? 5.Økonomisk soliditet??? 6.Valgfrihet??? 7.Funksjonelle samfunnsutviklingsområder??? 8.Høy politisk deltakelse??? 9.Lokal politisk styring??? 10.Lokal identitet??? 11.Bred oppgaveportefølje??? 12.Statlig rammestyring??? Kommens rolle Ringerike Jevnaker Hole 1.Tjenesteprodusent??? 2.Myndighetsutøvelse??? 3.Samfunnsutvikler??? 4.Demokratisk arena??? Kilde: Kriterier fra meldingsdel til Prop.95 S side 31-33

20 Ganske sikkert Dagens kommune- og fylkesgrenser på Ringerike bryter med nasjonale mål og kriterier for god oppgaveløsning Dagens kommune- og fylkesinndeling har negative konsekvenser for kommunenes rolle som tjenesteprodusent, myndighetsorganer, samfunnsutviklere og demokratiske styring Dagens kommune- og fylkesinndeling har store konsekvenser for den øvrige offentlige forvaltning

21 Umistelige kvaliteter Identiteten Stoltheten Nærheten Oversiktligheten Kjennskapen Deltakelsen Engasjementet Tilhørigheten Representativiteten Legitimiteten

22 Men går det tapt? Hvis det kommunale territoriet blir litt større? De som er mye sammen, går sammen om å utnytte mulighetsrommet Utvikler felles mål og verdier Sammen om ny kommune Organiserer seg for vinn-vinn Er det mulig? Økt nærhet, mer deltakelse, tryggere kommuneøkonomi, bedre politisk styring og større regional påvirkningskraft?

23 Ja! Aldri før har staten vært så interessert i å bygge sterkere kommuner Dere er lovet flere oppgaver og større frihet ifht. staten Beholder gevinster lokalt og får 60 mill. i reform- og engangsstøtte Lage et herrens leven med regional statsforvaltning Ta regien fra fylkeskommunene og bestemme over regionens utvikling Kan melde dere inn i hovedstadsforvaltningen Bygge positivt omdømme som dynamisk region og innovatør i offentlig sektor

24 Hva er alternativet? Mer interkommunalt samarbeid? Mer statlig styring? Sterkere fylkeskommuner? Private løsninger? Konkurranse og konflikter mellom naboer? Innbyggere og næringsliv snur dere ryggen? Mister oppgaver, finansiering og styring Kommuneledelsen kan vinne krigen om kommunegrensen, men taper garantert freden!

25 Veldig sannsynlig Voksende avmakt og fjernstyring hvis dere ikke mobiliserer: ett veksttilskudd, én byutviklingsavtale, pålegg om ATP, må ha felles miljøpolitikk Demonstrasjonspolitikk kan medføre store negative konsekvenser for innbyggere og næringsliv

26 Kommer sterkere nasjonal styring? Selektive prosesser i byregionene Buvik 1: : Larvik, Tønsberg, Borre Buvik 2: : Sarpsborg, Hamar, Arendal, Hammerfest, : Fredrikstad Tradisjon for massiv tvangsbruk i Stortinget

27 Hold dere unna? Kartkilde: Bærum kommune v/ kommunalsjef A.Wøhni

28 To umulige grenser for Nye Ringerike Videreføring av kommune- og fylkesgrense mot Jevnaker Ny regiongrense mot Hole hvis Hole kommune går sammen med Asker og Bærum Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

29 Gode råd Glem tvang og lokal konkurranse Sett strek over gamle stridigheter Konkretiser mulighetene Og hva som skal til for å lykkes Er det LØFT det kalles? Kanskje hårete mål? Æ elske dæ? Uansett endringsledelse

30 Hvor er dere i prosessen? 1. Oppstartsfase: Kartlegging av ulike alternativer, kunnskapsgrunnlag 2. Beslutningsfase 1: Geografisk retningsvalg? Vurdering av foreliggende alternativer, konklusjon i kommunestyret, mandat for det videre arbeid 3. Utredningsfase foretrukket alternativ, evt. forhandlinger 4. Beslutningsfase 2: Fusjon? Løp 1 og løp 2 Kommunestyrevedtak, søknad til KMD, nasjonal behandling 5. Gjennomføringsfase: Lovregulert, 1,5-2 år ideelt, valg av fellesnemnd og valg av nytt kommunestyre 6. Iverksetting og driftsfase Konstituering av nytt kommunestyre eller

31 Hva går det av Hole? Ny analyse? Et nytt folk, nytt næringsliv, nye roller og nye muligheter i en ny tid Ny strategi? Regional mobilisering Konklusjon? Full gass for Ringerike

32 Hva er spesielt med dere? 1. En oversiktlig, funksjonell, dynamisk og meget attraktiv region 2. Balansert by-land med sterke selvstendige kommuner 3. Solid regional identitet, lett å bygge sterkere 4. Regionalt kommunikasjonsskift rett om hjørnet 5. Enormt regionalt utviklingspotensial, nærings- og bostedsdrevet vekst fordi det er vakkert 6. Stort desentraliseringspotensial: Nye oppgaver kommer og dere kan be om mer 7. Naturlig del av hovedstadsområdet 8. Mulig modellkommune? Nasjonal pilot? Tør dere tenke nytt og stort?

33 Største felles mulighet: Plusskommune Lokaldemokrati Tjenesteproduksjon Samfunnsutvikling Myndighet

34 Bred involvering 1. Innbyggerne 2. Lag og foreninger 3. Næringslivet 4. De ansatte 5. Øvrig offentlig forvaltning 6. Ekspertene 7. Media

35 Tre lure grep Starte kommunal monitor Løpende innbyggerundersøkelser Evt. egen næringslivsundersøkelse Og ansatteundersøkelser RPV=Ringerike Politiske Verksted Mål og prinsipper for framtidens kommune Erfaringsoverføring Samfunnskommunikasjon Lokale folkemøter når det nye tar form

Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov

Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov Fylkesmannens kontaktmøte 2014 Son 2.september Av Geir Vinsand Tema De nasjonale bekymringer Grensevandring

Detaljer

Moglegheiter for kystmobilisering innanfor ramma av kommunereforma

Moglegheiter for kystmobilisering innanfor ramma av kommunereforma Moglegheiter for kystmobilisering innanfor ramma av kommunereforma Foredrag på temadag om kystkommune Florø, 13.mai 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema Historisk tilbakeblikk Kritisk kommuneforvaltning

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalgets sluttrapport Signy Irene Vabo Professor HiOA Leder ekspertutvalget 1.12.2014 Utvalget og referansegruppen Ekspertutvalget Signy Irene Vabo, professor

Detaljer

NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus

NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper Utarbeidet for KS Akershus Forord Notatet er utarbeidet på oppdrag av KS Akershus og er gjennomført

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg

Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg Arkiv: 024 Arkivsaksnr: 2014/3214-10 Saksbehandler: Bjørg Løkken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 4/15 26.01.2015 Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg Vedlegg:

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015 Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015 09.06.2015 Side 1 Innhold: 1. Sammendrag side 5 1.1: Reduserer sårbarhet styrker fagmiljø 1.2: Avstand

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Rapport. Styringsutfordringer i Osloregionen

Rapport. Styringsutfordringer i Osloregionen Rapport Styringsutfordringer i Osloregionen Styringsutfordringer i Osloregionen AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542 1302 Sandvika Tlf 67 57 57 00 Fax 67 57 57 01 Ref: 4881 Forord

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG UTKAST Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Ordførers forslag til

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kommunereform i Aust-Agder 2014-2016. Lokal veileder. («Fylkesmannens jungelveileder»)

Kommunereform i Aust-Agder 2014-2016. Lokal veileder. («Fylkesmannens jungelveileder») Kommunereform i Aust-Agder 2014-2016 Lokal veileder («Fylkesmannens jungelveileder») Arendal, 19.01.2015 INNHOLD Innledning 3 1. OM REFORMBEHOVET -Kort om norske kommuner og verdenen rundt oss -Om reformbehovet

Detaljer

Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder

Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder Gjennomgang av noen eksempler BENT ASLAK BRANDTÆG og AILIN AASTVEDT Rapport nr. 312 2013 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 312 Forfatter(e):

Detaljer

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortinget sitt oppdrag til kommunane Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortingets vedtattemål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

5K-samarbeidet. Utredning av kommunesammenslåing. Fase 1 våren 2014. Holmestrand Hof Re. Andebu Stokke. 19.05.2014 Side 1

5K-samarbeidet. Utredning av kommunesammenslåing. Fase 1 våren 2014. Holmestrand Hof Re. Andebu Stokke. 19.05.2014 Side 1 5K-samarbeidet Holmestrand Hof Re Andebu Stokke Utredning av kommunesammenslåing Fase 1 våren 2014 19.05.2014 Side 1 Forsidebildene fra Holmestrand, Re, Andebu og Stokke er tatt av kommuneplanlegger Inger

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Rapport. Kommunal- og regionaldepartementet. Re-effekter. Etterundersøkelse av sammenslutningen mellom Ramnes og Våle

Rapport. Kommunal- og regionaldepartementet. Re-effekter. Etterundersøkelse av sammenslutningen mellom Ramnes og Våle Rapport Kommunal- og regionaldepartementet Re-effekter Etterundersøkelse av sammenslutningen mellom Ramnes og Våle Kommunal- og regionaldepartementet Re-effekter Etterundersøkelse av sammenslutningen

Detaljer

Fylkesmannen i Troms 27.05.15

Fylkesmannen i Troms 27.05.15 Fylkesmannen i Troms 27.05.15 Kommunereformen Hva skjer i Vestfold? Innbyggerhøringer Erling Lae og Petter Lodden Kommunereformen - mål Gode, og likeverdig tjenester, uansett bosted: Tilstrekkelig kapasitet

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Innhold. 1 Innledning...5

Innhold. 1 Innledning...5 OMSORG 2020 I Innhold 1 Innledning...5 2 Sammen med...8 2.1 Brukere og pasienter Mestring og mangfold...10 2.2 Pårørende Støtte og synliggjøre...14 2.3 Frivillige, ideelle og næringslivet...16 3 En faglig

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kortversjon Holmestrand Sande Hof Re Kommunereform utredning vår/sommer 2015 1 Kortversjon: Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen.

Detaljer

KOMMUNEREFORM. Samfunnsutvikling. Utredning 9.3.15

KOMMUNEREFORM. Samfunnsutvikling. Utredning 9.3.15 GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE KOMMUNEREFORM Utredning Samfunnsutvikling 9.3.15 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdrag... 3 1.2 Mandatet... 3 1.3 Arbeidsform... 3 1.4 Framdriftsplan... 4 2 Oppsummering og

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT FYLKESMANNEN I TROMS S.nr. 13 / 42.0t DOk.nr. 2 AUG2013 Fylkesmennene -Ark.kode -Saksbeh. Unntatt offentlighetiht. Offl. 5 forste ledd Deres ref. Vårref.

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer