KVARTERSTYREMØTE+ 20#14& ORIENTERINGER& & LEDER+ Foreligger&ikke.& EKSTERNANSVARLIG+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE+ 20#14& ORIENTERINGER& & LEDER+ Foreligger&ikke.& EKSTERNANSVARLIG+"

Transkript

1 20#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Foreliggerikke. EKSTERNANSVARLIG+ Etter overstått muntlig eksamen på fredag har jeg sammen med Sandra jobbet mye med å få rombookingssystemetpåplass. HarringtogsnakketmedStudvestomåfåtilenartikkelideressistenummer.dessverrevarviganske sent ute, men vi får i denne omgang til en notis der det står at vi har fått til et nytt rombookingssystemogfristeneforsøknadene. Harskrevetetparinstrukjsonstekstersomskalforklaredeulikefunksjonenerisystemet.Harogså skrevetetparmeldingersomskalsendesautomatiskutvedrombooking,avslagetc.. HartestetuthvordanmansøkerirombookingsystemetmedarrangementsansvarligfraImmaturus. Varendelfremogtilbakemedatmeldingeneikkekomfrem,mendetserutsomdetharordnetseg nå. Påsøndagsendtejeguteninfomailomatdetvaråpnetforbookingmedinstruksjoneromhvordan manskullebookeogmedhenvisningertilmerinfo. Sånåharbookingenebegyntåstrømmeinn.Skalbegynneåbehandledorgenesinesåfortsommulig. VaridagpåMusikkfestBergenmøteogskalhaetnyttmøteangåendedettemedSommerkvarteret påtorsdag.leterfortsattetterfrivillige. EllersjobberjegforFestspilleneca.hverdagitilleggtilmailsvaringosv.. Harfåttavtaltopplæringmedpåtroppendeeksternansvarligpåtorsdag.Skaldaogsåhamøtemed Phonofestivalen. VarpåRoseseremonien,detvargøy BlevalgtinntilåsitteiKRiImmaturustilhøsten,gøy. PRODUKSJONSANSVARLIG+ Foreliggerikke.

2 20#14 FRIVILLIGANSVARLIG+ HarkontaktetstudiestederomåfåsendeutinfoomKvarteretsammenmedinfoomstudiene,skal ringedejegikkefårsvarfrailøpetavuka. Varpåvakttingpåmandag,detgikkfortereennforventa. Harhjemmeeksamentilonsdag,såjobbermestmeddet. Varpåroseseremoni,detvarveldigkoselig. DRIFTSANSVARLIG+ Foreliggerikke. PR6ANSVARLIG+ MinsisteorienteringsomPR#ansvarlig.Hvakanmansi. HarværtpåRosesermonien,somvarveldigbra Kitthaddetingpåsøndag,ogPRhaddetingpåmandag.Beggetingenegikkegentligganskeraskt.Jeg blevalgtinnsomsosialemedieansvarlig:d Deterenmulighetforatliftenkommernesteuke. FåttforespørselmedskjenkeomPRvildekkekostnadenderespåmenymapperdavikanhareklamei disse.prisenvarganskehøy. Skalhaoverlapping/opplæringavnyPR#ansvarligiløpetavhelgen/nesteuke. ØKONOMIANSVARLIG+ Hei, jeg kan dessverre ikke være mes på møtet denne onsdagen heller fordi jeg må i møter med jobben.takkerihvertfallforenkjempegøyrosesermoni,jegerbåderørtoggladforatdetgikksåbra :)ellersharvihattetmøtemedskagenogalleredeplassertpengene.dettekanmariusogthomas fortellemeromhvisdetskulleværtnoenspørsmål.mendeter3,4millionersomerblittoverførtog disse pengene inkluderer ikke "Albert" fondet. Da har vi litt ca. 2,5 millioner igjen på den vanlige bankkontoen,såkanvisepåmulighetenevedåoverføremerpengeroverpåskagenfondetislutten av2014. ADMINISTRASJONEN+ Ferdigstilt ny renholdsavtale med god hjelp fra Rettsvesenet. Årsmelding er sendt til trykk og vil ankommesnart.

3 Fra Til Kraftrådet v/ Leder Kvarterstyret Begrensning i bruk av lysteknisk utstyr under Sommerkvarteret Kraftrådet anser det som nødvendig å begrense tilgangen til deler av den lystekniske utstyrsparken under Sommerkvarteret. Hovedårsaken til dette er kompetansen til ansatt ansvarlig lystekniker Axel Gaasø. Frykten for ødelagt utstyr og de praktiske og økonomiske konsekvensene av dette er tungtveiende i denne saken. Rent konkret vil en begrensning gå ut på å ikke tillate Sommerkvarterets lystekniker å bruke bevegelige hoder av typene Clay Paky og Showtec Expression under arrangementer. For det første må det nevnes at faren for feilbruk og ødelagt utstyr som følge av dette er reell. Dersom hoder programmeres eller plasseres på en uhensiktsmessig måte kan f.eks. motoren i hodene slites i stykker og føre til kostbare og ikke minst tidkrevende reparasjonsarbeider. For det andre har vi dårlig erfaring med at andre parter enn Kraftetaten etter sigende har økonomisk erstatningsansvar for Kvarterets tekniske utstyrspakke. Det har vist seg før at regningen til slutt ender opp i vårt regnskap, ofte fordi vi gjerne ikke har tid til å vente på en politisk prosess for å få essensielt utstyr i brukbar stand. En slik serviceregning har vi på ingen måte budsjettert med, og dette er noe vi jobber hardt for å unngå hver eneste uke i daglig drift. For å oppsummere, vi mener det er reell fare for at det spesifikke utstyret nevnt over kan bli forringet under Sommerkvarteret, og vi frykter både å ende opp med det økonomiske ansvaret og å bli stående uten essensielt lysteknisk utstyr de første travle ukene av høstsemesteret. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å begrense Sommerkvarterets tilgang til den lystekniske parken. Det skal gjøres ved å kun tillate bruk av bevegelige hoder av typen Clay Paky Alpha Spot og Showtec Expression 5000) når en erfaren lystekniker med kjennskap til huset og utstyret har hovedansvaret for et arrangement. Alt annet utstyr vil fortsatt være tilgjengelig under alle normale forhold. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

4 Fra AdministrativLeder Til Kvarterstyret Godkjenningavnyrenholdsavtale Kvarteret har siden 2012 benyttet renholdstjenester fra West Facility Management. Vi er godt fornøydmedleverandørenoginvitertedeisluttenavapriltilreforhandlingavavtale.medhjelpfra Rettsvesenet har vi kommet frem til nytt avtalegrunnlag som begge parter er fornøyd med. Noen hovedpunkterer: Reduksjonpåomlagkr.9.000,Mpr.månedifastekostnader Inkluderingavallehelligdagerikontraktsperioden Kostprisforhygieneartiklerutoveravtalenshovedrammer IngenKPIMjusteringi2014 Treårsbindingstidmed75%KPIMjusteringhvertåi2015,2016og2017. RenholdsfrekvenspåromernoenedskalertettersamrådmedInghild,Yriogmeg.Deteri størregradgåttovertiltilsynfremforfastvask. Avtalenløperfra1.August2014ogvarerut2017.Avtaleåreter9mndlangt.SommerdriftogtoMtre ukerrundtårsskifteterutenforavtalen. Totaltvilavtalenspareossforomlag80.000,Mpr.årsettoppmotnåværendeavtale. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret*godkjenner*ny*renholdsavtale*med*West*Facility*Management * Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

5 Fra Til Eksternansvarlig Kvast Vedtakssak: Nye retningslinjer for ekstern leie De nye retningslinjene for ekstern leie skal være enkle og oversiktlige og dermed tenkes det best å bare ha to prisnivåer: 1. Grunnpakken: Inkluderer: Vertskap Grunnleggende teknisk utstyr Rydding Teglverket/Tivoli: ,- Storelogen: 5 000,- Speilsalen: 2500,- Maos: 1500,- 2. Full pakke Inkluderer: Vertskap Full teknisk pakke Bemannet skjenkepunkt Backstage Rydding Teglverket/Tivoli: ,- Storelogen: 8000,- Speilsalen: 3000,- Maos: 2000,- Den første pakken består av det en Kvart kan gjøre mens ved den andre pakken må husets frivillige grupper bistå arrangementet. Den andre gruppen er også høyere i pris grunnet utlån av teknisk utstyr. Ønskes catering må dette legges til i prisen. De to prispakkene er i hovedsak retningslinjer for leie og ikke hundre prosent fastsatte. Det skal være mulig å skreddersy priser til arrangører ut i fra hva slags type organisasjon de utgjør sammen med forhandlinger mellom eksternansvarlig/ produksjonsansvarlig med arrangør. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar de nye retningslinjene for ekstern leie Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

6 Referat fra KITT Tinget 25. Mai, Vårensemesteret 2014 Saksliste 1. Valg av ordstyrer og referent. Det ble vedtatt at Sigve Solvaag at ble ordfører og Stian Wiken ble referent. 2. Godkjenning av dagsorden og innkallelse. Godkjent ved akklamasjon etter følgende emner ble kommentert: Livar Bergheim kommenterte at det var best praksis om handlingsplanen, dagsorden og referat fra forrige ting ble vedlagt som PDF filer istedet for henvisninger til Drive dokumenter. Det ble uttrykt som ønskelig at framtidige innkallinger og dagsordner innehar disse elementene. 3. Godkjenning av referat fra forrige KITT- ting. Referatet fra forrige KITT Ting ble godkjent. 4. Orientering om regnskap. Ørjan Langbakk Øko) orienterer at KITT har foruten betalinger av domeneavgifter kun brukt penger på pizza til tinget. 5. Godkjenning av handlingsplan. Godkjent etter at de følgende elementene ble føyet inn. Endret punktet fra Kvarterets handlingsplan. Rekrutteres minst 10 nye medlemmer. 6. Eventuelle forhåndsmeldte saker. Det forelå ingen forhåndsmeldte saker.

7 7. Eventuelle endringsforslag til retningslinjer. Det ble vedtatt å rette opp i retningslinjene hvor duplikatsetninger hadde funnet vei inn i retningslinjene. Feil i retningslinjer: Punkt 8.a fjernes. 8. Valg: Det ble vedtatt at alle styrevervene skulle stilles for valg. a) Valg av styremedlemmer 1: Sigve Solvaag stilte til valg for Leder-vervet. Enstemmig vedtatt. 2: Jon Einar Sand og Stian Wiken stilte til valg som Driftsansvarlig. Jon Einar Sand fikk 3 mot 1 stemmer og ble valgt inn som Driftsansvarlig. 3: Ørjan Langbakk stilte til valg som Utviklingsansvarlig. Enstemmig vedtatt. b) Valg av varamedlemmer til styret Stian Wiken stilte til valg som vararepresentant. Enstemmig vedtatt. c) Andre valg: Ørjan Langbakk stilte til valg for å ta på seg Økonomiansvar i KITT. Enstemmig vedtatt. Ved tingets ende, ser det nye styret ved konstitusjon slik ut: Leder: Sigve Solvaag Driftsansvarlig: Jon Einar Sand Utviklingsansvarlig: Ørjan Langbakk

8 Vararepresentanter: Stian Wiken Ørjan Polden

9 Handlingsplan høsten 2014 Kvarterets Informasjonsteknologi- Tjeneste Kvarterets handlingsplan Ferdigstillelse av en skisse av hjemmesiden innen slutten av September Strukturering KITT står ovenfor en del mangler og kunnskapskløfter som følge av medlemmer som har forlatt både E-Tjenesten og Webgruppen innen da KITT ble formet. Det hersker ikke fullstendig kontroll over disse manglene, og KITT må vurdere hvordan slike utfordringer skal løses på en hensiktsmessig måte. Rekruttering Gruppen skal ha som mål å være en attraktiv plass der man kan få opplæring og praksis innen kompetanseområder som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Som et ledd i dette skal det innføres en rekrutteringsform som innebærer en søknadsprosess med intervju av kandidater. Dette skal sikre at gruppen er kompetent til å drive nyskapning og utvikling som gir Kvarteret konkurransefortrinn. Vi bør komme i gang med den nye rekrutteringsformen så fort som mulig. For å få folk til å søke bør vi oppsøke forelesninger på alle de tre store ITutdanningsstedene i Bergen: Informasjonsvitenskap og Informatikk ved UiB og Dataingeniør ved HiB. Etjenesten har tidligere samarbeidet med fribyte om slik rekruttering vi må finne ut hva som er mest hensiktsmessig nå som arbeidsoppgavene er endret. KITT vil streve for å rekruttere minst 10 nye medlemmer. Kurs Vi må finne ut hvordan det er mest hensiktsmessig å arrangere kurs for medlemmene. Kurstilbudet skal være en gulrot for rekrutteringen. Ved behov for midler til kurs, må vi søke disse fra Personalgruppen. Det skal leies inn kursholdere med fokus for nytenking og motivasjon for utvikling av hjemmeside, app og personaldatabasen.

10 Samarbeid med andre grupper på Kvarteret Vi bør tilstrebe å opprettholde god kontakt med PRetaten for å ikke miste den tilknytningen Webgruppen i dag har med dem. PRetaten vil være en viktig samarbeidspartner for de tingene vi skal drive med fremover. I tillegg bør vi også være mer aktive opp mot resten av gruppene på Kvarteret og involvere oss i prosesser der IT spiller en rolle. Arbeidsoppgaver Utviklingsavdelingen Ny hjemmeside, inkl. nyebølger, infoposter for juni og what not. Personaldatabasen, implementasjon og vedlikehold. Apps, type promoterende app og eventuellt internkort -app. Samarbeid med PR-etaten for grafikk og tekst. Driftsavdelingen Bistå i IT-relaterte behov på Kvarteret. Utbedre nettverksløsninger. Øke tilgjengeligheten til printeren på Villaen.

11 Referat PR-ting V2014 Tilstede : 20 stk fra PR-etaten, KvaSt og KK Sak 1: valg av ordstyrer og referent Jonas - ordleder Ørjan - referent Godkjent ved akklamasjon Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent ved akklamasjon Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige PR-ting Godkjent ved akklamasjon Sak 4: Forhåndsmeldte saker Sak 5: Valg a) Godkjenning av retningslinjer for PR-etaten med redaksjonelle endringer) F:19 A:1 M:0 Godkjent ved avstemming b) Godkjenning av handlingsplan Godkjent ved akklamasjon Lederkandidater: Marie og Ørjan Langbakk Marie valgt ved skriftlig valg separat leder-valg pga. ønske om å stille til andre stillinger) Persans: Ørjan Langbakk Øko: Marius Solberg Presse: Jørund Kambestad Lie og Jonas Angelsen Jonas Angelsen valgt ved skriftlig valg Grafisk: ingen

12 Foto: Camilla Elmar Marked: Kristin Kvinge SoMe: Alexander Hopland Internavis: Oda Elisabeth

13 HandlingsplanPR-etatenhøsten2014 Generelt DetønskesatPR3etatenskaldrapåflerekurs.Ønskeligekurserkursforetateni programvarersomphotoshopogindesign,slikatenkanhjelpegruppenebedre. ItilleggønskerfotoåavholdekursforalleiFotogruppen,dettesørgerforen kompetansehevinginnadblantmedlemmene.itilleggønskesdetatpr3etateni løpetavhøsten2014deltarpåetkursompromotering.herønskesdetatstyret finneretkursellerenfagpersonsomkanhjelpeosstilåtenkekreativt,gioss nyttsynpåhvordanvikannåflestmuligstudenterpåbestmuligmåteogdette innenforbudsjettet. Drømmetallnårdetkommertilantallmedlemmererca.30stk: 3Pressegruppenskalliggepårundt7medlemmer. 3Grafiskgruppenskalliggepårundt9medlemmer. 3Markedsgruppenskalliggepårundt4medlemmerhvor 3SoMe3ansvarligerinkludert. 3Pressegruppenskalliggepårundt7medlemmer. 3Fotogruppenskalliggepårundt12medlemmer.Detteskalinkludere filmgruppen. Promoteringogidentitet PromoteringentilKvarteretharbedretsegdetsisteåret,menharfortsatt potensialtilåblibedre.informasjonsflytentilgjesterkangjøresendabedre,og detmåfokuserespåøktkontaktmedmedia. Enkeltetiltaksombleiverksattiløpetavvårsemesteret2014,somprogramhefte ogøktfokuspåsosialemedier,harfungertsværtbraogbørvidereføresneste semester. PR3etatenmåbliendaflinkeretilåpromotereKvarterethøstsemesteret2014. Pressemåskrivejevnligartikleromhvasomskjerpåhuset,ogskriveomtrent5 sakeriuka,slikatalletyperarrangementblirdekketogpresentertfordesom besøkerkvarteret.no.drømmeneratalledriftsorganisasjonerfårsine arrangementpublisertpåhjemmesidenigodtidførarrangementetfinnersted. PR3etatenskalpromotereKvarteretsfastekonsepter,mat,Helhusog arrangementerellersisemesteret.pr3etatenmåbliendaflinkeretilå promoterehelhus,ogiløpetavhøstenvildorgeneogkvarteretkommemedet slipphelhus,somvilsiatstoredeleravsemesterprogrammettilhelhusslippes. DettemåPR3etatenværeflinketilåpromotere,bådepåsosialemedierog nettsiden.nettsidenskaljevnligoppdateresmednyeogaktuellesaker.det ønskesatfotoogfilmgruppensittarbeidblirbruktipromoteringenavkvarteret ogirekrutteringssammenheng,ogatdetteblirlagtutpåsosialemedierogpå nettsidenistørregradenntilfelleharværtfør. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

14 GrafiskharvårsemesteretjobbetmedenvisuellprofilforKvarteretfaste skjenkepunkterforåstyrkeidentitetentilhvertskjenkepunkt.detryktesat logoentilgrøndahlsskalværeferdigila.uke21. PR3etatenskaljobbeforenstørregradavfellespromoteringsammenmed KvarteretssamarbeidspartnereogskolerrundtomkringiBergen. Markedsgruppenskalopprettegodeavtalerombrukavinfoskjermerpåskoleri samarbeidmeddriftsorganisasjonen,slikatpromoteringenavkvarteretblirmer helhetlig. Deteretmålforhøsten2014atalleåpnearrangementerblirpromotertpå Kvarteretsinhjemmesideogisosialemedier.PR3etatenharvåren2014vært flinketilåbrukesosialemedier,ogskalfortsettedetgodearbeidettilhøsten også.pr3etatenskalstyrkekvarteretsintilstedeværelsepåsosialemedierogi bergensmediene. Sosialslagplan PR3etatenskalsatsemerpådetsosialehøsten2014,ogdetskalogsåsatsespå flerealkoholfrisosialearrangement. Detsosialenivåetiløpetavvårsemesteretvarikkesåveldigbrafordidetvar dårligoppmøtepåsosialearrangementer. Detsosialenivåetskalhevesvedatdetarrangeresfleresosialearrangementer, sliksomvorsførinternfester,flerealkoholfriearrangementeroggenereltflere møter.deterviktigatpr3etatensmedlemmerblirgodtkjent.gruppelederne oppfordrestilåarrangerefleregruppemøter,detteforåsamlemergruppene sine.pr3etatenvarivårpåsinførstehytteturpåmangeår,ogdeternoepr3 styretmåprøveåfåtiligjen.detskalogsåforsøkesåarrangereidémyldring hvorallemedlemmenemøtesforåsnakkeomforskjelligeoppdragdesittermed ogsomdegjerneønskeråbrainstormerundt.dettevilforhåpentligvisgjøreat bådenyeoggamlemedlemmerblirkjentmedhverandre,noesomigjenvilføre tilatdetblirmindreskummeltåmøteopppåsosialehappeningshvoringen kjennerhverandre.deteretstortproblematetatensmedlemmersitterhjemme ogjobber,ogdetblirderforvanskeligåblikjentmeddeandreietaten. Rekruttering PR3etatenbørsatsehardtpårekrutteringogbegynnemeddettetidligi høstsemesteret.rekrutteringenskalforegåpåskolerhvorvikaninnhente relevantkunnskapogerfaringforåetablereetfagliggrunnlagogengasjement. NKH,NoroffogKHiBerskolersomerspesieltinteressanteforPR3etatenoger skolenvimåoppsøke.nyttavhøsteneratdetinnføresprøveperioderforbåde gamleognyemedlemmer.dettegjøresfordipr3etatentidligereharslittmed medlemmersomsluttermidtisemesteretogrettogslettharmistetmotivasjon. Vedøktsosialiseringogenfølelseavåha kommetgjennomnåløye håpervinå atvifårensluttpådette,ogatpr3etatenkanbyggeoppetrykteavåværeen gruppesomerbådesosialtogfagligsterk.deterogsåsattenmaksimumsgrense påmedlemmerihvergruppe. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

15 Plakatsystem Nyttavhøsten2014erogsåatvigårtilbaketilåhaenplakatgruppe,hvorde sommeldersininteresseutoverdetmedlemstalletgruppeneharkapasitettil blirplassert.detopprettesderforventelistertilhvergruppe,hvordeter førstemann3til3mølla3prinsippetsomgjelder.mensmanventerskalmansørge foratplakaterblirhengtoppjevnligogmankanhjelpetilidegruppeneman ønskeråværemedlemi.detskalværerulleringihvemsomgårplakater,og dettemåpersonalansvarligsettesegnedoglageenplanover. Sosialemedier PR3etatenharvåren2014fåtttilenmergjennomtenktbrukavsosialemedier enndetsomharværttilfelletidligere.dettemyepågrunnavatpr3etatenharsin egensosialemedier3ansvarligsomhardettesomhovedfokus.detteharfungert sværtgodt,ogernoevivilgjørenestesemesterogså. Påsosialemedierskaldetjevnligleggesutbilder,samtallemånedsprogramog plakater. Facebookskalbrukesaktivt,mendetutenatvårefølgereføleratvimaser.Vi ønskerikkemerenntreposteromdagen,daflereenndettegirfleresomikke likerkvarteretpåfacebooklengre.posteneskalderimotinneholdebilder,link tileventeroglignende.twitteroginstagramkanhamyehøyereaktivitet,og Twitterskalværemorsomt.Deterviktigå«snakke»medfollowers,detteforå skapebåndogenfølelseavtilhøringhet.instagrambørbrukesjevnligtil matbilderforåfristefolkpåkvarteret,hafolkpåjobb3bilderogfrivilligeutesom hardetkjekt.dettesometleddirekruttering,ogskalderforalltidinkludere organisasjonomdefårsefolkenesomstårbakorganisasjonen.herskalflereha tilgangtiltwitteroginstagramslikatenkanoppdatereoftere,bådeipr3etaten ogandregrupperpåhusetsomønskeråtwitreogknipsebilder. Presse Pressegruppenskalfokuserepåkorte,meninformativeogspennendetekster. Lesereerlate,ogdaerdetbedremedkortfattetogfengendeinformasjon.En skallinketilfacebook3eventerhvergangdettefinnes. Pressegruppenskalskriveomhvasomskjer,ogikkehvasomharskjedd.Her burdeentakontaktmeddesomfaktiskskalkommepåkvarteretforå underholdestudentene,ogslåavenpratforåfånoensitater.gruppenskal fortsetteåskriverekrutteringsartikler,mendettefordegruppenepåhusetsom ønskerdet.detforutseratgruppeledernepåkvarteretergodtinformertomat dehartilbudomhjelptilrekruttering,menatdemåisåfallfortelleossatde ønskerdenhjelpen.defastekonsepteneskalogsåpresenterespåenmorsom, fristendeogdelikatmåte. Internavisen DetforutsettesatinternavisenikkegårutoverdetgenerellePR3arbeideteller kvalitet.enskalaltsåikkeprioritereinternavisenfremforgenerellpr3arbeid. InternavisensinnholdskalikkebarebeståavPR3medlemmer,menenskaljobbe hardtforåinkludereandregrupperpåhusetsombidragsytere,daogsådorgene. Internavisenskalbeståavengruppe,hvordetrekrutteresinnenfotograf,en Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

16 grafikerogtoskribenter.deterviktigatinternavisenermorsomålese,oghar enrødtrådihandlingogutforming. Marked Markedskalutførespørreundersøkelseroginnhenteinformasjonombesøkstall. Iundersøkelseneskalgruppenfinnesvarpåhvasomerbraellerdårligmed Kvarteretstilbud,bådenårdetgjelderarrangementer,menogsåpromoteringog tilbud.deskalogsålageforslagtilgjennomførtpromoteringavmattilbud,da spesieltåtrekkestudentertilkvarteretforlunsj,samthelhus.herskalgruppen tenkenytt,ogforsøkeåfåtilkreativmarkedsføringtilenbilligerepenge.det skaljobbesmedåfåtilenavtalemeddeulikeskolerogfakultetpåinfoskjermer, slikvisparertidogpengerpåplakaterpådissestedene. Foto Fotoskaltabilderavalletyperarrangementer,ogikkebarekonserter.Gruppen skaldekkeminstfirearrangementeriuken.hertrengsdetbilderavmat, frivilligepåjobb,debatter,konserter,teater,filmvisningerommulig)ogalle fastekonsepter.enskalmedandreordvisebreddenavhvakvarteretbyrpå gjennomfotografiet.detskalogsåarrangeresworkshopsinnadigruppen,hvor allemedlemmerkanfålovåvisefremoglæreborttilhverandre.jostørre breddeinnadigruppen,jobedrevildetvære.fotografeneskalleggeutetpar bilderinnentodagerpåsmugmugogsendelinktilsome3ansvarligsåfortsom mulig,slikatbildenekanbrukestilåfristegjestersomikkevartilstede. Fotografenskalommulig)ogsåprøveåleggeutbilderpåKvarteretsinstagram3 kontomenskonsertenpågår,slikatgjestersomikkeharkommetsegpåhuset ennåharmulighettilåbesøkehuset. Filmgruppe* Våren2014blerammeneforenfilmgruppesattogdeterlagdenoversiktover hvilketutstyrsomønsker.detharogsåblittrekruttertmedlemmersomer interessertiåstarteidennegruppentilhøsten.filmgruppenskalværeen gruppeunderfoto.pr3etatenmåderforværeflinketilårekruttereresterende folksomkunnetenkesegåværemedienslikgruppe.filmgruppavilihovedsak lagereklamefilmerogvideofilmersomkanbrukesbådetilhjemmeside, rekruttering,sosialemedierogsomreklame. Grafisk GrafiskskalsepådenhelhetligeprofilentilKvarteret,ogfinnenyefontersom kanbrukesbådetilgrafiskmateriale,internavisoghjemmesiden.gruppenskal lageenmalsomkanbenyttesformånedsbanner,plakaterogflyers.detteforat arbeidsmengdekanminkes,noesomernødvendigomenikkerekruttererflere folk.gruppenskalitilleggarrangereworkshopforålæreavhverandre.itillegg skalgrafiskfortsettemeddetgodearbeidetsomergjortsålangt,medannonseri Studvest,NattDag,SlippenogK7bullitin,samtmånedsplakater,flyersog bannere.detteskalderimotgjøresgrundigere,ogenskalikkesefeilinformasjon fragrafikerensside.enskalogsåforsøkeaténgrafikerharansvaretfordefire Studvest3annonseneila.enmåned,slikatdetgrafiskeuttrykketblirlikt. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

17 Prikkesystem PR3etatenharslittmedatenkeltemedlemmerikkehargjortdeninnsatsensom kreves.deterviktigatstyretminnernyeoggamlemedlemmerom prikkesystemet.vedtreprikkerfårenskriftligadvarselomutkastelse.om medlemmerikkeforbedreregeninnsatsetterdette,vilvedkommendeblikastet ut.dufårenprikkformanglendebeskjedomfraværpåmøtermedpr3etaten,en prikkforåikkehautførtarbeidutenågibeskjed,enprikkfortredageruten svarpåjobbforespørselellerutførtjobb.pr3etatensmedlemmerskalværegodt informertomprikkesystemet.prikkesystemetforutseratpr3styretsenderut innkallelseommøteigodtidiforveien.herskalmail,ogommuligfacebook, brukesforåsendeutinformasjon. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken %

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken % 15#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harferdigstiltdokumentomrevideringavorganisasjonsstruktur. Har hatt møte med driftsorganisasjoner og andre studentkulturorganisasjoner om utforming av 1.etaje

Detaljer

Skrevet$leserinnlegg$til$Studvest,$svar$på$Arne$og$de$sitt$innlegg$i$forrige$uke.$Vet$ikke$om$det$kommer$ på$trykk,$men$vi$får$satse$på$det.

Skrevet$leserinnlegg$til$Studvest,$svar$på$Arne$og$de$sitt$innlegg$i$forrige$uke.$Vet$ikke$om$det$kommer$ på$trykk,$men$vi$får$satse$på$det. 33"13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harlagetforslagtillangsiktiginvesteringsstrategi. Synes selv det er et utmerket dokument som vil sørgeforenuforbeholdenvekstdekommende10årene.minst. SkrevetleserinnleggtilStudvest,svarpåArneogdesittinnleggiforrigeuke.Vetikkeomdetkommer

Detaljer

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.&

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.& 2513 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harsammenmedstyretskrevetutkasttilhandlingsplan.Allemåleseigjennomdetteslikatvifåren raskogeffektivgjennomgangavdenne. Skalarrangerekulturåpningen.Alterpåstell,håperpåengodgjennomføring.

Detaljer

!!! Fra Til! Nye!retningslinjer!for!leie!

!!! Fra Til! Nye!retningslinjer!for!leie! !!! 05.10.2014 Fra Bookingansvarlig Til! Kvarterstyret Nye!retningslinjer!for!leie! Kvarteretharperdagsdatonoeuklareretningslinjerforleie.Dethariårblittvedtattretningslinjer somgjelderforstørreeksternearrangementer,ogdissefungerergodttilsittbruk,menertilpasset

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014!

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014! 08.09.2014 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Regnskapsanalyse,sommer2014 Kvarteretberegnerikkeenvanligdriftisommermånedene,deharistedenforSommerkvarteretsom driver driften. En endelig rapport for Sommerkvarteret

Detaljer

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte.

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte. 1#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING DRIFTSANSVARLIG&EKSTERNANSVARLIG Vaktsituasjonen ORIENTERINGER LEDER Jobbetmedålageensemesterplanforkvarterstyret. Jobberogsåmedforarbeidtilnoenavsakenesomstårpådenneplanen.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk.

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk. 04#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Deltokpåarbeidsmøteangåendedorgavtalenepåtorsdag.Derettervarjegpåførsteparlamentsmøte for nyvalgte SP#HiB og holdt en presentasjon om Kvarteret # gikk bra. I

Detaljer

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Årets semesterrapport tar utgangspunkt i handlingsplan som ble vedtatt på GF, og kvarterstyret sin handlingsplan for høstsemesteret 2013. I rapporten søker vi å gi

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.%

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.% 29#12 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Fultfokuspåinnspurtentilfristforåsendesakertilhøring.Fårgodhjelpfraintern#Hannetilåskrive semesterrapporten. Hadde møte med øko#marius fredag 5. oktober om budsjettet.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 45-10 Orienteringer 1. LEDER 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG 7. SKJENKEANSVARLIG 8. ADMINISTRASJONEN

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.&

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.& 40#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har hatt møte med 3 representanter fra universitetsstyret samt studentrepresentantene om gjenoppbyggingavvillaen. ForberedtsakerogsendtutinnkallingogdagsordentilkoordineringsmøtemedrektorogSKiBAS.

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl. 16.35: Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes

Detaljer

Dagsorden for ordinært møte i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl Møtelokale: Nygårdsgaten 1b

Dagsorden for ordinært møte i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl Møtelokale: Nygårdsgaten 1b Dagsorden for ordinært møte 13-08 i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl 18.15 Møtelokale: Nygårdsgaten 1b Rekonstruert av Espen Lehn-Nilsen 28. Januar fordi det aldri kom noen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 44-10 Orienteringer 1. LEDER Sosiale begivenheter RS galla (Studenparalamentetets julebord) Mistillitssaken Har hatt møte med anklager og kontaktet anklagde uten

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.%

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.% 10#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Har snakket med Knut i etterkant av ansettelse, og har fått personer av interesse til å søke på stillingensomarrangementsansvarlig. Harhattarbeidsmøteomrevideringavorg.strukturogjobbetvideremeddette.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 28-10 Orienteringer 1. LEDER Støy og utservering Jeg har vært i møte med en leverandør av markiseløsninger (16.08) for å ta en titt på uteserveringen vår. Jeg fikk

Detaljer

Forbereder%og%deltar%onsdag%på%Hordaland%fylkeskommune%sin%høringskonferanse%ifbm%den%regionale% kulturplanen%for%2015#2025.%

Forbereder%og%deltar%onsdag%på%Hordaland%fylkeskommune%sin%høringskonferanse%ifbm%den%regionale% kulturplanen%for%2015#2025.% 24#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harhattenhektiskukemedfadderukeogkulturåpning. MøtteØrjansammenmedHelleang.dennyePersDB. Sendteutførsteleder#nyhetsbrev.Nesteblirepisk. ForberederogdeltaronsdagpåHordalandfylkeskommunesinhøringskonferanseifbmdenregionale

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Erik Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 31-09 09. september 2009, kl 17:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke Det har over det meste av dette semesteret vært en pågående konflikt mellom Vaktetaten

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

Detaljer

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1 08#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Prosjektoransvar ORIENTERINGER LEDER Deltattpåmøteistudentimpulser. DeltattpåmediehåndteringskursmedGeelmuydenKieseogstyretiStudentersamfunnet. OrientertRSomstyresituasjonenogkvastsønskervidere.

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

Diskusjonssak - Personaldatabasen

Diskusjonssak - Personaldatabasen Fra Til Bookingansvarlig Kvarterstyret 24.02.2015 Diskusjonssak Personaldatabasen Kan vi ta stilling til om vi ønsker å satse på personaldatabasen som nå er i bruk, eller om vi bør begynne å tenke på å

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 11-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret Internansvarlig Stands i Speilsalen til åpningsuken PR-ansvarlig Menymal til barene Brann Økonomiansvarlig

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Kommet tilbake fra juleferie søndag 9. januar. Over jul har jeg kost meg med å lese over handlingsplanen, budsjettet vårt og en rekke

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 07-11 Orienteringer 1. LEDER Har tilbrukt den største delen av tiden siden sist møte i Oslo. Ankom ByLarm torsdag morgen med festivitas og forholdsvis informative

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b?

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00)

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 29-08 22.9.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Raymond

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder: Erik Aleksander Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Peter Calder Eksternansvarlig: Anne Marte Lunde Tobro Internansvarlig:

Detaljer

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B.

Detaljer

Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$

Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$ 13#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Tingskjer,mangeballeriluftenakkuratnå. VargjestpåStåOppJazz#jubileumetihelgen,detvarmagisk HarforfattetogsendtinnfleretingsomskalbehandlesiKvarterstyret.Jobbermedsammensetningen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle Trond

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Kandidater til KVAST. Sigrid Gausen Stiller til: Leder. Studerer: Sammenliknende politikk, UIB. Andre aktuelle verv: Produksjonsansvarlig

Kandidater til KVAST. Sigrid Gausen Stiller til: Leder. Studerer: Sammenliknende politikk, UIB. Andre aktuelle verv: Produksjonsansvarlig Kandidater til KVAST Sigrid Gausen Stiller til: Leder Studerer: Sammenliknende politikk, UIB Andre aktuelle verv: Produksjonsansvarlig Dobrý den! Jeg heter Sigrid Gausen og befinner meg dessverre i Tjekkia

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder GF-innspill fra KØR Planleggingsfase, SommerKvarteret Prosjektansvarlig Påskedugnad KLR Bergen Challenge Økonomiansvarlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, ØA, NA, FA, UA,SA, HRx2, SPA PT: Leder, KA,ØA, NA, FA, MA, NA,NLD Leder HRx2 Sak 59 15: Til behandling:

Detaljer

Tatt%meg%av%litt%fakturarer%(forhåpentligvis%for%siste%gang.)% Har%hatt%møte%med%Dorgene%om%fadderuken.%Programmet%er%oppdatert.%%

Tatt%meg%av%litt%fakturarer%(forhåpentligvis%for%siste%gang.)% Har%hatt%møte%med%Dorgene%om%fadderuken.%Programmet%er%oppdatert.%% 21#13% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER % LEDER Tatt%meg%av%litt%fakturarer%(forhåpentligvis%for%siste%gang.)% Halvtimen#prosjektet% begynner% å% bli% mer% eller% mindre% ferdig% (fra% vår% side.)% Akkurat%

Detaljer

Har&sendt&ut&invitasjoner&til&programslipp&for&våren&og&jobbet&med&denne.&& Vært&med&og&ferdigstillt&handlingsplan&for&våren&2014.&Veldig&hyggelig.

Har&sendt&ut&invitasjoner&til&programslipp&for&våren&og&jobbet&med&denne.&& Vært&med&og&ferdigstillt&handlingsplan&for&våren&2014.&Veldig&hyggelig. 03#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harhjulpettilmedprogramhefteforvårsemesteret. Harsendtutinvitasjonertilprogramslippforvårenogjobbetmeddenne. Værtmedogferdigstillthandlingsplanforvåren2014.Veldighyggelig.

Detaljer

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b Referat KVARTERSTYREMØTE 05-08 05.02.2008, kl 18:00 NG1 b TIL STEDE KVAST Internansvarlig Anne K. Tinnesand Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (ankom kl. 19:20) ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE

Detaljer

Endring av taushetserklæring og personalsaksreglement

Endring av taushetserklæring og personalsaksreglement 05.12.2014 Fra Til Simen Skaret Karlsen, Frivilligansvarlig Kvarterstyret Endring av taushetserklæring og personalsaksreglement Etter brudd på taushetsplikt begått av tidligere intern på Kvarteret har

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas PR: Bendik N. Støren Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Sigrid S. Otterlei Internansvarlig: Stian

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-10 Orienteringer 1. LEDER Dorgeforhandlinger På møte med dorgene 25.05 ble vi enig om å dedikere uke 23 (forrige uke) til en intensiv uke for dorgeforhandlinger,

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

Helsing frå valkomiteen

Helsing frå valkomiteen Det Akademiske Kvarter VALBLEKKE VÅREN 2015 Helsing frå valkomiteen «Kva for ein geometrisk figur er du, og kvifor?» Dette var eit av spørsmåla me stilte kandidatane som du finn i denne valblekka. Det

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 43-09 16.12.2009, kl 15.00 Fosswinkels gate 7 TIL STEDE KVAST Leder Stian Dahle Skjenkeansvarlig Lars Arnesen Eksternansvarlig Marte Tobro Pransvarlig Bendik Nagel Støren Prosjektansvarlig

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eldrerådet. Edvard Olav Stenbakk, Rigmor Akermo, Kjell Hveding. Johanne Ellingsen

HOVEDUTSKRIFT. Eldrerådet. Edvard Olav Stenbakk, Rigmor Akermo, Kjell Hveding. Johanne Ellingsen Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 01.12.2016 Tid: 10:00-10:45 HOVEDUTSKRIFT Eldrerådet Til stede på møtet: Forfall: Fra adm. (evt. andre): Edvard Olav Stenbakk, Rigmor Akermo, Kjell Hveding. Johanne

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Stian Dahle Thomas

Detaljer

Godkjent med endringer

Godkjent med endringer 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 30.05.11 Tid: Mandag 30. mai, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stian Brønmo, Lene Franco- Steimler,

Detaljer

Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling

Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling Søndag 23. november 2008 klokken 14:00 Egget, Studentsenteret SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer