KVARTERSTYREMØTE+ 20#14& ORIENTERINGER& & LEDER+ Foreligger&ikke.& EKSTERNANSVARLIG+

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE+ 20#14& ORIENTERINGER& & LEDER+ Foreligger&ikke.& EKSTERNANSVARLIG+"

Transkript

1 20#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Foreliggerikke. EKSTERNANSVARLIG+ Etter overstått muntlig eksamen på fredag har jeg sammen med Sandra jobbet mye med å få rombookingssystemetpåplass. HarringtogsnakketmedStudvestomåfåtilenartikkelideressistenummer.dessverrevarviganske sent ute, men vi får i denne omgang til en notis der det står at vi har fått til et nytt rombookingssystemogfristeneforsøknadene. Harskrevetetparinstrukjsonstekstersomskalforklaredeulikefunksjonenerisystemet.Harogså skrevetetparmeldingersomskalsendesautomatiskutvedrombooking,avslagetc.. HartestetuthvordanmansøkerirombookingsystemetmedarrangementsansvarligfraImmaturus. Varendelfremogtilbakemedatmeldingeneikkekomfrem,mendetserutsomdetharordnetseg nå. Påsøndagsendtejeguteninfomailomatdetvaråpnetforbookingmedinstruksjoneromhvordan manskullebookeogmedhenvisningertilmerinfo. Sånåharbookingenebegyntåstrømmeinn.Skalbegynneåbehandledorgenesinesåfortsommulig. VaridagpåMusikkfestBergenmøteogskalhaetnyttmøteangåendedettemedSommerkvarteret påtorsdag.leterfortsattetterfrivillige. EllersjobberjegforFestspilleneca.hverdagitilleggtilmailsvaringosv.. Harfåttavtaltopplæringmedpåtroppendeeksternansvarligpåtorsdag.Skaldaogsåhamøtemed Phonofestivalen. VarpåRoseseremonien,detvargøy BlevalgtinntilåsitteiKRiImmaturustilhøsten,gøy. PRODUKSJONSANSVARLIG+ Foreliggerikke.

2 20#14 FRIVILLIGANSVARLIG+ HarkontaktetstudiestederomåfåsendeutinfoomKvarteretsammenmedinfoomstudiene,skal ringedejegikkefårsvarfrailøpetavuka. Varpåvakttingpåmandag,detgikkfortereennforventa. Harhjemmeeksamentilonsdag,såjobbermestmeddet. Varpåroseseremoni,detvarveldigkoselig. DRIFTSANSVARLIG+ Foreliggerikke. PR6ANSVARLIG+ MinsisteorienteringsomPR#ansvarlig.Hvakanmansi. HarværtpåRosesermonien,somvarveldigbra Kitthaddetingpåsøndag,ogPRhaddetingpåmandag.Beggetingenegikkegentligganskeraskt.Jeg blevalgtinnsomsosialemedieansvarlig:d Deterenmulighetforatliftenkommernesteuke. FåttforespørselmedskjenkeomPRvildekkekostnadenderespåmenymapperdavikanhareklamei disse.prisenvarganskehøy. Skalhaoverlapping/opplæringavnyPR#ansvarligiløpetavhelgen/nesteuke. ØKONOMIANSVARLIG+ Hei, jeg kan dessverre ikke være mes på møtet denne onsdagen heller fordi jeg må i møter med jobben.takkerihvertfallforenkjempegøyrosesermoni,jegerbåderørtoggladforatdetgikksåbra :)ellersharvihattetmøtemedskagenogalleredeplassertpengene.dettekanmariusogthomas fortellemeromhvisdetskulleværtnoenspørsmål.mendeter3,4millionersomerblittoverførtog disse pengene inkluderer ikke "Albert" fondet. Da har vi litt ca. 2,5 millioner igjen på den vanlige bankkontoen,såkanvisepåmulighetenevedåoverføremerpengeroverpåskagenfondetislutten av2014. ADMINISTRASJONEN+ Ferdigstilt ny renholdsavtale med god hjelp fra Rettsvesenet. Årsmelding er sendt til trykk og vil ankommesnart.

3 Fra Til Kraftrådet v/ Leder Kvarterstyret Begrensning i bruk av lysteknisk utstyr under Sommerkvarteret Kraftrådet anser det som nødvendig å begrense tilgangen til deler av den lystekniske utstyrsparken under Sommerkvarteret. Hovedårsaken til dette er kompetansen til ansatt ansvarlig lystekniker Axel Gaasø. Frykten for ødelagt utstyr og de praktiske og økonomiske konsekvensene av dette er tungtveiende i denne saken. Rent konkret vil en begrensning gå ut på å ikke tillate Sommerkvarterets lystekniker å bruke bevegelige hoder av typene Clay Paky og Showtec Expression under arrangementer. For det første må det nevnes at faren for feilbruk og ødelagt utstyr som følge av dette er reell. Dersom hoder programmeres eller plasseres på en uhensiktsmessig måte kan f.eks. motoren i hodene slites i stykker og føre til kostbare og ikke minst tidkrevende reparasjonsarbeider. For det andre har vi dårlig erfaring med at andre parter enn Kraftetaten etter sigende har økonomisk erstatningsansvar for Kvarterets tekniske utstyrspakke. Det har vist seg før at regningen til slutt ender opp i vårt regnskap, ofte fordi vi gjerne ikke har tid til å vente på en politisk prosess for å få essensielt utstyr i brukbar stand. En slik serviceregning har vi på ingen måte budsjettert med, og dette er noe vi jobber hardt for å unngå hver eneste uke i daglig drift. For å oppsummere, vi mener det er reell fare for at det spesifikke utstyret nevnt over kan bli forringet under Sommerkvarteret, og vi frykter både å ende opp med det økonomiske ansvaret og å bli stående uten essensielt lysteknisk utstyr de første travle ukene av høstsemesteret. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å begrense Sommerkvarterets tilgang til den lystekniske parken. Det skal gjøres ved å kun tillate bruk av bevegelige hoder av typen Clay Paky Alpha Spot og Showtec Expression 5000) når en erfaren lystekniker med kjennskap til huset og utstyret har hovedansvaret for et arrangement. Alt annet utstyr vil fortsatt være tilgjengelig under alle normale forhold. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

4 Fra AdministrativLeder Til Kvarterstyret Godkjenningavnyrenholdsavtale Kvarteret har siden 2012 benyttet renholdstjenester fra West Facility Management. Vi er godt fornøydmedleverandørenoginvitertedeisluttenavapriltilreforhandlingavavtale.medhjelpfra Rettsvesenet har vi kommet frem til nytt avtalegrunnlag som begge parter er fornøyd med. Noen hovedpunkterer: Reduksjonpåomlagkr.9.000,Mpr.månedifastekostnader Inkluderingavallehelligdagerikontraktsperioden Kostprisforhygieneartiklerutoveravtalenshovedrammer IngenKPIMjusteringi2014 Treårsbindingstidmed75%KPIMjusteringhvertåi2015,2016og2017. RenholdsfrekvenspåromernoenedskalertettersamrådmedInghild,Yriogmeg.Deteri størregradgåttovertiltilsynfremforfastvask. Avtalenløperfra1.August2014ogvarerut2017.Avtaleåreter9mndlangt.SommerdriftogtoMtre ukerrundtårsskifteterutenforavtalen. Totaltvilavtalenspareossforomlag80.000,Mpr.årsettoppmotnåværendeavtale. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret*godkjenner*ny*renholdsavtale*med*West*Facility*Management * Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

5 Fra Til Eksternansvarlig Kvast Vedtakssak: Nye retningslinjer for ekstern leie De nye retningslinjene for ekstern leie skal være enkle og oversiktlige og dermed tenkes det best å bare ha to prisnivåer: 1. Grunnpakken: Inkluderer: Vertskap Grunnleggende teknisk utstyr Rydding Teglverket/Tivoli: ,- Storelogen: 5 000,- Speilsalen: 2500,- Maos: 1500,- 2. Full pakke Inkluderer: Vertskap Full teknisk pakke Bemannet skjenkepunkt Backstage Rydding Teglverket/Tivoli: ,- Storelogen: 8000,- Speilsalen: 3000,- Maos: 2000,- Den første pakken består av det en Kvart kan gjøre mens ved den andre pakken må husets frivillige grupper bistå arrangementet. Den andre gruppen er også høyere i pris grunnet utlån av teknisk utstyr. Ønskes catering må dette legges til i prisen. De to prispakkene er i hovedsak retningslinjer for leie og ikke hundre prosent fastsatte. Det skal være mulig å skreddersy priser til arrangører ut i fra hva slags type organisasjon de utgjør sammen med forhandlinger mellom eksternansvarlig/ produksjonsansvarlig med arrangør. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar de nye retningslinjene for ekstern leie Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

6 Referat fra KITT Tinget 25. Mai, Vårensemesteret 2014 Saksliste 1. Valg av ordstyrer og referent. Det ble vedtatt at Sigve Solvaag at ble ordfører og Stian Wiken ble referent. 2. Godkjenning av dagsorden og innkallelse. Godkjent ved akklamasjon etter følgende emner ble kommentert: Livar Bergheim kommenterte at det var best praksis om handlingsplanen, dagsorden og referat fra forrige ting ble vedlagt som PDF filer istedet for henvisninger til Drive dokumenter. Det ble uttrykt som ønskelig at framtidige innkallinger og dagsordner innehar disse elementene. 3. Godkjenning av referat fra forrige KITT- ting. Referatet fra forrige KITT Ting ble godkjent. 4. Orientering om regnskap. Ørjan Langbakk Øko) orienterer at KITT har foruten betalinger av domeneavgifter kun brukt penger på pizza til tinget. 5. Godkjenning av handlingsplan. Godkjent etter at de følgende elementene ble føyet inn. Endret punktet fra Kvarterets handlingsplan. Rekrutteres minst 10 nye medlemmer. 6. Eventuelle forhåndsmeldte saker. Det forelå ingen forhåndsmeldte saker.

7 7. Eventuelle endringsforslag til retningslinjer. Det ble vedtatt å rette opp i retningslinjene hvor duplikatsetninger hadde funnet vei inn i retningslinjene. Feil i retningslinjer: Punkt 8.a fjernes. 8. Valg: Det ble vedtatt at alle styrevervene skulle stilles for valg. a) Valg av styremedlemmer 1: Sigve Solvaag stilte til valg for Leder-vervet. Enstemmig vedtatt. 2: Jon Einar Sand og Stian Wiken stilte til valg som Driftsansvarlig. Jon Einar Sand fikk 3 mot 1 stemmer og ble valgt inn som Driftsansvarlig. 3: Ørjan Langbakk stilte til valg som Utviklingsansvarlig. Enstemmig vedtatt. b) Valg av varamedlemmer til styret Stian Wiken stilte til valg som vararepresentant. Enstemmig vedtatt. c) Andre valg: Ørjan Langbakk stilte til valg for å ta på seg Økonomiansvar i KITT. Enstemmig vedtatt. Ved tingets ende, ser det nye styret ved konstitusjon slik ut: Leder: Sigve Solvaag Driftsansvarlig: Jon Einar Sand Utviklingsansvarlig: Ørjan Langbakk

8 Vararepresentanter: Stian Wiken Ørjan Polden

9 Handlingsplan høsten 2014 Kvarterets Informasjonsteknologi- Tjeneste Kvarterets handlingsplan Ferdigstillelse av en skisse av hjemmesiden innen slutten av September Strukturering KITT står ovenfor en del mangler og kunnskapskløfter som følge av medlemmer som har forlatt både E-Tjenesten og Webgruppen innen da KITT ble formet. Det hersker ikke fullstendig kontroll over disse manglene, og KITT må vurdere hvordan slike utfordringer skal løses på en hensiktsmessig måte. Rekruttering Gruppen skal ha som mål å være en attraktiv plass der man kan få opplæring og praksis innen kompetanseområder som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Som et ledd i dette skal det innføres en rekrutteringsform som innebærer en søknadsprosess med intervju av kandidater. Dette skal sikre at gruppen er kompetent til å drive nyskapning og utvikling som gir Kvarteret konkurransefortrinn. Vi bør komme i gang med den nye rekrutteringsformen så fort som mulig. For å få folk til å søke bør vi oppsøke forelesninger på alle de tre store ITutdanningsstedene i Bergen: Informasjonsvitenskap og Informatikk ved UiB og Dataingeniør ved HiB. Etjenesten har tidligere samarbeidet med fribyte om slik rekruttering vi må finne ut hva som er mest hensiktsmessig nå som arbeidsoppgavene er endret. KITT vil streve for å rekruttere minst 10 nye medlemmer. Kurs Vi må finne ut hvordan det er mest hensiktsmessig å arrangere kurs for medlemmene. Kurstilbudet skal være en gulrot for rekrutteringen. Ved behov for midler til kurs, må vi søke disse fra Personalgruppen. Det skal leies inn kursholdere med fokus for nytenking og motivasjon for utvikling av hjemmeside, app og personaldatabasen.

10 Samarbeid med andre grupper på Kvarteret Vi bør tilstrebe å opprettholde god kontakt med PRetaten for å ikke miste den tilknytningen Webgruppen i dag har med dem. PRetaten vil være en viktig samarbeidspartner for de tingene vi skal drive med fremover. I tillegg bør vi også være mer aktive opp mot resten av gruppene på Kvarteret og involvere oss i prosesser der IT spiller en rolle. Arbeidsoppgaver Utviklingsavdelingen Ny hjemmeside, inkl. nyebølger, infoposter for juni og what not. Personaldatabasen, implementasjon og vedlikehold. Apps, type promoterende app og eventuellt internkort -app. Samarbeid med PR-etaten for grafikk og tekst. Driftsavdelingen Bistå i IT-relaterte behov på Kvarteret. Utbedre nettverksløsninger. Øke tilgjengeligheten til printeren på Villaen.

11 Referat PR-ting V2014 Tilstede : 20 stk fra PR-etaten, KvaSt og KK Sak 1: valg av ordstyrer og referent Jonas - ordleder Ørjan - referent Godkjent ved akklamasjon Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent ved akklamasjon Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige PR-ting Godkjent ved akklamasjon Sak 4: Forhåndsmeldte saker Sak 5: Valg a) Godkjenning av retningslinjer for PR-etaten med redaksjonelle endringer) F:19 A:1 M:0 Godkjent ved avstemming b) Godkjenning av handlingsplan Godkjent ved akklamasjon Lederkandidater: Marie og Ørjan Langbakk Marie valgt ved skriftlig valg separat leder-valg pga. ønske om å stille til andre stillinger) Persans: Ørjan Langbakk Øko: Marius Solberg Presse: Jørund Kambestad Lie og Jonas Angelsen Jonas Angelsen valgt ved skriftlig valg Grafisk: ingen

12 Foto: Camilla Elmar Marked: Kristin Kvinge SoMe: Alexander Hopland Internavis: Oda Elisabeth

13 HandlingsplanPR-etatenhøsten2014 Generelt DetønskesatPR3etatenskaldrapåflerekurs.Ønskeligekurserkursforetateni programvarersomphotoshopogindesign,slikatenkanhjelpegruppenebedre. ItilleggønskerfotoåavholdekursforalleiFotogruppen,dettesørgerforen kompetansehevinginnadblantmedlemmene.itilleggønskesdetatpr3etateni løpetavhøsten2014deltarpåetkursompromotering.herønskesdetatstyret finneretkursellerenfagpersonsomkanhjelpeosstilåtenkekreativt,gioss nyttsynpåhvordanvikannåflestmuligstudenterpåbestmuligmåteogdette innenforbudsjettet. Drømmetallnårdetkommertilantallmedlemmererca.30stk: 3Pressegruppenskalliggepårundt7medlemmer. 3Grafiskgruppenskalliggepårundt9medlemmer. 3Markedsgruppenskalliggepårundt4medlemmerhvor 3SoMe3ansvarligerinkludert. 3Pressegruppenskalliggepårundt7medlemmer. 3Fotogruppenskalliggepårundt12medlemmer.Detteskalinkludere filmgruppen. Promoteringogidentitet PromoteringentilKvarteretharbedretsegdetsisteåret,menharfortsatt potensialtilåblibedre.informasjonsflytentilgjesterkangjøresendabedre,og detmåfokuserespåøktkontaktmedmedia. Enkeltetiltaksombleiverksattiløpetavvårsemesteret2014,somprogramhefte ogøktfokuspåsosialemedier,harfungertsværtbraogbørvidereføresneste semester. PR3etatenmåbliendaflinkeretilåpromotereKvarterethøstsemesteret2014. Pressemåskrivejevnligartikleromhvasomskjerpåhuset,ogskriveomtrent5 sakeriuka,slikatalletyperarrangementblirdekketogpresentertfordesom besøkerkvarteret.no.drømmeneratalledriftsorganisasjonerfårsine arrangementpublisertpåhjemmesidenigodtidførarrangementetfinnersted. PR3etatenskalpromotereKvarteretsfastekonsepter,mat,Helhusog arrangementerellersisemesteret.pr3etatenmåbliendaflinkeretilå promoterehelhus,ogiløpetavhøstenvildorgeneogkvarteretkommemedet slipphelhus,somvilsiatstoredeleravsemesterprogrammettilhelhusslippes. DettemåPR3etatenværeflinketilåpromotere,bådepåsosialemedierog nettsiden.nettsidenskaljevnligoppdateresmednyeogaktuellesaker.det ønskesatfotoogfilmgruppensittarbeidblirbruktipromoteringenavkvarteret ogirekrutteringssammenheng,ogatdetteblirlagtutpåsosialemedierogpå nettsidenistørregradenntilfelleharværtfør. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

14 GrafiskharvårsemesteretjobbetmedenvisuellprofilforKvarteretfaste skjenkepunkterforåstyrkeidentitetentilhvertskjenkepunkt.detryktesat logoentilgrøndahlsskalværeferdigila.uke21. PR3etatenskaljobbeforenstørregradavfellespromoteringsammenmed KvarteretssamarbeidspartnereogskolerrundtomkringiBergen. Markedsgruppenskalopprettegodeavtalerombrukavinfoskjermerpåskoleri samarbeidmeddriftsorganisasjonen,slikatpromoteringenavkvarteretblirmer helhetlig. Deteretmålforhøsten2014atalleåpnearrangementerblirpromotertpå Kvarteretsinhjemmesideogisosialemedier.PR3etatenharvåren2014vært flinketilåbrukesosialemedier,ogskalfortsettedetgodearbeidettilhøsten også.pr3etatenskalstyrkekvarteretsintilstedeværelsepåsosialemedierogi bergensmediene. Sosialslagplan PR3etatenskalsatsemerpådetsosialehøsten2014,ogdetskalogsåsatsespå flerealkoholfrisosialearrangement. Detsosialenivåetiløpetavvårsemesteretvarikkesåveldigbrafordidetvar dårligoppmøtepåsosialearrangementer. Detsosialenivåetskalhevesvedatdetarrangeresfleresosialearrangementer, sliksomvorsførinternfester,flerealkoholfriearrangementeroggenereltflere møter.deterviktigatpr3etatensmedlemmerblirgodtkjent.gruppelederne oppfordrestilåarrangerefleregruppemøter,detteforåsamlemergruppene sine.pr3etatenvarivårpåsinførstehytteturpåmangeår,ogdeternoepr3 styretmåprøveåfåtiligjen.detskalogsåforsøkesåarrangereidémyldring hvorallemedlemmenemøtesforåsnakkeomforskjelligeoppdragdesittermed ogsomdegjerneønskeråbrainstormerundt.dettevilforhåpentligvisgjøreat bådenyeoggamlemedlemmerblirkjentmedhverandre,noesomigjenvilføre tilatdetblirmindreskummeltåmøteopppåsosialehappeningshvoringen kjennerhverandre.deteretstortproblematetatensmedlemmersitterhjemme ogjobber,ogdetblirderforvanskeligåblikjentmeddeandreietaten. Rekruttering PR3etatenbørsatsehardtpårekrutteringogbegynnemeddettetidligi høstsemesteret.rekrutteringenskalforegåpåskolerhvorvikaninnhente relevantkunnskapogerfaringforåetablereetfagliggrunnlagogengasjement. NKH,NoroffogKHiBerskolersomerspesieltinteressanteforPR3etatenoger skolenvimåoppsøke.nyttavhøsteneratdetinnføresprøveperioderforbåde gamleognyemedlemmer.dettegjøresfordipr3etatentidligereharslittmed medlemmersomsluttermidtisemesteretogrettogslettharmistetmotivasjon. Vedøktsosialiseringogenfølelseavåha kommetgjennomnåløye håpervinå atvifårensluttpådette,ogatpr3etatenkanbyggeoppetrykteavåværeen gruppesomerbådesosialtogfagligsterk.deterogsåsattenmaksimumsgrense påmedlemmerihvergruppe. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

15 Plakatsystem Nyttavhøsten2014erogsåatvigårtilbaketilåhaenplakatgruppe,hvorde sommeldersininteresseutoverdetmedlemstalletgruppeneharkapasitettil blirplassert.detopprettesderforventelistertilhvergruppe,hvordeter førstemann3til3mølla3prinsippetsomgjelder.mensmanventerskalmansørge foratplakaterblirhengtoppjevnligogmankanhjelpetilidegruppeneman ønskeråværemedlemi.detskalværerulleringihvemsomgårplakater,og dettemåpersonalansvarligsettesegnedoglageenplanover. Sosialemedier PR3etatenharvåren2014fåtttilenmergjennomtenktbrukavsosialemedier enndetsomharværttilfelletidligere.dettemyepågrunnavatpr3etatenharsin egensosialemedier3ansvarligsomhardettesomhovedfokus.detteharfungert sværtgodt,ogernoevivilgjørenestesemesterogså. Påsosialemedierskaldetjevnligleggesutbilder,samtallemånedsprogramog plakater. Facebookskalbrukesaktivt,mendetutenatvårefølgereføleratvimaser.Vi ønskerikkemerenntreposteromdagen,daflereenndettegirfleresomikke likerkvarteretpåfacebooklengre.posteneskalderimotinneholdebilder,link tileventeroglignende.twitteroginstagramkanhamyehøyereaktivitet,og Twitterskalværemorsomt.Deterviktigå«snakke»medfollowers,detteforå skapebåndogenfølelseavtilhøringhet.instagrambørbrukesjevnligtil matbilderforåfristefolkpåkvarteret,hafolkpåjobb3bilderogfrivilligeutesom hardetkjekt.dettesometleddirekruttering,ogskalderforalltidinkludere organisasjonomdefårsefolkenesomstårbakorganisasjonen.herskalflereha tilgangtiltwitteroginstagramslikatenkanoppdatereoftere,bådeipr3etaten ogandregrupperpåhusetsomønskeråtwitreogknipsebilder. Presse Pressegruppenskalfokuserepåkorte,meninformativeogspennendetekster. Lesereerlate,ogdaerdetbedremedkortfattetogfengendeinformasjon.En skallinketilfacebook3eventerhvergangdettefinnes. Pressegruppenskalskriveomhvasomskjer,ogikkehvasomharskjedd.Her burdeentakontaktmeddesomfaktiskskalkommepåkvarteretforå underholdestudentene,ogslåavenpratforåfånoensitater.gruppenskal fortsetteåskriverekrutteringsartikler,mendettefordegruppenepåhusetsom ønskerdet.detforutseratgruppeledernepåkvarteretergodtinformertomat dehartilbudomhjelptilrekruttering,menatdemåisåfallfortelleossatde ønskerdenhjelpen.defastekonsepteneskalogsåpresenterespåenmorsom, fristendeogdelikatmåte. Internavisen DetforutsettesatinternavisenikkegårutoverdetgenerellePR3arbeideteller kvalitet.enskalaltsåikkeprioritereinternavisenfremforgenerellpr3arbeid. InternavisensinnholdskalikkebarebeståavPR3medlemmer,menenskaljobbe hardtforåinkludereandregrupperpåhusetsombidragsytere,daogsådorgene. Internavisenskalbeståavengruppe,hvordetrekrutteresinnenfotograf,en Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

16 grafikerogtoskribenter.deterviktigatinternavisenermorsomålese,oghar enrødtrådihandlingogutforming. Marked Markedskalutførespørreundersøkelseroginnhenteinformasjonombesøkstall. Iundersøkelseneskalgruppenfinnesvarpåhvasomerbraellerdårligmed Kvarteretstilbud,bådenårdetgjelderarrangementer,menogsåpromoteringog tilbud.deskalogsålageforslagtilgjennomførtpromoteringavmattilbud,da spesieltåtrekkestudentertilkvarteretforlunsj,samthelhus.herskalgruppen tenkenytt,ogforsøkeåfåtilkreativmarkedsføringtilenbilligerepenge.det skaljobbesmedåfåtilenavtalemeddeulikeskolerogfakultetpåinfoskjermer, slikvisparertidogpengerpåplakaterpådissestedene. Foto Fotoskaltabilderavalletyperarrangementer,ogikkebarekonserter.Gruppen skaldekkeminstfirearrangementeriuken.hertrengsdetbilderavmat, frivilligepåjobb,debatter,konserter,teater,filmvisningerommulig)ogalle fastekonsepter.enskalmedandreordvisebreddenavhvakvarteretbyrpå gjennomfotografiet.detskalogsåarrangeresworkshopsinnadigruppen,hvor allemedlemmerkanfålovåvisefremoglæreborttilhverandre.jostørre breddeinnadigruppen,jobedrevildetvære.fotografeneskalleggeutetpar bilderinnentodagerpåsmugmugogsendelinktilsome3ansvarligsåfortsom mulig,slikatbildenekanbrukestilåfristegjestersomikkevartilstede. Fotografenskalommulig)ogsåprøveåleggeutbilderpåKvarteretsinstagram3 kontomenskonsertenpågår,slikatgjestersomikkeharkommetsegpåhuset ennåharmulighettilåbesøkehuset. Filmgruppe* Våren2014blerammeneforenfilmgruppesattogdeterlagdenoversiktover hvilketutstyrsomønsker.detharogsåblittrekruttertmedlemmersomer interessertiåstarteidennegruppentilhøsten.filmgruppenskalværeen gruppeunderfoto.pr3etatenmåderforværeflinketilårekruttereresterende folksomkunnetenkesegåværemedienslikgruppe.filmgruppavilihovedsak lagereklamefilmerogvideofilmersomkanbrukesbådetilhjemmeside, rekruttering,sosialemedierogsomreklame. Grafisk GrafiskskalsepådenhelhetligeprofilentilKvarteret,ogfinnenyefontersom kanbrukesbådetilgrafiskmateriale,internavisoghjemmesiden.gruppenskal lageenmalsomkanbenyttesformånedsbanner,plakaterogflyers.detteforat arbeidsmengdekanminkes,noesomernødvendigomenikkerekruttererflere folk.gruppenskalitilleggarrangereworkshopforålæreavhverandre.itillegg skalgrafiskfortsettemeddetgodearbeidetsomergjortsålangt,medannonseri Studvest,NattDag,SlippenogK7bullitin,samtmånedsplakater,flyersog bannere.detteskalderimotgjøresgrundigere,ogenskalikkesefeilinformasjon fragrafikerensside.enskalogsåforsøkeaténgrafikerharansvaretfordefire Studvest3annonseneila.enmåned,slikatdetgrafiskeuttrykketblirlikt. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

17 Prikkesystem PR3etatenharslittmedatenkeltemedlemmerikkehargjortdeninnsatsensom kreves.deterviktigatstyretminnernyeoggamlemedlemmerom prikkesystemet.vedtreprikkerfårenskriftligadvarselomutkastelse.om medlemmerikkeforbedreregeninnsatsetterdette,vilvedkommendeblikastet ut.dufårenprikkformanglendebeskjedomfraværpåmøtermedpr3etaten,en prikkforåikkehautførtarbeidutenågibeskjed,enprikkfortredageruten svarpåjobbforespørselellerutførtjobb.pr3etatensmedlemmerskalværegodt informertomprikkesystemet.prikkesystemetforutseratpr3styretsenderut innkallelseommøteigodtidiforveien.herskalmail,ogommuligfacebook, brukesforåsendeutinformasjon. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 1 Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 12.05.2014 DATO 16:00 TID Tivoli STED Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Kommet tilbake fra juleferie søndag 9. januar. Over jul har jeg kost meg med å lese over handlingsplanen, budsjettet vårt og en rekke

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke Det har over det meste av dette semesteret vært en pågående konflikt mellom Vaktetaten

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 26-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Statuttkomitémedlem fra Kvast Eksternansvarlig NHHS-Helhus Administrativ Leder Kultur Vest Orienteringer 1. LEDER Søknad

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Foreligger ikke. EKSTERNANSVARLIG Denne siste uken har jeg hatt det ganske rolig på møtefronten for å rekke gjennom all mailen som har kommet inn mens jeg har vært

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Økonomi Veke 36 har vore ei veke der det har gått betre i forhold til budsjettet, og den har vore

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-10 Orienteringer 1. LEDER Org. sem og Fast samling Det meste av tiden har gått til org. sem (26.09) og FAST-samling i Oslo (24.-25.09). På FAST samlingen var

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Charlotte Hoem Stian Dahle Thomas Calder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag INTERNNOTAT Fra Økonomiansvarlig Til Generalforsamlingen 19.04.2012 Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag Følgende forslag er registrert innsendt til økonomiansvarlig i forbindelse med investeringsbudsjett

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer