BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 GRAN KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Høringsuttalelser; * Gran Idrettsråd * Fagforbundet avd Gran * Gran kirkelige fellesråd * FAU Leikvoll Barnehage * GUR (Gran ungdomsråd) * Eldrerådet * Råd for funksjonshemmede * Arbeidsmiljøutvalget

2 ORDFØRERENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SVAR FRA GRAN IDRETTSRÅD Vi viser til Ordførerens forslag til budsjett og økonomiplan som nå er gjort tilgjengelig på Gran Kommunes hjemmeside, og skal vedtas i kommunestyret i desember d.å. I den forbindelse ser vi i Gran Idrettsråd at det ligger inne forslag som på flere områder angår idretten i Gran, og vi tillater oss derfor å komme med følgende innspill til planen: 1. Det er foreslått en økt ramme på ,- pr. år f.o.m for å dekke opp kostnadene ved leie av idrettsanlegget på HGVS i Gran. Gran Idrettsråd er svært positive til kommunens initiativ i dette, og ser frem til at anlegget skal komme til nytte for aktive barn/ungdom i Gran kommune. 2. Det er foreslått tilskudd idrett i 2013 til store kostnadsdrivende anlegg på kr ,- Tilskuddet er foreslått at kun skal gjelde i 2013, og er ikke planlagt forlenget utover dette. Gran Idrettsråd er kritiske til det lave nivået på tilskuddet, og det faktum at det kun skal gjelde i 2013 og ikke videreføres. Det frivillige idrettsmiljøet i Gran Kommune engasjerer og aktiviserer en stor andel av kommunens befolkning, og er en vesentlig bidragsyter til befolkningens generelle fysiske og psykiske helse. Dersom engasjementet og drivkraften i de mange aktive lag og foreninger i kommunen skal opprettholdes, er det viktig at kommunen viser at dette arbeidet er viktig for kommunen og at det blir verdsatt. Det å styre frivillige lag og foreninger i dag er komplisert og krevende. Hvis man i tillegg har behov for anleggsutbygging av noe slag er dette spesielt krevende å gjennomføre på frivillig grunnlag og med dugnadsinnsats som det bærende element. Slik må det også nødvendigvis være. Derfor er det veldig viktig at kommunen bidrar noe til driften av disse anleggene slik at ikke dette blir så tyngende at etableringen og oppgraderingen av anlegg blir skadelidende. Vi ser at behovet for fortsatt tilskudd til de klubbene som sitter med store og viktige anlegg i kommunen vil være vedvarende i mange år fremover. Gran Idrettsråd er opptatt av at de anleggene som det investeres penger og stor egeninnsats i på et tidspunkt, skal være til glede for hele idrettsmiljøet i Gran i mange år fremover. Dersom støtteordningene fra kommunen reduseres, ser vi at belastningen for de ansvarlige klubbene kan bli så store at man ikke makter å holde anleggene på det nivået som er ønskelig. Dette kan gjelde store driftskostnader som medfører at deler av anlegget stenges, anlegget stenges i perioder, eller ved at viktig vedlikehold ikke blir utført og at anlegget således forringes. Det er de aktive som er skadelidende dersom dette skjer. Et økt tilskudd til drift vil således være med på å kunne gi en fornuftig økonomi i disse organisasjonene. Vi ber derfor om at tilskuddet justeres opp til ,-, og blir en fast post i budsjettet i denne perioden. Vi ber om at dette innspillet får følger for budsjettets videre behandling og at Gran Kommune viser at barn og unges helse er et prioritert område for kommunen. Gran Idrettsråd V/ leder Per Halvard Aschim

3 HØRINGSUTTALELSE TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FRA FAGFORBUNDET AVD 335 GRAN Fagforbundet har et ønske om at Gran kommune skal bli med i prosjektet Saman om ein betre kommune. Det er et forpliktende 3-partssamarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. De kommunene som har inngått denne avtalen har god erfaring. Gran kommune har ikke søkt om å bli med på dette. Vi er derfor glad for at ordfører allikevel ser nytten av å samarbeide med de ansatte og deres organisasjoner, og fikk til en type 3-partssamarbeid dette året. Det er et stramt budsjett, men vi har forståelse for at det må til for å kunne møte investeringene som må til i framtida. I fjorårets budsjett ble det nevnt opprettelse av vikarpool i Helse- og omsorg, noe Fagforbundet stilte seg positiv til. Dette har ikke startet opp. I Gran kommune jobber det mange deltidsansatte som har opparbeidet seg rettigheter til større fast stilling, ihht Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er nå behov for vikarpoolen når Gran kommune rydder opp i disse ansettelsesforholdene. Det er viktig at de med realkompetanse i Helse-og omsorg blir brukt der, og ikke flyttes til andre virksomheter når de får større fast ansettelse. Det vil resultere i at nye vikarer blir brukt, som igjen opparbeider seg rettigheter ihht Arbeidsmiljøloven. Mange deltidsansatte mangler formellkompetanse. Det er viktig at arbeidsgiver stimulerer til å tillegne seg formellkompetanse. Arbeidsgiver bør legge til rette for skolegang, ved å gi permisjon og økonomisk støtte. Økt grunnbemanning er nødvendig. Utfordringene i Helse- og omsorg er økende. Flere brukere av tjenesten med varierende behov øker belastningen på de ansatte. Ved å øke grunnbemanningen mener vi at vi kan øke nærværet, det blir bedre kontinuitet i tjenesten, mindre vikarbruk og vi kan få gjort mye med uønsket deltid. Vi ser også at det trengs å lage gode bemanningsplaner på det enkelte tjenestested i Helse- og omsorg, og dette er særdeles viktig før man utlyser stillinger. Bemanningsplanene bør evalueres årlig, da tjenestebehovet stadig endres. Når vi leser budsjettet til Helse- og omsorg er vi usikre på om det er bevilget penger til full drift i Haugsbakken og Nordre Ålsveg. I utgangspunktet ønsker vi at utbyggingen av blant annet Skjervum helse- og omsorgssenter ikke utsettes. I påvente av utbygging i helse og omsorg er det viktig at hjemmetjenesten styrkes, slik at folk får best mulig tjenester for god livskvalitet og kan bo lengst mulig hjemme. Kjøkkenet på Marka kjører ut mat i egne biler. Dette mener vi ikke er forsvarlig. På varme sommerdager er det ingen som helst mulighet for avkjøling i privatbiler. Vi stiller også spørsmål ved sikkerheten og lovligheten rundt dette. Det må kjøpes egne egnede biler til frakting av mat. Vi er skuffet, men ikke overrasket, over Høyres utspill om konkurranseutsetting av renhold og vaktmestertjenesten i Gran. Dette er mistillit til egne ansatte. Høyre kan ikke vise til noen reell innsparing ved å konkurranseutsette tjenester, det er ren ideologi. Fagforbundet vet at eneste måte private kan gjøre dette billigere enn kommunen, er på bekostning av de ansattes lønns- og pensjonsforhold, og mener dette er useriøst av Høyre.

4 Når det gjelder barnehage så ber vi kommunen om å velge det billigste alternativet på sikt, og det er å bygge en ny kommunal barnehage. Dette ble godt forklart i 3-partssamarbeidet. Høyre har foreslått å se på hele skolestrukturen i Gran kommune. Det bør gjøres. I alt for mange år har usikkerheten rundt skolestrukturen herjet i Gran. Vi mener det er viktig og riktig at det nå tas en avgjørelse en gang for alle, slik at barn, foreldre og ansatte vet hva de har å forholde seg til. Gran kommune kan ikke leve med en slik debatt i 30 år til, da det skaper store konflikter i bygda. Hovedvernombudet bør få større frikjøp. Dagens frikjøp på 20% er altfor lavt til en så stor virksomhet som Gran kommune. Vi mener riktig frikjøp er 100%. Hovedvernombudet har koordineringsansvaret for alle vernombudene og er et viktig bidrag i HMS arbeidet. Vi ser det også som særs viktig at hovedvernombudet holder trøkket på AMU. Vi er kjent med at de 2 siste årene har det vært null aktivitet i AMU. Det er bekymringsfullt at AMU blir nedprioritert i Gran kommune. Vi avslutter med at vi ikke ønsker kutt i bemanning for å spare/effektivisere. Jaren Fagforbundet avd Gran Else Randi Kolby Leder/HTV Elisabeth Ulnes Nestleder/TV

5

6 Til Ordføreren i Gran Kommune Fra Iver Stokke Prestkvern Leder FAU Leikvoll bhg. For foreldrene i Leikvoll bhg. Høringsuttalelse angående Gran Kommunes «Budsjett og økonomiplan » Foreldre ved Leikvoll ser positivt på at Gran Kommune ønsker å satse på barnehage. Men undrer seg over hvordan en ny sentralisert barnehage stille seg i forhold til: kvalitet i barnehagen og beholde dyktige arbeidstagere og arbeidsmiljø, kvalitet i utemiljø og tilknytning til naturen, klima/miljø og transport, tidsbruk for den enkelte, opprettholde grendene og befolkningsvekst i disse og om en sentralisering vil gi Gran Kommune noen økonomiske bespare. Vi som foreldre er glad i barnehagen vår og personalet som jobber der. Vi vet at våre barn blir tatt i mot på best mulig måte og at de til en hver tid blir tatt godt vare på. Det er ingen garanti for at dette personalet vil fortsette i en større, sentralisert barnehage. Vi vil påstå at det ikke bare er foreldrene som velger gode barnehager, men at også de ansatte ønsker å jobbe i en god barnehage. De som velger å jobbe ved Leikvoll barnehage gjør et bevisst valg. Leikvoll Barnehage har et godt utemiljø med lite trafikk. De har eget snekkerverksted i uthuset, egen lavvo, muligheter for turer inn i skogen, opp mot Sølvsberget. Sommer som vinter. De kan ake og gå på ski rett bak huset uten bekymringer. De kan i ro og fred, rusle en liten tur med de minste barna, bort til «den store steinen» og tilbake. Tiden til småbarnsforeldre er dyrebar. Vi har på følelsen at vi alltid er på vei til etter eller annet. Barnehage, skole, jobb, neste jobb, møte, barnehage, skole, middag, fotball, håndball, ski og sånn går dagene. Det er vanskelig for oss som foreldre å se at vi må bruke enda mer tid i bilen. Hva må vi som foreldre bruke av tid for få våre barn i barnehagen? Hva er tid verdt? Hva er min mer reisetid hver dag verdt i kroner og øre? Vi som foreldre ønsker et stabilt tilbud i grenda og nærmiljø for oss selv og våre barn, med skole, barnehage, fritidsaktiviteter og aktive lokallag. For å få til dette må det til folk i grendene. Det må være folk i alle aldre, også småbarnsforeldre. For at unge skal ønske å flytte tilbake og for å få nye til å etablere seg i grendene rundt Leikvoll barnehage, er det et minimum at barnehagetilbudet opprettholdes. En sentralisering av barnehagetilbudet skal gi en besparelse. Men i forhold til hva? Iht. trepartssamarbeidet er dette vurdert til 2 mill. I «Budsjett og økonomiplan » er dette satt til 3 mill. De dokumentene som FAU for Leikvoll barnehage har etterspurt og fått oversendt av administrasjonen i Gran kommune, gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å angi noe besparelse. Det er ikke angitt hva slags vedlikehold og oppgraderinger de enkelte byggene trenger. Dette gjelder for alle de kommunale barnehagene. Både de som er foreslått nedlagt: Leikvoll, Moen, Bjørkelund og for de som er foreslått beholdt: Solheim, Bjoneroa og Marka. Gir en større enhet med «nytt» personal samme kvalitet og trygghet?

7 Kan en tomt sentralt på Jaren eller Brandbu gi et bedre tilbud? Er det plass til all folka nede i Viggadalen? Hva er tid verdt? Hvordan kan dere ta stilling til en besparelse uten at dere har noe oversikt over behov for oppgradering? Hvordan stemmer en nedleggelse av barnehager der folk bor med de overordnede målene som Gran Kommune angir sammen med budsjettet i «Budsjett og økonomiplan »? Foreldre ved Leikvoll barnehage vet svaret. Ser dere det? På vegne av foreldre ved Leikvoll Barnehage, FAU leder Iver Stokke Prestkvern

8 Arkivsak-dok. 12/01735 Arkivkode Saksbehandler Thomas Petersen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Ungdomsrådet /12 SAKSPROTOKOLL Budsjett og økonomiplan Ungdomsrådet har behandlet følgende sak i møte , som sak 20/12 Møtebehandling Gjennomgang v/rådmann Arne Skogsbakken. Se vedlegg innkalling til møte, eller se budsjettforslaget på Gran kommunes hjemmeside under fane Politikk. Rådmann Skogsbakken informerte om prosessen videre. Innspill fra Gran ungdomsråd: «Gran ungdomsråd mener at svømmehall ved Hadeland videregående skole bør utredes i løpet av de neste fire årene, og at prosjektet bør prioriteres inn i budsjettet.» Ungdomsrådets vedtak: Gran ungdomsråd mener at svømmehall ved Hadeland videregående skole bør utredes i løpet av de neste fire årene, og at prosjektet bør prioriteres inn i budsjettet.

9 Arkivsak-dok. 12/01735 Arkivkode Saksbehandler Astrid Bilden SAKSPROTOKOLL Behandlet av Møtedato Saknr Eldrerådet /12 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Eldrerådet har behandlet saken i møte sak 16/12 Møtebehandling Leder fremmet følgende forslag til vedtak: «Eldrerådet ønsker disse sakene inn i budsjettet 1. Fortsatt økning av grunnbemanning i helse og omsorg 2. Transportløsning for pensjonister for å nå arrangementer 3. Videreføre stilling som frivilligkoordinator 4. Støtte til Eldredagen og Aktiv aldring (se brev fra pensjonistforeningene av 24/1). Eldrerådet støtter forslaget om å doble dagens tilskudd til sammen kr Eldrerådet er kjent med at tilskuddet til den kulturelle spaserstokken er økt. Eldrerådet ønsker at noe av midlene kan brukes til underholdning på pensjonistmøtene.» Votering Ved votering ble leders forslag enstemmig vedtatt. Vedtak Eldrerådet ønsker disse sakene inn i budsjettet 1. Fortsatt økning av grunnbemanning i helse og omsorg 2. Transportløsning for pensjonister for å nå arrangementer 3. Videreføre stilling som frivilligkoordinator 4. Støtte til Eldredagen og Aktiv aldring (se brev fra pensjonistforeningene av 24/1). Eldrerådet støtter forslaget om å doble dagens tilskudd til sammen kr Eldrerådet er kjent med at tilskuddet til den kulturelle spaserstokken er økt. Eldrerådet ønsker at noe av midlene kan brukes til underholdning på pensjonistmøtene.

10 Arkivsak-dok. 12/01735 Arkivkode Saksbehandler Astrid Bilden Behandlet av Møtedato Saknr Råd for funksjonshemmede /12 SAKSPROTOKOLL Budsjett og økonomiplan Råd for funksjonshemmede har behandlet saken i møte sak 17/12 Møtebehandling Leder fremmet følgende forslag til vedtak: «Rådet for funksjonshemmede mener det er svært viktig at ordførerens forslag under punkt 4.4 Eiendomsforvaltning «Universell utforming kommunale bygg» ikke utsettes i økonomiperioden. Dette er spesielt viktig i forhold til publikumsinnganger i offentlige bygg.» Votering Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak Rådet for funksjonshemmede mener det er svært viktig at ordførerens forslag under punkt 4.4 Eiendomsforvaltning «Universell utforming kommunale bygg» ikke utsettes i økonomiperioden. Dette er spesielt viktig i forhold til publikumsinnganger i offentlige bygg.

11 1/12 Budsjett og økonomiplan Rådmannens innstilling: Behandlet av Møtedato Saknr Arbeidsmiljøutvalget /12 Saken legges fram uten innstilling. Møtebehandling Vedtak AMU sin uttalelse til budsjett og økonomiplan : AMU er opptatt av at HMS arbeidet må prioriteres og ser at det er avsatt midler til inneklima og radonmålinger Det er positivt at det er avsatt midler til medarbeiderundersøkelse hvert 2. år. AMU ser også positivt på at det planlegges nybygg som bygges til den aktuelle driftens formål. [Lagre]

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Saksnr: 09/335-1 Arkiv: 031. Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune

Saksnr: 09/335-1 Arkiv: 031. Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune Versjon 13 24.05.2012 INNHOLD Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Fra budsjett og økonomiplan 2012-2015 (ksak 143/11)... 4 2.1. FRA Kap 4.7 Videre arbeid med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 15/212 15/1498 151, A20, &13 Inger Randi Kleven Driftstilpasning,

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Ringerike kommune. Høringsuttalelser

Ringerike kommune. Høringsuttalelser Ringerike kommune Høringsuttalelser Handlingsprogram 2013-2016 Budsjett 2013 Arbeidsmiljøutvalget 3 Eldrerådet 5 Fagforbundet i Ringerike kommune 6 Fagforbundet, Ringerike bibliotek 7 FAU Haugsbygd ungdomsskole

Detaljer

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 1 Innledning Dette budsjettforslaget viser at det er mulig å skape bedre tjenester for innbyggerne i Trondheim. Høyre, Venstre

Detaljer

Valgprogram. Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no

Valgprogram. Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no Valgprogram Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no 1: Om Gran Bygdeliste Gran Bygdeliste ble stiftet i 2006 og har vært representert i kommunestyret

Detaljer

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING

GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Plan-og økonomiutvalget 02.12.09 097/09 Kommunestyret 17.12.09 108/09 Avgjøres av: Kommunestyret Sektor: Plan- og utviklingsavdelingen

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no)

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no) Ark.: B12 Lnr.: 3726/13 Arkivsaksnr.: 12/129-34 Saksbehandler: Nordtømme/Johansen/Homb Saksordfører: Roar Steinslien; Ap NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Delrapport 1 Delrapport 2 Delrapport

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2013 Sak: 59/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten

Detaljer

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06.

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06. Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune Stjørdal Rådhus 02.06.14 Tema: Drøftingsmøte om barnehage, med fokus på; Innlegg fra FUB

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 16.01.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyremøte 19.03.2015.

Kommunestyremøte 19.03.2015. Kommunestyremøte 19.03.2015. 25, ingen forfall. Spørsmål om habilitet: Fremgaard: Stiller spørsmål om habilitet. Forundra etter å ha lest valdresen forrige uka. Vaktmesteren kaller arbeidsgruppa for bukken

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEID... 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 24.11.2010 063/10 SLO Administrasjonsutvalget 01.12.2010 022/10 SLO Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2010

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Innholdsfortegnelse... 0 Innledning... 2 1. Kommunens administrasjon... 4 2. Politisk organisering og kostnader

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED SENIORENE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED SENIORENE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED SENIORENE FOR 2011-2015 Årets "Trygdeoppgjør" er gjennomført, les s.2 1 Årets "Trygdeoppgjør" er gjennomført! Inger-Marie Ytterhorn, nestleder i Fremskrittspartiets

Detaljer

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

HELSE OG OMSORGSPLAN 2010-2015 - 2030, Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov

HELSE OG OMSORGSPLAN 2010-2015 - 2030, Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Sverre Brinchmann, tlf 37013264 Saksgang: Referanse: 2010/2087 / 12 Ordningsverdi: 144/F30 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Eldrerådet 16.08.2010 Komite

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Forslag fra Ap, Krf og SV Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Melhus kommunes økonomi har forverret seg, men den er fortsatt god nok til å gi gode tjenester til innbyggerne. Gjeldsgraden er forholdsvis

Detaljer