Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2010/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2010/2011"

Transkript

1 Norsk Meieriteknisk Forening Årsberetning 2010/2011 (Beretningen gjelder perioden 1 august juli 2011) ORGANISASJON Medlemmer Medlemmer pr. 1 august 2011 (2010-tall i parentes): 320 (324) Personlige medlemmer: 270 (273), herav pensjonister: 74 (74) Bedriftsmedlemmer: 50 (51) Styret Etter Årsmøtet i Danmark 2 november 2010 har NMTF s styre hatt følgende sammensetning: Leder: Seniorrådgiver Kjetil Høvde, TINE Meieriet Harstad Nestleder: Fagleder, TINE FoU, Stavanger Prosessleder Bjørn Rømo, TINE Meieriet Oslo Application Manager Silje Kristin Ruud-Hansen, Ecolab, Oslo Fagleder Britt Helene Sire, TINE FoU, Oslo Førsteamanuensis Elling Olav Rukke, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås Varamedlemmer i nummerrekkefølge: Adjunkt Arne Brenden, Ladejarlen Videregående skole, Trondheim Meierisjef Jan Heggem, TINE Meieriet Vest, Ålesund Espen Tyrihjell, IMCD, Oslo Valgkomite: Driftssjef Thorkild Heieren, TINE Meieriet Byrkjelo, leder Forvaltningssjef Hanne Marie Storrø, Renholdsverket A/S, Trondheim Direktør Tom Bjøre, Tetra Pak AS, Oslo, nytt medlem Personlige varamedlemmer:.. (for Heieren) Meierisjef Gunn-Solvor Røysland, TINE Meieriet Sola, (for Storrø) Leder Produktområde Holdbare Johan Farestveit, TINE forsyning, Stavanger (for Bjøre) Revisor: Per-Olav Naavik, Ostecompagniet AS, Oslo

2 Representasjon i andre fora: Nordisk Meieriteknisk Råd: Kjetil Høvde og Styringsgruppe Nordisk Meierikongress 2013: Kjetil Høvde, leder Petter Bru Jostein Kolberg Marianne Lappegård, sekretær Eirik Selmer-Olsen Elling-Olav Rukke Steinar Evavold ÅRSMØTET 2010 Årsmøtet ble holdt på Hotel Sabro Kro i Danmark. Leder Kjetil Høvde ønsket velkommen og ledet møtet som hadde samlet 39 personer. Etter enstemmig godkjenning av innkalling og sakliste, ble møtet satt. Deretter ble medlemmer som var gått bort gjennom det siste året minnet: Torger Carlsen,Meldal, Jan Erik Madsen, Bodø, Bjarne Sveen, Lillehammer og Bjørn Halse, Kleppe. Til å underskrive protokoll ble valgt: Ola Hoff og Elise Løvlund. Sak 1. Årsberetning 2009/2010 Lederen gjennomgikk årsberetningen og kommenterte noen av postene nærmere. Årsberetningen beskriver organisasjonen, arrangementer, aktiviteter og styrets arbeid, og inneholder protokoll fra forrige årsmøte. Sekretærfunksjonen: Høvde påpekte at regnskaps- og sekretærsituasjon det siste året har fungert tilfredsstillende og derved løftet aktiviteten i foreningen. Som ny daglig leder/sekretær tiltrådte Steinar Evavold våren Engasjementet er knyttet til avtale med hans arbeidsgiver, TINE SA. Fagdager: Styret mener at faglige arrangementer på et høyt nivå fortsatt skal være foreningens kjennetegn. I beretningsåret er det arrangert en faglig samling, kombinert med årsmøtet i Trondheim 14. og 15. oktober Foredragene fra fagdagen i Trondheim ligger på hjemmesiden. Reisestipend: Styret vedtok i 2008 en ordning med reisestipend for foreningens medlemmer. Første stipendreise ble gjennomført i juni Til startkapital for reisestipendet er det benyttet midler fra fondet for faglige tiltak. Disse har stått urørt siden meierikongressen i Stavanger For å bygge opp mer kapital til reisestipend, foretas det en fondsavsetning ved alle aktiviteter i foreningen, Kr 200 pr. deltager. Reisestipend for 2010 ble tildelt Berta Hauge og Britt Sire, FoU Senteret. Stipendiet ble benyttet til å delta på IDF Dairy World Summit, New Zealand. Informasjon:

3 NMTF har egen hjemmeside. Hjemmesiden skal til enhver tid fortelle hva slags aktiviterer som har vært og skal komme i foreningen. Hjemmesider og vil etter hvert bli den måten sekretariatet skal kommunisere med medlemmene på. Ca 90% av aktive medlemmer er nå registrert med adresse i vårt arkiv. En annen informasjonskilde for NMTF er Meieriposten. Styret har imidlertid valgt å ikke satse videre på Meieriteknikk. Styret anser allikevel Meieriposten til å være vår beste, skriftlige kilde. Strategi: Styret har gått inn for å revidere strategidokumentet fra 1998 og vil legge frem et redigert dokument om den strategiske retningen for foreningen på årsmøtet TKVDN: Styret har behandlet denne saken, og går inn for avvikling av TKVDN. Nordisk Meierikongress 2013: Norge skal arrangere den neste kongressen i Det er allerede bestemt at kongressen vil bli avholdt i Svolvær. Lofoten. Det faglige tema vil ha som sin røde tråd nordiske meieriprodukter. NMTF og NML vil ha ansvaret for kongessen. Det er allerede etablert en styringsgruppe med følgende medlemmer: Kjetil Høvde (leder), Petter Bru, Jostein Kolberg, Ingeborg Flornes, Elling-Olav Rukke, Eirik Selmer-Olsen, Steinar Evavold og Marianne Lappegård (sekretær). Ved behov vil flere medlemmer i NMTF og NML delta i arbeidet med kongressen. I og med at Kjetil Høvde er leder av styringsgruppen, vil han i kongressperioden også fungere som president i Nordisk Meieriteknisk Råd. Etter lederens gjennomgang av Årsberetningen ble ordet fritt: Johan Farestveit stilt spørsmål om hvem som driver og oppdaterer hjemmeside. Høvde svarte at dette er en jobb han gjør. Informasjon om nyheter på hjemmesiden kan etter hvert sendes til medlemmene via . Ingen flere ønsket ordet under ordet fritt. Forslag til Årsberetning ble satt under votering og enstemmig godkjent. Sak 2. Regnskap 2009/2010 Lederen gjennomgikk regnskapet og kommenterte en del av postene. Inntektene fra medlemskap og fagdager har gått ned. Kontorutgiftene har gått ned, og dette bidrar til at kapitalen i foreningen styrkes. Årets regnskap har også et underskudd på etablering av hjemmesider. Fond for faglige tiltak blir først tatt ut i Det tas nå inn i fondsavsetninger ved hvert arrangement. Høvde leste opp revisjonsberetning. Etter gjennomgang av regnskap ble ordet fritt.

4 Johan Farestveit spurte hva tap og krav er. Høvde svarte at dette er kontingenter som er gitt opp. Regnskapet ble deretter satt til votering og enstemmig godkjent. Sak 3. Medlemmer i NMTF vedtektsendring Begrepene aktive og passive medlemmer fjernes fra vedtektene og erstattes med personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer. Fritaket for medlemskontingent for pensjonister tas bort, men allerede registrerte pensjonister, som har vært fritatt for kontingent, får fortsatt fritak. Forslag om endring av vedtektenes 2 og 5, slik at vedtektene blir riktig i forhold til disse endringene, ble lagt frem for Årsmøtet. Det foreslås ikke endringer i kontingentsatsene. Årsmøtet ga enstemmig sin tilslutning til vedtektsendringene. Sak 4. Valg Tom Bjøre, varamedlem i valgkomiteen, presenterte valgkomiteens innstilling. Høvde ledet valget og valgkomiteens innstilling fikk på alle punkter årsmøtets enstemmige tilslutning. Leder 1 år Styremedlemmer 2 år Ikke på valg: Nestleder 1 år: Varamedlemmer i nummerrekkefølge: Revisor: Kjetil Høvde Kjetil Høvde Britt Helene Sire Silje Kristin Ruud-Hansen Gjenvalg på begge Bjørn Rømo Elling Olav Rukke 1. Arne Brenden 2. Jan Heggem 3. Espen Tyrihjell Gjenvalg alle tre i samme rekkefølge Per Olav Naavik Per Olav Naavik I tillegg ble følgende valg foretatt:

5 Valgkomite med personlig varamedlem - velges for tre år: Tom Bjøre (nytt medlem) med Johan Farestveit som personlig varamedlem. Ikke på valg: Thorkild Heieren (leder) Hanne Marie Storrø med Gunn-Solvor Røysland som personlig varamedlem. Avslutningsvis takket Kjetil Høvde for fornyet tillit. Steinar Evavold (sign.) Ola Hoff (sign.) Elise Løvlund. (sign.) STYRETS ARBEID I beretningsåret, , er det avholdt 4 styremøter, derav 1 telefonmøte, og behandlet 27 saker. Steinar Evavold er styresekretær og daglig leder i Norsk Meieriteknisk Forening. Avtalen mellom Norsk Meieriteknisk Forening og Norske Meierifolks Landsforening om regnskaps- og sekretariatstjenester fortsetter som tidligere. Fagmøter: Det ble ikke avholdt egne fagmøter i beretningsåret. Det var derimot sterke faglige innslag i studieturene til Danmark og til Irland. Det vises til omtalen om studieturene. Studieturer: ble det arrangert studietur til Danmark. Det var 38 deltakere på turen. Programmet for studieturen var: Danisco, Århus: Foredrag + omvisning i pilotanlegg Årsmøte 2010 Landsmejeriutstillingen og FoodTech Scandinavia 2010 Arla Foods, Viby: Foredrag Det var god tilbakemelding på turen fra deltakerne. Turen ble arrangert med start og stopp på Billund lufthavn, da man mente at den enkelte deltaker ville komme seg til startstedet enklere og billigere enn om vi, på tradisjonell måte, arrangerer turen fra en flyplass i Norge ble det arrangert studietur til Irland. Det var 20 deltakere på turen. Programmet for turen var: Guinness Storehouse Dairygold Mogeely, Co. Castlemartyr, Cork Dairygold Mitchelstown Moorpark Technology Centre, Fermoy Co Cork Også her fikk vi god tilbakemelding på turen. Turen startet på Dublin lufthavn og ble avsluttet på Cork lufthavn.

6 Reisestipend: Styret opprettet i 2008 et reisestipend for medlemmene. For 2011 ble stipendiet ikke utlyst. Dette var ikke tilsiktet og skyldes ikke annet enn en forglemmelse fra styret. Stipendiet blir dog utlyst for 2012 og med kr, mot kr i Stipendiepengene kan deles på flere søkere. Vedtektsendring: Styret fremmet forslag til vedtektsendring for årsmøtet i Endringen gikk på medlemsbegrepet. Vi har etter dette ikke lenger Aktive og Passive medlemmer, men medlemmer og bedriftsmedlemmer. Det ble også vedtatt at pensjonister ikke lenger er fritatt for kontingent (kr 250,- pr år). Dette har imidlertid ikke tilbakevirkende kraft. Pensjonister som allerede er fritatt (etter gamle regler) vil ikke bli avkrevd kontingent. Strategi: Det ble varslet i forrige årsmøte at styret arbeider med rullering av foreningens strategidokument. Dette har opptatt styret i alle møtene i beretningsperioden og endelig forslag til nytt strategidokument legges frem for årsmøtet 2011 i egen sak. Nordisk Meierikongress: Styret er referansegruppe for Styringsgruppen Meierikongressen Styret har derfor vært forløpende orientert om arbeidet i Styringsgruppen. Andre saker: Programmet for neste periode er foreløpig fastsatt. Det er planlagt en studietur til Sveits til våren og et fagmøte/årsmøte på Jæren til høsten. Styrt har ikke planlagt studietur i forbindelse med Herning-messen høsten Styret regner med at andre aktører kan tenke seg å arrangere slike turer. Vi anbefaler våre medlemmer å benytte seg av de muligheter som presenteres.

Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2009/2010

Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2009/2010 Norsk Meieriteknisk Forening Årsberetning 2009/2010 (Beretningen gjelder perioden 1 august 2009 31 juli 2010) ORGANISASJON Medlemmer Medlemmer pr. 1 august 2010 (2009-tall i parentes): 324 (324) Aktive:

Detaljer

Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2012/2013

Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2012/2013 Norsk Meieriteknisk Forening Årsberetning 2012/2013 (Beretningen gjelder perioden 1 august 2012 31 juli 2013) ORGANISASJON Medlemmer Medlemmer pr.1 august 2013 (2012-tall i parentes): 310 (316) Personlige

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til Årsmøte i Oslo 5. september 2013 Bilde fra krigsgraver på Alfasaet gravlund I forbindelse med Nordisk kongress 4. - 6. september 2013 Tema: Verdier, kvalitet

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Årsmøte 2014 Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Dato: 13. mars 2014 Sted; Bristol, Oslo SAKSOVERSIKT SAK 1/14 VALG AV ORDSTYRER... 2 SAK 2/14 VALG AV REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Årsmøtet startet med en presentasjon av Destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren ved Gunhild

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Generalforsamling 22. mars 2014

Generalforsamling 22. mars 2014 Generalforsamling 22. mars 2014 Norsk Veteranvogn Klubbs lokaler Kjelsåsveien 145,0491 Oslo Innhold. Innkalling og sakliste Årsberetning Regnskap med revisjonsberetning Arbeidsplan (foreløpig) Rammebudsjett

Detaljer

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG 1 PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG ÅPNING Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild Kristensen, åpnet Landsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE og FAGDAGER 2012 i Mo i Rana

ÅRSMØTE og FAGDAGER 2012 i Mo i Rana NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til ÅRSMØTE og FAGDAGER 2012 i Mo i Rana Bilde fra Gruben kirkegård 4. - 6. september 2012 Tema: Strategi for å møte høyere dødstall Årsmelding og årsmøteinnkalling

Detaljer

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2011

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2011 NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTE NIHF 2011 17. mars 2012, Runway Gardermoen Hotell 1. Leder ønsker velkommen Leder Even Hedland ønsker spesielt velkommen til Ingebjørg Helkås

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet Saksliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøtet av 31. august 2015 Årsmøtet avholdes i Nidarøhallen møterom 1A (2. etg. inngang 4) og begynner kl. 18.00. Saksliste 1. Godkjenne

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer