Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole"

Transkript

1 Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Hvordan organiseres og gjennomføres spesialundervisningen til det beste for elevenes opplæring ved Røyken vgs? Eksterne vurderere: Elisabeth Jahnsen, Bente R. Andersen og Lillian Kaupang November 2013

2 1 INNHOLD Side 1.0 INNLEDENDE DEL Hva er ekstern skolevurdering? Fakta om skolen Mål for vurdering ved Røyken videregående skole Begrunnelse for valg av problemstilling/fokusområde Beskrivelse av prosess Metode SKOLENS STERKE SIDER Engasjement og glød for elevene Godt lærings- og arbeidsmiljø Målbevissthet og handlekraft Åpne og konstruktive SKOLENS UTVIKLINGSOMRÅDER Overgangen fra grunnskole til videregående skole Samarbeid Avklaring av roller og ansvar Kompetanse 9 Vedlegg: 1. Program for ekstern vurdering 2. Skolens kjennetegn på god praksis 3. Observasjonsskjema 4. Skjema for gruppearbeid i foreldremøtet

3 2 1.0 INNLEDENDE DEL I innledningen presenteres kort hva ekstern skolevurdering er (1.1) og fakta om skolen (1.2). I tillegg sier den noe om målet for vurderingen ved Røyken videregående skole (1.3), begrunnelsen for valgt problemstilling (1.4), om prosessen på skolen i forkant av den eksterne vurderingen (1.5) og noe om metodevalg (1.6). 1.1 HVA ER EKSTERN SKOLEVURDERING? Skolevurdering er en vurderingsmetodikk der eksterne vurderere vurderer enkeltskolers sterke sider og utviklingsområder. Fokusområdet for vurderingen har skolen valgt. Skolevurderingen er ikke en ekstern kontroll av skolens aktiviteter, men en utviklingsorientert vurdering der målet er at skolen skal få innspill til videre refleksjon og utvikling innen fokusområdet. Metodikken for skolevurdering har sitt utspring i skoleutviklingsprosjektene i Hardanger/Voss-regionen. Denne metodikken ligger til grunn for Utdanningsdirektoratets nåværende satsning på skolevurdering. Buskerud og Vestfold fylkeskommune har inngått en egen avtale om ekstern vurdering. Vurdere fra Vestfold utfører vurderinger i videregående skoler i Buskerud og vurdere fra Buskerud i videregående skoler i Vestfold. Presentasjon av bakgrunn og metodikk for skolevurdering (Hefte fra Utdanningsdirektoratet). 1.2 FAKTA OM SKOLEN Ca. 850 elever og 130 ansatte SSP, SSP m. form., Påbygging, Byggfag, Design og håndverk, Elektro, Helse og oppvekstfag, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel Rektor, ass.rektor, fem undervisningsledere, en administrasjonsleder Rektor og ass. rektor tiltrådte våren 2012 Høy trivsel og god gjennomføringsgrad (80%)

4 3 1.3 MÅL FOR VURDERING VED RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE Bedre rutiner, flyt og praksis når det gjelder spesialundervisning med det formål å best mulig kunne ivareta elevers rett til spesialundervisning. Økt intern kunnskap, kompetanse og forståelse for system og rutiner hos personalet. 1.4 BEGRUNNELSE FOR VALG AV PROBLEMSTILLING/FOKUSOMRÅDE Vi har i mange år organisert spesialundervisningen i en liten gruppe selv om vi ikke har hatt dette som et søkbart alternativ. Elevene har vært tilknyttet en egen avdeling, i eget hus ved skolen, og har på den måten vært adskilt fra hovedbygningene. For 3-4 år siden ble det meste av undervisningen flyttet ned til hovedbygningene, med tanke på å få til en bedre inkludering av så vel elever som undervisningen. Elevene har i varierende grad vært inne i sine "programfagklasser", som den 16. eller 17. eleven. Det har vært et mål at elevene skal delta så mye som mulig inn i ordinær undervisning. Dette har skapt en del utfordringer i forhold til plass og kapasitets mangel i de programfagstimene der elevene arbeider praktisk på verksted. Alt utstyr og alle verksteder er dimensjonert for 15 elever og med 1 eller 2 ekstra elever ble ikke undervisningen optimal. Fra og med skoleåret vil alle våre elever med spesialundervisning være tilknyttet sin klasse som en av de 15 elevene som er på klasselisten. Dette vil være et forsøksår for oss med en helt ny måte å organisere spesialundervisningen på og ikke minst med betydelig større involvering av alle skolens lærere. 1.5 BESKRIVELSE AV PROSESS Forespørsel fra fylkeskommunen om vi var interessert i å få eksternvurdering på områder som vi ønsket å få en evaluering på. Det ble besluttet at vi skulle ha eksternvurdering på spesialundervisningen vår. Spesialpedagoger, spesped koordinator, elevassistenter, tillitsvalgte og PPOT hadde en dag "ute av huset" for å legge føringer for eksternvurderingen. Det ble opprettet en kjernegruppe med representanter fra spesialpedagoger, spesped koordinator, elevassistenter, tillitsvalgte og PPOT. Denne gruppen utviklet kjennetegn på god praksis. Selve eksternvurderingen ble utsatt fra våren 2013 til høst 2013, det var flere faktorer som utløste det, blant annet arbeidet med omorganiseringen av spesialundervisningen.

5 Positiv lagånd; alle ansatte har vært veldig positive og bidratt med en kjempeinnsats. Vi har under hele prosessen hatt et godt samarbeid med våre kontaktpersoner i Buskerud fylkeskommune og med våre eksternvurderere fra Vestfold fylkeskommune METODE Det er benyttet flere tilnærminger for å belyse temaet best mulig. Bærebjelken i arbeidet har vært definerte kjennetegn på god praksis og vurdering av disse (SAK-analyse; Scoring Av Kjennetegn på god praksis). Skolen utarbeidet forslag til kriterier og kjennetegn på god praksis, og hadde en dialog med vurdererne om disse. Endelige kjennetegn på god praksis ble satt inn i et scoringsskjema. 32 av 40 aktuelle lærere, spesialpedagoger/-koordinator, elevassistenter, ledelse og rådgivere ved PPOT har besvart skjemaet. Respondentene skåret kjennetegn på god praksis på to parametere: i) Grad av viktighet ii) Egenvurdering/karakter på skolens grad av måloppnåelse (i ft kjennetegn) Vurdererne har videre: gjennomført samtaler/intervjuer med representanter for spesialpedagogisk team, lærere, tillitsvalgte, ledelse, elever, foresatte og PPOT. gjennomført observasjoner i klasser studert aktuelle dokumenter, rutiner og retningslinjer utarbeidet av Røyken vgs og Buskerud fylkeskommune. Vurdererne understreker at rapporten begrenser seg til å gi en situasjonsbeskrivelse fra arbeidet ved Røyken videregående skole i uke 45, og på bakgrunn av tilgjengelig informasjon i forkant og under vurderingsuka. Rapporten må ikke oppfattes som en generell oppsummering av alle forhold ved skolen, men en oppsummering av informasjon som vurdererne har fått tilgang til før og under vurderingsuka speilet mot valgt fokusområde og tegn på god praksis.

6 5 2.0 SKOLENS STERKE SIDER Skolen har nylig utarbeidet en visjon Fokus på framtiden. Visjonen er ambisiøs og har et positivt og optimistisk budskap. Den er et godt felles utgangspunkt for at elever og ansatte skal oppleve trivsel, vekst og læring og som plattform for videre utviklingsarbeid. 2.1 ENGASJEMENT OG GLØD FOR ELEVENE Skolen har dedikerte og dyktige fagfolk som er genuint opptatt av elevene sine. Ansatte formidler at de opplever glede når elevene lykkes! 2.2 GODT LÆRINGS- OG ARBEIDSMILJØ At skolen har et godt miljø for elever og ansatte kommer tydelig frem i samtaler og gjennom observasjoner i klasserommet. Svarene kommer raskt når de skal beskrive hva som er bra med Røyken videregående skole. Elevene trives i klassen og opplever at de har gode lærere og lærer bedre enn de gjorde på ungdomsskolen. Mange uttrykker også at elevene hjelper hverandre i læringsarbeidet. Ansatte opplever å ha et trygt arbeidsmiljø og dyktige og hyggelige kollegaer som ønsker å dele og støtte hverandre. 2.3 MÅLBEVISSTHET OG HANDLEKRAFT Ledelsen ved skolen har ambisjoner på elevene og de ansattes vegne. Dette kommer tydelig frem under samtaler med dem. De viser mot og handlekraft i grepene de har tatt for å sikre at alle elevene får en relevant og meningsfull opplæring i tråd med lov og forskrift. For å muliggjøre omorganiseringen som er igangsatt er det også foretatt strukturendringer f.eks i form av å avsette mer tid til samarbeid.

7 6 2.4 ÅPNE OG KONSTRUKTIVE Gjennom intervjuer og observasjoner har ansatte ved skolen vist stor åpenhet og vilje til å bidra med kunnskap og erfaringer for å gi et oppriktig bilde av praksis. Opplevelsen er at de har lojalitet og tillit til ledelsen i den omstillingsprosessen skolen er i. De ansatte oppleves som konstruktive og villige til å gjøre sitt beste for å bidra til at alle elevene skal trives, utvikle seg og oppnå best mulige læringsresultater. Elevene har gitt viktige bidrag i arbeidet med å få innsikt i læringsmiljøet. De har, som de ansatte, vært åpne, oppriktige og har reflektert modent i forhold til temaet for den eksterne vurderingen. De er en ressurs i det videre arbeidet. Tilbakemeldinger tyder på at mange mener skolen er på rett vei. Det er gitt flere eksempler på at elever profiterer på å være en del av fellesskapet i klassen de strekker seg og trives.

8 7 3.0 SKOLENS UTVIKLINGSOMRÅDER Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning, jfr Opplæringslovens 5-1. Elevene som får spesialundervisning har videre rett til et opplæringstilbud som gir eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen i tillegg til at de skal ha det samme totale undervisningstimetall som andre elever. Omorganiseringen av tilbudet for elever med vedtak om spesialundervisning ved skole fyller kravet om timetall. På bakgrunn av tilgjengelig data og informasjon i forkant av og under vurderingsuka, kan det imidlertid synes som om skolen har noen utfordringer knyttet til å oppfylle kravet om forsvarlig utbytte. I det følgende pekes det på noen kritiske faktorer i denne sammenheng. 3.1 OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE Overgangen mellom grunn- og videregående skole er viktig for alle elever. Arbeidet med overgangen for elever med behov for spesialundervisning starter høsten året før de begynner i videregående skole. Til tross for dette har skolen dokumentert at mange elever ikke har en foreløpig IOP til skolestart. Slik vurdererne ser det har disse utfordringene sammenheng med flere faktorer. En viktig faktor er at skolen ikke har en klar nok avtale med ungdomsskolene om en eksakt frist for når skolen må ha oppdatert og relevant informasjon om A-søkerne i 10. klasse. Faglærerne har ansvar for å skrive foreløpig IOP til elevene. Slik situasjonen er i dag, har ikke lærerne grunnlag for å gjøre dette før etter skolestart. De har ikke møtt elevene og har ikke tilgang til tilstrekkelig oppdatert informasjon om dem. Vurdererne ser at en tidligere involvering av aktuelle lærere, kunne bidratt til å få de foreløpig IOPene klare før sommeren. På denne måten ville skolen være bedre forberedt på å kunne gi elevene et tilbud i tråd med kravet om et forsvarlig utbytte fra skolestart. Vurdererne ser videre at det er knyttet noen utfordringer til at det går forholdsvis lang tid før det foreligger en sakkyndig vurdering, før skolen fatter enkeltvedtak om spesialundervisning og til IOP er på plass.

9 8 Innspill til videre refleksjon Skolen bør reflektere rundt hva som skal til for at de som skriver IOP er (også de foreløpige) har tilstrekkelig informasjon slik at det er en plan for den enkelte elev fra skolestart. Hvordan skal skolen sikre at de som skal skrive IOPene har nødvendig kompetanse? Hvordan skal de som skriver IOPer få tilgang til nødvendig informasjon? 3.2 SAMARBEID Skolen har inneværende år utvidet skoleåret fra 36,5 til 38 uker. Skolen har utnyttet dette ved å opprette flere møtearenaer. Dette er positivt både med tanke på samarbeid med grunnskolen og andre viktige instanser om overgangen til videregående skole og for samarbeid internt ved skolen. Det ser imidlertid ut til at skolen ikke alltid får utnyttet disse arenaene godt nok. Gjennom intervjuene kan det også tyde på at skolen kan ha noe å hente på å vurdere hvem som bør delta i samarbeidet for å få til en god overgang for elevene mellom grunnskole og videregående. For at opplæringen skal være meningsfull fra start, har skolen har en ambisjon om at elevene,, skal ha en foreløpig IOP fra skolestart. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon ser vurdererne at skolen ikke lykkes med dette. Begrunnelsen som blir gitt av informantene, er bl.a. at informasjonen man får fra ungdomsskolen er gammel, det er dessuten vanskelig å definere et faglig nivå hos eleven på bakgrunn av informasjon som er oppsummert av andre og overført raskt i et møte. Videre kan ny organisering av spesialundervisningen fordre endret møtestruktur. Ledelsen har lagt til rette for samarbeidsarenaer og møteplasser. For at møtene skal bli effektive og gi nødvendig utbytte kan det være noe å hente på å vurdere sider ved møteplassene. Innspill til videre refleksjon Sett i forhold til hvilken type møter det er snakk om kan det være hensiktsmessig for skolen å vurdere: Målet med møtet? Hyppigheten av møtet? Hensiktsmessig lengde på møtet? Hvordan gjennomføre møtene effektivt? Hvem må delta?

10 9 Hvem har ansvaret for møtet? Hvem har ansvar for å lede, dokumentere og videreformidle til alle som trenger informasjon i etterkant av møtet? Trenger møtet en mal eller standard? 3.3 AVKLARING AV ROLLER OG ANSVAR Omorganiseringen ved skolen vedrører alle elevene med vedtak om spesialundervisning, og har fått konsekvenser ikke bare for elevene men også for lærere, spes.ped.lærere, assistenter, spes.ped.koordinator, PPOT og ledelsen. Det er derfor viktig med tydelige og oversiktlige prosedyrer og retningslinjer for at alle skal forstå sin egen rolle og sitt eget bidrag inn i helheten. Generelt kan det være utfordrende å skaffe seg oversikt. Det foreligger mange planer og rutiner, men vurdererne opplever at det er vanskelig å få tilstrekkelig oversikt og innsikt i helhet og sammenheng. På bakgrunn av tilgjengelig data, intervjuene og observasjoner som er gjennomført i løpet av den eksterne vurderingen, ser vurdererne at det kan være behov for å gjøre en avklaring av nye roller og ansvar. Hvem har ansvar for hva og når? Det er et mål at skolen skal ha et system som ivaretar opplæringen i tråd med lover og forskrifter og at elevene får en så god opplæring som mulig. Viktige forutsetninger for dette er at alle har en felles forståelse av roller og ansvar. Dette gir også trygghet i rollen. Innspill til refleksjon I dette perspektivet kan skolen ha utbytte av å reflektere over og avklare følgende spørsmål: Hvilket ansvar og oppgaver skal ligge til de ulike rollene: PPOT, spes.ped.koordinator, spesialpedagogene, kontaktlærer, faglærer og elevassistentene? Hvordan skal skolen lykkes i å tydeliggjøre helhet og sammenheng? Hvordan skal ansvar og oppgaver bli tydelige og kjent for alle? 3.4 KOMPETANSE Planlegging og gjennomføring av opplæring for elever som har behov for spesialundervisning er et eget fagområde. For noen av lærerne er dette et fagområde de tidligere har hatt liten erfaring med. Å skrive en god og presis IOP avhenger av god kjennskap til eleven og krever dessuten øvelse.

11 For å være forberedt til omorganiseringen ved skolestart ble individuelle opplæringsplaner satt på dagsorden på en planleggingsdag. Lærerne har også fått tilbud om veiledning og hjelp i etterkant av dette og underveis i arbeidet med IOPene. Til tross for dette er det lærere som uttrykker usikkerhet i ft oppgaven. I forbindelse med gjennomføringen av undervisningen uttrykker lærerne at det er utfordringer knyttet til at elevene i målgruppen skal lykkes både faglig og sosialt. I noen sammenhenger opplever lærerne at de ikke strekker til og at de ikke har nødvendig spesialpedagogisk kompetanse. Både spes.ped.team, ledelse og PPOT formidler at de ønsker å bidra til utvikling av lærernes kompetanse på dette området. Representanter for alle elever bør også benyttes som ressurspersoner. De kan identifisere seg bedre med elevene og har igjennom samtaler i vurderingsuka vist stor innsikt, omsorg og kunnskap som kan være til nytte i dette arbeidet. Innspill til refleksjon Vurdererne har registrert at det er mye og god kompetanse blant personalet. Hvordan kan skolen både utnytte og videreutvikle denne kompetansen? I perspektiv en lærende organisasjon hvordan kan og bør skolen bidra til og legge til rette for at lærere, assistenter og andre øker sin kompetanse på området spesialundervisning og med tanke på å skrive gode IOPer? Stikkord i den sammenheng kan f.eks være systematisk deling av gode erfaringer og kollegaveiledning. Ansatte peker på at det kan være utfordrende å gi alle elevene et faglig godt tilbud. Hvordan kan skolen lykkes enda bedre med dette? I møte med foreldre ble det reflektert rundt tema pedagogisk fantasi (arbeidsmåter og metoder). Kan lærere, assistenter og ledere ved Røyken videregående skole utfordres på dette området? 10

12 11 Røyken videregående skole VISJON: FOKUS PÅ FRAMTIDEN Røyken videregående skole skal være profesjonell, praksisnær og framtidsrettet Vi skal se hele mennesket, våge å stille krav, tro på den enkeltes muligheter og praktisere samarbeid i et inkluderende fellesskap. Hos oss skal alle oppleve mestring og modning, glede og engasjement. Vi skal knytte teori og virkelighet sammen, bruke nye læringsarenaer, og være aktivt synlige i samfunn og nærmiljø. Vi skal være nytenkende, utforskende og nysgjerrige på verden.

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006 ARBEIDSNOTAT 39/2006 Synnøve S. Brandt Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2012 for Kurland barneskole vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 19. mars 2012 Læring gjennom trygghet og trivsel Side 2 Sarpsborg kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull. Troverdig.

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune Tilpasset opplæring og spesialundervisning Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer