UNGES MEDMESTEMMELSE PA LOKALSAMFUNNSNIVA - Samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune ved Fritid og Bydelsra det pa Nordøya]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGES MEDMESTEMMELSE PA LOKALSAMFUNNSNIVA - Samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune ved Fritid og Bydelsra det pa Nordøya]"

Transkript

1 2014 Tromsø Kommune, Byrådsavdeling for utdanning Figenschow, Wenche, rådgiver forebyggende barnevern [PROSJEKTRAPPORT BARN OG UNGES MEDMESTEMMELSE PA LOKALSAMFUNNSNIVA - Samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune ved Fritid og Bydelsra det pa Nordøya] Tromsø kommune har ved enhetene; Forebyggende helsetjenester og Næring kultur og idrett i samarbeid med Bydelsrådet på Nordøya utviklet et konsept for samarbeid som skal sikre barn og unges medvirkning på lokalsamfunnsnivå. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Bydelsrådet på Nordøya og kommunen ved Fritid. Metodene i tiltaket støtter seg til anbefalinger fra Barneombudet og TVIBIT

2 1 FORORD Innledning Forprosjektarbeid Bydelsråd Justering av resultatmål Metoder og aktiviteter i arbeidet Innspillkonferanse og prosjektkurs Hva spilte ungdommene inn? Innspill etter drøfting ved ulike temabord Oppsummering av SWOT-analyse Prosjektkurs januar Viktige erfaringer Avslutning veien videre Utkast til samarbeidsavtale mellom Nordøya bydelsråd og Tromsø kommune ved Fritid per mai Tvibits rapport og evaluering av innspillkonferanse på Stakkevollan ved Vilde Fjeldheim Wold, 16. oktober Barneombudets eksperthåndbok

3 1 FORORD I alle prosjekt, også dette, har det vært flere aktører inne. Alle har bidratt innovativt for å bygge opp et nytt konsept for samarbeid mellom Bydelsrådet på Nordøya og Tromsø kommune. Det har vært flere spørsmål å finne ut av blant annet hvilken enhet skal være den som representerer kommunen i samarbeidet? For å sikre at tiltaket blir bærekraftig er det behov for en samarbeidsavtale og hva bør stå der? Hvilke avtaler om samhandling mellom bydelsrådet og kommunen sikrer det overordnete målet om å styrke barn og unges stemmer inn i bydelsrådet? Hvordan sikre at barn og unge får reell medbestemmelse? Hvordan skal dialogen være? En eller to ungdommer i styret er ikke nok. Det må gjennomføres årlige dialogkonferanser som involverer mange barn og unge. Skolene og elevrådene er her sentrale aktører. Det må være samarbeidslinjer mellom Fritid og skolene, men hvordan? Alt dette har vi funnet ut av og samarbeidsavtalen, se punkt 9.2. gjenspeiler hvordan dette skal gjøres. Vi håper konseptet er slik at øvrige bydelsråd i kommunen lar seg inspirere til etablere lignende ordninger for å sikre barn og unges rett til medbestemmelse på lokalsamfunnsnivå. Arbeidet er finansiert via skjønnsmidler innvilget av Fylkesmannen i Troms. Formålet matcher Sjumilssteget (FN barnekonvensjonen i praksis). Fylkesmannen i Troms har på vegne av BLD ansvar for implementering av Sjumilssteget ved alle fylkesmannsembetene. Ved prosjektstart i 2011 ble det gjennomført flere drøftingsmøter mellom flere aktører i fra Borgtun skole, Forebyggende helsetjeneste, SLT-koordinator med flere. Våren 2012 ble vi kjent med at sentrale aktører på Stakkevollan arbeidet for å etablere bydelsråd. Vi valgte da å avvente denne etableringen for å inngå direkte samarbeid med dette nye Bydelsrådet. Det nystartede bydelsrådet var fra start svært positiv til å inkludere barn og unge i sitt arbeid så vel som at de ga uttrykk for at de trengte kompetansen til barn og unge for å kunne gjøre jobben sin med oppvekstmiljøtiltak. I prosjektarbeidet har Svein-Åge Fredriksen representert kontinuitet i arbeidsprosessen fra Bydelsrådets side. I fra skole har både elevrådet ved Ingvild Østgård og Julia Sivertsen og elevrådslærer ved Grønnåsen Guro Skjeggerud vært viktige aktører. I arbeidsprosessen med Fritid ved Jonny Røsok Hansen og Bård M Aamodt fant vi raskt ut at ressursene ved Tvibit måtte tas i bruk hva gjelder prosjektkurs så vel som innspillkonferansemodeller for barn og unge. I perioden senhøstes 2013 og tidlig vår 2014 ble det arrangert både prosjektkurs og innspillkonferanser. Fra Tvibit har flere bidratt på ulik måte; Sif Vik, Anette Tunheim. Vilde Fjellheim Wold og Karl Kristian Hansen. Prosjektledelsen har fra start til mål vært forankret hos rådgiver forebyggende barnevern Wenche Figenschow. Ved oppstart av prosjektet knyttet til Forebyggende helsetjenester, men fra september 2013 knyttet til Byrådsavdeling for utdanning. Prosjektet ble avsluttet og er over i drift fra januar 2014 hos Fritid i næring kultur og idrettsenheten ved leder for Fritid Jonny Røsok Hansen Tromsø 12. mai 2014,Wenche Figenschow, Rådgiver forebyggende barnevern, Byrådsavdeling for utdanning. 2

4 2 Innledning Tromsø kommune ved Forebyggende helsetjenester ble innvilget ,- i skjønnsmidler til prosjektet; Folkehelseperspektivet på kommunalt bakkenivå - barn og unges rett til medbestemmelse og rett til god helse. Dette var ett av tre tiltak i Bydelspilot Nordøya. Øvrige tiltak var Familiens Hus med åpen barnehage og tverrfaglig kompetanseutvikling overfor barnehagebarn. Piloten ble avsluttet i desember 2012 da de to nevnte tiltakene var over i drift. 3 Forprosjektarbeid Det tredje tiltaket som det her skal rapporteres fra hadde fokus på det å finne frem til et forum hvor barn og unges stemmer og medvirkning ble løftet frem på lokalsamfunnsnivå. I Sjumilssteganalysen for 2009 var dette pekt på som et forbedringspunkt i Tromsø kommune. Altså forbedring av Sjumilssteg EN; barn og unges rett til medbestemmelse. På individnivå og samfunnsnivå. Arbeidet startet opp mai Det ble undersøkt interesse for deltakelse i oppbygging av et konsept ved Stakkevollan skole og Stakkevollan fritidsklubb. Skoler, fritidsklubb og frivillig sektor på Stakkevollan har erfaring fra arbeidet Lev i Lag som arrangeres årlig i bydelen. Det var også mai 2012 kontakt med en av initiativtakerne for Bydelsråd Nordøya. Bydelsrådet for Nordøya ble stiftet sommeren Bydelsrådet var interessert i å få barn og unge inn som representanter. Bydelsrådet hadde behov for barn og unges egen kompetanse om oppvekstmiljøet i bydelen og ønsket samarbeid med kommunale instanser for å få dette til. 4 Bydelsråd På Tromsø kommune sine hjemmesider står følgende om bydelsrådene; Bydelsrådene er frittstående og partipolitisk uavhengige råd, ment å være bydelenes samlende kontaktpunkt mot kommuneadministrasjonen. Bydelsrådene fungerer også som høringspart i plansaker. Det første bydelsrådet ble opprettet på Kvaløysletta I løpet av 2012 er det opprettet to nye bydelsråd, og med disse er det nå til sammen 10 bydelsråd i Tromsø kommune, og hele byområdet i Tromsø er nå omfattet av bydelsråd. Bydelsrådene har stor frihet i graden av organisering og aktivitetsnivå og retning, og det er stor forskjell i arbeidsmåte og fokusområder mellom de ulike byrådene. Det er årlig fellesmøte mellom bydelsrådene og kommunen, og kommunen bidrar med driftstilskudd til bydelsrådene. Bydelsrådet på Nordøya har egen side på Facebook 10. januar 2014; https://www.facebook.com/nordoyabydelsrad 3 Nordøya skal være en god plass for barn og unge å vokse opp! Å skape nye møteplasser i bydelen for alle aldersgrupper, videreutvikle samarbeidet mellom bydelsrådet og fritidsseksjonen og ikke minst å være lyttepost og skape økt

5 dialog og støtte positive initiativ er målet vårt for Ta kontakt hvis dere har noe dere vil at vi skal ta tak i! 5 Justering av resultatmål Bydelsrådets inntreden endret fokus i arbeidet fra å se for seg et forum med barn unge, kommunalt ansatte og frivillig sektor til å se for seg samarbeid mellom kommune og Bydelsrådet om å sikre barn og unges stemmer inn i Bydelsrådet. Ambisjonene var å jobbe frem et konsept som øvrige bydelsråd kan ta i bruk. 6 Metoder og aktiviteter i arbeidet I arbeidet med å finne frem til gode metoder og et konsept som kunne egne seg ble det gjennomført en studietur til Barneombudet for å høre nærmere om hvordan det jobbes med ekspertpanel og ekspertkonferanser. Studieturen ble gjennomført med elevrådslærer ved Stakkevollan fritidsklubb, fritidsleder ved Stakkevollan fritidsklubb, representant fra Bydelsrådet Nordøya, skolefaglig rådgiver og rådgiver forebyggende barnevern ved hhv Byrådsavdeling for utdanning og Forebyggende helsetjenester. Barneombudet hadde på det tidspunktet utarbeidet en Eksperthåndbok med mange gode metoder for hvordan arbeide med barn og unges rett til medbestemmelse. Høsten 2012 ble det også gjort avtale med TVIBIT om et samarbeid i den videre prosess. TVIBIT hadde på det tidspunktet søkt midler og oversendt prosjektbeskrivelse til BLD om å få bli et «Nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid og medvirkning». Vår 2013 startet rekrutteringen av ungdom som hadde interesse av å sitte i Bydelsrådet. Det ble informert på bydelsrådets egen hjemmeside, Sjumilsstegets hjemmeside, Ungdomsrådets hjemmeside. Rekrutteringen lyktes ikke i første fase. Endring av fokus i arbeidet måtte derfor til og i samarbeid med TVIBIT og Fritid, næring kultur og idrettsenheten ble det på forsommeren 2013 avtalt å arrangere innspillkonferanse og tilbud om prosjektkurs i regi av TVIBIT overfor barn og unge på Stakkevollan. Disse arbeidsmetodene har TVIBIT mye erfaring med. Et annet fokus som måtte realiseres var å få barn og unge inn som reelle aktører i det videre arbeidet. Altså konseptutviklingen kunne ikke lykkes uten barn og unge som aktører. Det ble derfor gjort avtale med Grønnåsen skole om samarbeid med elevrådslærer og elevrådet. Formålet med samarbeidet var gjennomføring av innspillkonferanse og prosjektkurs til barn og unge høst Adressaten for innspillene skulle være Fritid og Bydelsrådet. Samtidig håpet en på at disse aktivitetene ville inspirere ungdommer til å sitte i Bydelsrådet. 7 Innspillkonferanse og prosjektkurs I regi av TVIBIT ble det 9. oktober kl arrangert Innspillkonferanse i idrettshallen på Stakkevollan. I samarbeid mellom Fritid og Grønnåsen skole var det avtalt at alle elevene som ønsket å delta skulle delta. Øvrige elever fikk tilbud om friluftsaktiviteter (kano etc.) i regi av Fritid. Med andre ord tok Fritid ansvar for et program for skolen en hel dag. Totalt deltok det 118 elever i alderen år på Innspillkonferansen 4

6 ( Nordlys, 16. oktober 2013) Innholdet i prosessen var lagt opp med fokus på at man skulle sikre at det kom fram mange innspill, samt gjøre ungdommene bevisst på stedet de bor og sin egen kraft til å sette ideer ut i live og medvirke i eget liv (Empowerment). Tvibit skriver i sin evaluering blant annet at Videre at 5 elevrådet på Grønnåsen var nøkkelpersoner på selve dagen. Det at elevrådet var involvert og tok på seg rollen som bordverter og ambassadører for konferansen var avgjørende for at vi kunne gjennomføre opplegget slik vi ønsket. De vil også bli sentrale i det videre fra klubben (Fritid) og bydelsrådet sin side. De viktigste nå er å sikre at man tar engasjementet fra ungdommene på alvor og følger dette aktivt opp med en gang. Videre ser vi for oss at det ville vært hensiktsmessig å benytte elevrådet som en ressursgruppe i prosjektet videre, vi så at disse fikk eierskap til prosessen og metodene og det er viktig å ivareta dette. Det blir viktig å holde en dialog med elevråd, skole, fritid og bydelsråd, og kanskje å ta en runde for å avklare ansvar arbeidsoppgaver dere i mellom i det videre arbeid. For mer informasjon å se Evalueringsrapporten fra Tvibit, vedlegg nummer Hva spilte ungdommene inn? Ungdommene fordelte seg slik i forhold til følgende påstander: 1. Bydelsrådet er veldig aktiv og synlige der jeg bor Svar: Omtrent 100 % uenig 2. Ungdomsklubben er veldig aktiv og synlig der jeg bor Ca. 80 % uenig og 20 % enig 3. Elevrådet på min skole er veldig aktiv og synlig Ca. 70 % enig og 30 % uenig 4. Der jeg bor er det masse og gjør ei ukedagen og helgene Ca. 70 % og 30 % uenig

7 5. Jeg bruker klubben på Stakkevollan. Ca.- 20 % enig og 80 % uenig 6. Jeg føler jeg blir tatt på alvor som ungdom Ca. 50/50 % 7. Jeg kunne tenke meg å sitte i Bydelsrådet på Stakkevollan Under 10 % enig og 90 % uenig 8. Mobbing er ikke et problem i min bydel Ca. 80 % enig og 20 % uenig 9. Voksne hører på ungdommer Ca. 30 % enig og 70 % uenig 7.2 Innspill etter drøfting ved ulike temabord Ungdommene valgte tema de ønsket å ha innspill i forhold til ut fra tema på bordene som var fordelt slik; Kulturtilbud jeg ønsker meg Innspill; Paint ball, åpent musikk hus/konsert, kafe, treningssenter, cheerleading Fysisk og psykisk helse. Hvilke tilbud trenges Innspill: Tilgang på drikkevann, sexualundervisning, prevensjon, helsesøster, treningsapparat ute, klatretilbud, flere fysiske aktiviteter Viktige verdier for deg Innspill: Demokrati, fordomsfritt, helse, utdanning, fotball, WIFI, mobbefritt, likestilling, familie/hjem, religion Mobbing. Hva gjør vi for å hindre det? Innspill: Mobbefri dag, si fra, ta kontakt med voksne, gi en klem, fokus på mobbing Skole. Nye fag. Ting som trengs for at skolen skal bli best mulig Innspill: lengre friminutt, nye skap, gratis mat, kantinetilbud, helsesøster, mer fysisk fostring, billig kantine, prosjektuker, mer film i undervisning, mer muntlig, Paint ball/gokart, mer kunst og håndverk, musikk i gangene (høyttalere), bedre inneklima Bydelsrådet. Hva bør de jobbe med for ungdom? Innspill: Internettkafe, flere flerbrukshaller, treningssenter, bedre busstilbud, varmekabler (fotballbane), flere aktiviteter i fritidsklubben, helsesøster, kjøpesenter, kafe. Elevråd. Hva bør de jobbe med? Innspill: Inneklima, lov å ha med egen PC, arbeidspraksis, overnatting, skolefester, politikerbesøk, nye stoler/bord, billig kantine, lek og aktivitet, dusjer, bedre uteområder, mer variert undervisning (sport, film, teater, aktiviteter ute, mer forståelse fra lærere. Klubben og fritid. Hva bør skje der for at jeg skal bruke den? 6

8 Spill turnering, WIFI, flere aktiviteter/leker, billig mat/drikke, arrangement, utenlandsturer, Gokart/Paint ball, gratis mat og frukt, bruke hele lokalet, bedre informasjon/profilering Møteplass for ungdom. Nye og gamle plasser Innspill: mat, butikker, hjemmefølelse, WIFI, kafe. 7.3 Oppsummering av SWOT-analyse 1 Hva brenner du for? Idrett - Fotball (3/4) - Ski - Dans - Kickboksing - Turn - Handball - Klatring - Sykling Musikk - Utøve - Konsument Dans - Cheerleading Venner - Møteplass - Kafé, Gatekjøkken Hobby: - Tegning - Maling - Foto / redigering - Gaming - Samfunnsengasjement o Naturvern o Politikk o Rus & psykiatri Mange ungdommer har flere aktiviteter. SWOT - analysen Styrker - Bobla - Butikk - Studentboliger - Solarium Thaimat Buss gode forbindelser til resten av Tromsø Svømme- og idrettshall Fotballbane / kunstgress (miljø) Skiløype Klubb Lekeplasser Ungdom Legesenter / helsestasjon Heis 1 SWOT-analyse er et effektivt verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i avdelingen /organisasjonen. De fire bokstavene «SWOT» representerer forbokstaven i de engelske ordene Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). SWOT-analyse gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring. 7

9 Svakheter Trusler Utfordringer Turområde, Barnevennlig Fotballbinger Samhold Nøkkelsystem Mangel av kiosk Ikke lys på banen Avhengig av buss, dårlig rutetilbud Lite butikker Åpningstid svømmehall Dårlig brøyting Lite fritidstilbud Nobina Mobbing (2 stk) Kiosk Klubb Treningssenter Utvalg av butikker Gatekjøkken 8 Prosjektkurs januar 2014 Det ble gjennomført prosjektkurs 1.februar 2014 i regi av Fritid og TVIBIT. Her jobbet ungdommer med prosjekter de skulle sette i gang. Det er allerede satt i gang arbeid med prosjektet Cheerleading hvor ca. 20 deltakere fra prosjektkurset er aktive. 9 Viktige erfaringer I oppstarten med arbeidet var det ikke et bestemt konsept i fokus. Overordnet sett var resultatmålet å styrke barn og unges rett til medvirkning på lokalsamfunnsnivå, men hvordan? Og hvem skulle samarbeide og ta ansvar for dette innad i kommunen? Hvilke aktører i frivillig sektor var sentrale? Oppstart av Bydelsrådet på Nordøya juni 2013 ble et sentralt vendepunkt i arbeidet fordi de ønsket barn og unges stemmer inn i Bydelsrådet. De trengte en slik kompetanse inn for å få gjort det de ønsket å gjøre med oppvekstmiljøet i bydelen. Innad i kommunen var det også et vendepunkt ved at det tverrfaglig ble innledet samarbeid med Tvibit og leder av Fritid tidlig høst Tvibit har kompetanse med dialogkonferanser (SWOT) og prosjektkurs som løfter barn og unges synspunkter frem og styrker deres aktørrolle i ulike sammenhenger. Tvibit hadde interesse av å se arbeidet i bydelen i sammenheng med deres søknad om å få bli et nasjonalt kompetansesenter (medbestemmelse). Fritid hadde interesse av å øke barn og unges bruk og engasjement i Fritidsklubben på Stakkevollan. I forkant hadde ansatte i kommunen og representant fra Bydelsrådet gjennomført studietur hos Barneombudet og skaffet seg input på Barneombudets erfaringer og hvilke metoder de bruker og anbefaler i arbeidet med å sikre barn og unges stemmer og kompetanse inn i beslutningsprosesser og høringer. Vi fikk med oss et upublisert utkast som vi straks tok i bruk fordi den pekte mot metoder vi så for oss kunne passe inn. 8

10 Bydelsrådet førte jevnlige drøftinger om både metoder og hvordan implementere et konsept. Dette sikret god forankring. Det har i prosessen vært enighet mellom Bydelsrådet og kommunens aktører at dialogbaserte metoder i tråd med Barneombudets anbefalinger er å foretrekke. For å gjøre et konsept bærekraftig krever det samarbeidsavtaler. I etterkant av innspillkonferansen ble det i samarbeid med Bydelsrådet laget utkast til samarbeidsavtale mellom kommunen og Bydelsrådet. Det var da avklart at kommunens representant/ansvarlige i denne sammenhengen skulle være Fritid. Det har også hele tiden vært fokus på at det vi etablerte skulle kunne brukes i andre bydelsråd etter hvert. Samarbeidsavtalen er behandlet i Bydelsrådet for Nordøya og er klar for signering i næring kultur og idrettsenheten. Samarbeidsavtalen legger føringer for metoder som sikrer dialog og prosess a` la Innspillkonferanse og prosjektkurs. Dette sikrer at barn og unges stemmer løftes opp på et lokalsamfunnsnivå og gir viktig kunnskap til både skole, elevråd, Fritid, Bydelsråd og frivillig sektor for øvrig i bydelen. Det må også være forbindelse mellom Fritid og Skolene/Elevrådene. Imidlertid er det Fritid som eier og drifter tiltaket ut fra samarbeidsavtale med Bydelsrådet. 9.1 Avslutning veien videre Ambisjonene i dette prosjektet har vært å bygge opp et konsept som andre Bydelsråd kan tenke seg å ta i bruk. Dette legger føringer for informasjonsarbeid fra gründerne Fritid og Bydelsrådet på Nordøya overfor øvrige bydelsråd og øvrige fritidsklubber. Hva kreves det av fritidsklubben å gjennomføre dette? Hva kreves det av et Bydelsråd å inngå lignende samarbeidsavtaler. Som i all implementering må det tas hensyn til lokale forhold. Kart og terreng-perspektivet. Dette vil gjelde også her. Selv om det er Tromsø kommune må det i denne sammenheng tas hensyn til lokalsamfunnsmessige forhold i de ulike bydelene. Med andre dette er et konsept som kan bygges videre på og tilpasses fra bydel til bydel. Ambisjonene må være at alle bydelene styrker barn og unges rett til medvirkning på lokalsamfunnsnivå i tråd med Sjumilsstegets Steg 1. Prosjektrapporten har redegjort for hvordan dette kan gjøres metodisk sett så vel som avklarte formelle samarbeidslinjer med Bydelsråd. 9

11 Bydelsrådet på Nordøya i Byavisa i Tromsø hvor de understreker at den viktigste saken for dem i år er Samarbeidsavtalen med Fritid om å styrke barn og unges medbestemmelse. Videre løfter de frem positive erfaringer med Innspillkonferansen. UTKAST KLART FOR SIGNERING MAI 2014: 9.2 Utkast til samarbeidsavtale mellom Nordøya bydelsråd og Tromsø kommune ved Fritid per mai 2014 Overordnet målsetning: Stakkevollan skal være en god bydel å vokse opp i for alle barn og unge Bakgrunn for avtalen: Bakgrunnen for denne avtalen er forankret i FNs barnekonvensjon, vedrørende barn og unges rett til medvirkning på lokalsamfunnsnivå. Avtalen har dessuten forankring i kommune styresaker og kommuneanalyser i sjumilssteget. Avtalen ble aktualisert gjennom innspills konferanse for ungdom på Nordøya, som ble avholdt høsten Dette var et samarbeid mellom Tromsø kommune, Nordøya bydelsråd og elevrådet ved Grønnåsen skole. Målet med konferansen var å gi ungdommene anledning til å uttale seg om hvordan det var å vokse opp i bydelen sin, samtidig som de fikk si noe om utfordringer og muligheter 10

12 i fremtiden. Denne konferansen ble videreført med et prosjektkurs, hvor noen av innspillene fra konferansen ble tatt videre. På bakgrunn av dette, viste det seg ønskelig med en samarbeidsavtale fordi: Det er behov for å styrke samhandlingen mellomkommune og frivillig sektor mht. arbeid rettet mot barm og unge. Det er viktig å sikre barn og unges medvirkning i bydelene mht. oppvekstmiljø. Fritidsklubbene har behov for å styrke rekrutteringen av barn og unge som brukere av sine tiltak. Bydelsrådet trenger barn og unges kompetanse i sitt arbeid, og på denne måten også sikre barn og unges medvirkning i bydelene. Målgruppe: - Barn og ungdom i bydelen Stakkevollan/Nordøya - Elevråd på de involverte skoler - Ansatte i Fritid, Tromsø kommune - Bydelsrådet - Frivillig sektor, spesielt representert med SIF. Strukturer for samhandling: - Faste møtepunkter mellom bydelsråd og fritid på ledelsesnivå minimum to ganger i året. - Forpliktende samarbeid om arrangementet «Lev i lag», hvor det er viktig at bydelsrådet blir en sentral aktør. - Faste møtepunkter for klubbstyret/hus styret ved Stakkevollan aktivitetssenter og bydelsrådet, med målsetning om å sikre barn og unges medvirkning, samt sørge for aktiviteter og fasiliteter rettet mot barn og unge på Nordøya. - Bruk av elevråd og klubbstyre/hus styre for rekruttering av barn og unge som representanter i Nordøya bydelsråd. - Innarbeide innspills konferanse og prosjektkurs som en metode i samarbeidet mellom barn og unge, bydelsrådet, Tromsø kommune (Fritid og skole) og ansatte. - Jobbe mot en etablering av SLT-forum på Nordøya, med fokus på lokalsamfunnet. - Årlige ledermøter i bydelen, med bredest mulig representasjon, bla. fra bydelsrådet, kommune (Fritid og skole), frivillig sektor, barnehage, Familiens hus m.fl. - Leder i Fritid og leder i bydelsråd har ansvar for fremdrift, årlige evalueringer og at alle aktører, spesielt barn og unge, skal høres, og dermed ha en reell medvirkning. 9.3 Tvibits rapport og evaluering av innspillkonferanse på Stakkevollan ved Vilde Fjeldheim Wold, 16. oktober Bakgrunn: Nordøya Bydelsråd og Stakkevollan bydelsklubb (Fritid) kontakter Tvibit for å gjennomføre en innspills konferanse med elever fra Grønnåsen skole, som har bosted på Stakkevollan. Mål: Øke medvirkning og få innspill fra ungdommen. Bydelsrådet ønsker å få 1-2 representanter fra ungdommen inn i rådet, og klubben på Stakkevollan ønsker økt aktivitet og mer medvirkning fra ungdommene som bor på Stakkevollan og er i målgruppen. Bestillingen: 11

13 Tvibit (v/ Sif Vik og Anette Tunheim Jakobsen) hadde et møte med representant fra Nordøya Bydelsråd, Wenche Figenshow og Jonny Røsok Hanssen hvor man gikk gjennom bestillingen og ble enige om vilkår. Bestillingen var å gjennomføre en innspills konferanse for de elevene ved Grønnåsen skole som er bosatt på Stakkevollan, samt å gjøre et prosjektkurs i etterkant av konferansen, for de av ungdommene som ville involvere seg direkte og lære seg metoder for å gjennomføre «sine» idéer og prosjekter. Tvibit skulle ta seg av forberedelser knyttet til innholdet i konferansen, gjennomføre denne og gjøre prosjektkurs i etterkant. Rekruttering, kontakt med Grønnåsen skole, praktiske forberedelser og oppfølging av engasjement og ideer i etterkant skulle gjøres av klubben på Stakkevollan (v/jonny) og Bydelsrådet. Totalsum for oppdraget var ,- Personer involvert: Wenche Figenschow (rådgiver/ Forebyggende barnevern, Forebyggende helsetjenester) Jonny Røsok Hanssen (leder Fritid) Sif Vik (nestleder Tvibit) Karl Kristian Hansen (prosjektleder Tvibit) Anette Tunheim Jakobsen (prosjektleder Tvibit) Vilde Fjeldheim Wold (aktivitetskoordinator Tvibit) Målgruppe: Ungdommer bosatt på Stakkevollan som går på Grønnåsen skole. Total tidsbruk fra Tvibits side: 75 timer Innspills konferanse ble gjennomført onsdag 09.oktober klokka i Stakkevollan Idrettshall med 118 elever i alderen år. Forarbeid: Prosess og innhold ble gjort av Tvibit, samt gjennom klubben ble vi knyttet til elevrådet, som utgjorde vår «task force»/nøkkelpersoner på selve dagen. Det at elevrådet var involvert og tok på seg rollen som bordverter og «ambassadører» for konferansen var avgjørende for at vi kunne gjennomføre opplegget slik vi ønsket, og de vil også bli sentrale i det videre arbeidet fra klubben og bydelsrådet sin side. Om mulig burde vi hatt mer tid sammen med de i forkant, for å knytte de enda tettere til oss og gi de større eierskap til prosessene og metodene. Innspills konferanse/prosessen: Innholdet i prosessen var lagt opp med fokus på at man skulle sikre at det kom fram mange innspill, samt gjøre ungdommene bevist på stedet de bor på og sin egen kraft til å sette ideer ut i live og medvirke i eget liv (Empowerment). Det var også viktig for oss at vi hadde god tid på at ungdommene skulle bli 12

14 kjent, gjennom ulike leker og «isbrytere». Store deler av det praktiske arbeidet som ungdommene gjorde, ble gjort i grupper, hvor de var delt inn på en slik måte at de ikke nødvendigvis kjente de andre i gruppa. Lekene og metodene fungerte godt. Vi ser at noe burde vært gjort annerledes med tanke på at disse er yngre enn vår vanlige målgruppe, og ikke alt «når fram» på en bra nok måte til de aller yngste. Etterarbeid/oppfølging: Det kom fram veldig masse innspill som er fordelt ut på 13 bord med ulike temaer, samt at man gjennom SWOT-øvelsen (situasjonsanalyse) får et godt innblikk i hvordan ungdommene selv oppfatter sin hverdag og framtid på Stakkevollan. I tillegg ble det i starten av prosessen gjort en idékonkurranse, hvor det kom fram mange ideer til hva man ønsker å gjøre. Alt dette blir viktig i det videre arbeidet, og det bør «ryddes» i disse borddukene og ideene for å se om ting kan konkretiseres og få alt «ned på bordet» som kan tas videre (mange av ideene går jo igjen flere ganger, siden mange av de samme ideene dukket opp på ulike bord). Det er viktig at det engasjementet som ble skapt i løpet av dagen, blir fulgt opp umiddelbart (lokalt) av Fritid og Bydelsråd. På denne måten vil ungdommene oppleve at dette er en reell medvirkningsprosess og resultatene vil bli deretter. Det bør også gå ut info til skolen ganske snart hvor man beskriver prosessen og hvordan arbeidet skal føres videre. Vi anbefaler at man i det videre arbeidet knytter seg tett til elevrådet, siden de allerede er «inne» i prosessen og kjenner eierskap til dette. I tillegg har de daglig og direkte kontakt med deltakerne i prosessen. Prosjektkurs: Siste del av Tvibits leveranse er et prosjektskur som skal gjennomføres på Stakkevollan (klubben) lørdag 23. november fra klokka Her gjør Tvibit innholdet, mens rekruttering og praktiske forberedelser/fasilitering gjøres av klubben (v/jonny). Kurset vil fokusere på metoder og verktøy for å gjøre ideer virkelig, samt at man også kan ha fokus på idéutvikling hvis det viser seg at man ønsker flere/andre ideer enn det som kom fram på innspills konferanse. Ønskelig antatt deltakere er ca. 20 ungdommer. Vi anbefaler at elevrådet involveres sterkt i rekrutteringen av deltakere til kurset. Hvis det viser seg vanskelig å rekruttere deltakere til kurset, forslår vi å gjøre prosjektkurset kun for elevrådet (med varaer). Det er en forutsetning for at prosjektkurset skal gjennomføres, at det er 15 påmeldte en uke innen kurset. Utfordringer: Underveis i arbeidet med å planlegge prosessen dukket det opp en utfordring i forhold til tidsbruk og skolen/rektor. Onsdager er elevene på Grønnåsen egentlig ferdig klokka mens vår prosess hele tiden hadde tatt utgangspunkt i en tidsramme på 6 timer ( ). Hadde skolen vært mer på banen og sett verdien av at ungdommene deltok på denne prosessen, ville man kunne gitt elevene avspasering fra klokka , og sikret at alle ble igjen til dagens slutt. Slik det ble nå var det uavklart hvor mange som ville være igjen til etter lunsj klokka 13.00, samt at prosesslederne ikke hadde noen myndighet til å beordre elevene til å bli værende hele dagen. Det ble heller ikke ført 13

15 fravær og man ingen sanksjonsmuligheter overfor de som valgte å forsvinne klokka Dette ble urettferdig for de elevene som faktisk var med på hele dagen. Vi anslår at omtrent elever ikke fulgte opplegget ut hele dagen. Resultat/oppfordring til veien videre: Det viktigste nå er å sikre at man tar engasjementet fra ungdommene på alvor og følger dette aktivt opp med en gang. Videre ser vi for oss at det ville vært hensiktsmessig å benytte elevrådet som en ressursgruppe i prosjektet videre, vi så at disse fikk eierskap til prosessen og metodene og det er viktig å ivareta dette. Det blir viktig å holde en god dialog mellom elevråd, skole, fritid og bydelsråd, og kanskje ta en runde for å avklare ansvarsforhold og arbeidsoppgaver dere i mellom i det videre arbeidet. Hvis dere ønsker representanter fra ungdommene inn i Bydelsrådet og i det praktiske arbeidet på klubben, må man tenke gjennom og være tydelig på hvordan dette konkret kan gjøres. Det må sikres at dette ikke blir «passiv medvirkning» for ungdommene sin del, men at de er en del av et team som også er direkte involvert i avgjørelser/medvirkning. Konkrete tips til hva man kan gjøre for å øke deltakelsen og bruken av klubben på Stakkevollan: - Gjennomføre jevnlige fellesmøter på klubben (husmøter) - Lage et «klubbråd» - Ha Åpent Hus for å vise fram aktiviteter og muligheter - Mat funker alltid bra - Konserter - Konkurranser 14

16 15

17 16

18 17 10 Barneombudets eksperthåndbok

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

Rådgiver forebyggende barnevern Wenche Figenschow, Forebyggende helsetjenester, Tromsø kommune V. Prosjektrapport

Rådgiver forebyggende barnevern Wenche Figenschow, Forebyggende helsetjenester, Tromsø kommune V. Prosjektrapport Rådgiver forebyggende barnevern Wenche Figenschow, Forebyggende helsetjenester, Tromsø kommune V Prosjektrapport Åpen barnehage i Familiens Hus utvikling og utprøving av planverktøy 2011 Familiens Hus

Detaljer

Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune

Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune Øykommune 4 lokalsamfunn - Havøysund størst 1241 innbyggere/ 240 < 20 år 4 skoler 1 med fastlandsforbindelse 1 barnehage (41 barn) Fiskeriindustrien er

Detaljer

Velkommen til klassedebatt!

Velkommen til klassedebatt! Velkommen til klassedebatt! UngMed varer fra januar til april Klassedebatter Skolekonferanser Grorud ungdomskonferanse Elevrådskurs Fritidskonferansen Eksempel på saker Mangfold: Kulturdag/uke Nærmiljø:

Detaljer

Demokratiprogram for barn og unge

Demokratiprogram for barn og unge Demokratiprogram for barn og unge Vedtatt av bystyret 27. mai 2014 FORORD Demokratiprogrammet skal styrke barn og unges deltakelse samt innflytelse i saker som påvirker deres oppvekst og levekår. Gjennom

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner»

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner» «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» Barn og unge har rett til å bli hørt. Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å høre på dem. Ungdommens uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010

Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010 Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010 Faglig rapport -for tildelte folkehelsemidler gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite Målsetning: Målsetning hentet ut

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Sluttrapport Bridge for Livet

Sluttrapport Bridge for Livet Sluttrapport Bridge for Livet Prosjektnummer 2013/3/0346 Forord Brigde for livet prosjektet har vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har vart fra oktober 2014 til desember 2015. I prosjektet er Briskeby

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 29.01.2014 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Felles formannskapsmøte Hol kommune Ål kommune Gol kommune Hemsedal kommune Flå kommune Nes kommune 7. november 2014

Felles formannskapsmøte Hol kommune Ål kommune Gol kommune Hemsedal kommune Flå kommune Nes kommune 7. november 2014 Kommunereformen Felles formannskapsmøte Hol kommune Ål kommune Gol kommune Hemsedal kommune Flå kommune Nes kommune 7. november 2014 Tidsplan Kl. 0900 0915 Fylkesmann Helen Bjørnøy: «I lys av kommunereformen,

Detaljer

Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse. Seniorrådgiver Eivind Bratsberg

Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse. Seniorrådgiver Eivind Bratsberg Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse Seniorrådgiver Eivind Bratsberg På leting etter en ny felles legalitet Finnes det en overordnet legalitet som sikrer innsats for hele barnet, både for spesielle

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i nord Samling 2 27.- 28. januar 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Norges viktigste ressurs Vår viktigste ressurs Tilbakeblikk 2014 Hva gjør vi i Oppstart Kartlegging,

Detaljer

May-Tove Lilleng, Ellen Beate Jensen Lundberg, Sigmund Steinnes Maria Figenschau 2011/3668-5 08.11.2011

May-Tove Lilleng, Ellen Beate Jensen Lundberg, Sigmund Steinnes Maria Figenschau 2011/3668-5 08.11.2011 Storfjord kommune Kulturkontoret Notat Til: Fra: May-Tove Lilleng, Ellen Beate Jensen Lundberg, Sigmund Steinnes Maria Figenschau Referanse 2011/3668-5 08.11.2011 Dato Møteprotokoll - Ungdomsrådet 27.

Detaljer

Sjumilsstegserfaringer

Sjumilsstegserfaringer ØSTFOLD 5.-6.juni 2014 Sjumilsstegserfaringer Hva har vi fått til? FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg Art. 18, 26 og 27 Steg 3 Særskilt vern og støtte

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Alle barn og unge i Aremark skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt

Alle barn og unge i Aremark skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt Alle barn og unge i Østfold skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt Alle barn og unge i Aremark skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt Barn og unge skal ha rett hjelp til rett tid tidlig innsats

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i Oslo Samling 2 3.- 4. mars 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Norges viktigste ressurs Vår viktigste ressurs Tilbakeblikk 2014 Hva gjør vi i Oppstart Kartlegging,

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høringssvar - Høring av rapport fra Tvibit ungdomshus - Nasjonalt kompetansesenter

BARNEOMBUDET. Høringssvar - Høring av rapport fra Tvibit ungdomshus - Nasjonalt kompetansesenter BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00452-2 Thomas Wrigglesworth 008;O;KFM 5.4.2013 Høringssvar

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Storfjord kommune Kulturkontoret

Storfjord kommune Kulturkontoret Storfjord kommune Kulturkontoret Notat Til: Fra: May-Tove Lilleng, Sigmund Steinnes, Ellen Beate Jensen Lundberg Maria Figenschau Referanse 2011/3668-19 13.04.2012 Dato Møteprotokoll - Ungdomsrådet 13.

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis.

Barnekonvensjonen i praksis. Selvhjelpspakken Barnekonvensjonen i praksis. Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, som handler om hvordan FNs barnekonvensjon (BK) barnas grunnlov, kan flyttes

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Bakgrunn Nordland fylkeskommune starter høsten 0 prosessen med å revidere samarbeidsavtalene med kommunene om folkehelsearbeidet. I den anledning gjennomførte Folkehelseavdelingen

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III 1. Visjoner FNs barnekonvensjon er det bærende regelverket for lokale myndigheters planlegging, analyser av og igangsetting av nødvendige tiltak for barn og ungdom.

Detaljer

Barns rett til deltakelse og medvirkning - FNs barnekonvensjon

Barns rett til deltakelse og medvirkning - FNs barnekonvensjon Kirsten Sandberg Barns rett til deltakelse og medvirkning - FNs barnekonvensjon Fylkesmannen i Telemark, Skien 24.11.15 Tverrfaglig samarbeid til barnets beste Retten til deltakelse er et av barnekonvensjonens

Detaljer

Årsmelding for 2008-09

Årsmelding for 2008-09 Årsmelding for 2008-09 MANDAL BU - ÅRSMELDING FOR SKOLEÅRET 2008-09 Årsmeldingen er utarbeidet av leder Sara Sandvik Johansen og nestleder Anette Larsen og godkjent i BU møte 25. mai - 09. Helt i begynnelsen

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste

Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste Hovedfokus: «FNs barnekonvensjon skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger fra myndighetene.» FNs barnekonvensjon

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Ressursgruppen har bestått av 10 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune (Vedtatt i FAU-styret 30/1-2013) 1 Foreldrerådet Alle foreldre, som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for

Detaljer

2015/1345-5 30.11.2015. Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015

2015/1345-5 30.11.2015. Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015 Storfjord kommune Kulturkontoret Notat Til: Fra: Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng Maria Figenschau Referanse 2015/1345-5 30.11.2015 Dato Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015 Tid og

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland.

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Hovedtema: Hva er virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer overfor

Detaljer

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern»

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015 «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» oktober 2014 2 Bakgrunn Barneombudets hovedprosjekt sommeren 2014 høsten 2015 er tvangsbruk

Detaljer

Folkehelsearbeid og barns medvirkning

Folkehelsearbeid og barns medvirkning Folkehelsearbeid og barns medvirkning Seniorrådgiver Anette Storm Thorstensen, Barneombudet Sarpsborg 26.08.2008 Barnekonvensjonens grunnprinsipper Artikkel 3 barnets beste Artikkel 12 retten til medvirkning

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Modell for tverrfaglig tidlig innsats overfor barn i barnehage

Modell for tverrfaglig tidlig innsats overfor barn i barnehage Modell for tverrfaglig tidlig innsats overfor barn i barnehage Beskrivelse av lokal variant av Kvellomodellen i Tromsø kommune. 8 barnehager er til enhver tid inne i arbeidsmodellen. Det gjennomføres teoriundervisning,

Detaljer

Sjumilsstegserfaringer

Sjumilsstegserfaringer MØRE og ROMSDAL 2014 Sjumilsstegserfaringer Hva har vi fått til? FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg Art. 18, 26 og 27 Steg 3 Særskilt vern og støtte Art.

Detaljer

Av Harald Fåkvam og Peter L. Lawrence MEDVIRKNING I VEFSN

Av Harald Fåkvam og Peter L. Lawrence MEDVIRKNING I VEFSN Av Harald Fåkvam og Peter L. Lawrence MEDVIRKNING I VEFSN Harald Fåkvam SLT-koordinator/Barnas talsperson Peter L. Lawrence Leder Vefsn ungdomsråd «Gjør som gullfisken» FNs Barnekonvensjon artikkel 12:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid.

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. PROSJEKT-BESKRIVELSE RIVERSIDE-PROSJEKTET Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. Oslo 17.12.2000 INNLEDNING

Detaljer

TILSKUDDSKONFERANSE. Ellen Gjeruldsen. Fylkesmannen i Rogaland 14. januar Rådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

TILSKUDDSKONFERANSE. Ellen Gjeruldsen. Fylkesmannen i Rogaland 14. januar Rådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet TILSKUDDSKONFERANSE Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Ellen Gjeruldsen Rådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet NYTT FRA BUFDIR Informasjon om: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Saksframlegg PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner den framlagte planen. Saksfremlegg - arkivsak 07/33304 1 Bakgrunn I

Detaljer

BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969.

BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969. + BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969. + Ungdommens fylkesting Buskerud Metode Vi snakket med mange ungdommer om høringen og alle sa de synes det var viktig.

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

BEMANNING. Daglig leder 50% Arr. Ansvarlig, Musikkfest Trondheim 40% Styreleder, aktiv i prosjektarbeid

BEMANNING. Daglig leder 50% Arr. Ansvarlig, Musikkfest Trondheim 40% Styreleder, aktiv i prosjektarbeid TKN HVA OG HVEM? 1. En paraply for et bredt fritidskulturliv, med en langsiktig samarbeidsavtale med Trondheim kommune 2. Høringsorgan for alle nye tiltak og strukturer som berører kulturen i kommunen

Detaljer

Samarbeid med andre aktører, hvilken gevinst kan det gi?

Samarbeid med andre aktører, hvilken gevinst kan det gi? Samarbeid med andre aktører, hvilken gevinst kan det gi? 14. november 2012 Prosjektets resultatmål Prosjektet skal identifisere hvilken kompetanse som trenger, utarbeide og fremlegge en overordnet kompetanseplan

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014 Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater Drammen, 30. januar 2014 1 Om prosjektet Tittel: Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i sør Samling 2 3.- 4. februar 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Norges viktigste ressurs Vår viktigste ressurs Tilbakeblikk 2014 Hva gjør vi i Oppstart Kartlegging,

Detaljer

Dokumentasjon, fremstilling og formidling

Dokumentasjon, fremstilling og formidling Dokumentasjon, fremstilling og formidling En introduksjon Hva er barn og unges interesser? De fysiske løsninger l som best tjener og legger til rette for et utemiljø som er tilpasset barn og unge behov

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

EVALUERING AV KAMERATSTØTTE- ORDNINGEN

EVALUERING AV KAMERATSTØTTE- ORDNINGEN EVALUERING AV KAMERATSTØTTE- ORDNINGEN Av Knut Aarvak Fredrikstad desember 2002 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR 35.02 ISBN nr: 82-7520-470-4 ISSN nr: 0803-6659 Rapporttype: Oppdragsrapport Rapporttittel:

Detaljer

Mer muskler til helse og omsorg

Mer muskler til helse og omsorg Mer muskler til helse og omsorg Et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med : Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsø og Harstad kommune, NAV Tromsø, NAV Harstad, KS Karriere Troms, Fagforbundet Prosjektperiode:

Detaljer