IS-1202 Tipshefte. Tilrettelegging av fysisk aktivitet for mennesker med. psykiske lidelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IS-1202 Tipshefte. Tilrettelegging av fysisk aktivitet for mennesker med. psykiske lidelser"

Transkript

1 IS-1202 Tipshefte Tilrettelegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser

2 Men fremfor alt, tab ikke lysten til at gå. Hver dag går jeg meg til mitt daglige velbefindende og fra enhver sykdom. Jeg har gått meg til mine beste tanker, og kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå den av seg. Søren Kierkegaard

3

4 3 Forord Dette tipsheftet er laget for dere som vil sette i gang tilbud om fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser. Heftet gir en kort innføring i hvordan man kan planlegge og tilrettelegge mosjonsaktiviteter for denne gruppen. Det er i de senere årene blitt forsket mye på helsegevinstene av en aktiv livsstil. Vi kan slå fast at regelmessig fysisk aktivitet har positiv effekt både i forebygging og i behandling av en rekke av våre livsstilssykdommer. Allerede for 20 år siden mente man å kunne påvise at fysisk aktivitet var gunstig for den psykiske helsen. Siden den gang har det vært en økende interesse for verdien av fysisk aktivitet i det psykiske helsearbeidet. Dokumentasjonen viser nå at fysisk aktivitet bør ha en selvskreven plass i behandling av psykiske lidelser. De fleste av oss opplever også intuitivt at bevegelse er godt både for den fysiske og psykiske helsen vår. I behandlingen av psykiske lidelser har man bare i relativt liten grad benyttet seg av de helsebringende effektene fysisk aktivitet gir. For mange med psykiske lidelser, spesielt i institusjon må vi nok erkjenne at hverdagen kan preges av kaffe, tobakk, medikamenter, mat og mye stillesitting. Nettopp derfor er mennesker med psykiske lidelser en spesielt sårbar gruppe for å pådra seg lidelser knyttet til en usunn livsstil. Her har tjenesteapparatet en viktig forebyggende oppgave foran seg! I Opptrappingsplanen for psykisk helse Sosial- og helsedirektoratets forslag til tiltak vektlegges en styrking av tiltak som tar sikte på å fremme en mer systematisk bruk av fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid. Vi håper dette tipsheftet kan være til hjelp og inspirasjon for dere som vil bidra i arbeidet. Tipsheftet er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Norges idrettsforbund og Olympiske Komité. Idrettskonsulent Toril Moe, Aker Universitetssykehus, har også bidratt i arbeidet. Lykke til med tilretteleggingen! Bjørn Inge Larsen Direktør Gunn-Elin Aa Bjørneboe divisjonsdirektør

5 4 Innholdsliste Psykiske lidelser og fysisk aktivitet... 5 Hvem kan bidra i tilretteleggingen?... 6 Hvordan rekruttere deltakere?... 8 Tips for gjennomføringen... 9 Instruktørrollen Motivering av deltakerne Aktivitetsforslag Aktuelle prosjekter Reisemål Videreutdanning i fysisk aktivitet som integrert behandlingsform i psykiatrien Økonomi og finansiering Oversikt over brukerorganisasjoner Litteraturliste Anbefalt litteratur... 16

6 5 Psykiske lidelser og fysisk aktivitet Mange opplever å få psykiske problemer eller en psykisk lidelse i løpet av livet. Mest vanlig er depresjoner, angstlidelser og misbruk/avhengighet av rusmidler. En mindre andel sliter med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og manisk-depressiv lidelse. Det har vært gjort atskillig for å forbedre tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser. Likevel er det mye som tyder på at samfunnet vårt i liten grad har klart å legge til rette for å ivareta denne gruppas behov for fysisk aktivitet. Det er dokumentert at mennesker med psykiske lidelser er i dårligere fysisk form enn befolkningen for øvrig. Det skyldes blant annet fysisk inaktivitet. I flere undersøkelser er det dessuten påvist at fysisk inaktive har større sjanse for å utvikle depresjoner enn fysisk aktive ( Rapport nr 2/2000, SHdir). Depresjon forventes å være den største årsak til sykdomsbelastning i den vestlige verden i 2020! (WHO-rapport, 2002) Effekter av fysisk aktivitet Det er velkjent at fysisk aktivitet har mange positive helsegevinster. Bevegelse er en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevleser. Fysisk aktivitet påvirker humøret, gir energi, reduserer stress og bedrer forholdet til egen kropp. Regelmessig aktivitet bedrer den fysiske formen og gjør oss mer rustet til å mestre hverdagens Alle voksne mennesker anbefales å være fysisk aktive minst 1/2 time hver dag! krav og utfordringer. Effekten av fysisk aktivitet som behand lingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert ved milde til moderate former for depresjon. Her har fysisk aktivitet vist seg å være et like godt alternativ som de tradisjonelle behandlingsformene (Martinsen, 2000) Fysisk aktivitet et bidrag til et bedre liv Mange personer med psykiske lidelser har lett for å trekke seg tilbake og/eller har vanskelig for selv å fylle hverdagen med et meningsskapende innhold. Aktiviteter sammen med andre vil være en positiv arena for sosialt fellesskap og vil kunne styrke den enkeltes muligheter til å delta på andre arenaer. Beskjeder og instrukser krever oppmerksomhet og tilstedeværelse, og Fysisk aktivitet er et enkelt og billig tiltak som er effektivt ved forebygging og behandling av psykiske lidelser! konsentrasjon blir rettet mot selve aktiviteten. Parallelt med at det sosiale nettverket utvides, opplever mange å få styrket selvbildet gjennom fysisk aktivitet. Fysisk utfoldelse fører også til naturlig tretthet og kan redusere behovet for avslappende medikamenter.

7 Hvem kan bidra i tilretteleggingen? Alle med engasjement kan ta initiativ til å lage et tilpasset aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser. Tiltaket vil imidlertid stoppe fort opp dersom alt står og faller på noen få ildsjeler. Erfaringer viser at et forpliktende samarbeide med konkrete avtaler mellom flere aktører er avgjørende for å lykkes over tid (Rapport- Økt fysisk aktivitet i psykiatrien , 2001). Samarbeidet må bygge på felles og oppnåelige mål! Brukerne og brukerorganisasjonen For å kunne tilrettelegge et godt aktivitetstilbud bør brukerne involveres helt fra starten. Bruker organisasjonene har en god oversikt og kontakt med målgruppen og vil være nyttige for å få kunnskap om hva slags aktivitetstilbud brukerne foretrekker. Offentlige tjeneste Helsepersonell som har jevn kontakt med mennesker med psykiske lidelser, får ofte en avgjørende rolle for å motivere brukerne til aktivitet. Initiativet til å starte en aktivitet kommer gjerne fra ildsjeler i personalgruppen som er interessert i og har kunnskap om effekten av fysisk aktivitet. Mange sykehus har også egne fritidsledere/ idrettskonsulenter som har et spesielt ansvar for dette. Det er viktig med bred enighet i hele personalgruppen dersom et tiltak med fysisk aktivitet skal lykkes og bli et varig tilbud. Det forutsetter at tilbudet kan videreføres utenfor tjenesteapparatet. Kultur- og fritidsetaten har tilskuddsordninger, oversikt over alle frivillige organisasjoner og disponerer de fleste anleggene i kommunen. Kommunen kan derved sørge for at lag som organiserer aktiviteter for målgruppen, sikres tilstrekkelig anleggstid ute og inne. Enkelte kommuner har fritidskonsulenter som jobber spesielt med tilrettelegging av aktiviteter for mennesker med psykiske lidelser. Kommunens støtte kontakter bør motiveres til å støtte/oppmuntre pasienter til en aktiv

8 7 hverdag og gjerne være en døråpner til å ta del i ulike aktiviteter. Flere av fylkeskommunenes idrettsavdelinger organiserer fylkesarrangementer med sommer- og vinteraktiviteter særlig tilrettelagt for mennesker med spesielle behov. Helsetjenesten tar i en del kommuner ansvar for å opprette et aktivitetstilbud spesielt tilpasset mennesker med psykiske lidelser. Kommunen kan bidra med tilrettelegging for deltakelse gjennom ledsagertjeneste, transportordninger og informasjon. Sosial- og helse etaten i kommunen vil ha oversikt og kunnskap om målgruppen. Idrettslag, frivillige organisasjoner og frivillighetssentraler Det lokale idrettslaget, turlaget eller andre frivillige organisasjoner og foreninger har erfaring med å organisere aktiviteter. Det er flere muligheter dersom man ønsker aktivitet gjennom en lokal forening: Enkeltpersoner eller grupper kan meldes inn i et idrettslag og delta på lik linje med de øvrige medlemmene, eventuelt sammen med støttepersoner. Det kan opprettes egne grupper for mennesker med psykiske lidelser. Det er mulig å melde seg på i bedriftsidrettsserien og trene på egen hånd. Idrettsrådet i kommunen eller idrettskretsen i fylket kan gi en oversikt over lokale idrettslag. Dersom det ikke allerede eksisterer et tilbud som passer for målgruppen, kan dere be om et samarbeide for å få i gang en aktivitet. Ofte kan idrettslaget stille med støttekontakter, fritids assistenter eller tilsvarende. Det er dessuten mulig å danne en egen idrettsforening med de rettigheter, plikter og stønadsberettigelse det medfører. En slik forening kan være åpen for alle som måtte ønske å delta på brukernes premisser. Ta kontakt med idrettskretsen for å få informasjon om hvordan dette skal gjøres. Frivillighetssentralene kan være en viktig samarbeidspartner for å lede og koordinere tilbud. De kan være behjelpelige med å drive egne grupper eller å bidra med å samordne for eksempel lokaler, ledsagerer og transport. I mange kommuner er det allerede startet opp en rekke aktiviteter der frivillige leder friluftsgrupper og salaktiviteter for mennesker med psykiske lidelser. En oversikt på frivillighetssentraler finner du på: Frivillige og humanitære organisasjoner ønsker i mange tilfeller å bidra til å organisere aktiviteter. Mange av disse driver et arbeid som inkluderer fysisk aktivitet, i noen kommuner spesielt tilrettelagt for denne brukergruppen.

9 8 Hvordan rekruttere deltakere? Her følger en liste på rekrutteringsmetoder som er verdt å forsøke: Benytt brukerorganisasjonene til å informere om tilbudet Ta en direkte henvendelse til brukerne gjennom institusjonen, dagsenteret, poliklinikken eller andre kanaler Lag plakater og heng dem opp på offentlige steder. Lag brosjyrer som kan legges ut på legekontorer, apotek, sosialkontor, poliklinikk og lignende. Bruk mediene. Få lokalavisen til å lage en reportasje om tilbudet og eventuelt intervjue en deltaker. Etabler et personlig kontaktnett i behandlingsapparatet og blant andre aktuelle samarbeidspartnere som kan være med på å ufarliggjøre tilbudet. Bruk «jungeltelegrafen» og «ryktebørsen». Markedsfør tilbudet gjennom kommunens internettsider.

10 9 Tips for gjennomføringen I den grad det er mulig inkludere deltakerne i valg av aktiviteter og programmet for aktivitetsgruppen å ha ansvaret for tilretteleggingen gjennomføringen av aktiviteter; oppvarming, uttøying med mer å være støttespillere for hverandre Legg opp til enkle, morsomme og trygge aktiviteter som krever lite utstyr. Det bør legges vekt på lavterskelaktiviteter for å engasjere de mest inaktive. Samtidig bør det være muligheter for å delta i mer krevende aktiviteter som f.eks. aerobic, jogging og ballspill. Ulike former for fysisk aktivitet viser seg å gi like gode psykologiske virkninger. Man trenger ikke å bedre kondisjonen for å få positiv effekt på den psykiske helsen. Deltakerne vil ha forskjellig aktivitetserfaring og enkelte vil nok være i dårlig fysisk form. Det bør velges aktivitetsformer som kan tilpasses den enkeltes yte- og mestringsevne, og samtidig legges opp til progresjon. Mange vil trenge tid til å bli kjent med kroppen sin og dens fysiologiske reaksjoner på trening. Det er nødvendig å påpeke at pulsøkningen som kommer under aktivitet er en helt naturlig fysiologisk reaksjon som kan forveksles med angstsymptomer. Det er viktig med ressurspersoner/forbilder som kan motivere og trekke med seg deltakere, spesielt i startfasen. Benytt personalet og andre (støttekontakter, pårørende) som støttespillere og innhent eventuelt nødvendig informasjon fra dem. Lag en brosjyre hvor nødvendig informasjon, rettigheter og krav for å delta på treningen er listet opp. Treneren og ledsagerne bør bruke treningstøy og delta aktivt i timene. Legg vekt på det sosiale. Sett gjerne av tid til sosialt samvær i etterkant av aktiviteten.

11 10 Instruktørrollen Det er en fordel dersom instruktøren har erfaring med igangsetting av fysisk aktivitet. Det viktigste er imidlertid at han/hun klarer å aktivisere gruppen, har gode sosiale egenskaper og kan skape et inkluderende og trygt miljø! Som instruktør blir man et forbilde både for brukerne/pasientene og de øvrige som følger opp treningen. Det forventes at man planlegger, setter opp realistiske mål med treningen, tilrettelegger, gjennomfører og evaluerer aktiviteten. Mest brukt instruksjonsmodell er vise/forklare. Også følg meg / apemodellen er relevant å benytte. Husk at dette er en gruppe hvor hver og en trenger og krever oppmerksomhet. Prøv derfor å ta hensyn til alle, ikke utsett noen for ubehagelige situasjoner og unngå å peke ut enkelt personer. Gi alltid klare beskjeder og positiv feed-back både kollektivt og individuelt uten å overdrive. Faste rammer og klare avtaler under selve aktiviteten gir trygghet og forutsigbarhet. Av den grunn kan det være en fordel å benytte samme treningsopplegg over en lengre periode. Motivering av deltakerne Erfaringsmessig vil halvparten av de som begynner på et aktivitetstilbud, slutte innen et halvt års tid. Det er derfor å forvente at en del vil falle fra, og tiltaket bør ikke anses som mislykket av den grunn. For å beholde flest mulig, bør det legges stor vekt på oppfølging og motivering. Her følger noen gode råd: Begynn motiveringsarbeidet i god tid før trening Innfør faste rutiner for oppmøte og avreise dersom det er aktuelt Godta ikke et nei uten videre, foreslå at personen kan være med og se på Legg vekt på lystbetonte aktiviteter og fokuser på bevegelsesgleden Gi mye ros og oppmuntring Snakk om treningen i etterkant, bearbeid opplevelsene, både de positive og negative Vis at du tar aktiviteten seriøst gjennom god planlegging og organisering Bruk større arrangementer og «happeninger» som motivasjon for treningen

12 11 Informer brukerne om at fysisk aktivitet kan være et supplement/alternativ til annen behandlingsmetode Benytt ulike former for belønning; registrer; - belønning til de med best fremmøte lodd til de fremmøtte T-skjorter, treningseffekter til de som møter frem Oppmuntre deltakerne til å registrere hva de gjør av aktiviteter, også utenom treningen Bruk av enkle tester kan være en god motivasjon og et redskap for at deltakerne selv skal registrere hva som skjer Aktivitetsforslag I tilretteleggingen av fysisk aktivitet kan det være greit å ha ulike aktivitetstilbud å tilby brukerne. Her følger noen forslag på lavterskelaktiviteter som lett kan gjennomføres og som ikke krever mye tilrettelegging og utstyr. En mer inngående beskrivelse av aktivitetsformene og tips til ulike aktiviteter vil finnes i anbefalt litteratur. Gåturer/friluftsliv Å gå tur er en ypperlig form for bevegelsestilvenning for de fleste mennesker. Aktiviteten er kjent og naturlig, og er ikke forbundet med noe prestasjonskrav. Sosial kontakt og en avslappet stemning skapes lett gjennom mosjonsformen som også gir frisk luft, avkobling og naturopplevelser. Gjennomføringen kan skje i store og små grupper eller individuelt. Det kan være motiverende å gå til et sted hvor man kan sitte ned, få noe å spise/drikke og slå av en prat! Noen kombinerer gåturer med en historievandring. For enkelte kan jogging være et alternativ til gange. Den Norske Turistforening har et stort tilbud av turer, også enkelte steder lokalt. For nærmer informasjon: Stavgang er blitt en populær aktivitet. Norges mosjon og bedriftidrettsforbund har mye informasjon om denne treningsformen og holder også kurs. Vannaktiviteter Vann har fra gamle tider av blitt ansett som positivt for sinnets helse. Mange opplever at det å være i vannet er motiverende i seg selv, og stimulerer til aktivitet, lek og spontanitet. På grunn av oppdriften føler mange seg lettere i vann og en del bevegelser blir lettere, dette vil kunne gi en god følelse. Det at vannet skjuler kroppen kan også gjøre at man føler seg friere til å bevege seg. Øvelser i vann gir gode muligheter for sosial kontakt, og fysisk nærkontakt kan oppleves mer akseptabelt og ufarlig under vannøvelser.

13 12 Aktiviteter i sal Danseaktiviteter Dans er en aktivitet som de fleste har forsøkt i en eller annen form. Mange har opplevd hvor glad man kan bli av å danse og hvor levende man føler seg. Dans er en strukturert samværsform, der de fleste naturlig tillater mer kroppskontakt og berøring. Den uformelle kontakten som oppstår under dansen, kan gi gode opplevelser, anerkjennelse og tilhørighet. Innlæring av ulike bevegelsesmøstre til forskjellige rytmer krever dessuten konsentrasjon. En effektiv dansetime vil samtidig kunne bedre kondi sjonen og styrke muskulaturen. Ulike aktiviteter i sal gir mulighet til variert og morsom trening. Det kan være ballspill (volleyball, fotball, innebandy o.l.) eller generelle bevegelsesaktiviteter som styrketrening, stafetter og leker. I slike aktiviteter innøves koordinasjon, reaksjon og samhandling med andre. Konkurranseaspekt gir spenning og engasjement som kan være motiverende. Her deler man seier og nederlag med gruppen, og det er lett å føle seg som en del av fellesskapet. For å få aktivitetstips, ta gjerne kontakt med de enkelte særforbundene innenfor idretten. Mange av forbundene har aktivitetshefter. For nærmere informasjon: Arrangementer Det finnes flere arrangementer som er særlig tilrettelagt for mennesker med psykiske lidelser. Slike arrangementer kan være motiverende kortsiktige mål. Eksempler på slike arrangementer er: Gaustadløpene (Oslo), Sommerfestivalen (Tromøya), Skifestivalen (Geilo), Leva livet (Bjorli), Nordnorsk skifestivalen (Bardufoss). St Hansløpet (Dikemark og Modum).

14 13 Det er vanlig at lokale idrettslag og foreninger har turmarsjer, løp og andre aktiviteter som egner seg godt for alle grupper i samfunnet. Det er derfor viktig å følge med i lokalpressen og benytte arrangementer i lokalmiljøet som er åpne for alle. Aktuelle prosjekter Det finnes flere modeller der fysisk aktivitet systematisk blir benyttet som en ressurs for å bedre den psykiske helsen. Nedenfor følger noen eksempler som viser ulike måter å organisere slike prosjekter på. Frisklivssentralen i Modum Frisklivsentralen i Modum kommune har som mål å skape interesse for og gode holdninger til fysisk aktivitet hos alle bosatt i Modum. Her fokuseres det på lavterskelaktiviteter. Spesielt har det vært jobbet med sykemeldte som har fått friskliv-resept fra fastlege til trimgruppe, med personlig oppfølging. I tillegg har bedrifter, pensjonister, psykiatriske pasienter og inaktive voksne deltatt i aktivitetstilbudet. For nærmere informasjon ta kontakt med friskleder Frøydis Lislevatn på tlf: eller besøk hjemmesiden: Aktiv på dagtid (APD) «Aktiv på dagtid» er et lavterskeltilbud til alle mellom 18 og 65 år som er trygdet og bosatt i Oslo. Tilsvarende tilbud finnes også i andre byer. Målet er å motivere mennesker til deltakelse, skape positive holdninger til aktivitet og oppmuntre til sosialt samvær. «Aktiv på dagtid» ledes av Oslo idrettskrets og støttes av Oslo kommune. «Aktiv på dagtid» tilrettelegger vann aktiviteter, «kom i gang»-grupper, aerobic og ulike trimgrupper, turgrupper, aktiviteter i helse studio, klatring og ulike ball aktiviteter. I økende grad benytter personer med psykiske lidelser seg av tilbudet. Ledsagere/støtte kontaker kan delta sammen med deltakerne. Nærmere informasjon om prosjektet kan fås på tlf: og (Jane Hallstrøm, prosjekt leder) eller (Toril Moe, medlem i styringsgruppen). Prosjektet Fysisk aktivitet- behandlingsmetode for personar med rusproblem og psykiske lidingar Førde sentralsjukehus og Sogn og Fjordane Idrettskrins samarbeider om prosjektet som har til formål å systematisk benytte fysisk aktivitet og friluftsliv i ettervern av denne pasientgruppen. En viktig del av prosjektet er utdanning av treningskontakter som er en utvidelse av støtte kontaktfunksjonen. Treningskontaktene får innføring i både psykiatri og rusfaglig forståelse samt teoretisk og praktisk kunnskap i treningsarbeid/tilrettelegging. Nærmere informasjon kan fås hos prosjektleder Atle Skrede på tlf /

15 14 Prosjektet Fysisk aktivitet som en del av behandlingen i psykiatrien Norges Idrettsforbund og Troms idrettskrets er i gang med videreføring av prosj ektet som startet opp i Målet er å samarbeide med utvalgte kommuner, institusjoner, dagsentre, idrettslag og interesseorganisasjoner for å tilrettelegge for nye tilbud med fysisk aktivitet for målgruppen. For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med: Roald Nyborg tlf Aktiv psykiatri i Åmot Prosjektet vil skape et nettverk i Åmot kommune som skal kunne gjennomføre utendørsaktiviteter vinterstid på Skramstadseter Fjellstue på Rena for personer med psykiske lidelser. Nettverket vil bestå av psykiatrisk sykepleiertjeneste i Åmot kommune, driftsselskapet bak fjellstuen, og andre interesserte organisa sjoner. Aktivitetsdagene skal anses som en del av den totale behandlingspakken hos den enkelte deltaker. For nærmere informasjon ta kontakt med Susanne Frenningsmoen tlf: Aktivitetsukene på Guriset Idrettsavdelingen i Hordaland fylkeskommune nedsatte tidlig på 90-tallet en bredt sammensatt samarbeidsgruppe som har arbeidet med å utvikle og fremme aktivitetstilbud for personer tilknyttet psykiatrien i Hordaland. Hovedmålet er økt bruk av fysisk aktivitet innen psykisk helsearbeid i Hordaland, både i behandlingsøyemed og som fritidsaktivitet/rekreasjon. Et av tiltakene har fra 1993 vært vinteraktivitetsuker på Guriset (Golsfjellet). Responsen har vært stor og man har derfor utvidet tilbudet til å gå over flere uker hver vinter, og til sommer aktivitetsuker. Kontakt idrettsavdelingen i Hordaland Fylkes kommune for nærmere informasjon. Reisemål Følgende steder har tilrettelagte aktiviteter for mennesker med psykiske lidelser: Eidene (Verdens Ende, utenfor Tønsberg) Haraldvangen, Hurdal Merket, Valdres Øverby helsesportsenter

16 15 Videreutdanning i fysisk aktivitet som integrert behandlingsform innen psykisk helsevern Aker universitetssykehus HF, Klinikk for psykiatri, og høgskolen i Hedmark er i gang med en videreutdanning for trenere/helsepersonell som tilrettelegger fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser. Utdanningen er et deltids studium over ett år som gir 30 studiepoeng. For mer informasjon, ta kontakt med Toril Moe, tlf eller Økonomi og finansiering Fordi målgruppen har større behov for tilrettelegging, er det viktig å avsette nok ressurser både i form av økonomi og kompetanse. Det er flere muligheter for å få økonomiske midler til å igangsette aktivitetstilbud. Mange kommuner yter tilskudd gjennom kulturetaten til idrettslag som tar ansvar for fysisk aktivitet for særskilte grupper. Øremerkede tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene kan brukes til dette formålet (Rundskriv IS-1/2004). Fylkeskommunene mottar overføringer som kan tildeles idrettslag som gir tilbud til særskilte grupper. Det er store forskjeller når det gjelder praksis for slik tildeling. Fylkesmannen ved helseavdelingen, kan tildele midler knyttet til fysisk aktivitet for denne gruppen. Helse og rehabilitering er en stiftelse som tildeler midler til humanitære og frivillige organisasjoner for konkrete prosjekter. For nærmere informasjon: Stiftelsen Helse og rehabilitering, tlf Helseforetakene har mulighet til å prioritere øremerkede midler til dette formålet. Idrettsrådene deler hvert år ut aktivitetsmidler til alle idrettslag. Grupper med spesielle behov er prioriterte mottakere. For nærmere informasjon kontakt idrettsrådet i kommunen. Det er også mulig å søke om støtte fra ulike legater.

17 16 Oversikt over brukerorganisasjoner Ta kontakt med et lokallag av en brukerorganisasjon innen psykisk helse. Dersom det ikke er slike organisasjoner lokalt, kan man søk råd hos en eller flere av organisasjonene sentralt. ADHD-foreningen: Angstringen Norge: Aurora: Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS): Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP): Mental Helse Norge (MHN): Organisasjonen Voksne for barn: tlf We Shall Overcome (WSO): Litteraturliste Martinsen E. Fysisk aktivitet og mental helse. Kirke- og kulturdepartementet, Ungdoms- og idrettsavdelingen, Martinsen E. Fysisk aktivitet for sinnets helse. Tidsskr. Nor Lægeforen 2000; Moe T, Retterstøl N, Sørensen M (red). Fysisk aktivitet en ressurs i psykiatrisk behandling. Universitetsforlaget AS Norges idrettsforbund og Norges olympiske komite. Sluttrapport fra prosjektet Økt fysisk aktivitet i psykiatrien , mai Sosial- og helsedirektoratet. Fysisk aktivitet og helse- anbefalinger. Rapport nr. 2/2000. World Health Organization. The World Health Report Reducing Risks, promoting Healthy Life. WHO 2002 Anbefalt litteratur Martinsen E. Fysisk aktivitet - en nøkkel til sinnsro. Helsenytt - for alle 1/2001. Haldorsen JH. Psykiatri og fysisk aktivitet 1. Universitetsforlaget Haldorsen JH. Psykiatri og fysisk aktivitet 2. Universitetsforlaget Djupvik, Jakob; Folkehelsearbeid - kommunal ressurskopling med vekt på bruk av fysisk aktivitet Kommuneforlaget 2000 Danmarks Idræts-Forbund. Idræt også for sindslidende, Gymnastikk og turnforbundet TURBO aktivitetshefte Håndballforbundet aktivitetshefter for balløvelser og leker Fotballforbundet aktivitetshefter for balløvelser og leker Skiforbundet aktivitetshefte for variert gymsalaktivitet Friluftsrådenes landforbund m.fl. Læring i friluft

18 Sosial - og helsedirektoratet Postboks 7000, St. Olavsplass 0130 Oslo Tlf.: Faks: Design & produksjon: 09/

Hvordan komme i gang med Chairobics?... 3. Hva er Chairobics?... 3. Hvem er Chairobics aktuelt for?... 3. Hvem kan starte Chairobics?...

Hvordan komme i gang med Chairobics?... 3. Hva er Chairobics?... 3. Hvem er Chairobics aktuelt for?... 3. Hvem kan starte Chairobics?... INNHOLD Hvordan komme i gang med Chairobics?... 3 Hva er Chairobics?... 3 Hvem er Chairobics aktuelt for?... 3 Hvem kan starte Chairobics?... 3 Lokalisering... 4 Tidspunkt for trening... 4 Gjennomføring

Detaljer

Treningskontakter Hordaland

Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland Gunn Hilde Øymo, Norges idrettsforbund avd. Hordaland Idrettskrets Grethe Hillestad, Norges idrettsforbund avd. Hordaland Idrettskrets Anne-Kristine Aas, Norges idrettsforbund

Detaljer

Treningskontakt kan brukes for å tilrettelegge for deltakelse i aktivitet hos lag og foreninger, i treningsstudio og andre sosiale arenaer.

Treningskontakt kan brukes for å tilrettelegge for deltakelse i aktivitet hos lag og foreninger, i treningsstudio og andre sosiale arenaer. Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Vår dato: 27.3.2008 Arkivkode: _;G10 Gradering: Ugradert Vår referanse: 06/01771-128/WIAN Deres referanse: Vår saksbehandler: Annie Abrahamsen Wik tlf.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Psykiatri Prosjektnummer: 2011/0243 Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse Søkerorganisasjon: Mental Helse 1 Forord Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

Helsegevinster fysisk aktivitet

Helsegevinster fysisk aktivitet Vi bruker de allerede etablerte støttekontaktordningene som disponeres av de lokale sosialkontor i henhold til lov om sosiale tjenester. Vi kaller det; Treningskontaktordningen fungerer som et samarbeid

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Fysisk aktivitet for sinnets helse Innlegg påp

Fysisk aktivitet for sinnets helse Innlegg påp Fysisk aktivitet for sinnets helse Innlegg påp Hurtigrutekurset 26. september 2015 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Livsstil Det er mange forhold som påvirker sinnets helse

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Fysisk aktivitet, helse og livskvalitet blant eldre

Fysisk aktivitet, helse og livskvalitet blant eldre Fysisk aktivitet, helse og livskvalitet blant eldre Antall eldre øker kraftig også forventet økt levealder Framtidens utfordringer St.m. 25 5 strategier, hvorav en er aktiv omsorg økt vekt på kultur, aktivitet

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 Motivere syns og bevegelseshemmede deltagere i prosjektet til å drive fysisk

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi psykisk helse. Prosjektleder Berit Kolberg Rossiné Sosial- og helsedirektoratet

Kommunikasjonsstrategi psykisk helse. Prosjektleder Berit Kolberg Rossiné Sosial- og helsedirektoratet psykisk helse Prosjektleder Berit Kolberg Rossiné Sosial- og helsedirektoratet Avklaringer Helse- og omsorgsdep har delegert til Sosial- og helsedirektoratet å følge opp Opptrappingsplanen for psykisk

Detaljer

Toril Moe. OUS, Aker. Klinikk for psykisk helse

Toril Moe. OUS, Aker. Klinikk for psykisk helse Toril Moe OUS, Aker Klinikk for psykisk helse Anbefalinger 83 % av befolkningen oppfyller ikke kravene for anbefalt fysisk k aktivitet Inaktive 31% (59 %) er inaktive 21 % er ikke så s aktive at de blir

Detaljer

AKTIVITETSKAMPANJE 2014

AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Helsedirektoratet AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Presentasjon Muligheter Hva vil vi Haugesund 18. mars 2014 Friluftsrådenes Landsforbund Marianne Sanderud og Lise-Berith Lian Tlf 67815180, e-post marianne@friluftsrad.no

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan

Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan Prosjekt nr. 2008/1/0338 Ved Prosjektleder Jesper Sode Hansen Forord Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel Kilde. http://www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/

Detaljer

Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Sikkerhetsseminaret Det er mange forhold som påvirker sinnets helse

Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Sikkerhetsseminaret Det er mange forhold som påvirker sinnets helse Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse Sikkerhetsseminaret 2016 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Det er mange forhold som påvirker sinnets helse Livsstil

Detaljer

Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse www.friidrett.no Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse Informasjonshefte til aktive, foreldre, trenere, lærere og klubber 1 Velkommen til friidrett Integrering av funksjonshemmede 1 2 3

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Sluttrapport for "Sammen for mer aktivitet" Prosjektnummer 2012-3-0117

Sluttrapport for Sammen for mer aktivitet Prosjektnummer 2012-3-0117 Sluttrapport for "Sammen for mer aktivitet" Prosjektnummer 2012-3-0117 Innledning LHL-klinikkene Røros (tidligere Røros Rehabilitering) er et av flere rehabiliteringssenter i LHL-klinikkene, som igjen

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Frisklivssentralen i Sogndal

Frisklivssentralen i Sogndal Frisklivssentralen i Ane K. Solbraa Prosjektleder/Fysioterapeut Bakgrunn Frisklivssentral startet opp gjennom tilskuddsmidler fra Sogn og Fjordane Fylkes Prøveprosjekt fra 1.12.2007 til 1.06.2008, videreført

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

God helse - gode liv! Verdien av tilrettelagt fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid. Assisterende helsedirektør Øystein Mæland

God helse - gode liv! Verdien av tilrettelagt fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid. Assisterende helsedirektør Øystein Mæland God helse - gode liv! Verdien av tilrettelagt fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid Assisterende helsedirektør Øystein Mæland Oslo Universitetssykehus, Gaustad, 4. september 2013 Bakteppe: Forventet levetid

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Psykisk helse hjelpemidler i arbeid og dagligliv. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Fagenheten, Seniorrådgiver Kine T. Næss

Psykisk helse hjelpemidler i arbeid og dagligliv. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Fagenheten, Seniorrådgiver Kine T. Næss Psykisk helse hjelpemidler i arbeid og dagligliv NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Fagenheten, Seniorrådgiver Kine T. Næss NAV Hjelpemiddelsentral Vi har 18 fylkesvise hjelpemiddelsentraler Hjelpemiddelsentralene

Detaljer

Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre.

Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre. Forord Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre. Qigong er et flere tusen år gammelt helbredende treningssystem som

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse. Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus, Aker

Fysisk aktivitet og psykisk helse. Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus, Aker Fysisk aktivitet og psykisk helse Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus, Aker Innhold i seminaret Fysisk aktivitet og fysisk helse Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Aktivitet i

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen PSYKISK HELSE Alle har det 06.10.2014 Torhild Grevskott 1 Hva er psykisk helse Mennesker som hører stemmer i sine hoder,

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

Aktivitetsdag for funksjonshemmede

Aktivitetsdag for funksjonshemmede Aktivitetsdag for funksjonshemmede Id nummer: 2010/1/0407, Aktivitetsdag for funksjonshemmede, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Prosjekttype: forebyggende Søkerorganisasjon: SK

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

FYSAK - en nødvendig mulighet

FYSAK - en nødvendig mulighet FYSAK - en nødvendig mulighet Tverrfaglig revmakonferanse Bodø 1. og 2.desember 2011 Jakob Joh. Djupvik rådgiver Tidligere FoU-sjef VHSS Helse Helse er å ha overskudd til hverdagens krav (PF Hjort 2000)

Detaljer

DNT og lokalt folkehelsearbeid

DNT og lokalt folkehelsearbeid DNT og lokalt folkehelsearbeid Lise Corwin, Folkehelsesjef Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på og forelest om partnerskap Master i helsefremmende

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

GRØNN FRAMTID FOR SYNSHEMMEDE I ØSTFOLD

GRØNN FRAMTID FOR SYNSHEMMEDE I ØSTFOLD Forebygging Prosjektnummer: 2007/1/0060 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET GRØNN FRAMTID FOR SYNSHEMMEDE I ØSTFOLD Norges Blindeforbund Østfold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Kap. 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Sluttrapport til LUPE angående prosjekt: Visst kan også vi trene 2

Sluttrapport til LUPE angående prosjekt: Visst kan også vi trene 2 Sluttrapport til LUPE angående prosjekt: Visst kan også vi trene 2 Sammendrag: «Visst kan også vi trene 2» har vært et samarbeidsprosjekt mellom LUPE og helsepersonell i Midt-Troms. Det er en vidreføring

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Disposisjon Sentralnervesystemet og nevroplastisitet Fysisk aktivitet og Huntingtons sykdom Erfaringer og resultater

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

Aktiv på Dagtid. - et aktivitetstilbud for personer helt eller delvis utenfor arbeidslivet. forebyggende tiltak for ansatte i IA-bedrifter

Aktiv på Dagtid. - et aktivitetstilbud for personer helt eller delvis utenfor arbeidslivet. forebyggende tiltak for ansatte i IA-bedrifter Aktiv på Dagtid - et aktivitetstilbud for personer helt eller delvis utenfor arbeidslivet forebyggende tiltak for ansatte i IA-bedrifter Aktiv på Dagtid - Kilde til helse, trivsel, mosjon, fellesskap og

Detaljer

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Selvhjelp som del av helsepuslespillet Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Mitt innlegg Hvem er Selvhjelp Norge? Hva er selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan del av helsepuslespillet?

Detaljer

Folkehelse i fylkesplanen

Folkehelse i fylkesplanen Folkehelse i fylkesplanen Fire innsatsområder knyttet opp mot Folkehelsemeldingens prioriteringer. økt fysisk aktivitet sunnere kosthold redusert tobakk- og rusbruk gode trivelige og vel tilrettelagte

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Sluttrapport

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Sluttrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/01/0448 Prosjektnavn: Ut på ski- Polar Bear -klubben slår til Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no

Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no 19.Sept 2014 Norske anbefalinger Anbefalinger om fysisk aktivitet Voksne og eldre bør være i moderat fysisk aktivitet minst

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 Motivere fysisk funksjonshemmede ungdom/nyskadde til å delta i skiidrett for å

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

Sluttrapport. Sunnfjord Beach - Paravolley i 2016/FB Sunnfjord Idrettslag/ Norges Idrettsforbund

Sluttrapport. Sunnfjord Beach - Paravolley i 2016/FB Sunnfjord Idrettslag/ Norges Idrettsforbund Sluttrapport Sunnfjord Beach - Paravolley i 2016/FB75789 Sunnfjord Idrettslag/ Norges Idrettsforbund Forord Dette er en sluttrapport for idrettslagets prosjekt «Sunnfjord Beach - Paravolley» som har mottatt

Detaljer

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på- og forelest

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

«Aktiv nær deg» Prosjektbeskrivelse for samarbeidsprosjekt mellom Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland og Vestvågøy kommune (VVK):

«Aktiv nær deg» Prosjektbeskrivelse for samarbeidsprosjekt mellom Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland og Vestvågøy kommune (VVK): Prosjektbeskrivelse for samarbeidsprosjekt mellom Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland og Vestvågøy kommune (VVK): «Aktiv nær deg» Innledning Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF Nordland)

Detaljer

Folkehelse - Folkehelsearbeid

Folkehelse - Folkehelsearbeid Folkehelseperspektiv på arbeidshelse Rådgiver Geir Lærum 19.03.2010 Bodø 07.04.2010 1 Folkehelse - Folkehelsearbeid Lav forekomst av sykdom, gode leveutsikter Befolkningen har høy livskvalitet Samfunnets

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2008/1/0208. Fasetten. Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2008/1/0208. Fasetten. Mental Helse SLUTTRAPPORT Forebygging 2008/1/0208 Fasetten Mental Helse Forord Prosjektet Fasetten er et toårig samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Narvik og Mental Helse Ungdom Narvik. Fasetten er et brukerstyrt

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

Aktiv på Dagtid Jæren - Samhandling om tiltak som fungerer

Aktiv på Dagtid Jæren - Samhandling om tiltak som fungerer Aktiv på Dagtid Jæren - Samhandling om tiltak som fungerer Fysisk aktivitet, psykisk helse og rehabilitering Ingvild Kristiansen 7. aug 2013 Hvem er vi? Randi Kluge Vatne - Aktiv på Dagtid medlem Ingvild

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Enhet for fagutvikling BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE Oversikt over: Brukerorganisasjoner Interesseorganisasjoner

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med?

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? FYSAK-samling Oppdal 15.mars 2013 Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson Samarbeid/samhandling Felles mål Fordele oppgaver Felles prosess På en helsefremmende

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Kar Johans gate 23 B 0159 Oslo Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1. Treningskontakt-Oslo

Detaljer

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon Mestring og forebygging av depresjon Aktivitet og depresjon Depresjon og aktivitet Depresjon er selvforsterkende: Mangel på krefter: alt er et ork Man blir passiv Trekker seg tilbake fra sosial omgang

Detaljer

Mot et nordisk manifest

Mot et nordisk manifest Friluftsliv og psykisk helse Mot et nordisk manifest Startet i friluftslivets år 2005 Miljøverndepartementet tok kontakt med Nasjonalt senter for Natur Kultur Helse (NaKuHel) for å bidra med å løfte fram

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Treadmill.mpeg. Samfunnet har endret seg

Treadmill.mpeg. Samfunnet har endret seg Treadmill.mpeg Samfunnet har endret seg Utviklingstrekk Store endringer i livsstilen og mosjonsvaner i alderen 15-25 år. Mest kritisk mellom 17-20 år (Brevik & Vaagbø 1999) Ungdom trener like ofte i 2002

Detaljer

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE?

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? FORSKNING I FRILUFT - 2005 FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? Marit Espeland Rådgiver ved Avdeling fysisk aktivitet, Sosial- og helsedirektoratet I følge friluftslivsmeldingen er friluftsliv definert

Detaljer

Halvårsplan i kroppsøving 8B høsten 2017

Halvårsplan i kroppsøving 8B høsten 2017 Vurderingskriteriene i kroppsøving Elever og lærere har et gjensidig ansvar for at læreren har grunnlag for å vurdere elevenes oppnådde kompetanse i fag. Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i

Detaljer

Psykiske lidelser og fysisk aktivitet. Treningsdagbok

Psykiske lidelser og fysisk aktivitet. Treningsdagbok Psykiske lidelser og fysisk aktivitet Innledning: Effekten av fysisk trening på psykisk helse er velkjent og dokumentert. Ved behandling av psykiske lidelser bør fysisk trening inngå som en naturlig og

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2016/RB76507 FRA PASSIV TIL AKTIV - PSYKIATRIALLIANSEN. Denne sluttrapporten inneholder følgende deler:

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2016/RB76507 FRA PASSIV TIL AKTIV - PSYKIATRIALLIANSEN. Denne sluttrapporten inneholder følgende deler: SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2016/RB76507 FRA PASSIV TIL AKTIV - PSYKIATRIALLIANSEN Denne sluttrapporten inneholder følgende deler: Forord Sammendrag. Kap. 1. Bakgrunn for prosjektet/ målsetting. Kap. 2.

Detaljer

Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd - skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser

Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd - skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser Økt fysisk aktivitet i hverdagen en utfordring som krever samarbeid + Friluftsrådene = bedre livskvalitet Hva

Detaljer

Levanger oktober 2009

Levanger oktober 2009 Levanger oktober 2009 Videreutvikling av de allerede etablerte støttekontaktordningene som disponeres av de lokale sosialkontor i henhold til lov om sosiale tjenester. Vi kaller det TRENINGSKONTAKTER Pilotprosjekt:

Detaljer

ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen

ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen «Skape skiglede for alle-hvordan sammen forsere hinder?» Hva er Oslo skikrets? - mange glade gode skiløpere

Detaljer

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Midt-Agder Friluftsråd Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Et frivillig interkommunalt samarbeid etablert 1939 Eierkommuner: Kristiansand Søgne Songdalen

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer