FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 09/297-3 Arkiv: A20 &01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ARBEIDSTIDSAVTALE FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Hovedutvalget for barn og unge viser til kommuneplanen Alta vil og til vedtatt verdigrunnlag Trygghet, åpenhet og respekt som sentrale føringer for en kommunal arbeidstidsavtale for ansatte i skoleverket i Alta. 2. Hovedutvalg for barn og unge ønsker at en kommunal arbeidstidsavtale skal bidra til å øke læringstrykket i skolen. Det er avgjørende at arbeidstidsavtalen bidrar til å sette fokus på læring som skolens fremste oppgave. 3. Hovedutvalg for barn og unge viser til kommunestyrets vedtak om kvalitet i Altaskolen og forutsetter at arbeidstidsavtalen bidrar til å realisere de vedtatte mål. 4. Hovedutvalg for barn og unge forutsetter at arbeidstidsavtalen bidrar til iverksetting av tiltak i skolen som gjør at skoleresultatene for gutter i Alta forbedres. Målet er at gutter i Alta skal få skoleresultater på linje med gutter i Norge. 5. Hovedutvalg for barn og unge ber om at følgende tiltak vektlegges for å forbedre resultatene for elevene i Alta skolen: Systematisk oppfølging av resultater av nasjonale prøver Forsterket innsats i lesing, skriving og regning må gjennomføres og resultater av innsatsen må dokumenteres. Alle skoler i Alta skal ha hovedfokus på de grunnleggende ferdighetene å lese, å skrive og å regne. Dette skal være hovedmål i læringsarbeidet med sikte på å skape mestring og utvikling for alle elever. 6. Hovedutvalg for barn og unge ønsker at skolene gjennom den kommunale arbeidstidsavtale skal få et handlingsrom for fornying og utvikling. Målrettet innsats i den enkelte skole med basis i nasjonale og lokale mål tilpasset den enkelte skoles situasjon vil gi det beste grunnlaget for utvikling. Vi forutsetter at skoler i all sin virksomhet har barns beste og barns læring som grunnlag i alt arbeid. 7. Hovedutvalg for barn og unge mener at arbeidstidsavtalen må sikre rammeverk for samarbeid og utvikling gjennom at det avsettes tid til skolens og klassens planlegging og vurdering knyttet til: Å utvikle skoler som lærende organisasjoner Å sikre at læringsresultat målt gjennom kartlegging, nasjonale prøver og andre metoder systematisk blir fulgt opp for at den enkelte skal forbedre egen læring Å sikre at skoler evner å handle kollektivt for å fremme tilhørighet og trivsel i en skole med nulltoleranse for mobbing og vold Å sikre de grunnleggende ferdighetene for alle elever i Alta skolen

2 8. Hovedutvalg for barn og unge mener at Målsettingen med ny arbeidstidsavtale må være: Bedre læring Bedre resultater Bedre læringsmiljø ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: - SFS 2213 arbeidstidsavtale for skoleverket Andre saksdok.: Bakgrunn: Det er inngått en sentral arbeidstidsavtale for det pedagogiske personalet i skoleverket. Arbeidstidsavtalen er en sentral særavtale. Med hjemmel i den sentrale særavtalen forutsettes det at det framforhandles arbeidstidsavtaler i den enkelte kommune for den enkelte skole. Den forrige særavtale hadde varighet til undertegnet KS og fagforeningene for lærere en tariffavtale med slik ordlyd: "Partene er enige om følgende: Avtalen prolongeres for 2 år med utløp Kommer ikke partene til enighet ved reforhandlingene, kan uenigheten bringes inn i hovedtariffoppgjøret Lokale avtaler for skoleåret 2009/2010 løper videre inntil en av partene krever reforhandling. I prolongeringsperioden er partene enige om at det ved uenighet lokalt gjennomføres bistandsforhandlinger. Oppnås ikke enighet i disse, fastsetter de sentrale parter løsningen. Partene har justert vedlegget til SFS 2213 som følge av nye/endrede fag/fagplaner. Se vedlegg til avtalen. " I Alta har vi inngått lokal arbeidstidsavtale som løper ut Som følge av avtalen sitert foran må kommunen eller fagforeningene si opp gjeldende avtale dersom det er ønskelig med en ny avtale. Med bakgrunn i kommunestyrets sak om kvalitet i Altaskolen vurderes det som riktig at kommunen ønsker en ny arbeidstidsavtale gjeldende fra Begrunnelsen knyttes til kommunestyrets vedtak om prioriterte innsatsområder i skolen. Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser: Inngåelse av nye avtaler forutsettes gjennomført uten tilførsel av økonomiske ressurser utover de som er fastsatt gjennom budsjett for sektor og den enkelte skole.

3 Vurdering: Den justerte sentrale arbeidstidsavtale er i all hovedsak en videreføring av den avtale som gjaldt fram til Begrunnelsen fra arbeidsgiver for en slik prolongering er: Det er hensiktsmessig at nåværende avtale kan få virke i to nye år slik at mulighetene avtalen gir, kan bli bedre kjent og brukt. Regjeringens Soria Moria-erklæring inneholder elementer om endring av opplæringsloven som vil kunne medføre færre elever pr. lærer og frigjøre mer tid til elevene. Dette vil kunne få betydning for både kommuneøkonomi og arbeidstidsordningen i skolen. Tidsbrukutvalgets forslag til tiltak og oppfølging av disse vil kunne gi partene et bedre grunnlag og kunnskap før neste forhandlingsrunde i Partene er enige om at det nå er nødvendig å etablere gode, lokale arbeidstidsavtaler som kan gi bedre erfaringsgrunnlag frem til neste forhandlingsrunde. Justeringen som er foretatt i særavtalen er følgende: I prolongeringsperioden er partene enige om at det ved uenighet lokalt gjennomføres bistandsforhandlinger. Oppnås ikke enighet gjennom bistandsforhandlinger, fastsetter de sentrale parter løsningen. Lokalt er avtalene for skoleåret 2008/09 prolongert for alle skoler unntatt 2 der det er foretatt justeringer for skoleåret 2009/10. Gjeldende avtaler løper fram til Disse avtalene er framforhandlet i Alta kommune for den enkelte skole. Rent praktisk har dette skjedd ved at det er ført drøftinger på den enkelte skole mellom rektor og de tillitsvalgte. Resultatene av disse drøftingene har vært grunnlaget for de kommunale forhandlingene. Vi har i de foregående år kommet fram til lokale avtaler uten at det har foreligget brudd eller tvister som har vært behandlet etter tvistebestemmelsene i tariffavtalen. For Alta kommune legges det til grunn en slik framdriftsplan for forhandlinger i 2010: Alta kommune sier opp gjeldende avtaler ved brev til fagforeningene i februar Drøfting arbeidstidsavtale i rektormøte februar Politisk behandling av kommunale mål for lokale arbeidstidsavtaler i Hovedutvalg for barn og unge i februar. Drøfting av felles føringer som grunnlag for skolenes drøftinger om ny arbeidstidsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner mars Evaluering av gjeldende avtale og behov i en ny avtale på den enkelte skole mars/april Drøftinger mellom rektor og de stedlige tillitsvalgte om innhold i en lokal arbeidstidsavtale for skolen. Frist 14. mai Forhandlinger mellom Alta kommune og de hovedtillitsvalgte om de lokale avtalene med basis i skolenes forslag. Frist 28.mai. I avtaleteksten heter det:

4 Før arbeidet med den lokale avtalen starter, skal kommunen/fylkeskommunen og arbeidstakerorganisasjonene drøfte og søke å komme fram til omforente utviklingsmål for skolen i kommunen/fylkeskommunen, prosesser for å nå disse, og hvilke konkrete tiltak det er enighet om å iverksette for å stimulere til innsats for å nå målene. Utviklingsmål for skolen skal fastlegges i kommunens/fylkeskommunens sentrale styringsdokumenter. Målene som legges til grunn i de kommunale føringene for lokale arbeidstidsavtaler skal bidra til at våre elever får en best mulig skole og et best mulig læringsresultat. Siktemålet for kommunale prioriteringer må være å gjøre skolene best mulig slik at den enkelte elev får det beste utdanningstilbud og det beste læringsresultat. Men siktemålet med tiltak i skolen går utover det å skape en skole som realiserer den enkeltes potensiale. Skoleeiers engasjement er en vesentlig forutsetning for å tydeliggjøre de mål som anses som de vesentlige for innbyggerne i kommunen. Skoleeier kan gjennom slike føringer skape en utvikling og en retning for skolers arbeid som sikrer at skolene bidrar til å realisere de langsiktige målene i kommuneplanen. Videre positiv utvikling av Alta samfunnet forutsetter hovedfokus i skoler som understøtter de langsiktige målene for samfunnet. De tiltak som iverksettes i skolene våre i dag skal gi langsiktige resultater for utviklingen av Alta samfunnet på lang sikt. Her gjengis noen sentrale føringer fra gjeldende vedtatte planverk: Fra kommuneplanen: Barn og unge er Altas mest verdifulle ressurs. Hensynet til deres interesser, behov og oppvekstmiljø er viktig å ivareta på alle samfunnsområder. I årene som kommer blir individuell tilpasning av tilbudene i barnehage, sfo og skole et viktig stikkord. For skolene og SFO-tilbudet ligger utfordringen i å skape tilbud som er tilpasset enkeltelevens muligheter, behov og interesser samtidig som tilbudet holder høy faglig kvalitet og gir gode muligheter for sosialt fellesskap og personlig vekst. Fra prosjekt barn unge: En etablering av en samlet Barn og unge- organisering skal bidra til å: Utvikle helhetlige tilbud til barn/unge i Alta kommune gjennom ny organisering og nye samarbeidsrutiner knyttet til utredning og iverksetting av tjenester. Utvikle kommunens evne til å utforme og iverksette forebyggende tiltak rettet mot barn og unge med særskilte behov. Utvikle kostnadseffektive og rasjonelt administrerte tjenestetilbud Utvikle en brukerorientert kommuneorganisasjon med vekt på kvalitet i tjenesteproduksjonen. Utvikle Alta kommune til en attraktiv arbeidsgiver.

5 Fra virksomhetsplan for oppvekstsektoren 2010 gjengis noen viktige mål: Fokus på resultat av opplæring målt ved nasjonale prøver og karakterer. Fokus på grunnleggende ferdigheter: Leseferdighet, Regneferdighet, Digital ferdighet, Læringsstrategier og Sosial ferdighet ved at disse ferdighetene skal kunne avleses som mål i elevenes periode- og ukeplaner. Sikre skolemiljø som bidrar til sosial inkludering, respekt for enkeltindividet og tilhørighet til skolen. Fokus på fysisk aktivitet ved at alle skoler skal lage en plan som sikrer alle elever minst 30 min fysisk aktivitet hver dag. Planen skal realiseres fra skoleåret 2009/10. Samhandling mellom skole og hjem om elevers læring og skolens læringsmiljø. Sikre en skolehelsetjeneste som bidrar til å fremme elevenes totale fysiske og psykiske helse og forebygge sykdom og skade. Fokus på mobbing som samfunnsproblem og som hinder for inkludering i: Skole/barnehage, på arbeidsplasser, i nabolag, i organisasjonsliv og i samfunnsdebatt Bidra til at skoler og barnehager fremmer entreprenørskap i Alta samfunnet. Bidra til at elever i Altaskolen får erfaring med ideskaping og gjennomføring av forretningsmessige prosjekter gjennom elevbedrifter Skolens innhold og læringsmiljø Skolene må ta i bruk sitt handlingsrom for å organisere og legge til rette opplæringen slik at alle elever får opplæring av høy kvalitet. Ikke alle elever har godt nok utbytte av det vanlige skoletilbudet. I enkelte tilfeller kan det være påkrevd med alternative opplæringstilbud for å gi alle elever god læring og muligheter til å mestre utfordringen de får. Det er klar sammenheng mellom god læring og godt læringsmiljø. Skolene må sikre at Opplæringslovens 9a om elevenes arbeidsmiljø iverksettes med sikte på å sikre elevenes læring og trygghet. Det vises i denne forbindelse til veileder som er laget for dette området i skolenes arbeid. De nye læreplanene representerer en betydelig endring i planleggingsarbeidet fordi de ikke gir direkte henvisning til hva og hvordan ting skal gjøres. Denne friheten betyr økt fokus på lærerens planlegging, lærerens valg og elevenes medvirkning i planlegging av læringsarbeidet. De nye læreplanene inviterer skoler og lærere til en systematisk tenkning knyttet til tilpasning av opplæringa for den enkelte elev gitt de mål og formål som læreplanene i fagene beskriver. Den enkelte skole er den sentrale arena for utvikling og forbedringsarbeid Skoler er forskjellige og det er med utgangspunkt i lokale behov og lokal analyse de beste forutsetningene for forbedring ligger Vi vil først og fremst ha et fokus på selve læringsarbeidet og de oppgaver som skal løses lokalt - et oppgavefokus og ikke et organiseringsfokus Målsettingen med ny arbeidstidsavtale må være: Bedre læring Bedre resultater Læringsmiljøet i sentrum Organisering av læringsarbeidet og skoledagen slik at en oppnår økt læringstrykk og læringsutbytte i skolen

6 Med læringstrykk menes hvilken atmosfære og kultur for læring vi klarer å skape for eleven. Dette forutsetter bl.a. lærere som gjennomfører undervisningen med velfundert faglig innhold og bruk av varierte arbeidsmåter hvor elevene møtes med klare forventninger om engasjement, samarbeid, utvikling og læringsresultat. Utdanningsforskningen viser entydig at godt resultat av opplæringen er nært knyttet til kvaliteten av møtet mellom lærer og elever. Kvalitet i skolen er avgjørende for de resultater som elevene oppnår av sin utdanning. Resultatene av opplæringen i grunnskolen legger grunnlaget for all videre utdanning. Kvaliteten på opplæringen i grunnskolen bidrar til å forme elevenes holdninger til skolearbeid og til det å skaffe seg utdanning. Utdanning er en nøkkel til et liv som aktiv samfunnsdeltaker, til å kunne delta i arbeidslivet og mestre hverdagen. Alta kommune har som mål at alle skal ha like muligheter til å utnytte sine evner og nå sine mål, uavhengig av sosial bakgrunn. Grunnskolen må derfor ha høy kvalitet og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Alta er rikt på mange naturressurser, men det er menneskenes kunnskaper og evner som utgjør den viktigste formuen i utvikling av Alta samfunnet. En god skole er derfor avgjørende for Alta samfunnets vekstkraft. Kartlegging og vurdering Elevene må følges og vurderes jevnlig og systematisk. Det er viktig at alle elever får tilpasset og jevnlig tilbakemelding på arbeidet sitt. Skolen skal vurdere elevenes faglige utvikling. Det er elevens prestasjoner i læringsarbeidet som skal vurderes. Skolene skal bruke nasjonale prøver og kartleggingsverktøy som grunnlag for kvalifisert tilbakemelding til elever om deres faglige nivå. Elevmedvirkning: Det er et viktig mål at elevene skal oppdras til kritiske samfunnsborgere med god evne til å ta ansvar for eget liv og for fellesskapet. Derfor er det også et viktig mål at elevenes meninger og synspunkter skal bli hørt og tatt hensyn til i opplæringen. Det er et viktig læringsmål at elevene lærer å utvikle og uttrykke individuelle oppfatninger om forhold som påvirker deres eget liv. Skolen som lærende organisasjon: Alta kommune forventer at lærerne arbeider kontinuerlig med å forbedre egen og kollektiv pedagogisk praksis. Arbeidstidsavtalen må bidra til at alle lærere deltar i utviklingen av kollektiv læring og profesjonalitet Det er viktig lærdom at nye kunnskaper og ny kompetanse utvikles raskest og mest effektiv gjennom meningsbrytning. Det må derfor hvile en profesjonell forpliktelse på lærere at de deltar i kollektive læringsprosesser i kollegiet i tillegg til de individuelle. Vurdering av skolens resultater og etisk og faglig refleksjon over egen praksis er en viktig del av dette. Lærerkompetanse: De fleste av lærerne i Alta har tilleggsutdanning av minst 1 års varighet utover lærerutdanningen. De faglige kravene til lærere på ungdomstrinnet er skjerpet ved at det fordres minst årsenhet i fagene norsk, matematikk og engelsk for å få tilsetting og kunne undervise i fagene. Det er videre ute forslag om skjerpede utdanningskrav også på barnetrinnet. Forskning viser at lærernes kompetanse i fag har betydning for elevenes læringsresultat. På sikt vil vi derfor få forsterket fokus på at lærere har videreutdanning i skolens kjernefag. Dette vil bli en utfordring for alle skoler, men særlig for mindre skoler vil

7 det bli utfordrende fordi disse vanskelig kan sikre elevene at lærerne har den kompetanse som kreves. Det vil bli særlig vanskelig for de minste skolene å dekke myndighetenes kompetansekrav i kjernefagene. Utvidete kompetansekrav vil også føre til at det må gis tilbud om videreutdanning for de som er ansatt for å sikre elvene gode nok lærere og god nok undervisning. En lokal arbeidstidsavtale må sikre fokus også på dette området. Læringsresultater: Nasjonale prøver: Nasjonale prøver måler grunnleggende ferdigheter. Det å kunne lese, skrive, regne og bruke engelsk anses som grunnleggende forutsetning for all læring. Elever som får resultater på nivå 1 i lesing, regning eller engelsk vil stå overfor store utfordringer i skolearbeidet fordi de ikke har fått gode nok redskaper for å lære fagene. Elever som får resultater på nivå 1 eller 2 på 8.trinn står overfor de samme utfordringene. Det er avgjørende at vi arbeider systematisk med å redusere andelen elever på de laveste nivåene fordi dette er avgjørende for disse elevenes forutsetninger for videre utdanning og utvikling. Mål for Alta skolen er at elever på 5.trinn skal: I 2010 ha resultater i lesing, regning og engelsk på linje med gjennomsnittet i Norge Ha 20% eller færre på nivå 1 i lesing og regning innen 2012 Læringsresultatene målt med nasjonale prøver for 8. trinn lesing og matematikk i 2008 viser at Alta har gode resultater sammenlignet med Finnmark og landet. I lesing hadde vi 38,9% av elevene på nivå 4 og 5. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet. I regning hadde vi 20,1 % av elevene på nivå 1 og 2 mot 25,2% i landet og 30,7% i Finnmark. På nivå 4 og 5 hadde vi 37,2% mot 32,4% i landet og 27,2% i Finnmark. I engelsk har vi betydelige forbedringsutfordringer. Likevel er det samlet fortsatt rom for forbedring, og hovedfokuset bør rettes mot å redusere andelen elever på nivå 1 og 2 i både lesing og regning samtidig som vi hever det generelle nivået i engelsk. Mål for Alta skolen er at elever på 8.trinn skal: Innen 2012 ha resultater i regning og lesing som gjør at 15% av elevene ligger på nivå 1 og 2 Innen 2012 ha resultater i engelsk på linje med landsgjennomsnittet For å nå disse målene skal følgende virkemidler brukes: Alle skoler skal ha fokus på grunnleggende ferdigheter Forsterket innsats på 1.-4.trinn i lesing, skriving og regning (og samisk) skal sikre elever på trinn tidlig hjelp i form av lesekurs, regnekurs og andre særskilte tilrettelegginger Struktur i opplæringen Læringsstrategier skal sikres som ferdighet for alle elever Videreutdanning for lærere for å sikre faglige kvalifikasjoner hos alle som underviser i norsk, matematikk og engelsk. De lokale arbeidstidsavtalene må bidra til å synliggjøre og realisere målene, og avtalene må ta opp i seg aktuelle virkemidler. Karakterer:

8 Karakterene viser at elever i Alta har noe svakere karakterer enn landet. Det må være en klar politisk målsetting at elever i Alta skal ha karakterer og standpunkt på linje med landet. Karakterene for Alta analysert med basis i gutter og jenters resultater viser et urovekkende resultat ved at gutter i Alta har svakere resultater enn gutter i landet. Det er større avvik mellom jenter og gutter i Alta enn mellom tilsvarende grupper i landet. Det kan selvsagt stilles opp flere forklaringer på disse funnene. Det kan være forhold knyttet til sosio-økonomiske faktorer som foreldres utdanningsbakgrunn, foreldreøkonomi eller det kan være forhold knyttet til skolemotivasjon og skolens status. Dette området er viktig å gripe tak i med sikte på å sette i verk tiltak som kan endre dette bildet. Aktuelle tiltak kan være: Etablere utdanningstiltak særlig innrettet på gutter Forsterket fokus på skolemotiverende tiltak for gutter Samhandling med foreldre for å sikre tettere skoleoppfølging av gutter Mål for Alta skolen er å sikre at forskjellen mellom gutter og jenter i Alta målt ved karakterer på 10.trinn blir som i landet innen For å nå dette målet må det utredes effektive tiltak som bidrar til skolemotivasjon hos gutter, som bidrar til å forbedre læringsmiljøet for gutter og som bidrar til økt fokus på skoleresultater hos gutter. De lokale arbeidstidsavtalene må bidra til å synliggjøre og realisere målene, og avtalene må ta opp i seg aktuelle virkemidler. Læringsmiljø: Det er identifisert noen sentrale faktorer som er vesentlige i elevenes læringsmiljø. Forskning har identifisert følgende faktorer som sentrale for elever: Relasjoner mellom voksne og barn/unge Relasjoner mellom jevnaldrende barn/unge Regler og håndhevelse av regler Bruk av ulike former for oppmuntring av prososial atferd Virkelighetsoppfatninger og verdier hos voksne Voksnes evne til å lede opplæring/klasseledelse Motivasjon, mestring, utfordringer og krav til barn og unge Utvikling av elever og læreres sosiale kompetanse Opplæringens innhold og arbeidsmåter, samt differensiering av undervisning Grad av variasjon i undervisningen Samarbeid med foreldre De lokale arbeidstidsavtalene må sikre et fokus på læringsmiljø. Det betyr at lærere og skoler må ha fokus på de mest sentrale faktorene som er vesentlige for læringsmiljøet og aktivt bidra til å forbedre miljøet for den enkelte elev og for det samlede skolemiljø. Foreldreinvolvering Ambisiøse mål for Alta skolene forutsetter et godt skole hjem samarbeid, og det betinger stor grad av foreldreinvolvering i skolens arbeid. Det klare utgangspunktet for samarbeidet mellom skole og hjem er at skolen har det faglige ansvaret for opplæringen, mens de foresatte har oppdrageransvaret. Med dette som utgangspunkt er det viktig at gode samarbeidsrelasjoner og ansvar for medvirkning blir klart forstått av skolen og av hjemmet.

9 Arbeidstidsavtalen må sikre fokus på skole hjem samarbeidet som en viktig faktor i arbeidet med å skape en enda bedre skole i Alta. Alta Per Hindenes Leder Barn og unge sektor... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&&

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune. Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune. Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge SENTRALE INTENSJONER FOR ARBEIDET 3 1. BAKGRUNN 4 2. DEFINISJONER 5 3. MODELL 6 3.1. Innsatsområder

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars 2015. Læring gjennom trygghet og trivsel 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull.

Detaljer

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2012 for Kurland barneskole vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 19. mars 2012 Læring gjennom trygghet og trivsel Side 2 Sarpsborg kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull. Troverdig.

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer