Varsel om endringer i VPO NOK Regelverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varsel om endringer i VPO NOK Regelverket"

Transkript

1 Til: Finans Norge v/ adm. direktør Idar Kreutzer Verdipapirforetakenes Forbund v/ adm. direktør Sindre Støer Oppgjørsdeltakere i VPO NOK Likviditetsbanker i VPO NOK Deres ref.: Vår ref.:jbo Dato: 30. juni 2015 Varsel om endringer i VPO NOK Regelverket 1 Innledning VPS varsler med dette enkelte endringer i VPO NOK Regelverket. Det bes om at eventuelle merknader til forslaget er VPS i hende innen 31. august De endringer som varsles i dette brev gjelder følgende forhold: - Forslag om å endre begrepsbruk i VPO Regelverket. - Forslag om å innføre krav om obligatorisk bruk av konto med særskilt oppgjørsfunksjonalitet for særskilte grupper av direkte og indirekte deltakere. - Innføring av ny oppgjørsgruppe. - Endring i bestemmelsen om hvilke oppdrag som er gjenstand for dellevering. - Endring i VPO Regelverket punkt 14 angående at VPS skal kalle tilbake en deltakers oppgjørsautorisasjon ved vesentlig mislighold av plikten til å levere finansielle instrumenter og likviditet. 2 Nærmere om de varslede endringene 2.1 Innledning VPS har over den senere tid sett en endring i oppgjørsgraden for VPO i negativ retning, spesielt målt etter verdi. Oppgjørsgraden har hatt en negativ utvikling fra januar i 2013 og fram til i dag. Nedgangen er størst målt etter verdi for sentrale motparter (CCP-er) og for enkelte utenlandske verdipapirforetak som er indirekte deltakere 1 bak en oppgjørsagent. Oppgjørsdeltakere med autorisasjon som sentral motpart hadde i januar 2013 en oppgjørsgrad på 92 % målt i verdi. I 2015 har oppgjørsgraden for denne deltakergruppen vært betydelig lavere enn for tilsvarende perioder i 2013 og I juni 2015, som ikke er den laveste måneden, er oppgjørsgraden så langt 86,16 %. Når det gjelder utenlandske verdipapirforetak som ligger 1 En indirekte deltaker har ikke en særlig formell status i forhold til VPO sett i forhold til andre kunder av oppgjørsdeltakerne. VPO Regelverket har imidlertid over lengre tid fastsatt at oppgjørsagenter kan sette denne gruppen kunder av oppgjørsagentene opp med en «meglerkonto» med særskilt oppgjørsfunksjonalitet, jf. VPO Regelverket punkt 6.2. Verdipapirsentralen ASA, Postboks 4, 0051 Oslo. Besøksadr.: Fred Olsens gate 1, Oslo Tlf: Faks: Org.nr.:

2 bak en oppgjørsagent i VPO så er oppgjørsgrad pr juni 2015 målt etter verdi under 80 %. Dette er foretak med betydelig markedsandel i VPS-registrerte papirer. Tabellen nedenfor viser utviklingen for de ulike typer deltakere målt i antall og verdi: Oppgjørsgraden har til tider vært så lav at reglene om tilbakekall av en deltakers autorisasjon som oppgjørsdeltaker faktisk har tilsagt at VPS skulle kalle tilbake oppgjørsautorisasjonen til i alle fall én sentral deltaker etter VPO regelverket punkt Det følger av første og annet ledd i denne bestemmelsen at VPS har rett til å trekke tilbake godkjennelse som deltaker, herunder å sette vilkår for fortsatt tillatelse dersom deltakeren foretar en vesentlig overtredelse, eller gjentatte overtredelser, av bestemmelser i lov, forskrift, eller VPO NOK Regelverket. Dersom en deltaker gjentatte ganger i løpet av en rullerende 6 måneders periode vesentlig misligholder sin plikt etter punkt 8.5 til å stille tilgjengelig det antall finansielle instrumenter og/ eller den likviditet som er nødvendig for å gjennomføre alle oppdrag som er meldt inn til VPO NOK under deltakers oppgjørsavtale og som inngår i det aktuelle oppgjøret, skal VPS kalle tilbake deltakerens godkjennelse som oppgjørsdeltaker. Den lave oppgjørsgraden for noen av de indirekte deltakerne medfører også at VPS ville kunne vurdert å sette som vilkår for fortsatt godkjenning av oppgjørsagentene for disse at agenten ikke lenger gjør opp handler for verdipapirforetaket. Det vises til regelen i dagens VPONOK Regelverk punkt 14.1 siste ledd. 2 «Det anses som vesentlig mislighold etter punkt 8.5 og 8.6 dersom størrelsen på de berørte oppdragene utgjør 10 % eller mer av Deltakerens øvrige innmeldte oppdrag/ øvrige oppdrag som omfattes av Likviditetserklæringer avgitt av Likviditetsbanken. Dette gjelder likevel ikke:- dersom størrelsen på oppdragene må anses som ubetydelig sett i forhold til øvrige innmeldte oppdrag som skal gjøres opp i VPO NOK den aktuelle oppgjørsdagen, - dersom misligholdet er kortvarig, dvs at oppfyllelsen av Deltakerens forpliktelser senest skjer i løpet av dagen etter avtalt oppgjørsdag, eller.- Dersom Deltakeren/ Likviditetsbanken godtgjør at misligholdet skyldes en hindring utenfor dennes kontroll som denne ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på tidspunktet før innmeldelsen av de aktuelle oppdrag eller å unngå eller overvinne følgene (av).» 2/8

3 VPS antar at noe av forklaring på reduksjonen i oppgjørsgrad kan knyttes til overgangen fra T+3 til T+2 som ble gjennomført høsten En annen årsak antas å være innføring av interoperabilitet i det norske markedet, og at en stor andel av de indirekte deltakerne i VPO NOK har skiftet sentral motpart i denne forbindelse. VPS anser at dagens situasjon fordrer tiltak for å forbedre oppgjørsgraden og har vurdert ulike tiltak, herunder: 1. Obligatorisk bruk av konto med særskilt oppgjørsfunksjonalitet (tidligere kalt «meglerkonti»). 2. Flytte oppgjør 2. - Dette forutsetter senere «cut off»-tidspunkt for pengeoppgjør og mulighet for å få valuta samme dag for foretakenes sluttkunder. 3. Obligatorisk bruk av låneordning/utvidet dekningskontroll. 4. Bruke prismekanisme for å styre adferd, samt tilpasse prismodellen slik at det blir formålstjenlig å benytte systemets funksjonalitet for å sikre høyest mulig oppgjørsgrad; herunder: - Øke prisen på forskyvning for å oppfordre til rettidig leveranser av penger og papirer, samt at det skal koste å ikke levere i tide. - Vurdere å ta bort priselementet Tillegg for samme dags oppgjør og se det i sammenheng med økt kostnad for forskyvning. - Vurderer å ta lik pris på «clearede» og «uclearede» transaksjoner, samt å vri prismodellen mot høyere andel variable kostander og lavere andel faste kostnader for kundene. 5. Innføring av bøteregime. - Dette er ikke ønskelig fra VPS side før et standardisert regime innføres i hht CSDR med tilhørende tekniske standarder. Men VPS må, dersom ikke tiltakene som varsles i brevet her fører til økt oppgjørsgrad, vurdere dette. I herværende brev sendes på høring forslag til endring i VPO NOK Regelverket for å gjøre bruk av konto med særskilt oppgjørsfunksjonalitet obligatorisk for visse typer av direkte deltakere og indirekte deltakere i VPO. VPS er klar over at det blant deltakerne er et ønske om at oppgjørsfunksjonalitet ikke knyttes til en bestemt kontotype. Dette er hensyntatt i VPS planer for nytt kjernesystem. Dagens lave oppgjørsgrad tilsier imidlertid at VPS treffer tiltak som kan iverksettes raskt og som kan føre til en relativt rask forbedring i oppgjørsgraden. Dette er bakgrunnen for at tiltakene som nå vurderes innført knyttes til denne særskilte kontotypen. VPS ber om høringsinstansenes merknader til de forslag som fremgår av brevet her, samt vedlagte utkast til VPO NOK Regelverk med endringsmarkeringer. VPS vil etter å ha mottatt høringsinstansenes svar foreta en vurdering av merknadene sett i forhold til den utviklingen som har vært i oppgjørsgraden siden januar 2015 og gjennom høringsperioden ut august Eventuelle merknader fra høringsinstansene som berører hvilken betydning dagens lave oppgjørsgrad har for deres virksomhet er også av interesse. 3/8

4 Som fremgår overfor vurderer VPS også andre tiltak for å få opp oppgjørsgraden. Heller ikke disse er besluttet så langt. Selv om disse ikke er omfattet av den formelle høringsprosessen er VPS interessert i eventuelle merknader også til disse spørsmålene, og oppfordrer de som ønsker det til å omtale disse forslagene i sine høringssvar. 2.2 Forslag om å endre begrepsbruk i VPO NOK Regelverket I VPO Regelverket punkt 3 er inntatt en definisjon av begrepet «oppgjørskonto». Dette er definert som «(k)onto i VPS-registeret som, når den inngår i Oppgjøret, tilhører oppgjørsgruppe FH og behandles som sådan i henhold til bestemmelsen i punkt 6.2, 8.4 og 8.7.» Den nevnte konto typen er den som i dag ofte omtales som «meglerkonto». Slike konti er bygget opp med funksjonalitet som er utviklet nettopp for å sikre best mulig oppgjørsgrad. Særskilt ved slike konti er at prioritering av transaksjoner fra denne kontotypen skjer etter prinsippet størst verdi til oppgjør, ref VPO Regelverket punkt 8.4 jf I oppgjørssystemet er også teknisk funksjonalitet for delleveringer knyttet til denne type konti. I dag tilbys dellevering for oppdrag om overføring mellom en deltaker og en annen deltaker med autorisasjon som sentral motpart. Dersom en ønsker at flere grupper deltakere eller transaksjoner skal få tilgang til dellevering, er det med dagens systemer en forutsetning at oppdragene gjøres opp over en slik konto. VPS anser at begrepet «oppgjørskonto» bør endres til «konto med særskilt oppgjørsfunksjonalitet». Vi viser i denne forbindelse til at oppgjør av transaksjoner i VPO NOK skjer over en rekke typer konti. Papirene som transaksjonen angår kan hentes fra ulike typer konti i verdipapirregisteret, noen ganger konti som står i navnet til den deltakeren som meldte dem inn, andre ganger konti som står i deltakerens kundes navn, men hvor kunden har avtalt med deltakeren at oppdragene skal gjøres opp over denne kontoen og gitt deltakeren fullmakt til å gjennomføre dette. VPS ønsker på denne bakgrunn å innføre et nytt begrep til erstatning for «oppgjørskonto» som tydeliggjør forskjellen mellom denne type konto og andre konti som det gjøres opp over, det vil si forskjellen som består i at det er særlig oppgjørsfunksjonalitet knyttet til denne kontotypen. Det foreslås også å ta ut formuleringen «når den inngår i Oppgjøret». Endringen har ingen materiell betydning, men anses som hensiktsmessig for å forenkle språkbruken. Det vises til vedlagte utkast til endringer i VPO NOK Regelverket punkt 3 og Forslag om å innføre krav om obligatorisk bruk av konto med særskilt oppgjørsfunksjonalitet for særskilte grupper av direkte og indirekte deltakere Etter VPS vurdering er det behov for å endre VPO NOK Regelverket for å sikre en høyere oppgjørsgrad og dette kan etter vår vurdering mest hensiktsmessig gjøres ved å innføre et krav om at enkelte grupper av deltakere og indirekte deltakere skal benytte slike konti. Etter VPS vurdering bør dette gjelde for transaksjoner som involverer en sentral motpart, uavhengig av om denne er direkte eller indirekte deltaker i VPO. 4/8

5 På denne bakgrunn foreslås et krav til bruk av konto med særskilt oppgjørsfunksjonalitet for følgende typer deltakere og transaksjoner: 1. Det foreslås at det innføres et krav i VPO NOK Regelverket for direkte deltakere med autorisasjon som verdipapirforetak eller sentral motpart at de skal melde inn og gjøre opp sine transaksjoner i VPO NOK over konto med særskilt oppgjørsfunksjonalitet. 2. Det foreslås også at det innføres et krav i VPO NOK Regelverket for direkte deltakere med autorisasjon som sentral motpart at de i avtale med sine kunder (General Clearing members og Direct clearing members) skal innta et krav om at transaksjoner mellom kundene og den sentrale motparten som gjøres opp i VPO NOK skal meldes inn og skje over konto med særskilt oppgjørsfunksjonalitet. Dette gjelder uavhengig av om den sentrale motpartens kunde selv er deltaker i VPO NOK eller om denne får sine transaksjoner i VPO NOK gjort opp av en oppgjørsagent. 3. Det foreslås at det innføres et krav i VPO NOK regelverket om at oppgjørsagent som melder inn oppdrag i finansielle instrumenter på vegne av foretak med autorisasjon fra Finanstilsynet eller tilsvarende utenlandsk tilsynsmyndighet som sentral motpart skal melde inn disse over konto med særskilt oppgjørsfunksjonalitet. Unntak fra dette foreslås hvor den sentrale motparten bare sporadisk har transaksjoner i norske kroner som skal gjøres opp av oppgjørsagenten. VPS antar at det kan oppstå tvil mht når unntaket for sporadiske transaksjoner kommer til anvendelse. Det foreslås derfor at det fastsettes at VPS i slike tilfelle avgjør når unntaket ikke kommer til anvendelse fordi den sentrale motpartens transaksjoner i VPO ikke kan anses å være sporadiske. For å skape forutberegnelighet for deltakerne foreslås at det fastsettes i VPO NOK Regelverket at VPS ved sin vurdering skal legge vekt på om antallet transaksjoner er så høyt at hensynet til oppgjørsgraden i VPO og likebehandling av ulike deltakere og ulike indirekte direkte deltakere i VPO tilsier at kundens transaksjoner skal gjøres opp over en konto med særskilt oppgjørsfunksjonalitet. 4. Det foreslås at det inntas i regelverket et krav om at deltaker med autorisasjon som oppgjørsagent som melder inn oppdrag i finansielle instrumenter på vegne av kunder mot en direkte deltaker som har autorisasjon som sentral motpart i VPO eller mot en oppgjørsagent som gjør opp på vegne av en sentral motpart, skal melde inn oppdragene over konto med særskilt oppgjørsfunksjonalitet for å sikre høyest mulig oppgjørsgrad i VPO NOK. Det skal etableres og benyttes en egen slik konto for hver slik kunde Oppgjørsagenten har. For at oppgjørsagentene skal ha faktisk mulighet til å etterleve denne plikten foreslås at det fastsettes at VPS på sine hjemmesider skal oppgi informasjon om hvilke direkte og indirekte deltakere denne plikten gjelder i forhold til, dvs hvem som er å anse som sentral motpart i denne sammenheng. Det vises til vedlagte utkast til endringer i VPO NOK Regelverket punkt /8

6 2.4 Innføring av ny oppgjørsgruppe Det fremgår av bestemmelsen i gjeldende VPO NOK Regelverk punkt 6.2 at oppdrag som meldes inn under registernummer knyttet til autorisasjon som verdipapirforetak og autorisasjon som sentral motpart tilhører oppgjørsgruppe FH. I VPS systemer er imidlertid visse særlige funksjoner knyttet til autorisasjon som sentral motpart. Dette fremgår bare indirekte av dagens VPO NOK Regelverk og Brukerdokumentasjon. For å klargjøre dette foreslås en endring i punkt 6.2 slik at oppdrag som meldes inn under registernummer knyttet til autorisasjon som sentral motpart tildeles en egen oppgjørsgruppe; CH. Denne endringen fører også til at det må gjøres en endring i punkt 8.4 om prioriteringsregler og i punkt 8.8 om dellevering som beskriver den spesielle funksjonaliteten som knytter seg til denne oppgjørsgruppen. Av punkt 8.12 følger at det gjelder en særlig mulighet for sentrale motparter til å annullere oppdrag ensidig etter matching dersom dette skjer som følge av at den sentrale motparten foretar en sluttavregning mot sin motpart på bakgrunn av avtale mellom deltakeren og den dentrale motparten om finansiell sikkerhetsstillelse, jf lov 26. mars 2004 nr. 17 om finansiell sikkerhetsstillelse. Denne funksjonaliteten gjelder imidlertid, som fremgår av punkt 8.12, bare for sentrale motparter som selv er deltaker i VPO NOK og er ikke knyttet til alle som har konti i oppgjørsgruppe CH. 2.5 Endring i bestemmelsen om hvilke oppdrag som er gjenstand for dellevering Hvilke oppdrag som er gjenstand for dellevering er regulert i VPO NOK Regelverket punkt 8.8. Her fremgår at dette er oppdrag om overføring mellom en deltaker og en annen deltaker med autorisasjon som sentral motpart. Som fremgår er det bare oppdrag mot en deltaker med autorisasjon som sentral motpart, dvs en sentral motpart som er direkte deltaker i VPO som omfattes, ikke oppdrag mot oppgjørsagenter som gjør opp for en kunde (indirekte deltaker) som har konsesjon fra Finanstilsynet eller tilsvarende utenlandsk tilsynsmyndighet som sentral motpart. VPS ønsker for å sikre økt oppgjørsgrad i VPO å endre denne regelen slik at dellevering også vil skje for oppdrag om overføring til / fra oppgjørsagenter som gjør opp for en kunde (indirekte deltaker) som har konsesjon fra Finanstilsynet eller tilsvarende utenlandsk tilsynsmyndighet som sentral motpart hvis denne har konto med særskilt oppgjørsfunksjonalitet. For å sikre at det ikke er tvil om hvilke oppdrag dette vil omfatte, vil VPS på våre hjemmesider etablere en liste som viser hvilke konti / indirekte deltakere som vil omfattes av løsningen. Det vises til vedlagte utkast til endringer i VPO regelverket punkt Endring i VPO NOK Regelverket punkt 14 angående VPS plikt til å kalle tilbake en deltakers oppgjørsautorisasjon ved vesentlig mislighold av plikten til å levere finansielle instrumenter og likviditet Som fremgår ovenfor fremgår det av VPO NOK Regelverket punkt 14 at VPS dersom en deltaker gjentatte ganger i løpet av en rullerende 6 måneders periode vesentlig misligholder sin plikt etter regelverkets punkt 8.5 til å stille tilgjengelig det antall finansielle instrumenter og/ eller den likviditet som er 6/8

7 nødvendig for å gjennomføre alle oppdrag som er meldt inn til VPO NOK under deltakers oppgjørsavtale og som inngår i det aktuelle oppgjøret, skal VPS kalle tilbake deltakers godkjennelse som oppgjørsdeltaker. VPS har sett at dagens situasjon med hensyn til oppgjørsgrad i VPO NOK og i andre sammenlignbare markeder tilsier at dette er en for streng regel som ikke er hensiktsmessig. Det å kalle tilbake en autorisasjon som deltaker i VPO NOK er en svært alvorlig beslutning som bør undergis en grundig vurdering og som ikke bør følge automatisk som følge av lav oppgjørsgrad uavhengig av hvor lav denne måtte være. VPS ønsker av denne grunn å ta ut denne regelen fra VPO NOK Regelverket. Vi viser i denne forbindelse også til CSDR 3 art 7 nr. 9 hvor det fremgår at: «9. CSDs, CCPs and trading venues shall establish procedures that enable them to suspend in consultation with their respective competent authorities, any participant that fails consistently and systematically to deliver the financial instruments referred to in Article 5(1) on the intended settlement date and to disclose to the public its identity only after giving that participant the opportunity to submit its observations and provided that the competent authorities of the CSDs, CCPs and trading venues, and of that participant have been duly informed. In addition to consulting before any suspension, CSDs, CCPs and trading venues shall notify, without delay, the respective competent authorities of the suspension of a participant. The competent authority shall immediately inform the relevant authorities of the suspension of a participant. Bestemmelsen som fremgår av CSDR, og som vil gjelde for VPS når CSDR er gjennomført i norsk rett, hensyntar at en så alvorlig beslutning som å trekke tilbake et foretaks autorisasjon som deltaker i et verdipapiroppgjørssystem som VPO NOK er så alvorlig at den bør diskuteres med relevante myndigheter og i alle tilfelle ikke skje automatisk som følge av lav oppgjørsgrad. VPS ønsker på denne bakgrunn å ta ut bestemmelsene i VPO NOK Regelverket punkt 14.1 annet, tredje og fjerde ledd om at VPS i tilfelle ikke bare kan, men skal trekke tilbake et foretaks autorisasjon som oppgjørsdeltaker. Øvrige endringer i bestemmelsen foreslås ikke i denne omgang, men vil skje når CSDR implementeres i norsk rett. Det vises til vedlagte utkast til endringer i VPO NOK Regelverket punkt Prosess Det følger av dagens VPO NOK Regelverk punkt 4.2 at VPS gjennom konsultasjon skal søke å oppnå enighet om hvorvidt endringen skal gjennomføres, og når dette skal skje. VPS kan inngå avtale med interesseorganisasjonene om og på hvilken måte de skal konsulteres ved planlagte endringer. Dersom det ikke oppnås enighet innen tre uker fra VPS har underrettet interesseorganisasjonene om endringsforslaget, beslutter VPS om endringen skal gjennomføres. Endringer som innebærer en vesentlig 3 Regulation (EU) No 909/2014 of the European parliament and of the council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 7/8

8 endring av eller inngrep i deltakernes bruk av VPO NOK kan imidlertid ikke gjennomføres dersom tre firedeler av samtlige deltakere skriftlig motsetter seg endringen. VPS utkast til endringer varsles nå interesseorganisasjonene hvor oppgjørsdeltakerne er medlemmer samt alle deltakere i VPO NOK. Dokumentene i saken er også gjort tilgjengelig på VPS kundesider på norsk og engelsk. Det bes om høringsinstansenes eventuelle merknader innen 31. august Når en endring er besluttet gjennomført, skal deltakerne og likviditetsbankene i VPO NOK etter VPO NOK Regelverket varsles senest fire uker før den trer i kraft. VPS vil sende slikt varsel så snart høringsfristen er gått ut og VPS har hatt tid til å behandle evt mottatte høringssvar. Merknader kan gis pr e-post til: (Jorunn Blindheim Øystese) Med vennlig hilsen for Verdipapirsentralen ASA for Sveinung Dyrdal Direktør Kopi: Finanstilsynet og Norges Bank 8/8

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Ikrafttreden: 1. mars 2016 Versjon: 1.2 Publisert 29. februar 2016. VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

Ikrafttreden: 1. mars 2016 Versjon: 1.2 Publisert 29. februar 2016. VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

HØRINGSNOTAT GJENNOMFØRING AV VERDIPAPIROPPGJØRET I INSOLVENSSITUASJONER

HØRINGSNOTAT GJENNOMFØRING AV VERDIPAPIROPPGJØRET I INSOLVENSSITUASJONER 19.01.2015 HØRINGSNOTAT GJENNOMFØRING AV VERDIPAPIROPPGJØRET I INSOLVENSSITUASJONER 1. Innledning Verdipapiroppgjøret VPO NOK gjennomføres i Verdipapirsentralen ASA (VPS) og i Norges Bank. VPS avregner

Detaljer

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS GENERELLE FORHOLD Et særtrekk ved infrastrukturen for verdipapirhandler i Norge er at VPS dekker funksjoner som i andre land

Detaljer

Høringssvar Endringer i regelverket for VPO NOK

Høringssvar Endringer i regelverket for VPO NOK VPS ASA Postboks 4 0051 Oslo Deres ref. Deres brev Vår ref. Dato 11.11.2009 Spbf: 200900030 02.12.2009 FNH: 09-8468 Høringssvar Endringer i regelverket for VPO NOK Vi viser til Deres brev av 11.11.09 med

Detaljer

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang og definisjoner Avtalen gjelder etablering

Detaljer

Høring lovforslag om gjennomføring av direktiv 2009/44/EF i norsk rett

Høring lovforslag om gjennomføring av direktiv 2009/44/EF i norsk rett VPS Finansdepartementet Vår dato: Deres ref: Postboks 8008 11. mars 2011 10/1784 JCW 0300 OSLO Høring lovforslag om gjennomføring av direktiv 2009/44/EF i norsk rett Det vises til høringsbrev av 13. januar

Detaljer

.11)c-)k4- - Rapport om regler for sentrale motparter - forslag til. endringer i verdipapirhandelloven. 2. Generellemerknader

.11)c-)k4- - Rapport om regler for sentrale motparter - forslag til. endringer i verdipapirhandelloven. 2. Generellemerknader FINANST1LSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO.11)c-)k4- VÅR REFERANSE 13/5239 DERES REFERANSE 12/3034 TYH DATO 27.06.2013 Høringsuttalelse

Detaljer

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM. (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM. (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang og definisjoner Avtalen gjelder etablering og

Detaljer

Hva er en CCP? VPS CCP OG CCP-OPPGJØR

Hva er en CCP? VPS CCP OG CCP-OPPGJØR CCP OG CCP-OPPGJØR VPS CCP OG CCP-OPPGJØR Hva er en CCP? En CCP (Central Counterparty) er en aktør i verdipapirmarkedet som trer inn som sentral avtalemotpart i en verdipapirhandel, og forestår oppgjøret

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

T2S i det norske markedet. Adm. direktør Ola Forberg

T2S i det norske markedet. Adm. direktør Ola Forberg T2S i det norske markedet Adm. direktør Ola Forberg Oslo, 9. Juni 2011 Impact CSDL T2S SLD ICSs ESMA AIFMD SSR EMIR UCITSV MiFIDII 2011 2012 2013 2014 Direkte virkning for Oslo Børs VPS konsernet EMIR:

Detaljer

Høringsuttalelse til høring gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Høringsuttalelse til høring gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dato 16/4079 FMA 17/00088 22.08.2017 Høringsuttalelse til høring gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Felles varslingskrav for aktørene i NICS. (Norwegian Interbank Clearing System)

Felles varslingskrav for aktørene i NICS. (Norwegian Interbank Clearing System) Felles varslingskrav for aktørene i NICS (Norwegian Interbank Clearing System) 2014 Vedtatt av styret i NICS Operatørkontor 20. oktober 2011. Sist endret 2. januar 2014 Innhold: 1 Om Felles Varslingskrav

Detaljer

Høringsuttalelse til høring utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingsdirektiv

Høringsuttalelse til høring utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingsdirektiv Finansdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 13/3541 FMA IHE 17/00064 16.06.2017 Høringsuttalelse til høring utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingsdirektiv Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European

Detaljer

Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner

Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner Finansdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/00112-7 22.12.2016 Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner Ansvarlig myndighet:

Detaljer

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8 NOR/303R1304.00T OJ L 185/03, p. 6-8 Commission Regulation (EC) No 1304/2003 of 11 July 2003 on the procedure applied by the European Food Safety Authority to requests for scientific opinions referred

Detaljer

Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto

Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 16/3651 SL FRK/KR Vår ref: KQA/SDY Dato: 12.05.2017 Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Verdipapirsentralen

Detaljer

Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier?

Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier? Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier? Dag Seter, Bergen Energi 1 2 Et marked i endring Finanskrisen Skapte også et sjokk for verdens myndigheter Hvordan kunne dette skje at de største banker

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet. HØRINGSNOTAT Utkast til ny tillatelsesforskrift Innledning Samferdselsdepartementet har sammen med Statens jernbanetilsyn foretatt en evaluering av forskrift av 16. november 2005 nr. 1489 om tillatelse

Detaljer

RAPPORT OM FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2014 ANNA GRINAKER, ASS. DIREKTØR ENHET FOR FINANSIELL INFRASTRUKTUR OSLO, 22. MAI 2014

RAPPORT OM FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2014 ANNA GRINAKER, ASS. DIREKTØR ENHET FOR FINANSIELL INFRASTRUKTUR OSLO, 22. MAI 2014 RAPPORT OM FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2014 ANNA GRINAKER, ASS. DIREKTØR ENHET FOR FINANSIELL INFRASTRUKTUR OSLO, 22. MAI 2014 Finansiell infrastruktur 2014 Rapporten er del av Norges Banks arbeid med å fremme

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Eldre legers forening Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: 07.08.2014 Intern høring - Landsstyresak

Detaljer

Avtale om bruk av KS SvarUt

Avtale om bruk av KS SvarUt Avtale om bruk av KS SvarUt mellom Ørland kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og KS KommIT (heretter kalt Leverandøren) Side 1 av 7 avtale ks svarut.docx Innhold Innhold... 2 Avtalens formål... 3 Formål...

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov I J Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov 1. Innledning En arbeidsgruppe nedsatt og ledet av Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet ("arbeidsgruppen")

Detaljer

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet Knut Godager Finanstilsynet Disposisjon Innledning Definisjonen av finansielle instrumenter Markedsplasser og CCPer Transparens Nye krav til konsesjon

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

Lovforslaget om avtalebasert innsynsrett for utsteder

Lovforslaget om avtalebasert innsynsrett for utsteder 1 (5) Side Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen (FMA) Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo 97602133 Telefon dir 232 06002 Telefon 22 48 43 25 Faks Høringssvar - forslag til ny verdipapirregisterlov (forordning

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

EMIR - Status og gjennomføring i norsk rett

EMIR - Status og gjennomføring i norsk rett EMIR - Status og gjennomføring i norsk rett Tema Kort om EMIR Status for ikraftsetting av EMIR i Norge Finanstilsynets prosesser Rundskriv fra Finanstilsynet Tilsynsmessig oppfølging Aktørenes forberedelser

Detaljer

tre delegerte gjennomføringsrettsakter (to kommisjonsforordninger og ett kommisjonsdirektiv), og

tre delegerte gjennomføringsrettsakter (to kommisjonsforordninger og ett kommisjonsdirektiv), og Vedlegg til presentasjon på Verdipapirseminaret 9. juni 2016 Gry E. Skallerud Leserveiledning: a) Vedlegget gir en oversikt over regelverk knyttet til rapporteringsforpliktelser etter MiFID II 1 og MiFIR

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Finansdepartementet Postboks Dep OSLO Dato: Vår ref.: Deres ref.:

Finansdepartementet Postboks Dep OSLO Dato: Vår ref.: Deres ref.: Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 29.07.2016 Vår ref.: 16-674 Deres ref.: Høring - gjennomføring av EUs finanstilsynssystem og shortsalgforordningen, EMIR, AIFM-direktivet og endringer

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1375.sd OJ L 346/13, p. 42-46 COMMISSION REGULATION (EU) No 1375/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 1. november 2007 Informasjon om kundeklassifisering 1 RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Verdipapirseminar våren 2012 Europeisk regelverk en oppdatering Prioriteringer i tilsynsarbeidet Tendenser i den europeiske regelverksutviklingen: Større grad av fullharmonisering:

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Verdipapirforetakenes

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 16/01763-3/SBL 15.12.2016 Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften

Detaljer

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 COMMISSION REGULATION (EC) No 1262/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Informasjon om EMIR til Nordea Markets' kunder som handler valuta, renteswapper og andre derivater

Informasjon om EMIR til Nordea Markets' kunder som handler valuta, renteswapper og andre derivater 1 (5) Page Dette brevet inneholder Nordeas forslag til hvordan rapporteringskravene i EU s EMIR-forordning kan oppfylles. Hvis du/dere er enig i dette, behøver du/dere ikke foreta deg/dere noe mer enn

Detaljer

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 13/4999 SLAEI/HKT Vår ref.: 2015/433-2/ 008 Saksbehandler/dir.tlf.: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Sted/dato: Bodø, 01.10.2015 Nøytral merverdiavgift

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

HØRINGSNOTAT: FORSIKRINGSSELSKAPERS ADGANG TIL Å INNGÅ GJENKJØPSAVTALER

HØRINGSNOTAT: FORSIKRINGSSELSKAPERS ADGANG TIL Å INNGÅ GJENKJØPSAVTALER Dato: 01.03.2000 Til: Fra: Finansdepartementet Kredittilsynet HØRINGSNOTAT: FORSIKRINGSSELSKAPERS ADGANG TIL Å INNGÅ GJENKJØPSAVTALER INNLEDNING Finansdepartementet har i brev av 6. desember 1999 anmodet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs.

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs. C.2 MARKET MAKER - AVTALE Mellom (verdipapirforetakets navn), heretter kalt MM, og Oslo Børs er det i dag inngått følgende avtale om at MM skal virke som Market Maker i samsvar med derivatregelverket og

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure on fines imposed

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1256.em OJ L 360/12, p. 145-152 COMMISSION REGULATION (EU) No 1256/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p. 22-25 COMMISSION DECISION of 9 March 2011 on the publication and management of the reference document referred to in Article 27(4) of Directive 2008/57/EC of the European

Detaljer

Kommisjonens forslag til endringer i MiFID. Verdipapirseminaret 2. desember 2011 Spesialrådgiver Lars Ove Hagset

Kommisjonens forslag til endringer i MiFID. Verdipapirseminaret 2. desember 2011 Spesialrådgiver Lars Ove Hagset Kommisjonens forslag til endringer i MiFID Verdipapirseminaret 2. desember 2011 Spesialrådgiver Lars Ove Hagset Etter 4 år med MiFID hvilke svakheter er avdekket? Markedsfragmentering Svakere markedsovervåking

Detaljer

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final)

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final) DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201103032 11/1870 JCW,R5.05.2011 Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1261/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon

Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon Se vedlagte adresseliste Deres ref: Vår ref: Dato: 22. januar 2014 Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon 1. Høringsprosess Enkelte forslag til endringer i Anbefaling

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS («SB1 Markets») er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank («SB1 Nettbank»). For å oppfylle kravet til etablering

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Høring: Forslag til endringer i Derivatreglene

Høring: Forslag til endringer i Derivatreglene Børsmedlemmer Turquoise NFMF Deres ref: Vår ref: 817781 Dato: 15.06.2011 Høring: Forslag til endringer i Derivatreglene Oslo Børs ønsker å være en dynamisk markedsplass som kontinuerlig ser etter mulige

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0414.fral OJ L 125/13, p. 4-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: 12/01084-21/EOL Vår ref.: 2012/4266-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Trude Johannessen, 77 62 76 69 Dato: 09.04.2013 Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring, endring av konkurransegrunnlag, reelle forhandlinger Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Aktuelt fra Finanstilsynet

Aktuelt fra Finanstilsynet Aktuelt fra Finanstilsynet Hvitvaskingskonferansen 10. november 2016 Emil Steffensen Direktør Bank- og forsikringstilsyn Disposisjon Finanstilsynets deltakelse i nasjonalt og internasjonalt arbeid Finanstilsynets

Detaljer

Høring lov om karantene og saksforbud mv. for politikere, embets- og tjenestemenn.

Høring lov om karantene og saksforbud mv. for politikere, embets- og tjenestemenn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 14/5249-1 Vår ref.207.19øbe Dato: 04.09.14 Høring lov om karantene og saksforbud mv. for politikere, embets- og tjenestemenn.

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 15.12.2015 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 COMMISSION REGULATION (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer