Innkalling til rådsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til rådsmøte"

Transkript

1 Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 18. mai 2015 Innkalling til rådsmøte Stad: Hotell Bondeheimen, Rosenkrantz gate 8, Oslo Dato: Tysdag 26. mai 2015 Kl. slett: (Lunsj kl 13.00) I tråd med tidlegare vedtak blir rådsmøtet 26. mai 2015 halde i Oslo der møtet med Telemarksbenken inngår i dette. Møtestad er Hotell Bondeheimen der også representantane frå Telemarksbenken vil kome tilstades kl Det er meldt inn 4 saker til nærare drøfting med våre stortingsrepresentantar, og sakene er nærare spesifisert i saksdokumenta. Frå saklista elles nemner vi "Vidareføring av VandreTelemark som friluftsråd". Prosjektleiar Lill Susan Rognli Vale har greidd ut om temaet og vil orientere nærare på møtet. Også Børge Skårdal og Andreas Kjær vil vera tilstades, og Vest-Telemarkrådet vil ha nærare orienteringar/drøftingar om viktige vegprosjekt i sak 22/2015. Vi minner også om representantskapsmøtet i Vest-Telemark PPT IKS som vil finne stad i forkant av rådsmøtet. (ca kl.13.40). Vel møtt i Oslo 26. mai! Venleg helsing Vest-Telemarkrådet Jon Svartdal (sign) Regionordførar Mobil: Kjell Gunnar Heggenes Regionrådsleiar E-post: Web: Bank: Adresse: Kviteseidgata KVITESEID

2 Vest-Telemarkrådet Rådsmøte 26.mai 2015 Sakliste til rådsmøte 26. mai 2015 Sak 20/2015 Referat frå ekstra rådsmøte 24. april 2015 Sak 21/2015 Vidareføring av VandreTelemark som friluftsråd Sak 22/2015 Viktige vegprosjekt for vår region, oppfylgjing i høve til besluttande organ Sak 23/2015 Orienteringssaker Sak 24/2015 Gjennomgang av sakene til møtet med Telemarksbenken Møte med Telemarksbenken

3 Referat frå ekstra rådsmøte 24. april Tilstades: Regionordførar Jon Svartdal, Hilde Alice Vågslid, Erik Skjervagen, Arne Vinje, Halvor Homme, Gunnar Ruud, Kari-Gro Espeland, Brit Houge, Sverre Sæter, ØysteinTveit, Ole Dalen og Kjell Gunnar Heggenes. Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Sak 14/2015 Referat frå rådsmøte 17. mars Vedtak:Referat frå rådsmøte 17. mars 2015 vart samrøystes godkjent. Sak 15/2015 Disponering av grunnfondsmidlar I denne saken var Kirsti Torbjørnson frå Telemark Kommunerevisjon tilstades. Gunnar Ruud gjekk frå denne saken ut frå inhabilitet pga styreposisjon i Vest-Telemark Næringsbygg. Saken var oppe også i rådsmøte 17. mars der det vart sett ned ei arbeidsgruppe beståande av Jon Svartdal, Erik Skjervagen, Brit Houge, Øystein Tveit, Ole Dalen og Kjell Gunnar Heggenes. Gruppa rådde til å dele ut 1 mill kroner til kvar av kommunane på vilkår at midlane skal nyttast til aksjeinnskot i Vest-Telemark Næringsbygg. Etter nytt møte i arbeidsgruppa vart det utarbeidd eit alternativt forslag til fordeling mellom kommunane der utbetalingane bygde på fordelingane til Fellesfondet frå Konsesjonskraftstyret. Utrekninga gjev fylgjande fordeling av 6 mill mellom kommunane: Vinje: Tokke: Kviteseid: Fyresdal: Seljord: Nissedal: Vedtak: Vest-Telemarkrådet rår Tinget til å gjera formelt vedtak om å utbetale 6 mill kroner i grunnfondsmidlar til kommunane i regionen. Midlane vert fordelt etter ein fordelingsnøkkel som går fram av "Revidert konsesjonskraftbudsjett for år 2010" frå Konsesjonskraftstyret. Utbetalingane er endelege og utan verknad ved mogleg oppløysing av Vest-Telemarkrådet. Det er ein føresetnad for dei enkelte utbetalingane at alle kommunane gjer vedtak om utbetaling og at midlane vert nytta til aksjeutviding i Vest-Telemark Næringsbygg. Samrøystes vedtak. Sak 16/2015 Søknad til Byregionprogrammet. Ole Dalen og Olav A. Veum orienterte nærare frå arbeidet med søknaden til Byregionprogrammet. Det er no gjennomført ei samfunnsanalyse der Vest-Telemark Næringsforum har vore engasjert. Analysa tek utgangspunkt i ei hypotese der ein vil utvikle regionen gjennom fleirkjernestruktur i tilknytning til eksisterande eller planlagte næringshagemiljø. Søknadsfristen er sett til 1. mai. Vedtak: Vest-Telemarkrådet går inn for å sende søknad til "Utviklingsprogrammet for byregionar (ByR)" på grunnlag av samfunnsanalyse og prosjektplan for Vest-Telemark som er utforma i tråd med det gjennomførte forstudiet. Tokke kommune er søkarkommune, og det planlagte arbeidet vert organisert gjennom Vest- Telemarkrådets administrasjon. Arbeidsgruppa med kontaktpersonar frå kommunane får mandat til å justere søknaden i fellesskap før den sendast inn. Samrøystes vedtak.

4 2 Sak 17/2015 Saker til møte med Telemarksbenken 13. mai. Sidan den avtalte møtedatoen er dagen før Kristi Himmelfartsdag og det er oppstade usikkerhet om kor mange av stortingsrepresentantane som har høve til å møte, har det vore ein vidare dialog med Terje Lien Åsland. På denne bakgrunn fann ein å måtte vurdere møtedato på nytt. Vedtak: Vest-Telemarkrådet ber om nytt møte med Telemarksbenken 26. mai. Om det vert fastsett møte denne dagen vert rådsmøtet lagt til Oslo. Agenda for møtet med Telemarksbenken fastsettast endeleg gjennom mailkorrespondanse med deltakarane. Førebels agenda: Infrastruktur med E134 som stamveg og utfordringar med finansiering for fylkesvegane i øvre Telemark Strukturutfordringar i Barnevernet Postombering i distrikta Sak 18/2015 Kommunereformen, status og vidare arbeid I denne saken møtte Bent Aslak Brandtzæg frå Telemarksforsking, Per Dehli frå Fylkesmannen i Telemark og Hanne Winberg frå Kommunenes Sentralforbund. Per Dehli orienterte innleiingsvis om Fylkesmannens rolle og Hanne Winberg gjekk nærare inn på KS si rolle i prosessen. Det vart informert frå kvar enkelt kommune om dei politiske vedtaka i saken. Vedtak: Vest-Telemarkrådet startar opp forprosjektet og ber prosjektleiar setje i gang arbeidet frå vedtaks dato. Fyrste møte i styringsgruppa for prosjektet vert fastsett til 11. mai kl i næringshagen i Kviteseid. Retningar som er klare for vidare arbeid i forprosjektet er: - Vidareføring av dagens kommunestruktur med meir forpliktande samarbeid. - Mogleg samanslåing av Seljord, Nissedal og Kviteseid. Her er det føresett at Kviteseid kommunestyre fattar vedtak i komande møte 7. mai. - Mogleg samanslåing av Fyresdal og Tokke. Andre aktuelle alternativ nemnt i politiske vedtak, er samanslåing av Tokke og Vinje og samanslåing av Fyresdal, Tokke og Vinje. Desse 2 alternativa er gjenstand for nærare samtaler mellom dei aktuelle kommunane. Samrøystes vedtak. Referent: Kjell Gunnar Heggenes

5 Vest-Telemarkrådet Møte 26. mai 2015 Sak 21/2015 Vidareføring av VandreTelemark som friluftsråd Bakgrunn Samarbeidsprosjektet VandreTelemark er no inne i det siste året av den treårige prosjektfasen. Me stadfestar no at både kommunane, reiselivsverksemdene og marknadsapparatet samrøystes ynskjer å fortsetje samarbeidet om satsinga i VandreTelemark (vedlegg 3 og 4). På bakgrunn av ei marknadsundersøking gjennomført sommaren 2014 i samarbeid med HiT, ser me heilt tydeleg at produkta i VandreTelemark er særs gode. Kvaliteten er faktisk underkommunisert, men marknaden kjenner ikkje i stor nok grad til produkta våre. Det står difor att eit systematisk informasjonsarbeid som gjer det mogleg for VandreTelemark å posisjonere seg i marknaden. Skal me utløyse det næringspotensiale som ligg i auka besøkstal gjennom vandring, er me avhengige av å oppretthalde den satsinga som er sett i gong i prosjektet. Målsettinga med ei fortsetjing av VandreTelemark er å fylle varme senger ved destinasjonane (1000kr/døgn/eining/destinasjon). For å klare dette må me ha fokus på å nå ut med bodskapen i samarbeid med marknadsapparatet og næringsaktørane. Dette føreset at produkta opprettheld den naudsynte kvaliteten, og at me har ei koordinerande hand vigd til vandresatsinga i regionen. Ei slik satsing er det i dag ikkje mogleg å leggje til det eksisterande marknadsapparatet. Eigarkommunane vil halde oppgåvene samla, då ein er redd for at ein mistar både eigarskapet og kontinuiteten i satsinga om oppgåvene vert pulverisert utover på ulike hald. Organisering og involverte partar Kommunane er representerte med fylgjande personar i prosjektet: Kommune Navn Tittel Fyresdal Edvard Nesland Næringssjef Nissedal Kari Olstad Næringskonsulent Tokke Anne Gundersen Reiselivskonsulent Vinje Aud Irene Kittelsen Næringsrådgjevar Seljord Asbjørn Storrusten Kultur- og næringssjef Kviteseid Elisabeth Lid Næringssjef Hjartdal Stefan Langfors Stadsutviklar Tinn André Trondsen Prosjektmedarbeidar I styringsgruppa til VandreTelemark er følgjande interessentar representert, i tillegg til 4 representantar frå eigarkommunane: VisitTelemark v/marknadssjef Håkon Nordby, Telemarkskanalen Regionalpark v/dagleg leiar Pål Kleffelgård, Telemark Turistforening v/dagleg leiar Jon Atle Holmberg, Telemark Fylkeskommune v/reiselivsrådgjevar Mona Birgitte Rasmussen, Straand Hotel/Vandrar

6 Vest-Telemarkrådet Møte 26. mai 2015 Velkomen verksemd v/marknads- og salsansvarleg Kjersti Haland og VTNU AS v/dagleg leiar Haldor Kaasin (PA). Status Korleis skal ein ivareta ei ynskja vandrarsatsing i fortsetjinga? Ei mogleg løysing er å finne i den pågåande saka i høve friluftsråd. Ei kombinasjonsløysing har difor vore drøfta i både eit utvida styringsgruppemøte i VandreTelemark og i næringskollegiet i Vest-Telemark. Skisse til løysing Ei løysing som imøtekjem både kommunane og VandreTelemark sine behov er å opprette ein driftsorganisasjon under friluftsrådparaplyen. Der må det settas av ein ressurs vigd til å drifte VandreTelemark. Då får me ei organiseringsform som sikrar at eigarkommunane i prosjektet og er med i drifta i fortsetjinga - slik dei har uttrykt ynskje om å vera. Me foreslår at kommunane går inn med eit årleg beløp på kr ,- slik det har vore gjort i prosjektperioden i VandreTelemark. For dei kommunane som vil vere medlemmar i friluftsrådet vert dette ei medlemsavgift. For dei som ikkje vil vere medlemmar, men som deltek i VandreTelemark, vert dette ei deltakaravgift. Midlane kommunane går inn med, uavhengig av om det er medlems- eller deltakaravgift, øyremerkes VandreTelemark og driftsoppgåvene som ligg her. Med denne løysinga får me løyst kritiske oppgåver i VandreTelemark og oppfyller samstundes krava til eit friluftsråd si kjerneverksemd som skal vere friluftsliv. Gjennom eigenfinansiering frå medlemskommunar i friluftsrådet utløyser me og minimum kr i statlege midlar, samt ei mogleg årleg støtte frå Telemark Fylkeskommune: BIDRAGSYTARAR Medlemsavgift friluftsråd (gjeld kommunar som er medlem i friluftsråd) Deltakaravgift VandreTelemark (gjeld kommunar som ikkje er medlem i friluftsråd) Årleg bevilgning øyremerka VandreTelemark (8 kommunar) ÅRLEG BELØP Kr Kr Kr Statleg bevilgning til friluftsråd Kr Statleg ekstrabevilgning til friluftsråd ca. Kr Fylkeskommunal bevilgning til friluftsråd ca. Kr Årleg bevilgning øyremerka friluftsråd Kr Friluftsrådet må kunne stå fritt til å selje tenestar i høve friluftslivsoppgåver til kommunar/andre aktørar som etterspør slik kompetanse/slike tenestar. Då sikrar me at ei vidareutvikling av friluftsrådet si portefølje er mogleg og at det kan vekse med oppgåvene.

7 Vest-Telemarkrådet Møte 26. mai 2015 Forslag til vedtak i Vest-Telemarkrådet frå næringskolegiet: Vest-Telemarkrådet tar rapporten til vitande, og sender forslag til driftsmodell for Vandre Telemark med invitasjon til mogleg oppretting av friluftsråd til kommunane. Vedlegg 1. Rapport friluftsråd Øvre Telemark, Faun 2. Prosjektplan VandreTelemark 3. Referat frå møte i Næringskollegiet Oppsummering frå utvida SG møte VandreTelemark

8 Faun rapport, Oppdragsgjevar: Vest- Telemarksrådet Rapport Forprosjekt : Øvre Telemark friluftsråd Tor Gunnar Austjord Rune Aarhus - vi jobbar med natur

9 Forord Friluftsliv er ei viktig kjelde til rekreasjon og trivsel for alle som oppheld seg i Øvre Telemark. Vekst i reiseliv og endringar i samfunnet elles gjer det nødvendig å tenke nytt for å løyse utfordringar og legge til rette for nye og gamle brukarar. Eit felles friluftsråd kan vere eit godt tiltak å samarbeide om i øvre Telemark. Takk til Vest- Telemarksrådet for oppdraget og lykke til med det vidare arbeidet med samarbeidsløysingar og friluftsliv. Fyresdal den Tor Gunnar Austjord Forsidefoto: Faun v./tor Gunnar Austjord Faun Naturforvaltning AS 1

10 Faun rapport : Tittel: Forprosjekt: Øvre Telemark friluftsråd Forfattar: Tor Gunnar Austjord, Rune Aarhus Tilgjengelegheit: Oppdragsgivar: Prosjektleiar: Prosjektstart: Prosjektslutt: Emneord: Sammendrag: Dato: Antall sider: Open Vest- Telemarksrådet , Friluftsråd, friluftsliv, samarbeid Rapporten revidert Kontaktopplysninger Faun Naturforvaltning AS: Post: Fyresdal Næringshage 3870 FYRESDAL Internet: Epost: Telefon: Telefax: Kontaktopplysninger forfatter: Navn: Tor Gunnar Austjord Epost: Telefon: Telefax: Faun Naturforvaltning AS 2

11 Innhald Samandrag Innleiing Bakgrunn Kva kan vi bruke eit friluftsråd til i Øvre Telemark? Planlegging av tiltak og planarbeid Søknad om finansiering av tiltak Prosjektarbeid og prosjektleiing Samarbeidstiltak Reiseliv Drift og vedlikehald Skuleverket Forvaltning og drift av verna områder Stimulere og legge til rette for friluftsliv Organisering av friluftsråd Kven er med? Vertskommuneprinsippet Foreining/interkommunalt samarbeid Personell Finansiering Kontingent Prosjektarbeid og anna inntektsbringande arbeid Døme på budsjett for friluftsråd Døme på vedtekter for friluftsråd Oppsummering samtaler kommunar Konklusjon Faun Naturforvaltning AS 3

12 Samandrag Friluftsråd har i mange område blitt eit viktig verktøy for å legge til rette for at flest mogeleg skal få tilgang til natur og naturbruk. Råda hjelper kommunar, lag og organisasjonar i sitt arbeid med friluftsliv. Friluftsråda dekker vanlegvis eit stort område med kommunar som har samanfallande utfordringar innan friluftsliv. Vest Telemarkskommunane er naturlege samarbeidspartar i eit slikt arbeid. Det ville gje ein god størrelse å jobbe innanfor. I tillegg kan det vere aktuelt å invitere Tinn, Hjartdal med. Eit interkommunalt selskap/foreining organisert etter 27 i kommunelova er ei vanleg og god organiseringsform. Kommunane i Vest Telemark har god erfaring med slike samarbeid. På sikt kan også tilstøytande kommunar bli med om det styrker friluftsrådet. Dei seiste åra ser ein også ei kopling til reiseliv og næringsutvikling der friluftsrådets kompetanse kan vere en viktig bidragsytar for tilrettelegging av friluftsliv og aktivitetar for turistar. I tråd med hovudsatsingane til innovasjon Norge vil ein kunne legge til rette for vandre og sykkelturisme på ein effektiv måte og i stor grad ved hjelp av eksterne midlar. Undervisning i naturbruk for skulane i kommunane som er medlemmar er ei tradisjonell rolle saman med tilrettelegging som løypemerking, utarbeiding av turkart, planlegging, gjennomføring og drift av ulike tiltak for å fremme friluftsliv for alle brukargruppene. Mykje av finansieringa av friluftsråd kjem gjennom kontingent frå medlemskommunane (10-20 kr. pr. innbyggjar) saman med tilskott frå fylkeskommune og stat. Ekstern finansiering utgjer i mange tilfelle ein stor del av inntektssida. Eit friluftsråd genererar i snitt 4 gonger kontingenten i eksterne inntekter (tal frå friluftsrådenes landsforbund). Mange friluftsråd har blitt svært dyktige prosjektleiarar som er viktige kunnskapsleverandørar i sine område. Dei fleste kommunar har gjennomført eit eller fleire prosjekt med tilrettelegging av friluftsliv og fått til mykje flott tilrettelegging. Drift etter prosjektperioden har ofte vist seg vanskelegare å få til. Her kan friluftsrådet vere akkurat det verktøyet ein har sakna. Eit døme på dette er ajourhald av internettbasar som ut.no, løyper.no, tripadvisor, Google etc. etc. Drift og vedlikehald av Pilgrimsvegen og Nasjonale sykkelvegar er andre døme på oppgåver ein kunne tenke seg å legge til eit friluftråd. Mogelegheitene er mange og kostnadene for den enkelte kommune er låge i høve til det ein kan få attende. Dette gjeld særleg om ein klarar å få eit samarbeid med reiseliv, næringsavdelingar i kommunane og anna næringsliv. Neste år er «Friluftslivets år». Kanskje det skal markere starten for «Øvre Telemark Friluftsråd»???? Faun Naturforvaltning AS 4

13 1 Innleiing Øvre Telemark er ein region med store naturressursar. Friluftsliv er viktig for ein stor del av innbyggjarane i bygdene. Ansvaret for friluftsliv er spreidd på ulike avdelingar/fagområder i kommunane og det finnast mange frivillige organisasjonar og lag. Alle desse har interesser og meiningar omkring friluftsliv. For å sikre at friluftslivet får fram si meining og at det blir lagt til rette for bruk av naturressursane til alles beste kan eit friluftsråd vere ei rasjonell løysing. Friluftsliv er ein viktig del av folkehelsa og investering i friluftsliv er investering i folkehelse. Tilrettelegging, motivasjon og læring av friluftsliv er like aktuelt som i andre område. 2 Bakgrunn Vest- Telemarksrådet vedtok våren 2013 å setje i verk eit forprosjekt for å greie ut mogelegheiter for etablering av eit friluftsråd for Øvre Telemark. Mål for forprosjektet vart fylgjande: Moglege oppgåver for eit friluftsråd i Øvre Telemark Avklara interesse blant aktuelle kommunar Mogleg organisering Økonomi finansiering - Prosjektperioden - Drift På heimesida til «Friluftsrådenes landsforbund» finn vi fylgjande forklaring på kva eit friluftsråd er: Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter, årsmøte, styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap. Det fastsettes egen kontingent fra medlemskommunene til friluftsrådet (vanligvis som et kronebeløp pr innbygger). FL anbefaler forankring av samarbeidet i kommunelovens kap. 5 om interkommunalt samarbeid. Friluftsrådet for Lindesnesregionen har forankret samarbeidet sitt etter vertskommuneprinsippet i 28, mens øvrige friluftsråd formelt sett er foreninger, noen med forankring i 27 om interkommunalet samarbeid. Hvorfor interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver? Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser, - friluftsrådene utgjør naturlige regioner for utøving av friluftsliv og derved for arbeid med friluftsoppgaver. Effektiv utnytting av ressurser Regional prioritering, - friluftsliv blir satt på dagsorden i regionen Kompetansesentra for friluftsliv: Mange kommuner er for små til å ha egne ansatte til å arbeide med friluftsliv. Interkommunalt samarbeid sikrer at regionen har kompetanse innen friluftsliv. Utgiftsfordeling mellom kommunene: Kommuner med mange innbyggere bruker omegnskommunenes friluftsområder. Interkommunalt samarbeid der kontingenten er Faun Naturforvaltning AS 5

14 utlikna pr innbygger gjør at hele regionen bidrar til finansiering av tiltak i de områdene som brukes mest uavhengig av kommunegrenser. Koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale midler Aktuelle oppgaver for friluftsråd Sikring av arealer til friluftsformål Være høringsinstans (bidra med friluftskompetanse) for ulike typer planer og utbyggingstiltak slik at friluftsverdiene kommer fram og blir belyst i beslutningsfasen. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsmråder Arbeide med grunneieravtaler for stier, skiløyper og turveier Sikre arealer gjennom kjøp eller varige bruksavtaler Tilrettelegging av friluftsområder Drift av offentlige friluftsområder Informasjon Kart, brosjyrer, internett, turbøker, informasjonstavler m.m. Aktivitetstiltak Kurs for lærere i uteskole (Læring i friluft) Uteskole for skoleklasser Organiserer turer og ute-arrangement (naturlos) Friluftsferie for barn og ungdom Friluftstiltak for funksjonshemma, minoritetsgrupper og andre med særskilte behov Noen nøkkeltall pr (Her oppgis tall for alle interkommunale friluftsråd, av disse er ikke Oslofjordens Friluftsråd medlem i FL) 20 interkommunale friluftsråd 184 medlemskommuner 140 medlemsorganisasjoner Samla omsetning i 2011 var 94 mill kr Friluftsrådene har forvaltningsansvar for 657 offentlige friluftsområder og 920 km med turstier og -veier I 2011 tilrettela friluftsrådene 77 km med nye turstier, 3 km nye skiløyper, 11 km nye turveier, anla 13 brygger, 8 bruer, 2 parkeringsplasser, 6 hytter og 20 toaletter i friluftsområdene I 2011 arrangerte friluftsrådene turer med deltakere, arrangerte kurs for lærere og barnehageansatte og hadde friluftsopplegg for barn og ungdom i tillegg til deltagere på tiltak for minoritetsgrupper og deltakere på tiltak for funksjonshemmede. Organisering av friluftslivet i Noreg og Telemark Friluftsråd det er kommunane som er medlemmar. Vil i stor grad vere kommuneadministrasjonens forlenga arm. Enkelte friluftsråd vel å hente inn styremedlemmar frå næring og / eller det frivillige. Per i dag er det eit friluftsråd i Telemark, Grenland friluftsråd, medlemmar er Drangedal, Porsgrunn og Skien kommune. Friluftsrådenes landsforbund (FL) Landsomfattande samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. Hjelper lokale friluftsråd og arbeider aktivt for å betre vilkår for friluftsliv. FRIFO friluftslivets fellesorganisasjon er paraplyorganisasjonen til 15 større friluftslivsorganisasjonar i Noreg (DNT, padleforbundet, Røde Kors, NJFF etc). Formålet er å fremje det tradisjonelle natruvenlege friluftslivet og allemannsretten. FL er ikkje medlem av FRIFO. Faun Naturforvaltning AS 6

15 FNF forum for natur og friluftsliv. Eit samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonar på fylkesnivå. Formål å styrke organisasjonanes arbeid i arbeidet med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker på fylkesnivå. I Telemark er det per i dag ei 50 % stilling med tilhaldsstad Skien. Fjellregionsamarbeidet Eit politisk nettverk for kommunar, regionråd og fylkeskommunar i Sør- Noreg der fjellet er ein viktig del av ressursgrunnlaget. Mange av føremåla samsvarer med føremåla til mange friluftsråd. Til dømes har Valdres natur- og kulturpark eige friluftsråd og er også medlem av fjellregionsamarbeidet. Faun Naturforvaltning AS 7

16 3 Kva kan vi bruke eit friluftsråd til i Øvre Telemark? 3.1 Planlegging av tiltak og planarbeid Friluftsrådet kan hjelpe medlemskommunane med planlegging av friluftstiltak. Gjennom medlemsskapet vil kommunane ha tilgang på kompetanse som ikkje alle har tilgjenge til i dag. Enkelttiltak kan vere i ein kommune eller strekke seg over fleire kommunar. Gjennom å bruke friluftsrådet kan ein koordinere planar og få til heilheitlege tiltak. Friluftsrådets kompetanse kan vere nyttig i kommunanes arbeid med kommuneplanar, kommunedelplanar og reguleringsplanarbeid. 3.2 Søknad om finansiering av tiltak Det er mange mogelege finansieringskjelder for friluftsliv. Utfordringa for mange er å finne dei og å ha kunnskap nok til å vinne fram i søknadskonkurransane. Det er eigne spelemiddelordningar for friluftstiltak for interkommunale friluftsråd. Ved å ha eit verktøy som kjenner systema og som kan faget vil regionen kunne vinne fram i større grad enn ein klarar i dag. 3.3 Prosjektarbeid og prosjektleiing Når eit tiltak er finansiert vert det ofte definert som eit prosjekt. Prosjekt treng god leiing for å lukkast. Friluftsrådet kan vere både prosjekteigar (kan vere praktisk i enkelte tilfelle) og levere prosjektleiing. Dette vil kunne vere praktisk for kommunar som har trong for kompetanse til å drive fram prosjekt dei set i verk. Prosjektarbeid vil vere sentralt i finansieringa av friluftsrådet. Grunnfinansieringa vil bare dekke ein liten del av ei stilling. Kompetanse omkring prosjektarbeid og prosessane omkring etablering og finansiering av prosjekt vil vere avgjerande kunnskap for dei tilsette i friluftsrådet. 3.4 Samarbeidstiltak Mange tiltak vil strekke seg over kommunegrenser. Gjennom eit friluftsråd vil ein kunne sjå heilheita og finne gode samarbeidsløysingar. Vandreruter, sykkelruter, merking etc. er døme på tiltak som kan bli betre gjennom samarbeid. Opplæring og aktivitetstilbod er andre aktuelle samarbeidsområder der ein kan spare pengar samstundes som tilbodet blir betre med samarbeid. 4.5 Reiseliv Reiselivet i Vest- Telemark er i stor grad avhengig av friluftsliv som aktivitet. Her er det stort potensiale for prosjekt som både innbyggjarar og næringsliv kan nyte godt av. Faun Naturforvaltning AS 8

17 For reiselivet er kommunegrenser lite viktig og eit samarbeidsorgan med kompetanse vil kunne vere av stor nytte. Valdres friluftsråd har teke reiselivet med i styret for friluftsrådet. Det er ein modell V- T bør vurdere. 3.6 Drift og vedlikehald Ein av dei største utfordringane med tilrettelegging i utmarka er vedlikehald og drift av informasjons- og tilretteleggingstiltak. Innlegging av informasjon om tilbod og mogelegheiter i regionen på nettstader som UT.no, løyper.no, tripadvisor.com, Google, etc. er viktig og kan gjennom eit slikt organ koordinerast, kvalitetssikrast og vedlikehaldas. Friluftsrådet kan vere aktøren som har eit ansvar for ettersyn og drift av løypenett, merking, informasjonstiltak med meir. Gjennom samordna merking, kontinuerleg drift og høg kvalitet kan regionen få fortrinn både som buplass og reisemål. 3.7 Skuleverket Friluftsopplegg for skular er ei av de vanlegaste oppgåvene for friluftsråd. Her kan medlemskommunane få tilgang til gode undervisningsopplegg og instruktørar levert av friluftsrådet, eller koordinert gjennom friluftsrådet i samarbeid med lokale jeger- og fiskeforeiningar, turlag, Røde Kors eller andre som ynskjer å tilby dette. Tilboda varierer frå opplæring av lærarar til ulike aktivitetsopplegg for skuleborna. 3.8 Forvaltning og drift av verna områder Friluftsrådet kan vere ein pådrivar for å legge til rette for friluftslivet i verneområder. Dette er aktuelt i regionen og kan kanskje utvidast til ein meir aktiv posisjon for å representere kommunane og friluftslivet ovanfor vernestyresmaktene. Friluftsrådet kan vere ein aktuell leverandør av prosjekttenestar til styresmaktene i verneområda. 3.9 Stimulere og legge til rette for friluftsliv Eit av hovudarbeidsområda til alle friluftsråd er motivasjonsarbeid. Her blir det vanlegvis lagt ned mykje arbeid, særleg retta mot yngre. Døme på dette kan vere tiltak som «Barnas turlag». Tilrettelegging som turkart, brosjyrar, plakatar er døme på indirekte tiltak som er aktuelle også i Øvre Telemark. Andre tiltak kan vere hjelp til søknadsskiving og rapportering for lag og organisasjonar innanfor friluftslivet som ynskjer det. Faun Naturforvaltning AS 9

18 Legge til rette for samarbeid mellom lag og organisasjonar, kommunar, grunneigarar er viktig og vil vere avgjerande for alle friluftslivtiltak. Her vil friluftsrådet kunne vere katalysatoren. Valdres friluftsråd representerar eit eit samanliknbart område som Vest- Telemark/Øvre Telemark. I faksimila frå deira heimeside ser ein arbeidsoppgåvene det blir fokusert på i den regionen: Faun Naturforvaltning AS 10

19 4 Organisering av friluftsråd 4.1 Kven er med? Kommunane er grunnsteinen i friluftsrådet. I tillegg er frivillige organisasjonar og lag naturlege medlemmer/støttespelarar. For Vest- Telemark er reiselivet og grunneigarorganisasjonane andre aktuelle aktørar i eit slikt arbeid. Det er viktig at friluftsrådet representerer ein felles natur og kultur for naturbruk. Dei fyrste friluftsråda i Norge vart etablert langs kysten og har naturbruk langs kysten som fellesnevnar. Etter kvart har innlandet kome etter. Friluftsrådenes landsforbund rår til å forankre samarbeidet i friluftsråda etter kapittel 5 i kommunelova om interkommunalt samarbeid. I Brønnøysundregistera er omtrent halvparten av friluftsråda registrert i mva- registeret. I vår region er det naturleg å tenke Vest- Telemark, men andre kommunar i Øvre Telemark slik som Tinn og Hjartdal kan også vere aktuelle. 4.2 Vertskommuneprinsippet Dette er ei løysing vald i Lindesnesregionen og er forankra i 28 i kommunelova. 28-1a. Vertskommunesamarbeid 1. En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder delegere myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven 2 første ledd bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter 28-1 b og 28-1 c hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det. Tilføyd ved lov 15 des 2006 nr. 91 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1428), endret ved lover 25 mai 2012 nr. 28 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 25 mai 2012 nr. 449), endret paragrafnummer fra 28 a, 24 mai 2013 nr b. Administrativt vertskommunesamarbeid 1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner. 3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen. 4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med nr En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. 6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven 35 første ledd. Nokon har vald denne organiseringsforma, men erfaringane er at det er ei mindre god løysing. Faun Naturforvaltning AS 11

20 4.3 Foreining/interkommunalt samarbeid Dette er den vanlegaste organiseringsmodellen. Nokon er frittståande foreiningar mens ein del er forankra i 27 om interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Kongen kan gi pålegg om opprettelse av styre som nevnt i første ledd. 2. Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om: a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes, b. området for styrets virksomhet, c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten, d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser, e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet. 3. Den enkelte kommune og fylkeskommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune eller fylkeskommune har skutt inn. Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. Departementet kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidende kommuner tilsier dette. 4.4 Personell Friluftsrådet tilset vanlegvis sine medarbeidarar. Friluftsråd i folketette område har ofte fleire tilsette. Dette er sjølvsagt ei føremon men urealistisk i ein etableringsfase. Å få rett person vil vere avgjerande i etableringsfasen. 5 Finansiering Finansiering av drifta av friluftsråd er vanlegvis ein kombinasjon av ein kontingent pr. innbyggar i kommunane, statsstøtte, fylkeskommunal støtte samt prosjektarbeid finansiert gjennom offentlege og private tilskottsordningar. 5.1 Kontingent Kontingenten er vanlegvis ein fast pris pr. innbyggjar i kommunane. Kontingenten varierer, men ligg ofte mellom 10 og 20 kroner pr. innbyggjar. Faun Naturforvaltning AS 12

21 5.2 Prosjektarbeid og anna inntektsbringande arbeid For Vest- Telemark med relativt få innbyggjarar vil aktiviteten i eit friluftsråd vere styrt av kor mykje inntektsbringande arbeid ein klarar å skaffe. Med dyktige tilsette som klarar å motivere til aktivitet og som kan skaffe finansiering er det mogeleg å finansiere fleire stillingar på sikt. Sekretariatsoppgåver for friluftsorganisasjonar og samarbeidsorgan innanfor friluftsliv er eit naturleg arbeidsområde for eit friluftsråd i Vest- Telemark. Kommunar vil ofte ha bruk for prosjektleiing i tidsavgrensa prosjekt dei ynskjer å sete i verk. I staden for å tilsetje prosjektleiar kan ein leige inn frå friluftsrådet og få tilgang til kvalifisert personell lokalt. Utforming av prosjektplanar og søknadar er tenestar der det er bruk for kompetanse. Søknader om Spelemidlar til tilretteleggingstiltak er døme på komplekse søknader der ikkje alle kommunar sit med spisskompetanse. Drift av eigne prosjekt er ei vanleg løysing. Tilsette i eit friluftsråd veit ofte kor skoen trykker, men det er alltid ein fare for å bli oppfatta som «prosjektmakarar». Sal av undervisningstenester til skular og andre interesserte er vanleg og eit tilbod mange kommunar har bruk for. Drift og vedlikehald av anlegg og infrastruktur er etter som graden av tilrettelegging aukar eit tema som er svært aktuelt i Vest- Telemark. Prosjekt som Vandreregionen, Pilgrimsleia og ulike lokale tilretteleggingstiltak som turløyper, bålplassar, tilrettelagte område for funksjonshemma utløyser relativt fort eit behov for vedlikehald og drift. Dette blir ofte oversett i prosjektfasen og friluftsrådet kan vere eit verktøy både for å planlegge drift og vedlikehald, men også for å administrere eller utføre det. Døme på vellukka prosjektfinansiering der søknaden er utarbeida av Valdres friluftsråd: Faun Naturforvaltning AS 13

22 Faun Naturforvaltning AS 14

23 6 Døme på budsjett for friluftsråd INNTEKTER Kontingent, Vst Telemark, Hjartdal og Tinn 15 kr. pr. innbyggar, innbyggarar Statsstøtte Støtte Telemark FK Prosjektinntekter Sum inntekter KOSTNADER Lønnskostnader 1 årsverk Reiseutgifter Kontoleige EDB, rekvisita Forsikring Telefon, nettilgang Ymse kostnader DRIFTSRESULTAT Døme på vedtekter for friluftsråd Samansetjing av styret i friluftsrådet er viktig. For å unngå at rådet blir oppfatta som eit offentleg organ er det viktig at næringsliv, grunneigarar og organisasjonar er representert. Døme på vedtekter (desse må tilpassast lokale ynskje og behov): 1 DELTAKERKOMMUNER Friluftsrådet xxxx er et interkommunalt samarbeidsorgan etter 27 i Kommuneloven, mellom kommunene: xxxx, yyyyy, zzzz Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av årsmøtet med kvalifisert flertall. Friluftsrådet xxxx er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. Faun Naturforvaltning AS 15

24 2 FORMÅL Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med deltakerkommunene, offentlige etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner å: Arbeide for sikring og tilrettelegging av friluftsområder / grønnstruktur for offentlig bruk. Arbeide for hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder. Informere om friluftsmuligheter i regionen Bidra til at friluftslivet blir en integrert del av kommunenes folkehelsesatsning. Arbeide for opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter. Avgi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet, herunder plansaker. Arbeide med andre friluftsoppgaver av regional karakter. 3 ORGANISASJON Friluftsrådet xxxx er et interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens 27 Styret og årsmøte er friluftsrådets faste organ. Daglig leder står for driften innenfor rammen av årlige budsjett og arbeidsplaner. 4 ØKONOMI Det økonomiske bidraget fra deltakerkommunene settes til 15,00 kr/ innbygger i Bidraget bestemmes ut fra folketall 1. januar og reguleres årlig. Kontingenten vedtas av årsmøtet, innenfor rammen av normal lønns og prisstigning. Bidraget forfaller til innbetaling 1.juli. Friluftsrådet står fritt til å hente inn eksterne bidrag til driften, herunder påta seg betalte oppdrag for deltakerkommunene og eller andre kommuner. Unyttede midler fondsavsettes for framtidig bruk. Dersom styret avlegger et regnskap som viser underskudd, skal dette dekkes opp med bruk av fondsmidler. Dersom slike midler ikke står til rådighet er styret ansvarlig for å dekke underskuddet gjennom redusert drift påfølgende år. Dersom dette ikke er mulig skal styret utarbeide en plan for dekking av underskuddet som skal godkjennes av årsmøtet. Arbeidsprogram og budsjett sendes deltakerkommunene til orientering innen 1. april. 5) STYRET Styret består av et medlem med varamedlem fra hver deltakerkommune, reiseliv og grunneierrepresentanter evt. andre som er relevante å ha med. Styremedlem og varamedlem velges for fire år av gangen av den enkelte kommune, og følger kommunevalgperioden fram til årsmøtet. Leder og nestleder velges blant styrets medlemmer for to år om gangen. En valgkomité på 2 medlemmer kommer med forslag til leder og nestleder. For at styrets vedtak skal Faun Naturforvaltning AS 16

25 være gyldig, må over halvparten av medlemmene i styret være til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret skal: Fremme friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak Lede friluftsrådets ordinære drift og stå for økonomistyring Legge frem budsjett for årsmøtet basert på utjevning mellom kommuner og folketall Ansette daglig leder Velge 2 av styrets medlemmer som forplikter styret med sin underskrift Styret kan meddele prokura Daglig leder har prokura, er styrets sekretær, og har forslags- og talerett. 6 ÅRSMØTE Årsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet, og består av 1 politisk oppnevnt representant med varamedlem fra hver av deltakerkommunene. Årsmøtets representanter og varamedlemmer velges for fire år av gangen av den enkelte kommune, og følger kommunevalgperioden. Medlemmene velges av og blant by-/ kommunestyrets faste medlemmer. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet er åpent for interesserte. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Med mindre annet er bestemt i vedtektene, treffes årsmøtets beslutninger med vanlig flertall. Ordinert årsmøte blir fastsatt av styret med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste skal legges ved innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan bli innkalt med minst 3 ukers skriftlig varsel etter vedtak i styret eller når minst halvparten av representantene krever dette, skriftlig. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen. Årsmøtet blir ledet av styreleder. Daglig leder er styrets sekretær, og har forslags- og talerett. Styret har tale- og forslagsrett i årsmøtet. Følgende saker behandles: 1. Godkjenne innkallingen, konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsplan/handlingsprogram 5. Budsjett med fastsetting av pr. capita tilskudd fra medlemskommunene. 6. Innkomne forslag/saker, herunder tilslutning av nye deltakerkommuner. 7. Valg: (Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning) Faun Naturforvaltning AS 17

26 a. Leder og nestleder i samsvar med 5. b. Valgkomité i samsvar med 5. 7 VEDTEKTSENDRINGER Endring av vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Både styret og deltakende kommuner kan fremme forslag til endringer i vedtektene. Styret er forpliktet til å legge frem forslag framsatt av deltakende kommuner til behandling på årsmøte. Vedtektsendringer skal sendes på høring til deltakende kommuner forut for behandling på årsmøte. Minimum 3/4 av de deltakende kommuner må godkjenne vedtektsendringen før endringer kan gjøres gjeldende. 8 UTTREDEN / OPPLØSNING Utmelding trer i kraft ett år etter utgangen av det kalenderåret utmeldingen har kommet friluftsrådet i hende. Kommunene kan bare melde seg ut etter vedtak i by-/ kommunestyret. Ved uttreden blir utløsningssummen 0 fordi kommunene ikke har skutt inn midler ved etablering/tilslutning - kun betalt årlig tilskudd til friluftsrådets virksomhet. Vedtak om oppløsning av friluftsrådet kan bare skje ved enstemmighet blant deltakerkommunene etter vedtak i by-/ kommunestyrene. Avsatte fondsmidler brukes til drift av friluftsrådet inntil kassa er tom og friluftsrådet er avviklet. 9 VOLDGIFT Dersom det oppstår tvist mellom deltagende kommuner om forståelsen av disse vedtektene, skal tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålslovens kapittel 32. Voldgiftsrettens 3 medlemmer oppnevnes av førstelagmannen i xxxxx lagmannsrett. 10 IKRAFTTREDELSE Vedtektene trer i kraft når de er vedtatt av minst ¾ av de deltakende kommuner jfr. 7. Vedtektene erstatter tidligere vedtekter vedtatt av årsmøtet Oppsummering samtaler kommunar Kommunar: Seljord, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Vinje, Kviteseid, Hjartdal, Tinn. Målgruppe for samtale i kommuner: Næringssjef, folkehelsekoordinator og kultursjef. Grunngjeving: Dette er fagpersonar i høve feltet som eit friluftsråd hovudsakleg opererer innafor basert på kva andre friluftsråd i Noreg har av prosjekt og tiltak. Særskilt er erfaringar knytt til Valdres friluftsråd, som er til dels likt Øvre Telemark. Det er fjellkommunar med relativt få innbyggjarar. Faun Naturforvaltning AS 18

27 Turstiar/ turvegar Koordinering og informasjonsarbeid knytt til stiar og turvegar er eit svært viktig tiltak. Dette kan sjåast som vidareføring av prosjektet Vandre Telemark dette har kome fram i alle dialogmøta med dei ulike kommunane. Frå reiselivssynspunkt leggas det vekt på at det er viktig å leggje til rette for vandre- og sykkelruter. Pilegrimsvegen og Bispevegen er trekt fram som viktige ferdselsårer som gjeng gjennom fleire kommunar og som det kunne vere vitkig å få opp heilskaplege prosjekt på. Innovasjonnorge trekker også fram vandre- og sykkelturisme som viktige stasingsområde innanfor norsk reiseliv. Det vert påpeika frå tre av kommunane at det vert viktig å ikkje ta frå dei friviljuge engasjement og oppgåver arbeidet frå friluftsråd på må ligge koordinering, støtte/ tilrettelegging for dei friviljuge, samt informasjonsarbeid i form av nettsider, brosjyrer,kart osv. Valdres friluftsråd har og satsa på dette, det er i tett samarbeid med reiseliv og friviljuge organisasjonar, dei har motteke større prosjektmidlar frå Gjensidige stiftinga til dette. Prosjektleiar seier at utan samarbeidet kommunane imellom ville dei ikkje fenge desse midlane. Medlemmane i Valdres friluftsråd er svært nøgde. Koordinering av skutertrasear Det er ei generell oppfatning at motorferdsel i utmark og tilrettelegging av skuterløyper ikkje skal vere ei oppgåve for eit friluftsråd. Fleire av kommunane trekkjer derimot tankjen om friluftsrådet som ein høyringspartner i evt saker som dette. Argumentasjon gjeng på at dette er kommunane si oppgåve og det er eit betent tema der det er viktig at kommunene har nærleik og full kontroll med saka. Friluftsrådenes landsforbund kjenner heller ikkje til at andre friluftsråd arbeider med saker knytt til dette, men syner likevel til at det er fullt og heilt opp til kvart friluftsråd kva dei ynskjer å definere som sine arbeidsoppgåver. Ikkje låse seg til enkelte kommunar Valle og Bykle kommune i fjellregionen mot vest vil bla gje samanhengande fjellområde frå Fyresdal, Tokke og Vinje. Bispevegen. Notodden kommune og Bø evt Midt Telemark. Lifjellområdet er nemnt for å gje heilskapleg tilknyting til dette området frå Hjartdal og Seljord. Finansiering Ser seg einige om at gode prosjekt er viktig Kontingent á kr 15,- / innbyggjar er naudsynt ikkje den største utfordringa. Men viktig at det gje synlege resultat og avkastning! Konkrete tips/ ynskje prosjekt Koordinere felles fiskekort ordningar Koordinere prøvefiskeprosjekt Faun Naturforvaltning AS 19

28 Sommarleiraktivitet for ungdom/ dagtid o Delfinanisering for 2015 på plass gjennom Friluftsrådenes landsforbund (FL)dersom oppretting i Dette gjeld bla midlar i samaband med friluftslivets år 2015 og spelemidlar som søkjast gjennom FL. Koordinere satsing på turvegar, sykkelruter Faun Naturforvaltning AS 20

29 9 Konklusjon Vest- Telemark/Øvre Telemark har store friluftsområde og mange unytta mogelegheiter. Stor hyttebygging og stor interesse for friluftsliv har ført til at det er eit behov for koordinering og samarbeid over kommunegrenser. Skulane i regionen kan ha nytte av eit friluftsråd gjennom felles tiltak, opplegg og arrangement. Frluftsrådet kan vere til stor nytte for folkehelsarbeidet i kommunane der mange folkehelsekoordinatorar ikkje har ressursar til å gjennomføre alle tiltak dei ynskjer pga små stillingsprosentar. Det trengs kompetanse for å skaffe finansiering, utforme gode tiltak, skape samarbeid og realisere dei gode tiltaka. Dette kan friluftsrådet løyse for alle medlemskommunane og støtte dei frivillige organisasjonane i regionen. Tilrettelegging for friluftsliv, redusere konfliktnivå, koordinering av samarbeid mellom reiseliv, kommunar, grunneigarar og andre aktørar i utmark blir meir krevjande og det er mykje å vinne på å gjere det rett. Vest- Telemark/Øvre Telemark kan ha stor nytte av og bør etablere eit felles friluftsråd sjølv om ikkje alle blir med frå starten Eit friluftsråd for Vest- Telemark/Øvre Telemark bør for å kunne stå fritt organiserast som ei sjølvstendig eining med eigne vedtekter, styrande organ og økonomi Ei foreining etter 27 om interkommunalt samarbeid i kommunelova er den mest aktuelle organiseringsforma Friluftsrådet bør registrerast i mva registeret Kommunane, reiselivet, frivilligheita og grunneigarane bør vere representert i styret for å sikre at friluftsrådet blir ein partsnøytral faginstans I tillegg bør det vere eit rådgjevande utval med brei samansetjing som blir nytta ved behov Friluftsrådet bør delfinansierast gjennom kontingent og tilskott frå stat/fylkeskommune. Resten av finansieringa bør vere gjennom sal av tenester. For å komme i gang bør eigarane bestille eit to- treårig prosjekt ved etablering slik at drifta er fullfinansiert dei fyrste driftsåra. Faun Naturforvaltning AS 21

30 Foto: Hamish Moore VandreTelemark Verdiskaping og innovasjon i Vandreregionen Prosjektplan Av Lill Susan Rognli Vale Vest-Telemark Næringsutvikling AS og Borghild Krossli, Reiselivsrådgiving 1

31 Kort prosjektskildring Prosjektet VandreTelemark er ei felles interkommunal satsing på vidareutvikling av vandreproduktet i Vandreregionen (Vest-Telemark, Hjartdal og Tinn). Prosjektet skal setje fokus på å utvikle og kvalitetssikre ei heilskapleg vandreoppleving. Vandreprodukta skal systematiseras og kvalitetssikras slik at dei vert heilskaplege og salbare. Det skal utviklas kvalitetskriterie for både den einskaplege regionen og enkeltelementa som inngår i vandreopplevinga. På bakgrunn av dette kan me få fram nye og spennande produktkombinasjonar som skal kommersialiseras og gjerast salbare som ei total oppleving. Dette vil auke attraksjonsverdien til Vandreregionen både for turistar, hyttefolk og fastbuande. Ein systematisk og heilskapleg gjennomgang, utvikling, kvalitetssikring og presentasjon av vandreopplevingane er nytt og ingen andre norske destinasjonar har gjort dette før. Dette opnar moglegheita til å posisjonere Telemark som vandredestinasjon i Noreg gjennom fokus på heilskapt og mangfald. VandreTelemark skal vere eit møte med natur, kultur og tradisjon. Bakgrunn Verdiskaping og innovasjon i Vandreregionen er ei vidareføring av prosjektet Vandreregionen I første prosjektperiode har fokuset vore å etablere samarbeid og utvikle eit apparat for tilrettelegging av turvegar. For å utnytte det næringspotensialet som ligg i aktiviteten vandring, må vandreprodukta i Vandreregionen vidareutviklas frå tilrettelegging av turvegar, til lønnsame, marknadstilpassa vandreprodukt Noreg har liten eller ingen tradisjon for å utvikle salbare vandreprodukt. Bakgrunnen for denne påstanden er mellom anna funn gjort i kvalifiseringsprosjektet Vandreregionen i framtida. 1 Kvalifiseringsprosjektet avdekka at når det snakkas om vandring i Noreg så er det likskapsteikn mellom produktutvikling og fysisk tilrettelegging (Vale 2011:19). 2 Presentasjonen av vandreprodukta består i hovudsak av tørre fakta som lengde på turen, vanskegrad og eit geografisk namn. Vandrarane får dermed lite innblikk i kva produktet handlar om, belyst gjennom historikk og kultur. For nordmenn er vandring/turgåing ein kvardagsleg aktivitet, og det enkle friluftslivet med slit og meistring av fysiske utfordringar har djupe røter (Vale 2011:21). 3 Det føreset ei viss grad av forkunnskap og erfaring med å ferdes ute i naturen slik me nordmenn gjer det, samt at det og krev god fysisk kapasitet. Det er denne måten å gå på tur som formidlas og vert tilrettelagt for turisten. Det finnes lite konkret som gjeres i forhold til å utvikle vandringas opplevingsdimensjon. Det er få eller ingen 1 Et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Telemark Næringsutvikling og Høgskolen i Telemark, finansiert via Oslofjordfondet. Kilde: per Vale, Lill Susan Rognli: Erfaringskartlegging. Satsing på vandring ved norske destinasjoner, prosjektrapport for kvalifiseringsprosjektet Vandreregionen i framtida. Tilgjengelig på nett: per Ibid. 2

32 konkrete døme på produksjon av opplevingar eller produktutvikling/konseptuering rundt dette. Det gripes ikkje inn for å kople vandring og oppleving, og potensialet som ligg i å gjere dette til spanande historier vet ikkje nytta (Vale 2011:21). 4 Dersom VandreTelemark skal hevde seg i konkurransen om vandrarane, treng me ei spanande innpakning av produkta som gjer vandraren nyfiken og gjev han vandrelyst. VandreTelemark vil ta produktutviklinga eit steg vidare og også implementere det emosjonelle og dramaturgiske i produktutviklinga. Me skal appellere til hjartet og byggje opplevingsaspektet inn til dømes gjennom leik med storytelling : formidling av historiene i regionen. Marknad og målgruppe World Tourism Organization fastslår ei sterk auke i aktivitetsferiar. Vandring utgjer den største naturbaserte aktiviteten innan segmentet aktive ferier. Undersøkingar i land det er naturleg å samanlikne seg med, eksempelvis Sveits, 5 viser at heile 70 % av turistane om sumaren kjem for å vandre. 6 Dette synliggjer at det eksisterer ein betydeleg marknad. Innovasjon Noreg har gjennomført såkalla OPTIMA undersøkingar i ulike turistmarknader. Undersøkingane har avdekka ein betydeleg potensiell marknad for vandring, og Innovasjon Noreg arrangerer ei internasjonal temasatsing: Vandrekampanjen. 7 Satsingsmarknadene for denne kampanjen er Tyskland, Nederland, Sverige, Danmark, Frankrike og Storbritannia. Den norske marknaden er den viktigaste marknaden i reiselivs-noreg. OTIMA Noreg undersøkinga frå 2009 viser at det i det norske marknaden er størst interesse for en Noregsferie med vandring i naturen. Mål og tiltak Prosjektets hovudmål Ved fokus på einskapleg mangfald skal VandreTelemark ta ein sentral posisjon i utviklinga av vandreprodukt og framskaffe kommersielle vandreopplevingar i Vest- Telemark, Tinn og Hjartdal med potensial for hele Telemark. Vandreopplevingane skal vidareutviklas frå å ha fokus på skilting og merking av turvegar til å ha fokus på totalopplevinga av vandreproduktet. Det vil sei det geografiske området, 4 Ibid. 5 Sveits liknar Noreg topografisk og har som Noreg ei merkevaresatsing med fokus på natur og autentisitet. Innovasjon Noreg definerar i sine OPTIMA undersøkingar Sveits som ein av Noregs største konkurrentar i satsinga på vandring. 6 Tala refererar til vandring som varar inntil 2 timer og vart formidla av Schweitz Tourismus under studietur Innovasjon Noreg,

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

VandreTelemark. Verdiskaping og innovasjon i Vandreregionen. Prosjektplan 2013-2015

VandreTelemark. Verdiskaping og innovasjon i Vandreregionen. Prosjektplan 2013-2015 Foto: Hamish Moore VandreTelemark Verdiskaping og innovasjon i Vandreregionen 2013-2015 Prosjektplan Av Lill Susan Rognli Vale Vest-Telemark Næringsutvikling AS og Borghild Krossli, Reiselivsrådgiving

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandlar: Mona Birgitte Rasmussen

Saksframlegg. Saksbehandlar: Mona Birgitte Rasmussen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Vandre Telemark 2014-2015 Arkivsaksnr.:14/330 Arkivkode: Saksbehandlar: Mona Birgitte Rasmussen Behandling i: Hovudutval for næringsutvikling Forslag frå fylkesrådmannen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Bakgrunn Bakgrunn Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer eit friluftsråd i fylket. Fylkeskommunen har etablering av interkommunalt friluftsråd både som ein strategi

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato:

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: Vest-Telemark rådet Granliveien 1A, veksthuset 3850 KVITESEID MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2011/262-3 Per Dehli,35065103 031 26.04.2011 per.dehli@seljord.kommune.no

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Vest-Telemarkrådet Møte 17. Mars 2015 Sak 09/2015 Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Bakgrunn: Ein legg no fram forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet.

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS 1 Selskapet Vest- Telemark PPT IKS er et interkommunalt selskap oppretta med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29.01.1996

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-post møte Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: Nordreisa kommunestyre Ved en forglemmelse ble det ikke foretatt valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd og representanter

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Status forprosjekt Friluftsråd for Nordfjord

Status forprosjekt Friluftsråd for Nordfjord Status forprosjekt Friluftsråd for Nordfjord Ann-Helen Blakset Reisemål Stryn & Nordfjord AS 25.august 2014 Reisemål Stryn & Nordfjord Agenda Oppstartmøte arbeidsgruppe Skisse arbeidsområde for friluftsrådet

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2014/1923 Løpenr.: 10293/2015 Arkivkode: 032 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Kommunereformen - oppfølgjing Vedlegg:

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Kommunestyret slutter seg prinsipielt

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Styringsgruppa 16. desember 2016 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA Eigarskapspolitisk plattform 2 EIGARSKAPSPOLITISK PLATTFORM FOR TIME Vedtatt av Time kommunestyre i juni 2007. 1. Motiv og mål med offentlig eigarskap Ein eller fleire

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1 SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund,

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Nordfjordrådet. Møteinnkalling

Nordfjordrådet. Møteinnkalling Nordfjordrådet Møtedato: 08.06.2015 Møtestad: Mona Veskt, Sandane Møtetid: Kl. 10:00 Møteinnkalling Sakliste Sak nr. Saktittel 007/15 Referatsaker 008/15 Nordfjordrådet forprosjekt Regionalt friluftsråd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Seljord kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00

Seljord kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00 Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. Innkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf. 57858500 eller

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING SAK 11/15 VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal tok i 1992/1993 initiativ til eit prosjekt for å utgreie event. eit meir forpliktande interkommunalt samarbeid. Prosjektet

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Styringsgruppa 16. desember 2016 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Orientering, Vest-Telemarkrådet 15. november 2016 Fakta Etablerertenesta er kommunanes førstelinjeteneste for re4leiing av gründerar Fram :l 2013 finansierte IN ordninga saman med kommunane Ein søkte

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag 1 LUSETERMORKJE BEITELAG Lusetermorkje beitelag, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarane og grunneigarane i Lusetermorkje. Som

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.12.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/16043 331.2 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13,5902

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.01.2015 Møtetid: 18:00-20.30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer