Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013"

Transkript

1 Kyrkjeposten Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje Jo altså fordi n Kyrkjebygging 2013 n Byggenemnda n Nytt orgel n Program for vigsling 1

2 n Framsida: Ny kyrkje: På veg ned frå Madsgård møtast gammelt og nytt. Foto: Jenny Hjemdal Andakt: Per Hjemdal Jo altså Kyrkjeposten vert distribuert til alle husstandar i Etne og Skånevik. Bladet blir betrakta som offentleg informasjon og nærmiljøblad. Kyrkjeposten er ikkje definert som uadressert reklame. Stoff sendes til Frist for stoff til neste nr: 15. september 2 eit helsing til deg som berre sjeldan går i kyrkja, og helst berre når du verkeleg må. Stadig har eg fundert på dette: Kvifor treng vi så ofte ein unnskyldning for alt mogleg? Alltid skal alt mogleg rettferdiggjerast anten i andre menneske eller i ytre omstende. Vi treng alltid ei unnskyldning for å si nei til noko. Anten det er gåver eller oppdrag eller tilbod, så må vi grunngje svaret, dersom svaret er nei. Så innarbeid er dette blitt at folk ventar, viss man ikkje gir dei ein grunn til at ein seier nei. Kan du? Nei. Ok? Fordi? Men av og til er vel det mi sak! Nei da, som regel seier ikkje veloppdragne folk fordi? men vi høyrer det i stemma og ser det i auga. Det er verre for vaksne enn for barn. Vaksne kan jamen ikkje gjere mykje utan unnskyldning! Har du lyst til å klatre i trær? Kva i all verden gjer du der oppe? Har du lyst til å balansere på slak line? Kva kan no være vitsen med det!? Nokon ting er det i grunnen greitt at vi treng ei unnskyldning for. Ein bør ha god grunngjeving klar viss ein et spagetti bolognese med fingrane, elles ville det blitt fælt grisete rundt middagsbordet. Men dersom eg vil ha huset malt med polkaprikker, kvifor kan eg ikkje det? Som prest opplever eg å jobbe innan noko som verkeleg krev god grunngjeving for mange. Knapt noko treng så mykje ein unnskyldning som det å gå friviljug i kyrkja. På eige initiativ, liksom. Dvs dersom ein ikkje er sånn super-kristen, då. Dei driv jo med den slags. Men elles? Jo, du skjønner, vi var i barnedåp i helga. Jo, altså, ungane er invitert til sånn Ja, var det ikkje slik at vi fikk eit brev om allehelgensdag eller kva det kan ha vore? Trusopplæring var det, og 5-åringen skal synge, og konfirmantane har møteplikt. Mange fedre slit verre med å finne ein truverdig unnskyldning, for alle dei andre mennene let kjerringa gå, sidan ho er meir inne i sånt Kvifor må det være sånn? Er ein ikkje medlem i denne kyrkja? Meir enn 75 % er! Eller kan det vere vi aldri tenker på dei store spørsmåla? Kjenner vi ikkje at åra sig på og vi vandrar mot slutten, anten vi liker det eller ei? Kva skjer når det er slutt? Er Gud der ute? Kva tyder eigentleg Gud?

3 fordi Eg veit jo sjølvsagt at eg heller ikkje er kvalifisert til å tenke så veldig sant om disse tinga, sjølv om eg er betalt for det. Nettopp difor, antakeleg vis! Men eg skriv heller ikkje dette i bitter affekt over tome seter i kyrkja. Nei da, eg gler meg heller over dei mange som er opptatt! Men altså likevel. Eg pratar med folk. Og veit at mange tenker mykje, også om Gud og livet og døden og tru og kristenarv og kristendom. Mange aner at kyrkja er eit sted der desse ting snakkast om, ja, meir enn det: Trus på. Men likevel. Viss eg går, kva vil folk tenke? Kva tenkjer eg sjølv? Men no no har vi ny kyrkje i Etne. Så treng ingen finne på unnskyldningar, for denne er heilt gratis og aldeles truverdig: Eg må jo sjå den nye kyrkja Det var enkelt! Men medan du sit der, kjenn etter. Beveger det seg noko? I deg? I det som skjer? Beveger det noko? Beveger Gud seg? Kva er no det for eit spørsmål?! Men kanskje eg skulle gå nokre gongar til, for å kjenne etter? Forresten har vi veldig god kyrkjekaffi! Velkommen i Guds hus. 3

4 Kyrkjebygging i Etne av 2013 I over 60 år har ein sett behovet for ny kyrkje i Etne, og det har på ulike måtar vore arbeidd for å få dette behovet stetta. Fleire tomter har vore til vurdering, og i 1979 gjekk eit fleirtal av sokneråda i dåverande Etne Prestegjeld inn for å prioritera Oldborgshaug ved kyrkjegarden på Gjerde som ny kyrkjeplass. Eit mindretal gjekk inn for Eileråsjorda ved Enge skule, sjukeheimen og gamleheimen. Etter at det i 2001 vart arbeidd med eit samarbeidsprosjekt saman med Enge Bedehus som stranda, valde Etne kyrkjelege fellesråd i 2002 ei nemnd på 5 personar som skulle arbeida med det som mål at ny kyrkjetomt skulle innarbeidast på reguleringsplanen for Etnesjøen del 2. Mandatet lydde elles slik: Vidare får nemnda i oppdrag å arbeida med å førebu det vidare planarbeid for å få reist arbeidskyrkje i Etne. I budsjettprosessen for inneverande år må nemnda arbeida for at kommunen stiller økonomi til rådvelde for planarbeid Det var Birkenesbøen, aust for Enge skule som då var mest aktuell plassering. Det vart gjort forsøk på å få ei arbeidskyrkje inn på planen der, men etter kvart som reguleringsarbeidet gjekk framover utan noko konkret vedtak om å avsetja område til arbeidskyrkje, måtte nemnda etter kvart innsjå at dette ikkje var nokon farbar veg vidare. Etne kommune signaliserte imidlertid positivt på det pågåande arbeidet med planleggjing av arbeidskyrkje, då kommunen i 2002 etter søknad frå plannemnda vart innvilgja kr til planmidla Ny formell kontakt med Enge bedehus om ei ny kyrkje i tilknytning til bedehuset vart etablert igjen i 2006, noko som førde til eit positivt samarbeid og som har gitt resultat med tanke på den nye kyrkjebygningen som i dag er plassert vegg i vegg med Enge bedehus. Kyrkja står som eigar og ansvarleg for nybygget, medan bedehuset framleis både eig og har driftsansvaret for sin del. I nåverande Etne sokn, som tidlegare var samansett av Stødle, Gjerde og Grindheim sokn, og som er samanfallande med tidlegare Etne prestegjeld, er det i dag tre middelalderkyrkjer. I forhold til besøkstalet er dei tre middelalderkyrkjene store nok til vanlege søndagsgudstenester, men i samband med Leiar av Fellesrådet og medlem av byggenemnda, Harald Lindevik 4 Vigslingshelg

5 konfirmasjon, ein del gravferder, gudstenester der mange er særleg inviterte som t.d. utdeling av 4-års bok, julaftegudstenester og andre store høgtidsdagar, er dei for små. Når enkelte grupper av folket er særleg inviterte, må andre som elles jamnleg deltek i gudstenester halda seg heime. Dei gamle kyrkjene er lite tenlege i samband med familiegudstenester og for funksjonshemma. Bygningsmessige endringar er vanskelege å få gjennomføra på grunn av vernestatus. Det var mellom anna på grunn av desse observasjonane Biskop Hagesæter under visitas i Etne i 2003 uttalte følgjande: De har ikkje rom som kan husa folket utover vanlege høgmesser. Ikkje rom for opne gudstenester med brei deltaking og nye gudstenesteformer. Ikkje samlingsstad for dei som veit med seg sjølve at dei høyrer kyrkja til Etter både kyrkja og bedehuset sitt syn, vil samarbeidet med å byggja arbeidskyrkja vegg i vegg med Enge bedehus gi gode synergieffektar. Kyrkja får nytta bedehuset sine lokale til kontor, barne- og ungdomsarbeid og anna, medan bedehuset skal ha tilgang på kyrkja sine lokale. Ei tidlegare tenkt utbyggjing av Enge bedehus kan difor gå ut, då kyrkje- og bedehuslokala samla gir rom for dei aktuelle arrangementa både på kort og lang sikt. I fellesskap byggjer kyrkja og bedehuset nytt og moderne kjøken til felles nytte. Bedehuset kan nå nytta midlane sine til oppussing av eksisterande bygning. Kvar av middelalderkyrkjene rommer om lag 200 personar. Ved definering av behov i arbeidskyrkja, kom ein fram til at kyrkjerommet burde romma om lag 330 personar. I tillegg såg ein det som viktig at kapasiteten kunne utvidast i særlege anledningar. Dette er løyst ved at kyrkjerommet kan utvidast med kyrkjetorget på om lag 125 m2. Dette kan gi plass til om lag 120 personar. Kyrkjetorget er elles tenkt til bruk for aktivitetar innan barne-og ungdomsarbeid, og elles aktivitetar for alle aldrar. Dette er også eit tenleg område for minnemøte i samband med gravferder og andre tilstellingar. Der er eit mål at den nye kyrkja vil bli ein samlingsstad for folk i alle aldrar til ulike slag oppbyggjande arrangement. I tillegg til tradisjonell bruk av kyrkjene, er det eit særleg behov for lokale til barne og ungdomsarbeidet. I samband med Etne kommune sin medverknad til finansiering, vart det lagt særleg vekt på at det måtte vera plass for B/U-arbeid som søndagsskule, speidar, fredagsklubb, Nettkafe og liknande. Kombinasjonen kyrkje/bedehus gir den kristne verksemda i soknet gode lokale for ei rimeleg investering. Dersom kyrkja hadde bygt på frittliggjande tomt, ville kostnaden truleg blitt over kr. 40 mill. I dag har me fått ei moderne og funksjonell kyrkje til ein kostnad av kr. 20 mill. Dersom dette sambruket med Enge bedehus ikkje hadde blitt løysinga, ville neppe vår generasjon fått noka ny kyrkje i Etne. Me trur at me nå har fått reist eit bygg som kan husa folket også utover vanlege høgmesser. Me trur me har fått rom for opne gudstenester med brei deltaking og nye gudstenesteformer. Me trur me har fått samlingsstad for dei som veit med seg sjølve at dei høyrer kyrkja til. Etne, august 2013 Harald Lindevik Leiar Etne kyrkjelege fellesråd 29. august - 2. september 5

6 Byggenemnda for ny arbeidskyrkje i Etne INFORMASJON FRÅ BYGGE Frå Byggenemnda si side kan ein sei det slik: Byggenemnda utgjer både kommunevald politisk deltaking og representantar frå kyrkja og frå Enge bedehus. Delar av buggenemnda har gått vidare frå plannemnda. Soleis har nokre vore med sidan starten av dette arbeidet i Det vart i utgangspunktet oppretta ei arbeidsgruppe (plannemnd). Frå Kyrkja: Harald Lindevik, Jørgen Hopland, sokneprest Jens Olav Mæland og kyrkjeverja Harald Sirnes Frå Bedehuset: Sigurd Stødle, Steinar Frønsdal, Pål Atle Baustad og Torleif Sande Vi knytta til oss fagfolk ved kyrkjekonsulent Finn Bårdsen og siv.ark Arne Tveit i Brekke Helgeland Brekke. Etter Jens Olav Mæland sin avgang gjekk sokneprest Per Hjemdal inn i plannemnda. Mandatet frå Fellesrådet til nemnda var: Sikre arealet, Avklare eigedomsmodell, Teikningar med kalkyle og Finansiering Det vart også oppretta fleire underkomitear, så som innsamlingsnemnd, utsmykkingsnemnd, musikknemnd, kjøkkennemnd og tekstilnemnd. Ein kopp kaffi er godt for å samle kreftar til dugnadsarbeidet Det vart arbeida iherdig i fleire år med planane og under kontakt med kommunen der vi presenterte tankane, vart ein svært godt tekne i mot. Politisk vart det så gjort vedtak om følgjande: Etne kommune regulerer området til formålet. Etne kommune løyser inn grunnen ein treng i tråd med reguleringsplanen Etne kommune løyver kr til vidare planarbeid I det heile opplevde plannemnda at kommunen og det politiske miljøet hadde forståing for behovet bygda hadde for ny kyrkje, og at dei ved dette samarbeide mellom kyrkja og bedehuset får ei svært rimeleg kyrkje som vil 6 Vigslingshelg

7 NEMNDA Vegen frå teikning til realitet er nesten over. dekke framtidige behov innan åndeleg næring og vekst for den oppveksande slekta. Etter mange år med planer, infomøter i bygda der mange ynskjer skulle imøtekomast kom ein fram til eit resultat slik det framstår som ferdig i dag. Ved anbod sprakk kalkylane og ein måtte nye rundar i kommunen. Eit nytt krav frå kommunen var at dei ynskte kyrkjelydskontor i bedehuset straks kyrkja vart ferdigstilt. Dette vil ein forsøke å etterkome innan eit halvår etter. Kostnadane med dette ligg utanfor kyrkjeprosjektet. Alt gjekk til slutt i boks og vi håpar totalrama på kr ,- vil halde. I det beløpet ligg både lån, kommunale tilskot og gåver mellom anna Etne sparebank og mange private. Det er samla inn mykje midlar lokalt og ein har også starta bruktbutikk for å sikre mellom anna betjening av lån på kyrkja. Flott tiltak! Alle planane blei godkjende i dei aktuelle fora og klarsignal for bygging var tilstades. Byggenemnda var godt nøgde med prosjektplanane og trur vi no har fått eit tidsmessig og godt bygg. Det vert vannboren golvvarme, moderne ventilasjon med varmegjenvinning, brannsikringsanlegg og tidsmessig audio/videoanlegg til både lyd og bilete. Der er også eit romsleg kyrkjetorg der tanken er at ein skal ha kaféliknande innreiing i samband med ungdomsarbeid og kyrkjekaffi m.m. Ein får ein stor del fellesbruk med Enge bedehus og mellom anna nytt moderne kjøkken. Etter tildeling av entrepriser blei det oppretta byggenemnd som følgjer: Frå kyrkja: Harald Lindevik, Per Hjemdal, Jørgen Hopland og Sigurd Stødle Frå bedehuset: Steinar Frønsdal, Arnold Solheim Frå kommunen (politisk repr): Anita Larsen Sommaren 2012 vart arbeidet igongsett, og under trygg byggeleiing av siv.ing (og Etnegut) Kjell Ekornrud frå sitt eige ingeniørselskap Procon AS, har framdrifta gått særdeles fint. Grunnstein blei sett ned av biskop Halvor Nordhaug den 18. november 2012 i tett bygg under oppvarming og uttørking. Det har blitt halde jamlege byggemøter der byggenemnda har vore representert og fått vere med å delta med meiningar og få svar på spørsmål. Frå byggenemnda kan det opplysast vidare at alt grunnarbeid blei trekt ut og utført på dugnad. Det har vore stor vilje til innsats og ein har greidd å utføre dei oppgåvene som har vore pålagt oss. Enno gjenstår likevel ein del, så vi vonar mange vil ta del fram til alt er heilt ferdig både ut- og innvendig. Byggenemnda har stor tru på at bygget vil bli til stor nytte og velsigning for folket i bygda vår, og gratulerer heile folket med den nye Etne kyrkje! Med helsing Jørgen Hopland Leiar byggenemnda 29. august - 2. september 7

8 Gratulerer, heile Etne! Kyrkja ho er eit gamalt hus, stend om enn tårna mun falla, står det i den gamle salmen. Reint byggteknisk er det eit utsegn med store atterhald, for eg har lese historia om kyrkjene både på Gjerde og Grindheim som i si tid langt tilbake blåste overende og måtte skiftast ut. Vi vonar den nye Etne kyrkja med sin tunge betongkonstruksjon står tryggare, og lenge, lenge. Mange har spurd meg om kva vi skal med enno ei kyrkje i Etne, vi som har så mange allereie. Vel, eg trur etnebuen veit at behovet var der. Alle som har stått utanfor ei av dei gamle kyrkjene og hutra i regnet fordi det ikkje var plass inne medan gravferda fann stad, kan skjøna det. Alle som har måtte seie til nokon at det er kjekt om de kjem i konfirmasjon, men ikkje kom i kyrkja, dei kan skjøna det. Alle som har prøvd å ta seg inn med rullestol, dei skjønar det! Presten, som må stolpre seg forbi Enge skulekorps på julaftan, han skjøner det og. Dei ytre, praktiske argumenta. Men det er ikkje berre ytre rammer og gammaldagse bygg som gjer at vi trong enno ei ny, moderne kyrkje. For ein levande kyrkjelyd som vil meir enn å vere ein historisk notis eller forvaltar av bygghistorie frå 1600-talet, er det viktig å ha tenlege og gode lokale som reiskap for framvekst av personlig trosliv, av både gudstenestleg og liturgisk liv, og også kyrkjeleg kulturliv. Med nye moglegheiter til å vere fleksibel i høve til innreiing, bevegelse, song og musikk, har vi fått eit flott bygg! Kyrkjetorget innbyr til sosialt samvær over ein kaffikopp eller anna. Det lyse, fine kyrkjerommet med dei store vindauga som slepp heile skaparverket inn, inviterar til levande gudstenester og opnar for ein himmel over livet. Arkitekt Arne Tveit har teikna ei kyrkje som er flott på utsida. Inga tvil om at det er ei kyrkje! Og likevel det har eg opplevd når ein kjem inn blir mange overraska over storleiken, over følelsen av luft og høgd, over samspillet mellom lys og fargar. Det er første kyrkja Tveit har teikna vel gjort! Arkitekt Arne Tveit har teikna ei flott kyrkje med særprega uttrykk Når kyrkja no skal vigslast, er det mange som skal ha takk. I fare for at nokon no føler seg gløymd, vågar eg likevel trekke fram nokon særskilt. Jørgen Hopland, som har leia plannemnda først og byggenemnda sidan. Han har stått på! Og oversikten, synet for praktiske løysingar på utfordringar eg ikkje visste fantes og vilja til å ta tak. Takk skal du ha! Harald Lindevik, med styr på det økonomiske, med oversikten, kontraktane, alt han har lese! Små og store ting han har sett som har vært uklart, men blitt klart. Takk. Sigurd Stødle, ildsjelen. Så mye dyrebar tid han har brukt på å være der og gjere akkurat det som måtte gjerast akkurat no! All innsatsen han har gitt takk! Steinar Frønsdal, dugnadssjefen. Akk, ofte var det kanskje vondt å få ja, men så trådte han til sjølv. Mange seine kveldar har eg sett bilen hans utanfor og tenkt: Nei, no må han gå heim! Ein takk til han - og ein takk til alle heime også! Enda fleire: Arnold Solheim, bedehusets leiar. Vel, bygger vi saman, så bygger vi saman. Og det har ikkje stått på innsatsen, tålmodet eller evnene. Takk også til deg. Egil Selland stilte med gravemaskin og grov ut heile grunnen på dugnad. Ein stor jobb gjort i en fei. Også grøftar til kablar tok han seg av. Takk. Jarle Mikkelsen rigga opp utstyr til profesjonell kjerneboring og tok for seg av veggene i bedehuset der kyrkja skulle koblast til med røyr og ventilasjon. Takk for kyndig bruk av krevjande utstyr. Og sist, men ikkje minst av dei eg vil takka med namn Karl Kringlebotten. Som gjennom vinteren stod i verkstaden sin og limte og høvla og pussa og snekra dei finaste altermøblane, endå meir solid handverk enn ein kan sjå! Og nøyaktig slik nemnd for utsmykking hadde bedt om å få det. Også dei akustiske 8 Vigslingshelg

9 utfordringane har han hjelpt oss med. Ein stor takk også til deg. Men så må eg takke alle dei andre! For desse eg har namngitt, hadde ikkje bygd kyrkje åleine! Men dei som tok initiativ til og drog i gong Etne bruktbu og alle som har gitt timar og innsats der, ei framifrå teneste de har gjort! Og alle som sa ja til å sitte i nemnd, anten det var for kjøkken, utsmykking eller innsamling takk for innsatsen så langt! Alle som har grove, snekra, måla, kjørt trillebår, vaska, kva det kan vere dugnadsfolket. Så godt med alle som kom og tok tak i det praktiske. Og til slutt alle dei usynlege dugnadsfolka. Takk til alle som gitt pengar så kyrkja no står her. Anten det var som fast gjevar, eller som ein eingongsgåve, eller i form av prisen på ein stol, eller i form av andre gåver. På vegne av kyrkjelyden får eg lov å si: Vi er utruleg takksame for all den gode innsatsen og støtta for å bygge Etne kyrkje. No står ho der, kyrkja. Vigslast skal ho 1. september av biskop Nordhaug. Då er det fest i fem dagar til ende. Kanskje enno lenger? Sundagen etter skal 4 born døypast på familiegudsteneste der, sanneleg fest det og! Men sidan kjem kvardagen, kyrkja ho blir eit gamalt hus. Men tener ho formålet - får Guds ord rom, og får menneskje møte Kristus i sakramenta og i Herrens mange ulike barn som ferdast der, då kan ho bli så gamal ho vil. For ho vil stå om enn tårna mun falla. P.Hj. Sjølv om ikkje kyrkja ragar høgast i bygda, er opplevinga av høgd og rom svært stor når ein kjem inn. 29. august - 2. september 9

10 En sang skal stige mot den høye hvelving, den alltid nye lovsang til vår Far, fordi han gav oss dette hjem på jorden der vi får møte ham som er og var. En sang skal stige mot det høye alter, en takk for alle gaver som ble sendt, for alle trette som fikk tro og trygghet, med trøst i nådens ord og sakrament. En sang skal stige mot Guds høye himmel, en lovsang slik den steg i alle år, med takk til ham som også er den same når våre kirkehus engang forgår. Liv Nordhaug Orgelet er det tradisjonelle instrument i kyrkja. Orgelet skal tena til støtte og hjelp for kyrkjelyden og koret i tilbeding, forkynning og song. Orgelet har òg sjølvstendige musikalske funksjonar både i og utanom gudstenesta. Organisten bør ha utveg til å leia koret frå plassen sin ved orgelet. Slik står det i gudstenestebok for Den norske Kyrkja, og iallfall kva gjeld det siste utveg til å leia både kor og kyrkjelyd frå plassen sin, er orgelet plassert godt og sentralt i Etne kyrkje. Det har vore snakka mykje om kva orgel og kva løysing vi skulle gå for når vi no bygde ny kyrkje. Men langt på veg var nok svaret gitt av dei økonomiske rammene prosjektet har hatt. Eit dugeleg tradisjonelt pipeorgel er vondt å skaffe til ein pris under 2 mill kr., så løysinga låg i dei langt rimelegare elektroniske orgla. Om enn dei før om åra har hatt nokså dårlig rykte for dårleg lydbilde og opplevinga av å spele på orgel, har heldigvis den teknologiske utviklinga gått med god fart også hos dei som lever av å levere elektroniske instrument. Ei orgelnemnd har arbeidd lenge med saken. Den har bestått av organist Solveig Sørheim, arkitekt Arne Tveit, som jo også er en habil orgelspelar, og lekmann opptatt av song og musikk Sigurd Stødle. Ikkje minst Solveig har brukt ein god del tid og kreftar på å finna rette instrument. Sjølv i tida som nybakt mor i permisjon, har ho kombinert turar til Bergen og Oslo og andre stader med moglegheita til å spele på likt og ulikt. Til slutt enda nemnda på eit orgel levert av nederlandske Johannus orgelfabrikk. Til en pris under ,- høvde det godt til ein trong økonomi, men leverandøren har lova oss meir, mykje meir enn ein tidel av lyden i et godt pipeorgel! Som sokneprest er eg sikker på at vigslingsgudstenesta vil stadfeste lovnaden deira. P.Hj. Organist Solveig Sørheim prøvar ut det nye orgelet i kyrkja. Ho trur det er eit godt val innanfor dei rammer som låg føre. Sjølv om vi er komet ein lang veg frå vi starta, står enno noko att 10 Vigslingshelg

11 1. september kjem biskopen frå Bergen og feirar saman med Etne kyrkjelyd. Under Guds ord og ved bøn vert kyrkja vigsla etter ordningane vi har i Den norske Kyrkja. Det var når grunnsteinen blei lagt ned, at datoen blei sett. Den gang var datoen for ferdig bygg i byrjinga av mai, så september skulle gå som ein leik! No er det ikkje uvanlig at ting tar tid, for det veit vi alle. Men vi rakk det! Kyrkja blitt ferdig innanfor dei fristar vi har hatt og på tross av dei utfordringane vi møtte undervegs. Og innanfor dei økonomiske rammene. Men enno gjenstår nokre tunge og nokre litt enklare løft. Blant dei tyngste er eit klokketårn med to klokkar. Ei klokke har vi, men tårn og stor klokke og automatikken som fylgjer med, må vi starte innsamling til no. Forhåpentlegvis tar det ikkje alt for lang tid. Også uteområdet lar seg ønske litt meir grønfarge, men berre vent, neste sommar ser mykje betre ut. Av utsmykking har Fellesrådet vært nøydt å gå for ein minimalistisk løysing. Utsmykkingsnemnda har større planar, men før vi veit heilt kva vi har å bruke av pengar, vel vi ikkje å bruke dei. Når det gjeld knefall i kyrkja, har ikkje berre tid, men også ønsket om liturgisk erfaring gjort at vi ikkje har brukt kreftane på å få det ferdig. Men kanskje om ei tid? Det er det erfaringa skal seie oss. Sidan vil også Enge bedehus ta tak og pusse opp, både innantil og utantil. Så veit både Fellesråd og byggenemnd at jo, no har vi ny kyrkje å bruke, så vi kan puste ut og vere glad for at vi rakk det alt. No skal vi berre gjøre enda litt til. Og difor treng vi stadig hjelp og støtte. Både gåver og fysiske kreftar kommer godt med. For heilt ferdig er jobben enno ikkje! P.Hj. Etne bruktbu er ei kjærkomen hjelp for å klare dei økonomiske forpliktingane kyrkjelyden har tatt på seg ved å bygge kyrkje. Her er det Jakob Eskeland og Johannes Brekke som sjauer med møbler nokon vil få glede av. Og så var det alt som stod att Når bildet blei tatt, var ikkje alt heilt på stell i sjølve kyrkjerommet. Vi ser likevel av krossen blir det heilt sentrale symbolet i kyrkja. 29. august - 2. september 11

12 Til lukke med ny og stor kyrkje! Skånevik sokn gler seg med nabobygda når den nye kyrkja blir vigsla 1. september. Etnebygda har frå før tre kyrkjer som folket er glade i, fine perler og gode rom ved mange høve. Det er likevel ikkje vanskeleg å skjøna trongen for eit stort kyrkjerom med plass til aktivitetar for born og unge, og på dei dagane når Stødle, Gjerde og Grindheim blir for små. I Skånevik veit me kor godt det er å ha eit stort kyrkjerom å høyra til i. Dette unner me og våre gode naboar over fjellet. Ideen å knyta det nye kyrkjerommet til det gamle bedehuset viser og at Etne kyrkjelyd har stor vilje til einskap og samhald innan kyrkjefolket. Der vil alltid vera breidde og spenningar i kyrkjelivet. Me ynskjer all lukka og Guds signing over det dristige steget de har våga. Kyrkja lever og blømer både i skur og katedralar. Fine bygg er ingen garanti for vekst og liv sjølv om dei opnar ein veg mot mykje godt og spennande. Ved vigslinga av Hinna kyrkje i Stavanger skreiv Alfred Hauge desse orda som alltid er sanne ved eit slikt høve: «Murar og spir må høgt mot himmel kneisa; einast din Ande liv av død kan reisa, Jesus, åleine du kan Anden senda og oss omvenda.» Harald Grønnevik Sokneprest i Skånevik Etne Kyrkje økonomi I prosessen med å få realisera draumen om ny kyrkje i Etne, har økonomi vore eit av fleire viktige område. I utgangspunktet såg plannemnda for seg at det kunne bli eit prosjekt til om lag kr. 40 mill, noko som verka uoppnåeleg innan rimeleg tid. Løysinga med samarbeid med Enge Bedehus førte imidlertid at draumen kunne verta verkeleg. Den første kalkylen frå fagfolket lydde på kr. 10 mill. i entreprisekostnader og prosjektering. Etter nærare gjennomgang og utarbeiding av anbudsdokument, lydde dei kalkulerte kostnadene på kr. 12,5 mill. Etter anbudsopning sommaren 2011 og etter enkelte justeringar for å spara pengar, lydde entreprise- og prosjekteringskostnader på kr. 16,3 mill. Den gjeldande kalkylen ved byggjestart såg slik ut: Entreprisekostnad 14,0 mill Prosjektering m.m 2,3 Prisstigning 0,8 Byggjelånsrente 0,4 Inventar 0,7 Diverse 0,3 Margin/reserve 1,5 Tilsaman 20,0 mill Godkjent finansieringsplan ser slik ut: Finansiert forprosjekt 0,4 mill Tidlegare innsamla/tilskot 0,4 Gåve frå Etne Sparebank 0,7 Eingongstilskot frå Etne kommune ,5 Lån i Kommunalbanken 13,0 Framtidig dugnad og Innsamling 4,0 Tilsaman 20,0 mill Etne kommunestyre gav i møte den 20. mars 2012 tilsegn om kr. 1,5 mill i tilskot, lånegaranti for kr. 13 mill. gratis tomt og omleggjing av kommunevegen, og dessutan kr. 0,6 mill. i auka årlege løyvingar til driftskostnader. Den vesentlegaste delen av finansieringa var dermed på plass. Ein såg det snart at det kunne bli nokre år å venta med å få koma i gang om alle innsamlingsmidlane skulle vera på plass før byggjestart. Ein del av desse midlane måtte lånast for å få koma i gong. For å vera sikre på at lån til innsamlingsdelen kunne tilbakebetalast til rett tid, måtte det sikrast tilsegn om framtidige gåver og anna. Alle innbyggjarane i Etne vart inviterte til å vera med på ei gjevarteneste, samstundes som næringsverksemdene vart oppmoda om å støtta kyrkjeprosjektet. Responsen på den faste gjevartenesta har gitt som resutlat årlege gåver på opp mot kr Dette, i tillegg til ein del gåver frå næringsliv, loppemarknad m.m. sette oss i stand til å setja byggjeprosessen i gong. Lånebehov for innsamlingsdelen var maksimalt kr. 3 mill. Dette er sikra med lånetilsegn for same beløp. Innsamlinga den delen som må skaffast frå privatpersonar og andre har gått svært godt. I løpet av 2012 og fram til utgangen av mai i år har ein fått inn om lag kr Av desse er kr netto frå Bruktbua som vart starta hausten Det er også utført ein betydeleg dugnadsinnsats. Gjennom stolaksjonen er det fram til 23. juli kome inn kr Gjennom heile byggjeprosessen har byggjenemnda vore oppteken av å halda seg innafor budsjettet på kr. 20 mill, samstundes som endringar som fører til endå betre løysingar har vore viktige tema. Alle rekningane er ennå ikkje på plass, men så langt ein kan sjå i dag, vil budsjettet halda. Det må då leggjast til at utsmykkinga så langt er svært nøktern. Så er det viktig at privatpersonar og næringsliv framleis støttar kyrkja økonomisk, slik at tilleggslån kan bli tilbakebetalte før den stipulerte tida på om lag 8 år. Harald Lindevik Slik er fasongen på stolen, sjølv om fargen er ein anna. 12 Vigslingshelg

13 Program, vigslingsfest for Etne kyrkje Torsdag 29. august kl. 16 For dei godt vaksne Ettermiddagstreff for pensjonistar og eldre i Etne kyrkje. Song og musikk, Etne Soulchildren, KM-karane, andakt v/ sokneprest Per Hjemdal, variert program og rikelig høve til å sjå seg omkring. Servering av god kaffi og betre kaker! Treng du transport? Ring ! Alle godt vaksne hjarteleg vel møtt! Fredag 30. august Nettcafé - special edition Kl. 18: Fredagsklubb i nye kyrkja! For alle som går i klasse. Samlingsstund, hemmeleg gjest, aktivitetar, frukt og gøy. Kl. 20: Nettkafé for deg som går i 8. klasse og oppover. n Trylleshow med Ruben Gazki n God mat n Mal en bil n Konsert med Beyond Open Landscapes n Avslutning med stille stund i Etne kyrkje Laurdag 31. august Familiesamling Kl : Samling for heile familien i nye kyrkja! Kl : Vi lagar kor for alle barn og øver inn inngangssongen til festgudstenesta dagen etter Kl : Lunsj Kl : Aktivitetar, leikar og konkurransar med premier! Slutt ca kl Pris kr 40,- pr barn, familie max kr 100,- (men det er heilt frivillig!) Søndag 1. september Vigslingsgudsteneste Kl : Stor festgudsteneste ved Biskop Halvor Nordhaug. Vigsling av kyrkja Etter gudstenesta vert det stor festkyrkjekaffi med festtalar, song m m. Dugnadsfolk, økonomiske støttespelarar og ALLE i heile Etne hjarteleg velkommen! Måndag 2. september Skalkefestgudsteneste Kl : Stille kveldsgudsteneste med nattverd v/ dei lokale prestane. Skalkefest/kyrkjekaffi etter gudstenesta. 29. august - 2. september 13

14 LIVETS GANG ETNE DØYPTE: 07. april, Grindheim: Frida Halleland 19. mai, Gjerde: Simen Ness Heien 19. mai, Gjerde: Kristine Forseth Jakobsen 19. mai, Gjerde: Marie Forseth Jakobsen 26. mai, Grindheim: Aria Opedal 26. mai, Grindheim: Tilla Ravndal 09. juni, Stødle: Nicklas Harboe Opheim 30. juni, Gjerde: Troy Skjervheim 04. august, Gjerde: Eilen Opheim konfirmanter VIGDE: 08. juni, Stødle: Hanne Kringlebotten og Leif Ståle Ree 09. juli, Etne: Lise Løvereide og Ole stølås 20. juli. Stødle: Barbro Ramstad og Vidar Vorland GRAVLAGDE: 02. april, Stødle: Ottar Klokkerstuen 11. april, Grindheim: Erling Åkra 16. april, Stødle: Jostein Midtun 19. april, Stødle: Guro Haaland 21. mai, Grindheim: Eva Kersbergen 31. mai, Gjerde: Brita Nygård 04. juni, Gjerde: Peder Johan Huse 07. juni, Stødle: Sigbjørn Rafdal 10. juni, Grindheim Ingeborg Onstein 10. juli, Stødle Gunhild Julie Fosse 31. juli, Gjerde Astrid Kristine Rødne SKÅNEVIK DØYPTE: 17. mars, Skånevik Endre Funderud 17. mars, Skånevik Live Kaldråstøyl Johansen 17. mars, Skånevik Sebastian Konova Sævareid 17. mars, Skånevik Deivid Konova Sævareid 31. mars, Skånevik Ailo Langhelle Tronstad 31. mars, Skånevik Rakel Helle Tendal 01. april, Markhus Renate Jonas 23. juni, Skånevik Peder Lygre VIGDE: 25.mai, Skånevik 15.juni, Skånevik 22.juni, Skånevik Sævareid 13.juli, Skånevik 20.juli, Skånevik Olseth Bull Tornøe 27.juli, Skånevik GRAVLAGDE: 22.mars, Skånevik 22.mars, Skånevik 05.april, Skånevik 28.april, Fjæra 07.juni, 14 Skånevik 25.juli, Skånevik Siv Helen Hus og Arve Ribesen Randi Aga og Leif Bjørnar Larsen Jorunn Winterthun og Mårten Anna Karina Olsen og Jostein Lygre Angelica Haga Røberg og Jacob Hege Sævareid og Martin Wickholm Marta Gravdal Jenny Lutro Øystein Wiland Skumsnes Aksel Rafdal Kari S Christophersen Dagny Aakra Skånevik: Første rekkja frå venstre: Marie Skålnes Sjursen, Nora Johansson Solberg, Gunvor Johansson Garvik, Britt Synnøve Sveen Markhus. Andre rekkja fråp venstre: Soknepr Harald Grønnevik, Frida Krog, Anita Leknes, Matias Birkenes Arefjord.

15 2013 Etne: Bakerst frå venstre: Erlend L. Auestad, Hans Jørgen Hjemdal, Kenneth Kaldheim, Arne Sigmund Gravelsæter, Arne Kaldheim Håland, Dennis Aakre Hegerland, Ingebrigt Håland, Erlend Kringlebotten, Kjetil Sævareid, Sverre Johannes Rullestad Tredje rekke frå venstre: Nils Erik Eide, Mikal Tesdal, Thor Erlend Sirnes, Ivar Tesdal Galtung, Erling Lundal, Martin Eldregard Håheim, Jonas Grindheim, Sander Pedersen, Sander Hornenes Nest fremste rekke frå venstre: Joakim B. Haraldseid, Einar Steine, Arturas Rokas Ivanovskis, Amalie Iversen, Vibeke Moe, Alda Trovanelli, Synne Fosse, Kristin Silde Frønsdal, Astrid Kaldheim Håland, Stian Vestbø Hardeland, sokneprest Per Hjemdal Fremste rekke frå venstre: Ingebjørg Ronæs, Anja Østrem, Vilde Haugen, Johanne Hundseid, Johanne Sofie Steine, 15 Helene Kringlebotten, Agnete Kallestadbakken, Camilla Åsbø Fitje, Mathilde Kringlebotten

16 Nær 20 ungar kom til verda og Skånevik i fjor, meir enn på lenge. Slikt skaper entusiasme og gode idear i bygda, og ei gruppe nybakte foreldre starta Babysong. Kyrkjeposten har snakka med ei av dei, Silje Malene Garvik. Ho fortel om ei svært positiv foreldregruppe som har gjort arbeidet lett. Det dreiv mest seg sjølv. Starten var på Ebne bedehus i juni 2012, seinare har det veksla mellom helsestasjonen i Skånevik og Ebne. Stort sett har dei halde 2 samlingar i månaden, med jamt over 6-8 ungar. Mykje song og kos har vore på programmet. Trusopplærar Astrid har og gitt tips og hjelp. Babysong er godt og stimulerande for ungane, men og ein fin møteplass for foreldre som synes det er kjekt å koma seg litt ut i permisjonstida og treffe andre i same livssituasjon. Avslutninga før sommaren var i doktorhagen 12. juni. Korleis det blir vidare, er ikkje heilt klårt. Ungane veks til og kjem i barnehagen og foreldra er tilbake på jobben. Men nye Babyboom og Babysong i Skånevik babyar kjem til og kunne fortena meir Babysong. Om nokon er opptekne av vidare drift, kan dei godt ta kontakt og snakka med Silje Malene, seier ho. Harald G SOMMARAVSLUTNING TRIPP TRAPP TREFF Etne, Skånevik og Sævareid Tripp Trapp Treff hadde felles avslutning på Sævareid skule. Søndagsskulekonsulent Elisabeth Fauskanger var med oss. Sola hadde gøymt seg og det var litt surt så me hadde samlinga inne. Der song me saman. Bibelforteljinga fekk me oppleva gjennom dramatisering. Me fekk høyre om Jesus som døydde på korset og sto opp igjen. Vennene til Jesus var redde og hadde låst døra i huset dei var i. Plutseleg sto Jesus der. Då vart dei endå reddare og trudde det var eit spøkelse. Jesus ba dei ta på han og viste dei hendene sine. Så spurte Jesus om dei hadde mat. Alle fekk fisk å ete. Eit spøkelse kan ein ikkje ta på eller gi mat. Då skjøna venne til Jesus at det verkeleg var 16 Jesus. Seinare opplevde venne til Jesus at Jesus for opp til himmelen. Då dei var samla for å feire pinse, kom det ein sterk vind og den Heilage Ande kom som ei eldtunge som spreidde seg rundt til alle som var samla. Noko rart skjedde. Peter som hadde vore redd blei modig og tala til alt folket: Jesus er Messias. Peter oppfordra alle til å tru på Jesus. Etter samlinga gjekk me ut i regnet og kosa oss med pølser i brød, sporleik og andre aktiviteter. Nokon valgde å boltre seg inne i gymsalen medan andre spela fotball i ballbingen. Takk til Sævareid Tripp Trapp Treff som la så fint til rette for oss! Me ynskjer alle GOD SOMMAR og velkomen på Trip Trapp treff til hausten! Astrid Askeland Johnsen, trusopplærar

17 Gode nyhender frå Mali Koda Solomon overtar som ny rektor på Bibelskulen. Siste nytt* frå den politiske situasjonen: Det er forholdsvis roleg i Mali for tida. Mange gode krefter arbeidar for å få til eit godt val i slutten av juli. Dei seinaste vekene har det vore få sjølvmordsbomberar å sjå. Likevel er situasjonen i nord spent. Freds- og forsoningssamtalar pågår, men mykje, mykje gjenstår. Den maliske regjeringa har ikkje godteke eit krav frå MNLA, tuaregopprørerane, om at den maliske hæren skal holde seg vekke frå Kidalregionen til valet er over. Frykt for overgrep, redsle for å miste innverknad på samfunnet og andre grunnar er årsaker til at MNLA ikkje ynskjer hæren til stade i Kidal. Samstundes er ikkje alle tuaregane einige med MNLA. På måndag kom det ei god regnbyge i Bamako. Den første store å snakke om. Mange pusta letta ut. No er det von om litt friskare tider. Ulempa med regnet et at søppelet som har vore plassert rundt oppetter vegger og på bortgøymde stader no har teke sine eigne vegar, ofte absolutt ikkje der mange vil ha det som t.d. inn gjennom dørene og portane. Når regnet kjem nyttar ein del anledninga til å tømme latriner meir eller mindre rett ut i gata! Tenk deg då å gå på handletur På bibelskulen er det ikkje stille sjølv om elevane no er reiste heim. Bygginga av den nye lærarbustaden nærmar seg slutten, i alle fall støypearbeidet. Koda Solomon, som overtar som ny rektor snart, er no på rundtur og får treffe tidlegare elevar og folk i kyrkja. I går traff han dei medlemmene i bibelskulekomiteen som var tilstades i Bafoulabé. Be for Koda, for hans inngong i Mali, språk og kulturstudier, familien hans i Kamerun! Aadama Bah står på for radiarbeidet. No håpar vi å få inn nok midlar så vi kan få kjøpt oss utstyr til radiostudioet. Vi manglar sånn cirka kr ,- Aadama, 11 andre tidlegare bibelskuleelevar og tre leiarar har hatt møter fire ulike stader i Bafoulabé-distriktet for ikkje lenge sidan. Bafoulabé-distriktet fekk midlar frå Normisjon under føresetnad av at dei arbeidde saman og fordelte oppgåvene. Dette klarte dei på ein god måte og fleire fekk vere med som leiar og undervisar som ikkje hadde vore med i dette arbeidet på lange tider. Ein stad fekk ein av mennene ei god aha-oppleving. Ei av kvinnene underviste svært godt, noko som vedkomande ikkje hadde sett før eller trudd ho var kapabel til. Takka vere desse møtene fekk fleire hundre mennesker høyre om Jesus, kristne rundt i distriktet fekk nytt mot, leiartrening blei gitt og distriktet fekk eit løft. Likande møter har og blitt holdt i Tambagadistriktet i vår. Mange får erfaring i å leie eit møte, be for andre og undervise, og slik veks leiarane og kyrkjelydane. Gjermund Lygre * Siste nytt: Artikkelen er levert Kyrkjeposten i slutten av mai. Kva skjer med sokneprest i Skånevik? Som mange veit, takkar Harald Grønnevik av i aktiv teneste etter mange år som prest, dei siste 5 her hjå oss som sokneprest i Skånevik. Avskjedsgudstenesta blir 10. november i Skånevik kyrkje, og vi vonar mange har høve til å vere med og si han ein stor takk for den gode tenesta hans. Samstundes blir det aktivt søkt etter en etterfylgjar. Bispedømet har lyst ut soknepreststillinga i vanlege fora, men i første runde fekk vi ikkje napp. Forstå det den som kan! Så må heile prosessen gjerast ein gong til. Vi vonar det kjem gode søkjarar også gong nr 2, og at ny prest er tilsett før jula ringjast inn. Etne senter - Tlf

18 KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON Møtehelg ved Kurt Hjemdal Den oktober samlast kyrkjelyden igjen til undervisning og åndeleg fellesskap rundt tekstane frå Paulus sitt brev til Efesarane. I oktober i fjor var vi samla på Rygg bedehus, kor tidl. bibelskulerektor og sokneprest Kurt Hjemdal gav grundig men lettfatteleg innføring i dei tre fyrste kapitla i dette brevet som er så rikt på trøyst og oppmuntring. No kjem Kurt Hjemdal att til Etne kyrkje og held bibelsamlingar over den siste halvdelen av Efesarbrevet. Ein treng ikkje ha høyrt fyrste del for å få utbytte av desse samlingane, så alle er hjarteleg velkommen til samlingane, anten de tok del førre gong eller ikkje. Kurt Hjemdal er kjent for å være 18 STØTT Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2013 Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Saman med andre. For andre. For kvarandre. Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer SAMAN FORANDRE mars 2013 Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon 2013 Resultatet vart Etne ,50 Skånevik ,- Takk for det De gav! Til konfirmantar og medhjelparar: Takk for innsatsen! engasjerande og lett å lytte til, og sjølv om han frå oppveksten drar på det danske, vil alle oppleve at han etter mange år i Noreg er lett å forstå og talar tydeleg både kva angår språk og innhald. Vel møtt for ei utbytterik helg! Program: Fredag 11. oktober Kl 19 Møte i Etne kyrkje Laurdag 12. oktober Kl. 11 Møte i Etne kyrkje Kl Felles måltid Kl Møte i Etne kyrkje Sundag 13. oktober Kl. 11 Gudsteneste i Etne kyrkje Minnegåve til Fjæra kapell Me vil takka hjarteleg for minnegåva på kr.7 163,- som kom inn ved Lars M Rullestad si gravferd. Merk desse datoane til hausten! 20. oktober Fjæra kapell 100 år. Stor festgudsteneste og jubileumsmarkering med samling på skulen etter gudstenesta. Meir info kjem! 10. november Skånevik kyrkje. Avskjedsgudsteneste for sokneprest Harald Grønnevik. Når du mister nokon du er glad i DØGNVAKT - Tlf: ETNE - VINDAFJORD - TYSVÆR - med heile vegen Me tar oss av alle gjeremål i samband med dødsfall og gravferd i Etne og omegn. Etne Gravferdsbyrå 5590 Etne - Tlf Døgnvakt Sunnhordland Mek Verksted AS Tlf

19 Kyrkjas tilbod til barn og unge i Etne og Skånevik Søndagsskulen Skånevik: Aud Karin Leknes tlf: Tripp Trapp Treff Tripp trapp treff på Enge bedehus anna kvar onsdag. Sjå etter plakat. Det blir treff annakvar onsdag utover hausten. Er du ein vaksen - ei bestemor eller bestefar - som har lyst å hjelpe med praktisk arbeid er du hjarteleg velkommen til å ta kontakt med Astrid på kyrkjekontoret. Skånevikspeidaren Småspeidarane: 3. og 4. klasse Storspeidarane: klasse Møter på gamleskulen onsdagar kl Kontaktperson: Kari Johansson tlf Etne Soul-Children Songtilbod for unge frå år. Annakvar veke torsdagar kl Enge bedehus. Kontaktperson: Pål Atle Baustad Fredagsklubben Tilbod til barn frå 1. til og med 7. klasse. Enge bedehus kl Gruppeaktivitetar, song og andakt KFUK-KFUM speidarane Oppdagarane frå klasse. Annakvar tysdag kl Kontaktperson Marta Onstein Vandrerar frå 5. klasse. Møte ein laurdag i månaden kl Kontaktperson Ingunn Frette for meir informasjon. Etne Nettkafè For ungdom frå 8. klasse og oppover. Annakvar fredag på Enge bedehus kl Bordtennis, biljard, internett, Wii, PS3, Xbox, kiosk, pizza, prat, samling med lystenning osv. Kyrkja Adresser Etne kyrkjekontor Postboks 6, 5591 ETNE tlf Heimeside: Soknepresten i Etne, Per Hjemdal / Soknepresten i Skånevik, Harald Grønnevik Kontortid: Onsdag kl i Skånevik prestegard. Kyrkjeverje Aud Jorunn Baustad Trusopplæringsmedarbeidar Astrid Askeland Johnsen Organist Solveig Sørheim Tlf Kyrkjegardsarb./kyrkjetenar Bjørn Stødle Kyrkjelydssekretær Mette Tøsse Voll Soknerådsleiar i Etne Pål Atle Baugstad / Soknerådsleiar i Skånevik Eli Garvik Fellesrådsleiar Harald Lindevik /

20 Gudstenester Hausten 2013 Dato KL Søndag Stad Type Prest 1-Sep s i treenighetstiden Etne Vigsling Biskop Halvor Nordhaug 8-Sep s i treenighetstiden Etne Familiegudsteneste Hjemdal 15-Sep s i treenighetstiden Etne Høgmesse Grønnevik 15-Sep s i treenighetstiden Fjæra Høgmesse Grønnevik 22-Sep s i treenighetstiden Stødle Høgmesse Hjemdal 22-Sep s i treenighetstiden Skånevik Familiegudsteneste Grønnevik 29-Sep Mikkelsmesse Etne Familiegudsteneste 6-Oct s i treenighetstiden Frette Høgmesse Grønnevik 6-Oct s i treenighetstiden Gjerde Høgmesse Grønnevik 13-Oct s i treenighetstiden Etne Høgmesse Hjemdal 13-Oct s i treenighetstiden Skånevik Høgmesse Grønnevik 20-Oct s i treenighetstiden Fjæra Jubileum Prost Svein Arne Theodorsen 27-Oct Bots og bededag Etne Høgmesse Hjemdal 3-Nov Helgemesse Stødle Høgmesse Hjemdal 3-Nov Helgemesse Skånevik Høgmesse 10-Nov s i treenighetstiden Skånevik Grønnevik 10-Nov s i treenighetstiden Etne Familiegudsteneste 17-Nov s i treenighetstiden Grindheim Høgmesse Hjemdal 24-Nov Kristi kongedag Etne Høgmesse Hjemdal 24-Nov Kristi kongedag Fjæra Høgmesse 20 Skånevikspor i amerikansk kyrkjeliv Då eg sat i Frette kapell i sommar og høyrde Arne Everson frå Minnesota syngja salmen Jesus victorious som bestefaren laga både orda og tonen til, tenkte eg at dette fortener ein notis i kyrkjebladet. Vigleik Engebrigt Iversen immigrerte frå Skånevik til Amerika i Han utdanna seg til prest i den lutherske kyrkja og gjorde teneste både i New York og i Minnesota til han døydde. Han var ein fin poet og laga også musikk, og i den mykje brukte salmeboka The Concordia Hymnal står han som ein av utgjevarane. Ein annan av dei var og Oscar Overbye som var gift med Vigleik si dotter Gertrude. Dei underviste begge i mange år ved St Olaf College i song Misjonsfest på Rygg bedehus fredag 20. september kl. 19:00 Tale av Klaus Muff Alle er hjarteleg velkomne! NMS sine møter blir i haust slik: 6.oktober kl Misjonsmøte Enge Bedehus. 24.november kl Enge Bedehus. Song og musikk møte v/ Astrid og Lars Reinlund Endringar kan skje. Fylg med i Grannar! og musikk. Oscar er og representert i vår koralbok som arrangør. Slik har ein immigrant frå Skånevik sett spor etter seg i amerikansk kyrkjeliv. Mange av Vigleik sine slektningar bur framleis i området her. Og dei to siste somrane har me hatt to av etterkomarane, Joe og Arne, på besøk. HG

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Kyrkjeposten. n Kor stor e Gud? n Ny kyrkje n Timeglaset n Liturgireform

Kyrkjeposten. n Kor stor e Gud? n Ny kyrkje n Timeglaset n Liturgireform Kyrkjeposten Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 3 oktober 2012 1 n Kor stor e Gud? n Ny kyrkje n Timeglaset n Liturgireform n Framsida Ei ny kyrkje så tett på bedehuset på Enge

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida kan du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016 Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter 15. 17. og 20. nov 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar under visitasen her i Stord! Eg vert stolt når eg ser så mykje godt arbeid i mitt bispedøme.

Detaljer

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

2. Soknerådsmøte februar Referat

2. Soknerådsmøte februar Referat 2. Soknerådsmøte 2017 14. februar Referat Mat: Karl Inge AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni Desse møtte: Frå soknerådet: Kommunal representant: Frå kyrkjebladnemnda: Skrivar: Forfall: Fungerande leiar Anlaug Røen Hauge, Solvor

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer