Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.12.2006 Tidspunkt: 9:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Tom Mortensen, John Wahl, Liv Lorentzen (for Hans Mathias Ellingsen), Trygve Paulsen, Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Trude Klaussen, Arnulf Arntzen, Svein A. Pedersen (for Solbjørg Mikkelsen), Hanne M. Husvik, Haldis Olsen (for Stig J. Trondsen), Nina Jørgensen, Frank Hansen, Bjarne Hansen, Bjørn Dagfinn Johansen og Willy Olsen. Ingen møtte for Wanja Balstad og Ronny Holm. Fra Høyre: Kjellaug H. M. Kvalnes, Kate Johansen, og Tor Birger Grønnum. Fra FRP: Grethe A. Elverum (for Raymond Sletten). Det møtte ingen for Rolf Fjellstad. Fra SV: Reidar Johansen og Svein Aspelund. Fra RV: Alvin Vasèli og Veysi Yokus. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Fra AP: Stig Trondsen, Hans M. Ellingsen, Solbjørg Mikkelsen, Ronny Holm og Wanja Balstad. Fra Høyre: Roger Bloch Fra FRP: Raymond Sletten og Rolf Fjellstad. Følgende varamedlemmer møtte i stede: Fra AP: Haldis Olsen, Liv Lorenzen, Svein A. Pedersen og Rosel Olsen. Fra Høyre: Tor Birger Grønnum. FRP: Grethe A. Elverum RV: Veysi Yokus. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Dagny Haga, Ass. rådmann Per Hanasand, økonomisjef Hugo Pedersen, informasjonsleder Kjartan Mikalsen, kommuneadvokat Espen Rønning, plansjef Bjørg Kippersund og rådgiver Per Arnesen. Sektorledere: Steinar Paulsen, Torbjørn Næss, Grethe Gebhardt og Kai Gunnar Dahl. Fra Hammerfest Havnevesen KF møtte Trond Nilsen. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte John E. Hansen og Rolf Sundby. 26 representanter (av 29) til stede. Kristine Jørstad Bock Ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær Innkallingen enstemmig godkjent.

2 Sakslisten/dagsorden: Den ordinære sakslisten har sakene 080/06 til og med 091/06. 2 Ordføreren ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle følgende tilleggssaker: PS 092/06 Midlertidig fritak for leder av KOU og Administrasjonsutvalget. Valg av midlertidig ny leder og midlertidig ny representant PS 093/06 Distriktskvotessystemet Sakene 090/06, 091/06 og 092/06 om valg - behandles først i møtet. Vedtak: Sakslisten med sakene 080/06 til og med 093/06. enstemmig godkjent. PS 080/06 Eiendomsskatt - fritak for nye bygninger Vedtak i Formannskapet : 1. Hammerfest kommunes ordning med redusert skattesats for nye boliger skal også omfatte selvstendige boligseksjoner som er ombygd fra annet formål. 2. Myndigheten til å innvilge redusert skattesats delegeres fra kommunestyret til formannskapet. Redusert skattesats innvilges etter søknad, og får virkning fra vedtakstidspunktet. 3. Strandgata 55, seksjon nr 3 (Haugen) og 4 (Heggelund) innvilges redusert skattesats med virkning fra 1. januar Behandling i Kommunestyret : Votering: Punkt 1 og 2 vedtatt mot 2 stemmer. Punkt 3 enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 1. Hammerfest kommunes ordning med redusert skattesats for nye boliger skal også omfatte selvstendige boligseksjoner som er ombygd fra annet formål. 2. Myndigheten til å innvilge redusert skattesats delegeres fra kommunestyret til formannskapet. Redusert skattesats innvilges etter søknad, og får virkning fra vedtakstidspunktet. 3. Strandgata 55, seksjon nr 3 (Haugen) og 4 (Heggelund) innvilges redusert skattesats med virkning fra 1. januar PS 081/06 Økonomiplan , budsjett 2007 Hammerfest Havnevesenet KF IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre godkjenner Hammerfest havnestyres forslag til økonomiplan og handlingsprogram , årsbudsjett 2007 med et netto driftsresultat på ,- samt et låneopptak på ,- i 2007 for Hammerfest Havnevesen. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Hugo Pedersen Økonomisjef Behandling i Kommunestyret : Alvin Vasèli fremmet på vegne av RV følgende tilleggforslag:

3 3 Hammerfest kommunestyre forutsetter at havnestyret går aktivt inn med midler for å realisere allmenningskai i Hammerfest sentrum (Tidligere Findus/Hauanområdet) i tråd med tidligere vedtak i Hammerfest kommunestyre. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. RV s tilleggforslag 5 stemmer for og 21 stemmer mot. Vedtak i Kommunestyret : Hammerfest kommunestyre godkjenner Hammerfest havnestyres forslag til økonomiplan og handlingsprogram , årsbudsjett 2007 med et netto driftsresultat på ,- samt et låneopptak på ,- i 2007 for Hammerfest Havnevesen. PS 082/06 Budsjett 2007 og økonomiplan Hammerfest eiendom KF Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommunestyre godkjenner Hammerfest Eiendom KF sin handlingsplan og budsjett for 2007 med et resultat på kr ,- og økonomiplan for perioden Hammerfest kommunestyre godkjenner et samlet låneopptak for Hammerfest Eiendom KF virksomhet i 2007 på 10,8 mill. Avdragstid settes til 30 år. Behandling i Kommunestyret : Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Hammerfest kommunestyre godkjenner Hammerfest Eiendom KF sin handlingsplan og budsjett for 2007 med et resultat på kr ,- og økonomiplan for perioden Hammerfest kommunestyre godkjenner et samlet låneopptak for Hammerfest Eiendom KF virksomhet i 2007 på 10,8 mill. Avdragstid settes til 30 år. PS 083/06 Gebyrgrunnlag Vann Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for vann øker med 6 % for år 2007 og 6 % for hvert av årene Behandling i Kommunestyret : Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følende forslag: Prolongeres for leiligheter og boliger. (Ikke fritidsboliger) For næringsbygg økes dette med 10 % i 2007, 8 % videre i perioden. Votering: Formannskapets innstilling fikk 22 stemmer Sv s forslag fikk 4 stemmer Vedtak i Kommunestyret : Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for vann øker med 6 % for år 2007 og 6 % for hvert av årene PS 084/06 Gebyrgrunnlag Avløp Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for avløp øker med 5 % i år 2007 og 11 % for hvert av årene

4 Behandling i Kommunestyret : Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følende forslag: Leiligheter og boliger prolongeres. For næringsbygg økes dette med 8 % årlig i hele perioden. 4 Votering: Formannskapets innstilling fikk 22 stemmer Sv s forslag fikk 4 stemmer. Vedtak i Kommunestyret : Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for avløp øker med 5 % i år 2007 og 11 % for hvert av årene PS 085/06 Gebyrgrunnlag Renovasjon Vedtak i Formannskapet : Gebyrene for renovasjon økes med 5 % i 2007 og 5 % for hvert av årene Behandling i Kommunestyret : Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følende forslag: Gebyr boliger pr dunk 140 l prolongeres 240 l økes til kr l økes til kr 2121 Hjemmekompostering reduserer renovasjonsavgiften med kr pr år. De som går ned 140 l dunk får kostnad dekket. Votering: Formannskapets innstilling fikk 22 stemmer og SV s forslag fikk 4 stemmer. Vedtak i Kommunestyret : Gebyrene for renovasjon økes med 5 % i 2007 og 5 % for hvert av årene PS 086/06 Gebyr- og avgiftsregulativ 2007 Vedtak i Formannskapet : Administrasjonens innstilling vedtas som innstilling for kommunestyret med de endringer som er vedtatt under egen sak gebyr for renovasjon og øvrige endringsforslag vedtatt i MU og KOU-styret Eiendomsskatten pkt i regulativet. Bunnfradraget på kr økes med til ,-. - pkt Parkeringsavgiften. Parkeringsavgiften økes ikke i pkt Torgavgiften. Torgavgiftene økes ikke i Helårsplass egen hytte + utstillingsplass på 20 m2 reduseres med fra til pkt. 2.5 Festeavgifter A) Boligtomter og hyttetomter pris pr. m2 i 2007 Tettsted 2.39 Distriktet 1.39 Punktfeste hytte/fritidsbolig 781 Punktfeste garasje 264 Punktfeste naust, uthus 131 B) Industri og forretningstomter pris pr. m2 i 2007

5 5 - Sone 1 Hammerfest sentrum og Sone 2 Hammerfest og Rypefjord slås sammen til en sone - pris pr. m2 i 2007 settes til 35,-. - Sone 2 Områder utenfor Hammerfest / Rypefjord til 6,- E) Salg av kommunale festetomter. Boligtomter og hyttetomter kr. 40,- pr. m2 Områder utenfor Hammerfest/Rypefjord kr. 25 pr. m2 Industri og forretningstomter Hammerfest sentrum kr. 450 pr. m2 Hammerfest/Rypefjord kr. 350 pr. m2 Områder utenfor Hammefest/Rypefjord kr. 80 pr. m2 Pkt. 5.6 Uteanlegg og Idrettshaller Nytt punkt side 16. Isbjørnhallen/Breidablikkhallen/Helsebadet: Leie av svømmehaller til fødselsdagsfeiringer og lignende kr 600,- Pkt. 8.4 Tilknytningsgebyrer Vann og avløp. Tabellen side 24 endres ved at første linje som begynner med inntil 100 m2. blir som i dag, dvs. samlet minstesats kr Videre oppover øker satsene samlet med kr (vann og avløp 2.708) eks. mva. for hver påbegynt 50 m2 økning i arealet. 1. Skolefritidsordningene: Avgift for heldagsplass fastsettes til kr 1 500,- per måned og for halvdagsplass kr 875,- per måned. 2. Barnehager: Barnehageavgiften fastsettes til kr 2 250,- per måned. Behandling i Kommunestyret : Administrasjonen endret Eiendomsskatt Pkt A tre siste summer skal desimalpunktet fjernes. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følende forslag: 3. SFO satsene for 2006 prolongeres. 4. Sektor for barnhager. Flat sats for barnehageavgiften settes til kr Øvrige punkt som i administrasjonens forslag Grupper av barn/ungdom under 25 år får leie hallene/uteanleggene gratis til trening i ukedagene Hjemmebaserte tjenester praktisk bistand; gruppe 01, 02 og 03 prolongeres. Egenandel matombringing, trygghetsalarm og snømåking prolongeres Institusjonsbaserte tjenester. Alle satser prolongeres Parkeringsavgifter. All gratis parkering på leide private områder oppheves. Prisene på parkering økes med i snitt 20 %. Parkeringsetaten dekker sommer- og vintervedlikehold av offentlige og private arealer som blir brukt til betalparkering. Gratis parkering for el-biler og lignende. Kate Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

6 2.2 Eiendomsskatt. Setningen Det gis et bunnfradrag på kr for en boenhet per eiendom endres til Det gis et bunnfradrag på kr for en boenhet pr. eiendom. 6 Rådmannen fremmet deler av utsendte notat (konsekvenser av formannskapets innstilling ): 7. Behandlingsgebyr for lokal godkjenning av foretak (når sentral godkjenning ikke foreligger) Gebyr for godkjenning av ansvarsrett Avgiftsart Søknad om ansvarsrett Endring av gebyrsats på punkt 5.6 Tabell Isbjørnhallen/Breidablikkhallen/Helsebadet: Leie av helsebadet/svømmehaler for kommunal virksomheter kr. 300,- Tiltaket er nytt for 2007, men foreslås tatt ut da unntaksbestemmelsen som står under angjeldende tabell ikke klart nok unntar skolers og barnehagers bruk. Medet slikt omfattende unntak vil inntektsmuligheten for et slikt gebyr være minimalt. Gebyret foreslås derfor tatt bor i sin helhet. Votering: Eiendomsskatt: formannskapets innstilling fikk 20 stemmer -Høyres forslag fikk stemmer 6 Formannskapets innstilling u/eiendomskatt fikk 22 stemmer - SV s forslag pkt 8 fikk 4 stemmer Rådmannens notat to punkt enstemmig vedtatt. (Under behandlingen av protokollen sak 007/07 ble det vedtatt å legge inn følgende setning i vedtaket nedenfor - Eiendomsskatten pkt i regulativet. I. Eiendomsskatt skrives ut på verk og bruk i hele kommunen. På øvrige faste eiendommer utskrives eiendomsskatt innenfor de grenser som er satt i kommunestyrets vedtak av Gebyr- og avgiftsregulativet 2007 reguleres tilsvarende) Vedtak i Kommunestyret : Administrasjonens innstilling vedtas som innstilling for kommunestyret med de endringer som er vedtatt under egen sak gebyr for renovasjon og øvrige endringsforslag vedtatt i MU og KOU-styret Eiendomsskatten pkt i regulativet. I. Eiendomsskatt skrives ut på verk og bruk i hele kommunen. På øvrige faste eiendommer utskrives eiendomsskatt innenfor de grenser som er satt i kommunestyrets vedtak av (Gebyr og avgiftsregulativet 2007 reguleres tilsvarende) Bunnfradraget på kr økes med til ,-. - pkt Parkeringsavgiften. Parkeringsavgiften økes ikke i pkt Torgavgiften. Torgavgiftene økes ikke i Helårsplass egen hytte + utstillingsplass på 20 m2 reduseres med fra til pkt. 2.5 Festeavgifter A) Boligtomter og hyttetomter pris pr. m2 i 2007 Tettsted 2.39 Distriktet 1.39 Punktfeste hytte/fritidsbolig 781 Punktfeste garasje 264 Punktfeste naust, uthus 131

7 7 B) Industri og forretningstomter pris pr. m2 i Sone 1 Hammerfest sentrum og Sone 2 Hammerfest og Rypefjord slås sammen til en sone - pris pr. m2 i 2007 settes til 35,-. - Sone 2 Områder utenfor Hammerfest / Rypefjord til 6,- E) Salg av kommunale festetomter. Boligtomter og hyttetomter kr. 40,- pr. m2 Områder utenfor Hammerfest/Rypefjord kr. 25 pr. m2 Industri og forretningstomter Hammerfest sentrum kr. 450 pr. m2 Hammerfest/Rypefjord kr. 350 pr. m2 Områder utenfor Hammefest/Rypefjord kr. 80 pr. m2 Pkt. 5.6 Uteanlegg og Idrettshaller Nytt punkt side 16. Isbjørnhallen/Breidablikkhallen/Helsebadet: Leie av svømmehaller til fødselsdagsfeiringer og lignende kr 600,- Pkt. 8.4 Tilknytningsgebyrer Vann og avløp. Tabellen side 24 endres ved at første linje som begynner med inntil 100 m2. blir som i dag, dvs. samlet minstesats kr Videre oppover øker satsene samlet med kr (vann og avløp 2.708) eks. mva. for hver påbegynt 50 m2 økning i arealet. 3. Skolefritidsordningene: Avgift for heldagsplass fastsettes til kr 1 500,- per måned og for halvdagsplass kr 875,- per måned. Barnehager: Barnehageavgiften fastsettes til kr 2 250,- per måned. 7. Behandlingsgebyr for lokal godkjenning av foretak (når sentral godkjenning ikke foreligger) Gebyr for godkjenning av ansvarsrett Avgiftsart Søknad om ansvarsrett Endring av gebyrsats på punkt 5.6 Tabell Isbjørnhallen/Breidablikkhallen/Helsebadet: Leie av helsebadet/svømmehaler for kommunal virksomheter kr. 300,- Tiltaket er nytt for 2007, men foreslås tatt ut da unntaksbestemmelsen som står under angjeldende tabell ikke klart nok unntar skolers og barnehagers bruk. Medet slikt omfattende unntak vil inntektsmuligheten for et slikt gebyr være minimalt. Gebyret foreslås derfor tatt bor i sin helhet. PS 087/06 Budsjett Økonomiplan Vedtak i Formannskapet : Formannskapet vedtar Hammerfest Arbeiderparti sitt forslag til endringer på investeringsbudsjettet og forslag til endringer på driftsbudsjettet-økonomiplan og handlingsprogram /årsbudsjett Se vedlegg. Administrasjonens øvrige forslag vedtatt.

8 Forslag nye/endrede investeringer: IN AP 01 IT-investeringer 1 mill. kr i reduksjon per år i planperioden (red fra 4 til 3 mill per år). 8 IN AP 05 Nytt kirkeorgel IN AP 24 Ren. Breidablikk Stadion IN AP 41 Hovedplan veg IN AP 48 Overvann/kulverter Forskjøvet fra 2007 til 2008 i forhold til adm. forslag. 2008/ kr, 2009/2,5 mill.kr og 2010/2,25 mill.kr. Det avsatte beløp på kr 4,6 mill. kr reduseres til 1 mill. kr som fremskyves fra 2008 til Benyttes til mobile tribuner (anslag kr ) og noe oppgradering Stadion. Avsatte beløp med 5 mill per år i 2008, 2009 og 2010 utgår. Prosjektmidler 2007 på 0,5 mill beholdes. Det avsatte beløp på kr i 2007 til Rundlia beholdes, resterende del med 1 mill. per år resterende økonomiplanperiode strykes inntil en konkret plan foreligger. IN AP 51 Opparbeidelse nye nærings- Beløpet avsatt med 10 mill. per år i 2009 areal og 2010 reduseres til 5 mill per år. IN AP 53 Parkeringsanlegg Salen IN AP 54 Nytt sykehjem Salen IN AP 58 Avfallsplass i Kvalfjord Det avsettes 1 mill. til prosjektering med 0,5 mill i 2007 og 0,5 mill. i Ellers som foreslått av administrasjonen. 1 mill i 2007, 4 mill i 2008, 20 mill 2009, 60 mill i Resterende 40 mill utenom økonomiplanperioden. Det avsatte beløp i 2007 utgår inntil vi eventuelt blir pålagt avbøtende tiltak. IN AP 69 Fortau Elvetun Skole Kommunen fikk allerede i 2006 fylkeskommunalt tilskudd på kr til dette prosjektet, beløpet er senere overført til Ved en feil har administrasjonen glemt den kommunale andelen på kr inn i budsjettet for 2007 for å unngå å miste det fylkeskommunale tilskuddet. IN AP 70 Hammerfest Nye Stadion 22,1 mill. kr 2007 og 27 mill. kr 2008 (brutto) Tippemidler medtas med kr 5,5 mill. kr i Netto kostnad kr 43,6 mill. kr. IN AP 71 Turiparken Det avsettes 0,5 mill. kr per år til tursti i 2007 og 2008 (samlet 1 mill kr). IN AP 72 Autovern/kantstein/rekkverk Det avsettes et beløp i 2007 for montering av autovern farlig sving Høyden/Turistveien.

9 Videre montering av kantstein langs Gammelveien (nedre) for å hindre utforkjøring. MU-styret bes også vurdere områder der det er behov for rekkverk mot vei for gående for å bedre framkommeligheten. Dette er samlet beregnet til kr Forslag nye driftstiltak/endringer HAP Sentraladministrasjonen SAD AP Vår andel Regionrådet kr glemt medtatt/gjeldende vedtekter. Legges inn hele økonomiplanperioden. SAD AP Økt støtte politiske parti kr glemt videreført i økonomiplanperioden i henhold til vedtak SAD AP Frivillighetssentralen SAD AP Hammerfest En by av lys SAD AP Tilsk. klubbhus/garasje Hammerfest Alpinklubb Sektor for skole og oppvekst: SKO AP Lærebøker SKO AP Inventar SKO AP PPT/psykologstilling SKO AP Skolemat/frukt/grønt Frivillighetssentralen har søkt om en mindre økning på kr i tilskuddet. Økningen legges inn i hele økonomiplanperioden. Det settes av kr som prosjektmidler for å drive prosjektet videre i 2007 i tillegg til de prosjektmidler på kr som disponeres av andre planmidler. Hammerfest Alpinklubb bygger nytt klubblokale (tømmerhus) med bl.a. garasjering av kommunens løypetråkkemaskin i underetasjen. Klubben sliter til tross for stor dugnadsinnsats med økonomien i prosjektet og klubben ytes et ekstraordinært tilskudd på kr i 2007 til prosjektet. Det legges inn en økning med kr per år til lærebøker i hele økonomiplanperioden i forhold til administrasjonens forslag (jmfr. Kunnskapsløftet). Posten økes med kr per år i 2007 og 2008 i forhold til administrasjonens forslag. Det legges inn midler for en psykologstilling tilknyttet PP-tjenesten fra med halvårsvirkning i 2007 med kr og helårsvirkning fra 2008 og framover i økonomiplanperioden med kr per år. I forslaget fra rådmannen ligger det inne Kr per år i hele planperioden. Administrasjonens forslag økes med kr Kr per år i hele økonomiplanperioden for å kunne få helårsvirkning og øke omfanget til flere skoler.

10 10 SKO AP Lærerst. grunnskolen Det avsettes kr per år i økning utover det som er avsatt i administrasjonens forslag i hele økonomiplanperioden (redusert undervisningsplikt lærere). Sektor for helse HEL AP Støttekontaktkoordinator Stillingen for støttekontaktkoordinator tas ikke ut og økes til hel stilling og videreføres med kr per år i hele økonomiplanperioden. Sektor for pleie og omsorg: PLO AP Aktiviteter funk.hem. PLO AP Tilskudd pers. assistenter PLO AP Skyssutgifter til daggjester v/pensjonærhjemmet. Sektor for kultur og idrett: KUL AP Tilskudd Folkets Hus Det avsettes et beløp på kr per år i hele økonomiplanperioden for aktiviteter for funksjonshemmede barn, for eks. ridning eller svømming. Det avsettes kr per år i hele økonomiplanperioden slik at personer som har personlig assistent etter søknad kan få noe midler for å dekke utlegg personlig assistent når den funksjonshemmede er ute på aktivitet/arrangementer m.m. Det avsettes kr per år i økonomiplanperioden til skyssutgifter daggjester Pensjonærhjemmet. I tråd med tidligere vedtatt legges tilskuddet inn i hele økonomiplanperioden med kr hvert år (uteglemt videreført). KUL AP Økning stilling kultursk. I tråd med tidligere vedtak 2006 videreføres 0,5 stilling musikklærer i kulturskolen fra 2007 Nettokostnad kr (bruttokostnad kr ). (uteglemt videreført). KUL AP Ungdomskulturfestival KUL AP Dagsturhytte Gamvikv. Sørøya Det avsettes et beløp på kr per år i hele økonomiplanperioden for å delfinansiere en ungdomskulturfestival med lokal/regional forankring. Det avsettes kr i 2007 for å få satt opp innkjøpt dagsturhytte. KUL AP Vedlikeh. Friidrettsbane I forbindelse med NM-arrangement i 2007 er det behov for helt nødvendig opprusting/vedlikehold av anlegget, bl.a. løpebanen. Det avsettes 0,6 mill kr til dette formålet i Kostnadsoverslaget er imidlertid på hele 1,6 mill. kr. Sektor for teknisk:

11 11 TEK AP Veivedlikehold distriktet. Det er behov mer veivedlikehold i distriktet ved grusing og opptak av veigrøfter/rep. bruer. Det settes av kr per år i hele økonomiplanperioden til dette formålet. TEK AP Tiltak i distriktene Det er behov for midler til oppgradering av venterom v/ekspedisjonskaier og vedlikehold grendehus/samfunnshus. Det settes av en post på kr per år i hele økonomiplanperioden til dette formålet. TEK AP Sandøybotn skole/intern. Bygget har akutte lekkasjer og noe annet vedlikehold som må gjøres. Det settes av kr i 2007 for å få gjort dette arbeidet. TEK AP 07.4 Prosjektm. Flypl. Grøtnes I forbindelse med arbeidet med flyplassutvalget er det behov for midler til vind- og metrologiske målinger og annet utredningsarbeid. Det avsettes kr per år i 2007 og 2008 til dette arbeidet. TEK AP Økning i sommerhj.park Det settes inn et beløp på kr per år i hele økonomiplanperioden for å ha mer midler til sommerhjelp par. TEK AP Sommervedl. park Posten økes med kr i hele økonomiplanperioden i forhold til administrasjonens forslag. Endringer inntekter: Eiendomsskatt, økning Rammeoverføring, frie inntekter Salg av næringstomter 7 mill. kr per år i økonomiplanperioden 1,872 mill. kr per år i økonomiplanperioden 2 mill. kr per år i økonomiplanperioden Det vises til driftstiltak KUL AP Vedlikehold Hammerfest Friidrettsbane der det i 2007 er lagt inn kr for nødvendig opprusting/vedlikehold av anlegget bl.a. løpebanen. Dette i forbindelse med NM-arrangement i Formannskapet forutsetter at kostnader utover dette dekkes av allerede avsatte VRI-tiltaksmidler i 2007 gjennom omprioriteringer. 1. Budsjettbalanse Økonomiplan og handlingsprogram , årsbudsjett 2007 vedtas i balanse for året Oppstilling av budsjettet Første året i økonomiplanen og handlingsprogram vedta som årsbudsjett Kommunestyre vedtar årbudsjett på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjon rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene. 3. Investeringer Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr ,- i 2007 som nedbetales over 20 år. 5. Startlån

12 Det opptas i 2007 kr ,- i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre utlån til innbyggerne. 6. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2007 skal være lovens maksimumssats. 7. Eiendomsskatt Eiendomsskatten for 2007 blir som Gebyrer og avgifter Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregulativet i henhold til egen saker. 9. Opprettelse, endringer og nedleggelse av stillingshjemler Sentraladministrasjon En 100 % rådgiverstilling opprettes Seniortiltak(SAD.07.01) 100 % lærlingehjemler opprettes(sad.07.04) 50 % stilling som sjåfør på bil opprettes(sad.07.07) 8 hjemler arbeid med bistand opprettes(sad.07.11) 100 % Nordområdestilling(SAD.07.32) 12 Sektor for barnehage Opprettes 600 % stillinger ifm utvidelse Radioen barnehage(bar.07.01) Sektor for pleie og omsorg Opprette 100 % stilling som psykiatrisk sykepleier(plo.07.01) Opprette 100 % stilling som miljøarbeider psykiatritjenesten(plo.07.03) Opprette 200 % stilling som avlasting psykisk utviklingshemmede(plo.07.04) Opprette 100 % stilling Base Turistveien 55(PLO.07.05) Opprette 100 % stilling pleiestilling omsorgstjenesten til videregående skole(plo.07.06) Opprette 50 % miljøarbeiderstilling Barnebolig Turistveien 51(PLO.07.07) Opprette 50 % stilling vaskeriet(plo.07.13) Opprette 100 % stilling ekstravaktsentralen(plo.07.18) Sektor for kultur og idrett Opprette 100 % konsulentstilling i sektoren(kul.07.12) Opprette 100 % dagligleder kulturhuset(kul.07.18) Opprette 100 % produsentstilling kulturhuset(kul.07.19) Opprette 100 % kulturteknikker(kul.07.22) 10.Driftsendringer Kommunestyre vedtar for øvrig de driftsendringene som framgår av dokumentet Økonomiplan , årsbudsjett 2007, administrasjonens forslag Behandling i Kommunestyret : John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: Opprettelse av VA-stilling Kommunestyret viser forslag om VA-stilling som er kommet opp etter at formannskapet har avsluttet arbeidet med budsjettet. I denne forbindelse bes administrasjonen komme tilbake i 2007 med forslag om opprettelse av VA-stilling og inndekning av denne Votering: Enstemmig vedtatt.

13 13 Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Ungdomstjenesten og Bootleg gies i oppdrag å utvikle et bredt og kvalitativt godt tilbud for ungdom i aldersgruppa i første omgang i en forsøksperiode på 2 år. Tilbudene må være kvalitativt gode, både utfordre og legge til rette for aktivitet i et bredt spekter for aldersgruppa. Det opprettes ei styrings- og ei referansegruppe som i samråd med andre kommunale tjenester og ungdommen sjøl som legger fram og setter i verk foreslåtte tiltak. Forsøket evalueres ved utgangen av Det settes av årlige midler til å utvikle konseptene sommer- og vinterbyen Hammerfest. Midlene disponeres av kultur og idrettsavdelinga. Det er et mål å utvikle et bredt sammensatt tilbud som inkluderer, styrker og videreutvikler dagens ulike aktiviteter. Midlene må inngå i en helhetlig plan for ei brei positiv markedsføring av Hammerfest som en god kommune å være i og bo i. Hammerfest kommune gjennomfører fra 2007 Soria Moria sine målsettinger om maksimalpriser på barnehage, full barnehagedekning og fryser SFO-prisene. Dette inngår i ei markedsføring av Hammerfest som et godt sted å bo og leve. Hammerfest kommune viderefører gratis rush-buss i perioden. Det bevilges kr årlig. Kommunen opptar forhandlinger med aktuelle buss selskap og andre transportører om å gi et godt tilbud til kommunens innbyggere innenfor de tidsrom forsøksordninga gjelder i. Rutemønster og hyppighet må være et vesentlig innhold i dette. Ordninga må tilpasses bla. barnefamiliers ulike behov. Dette er et miljømessig tiltak som kan lette parkeringsforholdene i sentrum. Hammerfest skal være en miljøvennlig kommune som setter hensynet til miljø først i alle sammenhenger. Votering: Forslaget fikk 4 stemmer for og 22 stemmer mot. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Hammerfest kommune tiltrer Regionrådet fra Votering: Forslaget fikk 8 stemmer for og 18 stemmer mot. Hanne M. Husvik fremmet på vegne AP følgende forslag: Krisesentret tilrettelegging for voldsutsatte kvinner med funksjonsnedsettelser. (Ref. Regjeringens handlingsplan Vold mot kvinner Funksjonshemming) Hammerfest Arbeiderparti ønsker at arbeidet med å gjøre Vest-Finnmark krisesenter, Hammerfest tilgjengelig for ALLE kvinner og barn, og ber administrasjonen sørge for at arbeidet med dette starter i Husbankens ordning utbedringslån til Krisesentre kan gis til ombygging og ominnredning for å gjøre sentret bedre egnet for den økte pågangen fra nye brukergrupper som funksjonshemmede kvinner, barn og kvinner med innvanrerbakgrunn. Votering: Som forslaget enstemmig vedtatt. Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Økonomiutredning Kommunestyret deler den bekymring rådmannen har kommet med når det gjelder konsekvensene av den sterkt tiltakende lånegjeld, som i 2010 vil nærme seg 1,4 milliarder kroner. Dette må føre til en dyptgripende gjennomgang av omfanget og tempoet i kommunens investeringer og nivået på de kommunale driftsutgiftene. Kommunestyret ber derfor rådmannen tidligst mulig i 2007 å forelegge formannskapet som økonomiutvalg

14 forslag til prosesser for hvordan fremtidige investeringer og driftsutgifter kan tilpasses forsvarlige økonomiske rammer. Formannskapet bes vurdere å opprette et eget økonomiutvalg for å arbeide med dette. 14 Votering: Forslaget fikk 18 stemmer for og 8 stemmer mot. Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag: Ressurser i skolen Kommunestyret peker på arbeidsmiljøutvalgets forslag om å øke grunnbemanningen av lærere for å dekke opp behovet for vikarer. Samtidig bør det vurderes annen fagkompetanse enn pedagogisk utdanning innenfor skoleverket, for å ivareta andre funksjoner i skolehverdagen til elevene. Administrasjonen bes derfor vurdere disse forhold og tidligst mulig i 2007 å legge saken frem for KOU og formannskapet Votering: Forslaget fikk 24 stemmer for og 2 stemmer mot. Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag: Karakterresultater i grunnskolen Avgangskarakterene fra grunnskolen i Hammerfest plasserer kommunen blant de dårligste i landet. Det er en målsetting om at dette må forbedres. Kommunestyret ber om at årsakene analyseres og at administrasjonen fremmer forslag som kan forbedre situasjonen. Resultatene fra de nasjonale prøvene og prøvene fra avgangsprøvene viser med tydelighet at våre elever går ut av grunnskolen med alt for dårlig matematikk-kunnskaper. Derfor må administrasjonen gå i gang med å planlegge et matematikkprosjekt som skal involvere samtlige skoler og samtlige elever fra 1. til 10. års trinn. Det legges frem for KOU en prosjektskisse med kostnadsoverslag mai Votering: Som forslaget enstemmig vedtatt. Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Parkerings- og trafikkutfordringer Kommunestyret legger stor vekt på tilrettelegging for en betydelig økning av antall parkeringsplasser i sentrum, herunder bedre utnyttelse av Findusområdet og raskest mulig fremdrift av planene for parkering i Salen. I forbindelse med gjennomkjøringstunnell gjennom Salen til Elvetunområdet, må planleggingsavdelingen få vurdert konsekvensene for nybygg eller renovering av Elvetun skole. Rådmannen bes i løpet av våren melde tilbake til de politiske organer tanker og skisser for dette. Votering: Forslaget fikk 22 stemmer for og 4 stemmer mot. Bjarne Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Kommunestyret legger stor vekt på at Hammerfest kommune kan tilby alle en barnehageplass, ut i fra deres behov. Kommunestyret ber derfor administrasjonen/sektor for barnehage utarbeide en melding som tar for seg behovet for eventuell utvidede åpningstider eller kvelds/døgnåpne barnehager. Meldingen bes lagt fram for KOU for vår/sommer Votering: Som forslaget - enstemmig vedtatt. Hanne M. Husvik fremmet på vegne av AP følgende forslag: Hammerfest arbeiderparti er positivt på arbeidet som pågår vedr. opprettelse av voldtektsmottak i Hammerfest.

15 15 Det opplyses fra faglig hold at Hammerfest har ca. 6 voldtekter pr. år. Alta dobbelt så mange og de øvrige nabokommune 0-1 voldtekt pr. år. Arbeidet som voldtektsmottaket skal gjøre er meget viktig i forhold til bevisførsel ved en eventuell rettsak. Vi ønsker å imøtekomme ønsket om oppstart av voldtektsmottaket og vil komme tilbake til saken når den blir lagt frem for politisk behandling. Votering: Som forslaget - enstemmig vedtatt. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Avsatte midler til vedlikehold av kommunale bygg skal omfatte både kommunale bygg og kommunale idrettsanlegg. Votering: Som forslaget - enstemmig vedtatt. Bjørn Dagfinn Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Fri parkering for dagpendlere fra distriktene Seiland / Sørøya. Jobb i byen bosted i distriktet. Oversendes Styret for Miljø og Utvikling. Alvin Vasèli fremmet på vegne av RV følgende forslag: Hammerfest kommunestyre setter av nødvendige midler i 2007 av nødvendige midler i 2007 til skole / barnehage i Kårhamn slik at ungene fra stedet tår et reelt valg / skoletilbud på stedet. Oversendes formannskapet. Rådmannen fremmet følgende forslag til endring i introduksjonstekst: Administrasjonens forslag til økonomiplan og budsjett 2007 vedtas med følgende endringer: Nytt punkt 11. Konsekvenser av endringer redigeres av administrasjonen inn i de respektive punkter. Votering: Som forslaget - enstemmig vedtatt. Alvin Vasèli fremmet på vegne av RV følgende forslag: Hammerfest kommunestyre setter av 2 millioner kroner til distriktsutviklingstiltak i bygdene på Sørøya og Seiland i Bruken av midlene gjøres i samarbeid med bygdelag og andre aktører i distriktene. Midlene tas fra forventer økning av eiendomskatten fra Melkøya. Votering: Forlaget fikk 8 stemmer for og 18 stemmer mot. John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag (se vedlagte tabell): (A) DRIFTSBUDSJETTET SKOAP Inntektstap SFO vedtak Frysing av avgiftene for skolefritidsordningen som foreslått av formannskapet fører til et inntektstap per år på kr

16 BARAP Inntektstap kom. b.hager Frysing av barnehagebetaling for kommunale barnehager som foreslått av form.skapet gir et årlig inntektstap på kr BARAP07.02 Utgiftsøkn. priv. b.hager Frysing av barnehagebetaling for private barnehager som foreslått av form.skapet gir en årlig utgiftsøkning på kr Reduksjon av likviditetsreserve INVESTERINGSBUDSJETTET 2007 IN 06 Breilia skole, økning I følge vedtak i kommunestyret INAP74 Kai Akkarfjord Sørøya I følge vedtak i kommunestyret Overnevnte salderes med økt låneopptak (B) For øvrig vedtas formannskapet innstilling Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag (se vedlagte tabell): SV. Driftstiltak og kutt Oversikt. Revidert forslag etter formannskapets innstilling 24.nov.06. Sentraladministrasjonen 2 hjemler lærlinger 400 i perioden Skole og oppvekst SFO frys 370 i mindre inntekter i perioden Barnehage Soria Moria følges opp lokalt forutsetn at regj følger på i i mindre inntekt i 07. Sosiale tjenester Frys egenandeler, anslag 350 i mindre inntekter i perioden Pleie og omsorg 2 stillingshjemler hj.sykepl 750 i perioden Kultur og idrett Sommerbyen H.fest Vinterbyen H.fest 50 i perioden 50 i period

17 17 Teknisk drift Buss (se verbalt forslag) 800 i perioden VRI-midler Alpin tilskudd Ungdomstiltak i regi av Bootleg og ungdomstjenesten i 07 og 08 (forsøk og så evaluering) Inntekter Skatteinngang 3 % økning pr år i perioden. Vi tar inn Aps forslag på økte inntekter men vil ikke gi ytterligere skatterabatt og anslår dette til 1.5 mill ekstra i eiendomsskatt. Dette framkommer som en samla pott i forslaget. Revidert og tilpasset Aps forslag og overskridelse Breilia skole. IN 69 Fortau Elvetun skole 600 i 2007 SAD Regionrådet 60 i hele perioden Politiske parti 47 i perioden En by av lys 300, i 2007 SKO Lærebøker 300 i perioden Inventar 50 i perioden PPT 221 i 07, deretter 442 i perioden Lærerst. 440 i perioden Framkommer i forslaget som en samla pott. HEL Støttekont.koord 350 i perioden PLO Aktiv. Funk.hem 50 i perioden Tilskudd pers. ass Skyssutgifter daggjester 40 KUL Økn. Stilling kult.sekr 133 i perioden Ungdomskulturfestival 125 i perioden men forutsettes samordna med ungdomstiltak Dagsturhytte Gamvik 60 i Vedl. Friidrettsanlegg 1600 i 07. TEK 07.01, og generelt vedlikehold i distriktet 400 i perioden og sommerhj. 200 i perioden Inndekning overskridelse Breilia. Reduksjon i IT-investeringer i Reduksjon sentrumsgater i Forskyving Fjordtun skole 07 til Forskyving Rådhuset 07 til Votering: Formannskapets innstilling ikl. endringer fra AP fikk 22 stemmer og SV s forslag fikk 4 stemmer.

18 Vedtak i Kommunestyret : 1. Budsjettbalanse Administrasjonens forslag til økonomiplan og handlingsprogram , årsbudsjett 2007 vedtas i balanse for året 2007med endringer vedtatt i kommunestyret Oppstilling av budsjettet Første året i økonomiplanen og handlingsprogram vedta som årsbudsjett Kommunestyre vedtar årbudsjett på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjon rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene. 3. Investeringer Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr ,- i 2007 som nedbetales over 20 år. 5. Startlån Det opptas i 2007 kr ,- i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre utlån til innbyggerne. 6. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2007 skal være lovens maksimumssats. 7. Eiendomsskatt Eiendomsskatten for 2007 blir som Gebyrer og avgifter Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregulativet i henhold til egen saker. 9. Opprettelse, endringer og nedleggelse av stillingshjemler Sentraladministrasjon En 100 % rådgiverstilling opprettes Seniortiltak(SAD.07.01) 100 % lærlingehjemler opprettes(sad.07.04) 50 % stilling som sjåfør på bil opprettes(sad.07.07) 8 hjemler arbeid med bistand opprettes(sad.07.11) 100 % Nordområdestilling(SAD.07.32) Sektor for barnehage Opprettes 600 % stillinger ifm utvidelse Radioen barnehage(bar.07.01) Sektor for pleie og omsorg Opprette 100 % stilling som psykiatrisk sykepleier(plo.07.01) Opprette 100 % stilling som miljøarbeider psykiatritjenesten(plo.07.03) Opprette 200 % stilling som avlasting psykisk utviklingshemmede(plo.07.04) Opprette 100 % stilling Base Turistveien 55(PLO.07.05) Opprette 100 % stilling pleiestilling omsorgstjenesten til videregående skole(plo.07.06) Opprette 50 % miljøarbeiderstilling Barnebolig Turistveien 51(PLO.07.07) Opprette 50 % stilling vaskeriet(plo.07.13) Opprette 100 % stilling ekstravaktsentralen(plo.07.18) Sektor for kultur og idrett Opprette 100 % konsulentstilling i sektoren(kul.07.12) Opprette 100 % dagligleder kulturhuset(kul.07.18) 18

19 Opprette 100 % produsentstilling kulturhuset(kul.07.19) Opprette 100 % kulturteknikker(kul.07.22) 10.Driftsendringer Kommunestyre vedtar for øvrig de driftsendringene som framgår av dokumentet Økonomiplan , årsbudsjett 2007, administrasjonens forslag 11. Konsekvenser av endringer redigeres av administrasjonen inn i de respektive punkter. 19 Forslag nye/endrede investeringer: IN AP 01 IT-investeringer 1 mill. kr i reduksjon per år i planperioden (red fra 4 til 3 mill per år). IN AP 05 Nytt kirkeorgel IN AP 24 Ren. Breidablikk Stadion IN AP 41 Hovedplan veg IN AP 48 Overvann/kulverter Forskjøvet fra 2007 til 2008 i forhold til adm. forslag. 2008/ kr, 2009/2,5 mill.kr og 2010/2,25 mill.kr. Det avsatte beløp på kr 4,6 mill. kr reduseres til 1 mill. kr som fremskyves fra 2008 til Benyttes til mobile tribuner (anslag kr ) og noe oppgradering Stadion. Avsatte beløp med 5 mill per år i 2008, 2009 og 2010 utgår. Prosjektmidler 2007 på 0,5 mill beholdes. Det avsatte beløp på kr i 2007 til Rundlia beholdes, resterende del med 1 mill. per år resterende økonomiplanperiode strykes inntil en konkret plan foreligger. IN AP 51 Opparbeidelse nye nærings- Beløpet avsatt med 10 mill. per år i 2009 areal og 2010 reduseres til 5 mill per år. IN AP 53 Parkeringsanlegg Salen IN AP 54 Nytt sykehjem Salen IN AP 58 Avfallsplass i Kvalfjord Det avsettes 1 mill. til prosjektering med 0,5 mill i 2007 og 0,5 mill. i Ellers som foreslått av administrasjonen. 1 mill i 2007, 4 mill i 2008, 20 mill 2009, 60 mill i Resterende 40 mill utenom økonomiplanperioden. Det avsatte beløp i 2007 utgår inntil vi eventuelt blir pålagt avbøtende tiltak. IN AP 69 Fortau Elvetun Skole Kommunen fikk allerede i 2006 fylkeskommunalt tilskudd på kr til dette prosjektet, beløpet er senere overført til Ved en feil har administrasjonen glemt den kommunale andelen på kr inn i budsjettet for 2007 for å unngå å miste det fylkeskommunale tilskuddet. IN AP 70 Hammerfest Nye Stadion 22,1 mill. kr 2007 og 27 mill. kr 2008 (brutto) Tippemidler medtas med kr 5,5 mill. kr i 2008.

20 Netto kostnad kr 43,6 mill. kr. 20 IN AP 71 Turiparken Det avsettes 0,5 mill. kr per år til tursti i 2007 og 2008 (samlet 1 mill kr). IN AP 72 Autovern/kantstein/rekkverk Det avsettes et beløp i 2007 for montering av autovern farlig sving Høyden/Turistveien. Videre montering av kantstein langs Gammelveien (nedre) for å hindre utforkjøring. MU-styret bes også vurdere områder der det er behov for rekkverk mot vei for gående for å bedre framkommeligheten. Dette er samlet beregnet til kr Forslag nye driftstiltak/endringer HAP Sentraladministrasjonen SAD AP Vår andel Regionrådet kr glemt medtatt/gjeldende vedtekter. Legges inn hele økonomiplanperioden. SAD AP Økt støtte politiske parti kr glemt videreført i økonomiplanperioden i henhold til vedtak SAD AP Frivillighetssentralen SAD AP Hammerfest En by av lys SAD AP Tilsk. klubbhus/garasje Hammerfest Alpinklubb Sektor for skole og oppvekst: SKO AP Lærebøker SKO AP Inventar SKO AP PPT/psykologstilling Frivillighetssentralen har søkt om en mindre økning på kr i tilskuddet. Økningen legges inn i hele økonomiplanperioden. Det settes av kr som prosjektmidler for å drive prosjektet videre i 2007 i tillegg til de prosjektmidler på kr som disponeres av andre planmidler. Hammerfest Alpinklubb bygger nytt klubblokale (tømmerhus) med bl.a. garasjering av kommunens løypetråkkemaskin i underetasjen. Klubben sliter til tross for stor dugnadsinnsats med økonomien i prosjektet og klubben ytes et ekstraordinært tilskudd på kr i 2007 til prosjektet. Det legges inn en økning med kr per år til lærebøker i hele økonomiplanperioden i forhold til administrasjonens forslag (jmfr. Kunnskapsløftet). Posten økes med kr per år i 2007 og 2008 i forhold til administrasjonens forslag. Det legges inn midler for en psykologstilling tilknyttet PP-tjenesten fra med halvårsvirkning i 2007 med kr og helårs-

21 virkning fra 2008 og framover i økonomiplanperioden med kr per år. 21 SKO AP Skolemat/frukt/grønt SKO AP Lærerst. grunnskolen I forslaget fra rådmannen ligger det inne Kr per år i hele planperioden. Administrasjonens forslag økes med kr Kr per år i hele økonomiplanperioden for å kunne få helårsvirkning og øke omfanget til flere skoler. Det avsettes kr per år i økning utover det som er avsatt i administrasjonens forslag i hele økonomiplanperioden (redusert undervisningsplikt lærere). Sektor for helse HEL AP Støttekontaktkoordinator Stillingen for støttekontaktkoordinator tas ikke ut og økes til hel stilling og videreføres med kr per år i hele økonomiplanperioden. Sektor for pleie og omsorg: PLO AP Aktiviteter funk.hem. PLO AP Tilskudd pers. assistenter PLO AP Skyssutgifter til daggjester v/pensjonærhjemmet. Sektor for kultur og idrett: KUL AP Tilskudd Folkets Hus Det avsettes et beløp på kr per år i hele økonomiplanperioden for aktiviteter for funksjonshemmede barn, for eks. ridning eller svømming. Det avsettes kr per år i hele økonomiplanperioden slik at personer som har personlig assistent etter søknad kan få noe midler for å dekke utlegg personlig assistent når den funksjonshemmede er ute på aktivitet/arrangementer m.m. Det avsettes kr per år i økonomiplanperioden til skyssutgifter daggjester Pensjonærhjemmet. I tråd med tidligere vedtatt legges tilskuddet inn i hele økonomiplanperioden med kr hvert år (uteglemt videreført). KUL AP Økning stilling kultursk. I tråd med tidligere vedtak 2006 videreføres 0,5 stilling musikklærer i kulturskolen fra 2007 Nettokostnad kr (bruttokostnad kr ). (uteglemt videreført). KUL AP Ungdomskulturfestival KUL AP Dagsturhytte Gamvikv. Det avsettes et beløp på kr per år i hele økonomiplanperioden for å delfinansiere en ungdomskulturfestival med lokal/regional forankring. Det avsettes kr i 2007 for å få satt opp

22 Sørøya innkjøpt dagsturhytte. 22 KUL AP Vedlikeh. Friidrettsbane I forbindelse med NM-arrangement i 2007 er det behov for helt nødvendig opprusting/vedlikehold av anlegget, bl.a. løpebanen. Det avsettes 0,6 mill kr til dette formålet i Kostnadsoverslaget er imidlertid på hele 1,6 mill. kr. Sektor for teknisk: TEK AP Veivedlikehold distriktet. Det er behov mer veivedlikehold i distriktet ved grusing og opptak av veigrøfter/rep. bruer. Det settes av kr per år i hele økonomiplanperioden til dette formålet. TEK AP Tiltak i distriktene Det er behov for midler til oppgradering av venterom v/ekspedisjonskaier og vedlikehold grendehus/samfunnshus. Det settes av en post på kr per år i hele økonomiplanperioden til dette formålet. TEK AP Sandøybotn skole/intern. Bygget har akutte lekkasjer og noe annet vedlikehold som må gjøres. Det settes av kr i 2007 for å få gjort dette arbeidet. TEK AP 07.4 Prosjektm. Flypl. Grøtnes I forbindelse med arbeidet med flyplassutvalget er det behov for midler til vind- og metrologiske målinger og annet utredningsarbeid. Det avsettes kr per år i 2007 og 2008 til dette arbeidet. TEK AP Økning i sommerhj.park Det settes inn et beløp på kr per år i hele økonomiplanperioden for å ha mer midler til sommerhjelp par. TEK AP Sommervedl. park Posten økes med kr i hele økonomiplanperioden i forhold til administrasjonens forslag. Endringer inntekter: Eiendomsskatt, økning Rammeoverføring, frie inntekter Salg av næringstomter 7 mill. kr per år i økonomiplanperioden 1,872 mill. kr per år i økonomiplanperioden 2 mill. kr per år i økonomiplanperioden Det vises til driftstiltak KUL AP Vedlikehold Hammerfest Friidrettsbane der det i 2007 er lagt inn kr for nødvendig opprusting/vedlikehold av anlegget bl.a. løpebanen. Dette i forbindelse med NM-arrangement i Formannskapet forutsetter at kostnader utover dette dekkes av allerede avsatte VRI-tiltaksmidler i 2007 gjennom omprioriteringer. (A) se vedlagte tabell DRIFTSBUDSJETTET SKOAP Inntektstap SFO vedtak

23 Frysing av avgiftene for skolefritidsordningen som foreslått av formannskapet fører til et inntektstap per år på kr BARAP Inntektstap kom. b.hager Frysing av barnehagebetaling for kommunale barnehager som foreslått av form.skapet gir et årlig inntektstap på kr BARAP07.02 Utgiftsøkn. priv. b.hager Frysing av barnehagebetaling for private barnehager som foreslått av form.skapet gir en årlig utgiftsøkning på kr Reduksjon av likviditetsreserve INVESTERINGSBUDSJETTET 2007 IN 06 Breilia skole, økning I følge vedtak i kommunestyret INAP74 Kai Akkarfjord Sørøya I følge vedtak i kommunestyret Overnevnte salderes med økt låneopptak (B) For øvrig vedtas formannskapet innstilling Verbale forslag: Opprettelse av VA-stilling Kommunestyret viser forslag om VA-stilling som er kommet opp etter at formannskapet har avsluttet arbeidet med budsjettet. I denne forbindelse bes administrasjonen komme tilbake i 2007 med forslag om opprettelse av VA-stilling og inndekning av denne 9. Sektor for sosiale tjenester Krisesentret tilrettelegging for voldsutsatte kvinner med funksjonsnedsettelser. (Ref. Regjeringens handlingsplan Vold mot kvinner Funksjonshemming) Hammerfest kommunestyre ønsker at arbeidet med å gjøre Vest-Finnmark krisesenter, Hammerfest tilgjengelig for ALLE kvinner og barn, og ber administrasjonen sørge for at arbeidet med dette starter i Husbankens ordning utbedringslån til Krisesentre kan gis til ombygging og ominnredning for å gjøre sentret bedre egnet for den økte pågangen fra nye brukergrupper som funksjonshemmede kvinner, barn og kvinner med innvanrerbakgrunn. Økonomiutredning Kommunestyret deler den bekymring rådmannen har kommet med når det gjelder konsekvensene av den sterkt tiltakende lånegjeld, som i 2010 vil nærme seg 1,4 milliarder

24 kroner. Dette må føre til en dyptgripende gjennomgang av omfanget og tempoet i kommunens investeringer og nivået på de kommunale driftsutgiftene. Kommunestyret ber derfor rådmannen tidligst mulig i 2007 å forelegge formannskapet som økonomiutvalg forslag til prosesser for hvordan fremtidige investeringer og driftsutgifter kan tilpasses forsvarlige økonomiske rammer. Formannskapet bes vurdere å opprette et eget økonomiutvalg for å arbeide med dette. Ressurser i skolen Kommunestyret peker på arbeidsmiljøutvalgets forslag om å øke grunnbemanningen av lærere for å dekke opp behovet for vikarer. Samtidig bør det vurderes annen fagkompetanse enn pedagogisk utdanning innenfor skoleverket, for å ivareta andre funksjoner i skolehverdagen til elevene. Administrasjonen bes derfor vurdere disse forhold og tidligst mulig i 2007 å legge saken frem for KOU og formannskapet Karakterresultater i grunnskolen Avgangskarakterene fra grunnskolen i Hammerfest plasserer kommunen blant de dårligste i landet. Det er en målsetting om at dette må forbedres. Kommunestyret ber om at årsakene analyseres og at administrasjonen fremmer forslag som kan forbedre situasjonen. Resultatene fra de nasjonale prøvene og prøvene fra avgangsprøvene viser med tydelighet at våre elever går ut av grunnskolen med alt for dårlig matematikk-kunnskaper. Derfor må administrasjonen gå i gang med å planlegge et matematikkprosjekt som skal involvere samtlige skoler og samtlige elever fra 1. til 10. års trinn. Det legges frem for KOU en prosjektskisse med kostnadsoverslag mai Parkerings- og trafikkutfordringer Kommunestyret legger stor vekt på tilrettelegging for en betydelig økning av antall parkeringsplasser i sentrum, herunder bedre utnyttelse av Findusområdet og raskest mulig fremdrift av planene for parkering i Salen. I forbindelse med gjennomkjøringstunnell gjennom Salen til Elvetunområdet, må planleggingsavdelingen få vurdert konsekvensene for nybygg eller renovering av Elvetun skole. Rådmannen bes i løpet av våren melde tilbake til de politiske organer tanker og skisser for dette. Kommunestyret legger stor vekt på at Hammerfest kommune kan tilby alle en barnehageplass, ut i fra deres behov. Kommunestyret ber derfor administrasjonen/sektor for barnehage utarbeide en melding som tar for seg behovet for eventuell utvidede åpningstider eller kvelds/døgnåpne barnehager. Meldingen bes lagt fram for KOU for vår/sommer Voltektsmottak Hammerfest kommunestyre er positivt på arbeidet som pågår vedr. opprettelse av voldtektsmottak i Hammerfest. Det opplyses fra faglig hold at Hammerfest har ca. 6 voldtekter pr. år. Alta dobbelt så mange og de øvrige nabokommune 0-1 voldtekt pr. år. Arbeidet som voldtektsmottaket skal gjøre er meget viktig i forhold til bevisførsel ved en eventuell rettsak. Vi ønsker å imøtekomme ønsket om oppstart av voldtektsmottaket og vil komme tilbake til saken når den blir lagt frem for politisk behandling. Vedlikehold av kommunale bygg: Avsatte midler til vedlikehold av kommunale bygg skal omfatte både kommunale bygg og kommunale idrettsanlegg. 24

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock varaordfører Snorre Sundquist, Hanne Husvik,

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 08/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møteprotokoll 8/06 Utvalg: Møtested: Bystyresalen Dato: 20.11.2006 Tidspunkt: 12:00 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Hanne Husvik,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04.

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2004 Tidspunkt: 8:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 09:00 OBS endret klokkeslett Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Jarle Edvardsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 7/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 27.11.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer, AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Onsdag 13.12.2006 OBS Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer