Bli med bygge framtiden i Indre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med bygge framtiden i Indre"

Transkript

1 Bli med å bygge framtiden i Indre «NYE IFU 2015» Finnmark! Forprosjekt Indre Finnmark Næringshage

2 Innhold 1. Innledning Hva er en næringshage? Næringshager i Finnmark Hvorfor Indre Finnmark Næringshage? Visjon og mål Utviklingspotensialet i Indre Finnmark Organisasjon og innhold Geografisk område Utfordringer Profil & fokusområder Innhold Organisasjon Organisering av Indre Finnmark Næringshage AS Økonomi Budsjett Finansiering av næringshagen Hvilken investering tilkommer bedrifter? Næringshagene - et viktig virkemiddel for å skape vekst i regionen Vedlegg: Utfyllende informasjon på enkeltområder Hva er en næringshage? Begreper Befolkningsutvikling overordnede utfordringer fremover Generelle endringer og utviklingstrekk i samiske områder Indre Finnmark Utviklingsselskap - litt av historien

3 1. Innledning IFU har gjennom prosjekt «Nye IFU 2015» jobbet med ulike tilnærminger for å få til en mer robust næringsutvikling i Indre Finnmark. Dette med bakgrunn i at en ny tid krever nye måter å jobbe på og samarbeidsmodellen som IFU er tuftet på har vist seg å være for svak til å få til ønskemålet til kommunene, nemlig en robust utvikling av næringslivet i Indre Finnmark. Derfor inviterer vi nå kommunene og næringslivet i dialog rundt et spennende utviklingsprosjekt Indre Finnmark Næringshage - som både vil ha direkte betydning for den enkelte bedrift og bidra til å skape vekst og utvikling i hele regionen. Næringshagene har vist seg å ha en viktig funksjon som stabiliserende miljøer i distriktskommunene der de er etablert, og har i stor grad bidratt til å redusere kunnskapsflukt fra disse kommunene. Satsingen nasjonalt har ikke bare bidratt til redusert fraflytting, men også økt tilflytting. Vi har i forprosjektet hatt dialog med Nordkapp næringshage, og vil referere til de der det er relevant for å gi et best mulig bilde av konseptet. Se for øvrig for mer informasjon om deres virksomhet. I det følgende vil vi forsøke å gi en så nøyaktig beskrivelse av prosjektet, basert på det vi har svar på i dag. Vi tar forbehold om endelig anbefaling av organisasjonsmodell, den totale økonomiske rammen og om vi klarer å få på plass en modell som tilfredsstiller næringshageprogrammets krav. 2. Hva er en næringshage? Det nye næringshageprogrammet (fra 2011) er et viktig verktøy og virkemiddel for å skape attraktive regioner samt å bidra til å bygge opp og beholde kunnskapsarbeidsplasser i lokalsamfunnene. Spesielt viktig er det å bygge opp attraktive næringsmiljøer og arbeidsplasser for velutdannede personer, både kvinner og menn. Grunnfjellet i næringslivet består av bedrifter innen SMB-segmentet. Det er viktig å opprettholde og forsterke utviklingsmiljøer som tilrettelegger for fornying og vekst i dette segmentet. Næringshageprogrammet skal bidra økt verdiskaping gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser innenfor eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter. Som deltakere i næringshageprogrammet, mottar næringshagene tilskudd fra blant annet programoperatør SIVA som delvis finansiering av innovasjonsaktiviteter for næringshagebedriftene. Mer informasjon om næringshager: 2

4 3. Næringshager i Finnmark Finnmark har i dag fem næringshager som jobber med ulike tilnærminger: Kirkenes Næringshage AS, som «skal være en ledende næringsutvikler i regionen. Vi skal samarbeide med medlemmer, eiere, myndigheter, partnere og kunder, og derigjennom bidra til å gi næringslivet økt idétilfang, kompetanse og gjennomføringsevne. Hovedvirkemidler vil være næringspolitisk arbeid, utviklingsprosjekter, arenabygging og bedriftsrettede tiltak.» (80 medlemsbedrifter.) Linken Næringshage AS i Båtsfjord, som «skal være en markant bidragsyter til å fremme sjømatnæringa i regionen. Prosjektene kan være både store og små, men samlet skal vi markere at Linken Næringshage er en positiv representant for Sjømat-Norge.» Linken Næringshage er også kommunens næringsavdeling. (30 medlemsbedrifter, 32 eiere) Hermetikken Næringshage AS i Vadsø, som var «landets første kulturnæringshage, med kunnskapsrike og kreative bedrifter i et skapende samarbeid. Siden starten i 2001 har næringshagen utviklet seg til å bli et av landets mest sentrale miljøer for kulturnæringsutvikling. Kulturnæring er en stor vekstnæring i Finnmark, og vokser mer her enn ellers i landet.» (30+ nettverksbedrifter) Nordkapp Næringshage AS «har som formål å koble enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner i faglig og forretningsmessig nettverk. Selskapet skal skape og drifte et samlokalisert miljø for etablering og utvikling av virksomheter, tilrettelegging for næringsutvikling og kompetanseheving gjennom nettverksintegrasjon og samarbeid.» (56 medlemsbedrifter) Hammerfest Næringshage AS, som «skal være et synlig og attraktivt kompetansemiljø for nærings- og industriutvikling i Nordområdene. HNH skal bidra til å forme samfunns- og næringsliv i nord, og fortsette med å bygge opp et miljø som er en sentral bidragsyter for regional utvikling.» (ca 30 bedrifter, 70 mennesker) For en bedre forståelse av hvordan næringshagene er bygd opp, anbefaler vi også å sjekke andre næringshager i Norge, for eksempel Nord-Gudbrandsdal Næringshage (http://www.naeringshagen.no/), som også dekker flere kommuner. 3

5 4. Hvorfor Indre Finnmark Næringshage? Vi har valgt å jobbe videre med etableringen av en næringshage med samisk overbygning i Indre Finnmark, da vi mener dette er et konsept som kan gi oss det handlingsrommet en trenger for å utføre oppdraget med å skape vekst og utvikling i regionen. Gjennom vår dialog med både kommunene og næringslivet har vi fått bekreftet et behov for «noen» som i større grad ivaretar næringslivets behov i alle kommuner. Selv om arbeidet i dag organiseres ulikt, står en overfor de samme utfordringene: Befolkningen i samiske området er blitt eldre de siste 20 årene, og det er grunn til uro i forhold til egenveksten. Den mest urovekkende endringen er nedgangen av aldersgruppa år, og særlig er kvinneandelen i aldersgruppa redusert. For næringslivet gir dette store utfordringer. Når gjennomsnittsalderen går opp i en kommune vil det føre til større behov for eldreomsorg. Den vil kreve større andel av den tilgjengelige arbeidskraften, noe som særlig vil påvirke tilgangen på arbeidskraft. (jfr. kap 10.3 Befolkningsutvikling overordnede utfordringer fremover) I tiårsperioden har offentlig sektor vokst mer enn privat sektor (jfr. kap 10.4 Generelle endringer og utviklingstrekk i samiske områder) Kommunene har utfordringer i å følge opp i henhold til næringslivets behov. Næringsforeningene har utfordringer i det å skape engasjement blant sine medlemmer samt være «bestillere» til kommunene. En stadig strammere kommuneøkonomi gjør det også vanskeligere for kommunene å prioritere næringsutvikling tilstrekkelig. Dette underbygger behovet for å etablere en «motor» i regionen som i sterkere grad kan mobilisere næringslivet, noe vi mener å finne en løsning på gjennom etableringen av en næringshage. Dersom vi kommer inn i programmet med IFN, gir dette rom for en sterkere økonomi og dermed bedre forutsetninger for å jobbe med utvikling i regionen. Finnmark Fylkeskommune og SIVA (Statens Selskap for Industrivekst), er positive til å etablere en næringshage i Indre Finnmark. Dette forutsetter en sterk involvering av næringslivet selv. Sametinget er også positiv til etableringen og en aktuell samarbeidspart. Innovasjon Norge vil også være en indirekte samarbeidspart gjennom sine virkemiddelordninger 4

6 Forutsetningen for en etablering av IFN er at bedrifter i regionen eier minimum 50 % av aksjene og står for 25% av driftskostnadene i grunnfinansieringspakken fra SIVA/FFK. Derfor er vi nå på en konkret kartleggingsrunde for å invitere bedrifter med på en intensjonsavtale, slik at vi kan komme videre i søkeprosessen. 5. Visjon og mål Det viktigste formålet med en næringshage i Indre Finnmark, vil være å bidra til økt verdiskaping gjennom å tilrettelegge for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser innenfor eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter. Dette tenkes i hovedsak gjort gjennom samarbeidsprosjekter, nettverksbygging og utviklingsprosjekter. Indre Finnmark Næringshage skal jobbe for å - bidra til økt lønnsomhet for den enkelte bedrift gjennom en sterk og god førstelinjetjeneste samt oppfølging av bedrifter gjennom målbedrift-avtaler. - skape arenaer der mennesker fra ulike næringslivsmiljø møtes for å dele erfaring og kunnskap (relevante kurs, seminarer, konferanser, mv) - bidra til økt bevissthet og fokus på markedsmuligheter og innovasjon i bedrifter. - initiere og koordinere ulike markedsføringstiltak ved behov. - etablere bransjegrupper og eventuelt følge opp næringsforeninger etter avtale. - fortsatt tilføre «kompetent kapital» gjennom IFI-fondet. 6. Utviklingspotensialet i Indre Finnmark Indre Finnmark har et stort utviklingspotensiale på flere områder. Innenfor primærnæringer er det et ganske betydelig potensiale til verdiskapning i form av Tradisjonell matkultur i lokal- og reiselivssammenheng Bygge opplevelsestilbud med samisk kultur som base både til turist og konferansemarked Videreforedle råvareprodukter til markedet med arktisk og ren produkt som merkevarefordel Kvalitets-duodji både til befolkningens hverdags- og festbruk og som suvenirer til et større marked. Samisk musikk, kunst og kultur som næringsvei. For å utløse utviklingspotensialet er det behov for å jobbe systematisk med tilpasset kompetanseutvikling i form av tilpasset bransje- og forretningskurs/opplæring både på kort og lang sikt. Nettverksbygging og oppfølgertjeneste. 5

7 7. Organisasjon og innhold Et næringshagemiljø består gjerne av en fysisk samlokalisering av flere bedrifter under samme tak. Eksterne bedrifter som ikke naturlig tilhører i en samlokalisering kan være tilknyttet næringshageselskapet gjennom egne avtaler som medlems- eller målbedrift. 7.1 Geografisk område IFU-området består i dag av Nesseby, Tana, Karasjok og Porsanger. Vi har innledet til dialog også med Kautokeino, da kommunen naturlig ligger innenfor det geografiske området som dekker Indre Finnmark. Kautokeino har vist interesse for å være med, og eierkommunene ønsker Kautokeino velkommen, når en etablering er klar. 7.2 Utfordringer Vår utfordring ligger først og fremst i det store geografiske området i Indre Finnmark, og alle de aktuelle kommunene ønsker sin del av den administrative ressursen lokalisert til seg, naturlig nok. IFU har i dag en stilling lokalisert i Tana, og mange føler at avstanden er for stor til at dette er tilstrekkelig for det en ønsker å ha igjen. Derfor er det et ønske om at INF må ha en viss tilstedeværelse i alle kommuner gjennom en fysisk lokasjon. Vi ser derfor på en modell der vi kan samle et fagmiljø i en desentralisert modell, med teknologi som «limet» og et kontorfellesskap i hver kommune. Det vil være helt naturlig at de som allerede jobber med næringsutvikling i kommunene på en eller annen måte er knyttet til næringshagen for å kunne bygge et robust fellesskap med kompetansedeling og utvikling i fokus. Vi ser for oss en samlokalisering/samarbeid med nærliggende bedrifter i den enkelte kommune, som også kan ha interesse av å levere tjenester til næringshagen og bedriftene som knytter seg opp til den. Samtidig mener vi det er avgjørende at miljøet ikke blir for spredt, for at det skal gi ønsket effekt. Etter møtene våre med næringslivet og kommunene, viser tilbakemeldingene at aktiviteten i den enkelte kommune, som arena- og nettverksbygging, kompetanseheving er minst like viktig som en førstelinjetjeneste med fokus på etablererveiledning og oppfølging. Det vil derfor være naturlig at deler av virksomheten bygges rundt nettopp dette, å skape møtesteder for næringslivet i de ulike kommunene og på tvers av kommunegrenser. Med bakgrunn i dette er det av underordnet betydning hvor arbeidsplassene fysisk er plassert. 6

8 7.3 Profil & fokusområder Næringslivet i Indre Finnmark er preget av tilknytning til primærnæringene, fiskeri, landbruk, utmark og reindrift. Det ligger også et stort uutnyttet potensiale i reiseliv, opplevelser og lokal mat. En profil bør knyttes opp mot det samiske, samtidig som kulturnæringsoverbygningen vil være et naturlig utgangspunkt. Det er viktig å presisere at dette ikke utelukker at andre bedrifter kan knytte seg opp mot en næringshage. Skillelinjene og miljøet er ikke så stort at en bør sette strenge kriterier på dette. Kjært barn har mange navn, og vi har i dette dokumentet valgt å bruke Indre Finnmark Næringshage som arbeidsnavn på prosjektet. En bør vurdere Sápmi Næringshage når endelig navn skal velges. Vi mener det er et dekkende navn som etterlater inntrykk av en større visjon, samtidig som det speiler både geografi og kompetanse på en god måte. Vi tror navnet vil kunne skille seg ut i det store nettverket av 70 næringshager i Norge, og det vil gi oss et mulighetsrom til å bygge en særegen enhet med bakgrunn i vår unike kompetanse det samiske. Det er naturlig å samarbeide med de andre næringshagene i Finnmark, og kanskje også andre næringshager i Norge som har noenlunde lik profil. Vi har etablert dialog med Nordkapp Næringshage, som har valgt seg nettverk som fokusområde. I Vadsø har vi Hermetikken med kulturnæring i fokus og i Båtsfjord fiskeri. Det er også her viktig å presisere at dette er våre tanker innledningsvis, dersom andre behov og ideer dukker opp i tiden frem mot en etablering, er det selvsagt rom for endring. 7.4 Innhold Vi ønsker også å drøfte innholdet av tjenester INF skal holde fokus på, og ser foreløpig for oss følgende tjenester løst i en næringshagemodell: Førstelinjetjeneste, gjennom etablererveiledning og oppfølging, forretningsplaner, avtaler og forhandlinger, søknadsveiledning og bistand til målbedriftene Kompetanseutvikling gjennom kurs, mentorordninger, gründergrupper, styrekompetanse i porteføljebedrifter, mv Nettverk og nettverksbygging, for nærings- og samfunnsutviklere i kommunene, næringsforeningene i kommunene og nettverksgrupper for etablerere Prosjektkompetanse og utvikling Risikokapital gjennom IFI-fondene 7

9 Under følger en nærmere beskrivelse av tiltak som er tenkt inn som en del av Indre Finnmark Næringshage: Serviceavtale med eierkommunene om førstelinjetjenesten Førstelinjetjenesten handler først og fremst om etablerehjelp og tilrettelegging for næringsutvikling, og det er kommunene som har ansvaret for dette lokalt. En tydelig dør inn til virkemiddelapparat og rådgivning er et suksesskriterie. For å lykkes med etableringen av en næringshage i Indre Finnmark er det viktig at kommunene tar eierskap til prosjektet gjennom serviceavtaler om kjøp av førstelinjetjenesten. I tillegg kan oppgaver som saksbehandling og utredninger til næringsfondsstyrer/annet politisk nivå avtales. Det kan gjøres avtaler om andre oppgaver som samsvarer med formålet i næringshagens arbeid Avtaler om oppfølging av målbedrifter i Næringshageprogrammet I henhold til formål med næringshageprogrammet skal næringshagen jobbe tettere med å bistå enkelte bedrifter i sin utvikling. Som målbedrift i næringshagen har du et mål for utvikling av din bedrift, og du inngår en gjensidig forpliktende avtale med næringshagen som omfatter profilering, informasjonsutveksling, nettverksdeling og erfaringsutveksling om forhold som er viktig for å skape utvikling. får du tilgang til utviklingsressurser til en sterkt redusert pris, der mellomlegget dekkes av et FoUI-tilskudd (forskning, utvikling og innovasjon) fra det nasjonale næringshageprogrammet får du tilgang til et forretningsnettverk og deltakelse i relevante innovasjonsaktiviteter som næringshagen tilbyr, gratis eller til selvkost. kan du sammen med de andre bedriftene initiere bedriftsspesifikke aktiviteter (workshop, rådgivning, kompetanse, og lignende) etter nærmere avtale med næringshagen, da med inntil 75% rabatt av ordinær timepris. Øvrige bedrifter tilbys medlemsavtaler, og kan delta på arrangementer, kurs og nettverkssamlinger i regi av IFN Mentoravtaler Mentoravtaler skal tilbys etablerere som skal i gang med oppstart av egen bedrift, samt etablerte som ønsker å utvikle ide. Dette vil kunne bidra til å styrke bedriftene, slik at de kommer gjennom de første årene på en slik måte at de blir bærekraftige og sikrer sin eksistens. Tilbudet gis til inntil 8 bedrifter pr år. Finansiering søkes eksternt fra Innovasjon Norge. I tillegg vil kommunal egenandel og grunnfinansieringen bære deler av kostnaden Pilotprosjekt: Modell for Nettverkskreditt basert på kompetanse Nettverkskreditt er en ordning fra Innovasjon Norge rettet mot småetablerere med begrenset lånebehov. Formålet med Nettverkskreditt er å styrke etablererprosessen for 8

10 å skape flere, nye og lønnsomme bedrifter. Målgruppen er etablerere som har ønske om å starte, eller har startet egen næringsvirksomhet og som samtidig vil ha et nettverk rundt seg. Nettverkskredittgruppene etablerer tette nettverk som i stor grad er med på å gi etablererne den nødvendige kompetanse, oppfølging, og styrke som skal til for å virkeliggjøre forretningsidéen. Nettverkskredittordningen innebærer at en nettverkskredittgruppe får tilgang til kapital, nettverk og kompetanse. Med utgangspunkt i IFU sin posisjon og de øvrige delprosjektene ønsker vi å utvikle en modell for nettverkskreditt basert på kompetanse. Vi ser for oss at de som kommer inn i et nettverk, på et senere tidspunkt kan bistå andre med sin kompetanse. Dersom vi lykkes med å formalisere en slik modell, vil det totalt sett styrke kompetansen i næringslivet i regionene. Når det gjelder finansiering søkes det eksternt, sammen med en kommunal egenandel gjennom den kommunale serviceavgiften til førstelinjetjeneste Etablerergrupper For å stimulere etablerere til å komme i gang med å ta sin ide ut i handling, vil IFN initiere til etablerergrupper en i hver kommune. Gjennom faglig påfyll, nettverksbygging, formidling av kontakter og nettverk og gjensidig støtte gjennom de andre etablererne i gruppa, skal etablerergruppene gjøre gründere i en startfasen bedre i stand til å realisere sin forretningsidé. Når det gjelder finansiering søkes det eksternt, sammen med en kommunal egenandel gjennom den kommunale serviceavgiften til førstelinjetjeneste Etablereropplæring Som et ledd i satsingen på gründere, vil IFN arrangere minimum ett etablererkurs pr år. Målsettingen er å stimulere potensielle og nye gründere med en forretningsidé til å ta ut sitt potensiale. Ungdom er en målgruppe vi vil ha høyt fokus på, og det vil blant annet være aktuelt å søke samarbeid med Ungt Entreprenørskap for å målretta tilbud til denne gruppen. Når det gjelder finansiering søkes det eksternt, sammen med en kommunal egenandel gjennom den kommunale serviceavgiften til førstelinjetjeneste Næringsutviklingskonferanse Når en skal etablere nettverk blant etablererer og etablerte bedrifter, er det naturlig å skape arenaer for å møte andre i samme situasjon, med fokus på felle utfordringer og muligheter for løsninger. IFU vil legge til rette for slike møter gjennom en årlig næringskonferanse, gjerne i samarbeid med Sametinget, IN, FFK, næringsforeninger og/eller andre naturlige samarbeidsparter i kommunene. I denne forbindelse bør en også se på andre mulige løsninger for finansiering. Når det gjelder finansiering søkes det eksternt, sammen med en kommunal egenandel gjennom den kommunale serviceavgiften til førstelinjetjeneste. 9

11 7.4.8 Serviceavtale om oppfølging av tilskuddsmottakere IFU har tidligere drøftet muligheten for en serviceavtale med Sametinget om oppfølging av tilskuddsmottakere. Dette må imidlertid drøftes mer inngående med Sametinget. Innovasjon Norge kan også være en aktuell samarbeidspart å initiere til dialog med. Prosessene rundt dette starter når grunnlaget for finansiering fra kommunene og de øvrige prosjektene er på plass Investere IFI-midler i minimum 6 nye bedrifter med utviklingspotensiale IFU skal fortsette å betjene Indre Finnmark Investeringsselskap, der formålet er å investere IFI sine fondsmidler i bedrifter med utviklingspotensiale. 7.5 Organisasjon Rent organisatorisk må vi ha en vertskommune som hovedbase, med mål om at alle kommunene skal ha sin del av ressursene i et næringshagemiljø. Vi vil bygge videre på eksisterende fagmiljø som det er naturlig å knytte inn i et næringshagemiljø både fysisk og interaktivt via teknologiske løsninger. Hovedkontor (Tana - dekker også Nesseby) Node Porsanger Node Karasjok Node Kautokeino Det er naturlig å etablere hovedkontor i Tana, som også dekker etterspørselen for de «nære tjenestene» i Nesseby, fordi IFU allerede har sitt hovedsete her. Samtidig etableres det «noder» eller «bed» i de andre kommunene, i samarbeid med etablerte miljøer som kan utføre oppgaver for næringshagen med utgangspunkt i definerte behov. Noen næringshager driver næringsavdelingen i kommunen, dette er ikke en del av oppgavene innenfor næringshagens kjerneområde, men vil kunne være et tilbud til kommunene som en tilleggstjeneste. 10

12 Kommunene og næringslivet definerer sammen med næringshagen behovet i den enkelte kommune, og næringshagen må bygges på denne grunnmuren. Innenfor den økonomiske rammen som er anslått i kap 8, er det realistisk å tenke seg 2-3 stillinger i næringshagen. Den endelige fordelingen av stillingsressurser vil være avhengig av den endelige finansieringen. 7.6 Organisering av Indre Finnmark Næringshage AS Indre Finnmark Utviklingsselskap AS (IFU) er 100 % eid av kommunene Nesseby, Tana, Karasjok og Porsanger med en aksjeandel på 25 % hver, totalt kr IFU ble etablert i 2002 med tilskudd over 3 år fra kommunene, Kommunaldepartementet, Finnmark Fylkeskommune og Sametinget. Tilskuddene fra nevnte bidragsytere kunne anvendes til utvikling og ikke til drift. Disse midlene ble over 3 år overført som lån til Indre Finnmark Investeringsselskap AS (IFI) med til sammen 10 millioner. IFI ble stiftet høsten 2003 som heleid datterselskap til IFU AS. IFI fikk også forvaltningsansvar fra FFK for 10 millioner som er en del av overskuddet etter salg av FFR. Kommunene bidro hver med kr til årlig drift av IFU fra 2002 til Bidraget ble redusert fra 2010 til kr årlig fra hver av eierkommunene. IFU får i dag overført ca kr årlig som en del av managementavtalen for forvaltning av IFI-fondene Hvordan løser vi overgangen fra IFU til IFN? Vi har sett på to aktuelle modeller, hvorav anbefalingen faller på modell 1, å stifte Indre Finnmark Næringshage som nytt selskap. IFU omgjøres til holdingselskap og eier på vegne av kommunene aksjepostene i IFN. 1. IFU består, men omdannes til et holdingsselskap. IFN etableres som eget selskap der IFU blir medeier. Følgende prosedyre gjennomføres: Omdanne IFU til holdingsselskap. IFU forblir 100 % eier av IFI. Kautokeino inviteres med som medeier i holdingselskapet til samme inngangspris som de andre kommunene Etablere Indre Finnmark Næringshage. Næringslivet inviteres til å etablere IFN sammen med IFU, som gjennom holdingselskapet blir aktiv eier av IFN. Næringslivet kjøper tjenester av IFN gjennom medlemsavgiften og målbedriftsavtalen. IFU kjøper forvaltningstjenester av IFN (videreføre managementavtale), både for forvaltningen av IFI fondet og forvaltningen av IFU. 11

13 Samarbeidsavtaler med 5 eierkommuner etableres direkte mellom IFN og kommuner, Det etableres samarbeidsavtaler mellom IFN, Sametinget og andre. 2. IFU AS omgjøres til Indre Finnmark Næringshage AS. Følgende prosedyre gjennomføres: Aksjeemisjon der Kautokeino inviteres med i IFU Aksjekapitalen nedskrives og overføres til egenkapital, slik at næringslivet kan matche eierskapet i IFN med 50 %. Ny aksjeemisjon der næringslivet inviteres med som medeier i selskapet minimum 50%. IFN 100% eier av IFI AS. IFI AS kjøper tjenester av IFN gjennom managementavtalen. 8. Økonomi 8.1 Budsjett Investeringsbudsjett Investering Kostnad Merknad Profil og designprosess Utarbeide ny logo og profil til IFN Hardware kontor *50000 Datamaskiner/telekonferanseutstyr/systemer *50000 Totalt Driftsbudsjett Inntekter År 1 År 2 År 3 Merknad SIVA næringshagestøtte Grunnfinansiering FFK næringshagestøtte Grunnfinansiering Medlemskap bedrifter Grunnfinansiering Managementavtale IFI-fondene Utenfor gr.pakken Driftsavtaler kommunene Utenfor gr.pakken Sametinget, samarbeidsavtale Utenfor gr.pakken Prosjektmidler eksterne Utenfor gr.pakken Egenandel arrangement, eksterne Utenfor gr.pakken Totalt Utgifter År 1 År 2 År 3 Merknad Lønn og sosiale kostnader, 2 stillinger Kjøp av tjenester fra 3 noder (3*250/ ) Kontorleie (4*50.000) Datasystemer, forbruksmateriell, mv (4*25.000) Møte- og kurskostnader, arr/prosjekt

14 Reise og oppholdskostnader (4*90.000) Diverse (4*25.500) Styrekostnader Regnskap og revisjon (1*90.000) Totalt Finansiering av næringshagen De offentlige tilskuddene knyttet til næringshageprogrammet utgjør kr årlig. Fordelt med kr på SIVA og kr på Finnmark Fylkeskommune (FFK). Det er i tillegg krav til at medlemsbedriftene i en næringshage bidrar med minimum 25 %, dvs minimum kr årlig i en grunnpakke. Det er også viktig at eierkommunene og Sametinget kjøper tjenester fra næringshagen for å sikre en robust og solid økonomi i det nye selskapet. Vi tenker oss at det utarbeides samarbeidsavtaler om kjøp av tjenester, for å avklare innhold og omfang. Dette kan for eksempel omfatte førstelinje- og oppfølgertjeneste, kurs, seminarer og konferanser. Vi har beregnet at en ramme på 3,2 3,6 mill årlig til drift er et behov, inkl grunnpakken på 1,2 mill. Kort oppsummert ser vi for oss en grunnfinansiering av drift på følgende måte: SIVA, 50% FFK, 25 % Medlemsbedrifter Totalt For å utnytte potensialet til fulle er det viktig at vi også har en tilleggsfinansiering 1, gjennom konkrete samarbeidsavtaler, for å kunne utføre samfunnsoppdrag ol for regionen. Kommunene Sametinget Finnmark Fylkeskommune Indre Finnmark Investeringsselskap AS Næringsforeningene Innovasjon Norge 8.3 Hvilken investering tilkommer bedrifter? Ved realiseringen av Indre Finnmark Næringshage har vi behov for bedrifter som knytter seg til etableringen i to segmenter: Eiere 1 NB! Summene under er avhengig av at avtaler om tjenestekjøp kommer på plass. 13

15 For å få med SIVA og FFK er vi avhengige av bedrifter på eiersiden, og det stilles krav om minimum 50 % eierandel. Avhengig av hvor mange eierbedrifter vi får med og hvor mye kapital de er villige til å gå inn med, kan vi også invitere offentlige instanser som SIVA og kommunene med på eiersiden. I Nordkapp har man satt aksjeverdien lik kr 2500, og hadde ved etablering kr i aksjekapital. De er nå i ferd med å gjennomføre en emisjon for å utvide aksjekapitalen til minimum kr og maksimum kr Vi tenker at dette kan være et realistisk nivå å legge aksjekapitalen på for Indre Finnmark Næringshage.. Medlemsbedrifter Når det kommer til medlemsbedrifter, stilles det ikke krav til eierskap for å være medlems- eller målbedrift. Nordkapp og Kirkenes har lagt seg på følgende prismodell for medlemsbedrifter, og vi tenker at dette kan være et naturlig utgangspunkt også for oss: Bedrifter med en omsetning under 2 mill kr Bedrifter men en omsetning mellom 2 7 mill kr Bedrifter med en omsetning mellom 7 og 10 mill kr Bedrifter med en omsetning mer enn 10 mill kr Næringshagene - et viktig virkemiddel for å skape vekst i regionen Forskningsstiftelsen NORUT har tidligere laget rapporten «Hager i skiftende landskap» (2008). De konkluderte med at næringshagene gjorde en god jobb. Nå forsker Nordlandsforskning på næringshagene. Deres resultater så langt gir liten grunn til å tvile: 40 % av næringshagebedriftene er engasjert i FoU (20 % for landet) 67 % av næringshagebedriftene holder på med produktinnovasjon (16 % snitt for landet) 43 % av næringshagebedriftene driver prosessinnovasjon (11 % snitt for landet) 87 % av næringshagebedriftene er involverte i utvikling av nye produkter og/eller salg av produkter til nye kundegrupper Ca 50 % av næringshagebedriftene tilskriver hele eller deler av innovasjonsaktiviteten til næringshage miljøene Avslutningsvis tror vi at næringshageprogrammet kan være vår mulighet til å finansiere en større satsing der vi videreutvikler det etablerte samarbeidet over kommunegrensen. Målet må være å skape vekst og utvikling i regionen, og dette kan vi best gjøre ved å ha et robust fagmiljø å spille på. I dag er det store forskjeller i hvordan kommunene organiserer dette arbeidet på, og vi ser at en stram kommuneøkonomi vil gjøre det vanskelig å satse større hver for seg. 14

16 Derfor tror vi på å skape kompetansemiljø på tvers av kommunegrensene. Å spille hverandre gode er en forutsetning for å skape suksess, og kompetansedeling er en nøkkel til dette. I stedet for at hver kommune jobber tungt hver for seg, kan vi løse oppgaver sammen, og bruke hverandres erfaring og kunnskap der det er relevant. 15

17 10. Vedlegg: Utfyllende informasjon på enkeltområder 10.1 Hva er en næringshage? Næringshageprogrammet legger vekt på at innovasjon og nyskaping skal fremme kompetanseutvikling og nettverksutvikling rettet mot nasjonale og internasjonale bedrift- og kunnskapsmiljø. Hensikten er å øke næringshagenes attraktivitet for høyt utdannede mennesker samt styrke næringshagemiljøets evne som lokalt nettverkssenter og pådriver for kunnskapsbedrifter i regionen. En næringshage er en samling av næringsaktiviteter som sammen utgjør et godt og innovativt faglig og sosialt miljø. Gjennom utvikling av sterke verdiskapingsmiljøer forventer en at næringshagene vil gi positive effekter ut fra to perspektiver: Bedriftsøkonomisk perspektiv - Levedyktige bedrifter: Økt overlevelsesrate Lettere tilgang til attraktive fasiliteter Økt tilgang til potensielle samarbeidspartnere, leverandører og kunder Økt tilgang til potensielle nye markeder nasjonalt og internasjonalt Forretningsutviklingskompetanse Deltaker i et utviklingsorientert miljø Økt tilgang til FoU-miljøer Lettere tilgang til sparringspartnere Nettverksdeltaker Økt bedriftsetableringer Samfunnsøkonomisk perspektiv - Økt verdiskaping: Distrikts- og regionalutvikling (lokalsamfunnsutvikling) Sterkere kompetansemiljøer innenfor næringer hvor regionen/norge har gode forutsetninger for å lykkes Flere fremtidsretta arbeidsplasser (morgendagens talenter) Økt sysselsetting (- økt skatteinngang) Regionale og nasjonale møteplasser Fremme entreprenørskapskultur Mer effektiv bruk av offentlige midler Knytte offentlig og privat sektor sammen Styrket samarbeid og koordinering på tvers av næringsområder Kompetanseutvikling og kompetansespredning Utvikling av innovasjonsevnen Økt bedriftsetableringer Økt regional verdiskaping, flere og bedre bedrifter Næringshagens rolle i det regionale innovasjonssystemet 16

18 Figuren viser en grafisk fremstilling av næringshagens plass i det regionale innovasjonssystemet. Målsettingen er at næringshagen skal bidra til økt verdiskaping gjennom tilrettelegging for kunnskapsbedrifter over hele landet. Dette skal skje i et samspill med øvrige verktøy og virkemidler både på regionalt og nasjonalt nivå. Førstelinjetjenesten inngår ikke som basisaktivitet i næringshagene, men kan få tillagt disse oppgavene som en betalt tjeneste fra kommunen. Mer informasjon om næringshager: Begreper Næringshagemiljø Fysisk samlokalisering som består av flere bedrifter inkludert Næringshageselskapet lokalisert under samme tak. Eksterne bedrifter kan også være inkludert, men da gjennom bindende avtaler med Næringshageselskapet Næringshageselskap Aksjeselskap bestående av private og offentlige eiere Næringshagebedrift En bedrift tilknyttet Næringshageselskapet gjennom avtale om enten å være målbedrift eller medlemsbedrift. Hovedmiljø Hovedmiljøet i et næringshagemiljø som også har tilknyttet noder. Node Samlokalisering tilknyttet et hovedmiljø gjennom gjensidige forpliktende avtaler. 17

19 10.3 Befolkningsutvikling overordnede utfordringer fremover Befolkningsutvikling er den mest betydningsfulle indikatoren for områdeutvikling. Befolkningsutviklingen oppsummerer totaliteten i regional utvikling, og er et resultat av vekst i arbeidsplasser i privat og offentlig virksomhet, attraktivitet og beliggenhet. Folketallet har hatt betydelig nedgang i samiske områder de siste 20 år. Det har imidlertid stabilisert seg de siste 5 årene. Folketallet holdes oppe i hovedsak av netto innvandring. Befolkningen i samiske området er blitt eldre de siste 20 årene, og det er grunn til uro i forhold til egenveksten. Den mest urovekkende endringen er nedgangen av aldersgruppa år, og særlig er kvinneandelen i aldersgruppa redusert. I 1990 var 57 % av befolkningen under 40 år. I 2009 var den sunket til 46 %. En befolkning med høy alderssammensetting vil ventelig oppleve fødselsunderskudd og synkende befolkningstall om ikke innvandringen kan kompensere for dette. For næringslivet gir dette store utfordringer. Når gjennomsnittsalderen går opp i en kommune vil det føre til større behov for eldreomsorg. Den vil kreve større andel av den tilgjengelige arbeidskraften, noe som særlig vil påvirke tilgangen på arbeidskraft. For næringslivet oppfattes ofte arbeidskraften fra de mellom år som særlig attraktiv. Det er i den gruppen potensialet for nyskaping og nyetableringer er størst. Figuren viser folketallet fordelt på de ulike aldersgrupper i 1990 og Det er likevel variasjoner hvordan folketallet har utviklet seg i de ulike kommuner. Men det som er ensidig, det er stor forskjell på folketallsutvikling i samiske områder, sammenlignet med resten av landet. Og tabellen illustrerer at befolknings-sammensetningen er blitt eldre. 18

20 De viktigste bostedpreferanser for folk for valg av bosted, er arbeidsplassutvikling og bostedsattraktivitet. Derfor er det behov for Indre Finnmark kommuner å rette sterkere fokus på nettopp det for å stoppe den negative befolkningsutviklingen og befolkningsstrukturen Generelle endringer og utviklingstrekk i samiske områder Innenfor arbeidslivet i de samiske områder har endringene i tiårsperioden ført til at offentlig sektor har vokst mer enn privat sektor. I underkant av halvparten av de sysselsatte i samiske områder er sysselsatt i offentlig sektor, der helse- og sosialtjenester er den klart største. De private næringene har utvikla seg til dels svært ulikt, med stor nedgang for noen og stor vekst for andre. Privat sektor består i hovedsak av primærnæringer fiskeri, reindrift, jordbruk og av varehandel, bygg- og anlegg og transport retta mot lokalmarkedet. Primærnæringer med unntak av fiskeri har hatt sterkt nedgang generelt. Reindrift har imidlertid hatt vekst i Karasjok og Kautokeino. Mens fiskeri har hatt vekst generelt. (Figuren viser sysselsetting i de største sysselsettingsgrupper i samiske områder 4. kvartal 2012(kilde Angell mfl 2012:31) 10.5 Indre Finnmark Utviklingsselskap - litt av historien Indre Finnmark Utviklingsselskap (IFU) ble i 2002 etablert som et samarbeid mellom kommunene Karasjok, Nesseby, Porsanger og Tana og med bakgrunn i omstillingsprogrammet for Indre Finnmark. Mangelen på risikokapital og kompetanse på forretningsdrift var to av de viktigste innsatsfaktorene som manglet i disse kommunene. Kommunene så derfor et behov for en regional aktør for å bidra til næringsutvikling i Indre Finnmark. 19

21 I løpet av perioden har IFU tilført bedrifter i regionen utviklings- og investeringsmidler i form av ansvarlige lån eller aksjekapital gjennom IFI-fondet. I tillegg til å bidra med risikokapital i en oppstarts- eller utviklingsfase, bistår blant annet IFU selskapene med å finne riktig styrekompetanse. Kommunenes interesse og involvering i enkeltprosjekter har vært betydelig. Erfaringene viser også at de grunninvesteringene som er gjort i enkeltprosjekter, har beredt grunnen til at nye bedrifter har kunnet etablere sine virksomheter. Rammebetingelsene for driften av IFU har i årenes løp endret seg, og en har de siste årene hatt begrenset mulighet til å bistå næringslivet og gründere med rådgivning og veiledning på forretningsdrift. Erfaringen viser at dette er et behov bedriftene har, og eierkommunene har gitt IFU mandat til å utrede muligheten for å bygge et sterkere fundament for fremtidig næringsutvikling i regionen. Dette er bakgrunnen for at vi nå jobber med prosjekt «Nye IFU 2015». Næringshageprogrammet startet i 1998 og har gått over to programperioder. Grunnideen for næringshagekonseptet var å samlokalisere mindre, kunnskapsintensive virksomheter for å bygge opp et større faglig og sosialt miljø. Et annet viktig element i programmet har vært ideer, engasjement og utviklingsrom. Deltakelse i et slikt miljø kan gjennom nær samhandling med andre aktører gi utviklingsmuligheter i form av større nettverk, nye markeder, tilgang på kompetanse, bedre utgangspunkt for faglig utvikling og økt trivsel for den enkelte bedrift og de som arbeider i virksomhetene. Det opprinnelige programmet fra 1998 hadde sterkt fokus på den fysiske samlokaliseringen, mens andre programperiode fra 2006 dreide fokus over på utviklings- og nyskapingsaktivitet rettet mot bedriftene i eller tilknyttet samlokaliseringsmiljøet. 20

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Næringshagen lokalutvikling med høy samfunnsverdi. Næringshagenes rolle i «mulighetenes tidsvindu» i nord?

Næringshagen lokalutvikling med høy samfunnsverdi. Næringshagenes rolle i «mulighetenes tidsvindu» i nord? Næringshagen lokalutvikling med høy samfunnsverdi Næringshagenes rolle i «mulighetenes tidsvindu» i nord? Rammer og prinsipper for næringshagen LOKALER DRIFT Fysisk samlokalisering Teknisk tjenesteplattform

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as, organisasjonsnummer 989 618 660 og... (målbedrift)... (organisasjonsnummer)... (antall ansatte)

Detaljer

Verdal Kommune 26.september 2016

Verdal Kommune 26.september 2016 Verdal Kommune 26.september 2016 Eierstruktur Eiere Antall aksjer Eierandel Verdal Kommune 7500 45,3% COOP Midt Norge 7500 45,3% SIVA 750 4,5% Sparebank 1 Midt-Norge 600 3,7% Gjensidige Forsikring 200

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

@siva_sf. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon

@siva_sf. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon @siva_sf Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet Sivas hovedmål

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Vi tar tak;-) Nye regionale virkemidler for vekst og innovasjon Harald Karlstrøm, daglig leder Origo Nord AS Origo Kapital AS Origo Såkorn AS Fra statlige

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 2011 NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 Endelig versjon næringshageprogrammet 2011-2021 av 12.12.2011 1 Forord I Næringshageprogrammet 2011-2021 legger KRD vekt på innovasjon og nyskaping i en forsterket satsing.

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram

Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram Kommuneprosjektet Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram 28/4 2011 Lars Hustveit Fagkoordinator Næringsavdelinga,

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Live Albriktsen, seniorrådgiver Nicolai K. Seip, avdelingsdirektør Nærings- og fiskeridepartementet Ambisjonen i styringen I.

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Interpolar AS Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Eiere INTEK Lyngen (27 %) Statskog SF (24 %) Storfjord kommune (22 %) Kåfjord kommune (18 %) Lyngen kommune

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Næringshageprogram 2011 NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Næringshageprogram 2011 NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST Næringshageprogram 2011 Næringshageprogram 2011 Visjon: Næringshageprogrammet skal bidra til å utvikle attraktive bedrifter og arbeidsplasser i hele Norge for morgendagens talenter. Hovedmål: Næringshageprogrammet

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner Mål Iverksette tiltak for å bedre landbrukskvinners lønns- og arbeidsvilkår beholde de kvinnene som er i næringa få flere til å velge landbruk som levevei Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter Årsmelding 2015 1. Organisasjon. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk. Arktiske Strategier. Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål

Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk. Arktiske Strategier. Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk Arktiske Strategier Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål Bernt Skarstad Arktisk Landbruk 1 Arktisk Landbruk Fra

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Perspektiver for regional utvikling

Perspektiver for regional utvikling Perspektiver for regional utvikling Innspill til workshop i regi av Distriktssenteret 10. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

etablererveiledning for innvandrere

etablererveiledning for innvandrere Det offentliges rolle i utvikling av etablererveiledning for innvandrere 14.11.2014 Ellen Bruun Torvik seniorrådgiver IMDi Solbergregjeringens politiske plattform Følgende sitat har relevans for arbeidet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen Regiontinget 8.11 2013 Bakgrunn Vestre Toten kommune søkte i 2009 Oppland Fylkeskommune om omstillingsstatus på bakgrunn av: Bortfall av ca 550 arbeidsplasser

Detaljer

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark Presentasjon høringsnotat Samarbeid skal gi vekst Fra dette: Til dette: Antall overnattinger i Telemark (hotell, hytte, camping) + markedsandeler i Norge

Detaljer

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN 2010-2014 Visjon: Kompetanse i tiden Verdier: RKK Vefsn skal være: Nyskapende og i utvikling Framtidsrettet

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Omstilling Bindal. Handlingsplan 2015

Omstilling Bindal. Handlingsplan 2015 Omstilling Bindal Handlingsplan 2015 1 1. INNLEDNING 3 1.1 UTVIKLINGSANALYSEN - KORT OPPSUMMERT 3 1.2 HVA SIER OMSTILLINGSPLANEN? 4 1.2.1 OMSTILLINGSPLANEN MÅLSETTINGER 4 1.2.2. OMSTILLINGSPLANENS INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Vedlegg 4b Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Statistikkdelen Statistikkdelen er en standard rapport til departementet. Det skal rapporteres på bruk av midlene på geografi

Detaljer

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt.

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt. Saknr. 6429/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HAMARREGIONEN UTVIKLING, PROSJEKTSØKNAD "HAMARREGIONEN - EN NÆRINGSVENNLIG REGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

FORPROSJEKT HELSEKLYNGE

FORPROSJEKT HELSEKLYNGE FORPROSJEKT HELSEKLYNGE Forprosjekt Helseklynge Nye Drammen sykehus gir oss en unik mulighet! En mulighet som bare dukker opp med ca. 50 års mellomrom. Bakgrunn Mange snakker om å buke muligheten til å

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Næringskonsulent Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 09/420-12

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Næringskonsulent Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 09/420-12 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Næringskonsulent Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 09/420-12 ORGANISERING AV NÆRINGSAPPARATET I HEMNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: - saksframlegg og vedtak F-59/11

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Saksframlegg Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 Saksbehandler: Dag Høiholt-Vågsnes GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer