Bli med bygge framtiden i Indre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med bygge framtiden i Indre"

Transkript

1 Bli med å bygge framtiden i Indre «NYE IFU 2015» Finnmark! Forprosjekt Indre Finnmark Næringshage

2 Innhold 1. Innledning Hva er en næringshage? Næringshager i Finnmark Hvorfor Indre Finnmark Næringshage? Visjon og mål Utviklingspotensialet i Indre Finnmark Organisasjon og innhold Geografisk område Utfordringer Profil & fokusområder Innhold Organisasjon Organisering av Indre Finnmark Næringshage AS Økonomi Budsjett Finansiering av næringshagen Hvilken investering tilkommer bedrifter? Næringshagene - et viktig virkemiddel for å skape vekst i regionen Vedlegg: Utfyllende informasjon på enkeltområder Hva er en næringshage? Begreper Befolkningsutvikling overordnede utfordringer fremover Generelle endringer og utviklingstrekk i samiske områder Indre Finnmark Utviklingsselskap - litt av historien

3 1. Innledning IFU har gjennom prosjekt «Nye IFU 2015» jobbet med ulike tilnærminger for å få til en mer robust næringsutvikling i Indre Finnmark. Dette med bakgrunn i at en ny tid krever nye måter å jobbe på og samarbeidsmodellen som IFU er tuftet på har vist seg å være for svak til å få til ønskemålet til kommunene, nemlig en robust utvikling av næringslivet i Indre Finnmark. Derfor inviterer vi nå kommunene og næringslivet i dialog rundt et spennende utviklingsprosjekt Indre Finnmark Næringshage - som både vil ha direkte betydning for den enkelte bedrift og bidra til å skape vekst og utvikling i hele regionen. Næringshagene har vist seg å ha en viktig funksjon som stabiliserende miljøer i distriktskommunene der de er etablert, og har i stor grad bidratt til å redusere kunnskapsflukt fra disse kommunene. Satsingen nasjonalt har ikke bare bidratt til redusert fraflytting, men også økt tilflytting. Vi har i forprosjektet hatt dialog med Nordkapp næringshage, og vil referere til de der det er relevant for å gi et best mulig bilde av konseptet. Se for øvrig for mer informasjon om deres virksomhet. I det følgende vil vi forsøke å gi en så nøyaktig beskrivelse av prosjektet, basert på det vi har svar på i dag. Vi tar forbehold om endelig anbefaling av organisasjonsmodell, den totale økonomiske rammen og om vi klarer å få på plass en modell som tilfredsstiller næringshageprogrammets krav. 2. Hva er en næringshage? Det nye næringshageprogrammet (fra 2011) er et viktig verktøy og virkemiddel for å skape attraktive regioner samt å bidra til å bygge opp og beholde kunnskapsarbeidsplasser i lokalsamfunnene. Spesielt viktig er det å bygge opp attraktive næringsmiljøer og arbeidsplasser for velutdannede personer, både kvinner og menn. Grunnfjellet i næringslivet består av bedrifter innen SMB-segmentet. Det er viktig å opprettholde og forsterke utviklingsmiljøer som tilrettelegger for fornying og vekst i dette segmentet. Næringshageprogrammet skal bidra økt verdiskaping gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser innenfor eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter. Som deltakere i næringshageprogrammet, mottar næringshagene tilskudd fra blant annet programoperatør SIVA som delvis finansiering av innovasjonsaktiviteter for næringshagebedriftene. Mer informasjon om næringshager: 2

4 3. Næringshager i Finnmark Finnmark har i dag fem næringshager som jobber med ulike tilnærminger: Kirkenes Næringshage AS, som «skal være en ledende næringsutvikler i regionen. Vi skal samarbeide med medlemmer, eiere, myndigheter, partnere og kunder, og derigjennom bidra til å gi næringslivet økt idétilfang, kompetanse og gjennomføringsevne. Hovedvirkemidler vil være næringspolitisk arbeid, utviklingsprosjekter, arenabygging og bedriftsrettede tiltak.» (80 medlemsbedrifter.) Linken Næringshage AS i Båtsfjord, som «skal være en markant bidragsyter til å fremme sjømatnæringa i regionen. Prosjektene kan være både store og små, men samlet skal vi markere at Linken Næringshage er en positiv representant for Sjømat-Norge.» Linken Næringshage er også kommunens næringsavdeling. (30 medlemsbedrifter, 32 eiere) Hermetikken Næringshage AS i Vadsø, som var «landets første kulturnæringshage, med kunnskapsrike og kreative bedrifter i et skapende samarbeid. Siden starten i 2001 har næringshagen utviklet seg til å bli et av landets mest sentrale miljøer for kulturnæringsutvikling. Kulturnæring er en stor vekstnæring i Finnmark, og vokser mer her enn ellers i landet.» (30+ nettverksbedrifter) Nordkapp Næringshage AS «har som formål å koble enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner i faglig og forretningsmessig nettverk. Selskapet skal skape og drifte et samlokalisert miljø for etablering og utvikling av virksomheter, tilrettelegging for næringsutvikling og kompetanseheving gjennom nettverksintegrasjon og samarbeid.» (56 medlemsbedrifter) Hammerfest Næringshage AS, som «skal være et synlig og attraktivt kompetansemiljø for nærings- og industriutvikling i Nordområdene. HNH skal bidra til å forme samfunns- og næringsliv i nord, og fortsette med å bygge opp et miljø som er en sentral bidragsyter for regional utvikling.» (ca 30 bedrifter, 70 mennesker) For en bedre forståelse av hvordan næringshagene er bygd opp, anbefaler vi også å sjekke andre næringshager i Norge, for eksempel Nord-Gudbrandsdal Næringshage (http://www.naeringshagen.no/), som også dekker flere kommuner. 3

5 4. Hvorfor Indre Finnmark Næringshage? Vi har valgt å jobbe videre med etableringen av en næringshage med samisk overbygning i Indre Finnmark, da vi mener dette er et konsept som kan gi oss det handlingsrommet en trenger for å utføre oppdraget med å skape vekst og utvikling i regionen. Gjennom vår dialog med både kommunene og næringslivet har vi fått bekreftet et behov for «noen» som i større grad ivaretar næringslivets behov i alle kommuner. Selv om arbeidet i dag organiseres ulikt, står en overfor de samme utfordringene: Befolkningen i samiske området er blitt eldre de siste 20 årene, og det er grunn til uro i forhold til egenveksten. Den mest urovekkende endringen er nedgangen av aldersgruppa år, og særlig er kvinneandelen i aldersgruppa redusert. For næringslivet gir dette store utfordringer. Når gjennomsnittsalderen går opp i en kommune vil det føre til større behov for eldreomsorg. Den vil kreve større andel av den tilgjengelige arbeidskraften, noe som særlig vil påvirke tilgangen på arbeidskraft. (jfr. kap 10.3 Befolkningsutvikling overordnede utfordringer fremover) I tiårsperioden har offentlig sektor vokst mer enn privat sektor (jfr. kap 10.4 Generelle endringer og utviklingstrekk i samiske områder) Kommunene har utfordringer i å følge opp i henhold til næringslivets behov. Næringsforeningene har utfordringer i det å skape engasjement blant sine medlemmer samt være «bestillere» til kommunene. En stadig strammere kommuneøkonomi gjør det også vanskeligere for kommunene å prioritere næringsutvikling tilstrekkelig. Dette underbygger behovet for å etablere en «motor» i regionen som i sterkere grad kan mobilisere næringslivet, noe vi mener å finne en løsning på gjennom etableringen av en næringshage. Dersom vi kommer inn i programmet med IFN, gir dette rom for en sterkere økonomi og dermed bedre forutsetninger for å jobbe med utvikling i regionen. Finnmark Fylkeskommune og SIVA (Statens Selskap for Industrivekst), er positive til å etablere en næringshage i Indre Finnmark. Dette forutsetter en sterk involvering av næringslivet selv. Sametinget er også positiv til etableringen og en aktuell samarbeidspart. Innovasjon Norge vil også være en indirekte samarbeidspart gjennom sine virkemiddelordninger 4

6 Forutsetningen for en etablering av IFN er at bedrifter i regionen eier minimum 50 % av aksjene og står for 25% av driftskostnadene i grunnfinansieringspakken fra SIVA/FFK. Derfor er vi nå på en konkret kartleggingsrunde for å invitere bedrifter med på en intensjonsavtale, slik at vi kan komme videre i søkeprosessen. 5. Visjon og mål Det viktigste formålet med en næringshage i Indre Finnmark, vil være å bidra til økt verdiskaping gjennom å tilrettelegge for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser innenfor eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter. Dette tenkes i hovedsak gjort gjennom samarbeidsprosjekter, nettverksbygging og utviklingsprosjekter. Indre Finnmark Næringshage skal jobbe for å - bidra til økt lønnsomhet for den enkelte bedrift gjennom en sterk og god førstelinjetjeneste samt oppfølging av bedrifter gjennom målbedrift-avtaler. - skape arenaer der mennesker fra ulike næringslivsmiljø møtes for å dele erfaring og kunnskap (relevante kurs, seminarer, konferanser, mv) - bidra til økt bevissthet og fokus på markedsmuligheter og innovasjon i bedrifter. - initiere og koordinere ulike markedsføringstiltak ved behov. - etablere bransjegrupper og eventuelt følge opp næringsforeninger etter avtale. - fortsatt tilføre «kompetent kapital» gjennom IFI-fondet. 6. Utviklingspotensialet i Indre Finnmark Indre Finnmark har et stort utviklingspotensiale på flere områder. Innenfor primærnæringer er det et ganske betydelig potensiale til verdiskapning i form av Tradisjonell matkultur i lokal- og reiselivssammenheng Bygge opplevelsestilbud med samisk kultur som base både til turist og konferansemarked Videreforedle råvareprodukter til markedet med arktisk og ren produkt som merkevarefordel Kvalitets-duodji både til befolkningens hverdags- og festbruk og som suvenirer til et større marked. Samisk musikk, kunst og kultur som næringsvei. For å utløse utviklingspotensialet er det behov for å jobbe systematisk med tilpasset kompetanseutvikling i form av tilpasset bransje- og forretningskurs/opplæring både på kort og lang sikt. Nettverksbygging og oppfølgertjeneste. 5

7 7. Organisasjon og innhold Et næringshagemiljø består gjerne av en fysisk samlokalisering av flere bedrifter under samme tak. Eksterne bedrifter som ikke naturlig tilhører i en samlokalisering kan være tilknyttet næringshageselskapet gjennom egne avtaler som medlems- eller målbedrift. 7.1 Geografisk område IFU-området består i dag av Nesseby, Tana, Karasjok og Porsanger. Vi har innledet til dialog også med Kautokeino, da kommunen naturlig ligger innenfor det geografiske området som dekker Indre Finnmark. Kautokeino har vist interesse for å være med, og eierkommunene ønsker Kautokeino velkommen, når en etablering er klar. 7.2 Utfordringer Vår utfordring ligger først og fremst i det store geografiske området i Indre Finnmark, og alle de aktuelle kommunene ønsker sin del av den administrative ressursen lokalisert til seg, naturlig nok. IFU har i dag en stilling lokalisert i Tana, og mange føler at avstanden er for stor til at dette er tilstrekkelig for det en ønsker å ha igjen. Derfor er det et ønske om at INF må ha en viss tilstedeværelse i alle kommuner gjennom en fysisk lokasjon. Vi ser derfor på en modell der vi kan samle et fagmiljø i en desentralisert modell, med teknologi som «limet» og et kontorfellesskap i hver kommune. Det vil være helt naturlig at de som allerede jobber med næringsutvikling i kommunene på en eller annen måte er knyttet til næringshagen for å kunne bygge et robust fellesskap med kompetansedeling og utvikling i fokus. Vi ser for oss en samlokalisering/samarbeid med nærliggende bedrifter i den enkelte kommune, som også kan ha interesse av å levere tjenester til næringshagen og bedriftene som knytter seg opp til den. Samtidig mener vi det er avgjørende at miljøet ikke blir for spredt, for at det skal gi ønsket effekt. Etter møtene våre med næringslivet og kommunene, viser tilbakemeldingene at aktiviteten i den enkelte kommune, som arena- og nettverksbygging, kompetanseheving er minst like viktig som en førstelinjetjeneste med fokus på etablererveiledning og oppfølging. Det vil derfor være naturlig at deler av virksomheten bygges rundt nettopp dette, å skape møtesteder for næringslivet i de ulike kommunene og på tvers av kommunegrenser. Med bakgrunn i dette er det av underordnet betydning hvor arbeidsplassene fysisk er plassert. 6

8 7.3 Profil & fokusområder Næringslivet i Indre Finnmark er preget av tilknytning til primærnæringene, fiskeri, landbruk, utmark og reindrift. Det ligger også et stort uutnyttet potensiale i reiseliv, opplevelser og lokal mat. En profil bør knyttes opp mot det samiske, samtidig som kulturnæringsoverbygningen vil være et naturlig utgangspunkt. Det er viktig å presisere at dette ikke utelukker at andre bedrifter kan knytte seg opp mot en næringshage. Skillelinjene og miljøet er ikke så stort at en bør sette strenge kriterier på dette. Kjært barn har mange navn, og vi har i dette dokumentet valgt å bruke Indre Finnmark Næringshage som arbeidsnavn på prosjektet. En bør vurdere Sápmi Næringshage når endelig navn skal velges. Vi mener det er et dekkende navn som etterlater inntrykk av en større visjon, samtidig som det speiler både geografi og kompetanse på en god måte. Vi tror navnet vil kunne skille seg ut i det store nettverket av 70 næringshager i Norge, og det vil gi oss et mulighetsrom til å bygge en særegen enhet med bakgrunn i vår unike kompetanse det samiske. Det er naturlig å samarbeide med de andre næringshagene i Finnmark, og kanskje også andre næringshager i Norge som har noenlunde lik profil. Vi har etablert dialog med Nordkapp Næringshage, som har valgt seg nettverk som fokusområde. I Vadsø har vi Hermetikken med kulturnæring i fokus og i Båtsfjord fiskeri. Det er også her viktig å presisere at dette er våre tanker innledningsvis, dersom andre behov og ideer dukker opp i tiden frem mot en etablering, er det selvsagt rom for endring. 7.4 Innhold Vi ønsker også å drøfte innholdet av tjenester INF skal holde fokus på, og ser foreløpig for oss følgende tjenester løst i en næringshagemodell: Førstelinjetjeneste, gjennom etablererveiledning og oppfølging, forretningsplaner, avtaler og forhandlinger, søknadsveiledning og bistand til målbedriftene Kompetanseutvikling gjennom kurs, mentorordninger, gründergrupper, styrekompetanse i porteføljebedrifter, mv Nettverk og nettverksbygging, for nærings- og samfunnsutviklere i kommunene, næringsforeningene i kommunene og nettverksgrupper for etablerere Prosjektkompetanse og utvikling Risikokapital gjennom IFI-fondene 7

9 Under følger en nærmere beskrivelse av tiltak som er tenkt inn som en del av Indre Finnmark Næringshage: Serviceavtale med eierkommunene om førstelinjetjenesten Førstelinjetjenesten handler først og fremst om etablerehjelp og tilrettelegging for næringsutvikling, og det er kommunene som har ansvaret for dette lokalt. En tydelig dør inn til virkemiddelapparat og rådgivning er et suksesskriterie. For å lykkes med etableringen av en næringshage i Indre Finnmark er det viktig at kommunene tar eierskap til prosjektet gjennom serviceavtaler om kjøp av førstelinjetjenesten. I tillegg kan oppgaver som saksbehandling og utredninger til næringsfondsstyrer/annet politisk nivå avtales. Det kan gjøres avtaler om andre oppgaver som samsvarer med formålet i næringshagens arbeid Avtaler om oppfølging av målbedrifter i Næringshageprogrammet I henhold til formål med næringshageprogrammet skal næringshagen jobbe tettere med å bistå enkelte bedrifter i sin utvikling. Som målbedrift i næringshagen har du et mål for utvikling av din bedrift, og du inngår en gjensidig forpliktende avtale med næringshagen som omfatter profilering, informasjonsutveksling, nettverksdeling og erfaringsutveksling om forhold som er viktig for å skape utvikling. får du tilgang til utviklingsressurser til en sterkt redusert pris, der mellomlegget dekkes av et FoUI-tilskudd (forskning, utvikling og innovasjon) fra det nasjonale næringshageprogrammet får du tilgang til et forretningsnettverk og deltakelse i relevante innovasjonsaktiviteter som næringshagen tilbyr, gratis eller til selvkost. kan du sammen med de andre bedriftene initiere bedriftsspesifikke aktiviteter (workshop, rådgivning, kompetanse, og lignende) etter nærmere avtale med næringshagen, da med inntil 75% rabatt av ordinær timepris. Øvrige bedrifter tilbys medlemsavtaler, og kan delta på arrangementer, kurs og nettverkssamlinger i regi av IFN Mentoravtaler Mentoravtaler skal tilbys etablerere som skal i gang med oppstart av egen bedrift, samt etablerte som ønsker å utvikle ide. Dette vil kunne bidra til å styrke bedriftene, slik at de kommer gjennom de første årene på en slik måte at de blir bærekraftige og sikrer sin eksistens. Tilbudet gis til inntil 8 bedrifter pr år. Finansiering søkes eksternt fra Innovasjon Norge. I tillegg vil kommunal egenandel og grunnfinansieringen bære deler av kostnaden Pilotprosjekt: Modell for Nettverkskreditt basert på kompetanse Nettverkskreditt er en ordning fra Innovasjon Norge rettet mot småetablerere med begrenset lånebehov. Formålet med Nettverkskreditt er å styrke etablererprosessen for 8

10 å skape flere, nye og lønnsomme bedrifter. Målgruppen er etablerere som har ønske om å starte, eller har startet egen næringsvirksomhet og som samtidig vil ha et nettverk rundt seg. Nettverkskredittgruppene etablerer tette nettverk som i stor grad er med på å gi etablererne den nødvendige kompetanse, oppfølging, og styrke som skal til for å virkeliggjøre forretningsidéen. Nettverkskredittordningen innebærer at en nettverkskredittgruppe får tilgang til kapital, nettverk og kompetanse. Med utgangspunkt i IFU sin posisjon og de øvrige delprosjektene ønsker vi å utvikle en modell for nettverkskreditt basert på kompetanse. Vi ser for oss at de som kommer inn i et nettverk, på et senere tidspunkt kan bistå andre med sin kompetanse. Dersom vi lykkes med å formalisere en slik modell, vil det totalt sett styrke kompetansen i næringslivet i regionene. Når det gjelder finansiering søkes det eksternt, sammen med en kommunal egenandel gjennom den kommunale serviceavgiften til førstelinjetjeneste Etablerergrupper For å stimulere etablerere til å komme i gang med å ta sin ide ut i handling, vil IFN initiere til etablerergrupper en i hver kommune. Gjennom faglig påfyll, nettverksbygging, formidling av kontakter og nettverk og gjensidig støtte gjennom de andre etablererne i gruppa, skal etablerergruppene gjøre gründere i en startfasen bedre i stand til å realisere sin forretningsidé. Når det gjelder finansiering søkes det eksternt, sammen med en kommunal egenandel gjennom den kommunale serviceavgiften til førstelinjetjeneste Etablereropplæring Som et ledd i satsingen på gründere, vil IFN arrangere minimum ett etablererkurs pr år. Målsettingen er å stimulere potensielle og nye gründere med en forretningsidé til å ta ut sitt potensiale. Ungdom er en målgruppe vi vil ha høyt fokus på, og det vil blant annet være aktuelt å søke samarbeid med Ungt Entreprenørskap for å målretta tilbud til denne gruppen. Når det gjelder finansiering søkes det eksternt, sammen med en kommunal egenandel gjennom den kommunale serviceavgiften til førstelinjetjeneste Næringsutviklingskonferanse Når en skal etablere nettverk blant etablererer og etablerte bedrifter, er det naturlig å skape arenaer for å møte andre i samme situasjon, med fokus på felle utfordringer og muligheter for løsninger. IFU vil legge til rette for slike møter gjennom en årlig næringskonferanse, gjerne i samarbeid med Sametinget, IN, FFK, næringsforeninger og/eller andre naturlige samarbeidsparter i kommunene. I denne forbindelse bør en også se på andre mulige løsninger for finansiering. Når det gjelder finansiering søkes det eksternt, sammen med en kommunal egenandel gjennom den kommunale serviceavgiften til førstelinjetjeneste. 9

11 7.4.8 Serviceavtale om oppfølging av tilskuddsmottakere IFU har tidligere drøftet muligheten for en serviceavtale med Sametinget om oppfølging av tilskuddsmottakere. Dette må imidlertid drøftes mer inngående med Sametinget. Innovasjon Norge kan også være en aktuell samarbeidspart å initiere til dialog med. Prosessene rundt dette starter når grunnlaget for finansiering fra kommunene og de øvrige prosjektene er på plass Investere IFI-midler i minimum 6 nye bedrifter med utviklingspotensiale IFU skal fortsette å betjene Indre Finnmark Investeringsselskap, der formålet er å investere IFI sine fondsmidler i bedrifter med utviklingspotensiale. 7.5 Organisasjon Rent organisatorisk må vi ha en vertskommune som hovedbase, med mål om at alle kommunene skal ha sin del av ressursene i et næringshagemiljø. Vi vil bygge videre på eksisterende fagmiljø som det er naturlig å knytte inn i et næringshagemiljø både fysisk og interaktivt via teknologiske løsninger. Hovedkontor (Tana - dekker også Nesseby) Node Porsanger Node Karasjok Node Kautokeino Det er naturlig å etablere hovedkontor i Tana, som også dekker etterspørselen for de «nære tjenestene» i Nesseby, fordi IFU allerede har sitt hovedsete her. Samtidig etableres det «noder» eller «bed» i de andre kommunene, i samarbeid med etablerte miljøer som kan utføre oppgaver for næringshagen med utgangspunkt i definerte behov. Noen næringshager driver næringsavdelingen i kommunen, dette er ikke en del av oppgavene innenfor næringshagens kjerneområde, men vil kunne være et tilbud til kommunene som en tilleggstjeneste. 10

12 Kommunene og næringslivet definerer sammen med næringshagen behovet i den enkelte kommune, og næringshagen må bygges på denne grunnmuren. Innenfor den økonomiske rammen som er anslått i kap 8, er det realistisk å tenke seg 2-3 stillinger i næringshagen. Den endelige fordelingen av stillingsressurser vil være avhengig av den endelige finansieringen. 7.6 Organisering av Indre Finnmark Næringshage AS Indre Finnmark Utviklingsselskap AS (IFU) er 100 % eid av kommunene Nesseby, Tana, Karasjok og Porsanger med en aksjeandel på 25 % hver, totalt kr IFU ble etablert i 2002 med tilskudd over 3 år fra kommunene, Kommunaldepartementet, Finnmark Fylkeskommune og Sametinget. Tilskuddene fra nevnte bidragsytere kunne anvendes til utvikling og ikke til drift. Disse midlene ble over 3 år overført som lån til Indre Finnmark Investeringsselskap AS (IFI) med til sammen 10 millioner. IFI ble stiftet høsten 2003 som heleid datterselskap til IFU AS. IFI fikk også forvaltningsansvar fra FFK for 10 millioner som er en del av overskuddet etter salg av FFR. Kommunene bidro hver med kr til årlig drift av IFU fra 2002 til Bidraget ble redusert fra 2010 til kr årlig fra hver av eierkommunene. IFU får i dag overført ca kr årlig som en del av managementavtalen for forvaltning av IFI-fondene Hvordan løser vi overgangen fra IFU til IFN? Vi har sett på to aktuelle modeller, hvorav anbefalingen faller på modell 1, å stifte Indre Finnmark Næringshage som nytt selskap. IFU omgjøres til holdingselskap og eier på vegne av kommunene aksjepostene i IFN. 1. IFU består, men omdannes til et holdingsselskap. IFN etableres som eget selskap der IFU blir medeier. Følgende prosedyre gjennomføres: Omdanne IFU til holdingsselskap. IFU forblir 100 % eier av IFI. Kautokeino inviteres med som medeier i holdingselskapet til samme inngangspris som de andre kommunene Etablere Indre Finnmark Næringshage. Næringslivet inviteres til å etablere IFN sammen med IFU, som gjennom holdingselskapet blir aktiv eier av IFN. Næringslivet kjøper tjenester av IFN gjennom medlemsavgiften og målbedriftsavtalen. IFU kjøper forvaltningstjenester av IFN (videreføre managementavtale), både for forvaltningen av IFI fondet og forvaltningen av IFU. 11

13 Samarbeidsavtaler med 5 eierkommuner etableres direkte mellom IFN og kommuner, Det etableres samarbeidsavtaler mellom IFN, Sametinget og andre. 2. IFU AS omgjøres til Indre Finnmark Næringshage AS. Følgende prosedyre gjennomføres: Aksjeemisjon der Kautokeino inviteres med i IFU Aksjekapitalen nedskrives og overføres til egenkapital, slik at næringslivet kan matche eierskapet i IFN med 50 %. Ny aksjeemisjon der næringslivet inviteres med som medeier i selskapet minimum 50%. IFN 100% eier av IFI AS. IFI AS kjøper tjenester av IFN gjennom managementavtalen. 8. Økonomi 8.1 Budsjett Investeringsbudsjett Investering Kostnad Merknad Profil og designprosess Utarbeide ny logo og profil til IFN Hardware kontor *50000 Datamaskiner/telekonferanseutstyr/systemer *50000 Totalt Driftsbudsjett Inntekter År 1 År 2 År 3 Merknad SIVA næringshagestøtte Grunnfinansiering FFK næringshagestøtte Grunnfinansiering Medlemskap bedrifter Grunnfinansiering Managementavtale IFI-fondene Utenfor gr.pakken Driftsavtaler kommunene Utenfor gr.pakken Sametinget, samarbeidsavtale Utenfor gr.pakken Prosjektmidler eksterne Utenfor gr.pakken Egenandel arrangement, eksterne Utenfor gr.pakken Totalt Utgifter År 1 År 2 År 3 Merknad Lønn og sosiale kostnader, 2 stillinger Kjøp av tjenester fra 3 noder (3*250/ ) Kontorleie (4*50.000) Datasystemer, forbruksmateriell, mv (4*25.000) Møte- og kurskostnader, arr/prosjekt

14 Reise og oppholdskostnader (4*90.000) Diverse (4*25.500) Styrekostnader Regnskap og revisjon (1*90.000) Totalt Finansiering av næringshagen De offentlige tilskuddene knyttet til næringshageprogrammet utgjør kr årlig. Fordelt med kr på SIVA og kr på Finnmark Fylkeskommune (FFK). Det er i tillegg krav til at medlemsbedriftene i en næringshage bidrar med minimum 25 %, dvs minimum kr årlig i en grunnpakke. Det er også viktig at eierkommunene og Sametinget kjøper tjenester fra næringshagen for å sikre en robust og solid økonomi i det nye selskapet. Vi tenker oss at det utarbeides samarbeidsavtaler om kjøp av tjenester, for å avklare innhold og omfang. Dette kan for eksempel omfatte førstelinje- og oppfølgertjeneste, kurs, seminarer og konferanser. Vi har beregnet at en ramme på 3,2 3,6 mill årlig til drift er et behov, inkl grunnpakken på 1,2 mill. Kort oppsummert ser vi for oss en grunnfinansiering av drift på følgende måte: SIVA, 50% FFK, 25 % Medlemsbedrifter Totalt For å utnytte potensialet til fulle er det viktig at vi også har en tilleggsfinansiering 1, gjennom konkrete samarbeidsavtaler, for å kunne utføre samfunnsoppdrag ol for regionen. Kommunene Sametinget Finnmark Fylkeskommune Indre Finnmark Investeringsselskap AS Næringsforeningene Innovasjon Norge 8.3 Hvilken investering tilkommer bedrifter? Ved realiseringen av Indre Finnmark Næringshage har vi behov for bedrifter som knytter seg til etableringen i to segmenter: Eiere 1 NB! Summene under er avhengig av at avtaler om tjenestekjøp kommer på plass. 13

15 For å få med SIVA og FFK er vi avhengige av bedrifter på eiersiden, og det stilles krav om minimum 50 % eierandel. Avhengig av hvor mange eierbedrifter vi får med og hvor mye kapital de er villige til å gå inn med, kan vi også invitere offentlige instanser som SIVA og kommunene med på eiersiden. I Nordkapp har man satt aksjeverdien lik kr 2500, og hadde ved etablering kr i aksjekapital. De er nå i ferd med å gjennomføre en emisjon for å utvide aksjekapitalen til minimum kr og maksimum kr Vi tenker at dette kan være et realistisk nivå å legge aksjekapitalen på for Indre Finnmark Næringshage.. Medlemsbedrifter Når det kommer til medlemsbedrifter, stilles det ikke krav til eierskap for å være medlems- eller målbedrift. Nordkapp og Kirkenes har lagt seg på følgende prismodell for medlemsbedrifter, og vi tenker at dette kan være et naturlig utgangspunkt også for oss: Bedrifter med en omsetning under 2 mill kr Bedrifter men en omsetning mellom 2 7 mill kr Bedrifter med en omsetning mellom 7 og 10 mill kr Bedrifter med en omsetning mer enn 10 mill kr Næringshagene - et viktig virkemiddel for å skape vekst i regionen Forskningsstiftelsen NORUT har tidligere laget rapporten «Hager i skiftende landskap» (2008). De konkluderte med at næringshagene gjorde en god jobb. Nå forsker Nordlandsforskning på næringshagene. Deres resultater så langt gir liten grunn til å tvile: 40 % av næringshagebedriftene er engasjert i FoU (20 % for landet) 67 % av næringshagebedriftene holder på med produktinnovasjon (16 % snitt for landet) 43 % av næringshagebedriftene driver prosessinnovasjon (11 % snitt for landet) 87 % av næringshagebedriftene er involverte i utvikling av nye produkter og/eller salg av produkter til nye kundegrupper Ca 50 % av næringshagebedriftene tilskriver hele eller deler av innovasjonsaktiviteten til næringshage miljøene Avslutningsvis tror vi at næringshageprogrammet kan være vår mulighet til å finansiere en større satsing der vi videreutvikler det etablerte samarbeidet over kommunegrensen. Målet må være å skape vekst og utvikling i regionen, og dette kan vi best gjøre ved å ha et robust fagmiljø å spille på. I dag er det store forskjeller i hvordan kommunene organiserer dette arbeidet på, og vi ser at en stram kommuneøkonomi vil gjøre det vanskelig å satse større hver for seg. 14

16 Derfor tror vi på å skape kompetansemiljø på tvers av kommunegrensene. Å spille hverandre gode er en forutsetning for å skape suksess, og kompetansedeling er en nøkkel til dette. I stedet for at hver kommune jobber tungt hver for seg, kan vi løse oppgaver sammen, og bruke hverandres erfaring og kunnskap der det er relevant. 15

17 10. Vedlegg: Utfyllende informasjon på enkeltområder 10.1 Hva er en næringshage? Næringshageprogrammet legger vekt på at innovasjon og nyskaping skal fremme kompetanseutvikling og nettverksutvikling rettet mot nasjonale og internasjonale bedrift- og kunnskapsmiljø. Hensikten er å øke næringshagenes attraktivitet for høyt utdannede mennesker samt styrke næringshagemiljøets evne som lokalt nettverkssenter og pådriver for kunnskapsbedrifter i regionen. En næringshage er en samling av næringsaktiviteter som sammen utgjør et godt og innovativt faglig og sosialt miljø. Gjennom utvikling av sterke verdiskapingsmiljøer forventer en at næringshagene vil gi positive effekter ut fra to perspektiver: Bedriftsøkonomisk perspektiv - Levedyktige bedrifter: Økt overlevelsesrate Lettere tilgang til attraktive fasiliteter Økt tilgang til potensielle samarbeidspartnere, leverandører og kunder Økt tilgang til potensielle nye markeder nasjonalt og internasjonalt Forretningsutviklingskompetanse Deltaker i et utviklingsorientert miljø Økt tilgang til FoU-miljøer Lettere tilgang til sparringspartnere Nettverksdeltaker Økt bedriftsetableringer Samfunnsøkonomisk perspektiv - Økt verdiskaping: Distrikts- og regionalutvikling (lokalsamfunnsutvikling) Sterkere kompetansemiljøer innenfor næringer hvor regionen/norge har gode forutsetninger for å lykkes Flere fremtidsretta arbeidsplasser (morgendagens talenter) Økt sysselsetting (- økt skatteinngang) Regionale og nasjonale møteplasser Fremme entreprenørskapskultur Mer effektiv bruk av offentlige midler Knytte offentlig og privat sektor sammen Styrket samarbeid og koordinering på tvers av næringsområder Kompetanseutvikling og kompetansespredning Utvikling av innovasjonsevnen Økt bedriftsetableringer Økt regional verdiskaping, flere og bedre bedrifter Næringshagens rolle i det regionale innovasjonssystemet 16

18 Figuren viser en grafisk fremstilling av næringshagens plass i det regionale innovasjonssystemet. Målsettingen er at næringshagen skal bidra til økt verdiskaping gjennom tilrettelegging for kunnskapsbedrifter over hele landet. Dette skal skje i et samspill med øvrige verktøy og virkemidler både på regionalt og nasjonalt nivå. Førstelinjetjenesten inngår ikke som basisaktivitet i næringshagene, men kan få tillagt disse oppgavene som en betalt tjeneste fra kommunen. Mer informasjon om næringshager: Begreper Næringshagemiljø Fysisk samlokalisering som består av flere bedrifter inkludert Næringshageselskapet lokalisert under samme tak. Eksterne bedrifter kan også være inkludert, men da gjennom bindende avtaler med Næringshageselskapet Næringshageselskap Aksjeselskap bestående av private og offentlige eiere Næringshagebedrift En bedrift tilknyttet Næringshageselskapet gjennom avtale om enten å være målbedrift eller medlemsbedrift. Hovedmiljø Hovedmiljøet i et næringshagemiljø som også har tilknyttet noder. Node Samlokalisering tilknyttet et hovedmiljø gjennom gjensidige forpliktende avtaler. 17

19 10.3 Befolkningsutvikling overordnede utfordringer fremover Befolkningsutvikling er den mest betydningsfulle indikatoren for områdeutvikling. Befolkningsutviklingen oppsummerer totaliteten i regional utvikling, og er et resultat av vekst i arbeidsplasser i privat og offentlig virksomhet, attraktivitet og beliggenhet. Folketallet har hatt betydelig nedgang i samiske områder de siste 20 år. Det har imidlertid stabilisert seg de siste 5 årene. Folketallet holdes oppe i hovedsak av netto innvandring. Befolkningen i samiske området er blitt eldre de siste 20 årene, og det er grunn til uro i forhold til egenveksten. Den mest urovekkende endringen er nedgangen av aldersgruppa år, og særlig er kvinneandelen i aldersgruppa redusert. I 1990 var 57 % av befolkningen under 40 år. I 2009 var den sunket til 46 %. En befolkning med høy alderssammensetting vil ventelig oppleve fødselsunderskudd og synkende befolkningstall om ikke innvandringen kan kompensere for dette. For næringslivet gir dette store utfordringer. Når gjennomsnittsalderen går opp i en kommune vil det føre til større behov for eldreomsorg. Den vil kreve større andel av den tilgjengelige arbeidskraften, noe som særlig vil påvirke tilgangen på arbeidskraft. For næringslivet oppfattes ofte arbeidskraften fra de mellom år som særlig attraktiv. Det er i den gruppen potensialet for nyskaping og nyetableringer er størst. Figuren viser folketallet fordelt på de ulike aldersgrupper i 1990 og Det er likevel variasjoner hvordan folketallet har utviklet seg i de ulike kommuner. Men det som er ensidig, det er stor forskjell på folketallsutvikling i samiske områder, sammenlignet med resten av landet. Og tabellen illustrerer at befolknings-sammensetningen er blitt eldre. 18

20 De viktigste bostedpreferanser for folk for valg av bosted, er arbeidsplassutvikling og bostedsattraktivitet. Derfor er det behov for Indre Finnmark kommuner å rette sterkere fokus på nettopp det for å stoppe den negative befolkningsutviklingen og befolkningsstrukturen Generelle endringer og utviklingstrekk i samiske områder Innenfor arbeidslivet i de samiske områder har endringene i tiårsperioden ført til at offentlig sektor har vokst mer enn privat sektor. I underkant av halvparten av de sysselsatte i samiske områder er sysselsatt i offentlig sektor, der helse- og sosialtjenester er den klart største. De private næringene har utvikla seg til dels svært ulikt, med stor nedgang for noen og stor vekst for andre. Privat sektor består i hovedsak av primærnæringer fiskeri, reindrift, jordbruk og av varehandel, bygg- og anlegg og transport retta mot lokalmarkedet. Primærnæringer med unntak av fiskeri har hatt sterkt nedgang generelt. Reindrift har imidlertid hatt vekst i Karasjok og Kautokeino. Mens fiskeri har hatt vekst generelt. (Figuren viser sysselsetting i de største sysselsettingsgrupper i samiske områder 4. kvartal 2012(kilde Angell mfl 2012:31) 10.5 Indre Finnmark Utviklingsselskap - litt av historien Indre Finnmark Utviklingsselskap (IFU) ble i 2002 etablert som et samarbeid mellom kommunene Karasjok, Nesseby, Porsanger og Tana og med bakgrunn i omstillingsprogrammet for Indre Finnmark. Mangelen på risikokapital og kompetanse på forretningsdrift var to av de viktigste innsatsfaktorene som manglet i disse kommunene. Kommunene så derfor et behov for en regional aktør for å bidra til næringsutvikling i Indre Finnmark. 19

21 I løpet av perioden har IFU tilført bedrifter i regionen utviklings- og investeringsmidler i form av ansvarlige lån eller aksjekapital gjennom IFI-fondet. I tillegg til å bidra med risikokapital i en oppstarts- eller utviklingsfase, bistår blant annet IFU selskapene med å finne riktig styrekompetanse. Kommunenes interesse og involvering i enkeltprosjekter har vært betydelig. Erfaringene viser også at de grunninvesteringene som er gjort i enkeltprosjekter, har beredt grunnen til at nye bedrifter har kunnet etablere sine virksomheter. Rammebetingelsene for driften av IFU har i årenes løp endret seg, og en har de siste årene hatt begrenset mulighet til å bistå næringslivet og gründere med rådgivning og veiledning på forretningsdrift. Erfaringen viser at dette er et behov bedriftene har, og eierkommunene har gitt IFU mandat til å utrede muligheten for å bygge et sterkere fundament for fremtidig næringsutvikling i regionen. Dette er bakgrunnen for at vi nå jobber med prosjekt «Nye IFU 2015». Næringshageprogrammet startet i 1998 og har gått over to programperioder. Grunnideen for næringshagekonseptet var å samlokalisere mindre, kunnskapsintensive virksomheter for å bygge opp et større faglig og sosialt miljø. Et annet viktig element i programmet har vært ideer, engasjement og utviklingsrom. Deltakelse i et slikt miljø kan gjennom nær samhandling med andre aktører gi utviklingsmuligheter i form av større nettverk, nye markeder, tilgang på kompetanse, bedre utgangspunkt for faglig utvikling og økt trivsel for den enkelte bedrift og de som arbeider i virksomhetene. Det opprinnelige programmet fra 1998 hadde sterkt fokus på den fysiske samlokaliseringen, mens andre programperiode fra 2006 dreide fokus over på utviklings- og nyskapingsaktivitet rettet mot bedriftene i eller tilknyttet samlokaliseringsmiljøet. 20

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 2011 NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 Endelig versjon næringshageprogrammet 2011-2021 av 12.12.2011 1 Forord I Næringshageprogrammet 2011-2021 legger KRD vekt på innovasjon og nyskaping i en forsterket satsing.

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Ragnhild Holmen Waldahl, Tommy Clausen og Gry Alsos Arbeidsnotat nr.: 1006/2014 ISSN-nr: 0804-1873 Prosjektnr: 1291

Detaljer

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter www.pwc.no Næringsutvikling i Kristiansundsregionen Status og fremtidsmuligheter Sluttrapport 10. juni 2013 Innhold Forord... 3 1. Kartlegging av næringsutviklingsaktørene på Nordmøre... 6 1.1 Aktørene...

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22 Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE TF-notat nr. 2008-22 TF-notat Tittel: Utfordringer og strategier i Midt-Telemark TF-notat nr: 2008-22 Forfatter(e):

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 2000 Redaktører for seriene: Editors for the series: )LQQÃVWDYLNÃÃ 3HÃ0Ã.RFKÃÃ Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK -849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 28 ISS -nr.:84-873 Antall sider: 66 Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging entreprenørskapstiltak

Detaljer

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Innhold 1. Film og interaktive produksjoner 2. Offentlig virkemiddelapparat og nasjonal filmpolitikk 3. Regional filmpolitikk 4. Regionale filminstitusjoner

Detaljer

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Næringsdestinasjon Eidsvoll Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Desember 2013 Innholdsfortegnelse 1. Formål Side 3 2. Utfordringer og muligheter Side 4 A. Øvre Romerike et vekstområde

Detaljer

Virkemidler i distriktspolitikken

Virkemidler i distriktspolitikken Steinar Johansen Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av statsbudsjettets kapittel 551.60 NOTAT 2008:110 Tittel: Forfatter: Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av

Detaljer

SNF-rapport nr. 28/03

SNF-rapport nr. 28/03 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal av Stig-Erik Jakobsen Grete Rusten SNF-prosjekt nr.: 4293 Sluttevaluering av om omstillingsprogrammet i Vaksdal Prosjektet er finansiert av Vaksdal Næringsselskap

Detaljer