Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført"

Transkript

1 Artikel SVERRE NESVÅG TERJE LIE Rusmiddelbruk blant ansatte i norsk privat arbeidsliv Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført en rekke studier om alkoholbruk blant ansatte i ulike deler av arbeidslivet. Flere studier har vist at alkoholbruk har negative konsekvenser for arbeidslivet, på en rekke felter. Det er vist sterke, om enn komplekse, sammenhenger mellom alkoholbruk og fravær (Bross 1992; Grimsmo & Rossow 1997; Hammer 1999), ulykker (Webb et al. 1994; Macdonald et al. 1998), yteevne og kvalitet på utført arbeid (Blum et al. 1993; French et al. 1995; Bennet & Lehman 1998) og på sosiale relasjoner på arbeidsplassen (Henderson et al. 1996). Det er gjennomført svært få studier om bruk av andre rusmidler enn alkohol, men French et al. (op cit.) har vist tilsvarende negative konsekvenser ved bruk av illegale rusmidler og utilsiktet bruk av vanedannende medikamenter. På den annen side har noen studier pekt på at både ansatte og ledere har klare positive forventninger til alkoholbruk i tilknytning til arbeid, og da spesielt som en opplevd effektiv strategi for å mestre arbeidsbelastninger og skape gode sosiale relasjoner og fellesskap (Cooper et al. 1990; Henderson op cit.). Forskningen har vist at slike forventninger (og normer) utvikles i samspill med andre, på ulike arenaer, blant ABSTRACT S. Nesvåg & T. Lie: Alcohol & drug use among employees in the private business sector in Norway AIMS The aims of this study were to map the amounts and patterns of alcohol & drug (a&d) use among employees, to analyze the relationships between a&d use and the experienced negative and positive effects of such use, and to analyze how conditions of work and structural and cultural factors in the workplace affect the a&d use of employees. METHOD A total of employees from 74 companies took part in the survey, giving a response rate of 34%. Given this low response rate, the sample was still considered representative, controlling for sex, age, industry, company size and geography. RESULTS 2.6% of the employees had used illegal drugs and 18% had used prescribed drugs the last year. 3% had used prescribed drugs each week. There were strong connections between illegal drug use and negative consequences for the workplace (absenteeism, accidents and intoxication at work), but it seemed that none of the workplace factors affected the use of illegal drugs. Extensive use of prescribed drugs was strongly connected to experiencing bad working conditions and high absenteeism. 95% of the employees had used alcohol the last year. Based on the answers about the amounts of alcohol 91

2 consumed the last two weeks, 4% of the women and 5% of the men in the sample could be characterized as heavy drinkers (according to WHO genderspecific limit values). High alcohol consumption is shown to be correlated to negative effects such as absenteeism (only short-term), accidents and intoxication at work. Demographic factors such as sex, age, marital status and caring responsibilities played a lesser role in explaining the variation in drinking among employees in this sample, and especially the variation in workrelated drinking. Neither did the conditions of work explain the variation in drinking. Instead, such factors as number of work journeys abroad, hours working outside the permanent worksite, norms and beliefs (especially beliefs about alcohol as a strategy for coping with work strain), offer explanations for the variation in drinking among employees. CONCLUSIONS Alcohol and drugs use among employees is a twofold challenge to the working life. First, it is a challenge to prevent the negative effects of a&d use on the workplaces and the employees. Second, it is a challenge to prevent the many occasions for drinking in relation to work, and the structural and cultural factors in the workplace, from having a major negative impact on the alcohol and drug use of employees. KEY WORDS work, alcohol, drugs, Norway annet på arbeidsplassen (Kjærheim et al. 1995). Mye tyder på at normer og forventninger (rusmiddelkulturen) har stor innflytelse på de ansattes rusmiddelvaner (Ames & Janes 1992). I internasjonal forskning har en forsøkt å integrere dette kulturperspektivet med andre mer tradisjonelle arbeidsmiljøperspektiv som fremmedgjøring, stress og graden av sosial kontroll eller støtte. Fra den amerikanske forskningen har en sett at en slik integrert modell har den største forklaringskraften i forhold til de ansattes alkoholbruk (Ames & Grube 1999: Macdonald et al. 1999; Bacharach et al. 1999). Samtidig har en i den amerikanske forskningen forsøkt å vise hvordan både demografiske forhold og mer strukturelle forhold ved arbeidslivet kan forklare variasjonene i vaner. Howland et al. (1996) har, i en stor amerikansk undersøkelse, vist at faktorer knyttet til yrke, bransje, geografisk plassering og intern organisasjonsmessig posisjon forklarer noe av variasjonen. Men også i denne undersøkelsen ble det pekt på den særegne kulturen (felles normer og forventninger) på den enkelte arbeidsplass, som den viktigste forklaringsfaktoren. Med noen få viktige unntak (Colling 1989; Lindén-Boström 1990; Kjærheim op cit.), er det meste av denne forskningen fra amerikansk arbeidsliv. Men resultatene fra de amerikanske undersøkelsene kan vanskelig overføres direkte til nordiske forhold. Til det er arbeidslivet for forskjellig. Mobiliteten både geografisk og mellom arbeidsplasser er mindre i Norden og forholdet mellom bedrifter og samfunnet rundt, er et annet. Amerikansk og nordisk arbeidsliv er gjennomgående svært forskjellig når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø og relasjoner mellom ansatte og ledelse. Dermed mener vi at de amerikanske undersøkelsene om betydningen av faktorer som fremmedgjøring, stress, sosial kontroll/støtte og normer og forventninger til alkoholbruk i tilknytning til arbeid, vanskelig kan overføres direkte til norske og nordiske forhold. En enda viktigere problemstilling er å se på i hvilken grad og på hvilken måte bruken av alkohol er knyttet til arbeidet. Denne problemstillingen tas lite opp i litteraturen, men for arbeidslivet er den helt vesentlig. For det første tyder mye på at utviklingstrekk i arbeidslivet har skapt flere situasjoner for alkoholbruk i grenselandet mellom hva som regnes som arbeid og hva som regnes som fritid (Nesvåg et al. 1999). Dette alkoholforbruket har stor betydning for arbeidslivet, både fordi det kan ha negative konsekvenser for helse, sikkerhet, 92

3 sosialt miljø, bedriftens anseelse og kvaliteten på utført arbeid, men også fordi det oppleves å ha positive funksjoner i forhold til fellesskapsopplevelse og gode interne og eksterne relasjoner. Vi har tidligere ikke visst mye om omfanget av dette forbruket og hvordan de ansattes alkoholforbruk fordeler seg mellom situasjoner med ulik tilknytning til arbeidet. Målene for denne undersøkelsen Dette er den første undersøkelsen om bruk av alkohol og andre rusmidler blant ansatte i Norge, som både dekker hele landet og flere bransjer. Det første målet med denne undersøkelsen var å kunne gi en oversikt over omfang og mønster i bruk av alkohol og andre rusmidler blant ansatte i norsk arbeidsliv, sammenlignet med undersøkelser fra andre land. Målet var også å undersøke hvordan alkoholforbruket til de ansatte fordeler seg mellom situasjoner med ulik tilknytning til arbeid. Videre var målet med undersøkelsen å analysere hvordan ulike faktorer knyttet til demografi, bransetilknytning, geografisk plassering, karakteristika for arbeidsplassen og arbeidsforholdet, arbeidsmiljøet og normer og forventninger til rusmiddelbruk, kunne forklare variasjonen i de ansattes bruk av alkohol og andre rusmidler. Igjen var det et mål å kunne sammenligne våre resultater med undersøkelser fra andre land. Utvalg Antallet sysselsatte i Norge i år 2000 var 2,3 millioner personer. Av disse var ansatte i det som i denne undersøkelsen er kalt næringsgruppe 1; industri, bergverk, bygg og anlegg, i næringsgruppe 2; varehandel, hotell/restaurant og transport og i næringsgruppe 3; finans, eiendom og forretningstjenester (konsulent, forskning, IKT m.m.). Det er de 1,33 millioner ansatte i disse næringene som er populasjonen i denne undersøkelsen, dvs. alle næringer i det som vanligvis omtales som privat arbeidsliv, med unntak av primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske. Det finnes ikke noe samlet register over ansatte i Norge som det var mulig å trekke et utvalg fra. Vi måtte derfor først trekke et utvalg bedrifter fra det nasjonale bedriftsregisteret i Norge. Gjennom Statistisk Sentralbyrå fikk vi trukket et stort utvalg bedrifter (456) innen de tre næringsgruppene og innen tre størrelseskategorier innen hver av de tre næringsgruppene: 2 20 ansatte, ansatte og bedrifter med mer enn 200 ansatte. Vi skrev så brev til disse bedriftene med forespørsel om de kunne bistå oss med direkte utdeling av skjemaer til de ansatte eller med navn- og adresselister over ansatte som vi kunne sende skjemaet til. Dette ville kreve en del arbeid av bedriftene (arbeid med å få aksept fra de ansatte om å bistå oss på denne måten og en del praktisk arbeid). Vi regnet derfor med et stort frafall i denne runden. Til sammen 77 bedrifter svarte at de ville bistå oss i undersøkelsen. Disse var tilstrekkelig godt fordelt i forhold til størrelse og næringsgrupper, til at vi kunne vente å oppnå et representativt utvalg ansatte i undersøkelsen. Det neste trinnet i utvalgsprosessen var så å trekke et utvalg ansatte fra de 77 bedriftene. Vi trakk ut alle ansatte i bedrifter med under 50 ansatte, halvparten i bedrifter med ansatte, en fjerdedel i bedrifter med ansatte og ti prosent i 93

4 de få bedriftene i utvalget som hadde over 500 ansatte. Til sammen ga dette oss et utvalg på ansatte. I nesten alle de undersøkelser vi kjenner til, har en valgt å trekke utvalget fra noen få bedrifter og dermed har en kunnet gå ut med omfattende informasjon, drive et omfattende motivasjonsarbeid og purre på de som ikke svarer. I slike undersøkelser har en typisk oppnådd svarprosenter rundt 75. I denne undersøkelsen var det en god representativitet i utvalget av ansatte, som var det viktigste. Vi måtte dermed ha med en tilstrekkelig bredde av bedrifter for å sikre en slik representativitet. Dermed måtte vi altså ty til en slik to-trinns utvelgelsesprosess som vi har beskrevet. Vi hadde heller ingen muligheter for å purre på dem som ikke hadde svart oss innen fristen. Det gjorde at vi ikke kunne forvente noen høy svarprosent. Svarprosenten ble 34 %, dvs. at vi fikk svar fra ansatte. Med denne svarprosenten har det vært nødvendig å vurdere representativiteten på så mange måter som mulig. Vi fikk svar fra ansatte i 74 av de 77 bedriftene vi hadde sendt skjemaer til. Svarprosenten var også nokså lik i alle størrelseskategoriene av bedrifter. I tabell 1 har vi sammenlignet utvalget med tilgjengelig statistiske opplysninger om populasjonen ansatte i privat arbeidsliv (Statistisk Sentralbyrå, Sysselsettingsstatistikk). Tabellen viser at fordelingen på kjønn og alder i vårt utvalg var nokså lik den vi finner i populasjonen. Andelen helt unge ansatte var noe lavere enn i populasjonen og siden rusmiddelbruken tradisjonelt varierer svært mye med alder, må vi ta hensyn til dette i vår diskusjon av resultatene fra undersøkelsen. Denne undersøkelsen var rettet mot privat arbeidsliv, og i denne de- Tabell 1. Vurdering av representativitet. Variabler Utvalget Populasjonen % % Andel kvinner Alder: <25 år år år og eldre Landsdel: Nord/Midt-Norge Vest/Sør-Norge Øst-Norge Næringsgruppe: Næringsgr Næringsgr Næringsgr Andel fast dagarbeid len av arbeidslivet er kjønnsfordelingen som vist i tabellen. I det offentlige arbeidslivet er det kvinnene som er i klart flertall, med en andel på 68 %. Siden rusmiddelbruken tradisjonelt har vært svært forskjellig for kvinner og menn, må vi ta hensyn til denne store forskjellen mellom privat og offentlig arbeidsliv og ikke automatisk generalisere fra privat arbeidsliv til arbeidslivet totalt. Det var en noe større andel ansatte i vårt utvalg som arbeidet i industrien og som var bosatt på Vestlandet, i forhold til fordelingen på disse to variablene i populasjonen. Vi så at svarprosenten var spesielt høy fra noen få større oljeindustriarbeidsplasser på Vestlandet og dette forklarer det meste av denne forskjellen. I tabellen ser vi også at andelen som arbeider fast dagtid er noenlunde den samme som i populasjonen. Et siste moment i vurderingen av representativiteten er når på året undersøkelsen ble gjennomført. Vi sendte ut skjemaene i april og unngikk dermed spesielle anled- 94

5 ninger for rusmiddelbruk, som ferier og høytider. Ut fra disse opplysningene mener vi at vårt utvalg er rimelig representativt og gir grunnlag for å kunne trekke generelle konklusjoner, selv om svarprosenten i undersøkelsen ble lav. Under avsnittet om resultater vil vi også kunne sammenligne rusmiddelvanene i vårt utvalg med informasjon om rusvaner i andre undersøkelser, både blant ansatte og i befolkningen totalt. Disse sammenligningene bidrar også til vurderingen av hvor representativt vårt utvalg er for populasjonen av ansatte. Metode Spørreskjemaet ble laget så kort som mulig. Det inneholdt spørsmål om demografi, om selve arbeidsplassen, om ansettelsesforhold, om sykefravær, om arbeidsmiljøet, om normer og forventninger i forhold til rusmiddelbruk, om konsekvenser av rusmiddelbruken, og selvsagt flere spørsmål om selve bruken av alkohol, vanedannende medikamenter og illegale rusmidler. Når det gjelder alkohol valgte vi, i tillegg til spørsmål om frekvens av drikking det siste året, også å få et mål på omfang og situasjoner for bruk ved å spørre detaljert om bruk hver av de to siste hele ukene før utfyllingen av skjemaet. Dette er en metode som er sjelden brukt, men som i andre undersøkelser har vist seg å ha en god reliabilitet og validitet (Webb et al. 1994). I mange undersøkelser regner en seg fram til forbruket ved å spørre om vanlig hyppighet og vanligvis hvor mye det drikkes ved hver anledning. I flere amerikanske undersøkelser (se for eksempel Grunberg & Moore & Greenberg 1998) spør man etter hvor mange ganger respondentene har drukket 5 standard alkoholenheter, AE (1 AE = 12,8 g ren alkohol) i løpet av en gitt tidsperiode. Dette kan nok være en tilfredsstillende metode for å skille ut det som ofte betegnes som heavy drinking. Men vårt mål var å se på hele variasjonen i forbruk og knytte forbruket konkret til situasjoner med og uten tilknytning til arbeid. Situasjoner som er definert å ha tilknytning til arbeid er: med kolleger på fritiden, sosiale arrangement i regi av ledelsen eller andre på arbeidsplassen, under arbeidsreiser, i forbindelse med kurs, seminar, teambuilding, i forbindelse med representasjon og situasjoner under utførelsen av selve arbeidet. Av disse, vil nok de fleste oppleve at den første situasjonen har en relativt svak tilknytning til arbeidsplassen, mens den siste har så sterk tilknytning til arbeidet, at bruk av alkohol i slike situasjoner ville være ulovlig i henhold til arbeidsreglementet i de aller fleste norske bedrifter. De fire andre typene av situasjoner vil de fleste oppleve å ligge i en slags gråsone mellom arbeid og fritid. Resultater Antallet brukere av vanedannende legemidler og illegale rusmidler var relativt lite og det er vanskelig å vurdere hvor representativ undersøkelsen er for bruken av disse stoffene. Vi har derfor valgt å være relativt kortfattet i presentasjonen av resultatene fra denne delen av undersøkelsen. I forhold til bruk av alkohol mener vi å ha et langt mer solid materiale og vår videre analyse vil derfor legge hovedvekten på denne delen av materialet. 95

6 Bruk av vanedannende legemidler Av de som svarte på dette spørsmålet (3 % missing), oppga 19 % at de hadde brukt et vanedannende legemiddel noen få eller flere ganger siste året. Med vanedannende legemiddel menes her reseptbelagte sovemidler, beroligende midler og smertestillende midler. De fleste av disse hadde bare brukt slike legemidler noen få ganger. 4 % oppga at de hadde brukt vanedannende legemidler en gang hver måned eller oftere, 3 % hadde brukt slike legemidler hver uke og 1 % hver dag. 2 % oppga at de hadde brukt legemidlene i større doser eller for andre formål enn avtalt med legen og 2 % oppga at de hadde brukt slike legemidler som ikke var forskrevet av egen lege. Vi har ingen data om andelen brukere av slike legemidler for hele befolkningen. Men den samme skjeve fordelingen i bruken av vanedannende legemidler ble funnet i en undersøkelse av apotekkunders kjøp av slike legemidler (kjøpt ut fra resept fra lege, Smith-Solbakken & Lie 1999). Over en periode på ett år kjøpte 80 % av kundene under 100 definerte døgndoser (ddd), mens 2 % kjøpte over 600 ddd. Det var en svakt signifikant sammenheng mellom bruk av vanedannende legemidler og alkoholforbruk, men her fant vi en interessant kjønnsforskjell: De kvinnene som hadde brukt slike legemidler hver dag, var den gruppen som hadde drukket aller minst, mens de mennene som hadde brukt slike legemidler hver dag, var den gruppen som hadde drukket aller mest. Vi fant ingen statistisk signifikante sammenhenger mellom legemiddelbruk og noen demografiske variabler eller i forhold til bransjer. Vi fant en svak, signifikant sammenheng mellom høy hyppighet i bruk av legemidler og det å ikke ha ledende oppgaver i bedriften. Blant ansatte som arbeidet 2 eller 3 skift eller gikk i turnus, var det en noe høyere andel som hadde brukt vanedannende legemidler siste året. Vi fant også svake, men signifikante sammenhenger mellom fysisk og psykisk arbeidsmiljø og høy hyppighet i bruk av vanedannende legemidler. Tilsvarende fant vi også en svak, men signifikant sammenheng mellom en opplevelse av frihet i jobben/et godt samhold og en lav hyppighet i bruk av vanedannende legemidler. Vi fant ingen signifikant sammenheng mellom endring i arbeidskapasitet eller i sosiale relasjoner og fellesskap og bruk av vanedannende legemidler. Men vi fant signifikante sammenhenger mellom høy hyppighet i bruk av slike legemidler og opplevelse av konsekvenser som mestring av arbeidsbelastninger og konsekvenser i form av fravær, rusrelatert ulykke og påvirkning på arbeid. Vi fant også klare signifikante sammenhenger mellom oppgitt sykefravær og høy hyppighet i bruk av slike legemidler. Særlig sterk var sammenhengen mellom antall sykefraværsdager og legemiddelbruk. Bruk av illegale rusmidler Av de ansatte som svarte på dette spørsmålet (3 % missing), var det 32 ansatte (2,6 %) som oppga at de hadde brukt cannabis (hasj, marihuana) og/eller et annet narkotisk stoff, en eller flere ganger det siste året. De aller fleste av disse hadde kun brukt cannabis. I den videre presentasjonen har vi derfor konsentrert oss om disse. I en landsdekkende undersøkelse av rusvanene til den norske befolkningen (15 64 år) i 1999 (SIRUS, ikke publisert, sitert i NOU 2003:4), fant en at 4,5 % hadde brukt 96

7 cannabis siste år. Vårt resultat på 2,6 % brukere, synes derfor å kunne være rimelig representativt for den voksne, yrkesaktive delen av befolkningen. Det var en svak, men signifikant sammenheng mellom bruk av cannabis og alkoholforbruk, og tilsvarende mellom bruk av cannabis og bruk av vanedannende legemidler. Ut over dette fant vi svært få signifikante sammenhenger mellom noen av de variabler vi analyserte og bruken av illegale rusmidler, verken når det gjaldt demografi eller kjennetegn ved arbeidsplassen og arbeidsforholdet. Når vi så på andelen brukere var det noen forskjeller som kan være av en viss interesse, men tallene var små og beheftet med stor usikkerhet: Det var en høyere andel ansatte med uregelmessige arbeidstidsordninger som brukte illegale rusmidler, og da særlig blant de med sterkt varierende arbeidstid (9 % brukt siste år), men ingen signifikant sammenheng. Det var svake, men signifikante sammenhenger mellom bruk av cannabis og andel av arbeidstiden utenfor fast arbeidssted og mellom bruk av cannabis og antall arbeidsreisedøgn utenlands. Vi fant ingen sammenhenger mellom noen arbeidsmiljø-faktorer og bruk av illegale rusmidler. Vi fant en svak, men signifikant sammenheng mellom bruk av cannabis og bruk av rusmidler som mestring av arbeidsbelastninger og en sterk, signifikant sammenheng mellom slik bruk og selvopplevde negative konsekvenser i forhold til arbeidsplassen (fravær, ulykker og det å være beruset på jobb), men bare en svak, signifikant sammenheng mellom bruk av cannabis og totalt antall ganger med fravær fra jobb. Alkoholbruk I SIRUS-undersøkelsen fra 1999 (op cit.) var det 11 % av hele den voksne befolkningen (15 64 år) som oppga å være avholdne fra bruk av alkohol. Av de ansatte i undersøkelsen, var det 5 % som oppga å ikke ha drukket alkohol noen gang siste året. Dette er den samme andelen ikke-brukere som Kjærheim (op.cit.) fant i sin undersøkelse fra hotell- og restaurantbransjen. Mye tyder på at det er færre avholdne i den yrkesaktive befolkningen enn i den samlede voksne befolkningen og vårt utvalg synes å være rimelig representativt i forhold til dette. Av de ansatte i vår undersøkelse, oppga 36 % at de hadde drukket alkohol en gang i uka eller oftere. Forbruk I denne undersøkelsen beregnet vi forbruk ut fra det de ansatte oppga å ha drukket de to siste hele ukene før de fylte ut skjemaet. Av de ansatte oppga 62 % å ha drukket alkohol en eller flere ganger i løpet av disse to ukene. Våre videre analyser tok utgangspunkt i forbruket til disse 767 ansatte (samme kjønnsfordeling som i hele utvalget). Her ligger det en klar feilkilde, fordi de som ikke fylte ut denne delen av skjemaet, både kan være ansatte som ikke hadde drukket noe de siste to ukene og de som hadde drukket noe, men som av ulike grunner ikke fylte ut denne delen av skjemaet (missing). Vi vet at det i undersøkelser som dette, alltid er en stor grad av under-rapportering. Vanligvis skjer underrapporteringen ved at respondenter oppgir et for lavt antall drikkeanledninger eller et for lavt gjennomsnittlig forbruk pr. anledning. Vi mener vår metode dempet noe av disse effektene, men at flere kan ha valgt å ikke oppgi noe forbruk i det hele tatt disse 97

8 to ukene, selv om de hadde drukket. WHOs grenseverdier for risikofull drikking er 14 AE (1 Alkohol Enhet = 12,8 g. ren alkohol) pr. uke for kvinner og 21 AE pr. uke for menn, ofte betegnet som å drikke på rødt (Fauske 1993). I tillegg har vi i Norge operert med en lavere grenseverdi for drikking med sannsynlig risiko for ulike typer skadevirkninger: over 9 AE per. uke for kvinner og over 13 AE for menn, betegnet som det å drikke på gult. 4 % av kvinnene i hele vårt utvalg og 5 % av mennene, hadde drukket på rødt, mens 7 % av kvinnene og 6 % av mennene hadde drukket på gult. Til sammen betyr det at 11 % av både kvinnene og mennene hadde drukket på gult eller rødt ut fra de kjønnsspesifikke grenseverdiene. Siden vi spurte etter eksakt antall AE hver av dagene i 14 dagers perioden, kunne vi sammenligne resultatene fra undersøkelser med ulike definisjoner av heavy drinking. I tabell 2 har vi sammenlignet våre resultater med resultatene i fire andre studier. Som vi ser av denne tabellen, fant vi at andelen storkonsumenter i vårt utvalg var på samme nivå som blant norske hotell- og restaurantansatte og amerikanske ledere, mens den var noe høyere enn blant svenske helse- og sosialarbeidere, og langt lavere enn blant australske mannlige industriarbeidere. Av de 767 ansatte som hadde drukket i løpet av de to ukene vi spurte om, var det 230 ansatte (30 %) som hadde drukket i arbeidsrelaterte situasjoner. Andelen av totalforbruket disse to ukene som disse 230 ansatte hadde drukket i arbeidsrelaterte situasjoner, var imidlertid så høyt som 43 %. Av dette var 10 % av forbruket knyttet til situasjonen med den svakeste tilknytningen til arbeidet; med kolleger på fritiden og kun 3 % til situasjonen med den sterkeste tilknytningen, dvs. under selve utførelse av arbeidet. 30 % av forbruket var altså knyttet til situasjonene i gråsonen mellom arbeid og fritid. Den store andelen av forbruket knyttet til arbeidsrelaterte situasjoner, skyldtes både at de som drakk i arbeidsrelaterte situasjoner hadde drukket oftere og mer i hver situasjon. Dersom vi så det arbeidsrelaterte forbruket i forhold til totalforbruket (det samlede forbruket de to aktuelle ukene) til alle som hadde drukket disse to ukene (767 personer), så utgjorde Tabell 2. Sammenligning andel heavy drinking. Sammenlignende Grenseverdier Sammenl. undersøkelse Vår undersøkelse undersøkelse kvinner/menn kvinner/menn kvinner/menn AE pr. uke % % Kjærheim et al Hotell/restaurant, Norge 11/22 AE 6/6 7/5 Lindén-Boström 1990 Helse/sosial, Sverige 4/7 AE 20/20 26/24 Howland et al Ledere, USA 14/14 AE 7 4/11 Webb et al.1994 Mannlige industriarbeidere, Australia /42 AE /10 /1 98

9 det arbeidsrelaterte forbruket 26 % av totalforbruket. Det arbeidsrelaterte forbruket var i gjennomsnitt 10 AE pr. uke for de som hadde drukket i arbeidsrelaterte situasjoner (N=230), mens totalforbruket for alle som hadde drukket disse to ukene var på 8 AE pr. uke (N=767). (Vi bruker her AE pr.uke som mål for lettere å kunne sammenligne med andre undersøkelser og definerte grenseverdier). Variasjonen i forbruk mellom de ansatte, er imidlertid langt større for det arbeidsrelaterte forbruket enn for det ikke-arbeidsrelaterte forbruket. I den totale befolkningen regner man med at menn drikker dobbelt så mye som kvinner, at personer i aldersgruppen år drikker dobbelt så mye som de over 30 år, og at det også er en rekke andre demografiske kjennetegn ved variasjonen i forbruket (Stortingsmelding nr. 17, ). I vårt utvalg fant vi noen av de samme forskjellene. Vi fant svake, men statistisk signifikante sammenhenger mellom totalt alkoholforbruk og demografiske kjennetegn som kjønn, alder, sivilstatus og om en bodde sammen med barn eller ikke. Gjennomsnittlig drakk menn mer enn kvinner, de under 30 år mer enn de som var eldre enn 30 år, ugifte/separerte/skilte betydelig mer enn gifte/samboende, og personer som bodde uten barn noe mer enn de med barn. Når vi skilte ut det arbeidsrelaterte forbruket, ble imidlertid bildet noe annerledes. Vi fant ingen signifikante sammenhenger mellom de demografiske variablene og det arbeidsrelaterte forbruket (unntatt for sivilstatus). Forskjellene i det gjennomsnittlige arbeidsrelaterte forbruket, mellom kvinner og menn og mellom ulike aldersgrupper, var også mindre. Vi fant de samme forskjellene i forhold Tabell 3. Bruk av alkohol siste to uker, totalt og arbeidsrelatert. Sosiodemografiske kjennetegn Variabler Alkoholfor- Arbeidsbruk siste relatert to uker forbruk (N=767) (N=230) AE 1 (gjennomsnitt pr. uke) 8 10 Kjønn * 2) I. S 3). Kvinner, AE 6 9 Menn, AE 8 11 Alder 2 * I. S. <30 år, AE år, år og eldre, AE 8 11 Barn i husholdningen * I. S. Bor ikke med barn, AE 9 11 Bor med barn, AE 7 9 Sivilstatus * * Ugift og før gift AE Gift og sambo AE 7 9 Høyeste utdanning I. S. I. S. Inntekt I. S. * Ledende oppgaver I. S. I. S. 1) AE=alkoholenheter, 1 AE=12,8 gr. ren alkohol. 2) * = p<0,05, **= p<0,01. 3) I. S. Ikke statistisk signifikant. til kjønn innenfor alle bransjer, men innenfor bedrifter i næringsgruppe 3 (finans, eiendom, forsikring, IKT, konsulent, forskning m.m.), var forskjellene mindre og spesielt det arbeidsrelaterte forbruket relativt høyt. Kvinnene hadde et gjennomsnittlig arbeidsrelatert forbruk pr. uke på 12 AE mens mennene hadde drukket hele 16 AE i gjennomsnitt pr. uke. Kvinnene i disse bransjene drakk imidlertid langt mindre i ikke-arbeidsrelaterte situasjoner (4 AE) mens mennene drakk relativt mye også i slike situasjoner (10 AE). Høyest totalforbruk de to ukene hadde de ugifte og de skilte, uansett kjønn. Men i de arbeidsrelaterte situasjonene var det de ugifte kvinnene og de skilte mennene som 99

10 Tabell 4. Bruk av alkohol siste to uker, totalt og arbeidsrelatert. Variabler Alkoholfor- Arbeidsbruk siste relatert to uker forbruk (N=767) (N=230) Arbeidstidsordninger * 1) * Sterkt varierende arbeidstid, AE 2) Andre ordninger, AE 7 9 Bransje I.S. I.S. Finans, eiendom., kommunikasjon., konsulent,forsikring, 9 12 Andre bransjer AE 7 9 Arbeid utenfor arbeidsplass, tallet på timer, (korrelasjon med forbruk) r 3) = 0,14** r = 0,18** Tallet på reisedøgn utenlands, (korrelasjon med forbruk) r = 0,14** r = 0,22** Arbeidsmiljø Faktor 1 fysisk, (korrelasjon) I. S. I. S. Faktor 2 psykisk, (korrelasjon) I. S. I. S. Faktor 3 frihet i arbeidet, (korrelasjon) I. S. I. S. 1) *=p< 0,05 **=p<0,01. 2) 1 AE=Alkoholenheter: 1 AE=12,8 gr. ren alkohol. 3) Korrelasjon: Pearsons r. hadde det høyeste forbruket, mens de skilte kvinnene drakk svært lite i arbeidsrelaterte situasjoner. I befolkningen totalt er det en sammenheng mellom alkoholforbruk, utdanning og inntekt. I vårt utvalg fant vi en svak, men signifikant sammenheng mellom arbeidsrelatert forbruk og inntekt, men ellers ingen signifikante sammenhenger. Det var ingen signifikant sammenheng mellom alkoholforbruk og de ansattes bransje-tilknytning (kategorisert i næringsgrupper). Men som alt nevnt, var gjennomsnitts-forbruket klart høyest i bedrifter i næringsgruppe 3. Det var en signifikant sammenheng mellom et høyt alkoholforbruk og de mer ustrukturerte arbeidstidsordningene som rotasjon mellom intensive arbeidsperioder og lange friperioder og ordninger med sterkt varierende arbeidstid. Sammenhengen var ekstra sterk mellom slike arbeidstids-ordninger og et høyt arbeidsrelaterte forbruk, og da særlig drikking med kolleger. Det var en signifikant sammenheng mellom alkoholforbruk og antall timer en arbeidet utenfor den faste arbeidsplassen, og sammenhengen var sterkest for det arbeidsrelaterte forbruket. Den samme sammenhengen fant vi i forhold til antall døgn på arbeidsreiser til utlandet, og også her var den sterkeste sammenhengen knyttet til det arbeidsrelaterte forbruket. Vi stilte flere spørsmål om de ansattes opplevelser av eget arbeidsmiljø. En faktoranalyse av svarene viste at spørsmålene dekket tre sider ved arbeidsmiljøet: det fysiske arbeidsmiljøet, det psykiske arbeidsmiljøet og miljøet i forhold til opplevelse av frihet, utviklingsmuligheter og samhold. Verken i forhold til noen av enkeltspørsmålene eller i forhold til de tre arbeidsmiljø- faktorene, var det noen signifikant sammenheng med de ansattes alkoholforbruk. Når vi undersøkte sammenhenger i forhold til enkeltspørsmål, fant vi en interessant signifikant sammenheng mellom høyt forbruk og liten opplevelse av å bli fysisk utmattet av arbeidet. I alt ble det spurt om de ansatte hadde opplevd ni ulike, både positive og negative, konsekvenser av rusmiddelbruken siste år (uavhengig av hvilke rusmiddel det var snakk om). Vi faktoriserte svarene og kom ut med to faktorer som korrelerte signifikant med alkoholforbuket: (1) rusmiddelbruk som mestring av arbeidsbelastninger og (2) beruset på jobb, rusrelatert sykefravær og arbeidsulykker. 100

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt?

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Av: Kjetil Frøyland, forsker/forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (2014) Hva slags ny kunnskap om temaet

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk. Kristin Buvik og Kjetil Frøyland

Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk. Kristin Buvik og Kjetil Frøyland Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk Kristin Buvik og Kjetil Frøyland AKAN publikasjon nr. 1/2010 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1 Forord Denne rapporten er den første i en rekke av artikler og rapporter som publiseres fra et større SINTEF prosjekt om hjelpepleiere ansatt i norske kommuner. Målet med vår forskning innenfor dette området

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

15-åringer hvem drikker?

15-åringer hvem drikker? ISBN 978-82-7894-341-0 ISSN 0808-5013 En undersøkelse av tiendeklassinger i Oslo 2009 Tormod Øia Åse Strandbu 1/2010 Rapport nr 1/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt.

Detaljer

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Formål Norsk senter for bygde forskning (Bygdeforskning) skal gjennom samfunns vit skapleg forsking gje fakta, analysar, idear og ny kunnskap som kan bidra

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang Redaktør: Ellen J. Amundsen Forfattere: Ingeborg Lund & Anne Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund og Ellen J. Amundsen Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom»

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom» «De setter pris på at du integrerer deg, liksom» Dialoger om sosial inkludering og alkoholbruk i det etnisk mangfoldige arbeidslivet Ida Kahlbom AKAN publikasjon 1/2012 «De setter pris på at du integrerer

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir?

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? 02\2011 Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering i gårdsdrift Marianne Eidem Fostervold (red) Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer