MERK: Møtested og tidspunkt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERK: Møtested og tidspunkt!"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Innherred Produkter Dato: Tid: 12:00 MERK: Møtested og tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 100/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 101/08 PS 102/08 PS 103/08 PS 104/08 PS 105/08 PS 106/08 PS 107/08 PS 108/08 Referatsaker Sjøgata 2 - Utskifting av ledninger - Forprosjekt Elberg/Gamle kongeveg - Utskifting av avløpsledninger - Forprosjekt Forslag til endringer i valgloven og kommuneloven - høring TV-aksjonen Blå Kors Søknader om økonomisk støtte Krav om opprettelse av billighetserstatning til barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Næringsbygget på Røstad - makeskifte med Innherred Produkter AS PS 109/08 Naboer AB - forlengelse av aksjonæravtale PS 110/08 PS 111/08 PS 112/08 PS 113/08 PS 114/08 Kjøp av Staup Ombyggingskostnader - NAV-kontoret i Levanger - Finansiering Feiergebyr - nye satser. Byggeregnskap 2008 bygg og eiendom - Utbedring diverse barnehager i perioden 2003 til Økonomiplan Levanger kommune Orienteringer: Innherred Produkter v/nils M. Sellgren Levanger, den 11. september 2008 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 100/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 101/08 Referatsaker RS 14/08 Skjenkebevillingskontroller i uke RS 15/08 Frosta kommune tar 20% av garantiansvaret i forbindelse med låneopptak Leva-Fro AS RS 16/08 Tilbakemelding på barneverntjenestens rapportering 2. kvartal av 77

3 Levanger kommune Sakspapir SJØGATA 2 - UTSKIFTING AV LEDNINGER - FORPROSJEKT Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Sandvik Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger formannskap /08 Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen NOTAT Vedr. vedtak i formannskapet I PS 88/08 og 89/08 blir det bedt om utredning til å legge fjernvarme samtidig med rør for vann og avløp. Det kan virke som dette er en god ide og at det er mye å spare rent anleggsteknisk på samkjøring av dette. Dette er ikke tilfelle fordi VA-ledninger og fjernvarme ikke kan ligge i samme grøft da fjernvarme ligger mye grunnere enn VAledninger. Dersom en tenker seg at fjernvarme legges på siden av VA-ledningene, vil det bli en svært bred grøft med store mengder gravemasse som tar stor plass. Dette er vanskelig å sent arbeid. Det går mye fortere å grave for VA-ledningene først, legge igjen grøfta og grave en ny grøft for fjernvarme på siden. Det blir mindre masse å håndtere, og det går fortere og blir billigere. Den eneste gevinsten ved å legge samtidig er kostnadene ved oppretting av topplag, det være seg veg, plen eller annet. I Sjøgata er det snakk om felles trase i ca. 100 m. Ved graving for fjernvarme må det graves opp ca. 400 m 2 av gata. Kostnadene med å grave opp og reetablere forsterkningslag, bærelag og slitelag(asfalt) er beregnet til kr Dette er et svært lite beløp i forhold til totalkostnadene med legging av fjernvarmeledninger fra Røstad til Sykehuset/Moan. Det har vært kontakt med Biovarme AS vedr. planer for utbygging av fjernvarmenett. Når dette skal skje er uvisst og vil bl.a. avhenge av hva som skjer på havneområdet. Biovarme har planer for 2 alternative ledningstraseer hvorav en går i Sjøgata. På direkte spørsmål svarer Biovarme at vi ikke bør avvente graving for VA-ledninger i Sjøgata i påvente av avklaring på ledningstrase for fjernvarme. 3 av 77

4 På Elberg ligger det aller meste av ledningstraseen utenfor veg så her er det enda mindre å spare på samkjøring da det kun er reetablering av plen og flytting av busker og trær som i motsatt fall må gjøres 2 ganger. Innherred Biovarme har ikke kapital til å bygge ut fjernvarmeledninger i området. Kommunen har heller ikke kapital til å bygge ut fjernvarmenett da det ikke er noen definert kommunal oppgave. Fylkesmannens miljøvernavdeling har gitt pålegg om at kloakkutslipp til Levangerelva skal være null innen 2009, så det er svært viktig at dette anlegget blir gjennomført så snart som mulig. Levanger Bjørn Sandvik Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet ber rådmannen utrede og legge rør for fjernvarme samtidig med rør for vann og avløp. Plan for gjennomføring og finansiering legges fram til politisk behandling før arbeidet med vann og avløp settes igang. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Det framlagte forprosjekt for Sjøgata 2 med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet med kr : 6630 Budsjett 2008 Levanger sentrum kr Avslutning av regnskap kr Formannskapet ber rådmannen utrede og legge rør for fjernvarme samtidig med rør for vann og avløp. Plan for gjennomføring og finansiering legges fram til politisk behandling før arbeidet med vann og avløp settes i gang. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det framlagte forprosjekt for Sjøgata 2 med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet med kr : 6630 Budsjett 2008 Levanger sentrum kr Avslutning av regnskap kr Vedlegg: 1 Sjøgata 2 - Utskifting av ledninger - Forprosjekt - kart Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I Levanger sentrum gjenstår to kvartal som ikke har separerte avløpsledninger. Det er Sjøgata fra Holbergs gate til Tollbugata og Holbergs gate mellom Sjøgata og Kirkegata. Vannledningene er også av eldre dato og moden for utskifting. Det er også ønskelig med en styrking av vannforsyningen til havna og Røstadområdet. 4 av 77

5 Kostnadene med utskifting av VA-ledningene i Sjøgata og Holbergs gate er beregnet til kr Materiell kr Graving av grøft Istandsetting av veg Rigg og drift Uforutsett Prosjektering/Byggeledelse Sum kr Vurdering: Ved gjennomføring av dette prosjektet vil alt avløp i Levanger sentrum være separert. Vannforsyningen til havna og Røstad vil bli styrket ved at vannledningen i Sjøgata skiftes ut til en større dimensjon. Anlegget er kostnadsregnet til kr ,- og kan finansieres på følgende måte fra investeringsbudsjettet: 6630 Budsjett 2008 Levanger sentrum kr Avslutning av regnskap kr av 77

6 Levanger kommune Sakspapir ELBERG/GAMLE KONGEVEG - UTSKIFTING AV AVLØPSLEDNINGER - FORPROSJEKT Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Sandvik Arkivref: 2008/ /M32 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger formannskap /08 Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen NOTAT Vedr. vedtak i formannskapet I PS 88/08 og 89/08 blir det bedt om utredning til å legge fjernvarme samtidig med rør for vann og avløp. Det kan virke som dette er en god ide og at det er mye å spare rent anleggsteknisk på samkjøring av dette. Dette er ikke tilfelle fordi VA-ledninger og fjernvarme ikke kan ligge i samme grøft da fjernvarme ligger mye grunnere enn VAledninger. Dersom en tenker seg at fjernvarme legges på siden av VA-ledningene, vil det bli en svært bred grøft med store mengder gravemasse som tar stor plass. Dette er vanskelig å sent arbeid. Det går mye fortere å grave for VA-ledningene først, legge igjen grøfta og grave en ny grøft for fjernvarme på siden. Det blir mindre masse å håndtere, og det går fortere og blir billigere. Den eneste gevinsten ved å legge samtidig er kostnadene ved oppretting av topplag, det være seg veg, plen eller annet. I Sjøgata er det snakk om felles trase i ca. 100 m. Ved graving for fjernvarme må det graves opp ca. 400 m 2 av gata. Kostnadene med å grave opp og reetablere forsterkningslag, bærelag og slitelag(asfalt) er beregnet til kr Dette er et svært lite beløp i forhold til totalkostnadene med legging av fjernvarmeledninger fra Røstad til Sykehuset/Moan. Det har vært kontakt med Biovarme AS vedr. planer for utbygging av fjernvarmenett. Når dette skal skje er uvisst og vil bl.a. avhenge av hva som skjer på havneområdet. Biovarme har planer for 2 alternative ledningstraseer hvorav en går i Sjøgata. På direkte spørsmål svarer Biovarme at vi ikke bør avvente graving for VA-ledninger i Sjøgata i påvente av avklaring på ledningstrase for fjernvarme. 6 av 77

7 På Elberg ligger det aller meste av ledningstraseen utenfor veg så her er det enda mindre å spare på samkjøring da det kun er reetablering av plen og flytting av busker og trær som i motsatt fall må gjøres 2 ganger. Innherred Biovarme har ikke kapital til å bygge ut fjernvarmeledninger i området. Kommunen har heller ikke kapital til å bygge ut fjernvarmenett da det ikke er noen definert kommunal oppgave. Fylkesmannens miljøvernavdeling har gitt pålegg om at kloakkutslipp til Levangerelva skal være null innen 2009, så det er svært viktig at dette anlegget blir gjennomført så snart som mulig. Levanger Bjørn Sandvik Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet ber rådmannen utrede og legge rør for fjernvarme samtidig med rør for avløp. Plan for gjennomføring og finansiering legges fram til politisk behandling før arbeidet med vann og avløp settes igang. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Det framlagte forprosjekt for Elberg/Gamle kongeveg med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet med kr : 6630 Budsjett 2008 Utskifting av ledninger kr Avslutning av regnskap kr Formannskapet ber rådmannen utrede og legge rør for fjernvarme samtidig med rør for avløp. Plan for gjennomføring og finansiering legges fram til politisk behandling før arbeidet med vann og avløp settes i gang. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det framlagte forprosjekt for Elberg/Gamle kongeveg med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet med kr : 6630 Budsjett 2008 Utskifting av ledninger kr Avslutning av regnskap kr Vedlegg: 1 Elberg/Gamle kongeveg - Utskifting av avløpsledninger - Forprosjekt - Kart Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Fylkesmannens miljøvernavdeling har bedt om at områder med overløp til ferskvann prioriteres i forbindelse med separering av avløpsnettet. Dette er i samsvar med kommunens prioritering, og med bakgrunn i dette er det gjennomført 2 etapper med utskifting av vann- og avløpsledninger som omfatter området fra krysset Elverhøyvegen/ Gamle kongeveg og opp til Jamtvegen. Plan for separering og utskifting av avløpsledningene på Elberg foreligger, og anbudsdokumenter er under utarbeidelse. 7 av 77

8 Kostnadene med utskifting av avløpsledninger langs Gamle kongeveg/elberg er beregnet til kr Materiell kr Graving av grøft Omfyllingsmasser Istandsetting av veg Rigg/drift Uforutsett Prosjektering/byggeledelse Sum kr Vurdering: Avløpsvannet går fortsatt samlet til Elberg pumpestasjon, noe som medfører store vannmengder i perioder. Dette fører igjen til store pumpekostnader og rensekostnader samt hyppig e overløp til Levangerelva. Separering og utskifting av avløpsledninger vil ha en klar miljømessig gevinst, men også en økonomisk gevinst. Levanger kommune har også planer om å separere alle avløpsledninger i kommunen, og dette prosjektet er slik en del av dette. Anlegget er kostnadsregnet til kr og kan finansieres på følgende måte fra investeringsbudsjettet: 6630 Budsjett 2008 Utskifting av ledninger kr Avslutning av regnskap kr av 77

9 Levanger kommune Sakspapir FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN - HØRING Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger formannskap /08 Arbeidsgruppas forslag til vedtak: Valgloven: 8-1 punkt 1. Levanger kommune er enig i at tidspunktet kan settes til kl 2100 som siste frist for at forhåndsstemme skal ha kommet inn til valgstyret. 8-1 punkt 4 Kommunen er enige i at velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi stemme fra 1.juli og fram til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret. 9-2 Kommunen er enige i valg på 2 dager kan gjennomføres dersom minst1/3 av kommunestyrets medlemmer går inn for det. Det forutsettes at åpningstiden på søndag er kortere enn på valgdagen. 9-3 Kommunen er enige i at minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer kan vedta å holde valglokalene åpne lenger enn valgstyret har vedtatt. (Stemmegivningen må ikke foregå senere enn kl 21 valgdagen) 9-9 Kommunen støtter at offentliggjøring av noe valgresultat ikke må skje før kl 21 på valgdagen Kommunen er enige i tidspunktet 21. (En konsekvens av endringene over) Kommunen har ingen innvendinger til at kommunene etter nærmere regler gitt av departementet, kan motta valgobservatører. Staten må dekke eventuelle økte kostnader dette medfører Kommunen er enige i at det kan vedtas gebyr dersom reglene for offentliggjøring av valgresultatet ikke overholdes. Det ble diskutert en del av det som er berørt i høringsdokumentet, uten at det er foreslått lovendringer på disse punktene. Dette gjelder bl. a. valgagitasjon utenfor valglokalet, bruk av stemmesedelkonvolutter, retting av stemmesedler, legitimasjonsplikt, 9 av 77

10 sammensetning av stemmestyrene m. m. Levanger kommune er enige i at det ikke er grunnlag for lovendringer på noen av disse områdene. Endring av Kommuneloven Kapitel 6 A / Folkeavstemminger: Kommunene har i dag adgang til å gjennomføre lokale rådgivende folkeavstemminger. Det er ingen innvendinger mot at dette tas inn i - og tydeliggjøres i kommuneloven. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1 Gruppas notat, datert Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Det nedsettes en gruppe med følgende medlemmer: Hans Heieraas, Nina Bakken Bye og Jostein Trøite. Gruppas forslag til uttalelse legges fram for formannskapet til behandling. Formannskapssekretæren kaller gruppa inn til første møte. Avstemning: Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. VEDTAK: Det nedsettes en gruppe med følgende medlemmer: Hans Heieraas, Nina Bakken Bye og Jostein Trøite. Gruppas forslag til uttalelse legges fram for formannskapet til behandling. Formannskapssekretæren kaller gruppa inn til første møte. Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Kommunal og regionaldepartementets brev, datert 27. juni Høringsnotat PDF Saksopplysninger: Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut høringsnotat med forslag til enkelte endringer i valgloven og kommuneloven. Høringsfristen er tirsdag 30. september Departementet legger i høringsnotatet fram forslag til disse lovendringene: Forslag om å innføre en ordning med tidligstemming, det vil si at velgeren fra 1. juli skal ha mulighet til å henvende seg til kommunen og be om å få avgi stemme før den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Forslag om at kommunen kan fastsette at valglokalene skal holde åpent til kl av 77

11 Forslag om at en tredel av medlemmene i kommunestyret kan bestemme at kommunen skal holde todagers valg. Forslag om innføring av lovbruddsgebyr ved brudd på valgloven 9-9. Forslag om hjemmel for valgobservasjon. Forslag om en prinsippforskrift i kommuneloven om rådgivende lokale folkeavstemninger og hjemmel for innsamling av data om slike folkeavstemninger. Departementet hadde høsten 2007 på høring forslag om at sikting eller tiltale for valgjuks etter straffeloven kapittel 10 kan føre til suspensjon fra vervet som folkevalgt. Det ble foreslått en hjemmel for slik suspensjon i kommuneloven 15 nr. 3. Departementet planlegger å fremme en lovproposisjon senere i år der dette forslaget blir fulgt opp. Høringsnotatet inneholder også en gjennomgang av evalueringa etter lokalvalget i fjor høst. Vurdering: Formannskapet bes vurdere om det skal settes ned et utvalg som får fullmakt til å avgi uttalelse på kommunens vegne innen fristens utløp (30. september). Saken legges med dette fram for formannskapet til behandling. 11 av 77

12 Levanger kommune Sakspapir TV-AKSJONEN BLÅ KORS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2008/ /X03 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Rådmannens forslag til vedtak: Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2008 innvilges et tilskudd på kr ,-. Beløpet dekkes over konto Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad fra hovedkomiteen datert 10. september 2008 Saksopplysninger: Søndag 19. oktober går årets TV-innsamling av stabelen. TV-aksjonen er i år tildelt Blå Kors. Hovedkomiteen for TV-aksjonen v/gerd Haugberg søker om tilskudd til årets TVaksjon. I 2007 ble det bevilget kr ,- til aksjonen. Vurdering: Som tidligere år vil rådmannen gå inn for å støtte TV-aksjonen. Det foreslås at beløpet i år settes til kr ,-, og at beløpet dekkes over den konto formannskapet har til disposisjon for diverse tilskudd ( ). 12 av 77

13 Levanger kommune Sakspapir SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE Saksbehandler: E-post: Tlf.: Marit Wangberg Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Rådmannens forslag til vedtak: Følgende søknader innvilges: Søknad nr. 2 Lionsklubbene i Verdal, Levanger og Inderøy kr Søknad nr. 5 Levanger Røde Kors Hjelpekorps kr Søknad nr. 6 IL Sverre fotball kr Søknad nr. 7 Levanger Idrettsråd kr Søknad nr. 8 Varazdat Grigoryan kr Søknad nr. 9 Levanger musikkforening kr Søknad nr. 10 Falstad Kunst kr Søknad nr. 11 Asbjørn D.K. Eklo kr Søknad nr. 13 Levanger judoklubb kr Søknad nr. 14 Ungdomssymfonikerne i N-Tr.lag kr Søknad nr. 15 Levanger helsesportslag kr Søknad nr. 19 Nord-Trøndelag bygdeungdomslag kr Søknad nr. 22 Levanger cup kr Søknad nr. 23 Levanger bymuseum kr Søknad nr. 24 Innherred motorsportklubb kr Søknad nr. 25 Ytterøy historienemnd kr Søknad nr. 26 Arbeidsgruppen for utstillingen Jernbanens historie i Nord-Trøndelag kr Beløpet på kr belastes formannskapets midler. De øvrige søknadene avslås av budsjettmessige grunner og at de faller utenfor retningslinjene. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Alle søknader Retningslinjer for tildeling av tilskudd, vedtatt av 77

14 Saksopplysninger: Alle søknadene er gode formål og kunne vært støttet, men det er ikke budsjettmidler til alle. En del av søknadene faller utenfor retningslinjene som formannskapet vedtok i sak 32/08. Til fordeling på formannskapet sin budsjettpost er avsatt kr. 1.1 mill., i tillegg vedtok kommunestyret sak 68/08 å øke denne budsjettposten med til utredning av høyhastighetstog. Det er allerede utbetalt/bevilget kr av dette. Søknadene er prioritert ut fra formannskapets vedtak om retningslinjer: Flg. søknader er mottatt pr. d.d. Nr. Avsender Innhold Kr 1 Ole Kr. Salater Søknad om konsertstøtte Lionsklubbene i Lev., Søknad om støtte til Lions vinterleker Verd og Inderøy 3 Ungt Entreprenørskap Fylkesmesse ungdomsbedr. Lev. støtte til servering 4 Lev. vid. skole Søknad om støtte til deltakelse i Det europeiske ungdomsparlament Ikke oppg. 5 Lev Røde Kors Hjelpekorps Søknad om støtte til utstyr og kursing Ikke oppg. 6 IL Sverre fotball Søknad om støtte til vedlikeh av nærmiljøanl/fotballbaner/løkker 7 Levanger idrettsråd Søknad om støtte til videreføring av 10 på Topp i Levanger 8 Varazdat Grigoryan Søknad om støtte til utgivelse av bok Levanger musikkfor. Søknad om støtte til innkjøp av utstyr Falstad Kunst Søknad om støtte til Kunstprosjekt som omhandler Konkurranser, kunstprosj., og seminarer knyttet Over 2 år til Falstad historie og institusjon. 11 Asbjørn D.K. Eklo Søknad om støtte til lokalhistorisk bok bind III Ikke 12 Stiftelsen Thora Operaen Thora på Den Norske Opera i nov, regional medvirkning søknad om støtte til sangere 1 pers fra Levanger deltar 14 av 77 oppg Levanger judoklubb Søknad om støtte til TM (Norgescup) Ungdomssymfonikerne I Nord-Trøndelag Søknad om støtte, 6 deltaker fra Levanger Pr.medl 15 Levanger Helsesporl. Søknad om støtte til innkjøp av vant til innebandy Ikke oppg. 16 Norges Blindeforbund Søknad om tilskudd til lydavis, 6 abonnenter i Lev. 17 Reehaug samfunnshus Søknad om støtte til renovering av samfunnshuset Ikke oppg. 18 Fadderuka Hint Søknad om støtte til gratis filmvisning og servering til nye studenter. 19 Nord-Trøndelag Søknad om støtte til Midt Norsk Sommerstevne bygdeungdomslag på Åsen 20 Hilde Andersen Søknad om støtte til musikkfest campus Røstad for nye studenter Ikke oppg. 21 Hageselskapet NT-lag Søknad om driftsstøtte Ikke

15 Nr. Avsender Innhold Kr oppg. 22 Levanger Cup Søknad om økonomisk støtte, tilsvarende baneleie 23 Bymuseet i Levanger Søknad om støtte til skifte av spontak på Reinslyst og støtte til prosjektet by og martnasutstilling på Dampskipsbrygga Innh. Motorsportkl Søknad om tilskudd til etablering av motorcrossbane i Torsbustaden Ikke oppg. 25 Ytterøy historienemnd Søknad om støtte til bok Ytterøy i dag Ikke oppg. 26 Arbeidsgr for utst. Jernbanens hist. i NT.lag Støtte til utstilling på Rinnleiret Museum Vurdering: De søknadene som rådmannen har valgt å prioritere i denne omgang er: Søknad nr. 2 Lionsklubbene i Levanger, Verdal og Inderøy arrangerte for 21. gang vinterleker for funksjonshemmede på Vulusjøen. kr Søknad nr. 5 Levanger Røde Kors Hjelpekorps søker om støtte til innkjøp av utstyr som vil øke deres beredskap. kr Søknad nr. 6 IL Sverre fotballavd., vedlikehold av nærmiljøanlegg/fotballbaner som brukes både av idrettslag og skoler tilsammen 9 baner og disse brukes av 600 spillere og gjestende lag. kr Søknad nr. 7 Levanger idrettsråd videreføring av tiltaket 10 på topp i Levanger. kr Søknad nr. 8 Varazdat Grigoryan utgi bok med forfattere fra 40 forskjellige land som skriver om sitt møte med Norge, nordmenn, norsk historie og tradisjoner. kr Søknad nr. 9 Levanger musikkforening støtte til innkjøp av Ess Bass. kr Søknad nr. 10 Falstad Kunst støtte til kunstprosjekt som omhandler konkurranser og seminarer knyttet til Falstads historie og institusjon kr Søknad nr. 11 Asbjørn D.K. Eklo -En lokalhistorisk bok bind III om Levanger. Søkeren har mottatt fra kulturenheten. kr Søknad nr. 13 Levanger judoklubb åpent trøndersk mesterskap ble arrangert i vår. kr Søknad nr. 14 Ungdomssymfonikerne i N-Tr.lag, orkestret er en viktig Inspirasjonskilde for unge musikere i fylket. 6 deltakere fra Levanger. kr Søknad nr. 15 Levanger helsesportslag, søker om støtte til innkjøp av innebandy vant. kr av 77

16 Søknad nr. 19 Nord-Trøndelag bygdeungdomslag støtte til sommerstevne kr Søknad nr. 22 Levanger cup, fotballcup Moan 320 deltakende lag for barn og ungdom kr Søknad nr. 23 Levanger bymuseum påtar seg et stort samfunnsansvar gjennom å eie og drifte verneverdige anlegg i Levanger sentrum. Som eiere av Brusve Gård, Dampskipsbrygga samt arbeiderboligen i Sjøgt. 40 er det et stort løpende vedlikeholdsarbeid som ivaretas med stor frivillig innsats. Søknaden innebærer bla nødvendig skifting av tak på arbeiderboligen Reinslyst på Brusve samt skifting av stolpene under Dampskipsbrygga. kr Søknad nr. 24 Innherred motorsportklubb søknad om støtte til reguleringsplan i forbindelse med etablering av motorcrossbane i Torsbustaden kr Søknad nr. 25 Ytterøy historienemnd søknad om midler til bokutgivelse Ytterøy i dag. Søkeren har mottatt fra kulturenheten kr Søknad nr. 26 Arbeidsgruppen for utstillingen Jernbanens historie i Nord-Trøndelag. Utstilling på Rinnleiret museum, innvilges under forutsetning at utstillingen blir en realitet. kr De andre søknadene er avslått med grunnlag i retningslinjene. Til sammen utgjør disse forslagene til tilskudd kr av 77

17 Levanger kommune Sakspapir KRAV OM OPPRETTELSE AV BILLIGHETSERSTATNING TIL BARNEHJEMSBARN, SKOLEHJEMSBARN OG FOSTERHJEMSBARN Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg Arkivref: 2008/498 - /273 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Rådmannens forslag til vedtak: Levanger kommune oppretter ikke en kommunal vederlagsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Stortinget vedtok den 10. juni 2005 en særordning for tidligere barnehjemsbarn, spesialskoleelever og fosterhjemsbarn. Det ble også vedtatt at maksimalt beløp for billighetserstatningen fra Staten skulle være inntil kr Nå krever flere foreninger at alle landets kommuner skal innføre tilsvarende ordninger. Kommunen opplever derfor nå å få flere henvendelser fra interesseorganisasjoner vedrørende opprettelse av en kommunal vederlagsordning for tidligere barnehjemsbarn. Flere kommuner har gått inn på en slik ordning med ulik organisering. I hovedsak gjelder dette: Bergen Stavanger Trondheim Oslo Bærum De fleste kommunene i Rogaland Kristiansand 27 kommuner i Agder Hamar Tromsø 17 av 77

18 Den kommunale oppreisningsordningen er en erstatningsordning til personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar Beløpene som utbetales av ovennevnte kommuner varierer Med oppreisningsordningen ønsker kommunene å ta et moralsk ansvar for urett som er begått tidligere. Kommunene gir en uforbeholden unnskyldning for overgrep og omsorgssvikt som barn og unge ble utsatt for mens de var under barnevernets omsorg. Rettslige rammer Barnevernloven ble vedtatt Den trådte i kraft og var gjeldende frem til Kommunenes ansvar for barnevernsinstitusjonene gjaldt for perioden Etter dette overtok fylkeskommunen ansvaret for barneverninstitusjonene. Barnevernloven erstattet vergerådsloven av 1896, fattig-/forsorgsloven av 1900, lov om tilsyn med pleiebarn av 1905 og barneforsorgsloven av Av nytt i loven av 1953 kan bl.a. nevnes at prinsippet om barnets beste ble satt i sentrum. Videre ble ansvaret for det kommunale barnevern samlet i èn instans, barnevernsnemnda. Barnevernsapparatet besto etter dette av det kommunale barnevern under ledelse av barnevernsnemnda, fylkesmennene og Sosialdepartementet. I henhold til barnevernloven 1 skulle barnevernsnemnda følge nøye med i de forhold barn og ungdom lever under og virke for tiltak til bedring av barnevernet i kommunen. Barnevernsnemnda skulle undersøke og iverksette hjelpetiltak i hjemmet. Dersom hjelpetiltak/forebyggende tiltak ikke var tilstrekkelige, kunne nemnda sette barnet bort til oppfostring utenfor hjemmet, for eksempel i barnehjem. Barnevernsnemnda kunne også plassere barn i spesialskoler og observasjonsskoler, men disse falt for øvrig utenfor barnevernlovens område. Barnevernsnemnda hadde ansvar for å finne en passende plassering for barn som den hadde overtatt omsorgen for, jfr 22. Her ble særlig understreket barnevernsnemndas ansvar for at barnet fikk forsvarlig pleie, oppfostring og opplæring. I barnehjemsforskriften ble det stilt nærmere krav til barnehjemmene. Der het det bl.a. at barnehjemmet skulle være en erstatning for barnets naturlige hjem, og skulle søke å gi barnet like gode oppvekstvilkår og utviklingsmuligheter som et godt privat hjem. Hvert enkelt barn hadde ifølge forskriften krav på den forståelse, hjelp og veiledning som det hadde behov for etter sin alder og sine fysiske og psykiske forutsetninger. Særlig vekt skulle legges på at barna trivdes og følte seg trygge. I og med barnevernloven av 1953 ble kroppslig refselse uttrykkelig forbudt, jfr 42. I barnehjemsforskriften het det at heller ikke andre former for straff burde benyttes, så som isolering, tilbakeholding av lommepenger, eller forbud mot å delta i fornøyelser og lignende. I denne sammenheng kan dessuten nevnes straffelovgivningen bestemmelser som rammer for eksempel vold, jfr 228 og 229, ulovlig frihetsberøvelse i form av for eksempel innesperring, jfr 223, tvang, jfr 222, trusler om vold og andre straffbare forhold som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, jfr 227, ulike former som seksuelle overgrep, grov eller gjentatt omsorgssvikt og mishandling, jfr 219, skremmende eller 18 av 77

19 plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd, jfr 390a, ærekrenkelser, jfr 246 og 247, samt krenkelse av privatlivets fred, jfr 390. Barnevernsnemnda hadde ansvar for å føre tilsyn med det enkelte barn som var under omsorg, jfr bestemmelse i barnevernloven 32 som i utgangspunktet omhandler fosterbarn, men som i henhold til Sosialdepartementets rundskriv nr også skulle gjelde i forhold til barn som var plassert i barnehjem. Barnevernsnemnda skulle videre føre tilsyn med alle barneverninstitusjoner i kommunen. For kommunale institusjoner var det likevel den kommunen som eide eller drev institusjonen om hadde ansvaret for tilsynet, selv om institusjonen var plassert i en annen kommune. I 42 sies følgende om tilsynet: Barnevernsnemnda skal se nøye etter at virksomheten ved institusjonen blir drevet i samsvar med gjeldende lov og forskrifter og slik at barna kan trives og føle seg trygge. Kroppslig refsing må ikke nyttes. Forarbeidene utdyper dette nærmere: Barnevernsnemnda vil ha som oppgave å overvåke og føre tilsyn med alle sider av institusjonens virke, som behandlingen av barna, lokaler, utstyr, arbeidsordning, personale og i det hele tatt at virksomheten blir drevet forsvarlig og i samsvar med gjeldende forskrifter. Til å utføre tilsynet skulle barnevernsnemnda i henhold til barnehjemsforskriften av 1954 oppnevne tilsynspersoner som skulle være bindeleddet mellom nemnda og institusjonen og holde nemnda underrettet om forholdene til enhver tid. Hvert barnehjem skulle besøkes minst 6 ganger i året. Tilsynspersonene skulle se til at det enkelte barnehjemmet ble drevet forsvarlig og i samsvar med lov og forskrifter, og skulle særlig påse at hvert barn fikk den omsorg det hadde behov for. Barnevernsnemnda var i henhold til 36 og 43 pålagt en handleplikt i tilfeller hvor den ble kjent med alvorlige misforhold ved en institusjon. Fylkesmannen hadde et overordnet ansvar for å føre tilsyn med barnevernsvirksomheten i fylket, herunder barneverninstitusjonene, jfr barnevernloven 15 og barnehjemsforskriften pkt. XII nr 3. Fylkesmannen skulle føre overtilsyn med at alle barneverninstitusjonene i fylket var innrettet og ble drevet i samsvar med lov og forskrifter, og at hver enkelt institusjon og styrer var godkjent på lovbestemt måte. Fylkesmannen skulle i denne forbindelse sørge for besøk hos institusjonene så ofte som ble ansett påkrevd. Sosialdepartementet var øverste tilsynsmyndighet, jfr barnevernloven 13 og barnehjemsforskriften pkt. XII nr 4. Nærmere om kommunens ansvar Foreliggende forslag til erstatningsordning er moralsk begrunnet. Ofre for overgrep og omsorgssvikt på barneverninstitusjoner i angjeldende periode vil kunne oppleve å ikke nå frem via rettslige skritt når det gjelder erstatning. Det kan for eksempel foreligge foreldelse i forhold til overgrep som ble begått, eller bevisbyrden kan være strengere i rettslig sammenheng. Stortingets billighetserstatningsordning På bakgrunn av kartleggingsutvalgets (Befring) rapport av , trykt i NOU 2004:23 Barnehjem og spesialskoler under lupen. Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barneverninstitusjoner , se også St.meld. nr. 24 ( ) Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med 19 av 77

20 åtferdsvansker, tilrådet Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomitè en utvidet og tilpasset rettferdvederlagsordning for tidligere barnehjem- og spesialskolelever for et beløp på inntil kr. Stortinget fattet i tråd med dette følgende vedtak : Stortinget tilkjenner erstatning etter ei utvida og tilpassa rettferdsvederlagsordning for ei tidlegare barneheims- og spesialskuleelevane for eit beløp på inntil kroner. Det har vært reist spørsmål om avkorting mellom Stortingets billighetserstatning og eventuelle kommunale erstatningsordninger for tidligere barnehjemsbarn. Oslo kommune har vedtatt at kommunal oppreisning ikke avkortes i forhold til statlig billighetserstatningsordning. Oppreisningsordningen fra Oslo kommune, og hva den går ut på: Oslo kommune har erkjent at det gjennom flere tiår har skjedd alvorlige overgrep og omsorgssvikt, både ved barnevernsinstitusjoner og skolehjem. Det har vært alvorlig svikt i oppfølging og tilsyn, knyttet til de plasseringene som kommunen var ansvarlig for. Med denne vederlagsordningen ønsker Oslo kommune å ta et moralsk ansvar for urett som er begått tidligere. Oslo kommune gir uforbeholden unnskyldning for overgrep og omsorgssvikt som barn og unge ble utsatt for mens de var under barnevernets omsorg i denne perioden Hva går vederlagsordningen ut på Vederlagsordningen tar ikke sikte på å utmåle erstatning for økonomisk tap. Vederlaget er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for den smerte og de lidelser som den enkelte har opplevd å ha blitt påført. De som gjennom egenerklæring og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har opplevd gjentatte overgrep, seksuelle overgrep eller grov vold kan ytes vederlag på kroner. De som har opplevd andre overgrep kan ytes vederlag på kroner. De som gjennom egenerklæring eller annen dokumentasjon klargjør at de har vært utsatt for omsorgssvikt kan ytes vederlag på kroner. De som ikke gjennom dokumentasjon eller egenerklæring er i stand til å beskrive klart hva omsorgsvikten eller overgrepet har bestått i, kan likevel ytes vederlag på henholdsvis og kroner, slik at noen ikke kommer urimelig dårlig ut. Hvor lenge gjelder ordningen Vederlagsordningen i Oslo kommune skal gjelde i to år, fram til Søknad må være sendt til Vederlagsutvalgets sekretariat innen denne datoen. Vederlagsutvalget Det er oppnevnt et utvalg på tre uavhengige personer, som ikke er ansatt i Oslo kommune, vederlagsutvalget. Utvalget avgjør søknadene om vederlag. Hvem kan søke Personer som har vært plassert i institusjon eller fosterhjem av Oslo kommunes barnevern før 1993, og som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep. 20 av 77

21 Hvordan kan søknad fremmes Søknaden skal fremmes til Vederlagsutvalgets sekretariat. Sekretariatet gir veiledning om framgangsmåten, og bistår i å fylle ut søknadsskjema og utarbeide egenerklæringen dersom søkeren ønsker det. Hva må søknaden inneholde Søknaden må fremmes skriftlig. Den må som et minimum inneholde navn, adresse og fødselsnummer. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som kan brukes. Søknadsskjemaet kan også fås ved henvendelse til Vederlagsutvalgets sekretariat. Videre må det legges ved en egenerklæring som beskriver de forholdene som danner grunnlaget for søknaden om vederlag. Dersom søkeren har dokumenter som bekrefter Oslo kommunes barnevern eller vergeråd sin rolle i plasseringen, bør disse også vedlegges. Det samme gjelder andre dokumenter som har betydning for søknaden. Vederlagsutvalget, eller sekretariatet som forbereder sakene, kan be søkerne om supplerende opplysninger, eller innhente dette selv, dersom det er nødvendig for å sikre at saken er opplyst i samsvar med vedtektene. Forholdet til Granskingsutvalget hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus Mange søkere har gjennomført samtaler med Granskingsutvalget hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Bøsterud-utvalget), som leverte sin rapport Intervjuet med Granskingsutvalget, og andre opplysninger som er innlevert til dette utvalget, kan brukes som dokumentasjon for søknaden, dersom søkeren ønsker dette. Dette kan søkeren be om i søknaden, og sekretariatet kan innhente opplysningene hos fylkesmannen, dersom søkeren selv ikke har dem. Det er ikke et vilkår for å søke vederlag at søkeren har vært til intervju med Granskingsutvalget. Hva skjer når søknaden er kommet inn til Vederlagsutvalgets sekretariat Søknaden registreres umiddelbart, og saken fordeles til en av sekretariatets fire utredere. Søkeren vil få et foreløpig svar i løpet av kort tid. Dette er en bekreftelse på at søknaden er mottatt, det framgår hvem som er saksbehandler og det gis en kort orientering om saksbehandlingen. Saksbehandler starter behandlingen av søknaden i løpet av kort tid. Ved behov tilskrives Oslo byarkiv eller andre aktuelle instanser, f.eks. hvis det trengs flere opplysninger for å få klarlagt plasseringen som ble gjort av Oslo kommunes barnevern. Sekretariatet vil også ta kontakt med søker dersom noe er uklart. I enkelte saker vil denne saksbehandlingen ta noe tid. Innstilling til vederlagsutvalget Når saken er tilstrekkelig klarlagt, vil sekretariatet skrive en innstilling med et begrunnet forslag til vedtak til vederlagsutvalget, som skal avgjøre søknaden. Bystyrets mål er at saksbehandlingstiden normalt ikke skal overstige seks måneder. Før saken behandles i vederlagsutvalget, får søker adgang til å uttale seg til sekretariatets framstilling av saken. Dette skjer ved at søker får innstillingen tilsendt. Eventuelle kommentarer må sendes sekretariatet, som legger disse fram for utvalget før de fatter sitt vedtak. Vederlagsutvalgets vedtak Vederlagsutvalget treffer sine vedtak i lukket møte. Etter møtet skrives det protokoll for hver sak. Protokollen og underretning om vedtak samt klageadgang sendes til den enkelte søker. Klageadgang Søker som mener at vederlagsutvalgets vedtak ikke er riktig, kan klage. Klagefristen er normalt tre uker. Klageinstansen er Oslo kommunes klagenemnd, og klagesaken forberedes av Helse- og velferdsetaten. Klagen skal sendes til Vederlagsutvalgets sekretariat som først vil se på saken på nytt, og legge den fram for vederlagsutvalget. Utvalget kan da enten selv omgjøre sitt eget vedtak, eller sende klagen videre til behandling i klageinstansen. 21 av 77

22 Trondheim kommunes oppreisningsordning Levanger kommune Formannskapet Sakliste Oppreisningsordning Trondheim bystyre har vedtatt en egen ordning for økonomisk oppreisning til tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barnehjem, skolehjem eller fosterhjem frem til 1980, og for elever ved Osloveien skole frem til Med denne ordningen ønsker kommunen å ta et moralsk ansvar for urett som er begått. Trondheim kommune gir samtidig en uforbeholden unnskyldning til de som ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt mens de var under offentlig omsorg i denne perioden. Hva går ordningen ut på? Ordningen er ikke en erstatning for økonomisk tap, men er ment som en symbolsk kompensasjon til de som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt mens de var under offentlig omsorg. Størrelsen på den økonomiske oppreisningen til den enkelte vurderes etter søknad, og vil variere fra kr til kr Hvem kan søke? Personer fra Trondheim kommune som har vært plassert i barnehjem, skolehjem eller fosterhjem frem til 1980, og elever ved Osloveien skole frem til 1986, kan søke økonomisk oppreisning dersom de har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep. Hvem behandler søknadene? Et uavhengig oppreisningsutvalg med tilhørende sekretariat skal behandle søknadene om økonomisk oppreisning. Sekretariatet skal også gi informasjon og veiledning til søkerne. Klageadgang Oppreisningsutvalgets vedtak kan påklages til Trondheim kommunes klientutvalg. Hva må søknaden inneholde? Søknadsskjema ligger på Trondheim kommunens nettsider eller kan fås tilsendt ved henvendelse til Trondheim kommune eller sekretariatet. Søknaden må fremmes skriftlig og beskrive de forholdene som ligger til grunn for kravet om oppreisning. Eventuell dokumentasjon må vedlegges. Hvor lenge gjelder ordningen? Søknad om oppreisning må leveres innen to år fra den dato ordningen blir kunngjort på Trondheim kommunes nettsider og i dagspressen. Forholdet til granskingsutvalget Dersom en søker ønsker det kan forklaringen som er gitt for granskingsutvalget brukes som dokumentasjon i søknaden. Du trenger imidlertid ikke å ha gitt forklaring for dette utvalget for å søke om økonomisk oppreisning. Flere opplysninger På nettstedet finnes vedtektene for oppreisningsordningen og andre relevante dokumenter og opplysninger. Foreløpig gjelder ordningen i Trondheim og Trøndelag for følgende kommuner: 22 av 77

23 Sør Trøndelag: Levanger kommune Formannskapet Sakliste Rissa Røros Skaun Trondheim Nord Trøndelag: Frosta Vurdering: Kommunen er ikke juridisk forpliktet til å opprette en slik kommunal vederlagsordning. En eventuell kommunal vederlagsordning vil være moralsk begrunnet kommunen tar da et moralsk ansvar for urett som er begått tidligere og gir en uforbeholden unnskyldning til de som ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt mens de var under offentlig omsorg i denne perioden. Uanhengig av om kommunen oppretter en slik ordning eller ikke så kan tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn gå til søksmål mot kommunen hvis de har blitt utsatt for overgrep eller omsorgssvikt. KS har ikke tatt noe standpunkt til om kommunene bør opprette en slik ordning, det blir politisk spørsmål. Levanger kommunen har ikke oversikt over hvor mange personer som vil falle inn under en slik ordning. Rådmannen kan ikke ut i fra kommunens økonomi tilrå at kommunen går inn på en slik kommunal vederlagsordning. Kommunen har nok vanskeligheter med å oppfylle de lovpålagte oppgavene innenfor dagens økonomi. Kommunen ønsker derfor ikke å prioritere denne ordningen som har en ukjent utgiftside og som den ikke er forpliktet til på nåværende tidspunkt. 23 av 77

24 Levanger kommune Sakspapir NÆRINGSBYGGET PÅ RØSTAD - MAKESKIFTE MED INNHERRED PRODUKTER AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Grete Ludvigsen Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Næringsselskap AS /08 Levanger formannskap /08 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Innherred Produkter AS tilbys makeskifte med næringsbygget på Røstad. Verdien av eiendommene likestilles. Vedlegg: 1 Verditakst Næringsbygget på Røstad Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksprotokoll i Levanger Næringsselskap AS Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig VEDTAK: Innherred Produkter AS tilbys makeskifte med næringsbygget på Røstad. Verdien av eiendommene likestilles. Forslag til vedtak: Innherred Produkter AS tilbys makeskifte med næringsbygget på Røstad. Verdien av eiendommene likestilles. Vedlegg: 1 Næringsbygget på Røstad - verditakst aug 07 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen 24 av 77

25 Saksopplysninger: Innherred Produkter AS startet i februar 08 et forprosjekt kalt Modernisering og evt. flytting av attføringsbedriften. Levanger kommune har en eierandel på 26% i selskapet. Prosjektet hadde en total ramme på ,-. Levanger kommune har gitt tilsagn til å finansiere prosjektet med inntil kr ,-. Som kommunens representant ble Grete Ludvigsen invitert med i styringsgruppen for prosjektet, og har dermed fulgt forprosjektet tett. Selve driften av IPAS har vært nøye gjennomgått for å vurdere framtidig satsning og utfordringer mht * bedriftens nye muligheter innenfor den nye arbeids- og velferdsordningen * bedriftens lokalisering/beliggenhet * bedriftens tyngre industrivirksomheter Styringsgruppen hadde avsluttende møte 13. august og resultatet av forprosjekt vil bli forelagt styret i IPAS. Alternativ Røstad kom inn helt i slutten på forprosjektet og en utdypende verdivurdering av dette alternativet er ikke gjort enda. Fremtidig lokalisering av IPAS var naturligvis tungtveiende i forprosjektet og har vesentlig betydning for type drift og økonomi. Følgende alternativ er vurdert: * Fortsatt virksomhet på havna * Frol leie eller makeskifte/kjøp * Leie næringsbygget på Røstad * Makeskifte næringsbygget på Røstad I tillegg er det sett på de enkelte virksomhetsområdene og hva som bør være samlet. Det er i forprosjektet konkludert med følgende:- Forretningsområde: IP Mekanisk IP Elektro IP Service IP Vaskeri IP Kompetanse Hovedkontor Lokasjon: Ørin /samarbeid med treningsverksted på Aker Levanger Kan ha flere lokasjoner Vurdere nærmere samarbeid med andre aktøret Levanger, Ørin og ute i bedriftene Levanger Et makeskifte med Levanger kommune med næringsbygget på Røstad synes å innebære minst risiko for IPAS og ivaretar deres verdier best. Dette forutsatt godkjenning i IPAS styre. Formannskapet vil avholde sitt møte den på IPAS og få en grundig innføring i virksomheten. En vesentlig del av vurderingen om lokalisering er naturligvis økonomi. IPAS mener at å eie på Røstad vil sikre verdiene som i dag er på havna. IPAS er kjent med at forpliktelsen til eksisterende leietakere vil følge med ev. overtagelse av bygget. Eiendommene ligger på festet grunn eiet av Levanger kommune og forvaltes av Levanger Næringsselskap AS: 25 av 77

26 Sjøgt m2 Festefritak så lenge dagens virksomhet videreføres ( komm.styrevedtak mars -98) Sjøgt m2 Festeavgift Det må tillegges at det har vært ulik oppfatning av festeforholdene. IPAS mener at det ikke har fremkommet tydelig nok hva Levanger kommune mener. IPAS oppsummerer selv momenter for festeforholdene slik: Sterke momenter: Vedtak fra kommunestyret 19. mars 1998 gir IPAS fritak for festeavgift for Sjøgt. 37 så lenge dagens virksomhet videreføres. Skjøte for Sjøgt. 35 datert 17. desember 2004, også signert av ordfører. Brev fra Levanger Næringsselskap av 21. november 2007, anbefaler at festeforholdet (for Sjøgt. 35) opprettholdes inntil videre. Brev av 31. januar 2005 fra ordfører til Fokus bank tilsier at festekontrakt (for Sjøgt. 35) vil bli forlenget med minimum år etter Brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune av 13. september 2007 oppsummerer møte med Levanger kommune: Levanger kommune vil bidra til løsning hvor IPAS ikke blir påført store økonomiske eller praktiske problemer. Usikkerhetsmomenter: Siste forlengelse av festekontrakt for Sjøgt. 37 gikk til juli Festekontrakt for Sjøgt. 37 kan hevdes å utløpe i juli 2010, ref. 5-års regulering av feste, så lenge kontrakten ikke er oppsagt. I brev fra Levanger Næringsselskap av 10. juni 2005 avslås IPASs søknad om fritak for festeavgift for Sjøgt. 37, og det hevdes at IPAS virksomhet har endret seg betraktelig siden Søknad om fritak for festeavgift for Sjøgt. 35 besvares med at: kontrakten løper midlertidig som beskrevet i brev fra Levanger Næringsselskap av 10. juni Sjøgt 35 er balanseført i regnskapet til IPAS med ca 13,5 mill. Festekontrakten kan teoretisk utløpe om 2 år. Brev fra IPAS av 11. oktober 2006 vedrørende begge festeforhold er ikke besvart av Levanger kommune annet enn gjennom vedtak i Levanger Næringsselskap av 21. november Brev fra ordfører av 31. januar 2005 kan synes ikke å være politisk behandlet. Brev fra IPAS av 03. desember 2007 bes om bekreftelse av festeforhold for Sjøgt. 35 og 37. Brevet er ikke besvart av Levanger kommune. Brevet viser at bedriften er inneforstått med at 26 av 77

27 Sterke momenter: Levanger kommune Formannskapet Sakliste Usikkerhetsmomenter: Levanger kommune ikke nødvendigvis føler seg bundet av tidligere vedtak og avtaler. Oppsummert: Det er knyttet stor usikkerhet til festeforholdene for eiendommene og en mulig avklaring kan måtte gå gjennom rettsystemet, noe som kan ta år og ressurser. Det anbefales derfor en eller annen form for makeskifte med Levanger kommune. Det er lansert tanker om makeskifte med bygg på Frol eller Røstad for Levanger kommune ved Næringssjefen. Enkle økonomiske vurderinger kan tyde på verdimessige samsvar som kan muliggjøre et slikt skifte. Videre vil ulike floker kunne løses opp og begge parter kan vinne, IPAS får bedre tilpassede lokaler og langsiktighet mens kommunen kan komme seg ut av en potensielt vanskelig situasjon i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan. En oppfølging fra IPAS side av Næringssjefen i Levanger kommune for å sikre at saken følges opp i administrasjonen er nødvendig. Balanseverdier hos IPAS: Verdien på eiendommene er bokført til 14 mill. Det er brukt 4 mill til oppgradering underveis. Balanseverdien står nå til 13,5 mill kr. Det foreligger ingen relevant takst på eiendommen. Flyttekostnader estimeres til kr 1 mill. De aktuelle eiendommene: 27 av 77

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Krav om opprettelse av billighetserstatning til barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg bjorn.petter.salberg@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33

Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33 Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33 Emne FW: fileviewaction Fra Til Marita Jakola Skansen oyvind.hauken@batsfjord.kommune.no Sendt 5. november 2009 12:29 Vedlegg fileviewaction.doc Her

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jann Karlsen MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jann Karlsen MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Innherred Produkter Dato: 17.09.2008 Tid: 12:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.03.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12.

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12. Dato: Arkivref: 16.03.2011 2010/4641-8010/2011 / F40 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.08.2008 Tid: 11:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Sørum kommune etablerer en oppreisningsordning for barn

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Kvæfjord kommune. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012

Kvæfjord kommune. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2012/342 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1034/10572/07 H32 Margrete Magerøy Bjørn Elgsaas 17.09.2007 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Saksframlegg. vedtak

Kristiansund kommune Frei kommune. Saksframlegg. vedtak Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1034/6430/07 H32 Bjørn Elgsaas 11,06.2007 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget i Kristiansund 05.06.2007

Detaljer

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommune deltar i Stavanger kommunes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/1191 Christin Kristensen, tlf:

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/1191 Christin Kristensen, tlf: Saltdal kommune Sentraladministrasj on Kommunal- og regionaldepartement v/kommunalavdelingen P.b. 8129 - Dep. 0032 Oslo Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/1191 Christin Kristensen,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 30.05.2007 Tid: 13:00 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.01.2009 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5 Arkiv: H32 Arkivsaksnr: 2008/1614-5 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: 20.01.2009 Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/12 03.02.2009 Kommunal oppreisningsordning - presisering

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan.

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 13:05 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 26.08.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 04.11.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2007 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.08.2005 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 058/05-065/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark fylke

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark fylke Saknr. 14/2858-6 Saksbehandler: Siri H. V. Lonkemoen Lisa Moan Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark fylke Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 06.09.2006 Tid: 13:00 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møtet vil starte etter møte i lokal styringsgruppe for kommunereformen. Verdal, 12. februar 2016. Bjørn Iversen Ordfører(S)

Møtet vil starte etter møte i lokal styringsgruppe for kommunereformen. Verdal, 12. februar 2016. Bjørn Iversen Ordfører(S) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.02.2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2008/716/3/014 Jarle Bjørn Hanken,

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2008/716/3/014 Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand kommune Kommunal- og Regionaldepartementet Pb 8112 Dep 0032 Oslo Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2008/716/3/014 Jarle Bjørn Hanken, 37199 510 16.09.2008 Høringsuttale

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom "Arken", Sykehuset Levanger Dato: 27.02.2008 Tid: 13:00-16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/630-52 Arkiv: 002 SAKSFRAMLEGG Dato: 28.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.02.2012 Tid: 13:00-15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 18.08.2004 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 18.08.2004 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 18.08.2004 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/8048-29 Dato: 10.10.09 KRAV OM ØKONOMISK KOMPENSASJON FRA TIDLIGERE BARNEVERNSKLIENTER INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar EIDSVOLL KOMMUNE Unntatt offentlighet etter utfylling iht. offl. 13, jf. fvl. 13,1.1. SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING Vederlagsordningen gjelder for personer som har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING Sørum kommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem, skolehjem, spesial-

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 15:00 STED: Kantina, Rådhuset

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 15:00 STED: Kantina, Rådhuset MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.01.2004 Kl. 15:00 STED: Kantina, Rådhuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTE NR.: 06/13 TID: 03.10.2006 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune har vedtatt en Vederlagsordning (billighetserstatning) for barn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem,

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 TILLEGG TIL SLUTTRAPPORT FRA 2005 BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 UTVIDET SØKNADSFRIST 01.09.2006 Forord Sekretariatet

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 20.08.2003 Møtetid: Kl. 14:15 15:15 Fra saksnr. - 077/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 02.12.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Saksframlegg HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Forslag til vedtak: Formannskapet som kommunens høringsorgan har følgende synspunkter på forslag til endringer i valgloven,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR OPPLEVD OVERGREP ELLER OPPLEVD UVERDIGE FORHOLD UNDER OFFENTLIG OMSORG

OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR OPPLEVD OVERGREP ELLER OPPLEVD UVERDIGE FORHOLD UNDER OFFENTLIG OMSORG RINGSAKER KOMMUNE OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR OPPLEVD OVERGREP ELLER OPPLEVD UVERDIGE FORHOLD UNDER OFFENTLIG OMSORG Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.:

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09 Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: ENDRINGER I POLITIVEDTEKT FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/3370 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode:

Detaljer

Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN

Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN Arkivsak: 08/2837 Sakstittel: K-kode: 010 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN Innstilling: Sørum kommune avgir følgende uttalelse i høringssak

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Reinsholm barnehage Dato: 03.12.2008 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPREISNING TIL TIDLIGERE BARNEHJEMS- SKOLEHJEMSBARN Arkivsaksnr.: 06/22464

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPREISNING TIL TIDLIGERE BARNEHJEMS- SKOLEHJEMSBARN Arkivsaksnr.: 06/22464 Saksframlegg OPPREISNING TIL TIDLIGERE BARNEHJEMS- SKOLEHJEMSBARN Arkivsaksnr.: 06/22464 Forslag til innstilling: Trondheim kommune ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og

Detaljer

Si DIN menin i sakene - Sa t menin i sakene (0 meninger)

Si DIN menin i sakene - Sa t menin i sakene (0 meninger) Side 1 av 7 Formannskap 05.03.14 Sted: Leva-Fro Tid: kl. 13:00-14:50 a. Sakliste, rev. 03.03.14, som PDF - protokoll som PDF Si DIN menin i sakene - Sa t menin i sakene (0 meninger) send e- ost til faste

Detaljer

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.09.2014 Tid: 09:00-11:20 Til stede: 9 representanter Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet. I

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:25

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:25 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.01.2013 Tid: 13:00 13:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Jenssen Hjelmstad Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Arild Børseth MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Jenssen Hjelmstad Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Arild Børseth MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Leva-Fro Dato: 05.03.2014 Tid: 13:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astrid Juberg Vordal Medlem DNA-KRF

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.08.2007 Tid: 10:00 12.50 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot

Detaljer