MERK: Møtested og tidspunkt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERK: Møtested og tidspunkt!"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Innherred Produkter Dato: Tid: 12:00 MERK: Møtested og tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 100/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 101/08 PS 102/08 PS 103/08 PS 104/08 PS 105/08 PS 106/08 PS 107/08 PS 108/08 Referatsaker Sjøgata 2 - Utskifting av ledninger - Forprosjekt Elberg/Gamle kongeveg - Utskifting av avløpsledninger - Forprosjekt Forslag til endringer i valgloven og kommuneloven - høring TV-aksjonen Blå Kors Søknader om økonomisk støtte Krav om opprettelse av billighetserstatning til barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Næringsbygget på Røstad - makeskifte med Innherred Produkter AS PS 109/08 Naboer AB - forlengelse av aksjonæravtale PS 110/08 PS 111/08 PS 112/08 PS 113/08 PS 114/08 Kjøp av Staup Ombyggingskostnader - NAV-kontoret i Levanger - Finansiering Feiergebyr - nye satser. Byggeregnskap 2008 bygg og eiendom - Utbedring diverse barnehager i perioden 2003 til Økonomiplan Levanger kommune Orienteringer: Innherred Produkter v/nils M. Sellgren Levanger, den 11. september 2008 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 100/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 101/08 Referatsaker RS 14/08 Skjenkebevillingskontroller i uke RS 15/08 Frosta kommune tar 20% av garantiansvaret i forbindelse med låneopptak Leva-Fro AS RS 16/08 Tilbakemelding på barneverntjenestens rapportering 2. kvartal av 77

3 Levanger kommune Sakspapir SJØGATA 2 - UTSKIFTING AV LEDNINGER - FORPROSJEKT Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Sandvik Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger formannskap /08 Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen NOTAT Vedr. vedtak i formannskapet I PS 88/08 og 89/08 blir det bedt om utredning til å legge fjernvarme samtidig med rør for vann og avløp. Det kan virke som dette er en god ide og at det er mye å spare rent anleggsteknisk på samkjøring av dette. Dette er ikke tilfelle fordi VA-ledninger og fjernvarme ikke kan ligge i samme grøft da fjernvarme ligger mye grunnere enn VAledninger. Dersom en tenker seg at fjernvarme legges på siden av VA-ledningene, vil det bli en svært bred grøft med store mengder gravemasse som tar stor plass. Dette er vanskelig å sent arbeid. Det går mye fortere å grave for VA-ledningene først, legge igjen grøfta og grave en ny grøft for fjernvarme på siden. Det blir mindre masse å håndtere, og det går fortere og blir billigere. Den eneste gevinsten ved å legge samtidig er kostnadene ved oppretting av topplag, det være seg veg, plen eller annet. I Sjøgata er det snakk om felles trase i ca. 100 m. Ved graving for fjernvarme må det graves opp ca. 400 m 2 av gata. Kostnadene med å grave opp og reetablere forsterkningslag, bærelag og slitelag(asfalt) er beregnet til kr Dette er et svært lite beløp i forhold til totalkostnadene med legging av fjernvarmeledninger fra Røstad til Sykehuset/Moan. Det har vært kontakt med Biovarme AS vedr. planer for utbygging av fjernvarmenett. Når dette skal skje er uvisst og vil bl.a. avhenge av hva som skjer på havneområdet. Biovarme har planer for 2 alternative ledningstraseer hvorav en går i Sjøgata. På direkte spørsmål svarer Biovarme at vi ikke bør avvente graving for VA-ledninger i Sjøgata i påvente av avklaring på ledningstrase for fjernvarme. 3 av 77

4 På Elberg ligger det aller meste av ledningstraseen utenfor veg så her er det enda mindre å spare på samkjøring da det kun er reetablering av plen og flytting av busker og trær som i motsatt fall må gjøres 2 ganger. Innherred Biovarme har ikke kapital til å bygge ut fjernvarmeledninger i området. Kommunen har heller ikke kapital til å bygge ut fjernvarmenett da det ikke er noen definert kommunal oppgave. Fylkesmannens miljøvernavdeling har gitt pålegg om at kloakkutslipp til Levangerelva skal være null innen 2009, så det er svært viktig at dette anlegget blir gjennomført så snart som mulig. Levanger Bjørn Sandvik Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet ber rådmannen utrede og legge rør for fjernvarme samtidig med rør for vann og avløp. Plan for gjennomføring og finansiering legges fram til politisk behandling før arbeidet med vann og avløp settes igang. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Det framlagte forprosjekt for Sjøgata 2 med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet med kr : 6630 Budsjett 2008 Levanger sentrum kr Avslutning av regnskap kr Formannskapet ber rådmannen utrede og legge rør for fjernvarme samtidig med rør for vann og avløp. Plan for gjennomføring og finansiering legges fram til politisk behandling før arbeidet med vann og avløp settes i gang. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det framlagte forprosjekt for Sjøgata 2 med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet med kr : 6630 Budsjett 2008 Levanger sentrum kr Avslutning av regnskap kr Vedlegg: 1 Sjøgata 2 - Utskifting av ledninger - Forprosjekt - kart Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I Levanger sentrum gjenstår to kvartal som ikke har separerte avløpsledninger. Det er Sjøgata fra Holbergs gate til Tollbugata og Holbergs gate mellom Sjøgata og Kirkegata. Vannledningene er også av eldre dato og moden for utskifting. Det er også ønskelig med en styrking av vannforsyningen til havna og Røstadområdet. 4 av 77

5 Kostnadene med utskifting av VA-ledningene i Sjøgata og Holbergs gate er beregnet til kr Materiell kr Graving av grøft Istandsetting av veg Rigg og drift Uforutsett Prosjektering/Byggeledelse Sum kr Vurdering: Ved gjennomføring av dette prosjektet vil alt avløp i Levanger sentrum være separert. Vannforsyningen til havna og Røstad vil bli styrket ved at vannledningen i Sjøgata skiftes ut til en større dimensjon. Anlegget er kostnadsregnet til kr ,- og kan finansieres på følgende måte fra investeringsbudsjettet: 6630 Budsjett 2008 Levanger sentrum kr Avslutning av regnskap kr av 77

6 Levanger kommune Sakspapir ELBERG/GAMLE KONGEVEG - UTSKIFTING AV AVLØPSLEDNINGER - FORPROSJEKT Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Sandvik Arkivref: 2008/ /M32 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger formannskap /08 Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen NOTAT Vedr. vedtak i formannskapet I PS 88/08 og 89/08 blir det bedt om utredning til å legge fjernvarme samtidig med rør for vann og avløp. Det kan virke som dette er en god ide og at det er mye å spare rent anleggsteknisk på samkjøring av dette. Dette er ikke tilfelle fordi VA-ledninger og fjernvarme ikke kan ligge i samme grøft da fjernvarme ligger mye grunnere enn VAledninger. Dersom en tenker seg at fjernvarme legges på siden av VA-ledningene, vil det bli en svært bred grøft med store mengder gravemasse som tar stor plass. Dette er vanskelig å sent arbeid. Det går mye fortere å grave for VA-ledningene først, legge igjen grøfta og grave en ny grøft for fjernvarme på siden. Det blir mindre masse å håndtere, og det går fortere og blir billigere. Den eneste gevinsten ved å legge samtidig er kostnadene ved oppretting av topplag, det være seg veg, plen eller annet. I Sjøgata er det snakk om felles trase i ca. 100 m. Ved graving for fjernvarme må det graves opp ca. 400 m 2 av gata. Kostnadene med å grave opp og reetablere forsterkningslag, bærelag og slitelag(asfalt) er beregnet til kr Dette er et svært lite beløp i forhold til totalkostnadene med legging av fjernvarmeledninger fra Røstad til Sykehuset/Moan. Det har vært kontakt med Biovarme AS vedr. planer for utbygging av fjernvarmenett. Når dette skal skje er uvisst og vil bl.a. avhenge av hva som skjer på havneområdet. Biovarme har planer for 2 alternative ledningstraseer hvorav en går i Sjøgata. På direkte spørsmål svarer Biovarme at vi ikke bør avvente graving for VA-ledninger i Sjøgata i påvente av avklaring på ledningstrase for fjernvarme. 6 av 77

7 På Elberg ligger det aller meste av ledningstraseen utenfor veg så her er det enda mindre å spare på samkjøring da det kun er reetablering av plen og flytting av busker og trær som i motsatt fall må gjøres 2 ganger. Innherred Biovarme har ikke kapital til å bygge ut fjernvarmeledninger i området. Kommunen har heller ikke kapital til å bygge ut fjernvarmenett da det ikke er noen definert kommunal oppgave. Fylkesmannens miljøvernavdeling har gitt pålegg om at kloakkutslipp til Levangerelva skal være null innen 2009, så det er svært viktig at dette anlegget blir gjennomført så snart som mulig. Levanger Bjørn Sandvik Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet ber rådmannen utrede og legge rør for fjernvarme samtidig med rør for avløp. Plan for gjennomføring og finansiering legges fram til politisk behandling før arbeidet med vann og avløp settes igang. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Det framlagte forprosjekt for Elberg/Gamle kongeveg med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet med kr : 6630 Budsjett 2008 Utskifting av ledninger kr Avslutning av regnskap kr Formannskapet ber rådmannen utrede og legge rør for fjernvarme samtidig med rør for avløp. Plan for gjennomføring og finansiering legges fram til politisk behandling før arbeidet med vann og avløp settes i gang. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det framlagte forprosjekt for Elberg/Gamle kongeveg med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet med kr : 6630 Budsjett 2008 Utskifting av ledninger kr Avslutning av regnskap kr Vedlegg: 1 Elberg/Gamle kongeveg - Utskifting av avløpsledninger - Forprosjekt - Kart Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Fylkesmannens miljøvernavdeling har bedt om at områder med overløp til ferskvann prioriteres i forbindelse med separering av avløpsnettet. Dette er i samsvar med kommunens prioritering, og med bakgrunn i dette er det gjennomført 2 etapper med utskifting av vann- og avløpsledninger som omfatter området fra krysset Elverhøyvegen/ Gamle kongeveg og opp til Jamtvegen. Plan for separering og utskifting av avløpsledningene på Elberg foreligger, og anbudsdokumenter er under utarbeidelse. 7 av 77

8 Kostnadene med utskifting av avløpsledninger langs Gamle kongeveg/elberg er beregnet til kr Materiell kr Graving av grøft Omfyllingsmasser Istandsetting av veg Rigg/drift Uforutsett Prosjektering/byggeledelse Sum kr Vurdering: Avløpsvannet går fortsatt samlet til Elberg pumpestasjon, noe som medfører store vannmengder i perioder. Dette fører igjen til store pumpekostnader og rensekostnader samt hyppig e overløp til Levangerelva. Separering og utskifting av avløpsledninger vil ha en klar miljømessig gevinst, men også en økonomisk gevinst. Levanger kommune har også planer om å separere alle avløpsledninger i kommunen, og dette prosjektet er slik en del av dette. Anlegget er kostnadsregnet til kr og kan finansieres på følgende måte fra investeringsbudsjettet: 6630 Budsjett 2008 Utskifting av ledninger kr Avslutning av regnskap kr av 77

9 Levanger kommune Sakspapir FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN - HØRING Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger formannskap /08 Arbeidsgruppas forslag til vedtak: Valgloven: 8-1 punkt 1. Levanger kommune er enig i at tidspunktet kan settes til kl 2100 som siste frist for at forhåndsstemme skal ha kommet inn til valgstyret. 8-1 punkt 4 Kommunen er enige i at velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi stemme fra 1.juli og fram til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret. 9-2 Kommunen er enige i valg på 2 dager kan gjennomføres dersom minst1/3 av kommunestyrets medlemmer går inn for det. Det forutsettes at åpningstiden på søndag er kortere enn på valgdagen. 9-3 Kommunen er enige i at minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer kan vedta å holde valglokalene åpne lenger enn valgstyret har vedtatt. (Stemmegivningen må ikke foregå senere enn kl 21 valgdagen) 9-9 Kommunen støtter at offentliggjøring av noe valgresultat ikke må skje før kl 21 på valgdagen Kommunen er enige i tidspunktet 21. (En konsekvens av endringene over) Kommunen har ingen innvendinger til at kommunene etter nærmere regler gitt av departementet, kan motta valgobservatører. Staten må dekke eventuelle økte kostnader dette medfører Kommunen er enige i at det kan vedtas gebyr dersom reglene for offentliggjøring av valgresultatet ikke overholdes. Det ble diskutert en del av det som er berørt i høringsdokumentet, uten at det er foreslått lovendringer på disse punktene. Dette gjelder bl. a. valgagitasjon utenfor valglokalet, bruk av stemmesedelkonvolutter, retting av stemmesedler, legitimasjonsplikt, 9 av 77

10 sammensetning av stemmestyrene m. m. Levanger kommune er enige i at det ikke er grunnlag for lovendringer på noen av disse områdene. Endring av Kommuneloven Kapitel 6 A / Folkeavstemminger: Kommunene har i dag adgang til å gjennomføre lokale rådgivende folkeavstemminger. Det er ingen innvendinger mot at dette tas inn i - og tydeliggjøres i kommuneloven. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1 Gruppas notat, datert Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Det nedsettes en gruppe med følgende medlemmer: Hans Heieraas, Nina Bakken Bye og Jostein Trøite. Gruppas forslag til uttalelse legges fram for formannskapet til behandling. Formannskapssekretæren kaller gruppa inn til første møte. Avstemning: Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. VEDTAK: Det nedsettes en gruppe med følgende medlemmer: Hans Heieraas, Nina Bakken Bye og Jostein Trøite. Gruppas forslag til uttalelse legges fram for formannskapet til behandling. Formannskapssekretæren kaller gruppa inn til første møte. Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Kommunal og regionaldepartementets brev, datert 27. juni Høringsnotat PDF Saksopplysninger: Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut høringsnotat med forslag til enkelte endringer i valgloven og kommuneloven. Høringsfristen er tirsdag 30. september Departementet legger i høringsnotatet fram forslag til disse lovendringene: Forslag om å innføre en ordning med tidligstemming, det vil si at velgeren fra 1. juli skal ha mulighet til å henvende seg til kommunen og be om å få avgi stemme før den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Forslag om at kommunen kan fastsette at valglokalene skal holde åpent til kl av 77

11 Forslag om at en tredel av medlemmene i kommunestyret kan bestemme at kommunen skal holde todagers valg. Forslag om innføring av lovbruddsgebyr ved brudd på valgloven 9-9. Forslag om hjemmel for valgobservasjon. Forslag om en prinsippforskrift i kommuneloven om rådgivende lokale folkeavstemninger og hjemmel for innsamling av data om slike folkeavstemninger. Departementet hadde høsten 2007 på høring forslag om at sikting eller tiltale for valgjuks etter straffeloven kapittel 10 kan føre til suspensjon fra vervet som folkevalgt. Det ble foreslått en hjemmel for slik suspensjon i kommuneloven 15 nr. 3. Departementet planlegger å fremme en lovproposisjon senere i år der dette forslaget blir fulgt opp. Høringsnotatet inneholder også en gjennomgang av evalueringa etter lokalvalget i fjor høst. Vurdering: Formannskapet bes vurdere om det skal settes ned et utvalg som får fullmakt til å avgi uttalelse på kommunens vegne innen fristens utløp (30. september). Saken legges med dette fram for formannskapet til behandling. 11 av 77

12 Levanger kommune Sakspapir TV-AKSJONEN BLÅ KORS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2008/ /X03 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Rådmannens forslag til vedtak: Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2008 innvilges et tilskudd på kr ,-. Beløpet dekkes over konto Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad fra hovedkomiteen datert 10. september 2008 Saksopplysninger: Søndag 19. oktober går årets TV-innsamling av stabelen. TV-aksjonen er i år tildelt Blå Kors. Hovedkomiteen for TV-aksjonen v/gerd Haugberg søker om tilskudd til årets TVaksjon. I 2007 ble det bevilget kr ,- til aksjonen. Vurdering: Som tidligere år vil rådmannen gå inn for å støtte TV-aksjonen. Det foreslås at beløpet i år settes til kr ,-, og at beløpet dekkes over den konto formannskapet har til disposisjon for diverse tilskudd ( ). 12 av 77

13 Levanger kommune Sakspapir SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE Saksbehandler: E-post: Tlf.: Marit Wangberg Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Rådmannens forslag til vedtak: Følgende søknader innvilges: Søknad nr. 2 Lionsklubbene i Verdal, Levanger og Inderøy kr Søknad nr. 5 Levanger Røde Kors Hjelpekorps kr Søknad nr. 6 IL Sverre fotball kr Søknad nr. 7 Levanger Idrettsråd kr Søknad nr. 8 Varazdat Grigoryan kr Søknad nr. 9 Levanger musikkforening kr Søknad nr. 10 Falstad Kunst kr Søknad nr. 11 Asbjørn D.K. Eklo kr Søknad nr. 13 Levanger judoklubb kr Søknad nr. 14 Ungdomssymfonikerne i N-Tr.lag kr Søknad nr. 15 Levanger helsesportslag kr Søknad nr. 19 Nord-Trøndelag bygdeungdomslag kr Søknad nr. 22 Levanger cup kr Søknad nr. 23 Levanger bymuseum kr Søknad nr. 24 Innherred motorsportklubb kr Søknad nr. 25 Ytterøy historienemnd kr Søknad nr. 26 Arbeidsgruppen for utstillingen Jernbanens historie i Nord-Trøndelag kr Beløpet på kr belastes formannskapets midler. De øvrige søknadene avslås av budsjettmessige grunner og at de faller utenfor retningslinjene. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Alle søknader Retningslinjer for tildeling av tilskudd, vedtatt av 77

14 Saksopplysninger: Alle søknadene er gode formål og kunne vært støttet, men det er ikke budsjettmidler til alle. En del av søknadene faller utenfor retningslinjene som formannskapet vedtok i sak 32/08. Til fordeling på formannskapet sin budsjettpost er avsatt kr. 1.1 mill., i tillegg vedtok kommunestyret sak 68/08 å øke denne budsjettposten med til utredning av høyhastighetstog. Det er allerede utbetalt/bevilget kr av dette. Søknadene er prioritert ut fra formannskapets vedtak om retningslinjer: Flg. søknader er mottatt pr. d.d. Nr. Avsender Innhold Kr 1 Ole Kr. Salater Søknad om konsertstøtte Lionsklubbene i Lev., Søknad om støtte til Lions vinterleker Verd og Inderøy 3 Ungt Entreprenørskap Fylkesmesse ungdomsbedr. Lev. støtte til servering 4 Lev. vid. skole Søknad om støtte til deltakelse i Det europeiske ungdomsparlament Ikke oppg. 5 Lev Røde Kors Hjelpekorps Søknad om støtte til utstyr og kursing Ikke oppg. 6 IL Sverre fotball Søknad om støtte til vedlikeh av nærmiljøanl/fotballbaner/løkker 7 Levanger idrettsråd Søknad om støtte til videreføring av 10 på Topp i Levanger 8 Varazdat Grigoryan Søknad om støtte til utgivelse av bok Levanger musikkfor. Søknad om støtte til innkjøp av utstyr Falstad Kunst Søknad om støtte til Kunstprosjekt som omhandler Konkurranser, kunstprosj., og seminarer knyttet Over 2 år til Falstad historie og institusjon. 11 Asbjørn D.K. Eklo Søknad om støtte til lokalhistorisk bok bind III Ikke 12 Stiftelsen Thora Operaen Thora på Den Norske Opera i nov, regional medvirkning søknad om støtte til sangere 1 pers fra Levanger deltar 14 av 77 oppg Levanger judoklubb Søknad om støtte til TM (Norgescup) Ungdomssymfonikerne I Nord-Trøndelag Søknad om støtte, 6 deltaker fra Levanger Pr.medl 15 Levanger Helsesporl. Søknad om støtte til innkjøp av vant til innebandy Ikke oppg. 16 Norges Blindeforbund Søknad om tilskudd til lydavis, 6 abonnenter i Lev. 17 Reehaug samfunnshus Søknad om støtte til renovering av samfunnshuset Ikke oppg. 18 Fadderuka Hint Søknad om støtte til gratis filmvisning og servering til nye studenter. 19 Nord-Trøndelag Søknad om støtte til Midt Norsk Sommerstevne bygdeungdomslag på Åsen 20 Hilde Andersen Søknad om støtte til musikkfest campus Røstad for nye studenter Ikke oppg. 21 Hageselskapet NT-lag Søknad om driftsstøtte Ikke

15 Nr. Avsender Innhold Kr oppg. 22 Levanger Cup Søknad om økonomisk støtte, tilsvarende baneleie 23 Bymuseet i Levanger Søknad om støtte til skifte av spontak på Reinslyst og støtte til prosjektet by og martnasutstilling på Dampskipsbrygga Innh. Motorsportkl Søknad om tilskudd til etablering av motorcrossbane i Torsbustaden Ikke oppg. 25 Ytterøy historienemnd Søknad om støtte til bok Ytterøy i dag Ikke oppg. 26 Arbeidsgr for utst. Jernbanens hist. i NT.lag Støtte til utstilling på Rinnleiret Museum Vurdering: De søknadene som rådmannen har valgt å prioritere i denne omgang er: Søknad nr. 2 Lionsklubbene i Levanger, Verdal og Inderøy arrangerte for 21. gang vinterleker for funksjonshemmede på Vulusjøen. kr Søknad nr. 5 Levanger Røde Kors Hjelpekorps søker om støtte til innkjøp av utstyr som vil øke deres beredskap. kr Søknad nr. 6 IL Sverre fotballavd., vedlikehold av nærmiljøanlegg/fotballbaner som brukes både av idrettslag og skoler tilsammen 9 baner og disse brukes av 600 spillere og gjestende lag. kr Søknad nr. 7 Levanger idrettsråd videreføring av tiltaket 10 på topp i Levanger. kr Søknad nr. 8 Varazdat Grigoryan utgi bok med forfattere fra 40 forskjellige land som skriver om sitt møte med Norge, nordmenn, norsk historie og tradisjoner. kr Søknad nr. 9 Levanger musikkforening støtte til innkjøp av Ess Bass. kr Søknad nr. 10 Falstad Kunst støtte til kunstprosjekt som omhandler konkurranser og seminarer knyttet til Falstads historie og institusjon kr Søknad nr. 11 Asbjørn D.K. Eklo -En lokalhistorisk bok bind III om Levanger. Søkeren har mottatt fra kulturenheten. kr Søknad nr. 13 Levanger judoklubb åpent trøndersk mesterskap ble arrangert i vår. kr Søknad nr. 14 Ungdomssymfonikerne i N-Tr.lag, orkestret er en viktig Inspirasjonskilde for unge musikere i fylket. 6 deltakere fra Levanger. kr Søknad nr. 15 Levanger helsesportslag, søker om støtte til innkjøp av innebandy vant. kr av 77

16 Søknad nr. 19 Nord-Trøndelag bygdeungdomslag støtte til sommerstevne kr Søknad nr. 22 Levanger cup, fotballcup Moan 320 deltakende lag for barn og ungdom kr Søknad nr. 23 Levanger bymuseum påtar seg et stort samfunnsansvar gjennom å eie og drifte verneverdige anlegg i Levanger sentrum. Som eiere av Brusve Gård, Dampskipsbrygga samt arbeiderboligen i Sjøgt. 40 er det et stort løpende vedlikeholdsarbeid som ivaretas med stor frivillig innsats. Søknaden innebærer bla nødvendig skifting av tak på arbeiderboligen Reinslyst på Brusve samt skifting av stolpene under Dampskipsbrygga. kr Søknad nr. 24 Innherred motorsportklubb søknad om støtte til reguleringsplan i forbindelse med etablering av motorcrossbane i Torsbustaden kr Søknad nr. 25 Ytterøy historienemnd søknad om midler til bokutgivelse Ytterøy i dag. Søkeren har mottatt fra kulturenheten kr Søknad nr. 26 Arbeidsgruppen for utstillingen Jernbanens historie i Nord-Trøndelag. Utstilling på Rinnleiret museum, innvilges under forutsetning at utstillingen blir en realitet. kr De andre søknadene er avslått med grunnlag i retningslinjene. Til sammen utgjør disse forslagene til tilskudd kr av 77

17 Levanger kommune Sakspapir KRAV OM OPPRETTELSE AV BILLIGHETSERSTATNING TIL BARNEHJEMSBARN, SKOLEHJEMSBARN OG FOSTERHJEMSBARN Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg Arkivref: 2008/498 - /273 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Rådmannens forslag til vedtak: Levanger kommune oppretter ikke en kommunal vederlagsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Stortinget vedtok den 10. juni 2005 en særordning for tidligere barnehjemsbarn, spesialskoleelever og fosterhjemsbarn. Det ble også vedtatt at maksimalt beløp for billighetserstatningen fra Staten skulle være inntil kr Nå krever flere foreninger at alle landets kommuner skal innføre tilsvarende ordninger. Kommunen opplever derfor nå å få flere henvendelser fra interesseorganisasjoner vedrørende opprettelse av en kommunal vederlagsordning for tidligere barnehjemsbarn. Flere kommuner har gått inn på en slik ordning med ulik organisering. I hovedsak gjelder dette: Bergen Stavanger Trondheim Oslo Bærum De fleste kommunene i Rogaland Kristiansand 27 kommuner i Agder Hamar Tromsø 17 av 77

18 Den kommunale oppreisningsordningen er en erstatningsordning til personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar Beløpene som utbetales av ovennevnte kommuner varierer Med oppreisningsordningen ønsker kommunene å ta et moralsk ansvar for urett som er begått tidligere. Kommunene gir en uforbeholden unnskyldning for overgrep og omsorgssvikt som barn og unge ble utsatt for mens de var under barnevernets omsorg. Rettslige rammer Barnevernloven ble vedtatt Den trådte i kraft og var gjeldende frem til Kommunenes ansvar for barnevernsinstitusjonene gjaldt for perioden Etter dette overtok fylkeskommunen ansvaret for barneverninstitusjonene. Barnevernloven erstattet vergerådsloven av 1896, fattig-/forsorgsloven av 1900, lov om tilsyn med pleiebarn av 1905 og barneforsorgsloven av Av nytt i loven av 1953 kan bl.a. nevnes at prinsippet om barnets beste ble satt i sentrum. Videre ble ansvaret for det kommunale barnevern samlet i èn instans, barnevernsnemnda. Barnevernsapparatet besto etter dette av det kommunale barnevern under ledelse av barnevernsnemnda, fylkesmennene og Sosialdepartementet. I henhold til barnevernloven 1 skulle barnevernsnemnda følge nøye med i de forhold barn og ungdom lever under og virke for tiltak til bedring av barnevernet i kommunen. Barnevernsnemnda skulle undersøke og iverksette hjelpetiltak i hjemmet. Dersom hjelpetiltak/forebyggende tiltak ikke var tilstrekkelige, kunne nemnda sette barnet bort til oppfostring utenfor hjemmet, for eksempel i barnehjem. Barnevernsnemnda kunne også plassere barn i spesialskoler og observasjonsskoler, men disse falt for øvrig utenfor barnevernlovens område. Barnevernsnemnda hadde ansvar for å finne en passende plassering for barn som den hadde overtatt omsorgen for, jfr 22. Her ble særlig understreket barnevernsnemndas ansvar for at barnet fikk forsvarlig pleie, oppfostring og opplæring. I barnehjemsforskriften ble det stilt nærmere krav til barnehjemmene. Der het det bl.a. at barnehjemmet skulle være en erstatning for barnets naturlige hjem, og skulle søke å gi barnet like gode oppvekstvilkår og utviklingsmuligheter som et godt privat hjem. Hvert enkelt barn hadde ifølge forskriften krav på den forståelse, hjelp og veiledning som det hadde behov for etter sin alder og sine fysiske og psykiske forutsetninger. Særlig vekt skulle legges på at barna trivdes og følte seg trygge. I og med barnevernloven av 1953 ble kroppslig refselse uttrykkelig forbudt, jfr 42. I barnehjemsforskriften het det at heller ikke andre former for straff burde benyttes, så som isolering, tilbakeholding av lommepenger, eller forbud mot å delta i fornøyelser og lignende. I denne sammenheng kan dessuten nevnes straffelovgivningen bestemmelser som rammer for eksempel vold, jfr 228 og 229, ulovlig frihetsberøvelse i form av for eksempel innesperring, jfr 223, tvang, jfr 222, trusler om vold og andre straffbare forhold som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, jfr 227, ulike former som seksuelle overgrep, grov eller gjentatt omsorgssvikt og mishandling, jfr 219, skremmende eller 18 av 77

19 plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd, jfr 390a, ærekrenkelser, jfr 246 og 247, samt krenkelse av privatlivets fred, jfr 390. Barnevernsnemnda hadde ansvar for å føre tilsyn med det enkelte barn som var under omsorg, jfr bestemmelse i barnevernloven 32 som i utgangspunktet omhandler fosterbarn, men som i henhold til Sosialdepartementets rundskriv nr også skulle gjelde i forhold til barn som var plassert i barnehjem. Barnevernsnemnda skulle videre føre tilsyn med alle barneverninstitusjoner i kommunen. For kommunale institusjoner var det likevel den kommunen som eide eller drev institusjonen om hadde ansvaret for tilsynet, selv om institusjonen var plassert i en annen kommune. I 42 sies følgende om tilsynet: Barnevernsnemnda skal se nøye etter at virksomheten ved institusjonen blir drevet i samsvar med gjeldende lov og forskrifter og slik at barna kan trives og føle seg trygge. Kroppslig refsing må ikke nyttes. Forarbeidene utdyper dette nærmere: Barnevernsnemnda vil ha som oppgave å overvåke og føre tilsyn med alle sider av institusjonens virke, som behandlingen av barna, lokaler, utstyr, arbeidsordning, personale og i det hele tatt at virksomheten blir drevet forsvarlig og i samsvar med gjeldende forskrifter. Til å utføre tilsynet skulle barnevernsnemnda i henhold til barnehjemsforskriften av 1954 oppnevne tilsynspersoner som skulle være bindeleddet mellom nemnda og institusjonen og holde nemnda underrettet om forholdene til enhver tid. Hvert barnehjem skulle besøkes minst 6 ganger i året. Tilsynspersonene skulle se til at det enkelte barnehjemmet ble drevet forsvarlig og i samsvar med lov og forskrifter, og skulle særlig påse at hvert barn fikk den omsorg det hadde behov for. Barnevernsnemnda var i henhold til 36 og 43 pålagt en handleplikt i tilfeller hvor den ble kjent med alvorlige misforhold ved en institusjon. Fylkesmannen hadde et overordnet ansvar for å føre tilsyn med barnevernsvirksomheten i fylket, herunder barneverninstitusjonene, jfr barnevernloven 15 og barnehjemsforskriften pkt. XII nr 3. Fylkesmannen skulle føre overtilsyn med at alle barneverninstitusjonene i fylket var innrettet og ble drevet i samsvar med lov og forskrifter, og at hver enkelt institusjon og styrer var godkjent på lovbestemt måte. Fylkesmannen skulle i denne forbindelse sørge for besøk hos institusjonene så ofte som ble ansett påkrevd. Sosialdepartementet var øverste tilsynsmyndighet, jfr barnevernloven 13 og barnehjemsforskriften pkt. XII nr 4. Nærmere om kommunens ansvar Foreliggende forslag til erstatningsordning er moralsk begrunnet. Ofre for overgrep og omsorgssvikt på barneverninstitusjoner i angjeldende periode vil kunne oppleve å ikke nå frem via rettslige skritt når det gjelder erstatning. Det kan for eksempel foreligge foreldelse i forhold til overgrep som ble begått, eller bevisbyrden kan være strengere i rettslig sammenheng. Stortingets billighetserstatningsordning På bakgrunn av kartleggingsutvalgets (Befring) rapport av , trykt i NOU 2004:23 Barnehjem og spesialskoler under lupen. Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barneverninstitusjoner , se også St.meld. nr. 24 ( ) Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med 19 av 77

20 åtferdsvansker, tilrådet Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomitè en utvidet og tilpasset rettferdvederlagsordning for tidligere barnehjem- og spesialskolelever for et beløp på inntil kr. Stortinget fattet i tråd med dette følgende vedtak : Stortinget tilkjenner erstatning etter ei utvida og tilpassa rettferdsvederlagsordning for ei tidlegare barneheims- og spesialskuleelevane for eit beløp på inntil kroner. Det har vært reist spørsmål om avkorting mellom Stortingets billighetserstatning og eventuelle kommunale erstatningsordninger for tidligere barnehjemsbarn. Oslo kommune har vedtatt at kommunal oppreisning ikke avkortes i forhold til statlig billighetserstatningsordning. Oppreisningsordningen fra Oslo kommune, og hva den går ut på: Oslo kommune har erkjent at det gjennom flere tiår har skjedd alvorlige overgrep og omsorgssvikt, både ved barnevernsinstitusjoner og skolehjem. Det har vært alvorlig svikt i oppfølging og tilsyn, knyttet til de plasseringene som kommunen var ansvarlig for. Med denne vederlagsordningen ønsker Oslo kommune å ta et moralsk ansvar for urett som er begått tidligere. Oslo kommune gir uforbeholden unnskyldning for overgrep og omsorgssvikt som barn og unge ble utsatt for mens de var under barnevernets omsorg i denne perioden Hva går vederlagsordningen ut på Vederlagsordningen tar ikke sikte på å utmåle erstatning for økonomisk tap. Vederlaget er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for den smerte og de lidelser som den enkelte har opplevd å ha blitt påført. De som gjennom egenerklæring og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har opplevd gjentatte overgrep, seksuelle overgrep eller grov vold kan ytes vederlag på kroner. De som har opplevd andre overgrep kan ytes vederlag på kroner. De som gjennom egenerklæring eller annen dokumentasjon klargjør at de har vært utsatt for omsorgssvikt kan ytes vederlag på kroner. De som ikke gjennom dokumentasjon eller egenerklæring er i stand til å beskrive klart hva omsorgsvikten eller overgrepet har bestått i, kan likevel ytes vederlag på henholdsvis og kroner, slik at noen ikke kommer urimelig dårlig ut. Hvor lenge gjelder ordningen Vederlagsordningen i Oslo kommune skal gjelde i to år, fram til Søknad må være sendt til Vederlagsutvalgets sekretariat innen denne datoen. Vederlagsutvalget Det er oppnevnt et utvalg på tre uavhengige personer, som ikke er ansatt i Oslo kommune, vederlagsutvalget. Utvalget avgjør søknadene om vederlag. Hvem kan søke Personer som har vært plassert i institusjon eller fosterhjem av Oslo kommunes barnevern før 1993, og som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep. 20 av 77

21 Hvordan kan søknad fremmes Søknaden skal fremmes til Vederlagsutvalgets sekretariat. Sekretariatet gir veiledning om framgangsmåten, og bistår i å fylle ut søknadsskjema og utarbeide egenerklæringen dersom søkeren ønsker det. Hva må søknaden inneholde Søknaden må fremmes skriftlig. Den må som et minimum inneholde navn, adresse og fødselsnummer. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som kan brukes. Søknadsskjemaet kan også fås ved henvendelse til Vederlagsutvalgets sekretariat. Videre må det legges ved en egenerklæring som beskriver de forholdene som danner grunnlaget for søknaden om vederlag. Dersom søkeren har dokumenter som bekrefter Oslo kommunes barnevern eller vergeråd sin rolle i plasseringen, bør disse også vedlegges. Det samme gjelder andre dokumenter som har betydning for søknaden. Vederlagsutvalget, eller sekretariatet som forbereder sakene, kan be søkerne om supplerende opplysninger, eller innhente dette selv, dersom det er nødvendig for å sikre at saken er opplyst i samsvar med vedtektene. Forholdet til Granskingsutvalget hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus Mange søkere har gjennomført samtaler med Granskingsutvalget hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Bøsterud-utvalget), som leverte sin rapport Intervjuet med Granskingsutvalget, og andre opplysninger som er innlevert til dette utvalget, kan brukes som dokumentasjon for søknaden, dersom søkeren ønsker dette. Dette kan søkeren be om i søknaden, og sekretariatet kan innhente opplysningene hos fylkesmannen, dersom søkeren selv ikke har dem. Det er ikke et vilkår for å søke vederlag at søkeren har vært til intervju med Granskingsutvalget. Hva skjer når søknaden er kommet inn til Vederlagsutvalgets sekretariat Søknaden registreres umiddelbart, og saken fordeles til en av sekretariatets fire utredere. Søkeren vil få et foreløpig svar i løpet av kort tid. Dette er en bekreftelse på at søknaden er mottatt, det framgår hvem som er saksbehandler og det gis en kort orientering om saksbehandlingen. Saksbehandler starter behandlingen av søknaden i løpet av kort tid. Ved behov tilskrives Oslo byarkiv eller andre aktuelle instanser, f.eks. hvis det trengs flere opplysninger for å få klarlagt plasseringen som ble gjort av Oslo kommunes barnevern. Sekretariatet vil også ta kontakt med søker dersom noe er uklart. I enkelte saker vil denne saksbehandlingen ta noe tid. Innstilling til vederlagsutvalget Når saken er tilstrekkelig klarlagt, vil sekretariatet skrive en innstilling med et begrunnet forslag til vedtak til vederlagsutvalget, som skal avgjøre søknaden. Bystyrets mål er at saksbehandlingstiden normalt ikke skal overstige seks måneder. Før saken behandles i vederlagsutvalget, får søker adgang til å uttale seg til sekretariatets framstilling av saken. Dette skjer ved at søker får innstillingen tilsendt. Eventuelle kommentarer må sendes sekretariatet, som legger disse fram for utvalget før de fatter sitt vedtak. Vederlagsutvalgets vedtak Vederlagsutvalget treffer sine vedtak i lukket møte. Etter møtet skrives det protokoll for hver sak. Protokollen og underretning om vedtak samt klageadgang sendes til den enkelte søker. Klageadgang Søker som mener at vederlagsutvalgets vedtak ikke er riktig, kan klage. Klagefristen er normalt tre uker. Klageinstansen er Oslo kommunes klagenemnd, og klagesaken forberedes av Helse- og velferdsetaten. Klagen skal sendes til Vederlagsutvalgets sekretariat som først vil se på saken på nytt, og legge den fram for vederlagsutvalget. Utvalget kan da enten selv omgjøre sitt eget vedtak, eller sende klagen videre til behandling i klageinstansen. 21 av 77

22 Trondheim kommunes oppreisningsordning Levanger kommune Formannskapet Sakliste Oppreisningsordning Trondheim bystyre har vedtatt en egen ordning for økonomisk oppreisning til tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barnehjem, skolehjem eller fosterhjem frem til 1980, og for elever ved Osloveien skole frem til Med denne ordningen ønsker kommunen å ta et moralsk ansvar for urett som er begått. Trondheim kommune gir samtidig en uforbeholden unnskyldning til de som ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt mens de var under offentlig omsorg i denne perioden. Hva går ordningen ut på? Ordningen er ikke en erstatning for økonomisk tap, men er ment som en symbolsk kompensasjon til de som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt mens de var under offentlig omsorg. Størrelsen på den økonomiske oppreisningen til den enkelte vurderes etter søknad, og vil variere fra kr til kr Hvem kan søke? Personer fra Trondheim kommune som har vært plassert i barnehjem, skolehjem eller fosterhjem frem til 1980, og elever ved Osloveien skole frem til 1986, kan søke økonomisk oppreisning dersom de har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep. Hvem behandler søknadene? Et uavhengig oppreisningsutvalg med tilhørende sekretariat skal behandle søknadene om økonomisk oppreisning. Sekretariatet skal også gi informasjon og veiledning til søkerne. Klageadgang Oppreisningsutvalgets vedtak kan påklages til Trondheim kommunes klientutvalg. Hva må søknaden inneholde? Søknadsskjema ligger på Trondheim kommunens nettsider eller kan fås tilsendt ved henvendelse til Trondheim kommune eller sekretariatet. Søknaden må fremmes skriftlig og beskrive de forholdene som ligger til grunn for kravet om oppreisning. Eventuell dokumentasjon må vedlegges. Hvor lenge gjelder ordningen? Søknad om oppreisning må leveres innen to år fra den dato ordningen blir kunngjort på Trondheim kommunes nettsider og i dagspressen. Forholdet til granskingsutvalget Dersom en søker ønsker det kan forklaringen som er gitt for granskingsutvalget brukes som dokumentasjon i søknaden. Du trenger imidlertid ikke å ha gitt forklaring for dette utvalget for å søke om økonomisk oppreisning. Flere opplysninger På nettstedet finnes vedtektene for oppreisningsordningen og andre relevante dokumenter og opplysninger. Foreløpig gjelder ordningen i Trondheim og Trøndelag for følgende kommuner: 22 av 77

23 Sør Trøndelag: Levanger kommune Formannskapet Sakliste Rissa Røros Skaun Trondheim Nord Trøndelag: Frosta Vurdering: Kommunen er ikke juridisk forpliktet til å opprette en slik kommunal vederlagsordning. En eventuell kommunal vederlagsordning vil være moralsk begrunnet kommunen tar da et moralsk ansvar for urett som er begått tidligere og gir en uforbeholden unnskyldning til de som ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt mens de var under offentlig omsorg i denne perioden. Uanhengig av om kommunen oppretter en slik ordning eller ikke så kan tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn gå til søksmål mot kommunen hvis de har blitt utsatt for overgrep eller omsorgssvikt. KS har ikke tatt noe standpunkt til om kommunene bør opprette en slik ordning, det blir politisk spørsmål. Levanger kommunen har ikke oversikt over hvor mange personer som vil falle inn under en slik ordning. Rådmannen kan ikke ut i fra kommunens økonomi tilrå at kommunen går inn på en slik kommunal vederlagsordning. Kommunen har nok vanskeligheter med å oppfylle de lovpålagte oppgavene innenfor dagens økonomi. Kommunen ønsker derfor ikke å prioritere denne ordningen som har en ukjent utgiftside og som den ikke er forpliktet til på nåværende tidspunkt. 23 av 77

24 Levanger kommune Sakspapir NÆRINGSBYGGET PÅ RØSTAD - MAKESKIFTE MED INNHERRED PRODUKTER AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Grete Ludvigsen Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Næringsselskap AS /08 Levanger formannskap /08 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Innherred Produkter AS tilbys makeskifte med næringsbygget på Røstad. Verdien av eiendommene likestilles. Vedlegg: 1 Verditakst Næringsbygget på Røstad Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksprotokoll i Levanger Næringsselskap AS Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig VEDTAK: Innherred Produkter AS tilbys makeskifte med næringsbygget på Røstad. Verdien av eiendommene likestilles. Forslag til vedtak: Innherred Produkter AS tilbys makeskifte med næringsbygget på Røstad. Verdien av eiendommene likestilles. Vedlegg: 1 Næringsbygget på Røstad - verditakst aug 07 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen 24 av 77

25 Saksopplysninger: Innherred Produkter AS startet i februar 08 et forprosjekt kalt Modernisering og evt. flytting av attføringsbedriften. Levanger kommune har en eierandel på 26% i selskapet. Prosjektet hadde en total ramme på ,-. Levanger kommune har gitt tilsagn til å finansiere prosjektet med inntil kr ,-. Som kommunens representant ble Grete Ludvigsen invitert med i styringsgruppen for prosjektet, og har dermed fulgt forprosjektet tett. Selve driften av IPAS har vært nøye gjennomgått for å vurdere framtidig satsning og utfordringer mht * bedriftens nye muligheter innenfor den nye arbeids- og velferdsordningen * bedriftens lokalisering/beliggenhet * bedriftens tyngre industrivirksomheter Styringsgruppen hadde avsluttende møte 13. august og resultatet av forprosjekt vil bli forelagt styret i IPAS. Alternativ Røstad kom inn helt i slutten på forprosjektet og en utdypende verdivurdering av dette alternativet er ikke gjort enda. Fremtidig lokalisering av IPAS var naturligvis tungtveiende i forprosjektet og har vesentlig betydning for type drift og økonomi. Følgende alternativ er vurdert: * Fortsatt virksomhet på havna * Frol leie eller makeskifte/kjøp * Leie næringsbygget på Røstad * Makeskifte næringsbygget på Røstad I tillegg er det sett på de enkelte virksomhetsområdene og hva som bør være samlet. Det er i forprosjektet konkludert med følgende:- Forretningsområde: IP Mekanisk IP Elektro IP Service IP Vaskeri IP Kompetanse Hovedkontor Lokasjon: Ørin /samarbeid med treningsverksted på Aker Levanger Kan ha flere lokasjoner Vurdere nærmere samarbeid med andre aktøret Levanger, Ørin og ute i bedriftene Levanger Et makeskifte med Levanger kommune med næringsbygget på Røstad synes å innebære minst risiko for IPAS og ivaretar deres verdier best. Dette forutsatt godkjenning i IPAS styre. Formannskapet vil avholde sitt møte den på IPAS og få en grundig innføring i virksomheten. En vesentlig del av vurderingen om lokalisering er naturligvis økonomi. IPAS mener at å eie på Røstad vil sikre verdiene som i dag er på havna. IPAS er kjent med at forpliktelsen til eksisterende leietakere vil følge med ev. overtagelse av bygget. Eiendommene ligger på festet grunn eiet av Levanger kommune og forvaltes av Levanger Næringsselskap AS: 25 av 77

26 Sjøgt m2 Festefritak så lenge dagens virksomhet videreføres ( komm.styrevedtak mars -98) Sjøgt m2 Festeavgift Det må tillegges at det har vært ulik oppfatning av festeforholdene. IPAS mener at det ikke har fremkommet tydelig nok hva Levanger kommune mener. IPAS oppsummerer selv momenter for festeforholdene slik: Sterke momenter: Vedtak fra kommunestyret 19. mars 1998 gir IPAS fritak for festeavgift for Sjøgt. 37 så lenge dagens virksomhet videreføres. Skjøte for Sjøgt. 35 datert 17. desember 2004, også signert av ordfører. Brev fra Levanger Næringsselskap av 21. november 2007, anbefaler at festeforholdet (for Sjøgt. 35) opprettholdes inntil videre. Brev av 31. januar 2005 fra ordfører til Fokus bank tilsier at festekontrakt (for Sjøgt. 35) vil bli forlenget med minimum år etter Brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune av 13. september 2007 oppsummerer møte med Levanger kommune: Levanger kommune vil bidra til løsning hvor IPAS ikke blir påført store økonomiske eller praktiske problemer. Usikkerhetsmomenter: Siste forlengelse av festekontrakt for Sjøgt. 37 gikk til juli Festekontrakt for Sjøgt. 37 kan hevdes å utløpe i juli 2010, ref. 5-års regulering av feste, så lenge kontrakten ikke er oppsagt. I brev fra Levanger Næringsselskap av 10. juni 2005 avslås IPASs søknad om fritak for festeavgift for Sjøgt. 37, og det hevdes at IPAS virksomhet har endret seg betraktelig siden Søknad om fritak for festeavgift for Sjøgt. 35 besvares med at: kontrakten løper midlertidig som beskrevet i brev fra Levanger Næringsselskap av 10. juni Sjøgt 35 er balanseført i regnskapet til IPAS med ca 13,5 mill. Festekontrakten kan teoretisk utløpe om 2 år. Brev fra IPAS av 11. oktober 2006 vedrørende begge festeforhold er ikke besvart av Levanger kommune annet enn gjennom vedtak i Levanger Næringsselskap av 21. november Brev fra ordfører av 31. januar 2005 kan synes ikke å være politisk behandlet. Brev fra IPAS av 03. desember 2007 bes om bekreftelse av festeforhold for Sjøgt. 35 og 37. Brevet er ikke besvart av Levanger kommune. Brevet viser at bedriften er inneforstått med at 26 av 77

27 Sterke momenter: Levanger kommune Formannskapet Sakliste Usikkerhetsmomenter: Levanger kommune ikke nødvendigvis føler seg bundet av tidligere vedtak og avtaler. Oppsummert: Det er knyttet stor usikkerhet til festeforholdene for eiendommene og en mulig avklaring kan måtte gå gjennom rettsystemet, noe som kan ta år og ressurser. Det anbefales derfor en eller annen form for makeskifte med Levanger kommune. Det er lansert tanker om makeskifte med bygg på Frol eller Røstad for Levanger kommune ved Næringssjefen. Enkle økonomiske vurderinger kan tyde på verdimessige samsvar som kan muliggjøre et slikt skifte. Videre vil ulike floker kunne løses opp og begge parter kan vinne, IPAS får bedre tilpassede lokaler og langsiktighet mens kommunen kan komme seg ut av en potensielt vanskelig situasjon i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan. En oppfølging fra IPAS side av Næringssjefen i Levanger kommune for å sikre at saken følges opp i administrasjonen er nødvendig. Balanseverdier hos IPAS: Verdien på eiendommene er bokført til 14 mill. Det er brukt 4 mill til oppgradering underveis. Balanseverdien står nå til 13,5 mill kr. Det foreligger ingen relevant takst på eiendommen. Flyttekostnader estimeres til kr 1 mill. De aktuelle eiendommene: 27 av 77

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTE NR.: 06/13 TID: 03.10.2006 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

En felles ordning for kommunene i Nordland

En felles ordning for kommunene i Nordland tt, V Fylkesmannen i Nordland OPPREISNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER En felles ordning for kommunene i Nordland Mars 2011 2 3 KAPITTELOVERSIKT Kapittel 1 Bakgrunn for forslaget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I FELLES OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER I NORDLAND

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I FELLES OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER I NORDLAND SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/4526 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 10/1572 I Saksbehandler: Randi Gundersen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 045/11 I FORMANNSKAP I Dato: 30.05.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 09.04.2008 Tid: 13:00 Merk! Møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hans Heieraas varaordfører

Hans Heieraas varaordfører Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 15.03.13, kl. 15:05 Lagt til sak PS 12/13 Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 20.03.2013 Tid: 17:00 Faste medlemmer er

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.11.2007 Tid: ca. 12:30 (Etter administrasjonsutvalgets møte!!) Faste medlemmer er med

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 04.03.13 Utvalg: Levanger formannskap Møtested: SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep (Staupslia 41, Levanger) Dato: 06.03.2013 Tid: 09:00 Befaring, se eget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 18.08.2004 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 18.08.2004 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 18.08.2004 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 29.04.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 29.04.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 29.04.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 18.05.2011 Tid: 12:00 OBS!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer