SIKRE HENDER. Vil du fortsatt motta Sikre Hender?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKRE HENDER. Vil du fortsatt motta Sikre Hender?"

Transkript

1 SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Hanskeperforasjoner utgjør daglig en trussel for operasjonspersonell som er i kontakt med pasientens blod og kroppsvæske. Vil du fortsatt motta Sikre Hender? Hvis du IKKE svarer på vedlagte svarkort, vil utsendelsen av bladet til deg stoppes etter neste nummer.

2 Verneombud tok opp hansken 2 kirurgiske inngrep. 95 % av alle operasjoner som ble foretatt ved sykehuset i en fem måneders periode ble registrert. Av de totalt 655 operasjonene, ble det funnet hanskeperforasjoner i 203. Det betyr at det ble funnet hull i operasjonspersonellets hansker ved nesten hver AV ANNIKEN SCHIØLL, JOURNALIST tredje operasjon. Ved nesten hver tredje operasjon ble det oppdaget hull i hanskene. Det er kirurgens hansker som oftest får hull. Nå bruker operasjonspersonellet ved Molde sykehus doble, indikerende hansker ved alle større inngrep. Før undersøkelsen ble foretatt ved sykehuset i Molde, var det praksis å bruke enkle hansker under de fleste operasjoner som ikke omfattet ortopedi. Vi brukte hansker og følte oss beskyttet. Det hendte at vi hadde blod på hendene etter operasjonen, forteller operasjonssykepleier Gerd Ødegård Hagen. Hun har jobbet som operasjonssykepleier siden Som verneombud ved Molde sykehus fikk hun i 2002 et stipend utlyst gjennom NSFLOS`s fagblad Overblikk (Norsk Sykepleierforbund landsgruppe av operasjonssykepleiere). Stipendet var finansiert av et leverandørfirma. Kriteriene var at søkeren skulle sette fokus på videreutvikling og kunnskapsutveksling innen ett av områdene; huddesinfeksjon, lateksallergi eller bruk av operasjonshansker. Jeg ønsket å sette søkelyset på barrieren mellom operasjonspersonellets hender og pasientens kroppsvæske ved kirurgi. Hagen ønsket å undersøke sikkerheten rundt bruken av operasjonshansker ved å kartlegge og sammenligne risikoen for perforasjon av hanskene ved ulike kategorier Indikerende hansker Når det brukes enkle hansker, blir hullene sjeldent oppdaget underveis i operasjonen. Derfor valgte Ødegård Hagen å bruke doble, indikerende hansker av lateks (Biogel, Regent Medical) i undersøkelsen. Den innerste hansken i et indikerende system har en mørk kontrastfarge, mens den ytterste har en lys transparent farge. Når det kommer væske mellom de to hanskelagene endres lysets brytning og en skarp, mørk flekk blir synlig. Men til tross for at dette systemet gir en høy visuell oppdagelse av hull, må det likevel antas å være noen perforasjoner som ikke blir oppdaget. Operasjonssykepleierne fylte ut registreringsskjemaer for hver operasjon som ble gjennomført. Når det ble oppdaget hull i hansken til kirurg, kirurgisk assistent eller operasjonssykepleier under operasjonen, ble hansken umiddelbart erstattet og hendelsen registrert. Bare ytterhanskens perforasjoner ble registrert. Operasjonens varighet Det klareste funnet er at perforasjonsfrekvensen er sterkt relatert til varigheten av operasjonen. Perforasjonsfrekvensen varierer fra 13,1% ved inngrep kortere en én time, til 61,9 % ved inngrep lengre enn to timer. Innen ortopedi ble det funnet hanskeperforasjoner ved 81% av de protesekirurgiske operasjonene. Perforasjonsfrekvensen viste seg å være like høy, og til og med høyere, ved gastrokirurgiske (45 %) og gynekologiske(31 %) operasjoner, som den var ved ortopediske(35 %) inngrep. Dette var overraskende funn for Gerd Ødegård Hagen og hennes kolleger, fordi de hadde som praksis å bruke doble operasjonshansker ved ortopediske inngrep, og vanligvis enkle hansker ved alle de øvrige operasjonene. Ved arteriekirurgiske inngrep under kategorien karkirurgi ble det registrert perforasjoner ved 28 % av inngrepene, selv om disse operasjonene varte i over tre timer gjennomsnittelig. Dette kan skyldes at man i denne type kirurgi bruker svært tynne nåler, og at dette gjør oppdagelse av perforasjoner vanskeligere, skriver artikkelforfatterne. De viser til en undersøkelse fra 1989, Glove perforation in elective orthopedic surgery, som viser nettopp dette. Gerd Ødegaard Hagen Fare for smitteoverføring Dersom hanskene som brukes under operasjoner blir perforert, øker dette faren for smitteoverføring. Smitten kan gå begge veier. Helsepersonellet kan få overført blodsmitte fra pasientene og pasientene kan få overført bakterier fra helsepersonellets hender. Perforasjoner i

3 sjon i befolkningen, vil et økende antall kirurgiske pasienter være smittebærere. Preoperative rutiner for screening av pasientene for disse infeksjonene er ikke innført. Testing vil heller ikke fange opp alle pasientene som er smittet, da serokonversjon kan ta opp til seks måneder, fastslår Ødegård Hagen i artikkelen Risiko for perforasjon av operasjonshansker i Tidsskrift for Den norske lægeforening, Medisin og vitenskap. Artikkelen gjengir funnene i undersøkelsen ved sykehuset i Molde, og Halvard Arntzen fra Høgskolen er medforfatter. 3 hansker oppstår som følge av stikkskader og håndtering av skarpe instrumenter. Ingen vet hvor mange pasienter som blir smittet av bakterier eller virus gjennom operasjoner. Postoperative sårinfeksjoner er infeksjoner som oppstår innen 30 dager etter et kirurgisk inngrep. Da kan pasienten for lengst være utskrevet. Det er heller ikke enkelt å fastslå hva som er den direkte årsaken til at en person får en infeksjon. Ingen vet heller hvor mange sykehusansatte som blir smittet av bakterier eller virus som følge yrkesutøvelsen. Men noen studier har vist forhøyet forekomst av blodbåren virussykdom blant helsepersonell. Pasientens smittestatus er vanligvis ikke kjent før inngrep foretas. Med økende prevalens av hepatitt B, hepatitt C og hivinfek- Helse, miljø og sikkerhet Dagens praksis med hovedsakelig bruk av enkle hansker innebærer at operasjonspersonell daglig risikerer direkte kontakt med potensielt infeksiøst materiale. Hanskeperforasjoner utgjør daglig en trussel for operasjonspersonell som er i kontakt med pasientens blod og kroppsvæske. Ved bruk av doble, indikerende hansker reduseres perforasjonsrisikoen, samtidig som perforasjoner oppdages vesentlig lettere. Dette er noe sykehusene som arbeidsgivere bør være opptatt av for å sikre sine ansatte i henhold til arbeidsmiljøloven, sier Ødegård Hagen. Ref: Ødegård Hagen G, Arntzen H. Risiko for perforasjon av operasjonshansker. Tidsskr Nor lægeforen2007; 7: Sykehusinfeksjon er den viktigste årsaken til pasientskade med dødelig forløp BJØRG MARIT ANDERSEN, DR MED, SYKEHUSHYGIENIKER/SMITTEVERNOVERLEGE PROFESSOR I HYGIENE OG SMITTEVERN, ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS. ARTIKKELEN HAR STÅTT I VERDENS GANG, FEBRUAR 2007 Skader påført pasienter i helsevesenet blir oftest oppfattet som fallskader, skader fra teknisk utstyr, feilmedisinering, feilbehandling, etc. Men den hyppigste skaden som opptrer i helseinstitusjoner både i sykehus og sykehjem sykehusinfeksjoner, blir sjeldent meldt som skade. I alt 5-15% av inneliggende pasienter får en eller flere infeksjoner under oppholdet. En stor andel % av opererte pasienter får postoperative infeksjoner av forskjellige typer. De vanligste sykehusinfeksjoner er infeksjoner i urinveier, nedre luftveier, operasjons sår, og i blod. Dette kan skje med hvemsomhelst, men særlig utsatte for infeksjoner er pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar, intensivpasienter, og eldre og lite mobile pasienter. Fremmedlegemer satt inn forskjellige steder som i urinveier, blodårer, luftveier, sår osv., øker risiko for infeksjon. I Norge genereres sykehusinfeksjoner hos mer enn inneliggende pasienter i sykehus hvert år. Dette tilsvarer nærmere to ganger årsproduksjonen på et stort sykehus som Ullevål universitetssykehus på heltid, med en gjennomsnittlig liggetid på 4-5 dager per person. Da er ikke medtatt det fem til tidobbelte antall pasienter som får sykehusinfeksjoner etter polikliniske behandlinger og dagkirurgi, og alle eldre som får sykehusinfeksjoner i sykehjem og andre boenheter. I den industrialiserte verden er sykehusinfeksjon den fjerde hyppigste dødsårsak, etter kreft, hjerteinfarkt og slag, og er mye hyppigere forekommende enn trafikkulykker og andre ulykker. I USA dør pasienter av sykehusinfeksjoner hvert år; dvs. 3,6 % av alle registrerte tilfeller av sykehusinfeksjon. En sykehusinfeksjon øker risiko for å dø med en faktor på tre sammenlignet med pasienter som ikke har Bjørg Marit Andersen

4 4 sykehusinfeksjon. Internasjonale undersøkelser viser at minst 40% av pasienter påført en nedre luftveisinfeksjon i sykehus dør, mens ca 30 % av de som får bakterier i blod (sepsis) dør. I tillegg forårsaker sykehusinfeksjoner som regel forlenget sykehusopphold og en del pasienter får nedsatt førlighet eller invaliditet over mange år eller på livstid. Infeksjonene koster mye - både for den enkelte og pårørende som blir rammet av en alvorlig sykehusinfeksjon, for helsepersonell som observerer utviklingen og for samfunnet som betaler regningen både i og utenfor helsevesenet. Dessverre meldes denne type skade sjeldent individuelt. Sykehusinfeksjoner blir registrert og meldt summarisk i prevalens- og insidens undersøkelser. Pasienten er ofte ikke orientert om infeksjonen som annet enn en viss risiko og komplikasjon ved oppholdet. Skaden når dessuten sjeldent gjennom som en hendelse som medfører erstatning. Sykehusinfeksjoner er etter hvert blitt det blinde punkt på netthinnen for helsepolitikerne og observeres ofte ikke som annet enn en del av de vanlige kostnadene ved helsevesenet. Noen sykehusinfeksjonene er ikke til å unngå. De fleste sykehusinfeksjoner er også stort sett forbigående selv om de er en stor påkjenning for pasienten. Men det kreves relativt hyppig bruk av antibiotika som igjen fører til en økt belastning på miljøfloraen i helseinstitusjoner - som igjen fører til mer resistente og kanskje mer farlige mikrober. At infeksjoner som går som epidemier ute i samfunnet sprer seg som ild i tørt gress innen våre helseinstitusjoner og angripe både pasienter og personell, illustrerer godt at infeksjonsforebyggende forhold og smittevern i institusjonene ikke er tilfredstillende. Influensa og faranger med oppkast og diare (Norovirus) kan i løpet av noen få dager stoppe viktige aktiviteter både ved avdelinger og sykehus. Andre mikrober kan også spre seg i miljøet og mellom pasienter og personell inntil man oppdager at de er resistente eller farlige, for eksempel MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus gule stafylokokker). Både den økende forekomst av sykehusinfeksjoner i vårt land, de nesten årvisse epidemiske utbrudd av influensa og mage-tarminfeksjoner i helseinstitusjonene, og den økende andel resistente mikrober i sykehus med spredning til og fra primærhelsetjenesten, viser at helsemyndighetene har forsømt seg med hensyn til gode smitteverntiltak. Allerede i 1990-årene ble det fra Statens Helsetilsyn påpekt mangel på ensengsrom og isolater ved norske sykehus, men dette ble erklært som ikke-problem fra Folkehelseinstituttet. To divergente signaler til Sosial- og Helsedepartementet har ført til en meget forsinket modernisering av sykehus. Fremdeles er det flest flersengsrom med toalett og fellesdusj på korridoren i stedet for enerom med eget toalett og dusj. Fremdeles er det stor mangel på godt utbygde isolater med undertrykk og slusesystem ved de fleste sykehus. Og fremdeles er det mangel på sengeplasser slik at 5-15 % av pasientene ligger på korridoren. Dette er mangler sterkt assosiert med økt smittespredning og økt antall sykehusinfeksjoner, og som kan unngås. Her er skaden påført ved et forsømt helsevesen. Sykehushygiene oppfattes i dag som en indikator på grad av renhet og smittevern i sykehus. God hygiene er en kvalitetsindikator med hensyn til infeksjonsforebyggende behandling av pasienter og et rent miljø. Mange av våre sykehus har enda en lang vei å gå før de infeksjonsforebyggende tiltak er tilfredsstillende. Det er flere gode grunner til å melde en rekke sykehusinfeksjoner som skader med erstatningsansvar. Økt sikkerhet gjennom standardisering AV CHRISTA AHLENBLOM, PROSJEKTLEDER, SIS HEALTHCARE Christa Ahlenblom Hvordan kan du vite at for eksempel et laboratorieresultat er pålitelig, eller at et produkt er kvalitetssikret og sterilisert på riktig måte? Svaret er; fordi en følger en standard. Over alt er vi omgitt av standarder, som kan beskrives som: En løsning på et tilbakevendende problem, opprettet gjennom en felles avtale. For å kunne ta vare på forskjellige aktørers interesser og påvirke det europeiske og globale standardiseringsarbeidet innen forskjellige, viktige områder i helse- og sykeomsorgen, blant annet forbruksartikler, samarbeider representanter fra hele verden med produsenter og teknikere innenfor forskjellige prosjekter. Et 30-talls land innen Europa deltar i samarbeidet, der hvert land har sin egen standardiseringsorganisasjon som representant. I Sverige er SIS, Swedish Standards Institute, det organet som fastsetter svenske standarder, og som gjennom sine datterorganisasjoner SIS Forum og SIS Förlag sørger for rådgivning og opplæring samt selger standarder og håndbøker. SIS er ikke en myndighet, men en frittstående ideell organisasjon der det er medlemmenes behov og ønsker som styrer virksomheten. Gjennom SIS har alle personer, foretak, myndigheter og organisasjoner mulighet til å delta i det internasjonale arbeidet og påvirke innholdet

5 5 i kommende standarder, noe som ofte styrer hva som kjøpes inn og brukes innen helseomsorgen. Gjennom deltakelse i det internasjonale standariseringsarbeidet gis det mulighet til å påvirke fremtidige regler og produktkrav, samtidig som en tidlig får informasjon om hva myndighetene kan komme til å kreve. Til sammen har SIS og deres rundt medlemmer utviklet over internasjonale standarder i løpet av de siste fem årene. Europeiske standarder spiller en viktig rolle ved fjerningen av tekniske handelshindringer innen EU, der det arbeides med å harmonisere medlemsstatenes produktregler, først og fremst gjennom direktiver. Både på det offentlige innkjøpsmarkedet og på det private markedet kan bruken av standarder være en enkel måte å oppfylle kravene som stilles på. Dessuten gir felles internasjonale standarder mulighet til rasjonelle og konkurransedyktige løsninger som kan brukes i større markeder. Sett fra et mindre perspektiv kan en få bedre samordning mellom forskjellige omsorgsenheter gjennom å passe på at en bruker kjente systemer, koder m.m., noe som igjen reduserer risikoen for feil. Hvordan foregår standardiseringsarbeidet? Som regel er grunnlaget et internasjonalt prosjekt, som ledes av en internasjonal samarbeidspartner enten den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN (European Committee for Standardization) eller den globale organisasjonen ISO (International Organization for Standardization). I hvert land finnes det speilgrupper, tekniske komiteer, som beslutter hvordan det skal tas stilling til det internasjonale standardiseringsarbeidet. Komiteene består av deltakere fra forskjellige foretak, myndigheter og organisasjoner. Gruppen utpeker en leder fra en av de deltakende organisasjonene, og en prosjektleder fra for eksempel SIS får ansvar for å koordinere arbeidet. Oftest finnes det dessuten et antall arbeidsgrupper som er knyttet til komiteen. En kan velge å følge standardiseringsarbeidet passivt gjennom bare å gå gjennom dokumentene som utarbeides og eventuelt komme med synspunkter på disse, eller være mer aktiv og delta på møter både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom standariseringsarbeidet får man en unik mulighet til å diskutere området sitt med noen av de fremste ekspertene fra hele verden, og ikke minst mulighet til å utvide nettverket sitt. Hvem som helst kan ta initiativet til en ny standard. Den nasjonale standardiseringsorganisasjonen tar hånd om forslaget, og medlemmene stemmer om det skal settes i gang nytt arbeid. Hvis det ikke finnes en teknisk komité innenfor området, opprettes en ny, og det praktiske arbeidet med standarden tas hånd om av en tilhørende arbeidsgruppe med eksperter innen området. Oppdraget til arbeidsgruppen er å utvikle et forslag til en standard for området. Det ferdige forslaget sendes så ut på høring, oftest både nasjonalt og internasjonalt. Formålet er å samle inn synspunkter på forslaget fra prosjektdeltakerne, berørte myndigheter og andre sakkyndige utenfor prosjektet. Arbeidsgruppen behandler høringen og utarbeider et revidert forslag. Ved positiv stemming kan så standarden fastsettes. Standardiseringen innen helse- og sykepleieområdet har først og fremst til formål å øke sikkerheten til personalet og pasientene innen helsevesenet, øke kvaliteten på

6 6 varer og tjenester, effektivisere innkjøp samt øke konkurransedyktigheten for bedrifter i bransjen. Forbruksartikler benyttes innen alle typer helseomsorg, f.eks. på sykehus, i privat sykeomsorg og ikke minst i hjemmesykepleien. Produktene kan være enkle, men også svært avanserte. De fleste er masseproduserte engangsartikler, sterile eller usterile. Det stilles høye krav til sikkerhet og funksjon for nesten alle forbruksartikler innen helsevesenet, f.eks:. De skal om mulig fungere sammen med produkter av andre merker (de skal være kompatible). De skal ikke utgjøre en risiko for pasienter eller personale. Mål- og størrelsesangivelser skal bety det samme, uansett fabrikat. De skal være merket på en forståelig og ensartet måte. Det bør ikke finnes flere varianter, f.eks. størrelser, enn det som er absolutt nødvendig. De skal oppfylle de generelle funksjonskravene. CEN/Technical Committee 205, Non-active medical devices, er et eksempel på en teknisk komité innen helse- og sykeomsorgen. I komiteen inngår blant annet arbeidsgruppen "Medical gloves". Tyskland leder gruppen, som har deltakere fra de fleste landene, blant annet Sverige, Finland, Danmark, England og Frankrike. Hansker regnes som medisinske produkter, og omfattes blant annet av europeisk standard EN 455(1). Denne standarden har for tiden tre deler; om hanskenes tetthet, mekaniske egenskaper og biologiske egenskaper. En fjerde del om hanskenes holdbarhet er under utvikling. For tiden diskuteres også manglene i PVC som hanskemateriale, og dette blir eventuelt tatt med i revisjonen av EN 455 del 2. Målet er å fortsette å utvikle standarder som inneholder relevante krav. Derfor er det viktig at alle parter deltar. Hvis du vil vite mer om arbeidet til den svenske komiteen, kan du kontakte Christa Ahlenblom hos SIS, , Standardiseringslenker til de forskjellige landene: Referanser: 1. EN Engangshansker til medisinsk bruk Del 1: Krav til og prøving for hullforekomst, Del 2: Krav til og prøving av fysiske egenskaper, Del 3: Krav til og prøving av biokompatibilitet, Del 4: Krav til og testing av holdbarhetskrav under utvikling Annet: Internt informasjonsmateriale fra SIS Globalt tiltak mot stikk- og kuttskader AV EVA TIWE, MEDISINSK JOURNALIST Risikoen for å rammes av blodsmitte gir stadig større fokus på stikk- og kuttskader. Fire av fem personer i helsevesenet har opplevd tilfeller som i verste fall kan gi dem blodsmitte. Det fremgikk av en rapport fra 2005 fra Vårdförbundet og Sveriges Leverantörsförening (SLF), som siden har endret navn til Swedish Medtech. Dette er skremmende tall. Gjennom Vårdförbundets rapport settes søkelyset på den velkjente risikoen for stikk- og kuttskader innen helseomsorgen, noe som er bra. Personal i helsevesenet risikerer å rammes av alvorlige infeksjoner ved injeksjon, prøvetaking og behandling, sier Claes Mebius, lege og spesialist i anestesi og intensivpleie samt leder for et prosjekt om stikk- og kuttskader i SIS. SIS, Swedish Standards Institute, er en del av det europeiske og globale nettverket som utarbeider internasjonale standarder. Trekker opp rammer Prosjektet holder fremdeles på å trekke opp rammer for arbeidet. Den svenske arbeidsgruppen speiler den internasjonale, og det vil ta tid før alle blir enige om et felles dokument. Alt skal være nøye gjennomarbeidet, sier den svenske prosjektlederen Christa Alenblom. Den svenske arbeidsgruppen for stikk- og kuttskader er kalt SIS/TK330/AG4 og speiler arbeidet som skjer i arbeidsgruppe 7 (WG 7), som tilhører ISO/TC 084 Devices for administration of medicinal products and intravascular catheters. Under ISO/TC 84 finnes også disse arbeidsgruppene:. WG 2 Luer-Lock fitting WG 3 Syringes for insulin and pen injectors WG 4 Needle free pen injectors JWG 5 Pulmonary delivery devices (JWG=Joint Working Group felles arbeidsgruppe) WG 6 Auto-injectors Danmark har sekretariatet for disse gruppene, og dermed også stor innflytelse. Norge deltar ikke i WG 7. Tre års ventetid Først om cirka tre år kan det finnes en ny, global standard som behandler sikkerhet og effektivitet for skarpe gjenstander. Målet er å redusere risikoen for at

7 sykepleiere og laboratoriepersonale skal smittes av blodbårne sykdommer som hepatitt B, hepatitt C og HIV. Den internasjonale gruppen vil begynne med å diskutere nåler, mens vi i Sverige heller vil ta et større grep og ta med f.eks. skalpeller allerede fra begynnelse, forteller Christa Alenblom. Den fremtidige standarden skal inneholde krav til utforming og anbefalinger for gjenstander som kan stikke og skjære. Standarden skal også inneholde anbefalinger for avfallshåndtering og bruksanvisninger. Sikre rutiner og produkter Det svenske målet er å utvikle rutiner og produkter som fungerer bra, og som er sikre for helsepersonalet. Det gir blant annet tryggere personale og færre sykemeldinger. For produsenter og leverandører vil deltakelse i arbeidsgruppen bidra til at brukervennlige, attraktive og sikre produkter kan utvikles på en produksjonsmessig fordelaktig måte, sa daværende prosjektleder Iréne Narström da prosjektet startet for drøyt et år siden. Både organisasjoner og bedrifter deltar i arbeidsgruppen. Gjennom å delta i standardiseringsarbeidet kan svenske bedrifter og organisasjoner påvirke utformingen av standarder innen sitt marked. Standarder fremmer handel over grenser og bidrar til at prosesser og produkter blir sikrere, forklarer den frittstående og ideelle foreningen SIS. De som medvirker i prosjektet, er Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Apoteket, AstraZeneca, Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket, Vårdförbundet, landstinget i Uppsala fylke, Artema Medical AB, Becton & Dickinson AB, Cederroth International AB, Smiths Medical Sverige AB, NeuroNova AB, Pfizer Health AB og Liquid Production Sweden AB. Fotnote: Fotnote: Vårdförbundets og SLFs rapport kan du laste ned som pdf her: rapport_fakta/stick_o_skarskador.slutrapport.pdf. Nullvisjonen at ingen innen helseomsorgen skal måtte risikere blodsmitte førte til utvikling av informasjons- og opplæringsmateriale. Det kan lastes ned her: Du finner mer informasjon om SIS arbeid på Norske standarder finnes på og danske standarder på 7 Naturgummilateks Reduksjon og måling av risikoen for proteineksponering AV HAYDN WILLIAMS, AV HAYDN WILLIAMS, LEDER FOR FOU, HANSKER OG ANTISEPTISKE MIDLER, De som bruker kirurgiske hansker av naturgummilateks, har lenge kunnet glede seg over den overlegne tilpasningen, følsomheten og komforten dette materialet gir, sammen med utmerket barrierebeskyttelse mot potensielt smittsomme mikroorganismer. Av forskjellige årsaker oppsto det et sikkerhetsspørsmål på og 1990-tallet, da brukere av latekshansker, og da særlig helsepersonell, utviklet allergiske reaksjoner på restnivåer av vannekstraherbart protein som var igjen i hanskene etter produksjon. Årsakene til dette er tilskrevet den dramatiske økningen i hanskebruk da en ble oppmerksom på AIDS. Da oppsto behov for å bruke hansker hele arbeidsdagen og bytte dem før hver nye pasient. Samtidig kom det mange nye produsenter av Haydn Williams undersøkelseshansker, noe som førte til produkter med større variasjon i kvalitet og innhold av restprotein. Så snart potensialet for lateksproteinallergi ble påvist, ble det raskt opprettet retningslinjer for hanskeproduksjon, som krever vasking og skylling for å redusere restene av ekstraherbart protein som er igjen i hanskene. Fordi en samtidig beveget seg bort fra hansker med pudder til pudderfrie produkter, ble spredningen av proteinholdig aerosol fra hanskepudder også eliminert. I det siste har vi sett ytterligere nyvinninger ved behandling av naturgummilateks, og en kan nå fjerne store andeler av lateksproteinet før det leveres til hanskeprodusenten. Denne prosessen går ut på at lateksen behandles med et enzym som bryter ned proteinmolekylene, slik at de blir mindre, og mer vannløselige. Senere fortynning og sentrifugering fjerner en stor andel av proteinet og erstatter det med et stabiliserende overflateaktivt stoff. Alt protein er laget av aminosyrer som inneholder nitrogen, derfor gir en måling av samlet nitrogen i naturgummilateks en angivelse av proteininnholdet. Ubehandlet lateks har 0,3 % nitrogen, som reduseres til 0,1 % gjennom beskrevet metode. Mer signifikant er at

8 8 nivåene av antigent protein (som kan forbindes med allergiske reaksjoner) reduseres med så mye som 95 %. Dette produktet, såkalt avproteinisert naturgummilateks, eller DPNRL, ligger omtrent midtveis mellom proteinstabilisert NRL og syntetisk gummi, som stabiliseres med overflateaktive stoffer. Hansker som produseres av DPNRL kan behandles og vaskes med samme grundige rengjøringsprosesser som en bruker til NRL-hansker. Det reduserer restproteinnivået i enda større grad. Produkter som produseres av DPNRL har derfor svært lave nivåer av ekstraherbare proteiner selv før behandling. Etter behandling blir de blant de reneste produktene som er tilgjengelig. Differensiering mellom hansker på dette nivået med ekstraherbart restprotein begrenses imidlertid av sensitiviteten og nøyaktigheten til analysemetodene. Et redusert nivå av totalt protein til å begynne med vil også si at det er et enda mindre potensiale for frigivelse av ubundet eller fanget protein fra hoveddelen av hansken gjennom lagringstid og bruk. Det er fastsatt at NRL inneholder rundt 250 proteiner. 57 av disse er identifisert(1) som antigene, og i henhold til International Union of Immunological Societies (IUIS) er 13 av disse fullt ut karakterisert(2). Disse utgjør grunnlaget for 37 anerkjente allergene fragmenter og varianter som inneholder deler av det opprinnelige prekursorallergenet, som kan fremkalle en allergisk reaksjon. Se for eksempel Allergome-databasen om allergene molekyler(3). Ytterligere 10 arter er oppført, slik at det til sammen blir 47, men disse er ennå ikke offentlig godkjent av IUIS. Det antas at lateksallergisk reaksjon på NRL-produkter hovedsakelig bare skyldes noen få av disse proteinstrukturene(4). Den første analysemetoden som ble standardisert for restproteinnivåer, ble basert på kjemiske fremgangsmåter for påvisning av totalt protein (modifisert Lowry-analyse). Dette er en nyttig metode for å påvise om et produkt har høyt eller lavt proteinnivå, men den kan ikke skille mellom produkter på de lavere nivåene. En alternativ metode for måling av total protein, aminosyreanalyse (AAA) ved hjelp av væskekromatografi under høyt trykk (HPLC), er nå beskrevet i et informativt tillegg til en europeisk standard for hansker EN Av muligens større interesse er metoder som kan måle nivåer av antigent eller allergent protein, som ELISA-prøve, RASTprøve og FITkit -prøve. Det finnes fordeler og begrensninger ved alle nåværende testmetoder som brukes til påvisning av nivået av proteiner som er til stede i kirurgiske hansker. Nedenfor gis en kort oversikt over hver testmetode: Modifierad Lowry Dette er den anerkjente standard testemetoden for påvisning av totalt ekstraherbart proteininnhold Det er en kjemisk prøve for alt protein, allergent og ikkeallergent, så den skiller ikke mellom disse. Etter ekstrahering av vannløselige restproteiner fra hanskene, utfelles de med syre. Proteinene vaskes, slik at vannløselige interferenskilder fjernes, og løses opp på nytt i alkali. Løsningen reagerer med koppersalter og sure forbindelser av molybden og tungsten, slik at det dannes en blå farge. Proteininnholdet kan så bestemmes ved hjelp av et spektrofotometer, fargeintensiteten står i forhold til proteininnholdet. Fordi denne metoden bare måler totalt proteininnhold og ikke allergent proteininnhold, har standardiseringsorganene vært opptatt av å unngå uberettigede krav om ytelse. Derfor har de begrenset laveste tillatte etikettkrav til <50 µg/g i USA, og i EU ser det ut til å gjelde en uskrevet avtale blant hanskeleverandører og -brukere om <30 µg/g. Fordeler Lett å utføre Billig Ulemper Ingen differensiering mellom antigene og ikke-antigene proteiner Mulig interferens Begrenset følsomhet ELISA inhibition (Enzyme Linked Immuno-Sorbant Assay) Dette er amerikanske ASTMs testmetode for immunologiske målinger av antigent protein i naturgummilateks. Testmetoden skiller mellom antigene og ikke-antigene proteiner, men det er uenighet om relevansen av dette for allergifremkallende evne hos mennesker. Den vandige proteinekstraktløsningen blandes med et lateksspesifikt antistoff (IgG som tas fra kaninserum) og legges på en testplate som er immobilisert med lateksspesifikke antigener. Overflødig lateksspesifikt antistoff som ikke er bundet til det løselige lateksproteinet i prøveekstraktet, bindes til det immobiliserte antigenet. Etter ytterligere behandling med et sekundært antistoff, kan mengden antigent protein påvises ved hjelp av kolorimetri. Grensen for påvisning ved bruk av denne teknikken er 0,2 m/g Forsøk på å forbedre sensitiviteten ved å ta med et konsentrasjonstrinn har ikke lykkes hittil. Fordeler Mer sensitiv enn modifisert Lowry Skiller mellom antigent og ikke-antigent protein Ulemper Bruker kaninserum fremfor humant serum Måler antigene proteiner, allergent protein (tvilsom relevans)

9 FITkit Test Hevdes å være følgende: en sensitiv og nøyaktig immunologisk testmetode for påvisning av 4 spesifikke større lateksallergen-proteiner (Hev b1, Hev b3, Hev b5, Hev b 6.02). identifisere de fire spesifikke lateksallergenene som brukes i testen, som tidligere har blitt identifisert som klinisk relevante. Hev b5 og Hev b 6.02 er kjent for å overleve mange hanskeproduksjonsprosesser(5), Hev b1 og Hev b3 er de to viktigste lateksallergenene for pasienter med spina bifida(6). Ved en nylig studie(7) hadde 93 % av de lateksallergiske pasientene IgE for Hev b6.02, 57 % for Hev b5, 57 % for Hev b1 og 36 % for Hev b3. vise utmerket korrelasjon til allergenisiteten til hanskene målt med de IgE-baserte metodene som er tilgjengelig nå. Data vi kjenner til fra uavhengige laboratorier støtter imidlertid ikke nødvendigvis dette kravet. Informasjon om metoden Proteinene ekstraheres fra hanskene og kommer i kontakt med de individuelle, spesifikke antistoffene. Antistoffene er syntetisert og er monoklonale (spesifikke for hver av de fire lateksallergenene). Det foretas en direkte måling av det spesifikke allergenproteininnholdet for hanskene. Sensitivitetsnivåene for de fire allergenene er: Hev b1 = 0,05 µg/g Hev b3 = 0,05 µg/g Hev b5 = 0,025 µg/g Hev b6.02 = 0,025 µg/g. Fordi robustheten og reproduserbarheten ikke er påvist, er ikke dette en bransjeanerkjent test. Resultatene av denne testmetoden kan kun brukes i forskningsøyemed. En Round Robinstudie gjennomført av EUs hanskestandardkomité,tc205 WG3, klarte ikke å påvise reproduserbarhet(8). De konkluderte med at analysene så ut til å påvirkes av bufferne (bekreftet ved FitBiotech) og av kjemikalier uttrukket fra hanskene. Flere undersøkelser og resultater er nødvendig for å kunne godkjenne analysene for å måle allergener i industriprodukter. Derfor ble ikke metoden godkjent som en normativ standard i EN Fordeler Bra spesifisitet Hevdes enkel å gjennomføre Svært sensitiv Ulemper Krever utføring av 4 separate tester Måler kun 4 større allergener Testens robusthet er ennå ikke påvist Korrelasjon med IgE-baserte metoder er ikke generelt påvist En enkelt kilde til reagenser Kostnad for testsett Registrert varemerke for Quattromed Ltd, Estland RAST inhibition (Radioallergosorbant Test) Måler allergene proteiner Ligner ELISA-inhibisjon, med unntak av at serumet tas fra lateksfølsomme personer, slik at en får lateksspesifikke IgEantistoffer. Latekssensitive personer har tidligere fått bekreftet lateksallergi via prikktesting på hud. Det finnes 57 kjente antigene naturgummilateksproteiner, og mennesker kan være allergiske for (og danne antistoffer mot) forskjellige allergener. Derfor samles serumet fra allergene personer for å sikre at hele området av antistoffer dekkes. Testen er populasjonsspesifikk, noe som vil si at proteinene som mennesker er allergiske for, blir begrenset til de som de har vært eksponert for. Dette kan variere fra region til region. Dette er ikke en bransjeanerkjent standard testmetode, resultatene kan kun brukes til informasjon. Fordeler Svært sensitiv teknikk Svært sensitiv teknikk Bruker humant serum Ulemper Er populasjonsspesifikk Er populasjonsspesifikk serum Standardisert serum er ikke tilgjengelig og kan ikke tilberedes på reproduserbar måte Kostbar spesialistteknikk Ikke lett tilgjengelig Referanser 1.T. Palosuo, Identifying and quantifying natural rubber latex protein allergens. Endagskonferanse for European Rubber Journal, Amsterdam, februar Home > Plantae Magnoliopsida > Malpighiales > Hevea brasiliensis Sist oppdatert 7. mars Allergome-databasen, Søk etter Hevea Brasiliensis. Sist oppdatert april EN Engangshansker til medisinsk bruk Del 3: Krav til og prøving av biokompatibilitet, 2006, tillegg B 5.T. Palosuo et al.the major latex allergens Hev B 6.02 (hevein) and Hev B 5 are regularly detected in medical gloves with moderate or high allergen contents. J. Allergy Clin Immunol 2002, årg. 107, nr. 2: H.Y.Yeang et al.the 14.6 kd rubber elongation factor (Hev b 1) and 24 kd (Hev b 3) rubber particle protein are recognized by IgE from patients with spina bifida and latex allergy. J. Allergy Clin Immunol 1996; årg. 98, nr. 3: T. Palosuo et al. Recombinant allergen-based ELISA for the simultaneous detection of IgE to clinically relevant latex allergens. Plakatpresentasjon nr. 423; American Academy of Allergy Asthma and Immunology (AAAAI) årsmøte, Denver, USA 8. CEN TC205 WG3 Report of the Inter-laboratory experiment regarding the assessment of three testing methods dealing with the quantification of Natural Rubber Latex proteins and Allergens, Ikke utgitt rapport datert 29. september

10 10 Færre infeksjoner hvis alle bruker dobbelthansker AV LINE SIERT, JOURNALIST Den doble indikatorhansken øker sikkerheten for både pasienter og brukere. Bruken begynner også å bli mer utbredt blant danske leger, spesielt de yngre og de kvinnelige Over halvparten av operasjonssykepleierne bruker dobbel indikatorhanske ved større kirurgiske inngrep på gynekologisk-obstetrisk avdeling på Amtssygehuset i Herlev, Danmark. En mindre del av kirurgene gjør det, men hansken er i ferd med å bli mer utbredt, særlig blant de yngre og de kvinnelige legene. På gastro-enterologisk avdeling bruker alle dobbel indikatorhanske, både leger og sykepleiere. På urologisk avdeling brukes den også stadig mer. Det betyr at den doble indikatorhansken ikke lenger hovedsakelig brukes innenfor ortopedkirurgi, men i høy grad også tas i bruk innenfor den mer myke kirurgien. Hanskene øker sikkerheten for både brukerne og pasienten, sier operasjonssykepleier Line Agersbæk, gynekologisk-obstetrisk avdeling på Amtssygehuset i Herlev, der doble hansker har vært i bruk i drøyt et år. Inspirasjonen til å bruke den kom fra gastro-enterologisk avdeling, som avdelingen samarbeider med. Line Agersbæk Indicator-systemet Biogel Eclipse Indicator er et dobbelt hanskesystem i avproteinisert naturgummilateks med visuell fargeindikasjon ved punktering. Systemet består av to par sampakkede, sterile Biogel Eclipse operasjonshansker (1 par grønne innerhansker og 1 par halmfargede ytterhansker). Ved bytte av perforert/punktert ytterhanske skal innerhansken tørkes tørr med steril duk/håndkle for å forhindre falsk indikasjon på den nye ytterhansken. Biogel Eclipse skal alltid brukes som ny ytterhanske for å beholde funksjonen til det patenterte Indicator-systemet.

11 Vi har både enkle og doble hansker tilgjengelig. Mange leger, spesielt de eldre, vil bare bruke enkelthansker. Begrunnelsen er typisk, at de opplever at enkelthanskene gir større følsomhet i fingrene under operasjonen. Samtidig er ikke alle informert om mulighetene for valg mellom de forskjellige hansketypene, så de tar i en viss grad imot det de får. Jeg tror også at flere ville bruke indikatorhanske hvis de var bedre informert. Øker påvisningsfrekvensen både før og under operasjon Jeg bruker alltid dobbelthansker, fordi de gir større sikkerhet både for pasienten og for meg selv. Pasienten får ikke mine hudbakterier, og jeg kommer ikke i kontakt med pasientens blod. Vi oppdager hull i hansken som vi ellers ikke ville sett. Det gjelder både før operasjon, der det kan være hull i hansken delvis fra fabrikkens side, delvis oppstått ved innledende håndtering av operasjonsutstyret, og det gjelder under operasjonen, hvor det så blir mulighet for å bytte hansker under prosessen. Som regel er det sykepleieren som gjør kirurgen oppmerksom på et eventuelt hull i hansken. Men det kan vi bare gjøre hvis kirurgen bruker indikatorhansker. Ellers ser vi det sjelden. Et spørsmål om vane Ulempene ved dobbelthansker kan være at det oppleves som om fingerspissfølsomheten til en viss grad mangler, og at de er varmere å ha på. Men jeg synes fordelene oppveier de eventuelle ulempene, og jeg tror også at det i stor grad er et spørsmål om vane. Jeg tror ikke at brukere av enkelthansker overveier risikoen. Hvis de gjorde det, ville de bruke dobbelthansker. Jeg kan absolutt anbefale dobbelthansker til kolleger. Og det gjør jeg også, for vi snakker naturligvis om bruk av forskjellig utstyr. Jeg kan også undre meg over at legene ikke bruker dem i større utstrekning. De øker jo sikkerheten for alle parter. 11 Doble hansker er det eneste riktige AV LINE SIERT, JOURNALIST Det kan oppstå hull i hanskene under hver annen eller tredje operasjon. Og det oppdages sjelden ved bruk av enkelthansker. Doble hansker gir langt større sikkerhet "Jeg er ikke spesielt redd for smitte. HIV og hepatitt er tross alt ikke så utbredt i Danmark. Men det er jo en kjempefordel for pasienten at jeg sørger for å øke sikkerheten og hygienenivået ved å bruke doble hansker. Jeg ser det som det eneste riktige. Det sier lege Pernille Jensen, gynekologisk kirurg på gynekologisk-obstetrisk avdeling på Amtssygehuset i Herlev, Danmark. Jeg bruker doble hansker ved stort sett alle operasjoner. Det har jeg gjort siden de ble utviklet. Opprinnelig skjedde det på oppfordring fra sykepleierne. Det var mye fokus på at hanskene ofte gikk i stykker, og det er jo ofte fra sykepleierne at nytenkningen kommer. Sykepleierne på avdelingen er selv flinke til å bruke doble hansker mye. Det samme gjør også de yngre og de kvinnelige legene, mens mange av de litt eldre legene mener at bruk av dobbelthansker går ut over følsomheten for vev og instrumenter. Det er ikke min erfaring, og jeg tror det hovedsakelig har utgangspunkt i vaner. Jeg føler meg nesten naken hvis jeg ikke har to lag hansker på. Hanskebytte med det samme Fordelen er jo at en selv eller sykepleierne oppdager et eventuelt hull med det samme og kan bytte hanske umiddelbart. Og det oppstår ofte hull. Jeg har inntrykk av at det skjer ved så mye som hver annen eller tredje operasjon. Ved bruk av enkle hansker oppdages hullene ikke på langt nær så ofte, så sikkerheten økes vesentlig ved bruk av doble hansker. Kanskje tror ikke brukerne av enkle hansker at det oppstår hull. Men det gjør det. Og svært mange av dem oppdager ikke brukeren. Jeg tror ikke det er fordi jeg er spesielt klossete. Jeg opplever ingen vesentlige ulemper ved hanskene. Selvfølgelig blir hendene varme, men hendene blir varme uansett under en langvarig operasjon. Jeg kan absolutt anbefale systemet. Det er det eneste riktige. Pernille Jensen

12 En cas de non remise priére de returner a Box Niederaula Allemagne Deutsche Post Port payé Flensburg Allemagne Brief/Lettre Luftpost/Prioritaire Mölnlycke Health Care Postboks 6229 Etterstad NO-0603 Oslo Tel: Fax: MÖLNLYCK HEALTH CARE, 2007 SIKRE HENDER 2/07 2K PRODUCTION JOE BRIG ART AB PRINTED BY RONDO, GÖTEBORG 2007

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på?

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på? 1 2010 Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på? 2 Sikre hender Nyhetsbrev om infeksjonsforebygging Mölnlycke Health Care AS Box 6229

Detaljer

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING PRODUCTION JOE BRIG ART AB PRINTED BY RONDO, GÖTEBORG 2006

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING PRODUCTION JOE BRIG ART AB PRINTED BY RONDO, GÖTEBORG 2006 950 99 SH 3-2006 NO 06-11-23 10.53 Sida 1 3 2006 SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING PRODUCTION JOE BRIG ART AB PRINTED BY RONDO, GÖTEBORG 2006 MÖLNLYCK HEALTH CARE, 2006 SIKRE HENDER 3/06

Detaljer

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Den viktigste yrkesrisikofaktoren for latekssensibilisering er bruk av latekshansker med pudder.

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Den viktigste yrkesrisikofaktoren for latekssensibilisering er bruk av latekshansker med pudder. 3 2008 SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Den viktigste yrkesrisikofaktoren for latekssensibilisering er bruk av latekshansker med pudder. MÖLNLYCKE HEALTH CARE POSTBOKS 6229 ETTERSTAD NO-0603

Detaljer

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING 1 2009 Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Det er signifikant flere hull i operasjonshansker av syntetiske materialer sammenliknet med operasjonshansker i naturgummilateks 2 Sikre hender Nyhetsbrev

Detaljer

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING 2 2011 Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Når arbeidsgiverne innen helsesektoren overveier sin strategi for å overholde EUdirektivet om skjære- og stikkskader og behovet for å innføre formålstjenlige

Detaljer

Innhold. Vedlegg 1. Databasesøk. Vedlegg 2. EU-Direktiv

Innhold. Vedlegg 1. Databasesøk. Vedlegg 2. EU-Direktiv 0 Innhold 1.0 INNLEDNING... 1 1.1 Begrunnelse for valg av tema og problemstilling.... 3 1.2 Oppbygning av oppgaven med begrensninger og problemstillingen.... 4 1.3 Metode.... 6 1.4 Litteratur og kildekritikk....

Detaljer

SIKRE HENDER. Systemer for nålestikkrapportering må forbedres hvis helsearbeidere skal kunne beskyttes mot blodbårne infeksjoner

SIKRE HENDER. Systemer for nålestikkrapportering må forbedres hvis helsearbeidere skal kunne beskyttes mot blodbårne infeksjoner 1 2008 SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Systemer for nålestikkrapportering må forbedres hvis helsearbeidere skal kunne beskyttes mot blodbårne infeksjoner 2 Smittet kirurg opererte pasienter

Detaljer

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING 1 2011 Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Ytterhanske Punksjonssted Væske skaper indikeringsfelt Innerhanske Hånd Hurtighet, størrelse og synlighet av hanskeperforasjon gjør et indikatorsystem

Detaljer

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING 2 2005 SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Det kan være en økt risiko for at en pasient er HIV-positiv ved behandling av ansiktsbrudd. Det er en forbindelse mellom bruddskader i ansiktet og

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner

Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner Smittevernloven Veileder Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner Statens helsetilsyn og Folkehelsa IK-2532 Oktober 1996 Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes av Statens folkehelseinstitutt.

Detaljer

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Preoperativ helkroppsdesinfeksjon et våpen i kampen mot postoperative sårinfeksjoner

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Preoperativ helkroppsdesinfeksjon et våpen i kampen mot postoperative sårinfeksjoner 1 2005 SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Preoperativ helkroppsdesinfeksjon et våpen i kampen mot postoperative sårinfeksjoner 2 Direktivet om Medisinsk Utstyr Standarder og CE-merking PROFESSOR

Detaljer

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING 2 2013 SIKRE HENDER I flesteparten av tilfellene var den som ble skadet, ikke den som opprinnelig brukte skalpellen, men en som fikk den overlevert. 2 Sikre hender Nyhetsbrev

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Tema: Volum, kvalitet og pasientsikkerhet. februar 2009

Tema: Volum, kvalitet og pasientsikkerhet. februar 2009 Tema: Volum, kvalitet og pasientsikkerhet februar 2009 1 Innhold: Bladet foreligger i nettutgave på foreningens nettside der alle lenker er direkte tilgjengelige. 3 4 5 9 12 16 18 20 22 24 25 26 27 28

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Master of Public Health MPH 2014:4

Master of Public Health MPH 2014:4 Smitteverntiltak ved Clostridium difficile infeksjon En kvantitativ tverrsnittsstudie blant helsepersonell i et norsk sykehus Grethe Ørnevik Master of Public Health MPH 2014:4 Smitteverntiltak ved Clostridium

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å OM DETTE INFORMASJONSHEFTET Mange tusen nordmenn har glaukom uten å vite om det. Tidlig oppdagelse kan bremse sykdomsutviklingen. Norsk Glaukomforening for pasienter og pårørende har som sin fremste oppgave

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Forord Denne rapporten er en evaluering av Flekkefjord kommunes forsøk med Nattfred, et kamera til bruk i forbindelse med nattlig tilsyn. Det

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy MASTEROPPGAVE I FARMASI Sølvi Merete Karlsen 2007/2008 Avdeling for farmakologi Institutt for farmasi Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012

Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012 Stykkevis og delt En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer med bruk av sjekklisten «Trygg kirurgi» Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012 Institutt for Sosialt arbeid

Detaljer