Prospekt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon i Clear Water 42 Holding ASA Org nr vedtatt i selskapets generalforsamling 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon i Clear Water 42 Holding ASA Org nr 979 178 557 vedtatt i selskapets generalforsamling 10."

Transkript

1 Prospekt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon i Clear Water 42 Holding ASA Org nr vedtatt i selskapets generalforsamling 10. Mars 2008 I tillegg til opplysninger i vedlagte informasjonsmemorandum, gis følgende formelle opplysninger om selskapet: 1. Selskapets navn er Clear Water 42 Holding ASA, selskapets forretningsadresse er Trollåsveien 36, 1414 Trollåsen, og selskapets organisasjonsnummer er Selskapet er et norsk Allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet er stiftet den Selskapets formål er å utvikle og selge utstyr for rensing av drikkevann. 4. Selskapets egenkapital er i henhold til sist fastsatte balanse ( ) NOK Selskapet har i 2007 gjennomført en utvidelse av aksjekapitalen med aksjer a NOK 0,50 til tegningskurs 1, Regnskapet for 2007 er ikke fastsatt, men selskapets beregninger tilsier at regnskapet for 2007 vil bli gjort opp med et underskudd på ca NOK Sammenholdt med opplyningene i pkt 4 vurderes selskapets egenkapital per å være i størrelsesorden NOK Av dette utgjør utsatt skattefordel NOK Selskapet har ikke vedtatt fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer. 7. Selskapet har i generalforsamling gitt styret fullmakt til å utstede inntil aksjer pålydende NOK 0,50 per aksje ved en eller flere rettede aksjekapitalutvidelser mot ansatte i selskapet som ledd i en opsjonsordning/incentivordning. 8. Selskapets aksjer er registrert på Fondsmeglerforbundets liste over unoterte aksjer: NOTC A-listen. Siste årsregnskap og delårsregnskap er offentliggjort på informasjonssidene til Fondmeglerforbundet: Formelle opplysninger om aksjene som utstedes i emisjonen: a) Aksjekapitalen forhøyes med inntil NOK fra NOK til NOK ved nytegning av aksjer, hver pålydende NOK 0,50. b) Aksjene tegnes med fortrinnsrett for aksjeeiere per datoen for denne beslutning i samsvar med bestemmelsene i allmennaksjeloven Hver 5,5 aksje gir rett til tegning av 1 ny aksje. c) I den utstrekning fortrinnsretten ikke blir benyttet fullt ut, har de aksjeeiere som har benyttet sin fortrinnsrett og som vil overta en større andel av aksjene (overtegning), rett til å tegne den del av aksjekapitalforhøyelsen som ikke er tildelt basert på benyttede fortrinnsretter. Disse aksjene skal i så fall så langt mulig fordeles mellom aksjeeierne i forhold til det antall tegningsretter hver av dem har benyttet. Styret kan tilby eventuelle gjenstående ikke tegnede aksjer også til personer som på forhånd ikke er aksjeeiere i selskapet. Dette inkluderer ansatte og styremedlemmer i selskapet. d) Tegningskurs per aksje er NOK 0,75, og skal innbetales kontant. e) Aksjene tegnes på et særskilt tegningsdokument. Tegningsperioden er fra og med 11. mars 2008 til og med 25. mars Selskapets styre har anledning til å forlenge tegningsperioden 2 ganger med inntil 1 uke dersom dette er nødvendig for å sikre fulltegning av kapitalforhøyelsen på den måte som er beskrevet i pkt c). f) Frist for betaling av tildelte aksjer er tre virkedager etter utløpet av tegningsperioden. Betaling skal skje til særskilt emisjonskonto. g) De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret For øvrig gir aksjene rettigheter i selskapet fra registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Clear Water 42 Holding ASA side 1 av 15

2 Informasjonsmemorandum Clear Water 42 Holding ASA Org nr Mars 2008 Clear Water 42 Holding ASA Side 2 av 15

3 Ansvarserklæring Dette informasjons memorandum er utarbeidet av administrasjonen i CW42. Opplysningene i dokumentet er så langt vi har kjennskap til korrekte og utelater ikke noe som kan gjøre dets innhold misvisende. Markeds og fremtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn. Prognosene som er presentert er estimater og bygger på gitte forutsetninger. Styret presiserer at selskapet er i en oppbygningsfase og at oppbygning av en bedrift i denne fasen er meget krevende. Enhver investering i selskaper i denne fasen er forbundet med høy risiko og styret oppfordrer den enkelte til å søke informasjon på egenhånd fra alternative kilder og til å konsultere andre kompetente personer før en eventuell investering gjennomføres. Oslo Inger Lise Henriksen Eskil Zapffe Lars Johan Frigstad Mette S Holt Morten Persen Clear Water 42 Holding ASA Side 3 av 15

4 Sammendrag Anslag tilsier at vannbårne bakterier og parasitter/cyster er årsaken til 75 % av sykdom i verden i dag. Anslagsvis 5 mill. mennesker dør hvert år av diaré. Den alt overveiende del av dette er forårsaket av forurenset drikkevann. CW42 er innehaver av en patentert metode for rensing av drikkevann. Metoden er patentert i 34 land. Metoden gir en betydelig forbedring av kvaliteten på drikkevann. CW42 teknologien er utviklet for å fjerne sykdomsfremkallende parasitter, bakterier og et antall metaller og kjemikalier CW42 teknologien renser vann fra ferskvannskilder uten å fjerne nødvendige mineraler og sporstoffer, og beholder dermed vannets naturlige smak og utseende. Selskapet har utviklet to produkter som er introdusert på markedet i Norge: Wall Unit en fastmontert løsning til bruk i husholdinger, hytter/fritidsboliger, kontorer, restauranter, offentlige institusjoner, båter, tannlegestoler m.m., og Squad Unit en mobil løsning som er beregnet for hjelpeorganisasjoner, militære styrker og beredskapsformål. Selskapets produkter har en kostnadsfordel mot konkurrerende produkter med tilsvarende egenskaper, det er enkelt å installere, trenger liten plass og lite vedlikehold. CW42 produktene er ikke avhengig av elektrisitet eller annen energikilde for å fungere. Selskapets teknologi er testet ved flere universiteter og kan vise til bedre resultater enn konkurrerende metoder. Selskapet har et samarbeid med NIVA (siden 2007) og TI (siden 2005) for tredjepartsverifikasjon av teknologien. Selskapet Clear Water 42 Holding ASA er registrert på A-listen listen til Norges Fondsmeglerforbund Selskapets aksjekapital utgjør NOK fordelt på aksjer a kr 0,50. Selskapet har totalt ca 270 aksjonærer Selskapet trenger tilført egenkapital til å dekke driftstap i 2007 og for å sikre nødvendig driftskapital for å håndtere øket omsetning i tiden som kommer. På generalforsamling den ble det vedtatt å øke aksjekapitalen med inntil NOK fra NOK til NOK ved nytegning av aksjer, hver pålydende NOK 0,50 til kurs NOK 0,75 pr aksje. Clear Water 42 Holding ASA Side 4 av 15

5 INNHOLDSFORTEGNELSE ANSVARSERKLÆRING... 3 OM SELSKAPET... 6 INTRODUKSJON... 6 STYRE... 6 ADMINISTRASJON... 6 FAGLIG KOMPETANSE... 6 BEHOV FOR VANNRENSING... 7 TEKNOLOGI... 7 TEKNOLOGIBESKRIVELSE... 7 KONKURRANSEFORTRINN/UNIKE EGENSKAPER... 8 SIKKERHET HVORFOR TEKNOLOGIEN KAN BRUKES UTEN KOMPLISERT VEDLIKEHOLD... 9 KAPASITET... 9 MILJØ HÅNDTERING AV PRODUKTET... 9 TESTING... 9 PRODUKTER FERDIGUTVIKLEDE PRODUKTER PRODUKTER UNDER UTVIKLING PRODUKTER SOM PLANLEGGES UTVIKLET PRODUKTGODKJENNELSER GARANTI, SERVICE OG VEDLIKEHOLD EKSISTERENDE OG KONKURRERENDE TEKNOLOGIER Reverse Osmosis (RO) Ultra Violet lys (UV) Kullfilter (aktivt kull) Systemer for lokale vannproblemer (SMS) Produkt sammenligning DET NORSKE MARKEDET FOR DRIKKEVANN SALGSSTRATEGI SALGSAVTALER NORGE SALGSAVTALER INTERNASJONALT ØKONOMI/FINANSIELL STRATEGI/PROGNOSER FINANSIELLE RESULTATER FINANSIELT RESULTAT BUDSJETT FREMTIDIG UTVIKLING MEGLER- OG BANKFORBINDELSER INFORMASJONSPOLITIKK Clear Water 42 Holding ASA Side 5 av 15

6 Om selskapet Introduksjon Clear Water 42 Holding ASA er et norsk allment aksjeselskap med hovedkontor og sammenstillingsvirksomhet på Trollåsen i Oppegård Kommune. Selskapet har utviklet og patentert en kostnadseffektiv teknologi for rensing av ferskvann til drikkevann. Teknologien fjerner og kontrollerer parasitter, bakterier, kjemikalier, metaller og klor i drikkevannet. Historikk 1989 Startet utvikling av 42 vannrensingsteknologi 1990 Starter testing på ulike universiteter 1995 Tester for medisinsk bruk og forbrukere ferdig 1997 Clear Water International etablert i Oslo og Edinburgh 1998 Designutvikling av produkter for privatmarkedet og militær-/humanitærmarkedet 1999 Teknisk videreutvikling 2000 Opprettelse av produksjonsfasilitet 2000 Akademisk presentasjon av teknologien på 1. World Water Congress arrangert av International Water Association 2000 Wall Unit og Squad Unit versjon 1 ferdig utviklet 2002 Selskapet ble refinansiert, signerte kontrakt kjeden Hyttebutikken 2003 Selskapet har signert kontrakt med Livsstilskjeden Life 2004 Selskapet har signert avtale med Comfort kjeden og VVS grossisten Ahlsell samt salgsagentene PS Industrivarer og Datamiljø Selskapet har signert avtale med Bademiljø kjeden, Hyttetorget, og Nordic Water i Spania 2006 Selskapet har signert avtale med Dental Miljø Teknikk (DMT), Scan Water, AtlasAqua Marokko, NetKem, Fairey Industrial Ceramics i England 2007 Har signert avtaler med, Ekokomfortas i Litauen og Latvia, intensjonsavtale med Medentex for dentalmarkedet i Europa. Ny utgave av Squad ferdigstilt 2008 Ordre fra WHO på 60 stk Squad til bruk i Nord Korea Styre Inger Lise Henriksen Eskild Zapffe Mette S Holt Lars Johan Frigstad Morten Persen Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Administrasjon Daglig Leder Morten Persen Driftssjef Morten Engen Salgsdirektør Terje Mjønes Salgs og markedssekretær Mette Sommer Faglig kompetanse Selskapet har siden 2002 et løpende avtaleforhold med Dr Ray Morris som selskapets rådgiver på global drikkevannsproblematikk. Dr Morris har et bredt kontaktnett innen uavhengige konsulenter/spesialister Clear Water 42 Holding ASA Side 6 av 15

7 innenfor fagområdet. Disse konsulteres når selskapet står overfor ulike problemstillinger som trenger spesiell faglig kompetanse. Selskapet har siden 2005 et samarbeid med Teknologisk Institutt og siden 2007 et samarbeid med NIVA Norsk institutt for Vannforsking. Behov for vannrensing Drikkevann kan være skadelig for mennesker, og spesielt barn, eldre og andre personer med nedsatt immunforsvar om drikkevannet er forurenset med sykdomsfremkallende parasitter/cyster, bakterier, metaller eller ulike kjemikalier. Vannbårne bakterier og parasitter/cyster er årsaken til 75 % av sykdom i verden i dag. Anslagsvis 5 mill. mennesker dør hvert å av diaré forårsaket av infisert drikkevann. Norge har kanskje en av verdens beste vannkilder, men kvaliteten på vannet til forbruker kan likevel inneholde forurensinger. Normalt er ikke disse forurensinger sykdomsfremkallende. Med ujevne intervaller oppstår det imidlertid situasjoner rundt i landet, blant annet i Oslo høsten 2007 og i Bergen i 2005 der vannet mistenkes for å inneholde sykdomsfremkallende parasitter. Hvert år må det i en del kommuner utstedes et såkalt kokepåbud vannet må kokes på grunn av sykdomsfremkallende bakterier i vannet. Dette kan skyldes forurensing i drikkevannskilden som ikke blir tilstrekkelig renset av det lokal vannverk eller at vannet forurenses mens det er i ledningsnettet. Vannledningsnettet i Norge er mange steder svært gammelt. Dette innebærer en fare for lekkasjer og innlekking av forurensing. Norge påstås i dag å ha kanskje det dårligste ledingsnettet i Europa. (kilde: Truls Krogh i Folkehelseinstituttet.) Vannledningene er mange steder lagt i grøft sammen med kloakkledningen, og det er da fare for innlekking av kloakk i vannledningen blant annet ved trykkendringer. Vannkvaliteten til forbruker i Norge er i bedring, likevel leverer 1200 av 1600 vannverk ikke vann som tilfredsstiller krav i EØS direktiver. Se for øvrig på nettstedet til Folkehelsa : Utenfor Norge varierer kvaliteten på drikkevann. I enkelte land er kranvannet godt drikkevann, men i mange land er kranvannet mindre egnet som drikkevann. I land i Afrika er det ikke utbygd noe ledningsnett for drikkevann, og utfordringene med å skaffe rent friskt drikkevann er betydelige. Teknologi Teknologibeskrivelse Selskapets teknologi innebærer at vannet renses ved hjelp av en interaktiv prosess gjennom fem filtreringsstadier med en nærmere beskrevet synergieffekt mellom de ulike stadier: 1) Forfilter - mekanisk filter siler bort store partikler fra grumsete vann 2) Metallsponblanding - fjerner halogener (fluor, klor, brom, jod og astat) og omgjør dem til salter - fjerner positive metall-ioner i bytte med sink - korrigerer surt vann mot PH-verdien 7 som forårsaker at enkelte metaller skiller ut uoppløselige salter - kobberet reagerer med enkelte organiske molekyler (som kloroform) slik at flytende stoffer omgjøres til harde som i sin tur elimineres senere i renseprosessen Clear Water 42 Holding ASA Side 7 av 15

8 3) Aktivert karbon - kornet aktivert karbon med et svært høyt antall mikro-porer som avsondrer sink- og kobberioner - har ingen tiltrekning på organiske sammensetninger som krever karbon med makroporer. 4) Keramisk filter - et mekanisk uelastisk filter impregnert med sølv-nitrat - fjerner sykdomsfremkallende bakterier - alle bakterier stoppes og drepes av sølvet og gjør hele enheten selvsteriliserende - fjerner parasitter og cyster fullstendig - fjerner avfallsstoffene produsert i metall-legeringen 5) Massiv blokkarbon - fjerner all organisk forurensing ettersom metaller og halogener allerede er fjernet Ettersom stadiene 2 og 3 er bakteriostatiske blir de ikke koloniserte av opportunist-patogener (sykdomsfremkallende bakterier). Avsondret kobber- og sinkioner fra redox-stadiet fremkaller den egenskapen til karbonet at bakterier stopper å gro. Dette er unikt og tillater at vannet kan stå i filterpatronene over lengre tid uten fare for bakterievekst. 1 I situasjoner med meget forurenset vann brukes gjerne modellen WU-3 der vannet går gjennom et eget mekanisk forfilter med større kapasitet for grovere rensing. Denne modellen inneholder tre filtre i stedet for to. Konkurransefortrinn/unike egenskaper Selskapets tekologi er enkelt i bruk og vil uten kompliserte forhåndsinstallasjoner kunne forsyne rent vann fra forurensede ferskvannskilder. Der vann ikke er tilgjengelig gjennom offentlig ledningsnett, tilbyr CW42 en mobil løsning for rensing av ferskvann. Teknologien renser vann fra ferskvann til en standard tilsvarende eller bedre enn kvalitetsstandarder satt av WHO uten å fjerne nødvendige mineraler og sporstoffe. Dette gjør at vannet beholder den naturlige smak og utseende. Teknologien fjerner sykdomsfremkallende parasitter og sykdomsfremkallende bakterier og fjerner og kontrollerer innholdet av metaller, klor og andre giftige stoffer. CW42 teknologien renser vannet uten behov for elektrisitet eller kontrollsystemer for å sikre renseeffekten. Teknologien er designet slik at når vanntrykket blir meget svakt eller stopper opp, må filtrene renses eller byttes ut. Det unike er at urenset vann ikke slipper gjennom systemet. Å skifte filtre kan sammenlignes med å skifte en støvsugerpose. CW42 er i samarbeid med en etablert aktør om utvikling av vannkjøler for det rensede vannet til privat markedet. Dette er en løsning som kan gi kaldt, eventuelt kullsyreholdig vann direkte fra husholdningens egen vannledning. 1 Wall Unit som ikke er anvendt på en stund må gjennomspyles i tre minutter for å få ut gammelt vann, dette sikrer brukeren ferskt og friskt vann. Clear Water 42 Holding ASA Side 8 av 15

9 For private og offentlige bedrifter er selskapets teknologi i kombinasjon med vannkjølere et kostnadseffektivt alternativ til leie av vanndunker/beholdere. Samtidig som man unngår lagring, transport- og vedlikeholdsproblemer i forhold til konkurrenter som tilbyr slike løsninger, vil selskapets teknologi gi et bedre drikkevann for brukeren. Sikkerhet hvorfor teknologien kan brukes uten komplisert vedlikehold Ved bruk tettes keramikkfilteret steg 4 ovenfor. Dette gir seg utslag i redusert vanngjennomstrømming og er et tegn på at filteret må tas ut og vaskes for å fjerne oppsamlet forurensing. Dersom man unnlater å vaske keramikkfilteret vil vannstrømmen etter hvert stanse helt. Dette innebærer at systemet slutter å produsere vann før det slipper igjennom bakterier. Vannet er like rent helt til siste dråpe, dette gjør teknologien meget sikker. Kapasitet Ett sett rensefiltre har kapasitet til rensing av ca liter vann forutsatt at keramikken i løpet av perioden vaskes og gjenbrukes i henhold til bruksveiledningen. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 11 liter drikkevann pr. dag gjennom et helt år dersom man skifter filtre en gang i året. 11 liter tilsvarer drikkevannsforbruket til en familie på 4-5 personer. WU-2 og 3 har en kapasitet på opptil 6 liter vann pr. minutt, avhengig av trykket. Squad Unit har en kapasitet på 2-5 liter pr. minutt. Oppgitt kapasiteten tar utgangspunkt i at det vannet som renses i utgangspunktet er egnet som drikkevannkilde og effektiv kapasitet vil følgelig være lavere om vannkilden er svært forurenset. Miljø håndtering av produktet Brukte filtre skal kastes med avfall som f.eks. potteplantekeramikk og plast. Ved en eventuell abonnementsordning der nye filtre blir sendt kundene pr. post, vil filtrene være pakket på en slik måte at det ikke oppstår transportskader. Testing Teknologien er testet på følgende universiteter: - University of Edinburgh - University of Sunderland - SNDT Woman s University, Mumbai, India - West of Scotland Water Authorities - East of Scotland Water Authorities - Babcock Scientific - WRC-NSF - Acer/NAMAS - Næringsmiddeltilsynet - Norsk matanalyse - Teknologisk Institutt - SINTEF - Norsk Byggforsk Institutt(trykktestet EU standard) Selskapet har siden 2007 et samarbeid med NIVA for å gå igjennom alle testresultater og validere teknologien, eventuelt ved ytterligere testing. Clear Water 42 Holding ASA Side 9 av 15

10 Patenter Selskapet har mottatt patent i EPO (European Patent Office) og for Sør-Afrika, Kina, India, Pakistan, Israel, Australia, New Zealand og Norge. Årlige patent kostnader beløper seg til ca NOK Produkter Ferdigutviklede produkter Selskapet har to ferdig utviklede produkter som benytter selskapets teknologi: Wall unit er et apparat som festes skjult i kjøkkenbenken eller på en vegg for bruk hos private konsumenter, bedrifter, restauranter etc. Produktet består av to eller tre filtre (WU-2) og (WU-3). Forskjellen på disse er størrelsen på prefilteret. I førstnevnte ligger prefilteret som en liten enhet inne i det første filteret. I det neste ligger prefilteret som et eget filter før de to neste, med større kapasitet. Per i dag leveres produktet med egen kran som monteres ved siden av den eksisterende kran. Dersom man heller ønsker å bruke samme type kran som man har fra før, kan en ekstra originalkran kobles til apparatet. Selskapet har solgt ca komplette Wall Unit enheter, alene, eller i kombinasjon med f. eks vannkjølere og plassert ut flere Wall Unit for testing hos norske kommuner, private husholdninger og bedrifter siden produktet ble ferdig. Squad unit er et mobilt renseapparat til bruk for forsvar, hjelpeorganisasjoner etc. Squad unit har vært utviklet og modifisert i samarbeid med bl.a. Norges Røde Kors og er så langt vært solgt til det svenske forsvaret, til Røde Kors i Norge og Finland, Norad og Kirkens Nødhjelp.. Modellen som ble ferdigstilt i 2007 er hittil solgt i et antall av ca 150 hvorav 60 ble bestilt i januar 2008 av WHO for bruk i Nord Korea. Produkter under utvikling Personal Unit er en lett, portabel modell som er utviklet med tanke på militæret og humanitære organisasjoner samt for friluftsmarkedet. Produkter som planlegges utviklet Oppskalert modell er en modell med økt kapasitet - opp til 2000 liter pr. time. Produktgodkjennelser Alle komponenter i WU-2 og WU-3 er i henhold til matvarestandarder, og aktive komponenter har NSF sertifisering (National Sanitation Foundation, etablert 1944, driver med utvikling av standarder, produkttesting og sertifiseringstjenester innenfor offentlig helse og sikkerhet og miljøvern). Også underleverandørene har nødvendige produktgodkjennelser fra NSF. Garanti, service og vedlikehold Det gis i dag ikke en særskilt produktgaranti for produktene Wall og Squad modellene eller filtrene utover det som følger av lover og regler i hvert enkelt land. Eksisterende og konkurrerende teknologier Det er et stort antall konkurrerende rensesystemer på markedet. Et av de mest utbredte er rensesystemer basert på karbonfilter. Dette er systemer som delvis har tilført bakterier til drikkevannet i stedet for å rense vannet. Dette kan ha bidratt til at rensesystemer generelt ka ha et blandet rykte i Norge. Clear Water 42 Holding ASA Side 10 av 15

11 Grunnen til at rensesystemer basert på karbon kan øke forurensingen i drikkevannet er forbundet med bakterievekst inne i rensesystemet. I bruk blir karbonet blir eksponert overfor både organisk forurensing, metaller og halogener. Halogenene vil fordrive den organisk forurensing fra tilgjengelige adsorpsjonsflater i karbonet. Dette skjer allerede ved første bruk, men merkes ikke fordi den organiske forurensingen blir re absorbert lenger inn i filteret. Men på et gitt senere tidspunkt vil organisk forurensing slippes ut i vannet og dermed øke forurensingen. Dersom for eksempel vann tilsatt klor har klorlukt/klorsmak etter å ha passert et slikt filter vil vannet kunne være forurenset med organisk forurensing som er flere tusen ganger mer konsentrert enn det vannet som kommer inn. Dette er også problemet med vanndunker som ikke har vært i kontinuerlig bruk, f eks etter å ha stått ubenyttet gjennom en helg. I det følgende gis en oppsummering av eksisterende teknologier med deres fordeler og ulemper. Reverse Osmosis (RO) - Vannet presses gjennom en membran - Membranen må rengjøres hyppig - Må kombineres med ett eller flere forfilter for å fjerne klor - Ofte brukt til å avsalte sjøvann Pluss - de dyreste modellene fjerner all forurensing - ulike membraner tilgjengelige for varierende vannkvalitet Minus - krever som oftest lagringstank pga langsom vannproduksjon - høy andel spillvann - 7 liter for å produsere 3 liter - høy pris - membranskifte er dyrt og må gjøres av spesialist - fjerner viktige sporstoffer og mineraler - garanterer ikke bakteriekontroll Ultra Violet lys (UV) - Vannet bestråles av UV lys som dreper bakterier og virus - Produseres med og uten forfilter (ett eller flere) Pluss - med godt forfilter effektiv mot bakterier og virus Minus - stor risiko for bakterier og virus uten godt forfilter - fare for skyggeeffekt (bakterier/virus ligger gjemt bak partikler i vannet) - fjerner ikke parasitter - fungerer ikke uten elektrisitet - lampen mister gradvis effekt og kan ryke - uten forfilter fjernes ikke klor, metaller eller kjemikalier Kullfilter (aktivt kull) - Høy porøsitet/stor overflate fanger opp partikler/molekyler som gir dårlig lukt og smak - Kun effektivt ved klorholdig vann (for ikke å gi økning i antall farlige bakterier) - De mest avanserte systemene kan redusere mengden av bly og klor Pluss - forbedrer lukt, farge og smak - reduserer kalkavsetninger - rimelig Clear Water 42 Holding ASA Side 11 av 15

12 - enkel å montere og bruke Minus - fjerner ikke 100 % bakterier og parasitter - kan over tid gi bakterievekst - dårlig renseevne for metaller og kjemikalier - kort levetid - gir falsk trygghet grunnet usikkerheten rundt når renseeffekten opphører Systemer for lokale vannproblemer (SMS) - Spesialdesignede systemer for lokale vannverk, borettslag etc. - Eksempler: bakterier, kalk, surt vann, jern/mangan, humus, sulfid etc. - Systemene blir satt sammen av ulike teknologier Pluss - gode renseresultater på begrensede områder - løser spesifikke problemer Minus - ofte dyre løsninger - ofte store og kompliserte installasjoner - håndterer ikke alle endringer i vannkvalitet - garanterer ikke vannkvaliteten ved POU Destillasjonsanlegg er anlegg basert på fordamping-teknologi og gjerne brukt i mer industriell sammenheng. Vannet er helt rent og flatt og ikke så friskt i smak. Produkt sammenligning Products 42TM RO UV Activated Ceramics Distillation Carbon Performance Bacteria ***** ***** ***** * **** ***** Metals ***** ***** - ** - **** Chemicals ***** ***** - *** - ** User Friendly Installation ***** * *** ***** ***** *** Daily use ***** *** ** ** *** ** Flow rate **** ** **** ***** **** * Maintenance ***** * * * **** *** Safety ***** *** * * **** *** Range of use ***** *** *** *** ** ** Taste of purified water ***** ** ** *** ** * Electricity no no/yes yes no no yes Price Retail price ***** * *** ***** *** *** Maintenance cost ***** * *** **** *** ** Replacement units ***** ** *** ***** *** ** Clear Water 42 Holding ASA Side 12 av 15

13 Det eneste punktet selskapets teknologi ikke har full score er på flow-rate, og den eneste teknologien som har bedre kapasitet her er aktivert kull. Med en kapasitet på opp til tre liter pr. minutt er likevel flow-rate svært bra. I praksis oppnås normalt en vannstråle som ikke er mye mindre enn den vanlige i springen. Ulike produkter er dominerende i ulike deler av verden. I India selges det mest av kombinasjonen UV og kullfilter. I andre markeder er kullfilter og RO er de dominerende teknologiene, der RO-systemet representerer upper end og kullfilter lower end av markedet (se figur neste side). Selskapets produkter konkurrerer effektivt på pris med både RO- og UV-anlegg (se figuren under). Når både pris og kvalitet tas med i betraktning bør de også ha gode muligheter for å konkurrere med billigere kullfilter. Price Safety RO Health UV SMS Taste CW42 Carbon Technological Performance Det norske markedet for drikkevann Selskapet har observert følgende hovedtrekk: Det er økt fokus på helseeffekt av vann, stigende konsum av flaskevann, stigende skepsis til miljøeffekt av å frakte flaskevann, stigende skepsis til springvann, stigende åpenhet om dårlig vannkvalitet på springvann fra vannverkene, økt erkjennelse av at rent vann er en mangelvare, økt kjøpekraft gir økt mulighet til å bruke penger på å anskaffe rent vann, gradvis utskifting av vanndunker (bedrift) mot Point of Use systemer. Clear Water 42 Holding ASA Side 13 av 15

14 Selskapet mener at det er overveiende sannsynlig at markedet for vannrensing i Norge vil ha et betydelig vekstpotensial og vil innebære betydelige forretningsmuligheter for selskapet. På kort sikt vil potensialet innenfor bedriftsmarkedet være betydelig bedre enn i privatmarkedet. Salgsstrategi Selskapet har valgt å opparbeide langsiktige relasjoner med distributører, se opplisting nedenfor. Dette er en rimelig måte å bygge opp et distribusjonsnett på, men kan på sikt gi betydelige fordeler der selskapet kan fokusere på teknologi og produktutvikling. I tilegg har selskapet solgt produkter direkte til sluttbrukere. I løpet av 2007 har selskapet bygget opp en egen stab av selgere for å øke salget av produkter for rensing og kjøling direkte til bedriftsmarkedet, til det offentlige, til skoler med mer. Strategien er å oppnå lønnsomhet isolert på dette området innenfor en relativt kort tid og å benytte dette som basis for å knytte til seg de riktige distributører og/eller agenter i Norge så vel som i utlandet. Selskapets styre vil i løpet av året bearbeide selskapets strategier for lansering internasjonalt. Salgsavtaler Norge DMT v/fridthjof Moe Vår distributør til dental markedet. Bademiljø Norges største rørleggerkjede bestående av ca 130 utsalgssteder. Vi deltar årlig på deres interne messe, og følger opp de medlemmene som ønsker det. Hyttebutikken/Hyttetorget - Norge Kjeder bestående av egne butikker og forhandlere i Norge som har en ikke-eksklusiv avtale om salg av produktene i dag. Har ikke høy prioritet. Selger Wall Unit. NetKem Distributør rettet mot oppdrettsnæringen i Norge. Salgsavtaler Internasjonalt Scan Water Distributør til det humanitære markedet primært Squad Unit utenfor Norge. Ekokomfortas Distributør i de Baltiske stater. Atlas Aqua Distributør i Marokko. Nordic Water Distributør i Spania. Medentex Distributør mot dentalmarkedet i Europa og Midtøsten. Clear Water 42 Holding ASA Side 14 av 15

15 Økonomi/Finansiell strategi/prognoser Finansielle resultater Selskapets finansielle resultater har de senere år vært som følger: 2005: Omsetning Regnskapsmessig tap : Omsetning Regnskapsmessig tap Enkelte kostnader til produktutvikling er aktivert og utgiftsføres over 10 år. Siden kostnader til produktutvikling overstiger avskrivninger, innebærer dette innebærer at kontantstrømmen samlet sett er mer negativ enn de regnskapsmessige tap. Finansielt resultat 2007 Selskapet har tidligere offentliggjort følgende tall: Tall pr 1. halvår 2007: Omsetning Regnskapsmessig tap Tall pr 3. kvartal 2007: Omsetning Regnskapsmessig tap Resultatet for 4. kvartal foreligger ikke. Om det forutsetter et resultat i 4. kvartal på linje med gjennomsnittet for årets første 9 måneder blir resultatet for 2007 et regnskapsmessig tap på Budsjett fremtidig utvikling For 2008 er det budsjettert med en omsetning i størrelsesorden 18 mill med et driftsresultat som gradvis bedres gjennom året. Driftsresultatet er dels en funksjon av øking i salget, men også av hvilket kostnadsnivå selskapet skal ha med hensyn til å legge grunnlag for fremtidig inntjening. Selskapet ser ikke grunnlag for å gi noen offisiell prognose for resultatutviklingen ut over å gjengi hovedtall fra budsjettet for Dels vil vi gjennom året få ny kunnskap om markedene. Dels vil den pågående tredjepartsverifikasjonen av teknologien kunne gi føringer. Dels vil styrets valg av fremtidig strategi kunne påvirke resultatene. En forutsetning for budsjettet for 2008 er at selskapet tilføres likviditet på minimum NOK 3,5 millioner. Megler- og bankforbindelser Selskapet har kundeforhold hos Handelsbanken Kolbotn Selskapet har ingen etablerte kontakter med meglerhus. Alle tidligere emisjoner (totalt innbetalt ca NOK 50 mill. i selskapet) er foretatt av selskapet selv med hjelp av enkelte aksjonærer. Informasjonspolitikk Det er et uttalt mål fra styret at selskapet skal tilfredsstille de samme krav til informasjon og behandling av aksjonærene som det børsnoterte selskaper er pålagt. Clear Water 42 Holding ASA Side 15 av 15

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Prospekt Alta IF Holding AS

Prospekt Alta IF Holding AS Prospekt Alta IF Holding AS Emisjon av minimum 500 000 og maksimum 1 100 000 aksjer Tegningskurs NOK 10,- pr. aksje Tegningsperiode 21. februar til 4. mars 2011 14.02.2011 2 3 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang med å spare

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo Ringerike tingrett Postboks 143 3502 Hønefoss Sak: 08-067722SKJ-RING / 08-073481SKJ-Ring Saksøker: Håkon Ole Waage, Storebø 5392 Storebø, med flere Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

Registreringsprospekt for ViaNett AS Tegningsperioden er fra og med 3. desember, til og med 17. desember 2007 kl 14:00

Registreringsprospekt for ViaNett AS Tegningsperioden er fra og med 3. desember, til og med 17. desember 2007 kl 14:00 Registreringsprospekt for ViaNett AS Tegningsperioden er fra og med 3. desember, til og med 17. desember 2007 kl 14:00 Innbydelse til deltakelse i emisjon med minimumspost på 500 aksjer til tegningskurs

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.014 og maksimum NOK

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har to samarbeidsavtaler for

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering.

Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering. Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering. En sammenligning av rederiene Solstad Offshore & Knutsen Shipping OAS. Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk administrativ utdanning

Detaljer

Prop. 131 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Prop. 131 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Prop. 131 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 21. mai 2010, godkjent

Detaljer

Rapport. Teknologibehov innen landbasert akvakultur. Smart Water Cluster; Mulighetsstudie. Forfattere Stian Aspaas Marianne Brøttem Trude Olafsen

Rapport. Teknologibehov innen landbasert akvakultur. Smart Water Cluster; Mulighetsstudie. Forfattere Stian Aspaas Marianne Brøttem Trude Olafsen Rapportnummer - Åpen Rapport Teknologibehov innen landbasert akvakultur Smart Water Cluster; Mulighetsstudie Forfattere Stian Aspaas Marianne Brøttem Trude Olafsen SINTEF Fiskeri og havbruk AS Forskningsbasert

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

FRAMTIDIG SELSKAPSFORM JUNI 2011

FRAMTIDIG SELSKAPSFORM JUNI 2011 FRAMTIDIG SELSKAPSFORM JUNI 2011 INNHOLD 1 Innledning og sammendrag...5 2 Mandat, vedtak og prosess...7 2.1 Styrets vurderinger av fremtidig selskapsform...7 2.2 Mandat fra representantskapet...7 2.3 Formål

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

Vann og avløp i Oslo og Osaka

Vann og avløp i Oslo og Osaka Vann og avløp i Oslo og Osaka Med fokus på problemer, feil og mangler Gruppe 28 Truls Haave, Magnus Haugsand, Per Jørstad og Anders Kjetså TVM4100 BM2 Miljøteknikk Tema A Vann NTNU, Trondheim 2006 Sammendrag

Detaljer