Pensum: H. og etnisitet. Det kulturelle aspektet. Etnisitet og medieh. Kulturbegrepet H. OG ETNISITET. Tilskrivelse av kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensum: H. og etnisitet. Det kulturelle aspektet. Etnisitet og medieh. Kulturbegrepet H. OG ETNISITET. Tilskrivelse av kultur"

Transkript

1 H. OG ETNISITET Pensum: H. og etnisitet MEVIT1600 Forelesning h-2008 Birgit Hertzberg Kaare Velure, Magne 1988: Djävla utlänning. Rykten och vitsar om invandrare i Sverige. i: Åke Daun och Billy Ehn: Bland-Sverige. Kulturskillnaden och Kulturmöten. Stockholm. s s. Davies, Christie 1990: Ethnic H. Around the World. A Comparative Analysis. Indiana Univ. Press. Bloomington. Introduction. s s. Davies, Christie 1998: Jokes and their Relation to Society. Mouton de Gruyter. New York. s s. Billig, Michael 2005: Comic Racism and Violence. I: Lockyer, Sharon and Pickering, Michael (Eds.): Beyond a Joke. The Limits of H. Palgrave Macmillan: New York, kap. 1, s s. (Bør leses etter Davies fordi han diskuterer Davies forskning.) 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 1 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 2 Etnisitet og medieh. Det kulturelle aspektet Kulturforskjeller blir mindre, mens etniske forskjeller øker. Interessen for studier av etniske forskjeller øker. Etnisitet er sentralt i mye medieh. Etnisk h. handler også om forholdet mellom majoritet og minoritetsgrupper. Bildet viser samelua som ble brukt i Team Antonsen. 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 3 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 4 Kulturbegrepet Tilskrivelse av kultur Kriteriene for den korrekte bruk av ordet kan debatteres. Det er mange i dag som bruker ordet kulturer i flertall, i stedet for entall. Kulturer blir generalisert, man mener de dominerer blant grupper av individer. Når kulturer tillegges grupper av mennesker, så blir de implisitt også tilskrevet de individuelle gruppemedlemmene. 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 5 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 6 1

2 Identitet H., kultur og identitet Et individ blir blant annet knyttet til sin gruppe, får identitet, gjennom gruppens tradisjoner, felles opplevelser og felles erfaringer. Collective identity refers to those aspects of personal identity that are derived from experience and expressions common to a group. It is recognition of this collective aspects of personal identity that produces the deep sense of identification with others the consciousness of kind. (Oring 1994:212) H. kan være et uttrykk både for gruppefellesskap og for kulturell identitet. De kulturytringer hvor h. inngår, er ikke tilfeldige. Tvert i mot vil h. ofte handle om samfunnets normer og verdier. 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 7 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 8 Kultur og h. Etnisk h. og stereotyper (Velure) Mahadev Apte (1985) peker på tre faktorer som reflekterer det kulturelle grunnlaget h.en bygger på: Delt kulturell kunnskap Delte regler for å tolke den Enighet om at inkongruens og overdrivelse i h.en er kulturelt passende Stereotyper er forestillinger (basert på tro eller overbevisning) om at medlemmer av en etnisk (sosial eller religiøs) gruppe har ytre eller indre egenskaper fordi de er medlemmer av den aktuelle gruppen Grunnlaget for stereotypene er verdier, normer og livsstil i vi - gruppen I motsetning til andre generaliseringer bygger stereotyper på sladder, rykter, anekdoter 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 9 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 10 Medieh. anvender ofte stereotyper Stereotypenes påvirkningskraft I Borettslaget stiftet vi bekjentskap med et helt galleri av stereotyper, blant annet den finske stereotypen Piirka. 2002: Ali Silmandar: Div. ikke vist på TV: Piirka skifter jobb, pirattaxisjåfør Folk legger merke til det som samsvarer med stereotyper. Stereotyper skaper rolleforventninger. Stereotyper er forestillinger, fordommer er måter å forholde seg på, styrt av forestillinger om egenskaper hos medlemmene i en (etnisk) gruppe. Fordommer bygger som regel på stereotyper. The best of Borat: /24/08 Birgit Hertzberg Kaare 11 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 12 2

3 Stereotypenes uttrykksformer Hvordan studeres etniske stereotyper? En stereotyp er en forestilling (eller tro) som kan manifestere seg på ulike måter. Verbalt: konversasjon, historier, vandresagn, rykter, vitser. Visuelt: tegninger, gester, animasjoner. Stereotypene må ses i relasjon til handlinger som diskriminering, fysiske angrep, vold. Ingen nødvendig sammenheng mellom fordommer og diskriminering. Psykologene tester karakteristikker for etniske stereotyper. Etniske stereotyper bør også studeres slik folk selv uttrykker dem. Folklore inneholder etniske stereotyper, i rykter, anekdoter, vitser og vandresagn. H.ens plass i inter-etniske relasjoner bør også studeres i konkret, situasjonell bruk ikke bare som tolkning av tekster. 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 13 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 14 Innholdet i etnisk h. (Velure) Typiske eksempler på etnisk h. (Velure) Rykter og historier om hvordan innvandrere oppfører seg : polarisering vi og de Sentralt tema: Problemer med å tilpasse seg moderne boligstandard. Effekt: innvandrere kan stigmatiseres som mindreverdige, samtidig som deres normbrudd fremhever vår egen normalitet Nasjonalitet og etnisk tilhørighet byttes ofte ut. Fortellerne velger ut de vitsene som passer med stereotypene om den aktuelle gruppen. 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 15 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 16 Hva er problemet med etnisk h.? Rykter om etniske minoriteter kan tilbakevises med fakta og argumentasjon, mens h. har som hovedintensjon å fremkalle latter. Man kan holde innholdet i h.en/vitsen for helt usannsynlig og likevel fortelle den fordi den er morsom, men det synes også de som tror på stereotypene. Hva mener forskerne om den etniske h.ens funksjon? (Velure) Aggresjonen i h.en er tydelig, h.en er nedlatende. Det er enighet om at historiene speiler konflikter mellom etniske grupper. Det er uenighet om etnisk h. skal forstås som sikkerhetsventil (jfr. Freud) sosial sublimasjon av potensielle konflikter; Eller om aggressiv etnisk h. forsterker aggressive væremåter. Etnisk h. har ingen fast sosial mening 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 17 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 18 3

4 Ethnic H. around the world: Jokes and their relation to society: Christer Davies: Ethnic: a group that sees itself and is seen by others as a people with a common cultural tradition, a real or imagined common decent, and a distinctive identity. Ethnic jokes: Short narratives or riddles with comic endings which impute a particular ludicrous trait or pattern of behaviour to the butts of the joke. Scripts og stereotyper Davies: Det finnes spesielle etniske scripts (modeller), slik som forestillingene om gjerrige skotter, feige italienere, skrytende amerikanere Disse scriptene er konvensjonelle, fiktive og mytiske og tas ikke på alvor slik som man kan gjøre med stereotyper. H.en i etniske vitser baseres ofte på scripts. 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 19 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 20 Hovedtyper etnisk h. (Davies) H. som rasisme og vold (Michael Billig) Stupidity :Etniske vitser om dumhet overføres lett, de handler om sentrum - periferi (nabofolk) og ikke om etniske konflikter. Canny : å være canny er å være alt for dyktig, alt for beregnende. Canny- vitser er spredd, velkjente, men ofte bare om visse grupper slik som skotter og jøder. Etniske vitser kan også være grusomme og være et uttrykk for fiendtlighet overfor etniske minoriteter. Davies teori om etniske vitser: sosialt termometer ikke sosial termostat dvs. ikke slippe-ut-dampen (ventilteorien) men avleser samfunnets tilstand når det gjelder etniske spenninger og konflikter (symptomatisk teori). Selvbedrag omgir mye h., særlig i forhold til rasistisk h. et selvmotsigende begrep. De som ler av etnisk h. vil oftest benekte at den er rasistisk det er bare h.. Den samme vitsen kan brukes i rasistiske og ikke-rasistiske varianter. 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 21 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 22 Etnisk h. og rasisme (Billig) Debatten går om vitsene bare er vitser eller fordommer. Debatten går på en type moral: Tror fortellerne på stereotypene eller ikke? Vitsenes funksjon er forskjellig avhengig av om de fortelles innen en gruppe eller om en gruppe. Ku Klux Klan joke sites (Billig) På hjemmesidene til Ku Klux Klan-sympatisører studerte Billig nærmere 400 vitser. I overkant av 12% av vitsene var voldelige. Karakteristisk for de voldelige vitsene var at: 1:vitsens offer ble identifisert ved rase/etnisitet 2: Vitsen innholdt ikke stereotypisering. 3: Offeret (The butt) var passivt. 4: Punch-line presenterte rasistisk vold som h.istisk. NB: Mange av vitsene på disse sidene var vanlige, etniske vitser basert på stereotypisering. 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 23 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 24 4

5 Sammenhengen mellom etnisk og rasistisk h. (Billig) Forskere har en tendens til å overse/forbigå rasistisk humor når de forsker på etnisk h. Mye rasistisk humor er basert på voldsh., ikke stereotypisering. I en rasistisk kontekst brukes voldelige vitser og stereotypiserende etniske vitser om hverandre og med samme funksjon. Det er viktig også å debattere rasistisk, sexistisk og voldelig h., ikke bare sentimentalisere h. og unngå å studere dens mer problematiske sider. Referanser: Apte, Mahadev 1985: H. and Laughter. An Antropological Approach. London. *Billig, Michael 2005: Comic Racism and Violence. I: Sharon Lockyer and Michael Pickering: Beyond a Joke. The Limits of H. Palgrave. s Davies, Christie 1990: Ethnic H. Around the World. A Comparative Analysis. Indiana Univ. Press. Bloomington. Introduction. s.1-9. Davies, Christie 1998: Jokes and their Relation to Society. Mouton de Gruyter. New York. s Johnsen, Birgit Hertzberg 1996: H. i menneskelig samspill. i: Palmenfelt, Ulf (red. 1996): H. och kultur. NIF Publications 34. Åbo. Oring, Elliot (ed.) 1984: H. and the Individual. Western Folklore, vol. X-L-I-II, No. 1, 1984 Velure, Magne 1988: Djävla utlänning. Rykten och vitsar om invandrare i Sverige. i: Åke Daun och Billy Ehn: Bland-Sverige. Kulturskillnaden och Kulturmöten. Stockholm. s /24/08 Birgit Hertzberg Kaare 25 10/24/08 Birgit Hertzberg Kaare 26 5

Forord. Bildet på forsiden er designet av Simon Dahl Nyhus, og det står for selvet (jibun).

Forord. Bildet på forsiden er designet av Simon Dahl Nyhus, og det står for selvet (jibun). Abstract Dette er en kulturpsykologisk studie av den japanske selvoppfattelsen og forholdet mellom kultur og individ. Den tar for seg hvordan japanere ser på seg selv i sammenheng med andre mennesker,

Detaljer

DE FORSTÅR IKKE HVA SOM

DE FORSTÅR IKKE HVA SOM DE FORSTÅR IKKE HVA SOM ER VIKTIG FOR OSS Helsetjenester og sørsamer Marianne Hedlund Anne Moe NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2000 Tittel Forfattere NTF-rapport : 2000:2 ISBN : 82 7732 107 4 ISSN :

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst

Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst Inge Kvaran Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst Artikkelen tar utgangspunkt i de vitenskapsteoretiske og teoretiske perspektivene som danner grunnlaget for min doktoravhandling

Detaljer

3. Interkulturell kommunikasjon

3. Interkulturell kommunikasjon Øyvind Dahl Læreverk for programfaget Kommunikasjon og kultur (KK 1) 3. Interkulturell kommunikasjon Hva er interkulturell kommunikasjon? Vi kjenner ordet inter fra uttrykkene internasjonal og interkommunal.

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Ungdom med innvandrerbakgrunn

Ungdom med innvandrerbakgrunn Monica Five Aarset, Hilde Lidén og Idunn Seland IMDi-rapport 10-2008 Ungdom med innvandrerbakgrunn Verdier, normdannelse og livsvalg en kunnskapsstatus Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt

Detaljer

Dagen er ikke helt den samme uten reklamehumor

Dagen er ikke helt den samme uten reklamehumor Dagen er ikke helt den samme uten reklamehumor -En analyse av retorikkens og humorens funksjon i reklamefilmer Ann-Kristin Granli Emne: RETKOM 4190, Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon.

Detaljer

Masteroppgave i sosialfag Universitetet i Stavanger Institutt for sosialfag

Masteroppgave i sosialfag Universitetet i Stavanger Institutt for sosialfag Masteroppgave i sosialfag Universitetet i Stavanger Institutt for sosialfag Er skolenes mobbedefinisjoner gode nok for å fange opp alle sider ved mobbing mellom elever? Irene Husveg Kandidatnr: 2316 Våren

Detaljer

Det var som dopselger jeg kunne lykkes.

Det var som dopselger jeg kunne lykkes. Det var som dopselger jeg kunne lykkes. En studie av ungdommers vei mot rusbruk Øyvind Mettenes Masteroppgave i sosialt arbeid Mastergradstudiet i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag

Detaljer

Mari Stokke Bragen. Barnefamiliers flytting fra Groruddalen hva betyr skole? Masteroppgave. Vår 2013

Mari Stokke Bragen. Barnefamiliers flytting fra Groruddalen hva betyr skole? Masteroppgave. Vår 2013 Mari Stokke Bragen Barnefamiliers flytting fra Groruddalen hva betyr skole? Masteroppgave Vår 2013 Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Detaljer

Ingeborg Renate Horn Kunnskapskilder i sosialt arbeid med etniske minoriteter: Veier til forståelse eller til fordommer?

Ingeborg Renate Horn Kunnskapskilder i sosialt arbeid med etniske minoriteter: Veier til forståelse eller til fordommer? Ingeborg Renate Horn Kunnskapskilder i sosialt arbeid med etniske minoriteter: Veier til forståelse eller til fordommer? Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

FENOMENET KRIMINALITET

FENOMENET KRIMINALITET Darina Stoyanova Grong FENOMENET KRIMINALITET LOVBRUDD SOM EGET VALG Et sosiologisk essay Bacheloroppgave i sosiologi HØGSKOLEN I VESTFOLD AVDELING SAMFUNNSFAG Våren 2006 Nett-utgave: Tønsberg: Høgskolen

Detaljer

Roser vi barn for mye?

Roser vi barn for mye? Roser vi barn for mye? I den offentlige debatten hevdes det fra tid til annen at vi har fått en generasjon av selvopptatte barn og unge. Det pekes på at ukritisk og overdreven bruk av ros og oppmuntring

Detaljer

En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem.

En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem. En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem. Inger-Lise Pedersen Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling

Detaljer

Kulturtrøbbel i profesjonskvalifisering

Kulturtrøbbel i profesjonskvalifisering Profesjoner gamle autoriteter/ny legitimitet, Århus 25-26 oktober 2012 Anne Leseth senter for Profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 Kulturtrøbbel i profesjonskvalifisering «Knowledge about

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN DEN STORE REISEN: HVORDAN IDENTITET KONSTRUERES GJENNOM KULTURELL UTVEKSLING

MISJONSHØGSKOLEN DEN STORE REISEN: HVORDAN IDENTITET KONSTRUERES GJENNOM KULTURELL UTVEKSLING MISJONSHØGSKOLEN DEN STORE REISEN: HVORDAN IDENTITET KONSTRUERES GJENNOM KULTURELL UTVEKSLING MASTEROPPGAVE I GLOBALE STUDIER 30-MATH Interkulturell Kommunikasjon av MARIA VAKA OLSEN STAVANGER MAI 2015

Detaljer

Er det ønskelig med et tettere samarbeid mellom de to plangruppene i Reinertsen?

Er det ønskelig med et tettere samarbeid mellom de to plangruppene i Reinertsen? Er det ønskelig med et tettere samarbeid mellom de to plangruppene i Reinertsen? -Hvilke utfordringer må i så fall overvinnes for å få til dette? Cristina Krogh Tonje Refstie Magdalena Ågren SLU, Institutionen

Detaljer

Skolen en identitetsskapende arena for sjøsamiske elever?

Skolen en identitetsskapende arena for sjøsamiske elever? GÖTEBORGS UNIVERSITET Kompletterande pedagogisk utbildning Skolen en identitetsskapende arena for sjøsamiske elever? Fokus på fagene historie og samfunnsfag LKXA5A: Självständigt arbete (examensarbete)

Detaljer

Saleni, fotografer meg! Om sammenhenger mellom fotografisk representasjon og forståelse av personen i Tigray, Etiopia

Saleni, fotografer meg! Om sammenhenger mellom fotografisk representasjon og forståelse av personen i Tigray, Etiopia Saleni, fotografer meg! Om sammenhenger mellom fotografisk representasjon og forståelse av personen i Tigray, Etiopia Abstract Saleni, photograph me! On photographic representation and the person in Tigray,

Detaljer

Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. solvi.mausethagen@hio.no

Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. solvi.mausethagen@hio.no Sølvi Mausethagen Høgskolen i Oslo Pilestredet 40, 0130 Oslo Tlf. 22452761 / mob. 48146191 E-post: solvi.mausethagen@hio.no Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen

Detaljer

Cresco, et lite trøndersk eventyr

Cresco, et lite trøndersk eventyr Cresco, et lite trøndersk eventyr En studie av organisasjonsidentitet i Cresco Roar Bovim Hovedfagsoppgave Våren 2003 Veileder: Per Morten Schiefloe NTNU, Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Innholdsfortegnelse

Detaljer

MASTEROPPGAVE I ERFARINGSBASERT LEDELSE

MASTEROPPGAVE I ERFARINGSBASERT LEDELSE Kandidat nummer. 8 HR 301 S MASTEROPPGAVE I ERFARINGSBASERT LEDELSE Hvilke faktorer hemmer kvinnelig deltagelse på toppledernivå i 2013? Bente Jane Østhaug Kleven Veileder Jill Beth Otterlei Bodø de 14.2

Detaljer

Sylvi Penne. Innledning. rev. 01.02.2014

Sylvi Penne. Innledning. rev. 01.02.2014 rev. 01.02.2014 Hvorfor er Salima så flink på skolen, og hvorfor har Mats bare lyst til å gi opp? Diskursive ulikheter med utgangspunkt i identitet og medierende språk Sylvi Penne Innledning Med rapporten

Detaljer

Camilla Berg. Ny i Norge. En kvalitativ undersøkelse av beskyttelses- og risikoforhold i filippinske kvinners migrasjonshistorier

Camilla Berg. Ny i Norge. En kvalitativ undersøkelse av beskyttelses- og risikoforhold i filippinske kvinners migrasjonshistorier Camilla Berg Ny i Norge En kvalitativ undersøkelse av beskyttelses- og risikoforhold i filippinske kvinners migrasjonshistorier Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag

Detaljer

POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE

POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE FORSKNINGSRAPPORT POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE Aleksandra Janaczyk for MojaNorwegia.pl Oktober 213, Oslo 2 FORORD Denne rapporten er litt annerledes enn vanlige, mer profesjonelle

Detaljer

Ritualer og sosial endring: Norsk-pakistanske eksempler Cora Alexa Døving

Ritualer og sosial endring: Norsk-pakistanske eksempler Cora Alexa Døving Ritualer og sosial endring: Norsk-pakistanske eksempler Cora Alexa Døving Abstract: Ritual and social change: A Norwegian-Pakistani example What happens when rituals accentuate conflicts inside an ethnic

Detaljer

FORANDRING FRYDER? Utfordring, utvikling og muligheter. Av Rune Zahl-Olsen

FORANDRING FRYDER? Utfordring, utvikling og muligheter. Av Rune Zahl-Olsen FORANDRING FRYDER? Utfordring, utvikling og muligheter En kvalitativ undersøkelse om noen familieterapeuters opplevelser av forandringer på eget arbeidssted, og innvirkningene dette har på deres praksis

Detaljer

Sist, men ikke minst, må jeg takke Asle for å ha en utømmelig kilde med tålmodighet.

Sist, men ikke minst, må jeg takke Asle for å ha en utømmelig kilde med tålmodighet. Forord Aller først vil jeg gjerne takke alle ungdommene som har deltatt i denne studien. Tusen takk for at dere åpent delte deres tanker og erfaringer med meg. Deres stemmer har lenge vært en del av min

Detaljer

Store møter små steder

Store møter små steder Jaishankar Ganapathy og Susanne Søholt Store møter små steder Møter og møtesteders betydning i flerkulturelle bomiljø Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 286 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges

Detaljer