Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: , kl. 10:00 Møtested: Sula Rorbuer Thor Pettersen Jarl Arthur Dyrvik Johan Eldar Wingan Per Johan Aarvik Odd Larsen Hans Stølan, ordfører Ole Henrik Fjørstad, rådmann Arvid Hanssen, KonSek Deltagere: Forfall: Kontrollutvalgets varamedlemmer, postmottak Revisjon Midt-Norge IKS, postmottak Frøya kommune, Kjell Næssvold RMN og Arve Gausen RMN. Kopi: Sakliste 024/11 025/11 026/11 027/11 028/11 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte Referatsaker til kontrollutvalgets møte Henvendelse fra Frøya SV til kontrollutvalget vedrørende politisk virksomhet for en kommunestyrerepresentant. Høring - endringer i kommuneloven m.m. Eventuelt. NB! Ferje fra Dyrøy kl 8.30, sannsynlig retur kl fra Sula. Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Arvid Hanssen på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Thor Pettersen (sign.) Leder av kontrollutvalget Arvid Hanssen Daglig leder, KonSek Side 1 av1 1

2 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte Saken behandles i Kontrollutvalget i Frøya kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 024/11 Arvid Hanssen 11/256-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere utsendt til utvalget og ligger på KonSek sine hjemmesider: kontrollutvalgene/frøya.. 2

3 Referatsaker til kontrollutvalgets møte Saken behandles i Kontrollutvalget i Frøya kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 025/11 Arvid Hanssen 11/256-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering. Vedlegg Oppsummering fra FKT-konferanse 2011.doc Brev av fra KRD - KUs adgang til bedr.fors. og gen.fors,.pdf Kommunevalg høsten valg av kontrollutvalg..doc Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1. Kommunestyrets behandling av Kontrollutvalgets rapport om virksomheten i valgperioden , sak 128/11 den Notat fra KonSek vedrørende samling for kontrollutvalg juni. Arrangør Forum for Tilsyn og Kontroll, FKT. (Vedlagt) 3. Brev fra KRD til K-sekretariat IKS, datert , vedrørende kontrollutvalgenes adgang til bedriftsforsamling og generalforsamling. (Vedlagt) 4. Brev fra KonSek,datert , til eierkommunene vedrørende kommunevalget høsten 2011 valg av kontrollutvalg. (Vedlagt) 5. Folkevalgt styring i Orkdalsregionen, kommunestyresak 113/11 den Sekretariatet og eventuelt kontrollutvalgets medlemmer vil orientere og svare på spørsmål knyttet til referatsakene. 3

4 Notat Til: Kontrollutvalgene Fra: Sverre B. Midthjell Dato: Arkivsaknr: /232-1 Oppsummering av fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn Forum for kontroll og tilsyns årlige fagkonferanse og årsmøte ble gjennomført Følgende personer deltok fra KonSek og våre kunder: Alf Lystad Per Ervik Jomar Aftret Bjørn Lervold Eva J. Bekkavik Hanne Kongsvik Sverre B. Midthjell Agdenes Hitra Klæbu Klæbu KonSek KonSek KonSek Mary Dahl Gunnar Lohse John Geir Stølan Hanne D. Søttar Malvik Malvik Snillfjord STFK Her følger en oppsummering av fagkonferansen og årsmøtet. Betydningen av tilsyn og kontroll i offentlig sektor Anders Anundsen, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité var innleder. Han gikk inn på den rollen kontroll- og konstitusjonskomiteen har, og den generelle viktigheten av kontroll og tilsyn som en forutsetning for et fungerende demokrati. Et viktig premiss er at den som vet man kan bli utsatt for kontroll jobber bedre enn den som vet at han ikke blir det. For Stortingets del er kontroll med den utøvende makt en av de viktigste oppgavene man har. Blant annet viste han også til at det har vært en vesentlig utvikling innenfor dette arbeidet fra å bare fokusere på kontroll av bilag og regnskap til kontroll av oppgaver (herunder forvaltningsrevisjon). Det som nå kommer er at vi går over til systemkontroll kontroll av systemet for en hel sektor av gangen, med fokus på om vi får det vi bestiller. Han gikk også inn på komiteens praksis med åpne høringer som kontrolltiltak. For deres del er dette et veldig viktig virkemiddel for effektiv kontroll. Det er en styrke både for kontrolløren og den som blir kontrollert. Muligheten for direkte kontradiksjon gir rettssikkerhet og sørger for at de berørte får muligheten til å bli hørt med sin versjon. Hva er det med Halden? Først i denne bolken redegjorde journalist Marte Danbolt fra Kommunal rapport for avisens dekning av kommunen. Hun fortalte at hun aldri hadde vært borti en kommune med så lite 4

5 tillit mellom posisjon og opposisjon, og om et kontrollutvalg som etter hennes vurdering ikke fungerte etter hensikten. Hun viste til at saker behandles uten saksframlegg eller med framlegg som kommer direkte i møter, møter som flyttes på kort varsel, generell mangel på offentlighet og ulovlige fullmakter. Ordfører i Halden, Per-Kristian Dahl, fikk deretter ordet. Han uttrykte at tok til motmæle mot det han mener er feil framstillinger av kommunen i media. Han mente det var et utslag av journalister som ikke lar seg forvirre av fakta derso m de tror de har en god historie. Han innrømte at det gjøres feil i Halden som i andre kommuner, men at det ikke er riktig framstilt i avisen og at de i stor grad baserer seg på uriktige opplysninger. I følge ordføreren er dette et eksempel på kampanjejournalistikk uten sidestykke. Etter innleggene var det paneldebatt med Dahl, Danbolt og Kommunal Rapports redaktør Ole Peder Pedersen. Pedersen tilbakeviste påstander om lemfeldig omgang med fakta, og påsto de hadde vært svært nøye med dette, særlig når anonyme kilder var opprinnelse til sakene. Debatten kom også inn på saken om Dahls egen ansettelse i Halden ASVO, der han var styreleder, innser han at det kunne stilles spørsmål, men mente selv han ikke hadde gjort noe som juridisk sett var galt. Kommunale tenester på anbud i kjølvatnet av Adecco-saka Ole Hilmar Storli fra kontrollutvalget i Fredrikstad var første innleder i denne bolken. Han delte erfaringer fra kontrollutvalgets arbeid med en sak angående lønnsvilkår for innleide vikarer. Kontrollutvalget hadde tatt tak i saken etter tips fra en leverandør som hadde tapt en anbudskonkurranse. Undersøkelser fra revisjonen viste at Adecco betalte vikarer langt under tarifflønn på områdene. Dette var etter overenskomst med rådmannen som mente at det ikke var noen selvfølge at vikarer skulle ha samme lønn som kommunens egne ansatte. Dette hadde også ført til at pristilbudene i anbudet ikke ble sammenlignbare. Det viste seg også at det var problemer med å skaffe tilstrekkelig med faglærte vikarer. Storli mente det ikke var Adecco som var problemet i denne saken, men kommunens håndtering. Mange kommuner driver slik han ser det bevisst sosial dumping. Fagbevegelsen var også lite engasjert i saken før den kom ut i pressen. Ved ny utlysning av kontrakt etter det opprinnelige anbudets utløp var det fortsatt utfordringer med anbudsrunnlaget. Kontrollutvalget ble ikke oppmerksomme på dette før etter at det var gått ut. For å oppsummere hva kontrollutvalget kunne gjort i saken, trakk han særlig frem at det måtte sjekkes at det ble gjennomført kontroll av fakturaer opp mot minstelønnstabeller og påslagsprosenter i avtaler, samt lønnsslippene til vikarene. Avdelingsdirektør i KS, Anne-Cathrine Hjertaas hadde neste innlegg, over temaet Samfunnsansvar ved kommunale anskaffelser. Kommunene må ta et slikt ansvar som innkjøper. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår 5 sier også tydelig at oppdragsgiver i kontrakter skal stille krav om at både leverandører og underleverandører har arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn landsomfattende tariffavtaler. Dette er leverandørenes ansvar, men kommunen har ansvar for å kontrollere. KS ønsker forenklinger av anskaffelsesregelverket for å gjøre det lettere å praktisere. Det må heller ikke være slik at regelverket stikker kjepper i hjulene for interkommunalt samarbeid. KS har satt i gang et FoU-prosjekt angående sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Arbeidsministeren har nedsatt en partssammensatt gruppe for å se på mye av det samme. I påfølgende paneldebatt med innlederne presiserte Hjertaas at det ikke er slik at det er ulovlig for kommuner å kjøpe tjenester. Det er opp til kommunene selv å velge hvordan man vil organisere tjenesteproduksjon. Det må også være grenser for hva kommunene skal kontrollere i forholdet mellom leverandører og deres arbeidstakere. Noe må være opp til arbeidslivet. 5

6 Auka bevisstgjering om rollar og ansvar i eigenkontrollen. Første innleder under denne overskriften var Birte Byrkjelo fra Deloitte som orienterte om den nye Kontrollutvalgsboken, en veileder i kontrollutvalgsarbeid bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet. Denne har bakgrunn i 85 anbefalingar for styrkt eigenkontroll, og er rettet mot kontrollutvalg, kommunestyrer, administrasjon, revisorer og kontrollutvalgssekretariat. Målet er å skape større forståelse for kontrollutvalgets oppgaver, og å bidra til et godt samspill mellom aktørene som er involvert i egenkontrollen. Byrkjelo viste blant annet til at kontrollutvalgene selv er med på å skape et handlingsrom for god egenkontroll. Gode kontrollutvalg jobber med de viktige sakene, og stiller de riktige spørsmålene. De har også fokus på kontinuerlig læring og utvikling. Risiko- og vesentlighetstankegang bør ligge til grunn for alt arbeidet kontrollutvalget gjør. Ole Willy Fundingsrud fra KPMG, som har jobbet med prosjektet Styrking av administrasjonssjefens internkontroll og risikovurdering på vegne av KRD og KS var neste innleder. Dette prosjektet går i to faser. Første går på å sammenstille eksempler, praksiser og pragmatiske rutiner for arbeidet med internkontroll. Andre del vil gå på å lage et kortfattet og praktisk idéhefte. Fundingsrud trakk frem at det er viktig at god internkontroll ikke handler om å arrangere NM i dokumentasjon, men at men at man lager seg rutiner som dekker områder der det er størst sannsynlighet for å gjøre alvorlige feil. De fleste kommuner har begrensede ressurser, så det er viktig at kontrollen er effektiv. Erfaringen er at arbeidet i mange tilfeller er for fragmentert og usystematisk. Det gode løsningene er uavhengige av størrelsen på kommunen, og kjennetegnes blant annet av at de går på tvers av sektorer, er integrert i daglige prosesser og styring, at det jobbes systematisk og jevnt, og at de er knyttet til kvalitet og håndtering av risiko. Internkontrollen er summen av kommunens styringssystem og kvalitetssystem. Digital kvardag i kommunenorge muligheter og fallgruver Høyskolelektor Cecilie Staude fra BI innledet med temaet Sosiale media. Å dele og delta med ny teknologi. Hun pekte på sosiale medier er, og kommer til å forbli en viktig måte å kommunisere med mange målgrupper. Det handler om å nå folk i farta der de er. Folk går ikke lenger inn på nettsider og leser seg opp på det som skjer, nå må man nå ut til dem dersom man har et budskap. Det er imidlertid viktig å ha en formål med hva man vil oppnå i sosiale medier. Mange begår feilen å velge plattform før man har tatt valget om hva man vil. I sosiale medier vil man også kommunisere med folk, ikke en statisk merkevare. Det er en utfordring å finne grensen mellom å være privat og profesjonell. Beveger man seg bort fra profesjonaliteten kan man risikere å svekke tilliten til merkevaren. Det er også viktig å ha med seg at kontinuerlig oppdatering er ressurskrevende. KS har fått utarbeidet en rapport om bruk av sosiale medier i kommunesektoren, som kan finnes her: Neste innleder på temaet var Morgan Lillegård, kommunikasjonssjef i Tromsø kommune. Han var opptatt av at det er avgjørende for kommunen å være til stede der innbyggerne er. Tromsø kommune hadde gjort det dårlig på omdømmeundersøkelser og hadde behov for å gjøre noe. De utarbeidet en omdømmeplattform, på 107 ord, som fikk plass på én A4-side. Deretter kan den enkelte enhet selv fylle inn baksida. Tromsø kommune bruker sosiale medier både som en lyttekanal og dialogkanal i forhold til innbyggerne, og behandler mange spørsmål via Facebook. Det folk benytter nettsidene til er stort sett når de har et konkret ærend (søknadsskjema, åpningstidene til biblioteket). Det er også viktig å huske mobiltelefonen. Viktige ting bør varsles på SMS. Her finnes det løsninger for å nå innbyggerne med særlig viktig info. Til slutt hadde han en oppfordring til alle om å diskutere KS-rapporten. Den er ikke en fasit, og bør kommenteres og gi grunnlag for debatt. 6

7 I påfølgende debatt ble det blant annet stilt spørsmål ved sporbarheten når man svarer på spørsmål i sosiale medier. Lillegård presiserte at offentlighetslova må følges også her. Derfor må chat-meldinger noen ganger journalføres. Information overload var også et begrep som kom opp. Det er viktig å dele opp og differensiere budskap når man jobber med sosiale medier. Ikke kommuniser det samme til alle, etter som folk er interesserte i forskjellige ting. Korrupsjon ser vi snart slutten? Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International innledet om korrupsjon i norske kommuner og fylkeskommuner. TIs Corruption Perception Index måler folks oppfatning av korrupsjon i landene. Norge scorer høyt, men er ikke på topp. TI ønsker å satse mer mot offentlig sektor i Norge. Der forvaltes store verdier for fellesskapet, og dette fordrer åpenhet og integritet i alle ledd. Kommunesektoren har spesielt stor makt i lokalsamfunn og over enkeltpersoners liv. Det er ikke alltid vi opplever korrupsjon i juridisk forstand, men det finnes mange korrumperende prosesser: Interessekonflikter, rolleblanding, kameraderi, inhabilitet, mangel på åpenhet og uklar forvaltningspraksis. TI har startet et prosjekt med KS og to prosjektkommuner (Oslo og Grimstad) for å sette antikorrupsjonsarbeid i bred forstand på dagsorden og utvikle egne antikorrupsjonsverktøy for kommunal sektor. Andre innleder var Rødt-politiker i Oslo komune, Erling Folkvord. Han pekte på at norske kommuner ikke tør å snakke om korrupsjon. Fram til midt på 90-tallet var imidlertid Oslo preget av mye tjenestemanns-korrupsjon. Politikerne forsømte sin overvåkningsplikt, og dette ble aldri skikkelig ryddet opp i. Nå har man gått over til politiker-initiert korrupsjon. Politikere har helt åpenbart favorisert enkelte næringsinteresser, men dette har ikke blitt etterforsket før sakene er foreldet. Når man kan oppnå monopol eller enerett gjennom hemmelig saksbehandling så er det korrupsjon. Offentlige anskaffelser er sårbare, og offentligheten må få større innsyn i regnskapsføring, saksdokumenter og timelister når man gjør slike. Kommunerevisor må også få en mer uavhengig stilling kontrollutvalget i Oslo stoppet initiativet fra revisor til å undersøke bruk av bemanningsfirmaet Azor. I debatten etterpå ble det blant annet stilt spørsmål ved om det kan kalles korrupsjon dersom kommunen får penger for å gå med på en avtale med en privat partner eller utbygger. Slettemark var i tvil. Folkvord mente det ikke kan kalles korrupsjon dersom det foregår over bordet, men at kommuner bør vokte seg for å bli lurt av gode forhandlere. Noe som er veldig viktig er å sørge for å skaffe seg rett til innsyn i selskaper som blir opprettet sammen med private velgjørere. Et annet punkt som ble trukket fram i diskusjonen var at e-handel er blant de viktigste virkemidlene for å bekjempe korrupsjon i offentlig sektor, fordi alt da blir sporbart. Skråblikk Det siste innlegget kom fra politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, som kom med et skråblikk på kommunesektoren. Han stilte spørsmål ved om norske kommuner tør å ta i bruk de virkemidlene som skal til for å bli rene, og besvarte det med at han er sterkt i tvil. Dagens modernisering av offentlig sektor har også ført med seg lojalitetskrav som i mange tilfeller fører til et ledelsesmonopol på informasjon. Kommuneledelsen skjønner også, etter Stanghelles mening, sjelden meningen med åpenhet. Han mener det er lite korrupsjon i Norge, men det er mye operering i gråsoner, og en kultur for å ta snarveier. Han mener også at å bruke testen tåler vi at dette kommer på framsida av VG? ikke er tilstrekkelig, for da er man motivert av faren for å bli oppdaga ikke av om det man gjør er rett eller galt. Årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn Årsmøtet ble avviklet på konferansens dag 1, og behandlet vanlige årsmøtesaker. Årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent. Medlemskontingenter for 2012 ble vedtatt økt med 2,7 %. KonSek utfordret på årsmøtet organisasjonen til å vurdere hvordan man kan styrke 7

8 økonomien for å skape en mer slagkraftig organisasjon. På sikt bør det være et mål å få et selvstendig sekretariat som kan fungere som en ressurs for medlemmene. Det ble valgt nytt styre. Hanne Kongsvik fra KonSek ble gjenvalgt til styret for 2 år og valgt som ny nestleder av organisasjonen. Øvrige medlemmer av styret er Martin Engeset (KU Sarpsborg, leder), Rolleiv O. Lind (KU Tromsø), Astri Furumo (KU Haugesund) og Wenche Sissel Olsen (Rogaland KU-sekretariat). Valgkomiteen består av Per Ervik (Hitra, leder), Einar Ulla (KU-sekretariatet Sogn og Fjordane FK) og Toril Bakken (Kontrollutvalg Fjell IKS). Lysark fra innleggene kan lastes ned her: 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Til Vår saksbehandler: Hanne Kongsvik, tlf E-post: Deres ref.: Vår ref.: 11/43-2 Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Alle eierkommunene i KonSek Midt-Norge IKS v/ ordfører og rådmann Kommunevalget høsten valg av kontrollutvalg Høstens kommune- og fylkestingsvalg nærmer seg. Vi regner med at forberedelsene allerede er godt i gang i kommunene og at det er oppmerksomhet rundt bestemmelser som har betydning for valgbarhet og sammensetning av utvalg og komitèer. Med bakgrunn i erfaringer fra valget i 2007 ønsker vi likevel å minne kommunene på en del forhold som angår kontrollutvalgene spesielt. Kommunestyret velger selv kontrollutvalg, som skal utøve kontroll- og tilsynsfunksjonen på deres vegne. Kommunelovens 77 og forskrift om kontrollutvalg gir bestemmelser om sammensetning av kontrollutvalget og hvem som kan velges som medlem. Utover dette har mange av kommunene utarbeidet egne retningslinjer for kontrollutvalget, som utfyller kommunelovens bestemmelser. Mange kommuner velger kontrollutvalg på det konstituerende møtet, samtidig med ordfører og formannskap. Dette kan være et viktig bidrag til at sammensetningen av kontrollutvalget har gode betingelser, og til at utvalget kommer raskt i gang med sitt virke. Vi anbefaler kommuner som ikke tidligere har hatt en slik praksis om å vurdere dette etter høstens valg. Det kan for øvrig her nevnes at det i Kommunal-og regionaldepartementets høringsforslag til endringer i kommuneloven er lagt fram forslag om at kommunene skal pålegges å velge kontrollutvalgene på det konstituerende møtet. Det pekes her på noen forhold vi anbefaler kommunene å være spesielt oppmerksomme på når kontrollutvalgene settes sammen. Minimum èt medlem i kommunestyret/fylkesting Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget, og blant disse leder og nestleder. Av kontrollutvalgets faste medlemmer må minimum èn person være representant i kommunestyret. Den personen fra utvalget som sitter i kommunestyret behøver ikke være leder. Valgt leder og nestleder vil uansett ha møte- og talerett i kommunestyrets møter. Besøksadresse: Kongensgt. 9, 4.etg Trondheim Postadresse: Kongensgt. 9, 4. etg. Postuttak 7004 Trondheim Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr:

14 Antall medlemmer Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven ha minimum tre medlemmer. I mange kommuner er det vedtatt eget reglement for kontrollutvalget, der antall medlemmer er fastsatt til flere enn tre. Er dette tilfellet må kommunestyret naturligvis ta hensyn til dette. Utelukket fra valg til kontrollutvalg Ordfører, varaordfører og medlemmer av formannskap eller nemnd/utvalg/komitè med beslutningsmyndighet kan ikke velges til kontrollutvalget. Det samme gjelder personer som er ansatt i kommunen, enten det er sentraladministrasjonen eller i noen av de kommunale enhetene. I etterkant av valget i 2007 viste det seg at flere kommuner ikke hadde vært tilstrekkelig oppmerksom på dette, og dermed valgt inn i kontrollutvalg personer som hadde kommunen som arbeidsgiver. Dersom dette skjer må det foretas omvalg, og det vil ta unødig lang tid før kontrollutvalget kommer i virksomhet. Husk valg til representantskap Vi vil også minne om at kommunen må velge eierrepresentant til representantskapet i KonSek. Det er ønskelig at våre eierkommuner får valgt representanter på et tidlig tidspunkt etter valget, slik at representantskapet kan avholdes og nytt styre for selskapet velges. Nåværende styre vil fungere inntil nytt styre velges, men det er hensiktsmessig at det ikke går for lang tid etter kommunevalget til nytt styre trer i kraft. Dersom det er andre spørsmål eller problemstillinger rundt kontrollutvalgenes virke må dere gjerne ta kontakt med oss, så bistår vi så langt vi kan. Vi ønsker lykke til med høstens valg. Med hilsen Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Arvid Hanssen Daglig leder 14 Side 2 of 2

15 Henvendelse fra Frøya SV til kontrollutvalget vedrørende politisk virksomhet for en kommunestyrerepresentant. Saken behandles i Kontrollutvalget i Frøya kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 026/11 Arvid Hanssen /234-5 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i sekretariatets vurderinger og konklusjon som fremgår av saken. 2. Brev med særutskrift av saken oversendes Frøya SV, med kopi til rådmann og ordfører. Vedlegg Brev fra Frøya SV datert Foreløpig tillbakemelding på brev datert fra Frøya SV til kontrollutvalget, v/thor Petttersen. Ordførersaken - saksfremlegg E-post fra rådmannen på Frøya Utdrag av protokoll i sak i FS Ordførers orienteringer. Saksdokumenter 1. Brev fra Frøya SV, datert , til kontrollutvalget v/leder Thor Pettersen. 2. Foreløpig tilbakemelding, datert , fra KonSek til Frøya SV. 3. Sak 106/11 Ordførersaken, behandlet i kommunestyret E-post, datert , fra rådmannen til kontrollutvalgets leder. 5. Utdrag fra protokollen i formannskapsmøte den , sak 104/11 Ordførerens orientering. Saksutredning Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommunelovens 77, og i forskrift om kontrollutvalg av Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Det ligger i dette at kontrollutvalget ikke skal føre tilsyn med kommunestyret eller vurdere hensiktsmessigheten i de politiske vedtak. Kontrollutvalget kan også på eget initiativ ta tak i saker og svare på henvendelser fra innbyggere og andre ut over tradisjonelle saker knyttet til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 15

16 Kontrollutvalget v/leder har, som det fremgår av vedlegg, mottatt brev fra Frøya SV som omhandler arbeidsforhold for folkevalgte. Kontrollutvalgets sekretariat oversendte brevet til de øvrige medlemmer av utvalget og opplyste i en tilbakemelding til Frøya SV at utvalget ville ta stilling til henvendelsen i sitt første møte, 8.september. Sekretariatet avklarte allerede i juni med leder av Frøya SV at henvendelsen er avgrenset til rollen som folkevalgt og ikke direkte knyttet til representantens ansettelsesforhold i kommunen. Sekretariatet ser av saksfremlegget i ordførersaken og senere i e-poster fra rådmannen at det er momenter som kan defineres inn under personalmessige forhold. Dette kommer ikke inn under kontrollutvalgets naturlige tilsynsansvar. Administrasjonsutvalg/eventuelt kommunestyret, som øverste organ med arbeidsgiveransvar i kommunen, må følge opp kommunens håndtering av personalsaker. I brevet fra Frøya SV er rådmannens direkte henvendelse til en politisk representant etter stemmegivning i kommunestyret tatt opp. Som dokumentasjon er det lagt med 2 e-poster fra rådmannen til partiets representant i kommunestyret. SV opplyser i brevet at deres representant opplever at hun må stå til rette overfor rådmannen for sin stemmegivning i kommunestyret. Dette underbygges også av vedlagte e-poster som viser at rådmannen reiser spørsmål og ønsker å diskutere om representanten fortsatt bør fortsette i stilling som virksomhetsleder i kommunen. I tillegg til dokumentene nevnt ovenfor har sekretariatet lagt med kommunestyresak 106/11 Ordførersaken, da stemmegivningen i denne saken er det som har utløst reaksjoner fra rådmannen i ettertid. Rådmannen har oversendt en egen e-post til kontrollutvalgets leder, som også er vedlagt saken. Sekretariatet har også valgt å legge med utdrag av protokollen fra sak 104/11 i formannskapet, Ordførerens orientering, da rådmannens handlemåte etter Ordførersaken ble tatt opp på nytt av en representant, og kommentert av rådmannen. Kontrollutvalgssekretariatets vurdering Både i tilknytning til ordførersaken og innholdet i brevet fra SV har det vært stor politisk interesse og mye oppmerksomhet også gjennom omtaler i lokale media. Slike hendelser og type saker er en belastning for enkeltpersoner og kommunens omdømme. Det er derfor viktig å finne raske, men samtidig best mulige løsninger. Dette gjelder politisk, administrativt og også forholdet mellom politikk og administrasjon. Henvendelsen fra SV er avgrenset til å gjelde rådmannens handlemåte i forhold til en representants rolle som politiker i kommunen. Representanten er i dette tilfellet også ansatt i kommunen. Dette er innenfor gjeldende lovverk og ikke uvanlig for kommunestyrepolitikere. Sv`s representant er ansatt som virksomhetsleder. Dette kan i enkeltsaker naturlig nok føre til habilitetsutfordringer, som kommunestyret må stilling til. Kontrollutvalget må på bakgrunn av vedleggene som sekretariatet har lagt med saken vurdere hvordan henvendelsen fra Frøya SV skal behandles og besvares. Sekretariatet mener det svært uheldig at rådmannen tar direkte kontakt og har synspunkter på politisk stemmegivning, slik det fremkommer i vedlagte e-poster. Rådmannen har i ettertid beklaget det som skjedde. Jeg viser i den forbindelse til uttalelsen i e-post til kontrollutvalgets leder med kopi til Frøya SV. Der gir rådmannen både honnør for jobben som gjøres som virksomhetsleder og beklager sterkt henvendelsene fra rådmannen, og at dette har påvirket arbeidet som folkevalgt. Beklagelsen gjentas i protokollen fra formannskapets møte den 05.07, hvor rådmannen utrykker følgende: 16

17 Ser i ettertid at dette ikke skulle ha skjedd og tar dette til etterretning og beklager dette sterkt. Slikt skal aldri skje igjen. Sekretariatet har gjennom telefonsamtaler fått bekreftet både fra rådmannen og representanten at beklagelser er gitt direkte og at hendelsen er drøftet i ettertid. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet mener det er viktig at folkevalgte ikke utsettes for henvendelser fra administrasjonen av denne type, i etterkant av en politisk stemmegivning. Det er positivt at rådmannen i ettertid har kommet til samme konklusjon og sterkt beklaget det som skjedde. Ut over den konkrete hendelsen som Frøya SV har tatt opp er det avgjørende at kommunen finner/har gode løsninger på samspillet mellom administrasjon og politikk i hele organisasjonen. Sekretariatet foreslår at særutskrift av denne saken oversendes Frøya SV som svar på henvendelsen til kontrollutvalget og at ordfører og rådmann får kopi av saken. 17

18 18

19 19

20 20

21 Frøya SV v/eli Crozier Vår saksbehandler: Arvid Hanssen, tlf E-post: Deres ref.: Vår ref.: 11/234-2 Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: SISTRANDA Foreløpig tillbakemelding på brev datert fra Frøya SV til kontrollutvalget, v/thor Pettersen. Viser til telefonsamtale i dag, hvor det ble bekreftet at henvendelsen fra SV går på forhold knyttet til en representants politiske virksomhet. Som saksforberedende organ for kontrollutvalget vil vi vurdere og videreformidle deres henvendelse til alle medlemmer av kontrollutvalget. Så langt har vi ikke mottatt nødvendige dokumenter fra kommunen eller innhentet nok relevant informasjon. Leder av kontrollutvalget har mottatt brevet og jeg har hatt en telefonsamtale med han. Kontrollutvalget vil ta stilling til brevet i sitt første møte, som etter vedtatt møteplan avholdes torsdag 8.september. KonSek vil ta kontakt dersom kontrollutvalgets møte blir avholdt på et tidligere tidspunkt. Med hilsen Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Arvid Hanssen daglig leder Kopi til: Kontrollutvalgets leder Ordfører Rådmann Besøksadresse: Kongensgt. 9, 4.etg Trondheim Postadresse: Kongensgt. 9, 4. etg. Postuttak 7004 Trondheim Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr:

22 Saknr: 106/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Ole Henrik Fjørstad Møtebok Arkivsaksnr: 11/764 Arkivkode: Sak nr: 106/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 96/11 Formannskapet 106/11 Kommunestyret ORDFØRERSAKEN Vedtak: Saken er av beskjedent økonomisk omfang og formannskapet ønsker ikke å foreta noen anmeldelse. Han Stølan bes om å tilbakebetale ADSL-abonnement i Frøya kommune sitt navn, kr. 2004,-. Vedtatt med 11 mot 5 stemmer. Kommunestyrets behandling i møte : Høyre, Frp og Sp v/lars Nordgård fremmet flg. forslag til vedtak: Kommunestyret finner at det ligger klare og kritikkverdige brudd på interne retningslinjer fra ordføreren sin side. Saken vedrørende ADSL-abonnement er av et forholdsmessig beskjedent omfang til anmeldelse. Ordfører Hans Stølan må tilbakebetale de beløp han urettmessig har ervervet seg kr. 2004,-. Kommunestyret ber at ordfører trekker seg fra politiske verv med bakgrunn i den situasjonen han har satt seg i. Venstre og Krf v/johan G. Foss fremmet flg. forslag til tillegg: Kommunestyret er ellers betenkt over rådmannens saksframlegg, som framtrer som personlig argumenterende, ubalansert og uprofesjonelt. Votering: Formannskapets innstilling: Forslag fra H, Frp, og Sp: Tillegg fra Krf og V til innst: Vedtatt med 11 mot 5 stemmer avgitt fra Frp, Høyre og Senterpartiet. Falt med 11 mot 5 stemmer. Falt med 10 mot 6 stemmer avgitt fra Venstre, Krf og Sv. Formannskapets innstilling til Kommunestyret: Saken er av beskjedent økonomisk omfang og formannskapet ønsker ikke å foreta noen anmeldelse. Han Stølan bes om å tilbakebetale ADSL-abonnement i Frøya kommune sitt navn, kr. 2004,-. Vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Formannskapets behandling i møte : Møtet ble enstemmig vedtatt lukket for å diskutere om saken skulle unntas offentlighet; jfr. åpne eller lukkede dører. Kommunelovens Det ble vedtatt - votert over hvor vidt noen dokumenter som fulgte saken skulle være unntatt offentlighet. Med 6 mot 1 stemme avgitt fra Arvid Hammernes, ble det vedtatt at de juridiske vurderingene i saken skulle unntas offentlighet. Fvl 13. Det ble vedtatt at saken skulle behandles i åpent møte med 5 mot 2 stemmer avgitt fra Ap. Kommunelovens og evt

23 Saknr: 106/11 Sv og Venstre v/ola Vie fremmet flg. forslag til vedtak: Saken er av beskjedent økonomisk omfang og formannskapet ønsker ikke å foreta noen anmeldelse. Han Stølan bes om å tilbakebetale ADSL-abonnement i Frøya kommune sitt navn, kr. 2004,-. Frp og Sp v/halgeir Bremnes fremmet flg. forslag til vedtak: Formannskapet finner at det ligger klare og kritikkverdige brudd på interne retningslinjer fra ordførerens side. Saken ang ADSL-abonnement er av forholdsvis beskjedent omfang til anmeldelse. Ordfører Hans Stølan må tilbakebetale de beløp han urettmessig har ervervet seg kr. 2004,-. Formannskapet ber at ordfører trekker seg fra politiske verv med bakgrunn i den situasjonen han har kommet i. Votering: Forslag fra Frp og Sp: Falt med 4 mot 2 stemmer avgitt fra Halgeir Bremnes og Jorunn Skarsvåg. Forslag fra Sv og Venstre: Vedtatt med 4 mot 2 stemmer avgitt fra Halgeir Bremnes og Jorunn Skarsvåg. Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg: Brev til ordfører Hans Stølan Utskrift e-post korrespondanse med Telenor Verdigrunnlag for Frøya kommune Kvittering kjøp av rosemalt kiste Faksimale fra froya.no og kvitteringer vedr. sponsing av 3 jenter ifm tur til Frøya Saksprotkoll Kommunestyresak 166/08 Saksopplysninger: Orientering fra Administrasjonen til Formannskapet vedrørende ordfører Hans Stølan sine disponeringer i følgende saker: Bredbåndsabonnement til Telenor Kjøp av kiste på auksjon Manglende betaling av kommunale avgifter Sponsing av 3 jenter ifm tur til Frøya Sponsing av jubileumsmiddag ved jubileet til Sula Fyr 100 år Avtale mellom Frøya kommune v/ ordføreren og Stiftelsen Sula Fyr 1. Bredbåndsabonnement til Telenor Ifølge Telenor AS, så ble dette småbedrift ADSL bredbåndsabonnement med sambandsnummer opprettet første gang av ordfører Hans Stølan. Abonnementet var opprettet med Frøya kommune som juridisk eier og fakturamottaker. Abonnementspris er kr 549,- eksl. mva./ mnd. Den ble Administrasjonen klar over abonnementet etter at et krav til Frøya kommune på dette abonnementet var oversendt til inkasso. Administrasjonen tok samme dag kontakt med Telenor via epost for å få stanset abonnementet og få kreditert påløpte kostnader. Abonnementet ble bekreftet oppsagt av Telenor den , men ble igjen opprettet av ordfører Hans Stølan for andre gang den Abonnementet ble av Telenor igjen bekreftet avsluttet den med tilbakevirkende kraft til For øvrige detaljer i saken vises det til e-post korrespondanse med Telenor, brev av til ordfører Hans Stølan og juridisk notat fra Advokatfirmaet Bjerkan Stav ANS v/ Odd Gunnar Hammernes den Det blir gitt refusjon ihht Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, pkt 14 I KT for folkevalgte. Her kan det ytes en årlig refusjon på inntil kr 4.680,-/ år for bredbånd og internettilknytning. Dette forutsetter at den folkevalgte har opprettet abonnementet på seg selv og med seg selv som betaler, for deretter å få utgiften refundert. Ordfører Hans Stølan har ikke benyttet seg av denne ordningen. Den årlige utgiften for bredbåndsabonnementet som Stølan bestilte i kommunens navn er på kr 8.235,- inkl. mva/ år. 23

24 Saknr: 106/11 2. Kjøp av kiste på auksjon Rosemalt kiste kjøpt av ordfører Hans Stølan på auksjon for kr ,- Auksjonen i 2010 var i regi av Titran Fiskarheim til inntekt for aksjon tak. Ordfører Hans Stølan gjennomførte kjøpet mens han hadde ferie/ permisjon. Fakturaen er spesifisert med at kisten er kjøpt av Frøya kommune v/ ordføreren. Etter at kommunen ble truet med inkasso, ble fakturaen betalt av Frøya kommune i mars Frøya kommunes delegasjonsreglement pkt 3.2 omfatter bl.a. følgende delegasjon til ordføreren: bruk av bevilgninger som er stilt til ordførerens disposisjon og Or dføreren kan innvilge gaver og oppmerksomheter i forbindelse med jubileer og åremålsdager med inntil kr 5.000,- i hvert enkelt tilfelle. 3. Manglende betaling av kommunale avgifter Ordfører Hans Stølan sin bolig er blitt begjært tvangssolgt flere ganger pga manglende betaling av kommunale avgifter. Her nevnes for ordens skyld at Hans Stølan er av administrasjonen behandlet på lik linje med andre innbyggere i kommunen som har utestående fordringer på kommunale avgifter til Frøya kommune. 4. Sponsing av 3 jenter ifm tur til Frøya I mai 2011 besøkte 3 unge jenter Frøya. Jentene kom fra en folkehøgskole i Telemark og hadde som oppgave å reise rundt og leve i Norge uten å bruke en eneste krone. De tok kontakt med ordfører Hans Stølan som sørget for overnatting og bespisning ved Hotell Frøya, overnatting og bespisning ved Skårungen Vertshus på Mausund og kjøpte 3 eksemplarer av boken Folket i Spåhålet av Vidar Oscarson. Besøket og bevertningen av disse 3 unge jentene hadde en direkte kostnad for Frøya kommune på kr 5.617,Administrasjonen kan ikke finne hjemmel i verken delegasjonsreglementet for Frøya kommune eller politisk vedtak der ordfører Hans Stølan kan forplikte Frøya kommune på en slik kostnad. Frøya kommunes delegasjonsreglement pkt 3.2 omfatter bl.a. følgende delegasjon til ordføreren: bruk av bevilgninger som er stilt til ordførerens disposisjon og Or dføreren kan innvilge gaver og oppmerksomheter i forbindelse med jubileer og åremålsdager med inntil kr 5.000,- i hvert enkelt tilfelle. 5. Sponsing av jubileumsmiddag ved jubileet til Sula Fyr 100 år I følge e-post den til Rådmannen fra leder i Stiftelsen Sula Fyr, Sol Kristin Ek, refereres det til at ordfører Hans Stølan på møte med Stiftelsen Sula Fyr bekreftet at Frøya kommune skulle sponse jubileumsmiddag for inntil 300 personer. Ordfører Hans Stølan gjentok denne uttalelsen da han under arrangement og fra talerstolen sa at denne jubileumsmiddagen var sponset av Frøya kommune med flere. Middagen skulle være en gave fra Frøya kommune til Stiftelsen Sula Fyr. Stiftelsen Sula Fyr sitter i dag fortsatt igjen med regningen på kr ,- for denne jubileumsmiddagen. 6. Avt ale mellom Frøya kommune v/ ordføreren og Stiftelsen Sula Fyr Ordføreren hadde et møte med Stiftelsen Sula Fyr der han la fram et forslag om at FK skulle innta en mellomvertrolle ift Havleirskolen på Sula. Da det hele skulle behandles politisk, falt hele denne tanken om mellomvertrolle i fisk fordi innstillingen til Formannskapet ble en helt annen når den ble behandlet administrativt. I tillegg lovte ordføreren at saken skulle komme til behandling i august 2009, men den kom ikke til politisk behandling før i november. Dette gjorde at Havleirskolen mistet mye verdifull tid ift å finne nye/ andre løsninger. Stiftelsen ble derfor tvunget til å fortsette samarbeidet med Havleirskolen for ikke å skuffe alle barna som så fram til sitt leirskoleopphold på Sula. Det som gjorde at hele avtalen strandet, var det ene punktet i vedtaket som handlet om for å kunne inngå avtale med Frøya kommune, måtte stiftelsen selv løse seg fra kontrakten med Havleirskolen. Det stiftelsen etter dette klarte å fremforhandle var en avtale med Havleirskolen om en ukesleie på kr ,- Noe som i 2010 ga stiftelsen en inntekt på ca kr ,Alternativet var en avtale til og med 2012 som hadde sikret stiftelsen en inntekt/ minimumsleie på kr ,- 24

25 Saknr: 106/11 Vurdering - rådmannens vurderinger rundt ordførersaken Politiker og statsråd A fikk bare sitte i 35 dager. Han hadde nemlig unnlatt å opplyse om viktige sider ved sitt tidligere engasjement i en fiskeribedrift. Dette gjaldt ikke minst skatteunndragelse. Han måtte gå av. Hans karriere var imidlertid ikke lagt i grus, men hans skatterot var uforenelig med å fortsette som topp-politiker og statsråd. Politiker og statsråd B ble gransket av både media og opposisjon for et pianokjøp, høye restaurantregninger og kjæresteforhold til en statssekretær. Den slagferdige statsråden gjemte seg imidlertid ikke i departementet. Han innkalte blant annet til pressekonferanse på kort varsel og midt under statsråd: Her langet han ut blant annet mot politiske motstandere og media. Og han sparket og slo både til høyre og venstre mot alle han mente tok feil. Det var en kamplysten statsråd som erklærte at han slett ikke aktet å gå av den 21. november Det holdt til 8. mars 2004, da han kastet kortene og gikk av. Også denne statsråden har senere markert seg positivt, og blant annet blitt hedret for fremragende lærerinnsats. Uryddigheter i forhold til blant annet høye restaurantregninger, kostet ham imidlertid statsrådsjobben og en mulig lysende politisk karriere. Politiker og statsråd C måtte plutselig gå av i april Denne politikeren måtte fratre kunne ikke fortsette på grunn av juks med drosjeregninger. Det var i april 1986 karrieren brått ble brutt av en personlig tragedie. Det ble kjent at hun hadde gjort forsøk på å endre beløpene på noen drosjeregninger, og hun måtte søke avskjed og havnet i en dyp krise. Men da det rettslige etterspillet var sluttført, satset hun alle sine krefter på å reise seg igjen til ny innsats, og lyktes. Politiker og statsråd D begynte å skylde på andre, blant annet sitt eget byråkrati, da hun fikk kritikk og behov for å forsvare seg. For Stortinget som bare kjenner statsråden, er det en politisk dødssynd. Dette er eksempler på toppolitikere som har falt høyt og hardt, og som har reist seg igjen i andre sammenhenger på en utmerket måte. Det var imidlertid tabber uryddigheter som ikke var forenelig med å fortsette som toppolitikere. Og en ordfører må vel også defineres som en toppolitiker? Lista over statsråder og politikere som har trådd feil er slett ikke komplett. Og den vil ganske sikkert fortsette å vokse i framtiden. For en ting er sikkert: Det er ytterst menneskelig å feile. Politiker E var ordfører i en middels stor kommune i Sør-Trøndelag. Ordføreren ble etterforsket for å ha forfalsket et dokument fra den lokale banken. Da saken ble kjent og det ble startet etterforskning søkte hun om fritak fra alle sine kommunale verv så lenge saken var til behandling. Da hun senere ble dømt til betinget fengsel i 14 dager og 5000,- kroner i bot for å ha forfalsket dokumentet, bestemte hun seg for å trekke seg fra stillingen. Politiker B manglet den berømte fingerspissfølelsen, ble det påstått. Er det noe rart, når han hele tiden ble smekket nettopp over fingrene? Politikere har måttet ta konsekvensen av sine handlinger enten det har vært på grunn av små synder eller store leiligheter. (med referanse til mine politikereksempler foran) Det stilles og det må stilles helt spesielle krav til toppolitikere og ordførere. Dette fordi de er våre alle fremste ombudsmenn og folkevalgte. Derfor blir det vanskelig/ uro når en: statsminister lar være å sende sine regnskaper til Brønnøysund statsminister kjører (alt)for fort statsråd går langt utover sine fullmakter statsråd bryter Personalhåndbokens satser for arbeidsmiddager flere ganger ordfører lar være å betale sine kommunale regninger/avgifter ordfører begynner å rote/ tuske med et ADSL - abonnement 25

26 Saknr: 106/11 Frøya kommune sine verdier; AGS om det å framstå med troverdighet. I forbindelse med vår arbeidsgiverstrategi i 2020 har vi utarbeidet tre nye verdier for kommunen vår. En av disse verdiene er TROVERDIG det å framstå som troverdige de t å framstå med troverdighet. I vårt AGS 2020 dokument står det at blant annet om verdier TROVERDIG(E) Troverdige I utøvelsen av vårt arbeid handler det ikke bare om hva vi gjør, men hvordan og hvorfor vi gjør det. Det fordrer derfor at vi er ryddige, redelige og ærlige, at vi er åpen og at vi som kommune er entydige og konsistente i hvordan vi framstår. Fra vår arbeidsgiverstrategi 2020 Respekt Vi møter hverandre med romslighet, raushet og viser hverandre høy grad av tillit. Som mennesker er vi ulike, og det skal være rom for forskjellighet, personligheter, andres egenart, meninger og holdninger. Fra vår arbeidsgiverstrategi Redelighet Rådmannen har også sin egen lille lederhåndbok og sin lederfilosofi. I denne finner vi en verdi som går direkte på det med redelighet. Her står det blant annet om redelighet: I vår utøvelse av vårt arbeid og vår ledergjerning, handler det ikke bare om hva vi gjør, men hvordan vi gjør det. Det fordrer derfor at vi er ryddige og ærlige, at vi er åpne og at vi som ledere er entydige, konsistente og helhetlige i hvordan vi framstår. Det er utarbeidet etiske retningslinjer for Frøya kommune ( se vedlegg). I det hele tatt frontes etikk og etiske retningslinjer høyt i våre arbeidsgiver o g styringsdokumenter. Vi er som kommunalt ansatte og kommunepolitikere gitt tillit til å beslutte og å løse viktige oppgaver i og for lokalsamfunnet. Det forventes at dette skal gjøres på en forsvarlig måte ut fra visse forventninger om etiske standarder. Dette gjelder i forhold til så vel innbyggere og brukere som ulike samarbeidspartnere og kollegaer. Etiske handlinger kan ikke avledes av regler og retningslinjer alene. De fleste situasjoner krever grader av vurdering og bruk av godt skjønn. Så blir det litt opp til den enkelte å vurdere om det er å bruke godt skjønn ikke å betale sine kommunale regninger; spesielt når man befinner seg i framskutte posisjoner. Det å utfordre etikken, moralen, og det å bryte på de etiske retningslinjer, kan by på utfordringer blant annet i forhold til: Å bidra aktivt til å opprettholde og styrke tilliten til og re spekten for kommunens organisasjon. Å kunne aktivt medvirke til å utvikle den etiske praksisen i kommunen vår. Å kunne sette høye krav til faglighet, integritet, ryddighet og etikk, både overfor kommunens innbyggere, kommunens ansatte, brukere av kommunens tjenester og kommunens ledelse. Å forholde seg til og respektere gjeldende lover og retningslinjer. Å medvirke til at våre innbyggere har tillit til at vi gjennom våre handlinger og vurderinger, framstår som (gode) rollemodeller. 26

27 Saknr: 106/11 Tillit og tillitsbrudd Rådmannen må være ærlig på at han opplever er i en tillitskrise i forhold til vår ordfører for tiden. Det har først og fremst sammenheng med at han ved 2 anledninger ikke ryddet opp i forhold til bredbåndsabonnementet til tross for tett oppfølging fra rådmannen, og flere lovnader om å gjøre nettopp dette. Gjennom ikke å rydde opp administrativt og politisk i forhold til bredbåndsabonnementet, har han skapt en vanskelig situasjon også for administrasjonen i Frøya kommune. Det han har gjort i forhold til bredbåndsabonnementet, kan best karakteriseres som økonomisk uryddig og vanskelig for administrasjonen. Uten rådmannens godkjenning har ordføreren ved to anledninger opprettet et bredbåndsabonnement som har forpliktet kommunen økonomisk og juridisk, og som vi i realiteten står kollektivt ansvarlig for. Og samtidig har rådmannen hele veien vært klar på at dersom ordføreren har fått et vedtak fra Formannskapet om rett til å opprette et bredbåndsabonnement så skulle han trekke seg ut av alt maset i forhold til ordførerens opprettelse av brevbåndssamband. Uten rådmannens og formannskapets godkjenning og vitende opprettet han bredbåndsabonnementet gang nr. to to dager etter at kommunen hadde avsluttet abonnementet første gangen. Det er da jeg får lyst til nok en gang å referere til verdien respekt i arbeidsgiverpolitikken vår: Vi møter hverandre med romslighet, raushet og viser hverandre høy grad av tillit. Som mennesker er vi ulike, og det skal være rom for forskjellighet, personligheter, andres egenart, meninger og holdninger. Min første reaksjon etter at jeg fikk vite om at vår ordfører hadde opprettet abonnement gang nr. to, var at nå tar jeg min hatt og går: Dette orker jeg rett og slett ikke å være med på. Men jeg innså raskt at det var egentlig ikke det jeg ville. Jeg ville fortsette å være rådmann i Frøya kommune. Men det var helt uforståelig for meg at han opprettet abonnementet gang nr. to. Der og da følte jeg meg sviktet, og det ble vanskelig for meg å avfinne meg med det han hadde gjort. Rådmannen er vel av den oppfatning at ordføreren har utvist meget dårlig vurderingsevne i forhold til manglende betaling av kommunale avgifter og opprettelse av bredbåndsabonnementet. Det handler ikke bare for Rådmannen om det økonomiske rotet knyttet til disse to sakene, men om vi kan stole på hverandre og om vi kan spille på lag i møte med problemer og utfordringer politisk og administrativt. Jeg opplever vel kanskje at han ikke har valgt å stole på meg og ikke vil spille på lag. Følgelig har han også gjort det slik at jeg også har problemer med å stole på han. Noe å tenke over: Det kan se ut som kontroversiell oppførsel er mer problematisk enn kontroversielle handlinger. Det kan se ut som om velgere flest klarer å skille mellom personlige skandaler og politiske skandaler. De høye etiske og moralske kravene til toppolitikere og toppledere Rådmannen må nok en gang få minne om de meget høye etiske og moralske kravene som må og bør stilles til toppolitikere og toppledere. En ordfører er en toppolitiker, og en rådmann er en toppleder. Derfor gjelder helt spesielle etiske og moralske standarder, retningslinjer og krav til ordførere og rådmenn. Dersom disse standardene, retningslinjene og kravene utfordres må alltid ordførere og rådmenn vurdere sin stilling meget nøye. 27

28 Saknr: 106/11 Rådmannen: Er tilbøyelig til å være av den oppfatning at ordfører antageligvis har utvist mangelfullt dårlig skjønn i forbindelse med de fem nevnte saker. Ser de utfordringene som ligger i å bli sittende som ordfører når man havner i slike situasjoner som det vår ordfører nå har gjort. Er (vel) av den oppfatning at det bare er ordfører sjøl som kan ta en vurdering på/beslutning om eventuelt å trekke seg/ bli sittende eller ikke. Er (vel) av den oppfatning at kommunestyret eventuelt kan gi ordføreren veiledning på hvorvidt han bør bli sittende eller ikke. Har prøvd å eksemplifisere, symbolisere og klargjøre sine vurderinger gjennom å vise til politiske saker som har bydd på politiske utfordringer både for den aktuelle politiker, og det politiske miljøet rundt. Rådmannen velger å legge fram sine vurderinger uten forslag til vedtak. Dette fordi jeg mener at et eventuelt vedtak i saken er et rent politisk anliggende. Rådmannen bygger sine vurderinger på følgende saker: Manglende betaling av kommunale avgifter Rot med et ADSL- abonnement. Kistekjøp som ikke er i henhold til delegasjonsreglementet Sponsing av studenter som ikke er i henhold til delegasjonsreglementet Lovnad om at Frøya kommune skulle betale jubileumsmiddagen til stiftelsen Sula fyr; som heller ikke er i henhold til delegasjonsreglementet Avtale mellom Frøya kommune v/ ordføreren og Stiftelsen Sula Fyr Rett utskrift bevitnes: Dato: Politisk sekretær Utskrift til: Rådmannen for videre oppfølging av saken. 28

Rådmannens saksframlegg i K-sak 106/2011, ORDFØRERSAKEN.

Rådmannens saksframlegg i K-sak 106/2011, ORDFØRERSAKEN. Rådmannens saksframlegg i K-sak 106/2011, ORDFØRERSAKEN. Frøya Møtedato: 23.06.2011 Saksbehandler: Ole Henrik Fjørstad (rådmann) (Her ocr-skanna fra sakspapirer utdelt under gruppemøtene i forkant av kommunestyremøtet.)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 11/247 Møtedato/tid: 30.08.2011, kl. 14.00 Møtested: Trøndertun folkehøgskole Deltagere: Kontrollutvalgets medlemmer Kopi: Ordfører Rådmann

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Korrigert 30.10.13* /tid: 16.10.2013 kl. 09:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, Rådhuset

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 13.02.2013 kl. 09:00 14.35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, rådhuset Johan G. Foss,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 11/246 Møtedato/tid: 30.08.2011, kl. 17:00 Møtested: Rådhuset, møterom 223 Deltagere: Gunnar Lohse, leder Per Arild Lyng Arild Øyan Tove Grendstad

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 12/85 Møtedato/tid: 09.05.2012, kl. 17:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen. Deltagere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Tove

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 27.11.2013 kl. 09:00 14:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Johan G. Foss, leder Jarl Arthur

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 19.03.2014 kl. 09:00 13:45 Møtested: Rådhuset, møterom A. Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Johan G.Foss, leder Jarl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind Åshild Fause. Varamedlemmer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind Åshild Fause. Varamedlemmer TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 3C02 11.1.2011 11.00 13.25 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor Zachariassen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset, møterom Møterom 1,1.etg (gamle rådhus) Tidspunkt: 20.11.2013 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F Pettersen på telefon 414 71

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/264 Møtedato/tid: 29.09.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Frode

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 03.10.2012 kl. 09:00 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A i sokkeletasjen Johan G. Foss Jarl Arthur

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 09.05.2012 kl. 17:00 18:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per Walseth,

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid: 16.09.2015 Kl 09:00-14:20 Møtested: Herredshuset Møtende medlemmer: Johan G. Foss Lars Ø. Nordgård fra kl 11:30. Sak 30-32. Johan Eldar Wingan

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 15.02.2017, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Østfold Fra til saksnr.: 17/1 17/11 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29.11.2010 kl. 10:00 14:15 Møtested: Skjetlein videregående skole Saknr: 62/2010-72/2010 Arkivsak: 201000409 Møteleder Hanne Dyveke

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 04.03.2014 kl. 17:00 21:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per-Arild Lyng,

Detaljer

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.11.2016 Stortrevet, Åmot kulturhus Tidspunkt: 12:00 16:00 Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen til postmottak@amot.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. januar 2013 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE Behandlet i kontrollutvalgets møte 22.4.2015 Innholdsfortegnelse 1. KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS FORMÅL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER...

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 30.04.2013 kl. 09:00 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Per Arne Brevik Johan Arne

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS Kommunal egenkontroll Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver Fellessamling Mosjøen 12.01.2015 Om Deloitte Deloitte er en virksomhet med 1200 ansatte som arbeider i hovedsak med revisjon, evaluering

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 20.11.2014 kl. 09:00 11:45 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kari Slungård, leder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 11.02.2013 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 04.09.2013 kl. 09:00 14:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A i underetasjen Johan G.Foss, leder Kirsten

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 21. februar 2012 Tid: Kl. 12.00 14.30 Møtested: Grimstad Rådhus, 1. etg. møterom Edvarda

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 01/12 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 02/12 ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER I KONTROLLUTVALGET

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 01/12 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 02/12 ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER I KONTROLLUTVALGET LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 Dato: 22.02.12 kl. 16.00 18.45 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Benjamin Le Maitre, leder Arild Tharaldsen, nestleder Henny Heskestad,

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4748. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4748. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4748 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 15.12.2015 NAVNEENDRING - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad Agdenes kommune Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Medlemmer: Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Kai Roar Dahl, nestleder

Detaljer

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner.

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. Møtebok Sted: Hurdal sykehjem, møterom. Tid: Fredag 30.01.2015 kl. 08.00 12:15. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid Andre

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 02.05.2017 kl 09:00 12:10 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtende medlemmer: Kjell Inge Selbekk, leder Kåre Lian Svanem, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte.

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. februar 2009 kl 16.00 18.35 Møtested/lokaler

Detaljer

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget Møtedato: 18.10.2013 (fellesmøte nr. 2/2013 for kontrollutvalgene i Hallingdal) Møtetid: 09.00-13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 08-09/2013 Innkallet: Funksjon: Navn:

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 07.03.2013 kl. 16:00 19:25 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Bjørn Lervold Johan

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssal Tidspunkt: 27.09.2017 kl. 08:15 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.09.2011, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Grupperom 1. etg Deltagere: Odd Aa (leder) Ola Løseth Tove Sølberg Kari Stene Gunn M.

Detaljer

Sendt fra min HTC. Viser til din mail.

Sendt fra min HTC. Viser til din mail. Fra: Leif Harald Olsen Dato: 12. januar 2017 kl. 08.00.50 CET Til: Tor Asgeir Johansen , Ann Aashild Hansen Kopi: Gr-pol-kommunestyret

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 06.09.2012 kl. 16:00 19:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Jomar Aftret, leder Ivar

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - INTERNKONTROLL OG VEDTAKSOPPFØLGING

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 1 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møtedato/tid: 26.04.2017 kl 17:00-19:15 Møtested: Formannskapssalen Møtende medlemmer og varamedlemmer: Randi Eikevik, leder Jahn Harry Kristiansen, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 19.08.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget!

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! De neste fire årene vil gi deg en unik mulighet til å påvirke det som skjer i din kommune. 1 Velgerne har gitt deg sin tillit, og med det

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 15.3.2016 12.00 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Rolleiv O. Lind (leder) Kåre

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel MØTEINNKALLING DATO: 05.10.2016 TID: Kl. 15.00 STED: Steinkjer Rådhus Arve Skjeflo De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde

Detaljer

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet Plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2017-2019 Gjemnes kommune Vedtatt av Gjemnes kontrollutvalg 20.9.2017, sak 25/17 1. INNLEDNING Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 77 er Gjemnes

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 16.06.2010 kl. 14.00 Møtested: Buen omsorgssenter, nedre Melhus Arkivsak: 200-2010 Sakliste: SAK 12/2010 SAK 13/2010 SAK 14/2010 SAK 15/2010 SAK 16/2010

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Onsdag 01. mars 2017, kl. 08.30-11.30 Møtested Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard medlem Lars Brattested

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 13.03.2017 kl 10:00 13:00 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtende medlemmer: John Geir Stølan, leder Arild Monsen, nestleder Merja

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 9. februar 2011 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Trygve Hagland. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer