Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 11:00 16:25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Fylkesting 16.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 16.12.2013 Tid: 11:00 16:25"

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 11:00 16:25

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anette M. Solli Leder H Lars Salvesen Nestleder KrF Tim Holmvik Medlem H Bente Stein Mathisen Medlem H Sebastian Næss Langaas Medlem H Gunnar Melgaard Medlem H Lise Hagen Rebbestad Medlem H Synnøve Kongsrud Medlem H Trine-Lise Østlund Blime Medlem H Dag Solbakken Medlem H Kirsti Birkeland (forfall fra kl. Medlem H 15.00) Vegard Ellingsen Medlem H Karin Adolfsen Medlem H Kåre Sagård Medlem H Jane Aambakk Medlem H Siri Hov Eggen Medlem Ap Rolf Lasse Lund Medlem Ap Siri Baastad Medlem Ap Tonje Brenna Medlem Ap Kjell Maartmann-Moe Medlem Ap Marija Tomac Medlem Ap Jens Petter Hagen Medlem Ap Torunn Skottevik Medlem Ap Tove Irene Steen Medlem Ap Ole-Erik Yrvin Medlem Ap Vilde Lofthus Rooth Medlem Ap Jan Johan Sandal Medlem Ap Edvin Søvik Medlem Ap Vibeke Limi Medlem FrP Arne-Rune Gjelsvik Medlem FrP Katrine Behsert Medlem FrP Finn Terje Tønnessen Medlem FrP Knut Auke Medlem FrP Solveig Schytz Medlem V Siri Engesæth Medlem V Ruth Solveig Birkeland Medlem SV Andreas Halse Medlem SV Morten Vollset Medlem Sp Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Sissel Haukland Øyvind Rideng H Hallstein Flesland Jon Schøning Lie H Melissa Kristiansen Terje Hegge H

3 Kari Aalerud Mani Hussaini Ap Lars Peder Nordbakken Inge Solli V Inger Marit Øymo (under ØP) (under ØP) Erik Øverland (under ØP) Anette Struve Øistad (under ØP) Inger Lise Hagen Rebbestad Bente Stein Mathisen Torunn Skottevik Jan Johan Sandal H H Ap Ap Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Rideng Medlem H Jon Schøning Lie Medlem H Terje Hegge Medlem H Mani Hussaini Medlem Ap Inge Solli Medlem V Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tron Bamrud Fylkesrådmann Knut Sletta Fylkesdirektør administrasjon Kristin Felde Fylkesdirektør kultur, frivillighet og folkehelse Arnhild Danielsen Fylkesdirektør samferdsel Øyvind Michelsen Fylkesdirektør plan, næring og miljø Alf Skaset Fylkesdirektør utdanning og kompetanse Marianne Brynildsen Kommunikasjonsdirektør Knut Thiblin Økonomisjef Andreas Heffermehl Fungerende fylkesadvokat Unni Stenborg Utvalgssekretariatet Trude Remme Utvalgssekretariatet Ole Kjendlie Enhetsleder utvalgssekretariatet Innkallingen ble godkjent. Protokollen fra møtet 18.november ble godkjent.

4 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 106/13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan /13 Opplæringstilbudet /13 Investerings- og rehabiliteringsplan /13 Oppfølging av anbefalinger fra årsmelding 2012 fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus 110/13 Nes arena - vurdering av muligheter for saldering i Årsbudsjett 2014 og økonomiplan /13 Evaluering av skolevalg /13 Tilbud om Vg1 idrettsfag-alpint ved Dønski videregående skole 113/13 Behov for miljøarbeider i de videregående skolene i Akershus 114/13 Enøktiltak i eksisterende bygg og passivhus - og plusshusstandard i nybygg 115/13 samferdselsplan, del II Handlingsprogram /13 Uttalelse- Jernbaneverkets Handlingsprogram /13 Handlingsprogram for riksvegnettet Uttalelse 118/13 Selskapskontroll, eierstyring Ruter AS - oppfølging av vedtak i fylkestinget 119/13 Oppfølging av fylkestingets vedtak vedr Moskvaskolen 120/13 AFK eiendom FKF: Vedtektsendringer - valg av styre 121/13 Priser og utmerkelser i regi av Akershus fylkeskommune 122/13 Pensjonsordning for folkevalgte 123/13 Utvikling og drift av Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og opplevelsesarena 124/13 Ny internasjonal strategi /13 Valg av representant fra Akershus fylkeskommune til styret i Akershus og Østfold

5 fylkesrevisjon 126/13 Plan for forvaltningsrevisjon /13 KU-sak Kjennskap til og etterlevelse av etiske retningslinjer 128/13 Den kulturelle skolesekken status 129/13 Innspill til arbeidet med planforslaget til regional plan for areal og transport Interpellasjoner 16/13 Interpellasjon fra repr. Morten Vollset (Sp) vedr. ny økonomimodell og satser for spesialundervisning

6 Saker til behandling 106/13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Fylkesutvalgets innstilling: Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 4 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2014 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2014 på inntil 519 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i kapitlene 8-13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat 673 Bruk av tidligere avsetninger -673 Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT 1 438

7 11. For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF BUDSJETT 2014 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat 0 I 2014 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2014 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 286,5 Nye prosjekter 147,4 Sum investeringer 433,9 Nye lån 351,5 Egenkapital fra mva-refusjon 82,4 Sum finansiering 433,9 12. Verbalforslag: Utdanning 1. For å hindre frafall og bedre den psykiske helsen i videregående opplæring økes tilskuddet til miljøarbeidere med 3 millioner kroner årlig. Det vurderes også om en del av disse midlene kan brukes til et mindre forsøk med skolepsykolog. Midlene omdisponeres fra posten forsøks- og utviklingsarbeid. 2. Fylkestinget presiserer at fylkeskommunens lærere holder et høyt nivå på undervisningen, men for å ivareta den positive utviklingen i Akershusskolen, ber fylkestinget om en sak som belyser hvordan etter- og videreutdanningen av lærere i den videregående skolen kan inngå som en del av en skoleutvikling hvor veiledere holder kurs på den respektive skole, i stedet for at lærere skal tas ut av skolen for å delta i etterog videreutdanning. 3. Det legges frem en sak om hvordan fylkeskommunen kan styrke samarbeidet med opplæringskontorene og næringslivet i regionen for å øke antall lærlingplasser. 4. Mulighetene for et friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene utredes. Det forutsettes at elever hjemmeboende i Akershus skal ha rett til skoleplass i egen region. 5. I løpet av 2014 igangsettes planleggingen av et «teknologigymnas» på Fornebu. 6. Gjennom FYR-prosjektet får elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som tar påbyggingsår, mulighet til en praktisk, relevant og yrkesrettet tilnærming i teoretiske fag som matematikk, norsk og engelsk. Det utredes hvordan eksamen i de teoretiske fagene kan tilpasses den yrkesrettede opplæringen. Samtidig utredes også mulighetene for å øke antall plasser innenfor tekniske allmennfag (TAF). 7. Tiltaket «Ung i jobb» ved Mølla kompetansesenter videreføres i 2014 med inndekning

8 med av økte statlige midler i forbindelse ved statsbudsjettet. I løpet av 2014 fremmes det en sak som belyser tilbudet og muligheten for tilsvarende tilbud i andre regioner. Samferdsel 1. Av de økte statlige midlene settes til sammen 21,9 millioner kroner av til dekkefornyelse på fylkesveier i Fylkestinget ønsker en sikrere og raskere gjennomføring av gang- og sykkelveieprosjekter samt fylkesveier i tråd med fattede vedtak i fylkestinget. Fylkestinget ber videre om at det inngås et tettere samarbeid mellom Akershus Fylkeskommune (AFK) og Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ) hvor dialog og modeller for raskere gjennomføring prioriteres. Det opprettes et dialogforum hvor ledelsen i SVRØ møter ledelsen i AFK jevnlig (minimum hvert kvartal) og gjennomgår de enkelte prosjektenes status og fremdrift. SVRØ melder om at de har utfordringer relatert til egen byggherrekompetanse. Fylkestinget ber også om at det utredes økt bruk av rammeavtaler med private aktører for å få raskere gjennomføring av gang- og sykkelveieprosjekter. Samtidig utredes muligheten for å søke om å bli forsøksfylke for en ordning uten samsveiadministrasjon. 3. Arbeidet med traseer for ekspressykkelveier i Akershus må sees i sammenheng med hovedsykkelveinettet i Oslo. 4. Fylkestinget ber om en utredning av muligheten, samt et kostnadsoverslag, for Led- og intelligent belysning langs fylkesveiene. 5. Innenfor OP3 bør man vurdere å organisere større utbyggingsprosjekter som OPS. Fylkestinget ber om at dette vurderes i arbeidet med gjeldene handlingsplan. 6. For å styrke kollektivtilbudet ytterligere tas det kontakt med Oslo kommune for å utrede mulighetene for at Ruters styre får adgang til selv å vurdere en to prosents høyere prisstigning enn nivået for den kommunale pris- og lønnsdeflatoren. Samtidig utredes kostnaden ved en åtte prosents vekst i kollektivtrafikken. 7. Ruter bes å utrede kostnaden ved å gi alle studenter rett til studentbillett uavhengig av hvor i landet man studerer, samt en ordning hvor ungdom som har rett på skoleskyss mot et mellomlegg kan bytte skoleskysskortet mot ungdomskort, samt utrede kostnaden ved å flytte øvre aldersgrense på barnebillett til 18 år. 8. Fylkestinget ber om at man utreder muligheten for å leie innfartsparkeringsplasser fra private aktører. 9. Fylkestinget ber om en sak om strategier for utvikling av Gardermoen som kollektivknutepunkt for lokal, regional og nasjonal transport. 10. Det tas et initiativ overfor regjeringen for å forsere arbeidet med krysningsspor på Kongsvingerbanen. Plan, miljø og næring 1. I neste rullering av økonomiplanen innarbeides en styrking av miljøfondet med 10 millioner kroner i 2017 og 2018.

9 2. Det utarbeides en plan for hvordan fylkeskommunens tjenestebiler kun skal bestå av nullutslippsbiler innen Arbeidet med å etablere hurtigladere til elbiler i hele fylket trappes opp i samarbeid med kommunene. 4. Fylkestinget ber om at fylkeskommunens arbeid med by- og tettstedutvikling retter seg mot både administrasjon og folkevalgte i kommunene. Kultur, frivillighet og folkehelse 1. Det legges frem en sak om Akershus Teater som skal inneholde en vurdering av fylkeskommunens bidrag til stiftelsen, samt hvordan teateret skal innfri forventningene som regionteater. I denne sammenheng må ambisjonene for den kulturelle skolesekken også vurderes (DKS) og den økte fylkeskommunale bevilgningen på 1,6 millioner kroner til DKS stilles foreløpig i bero frem til saken er behandlet. 2. Rådmannen bes å forsere arbeidet med avklaringer rundt økonomiske bidrag til Tunet IS, fylkeskommunens andel av kostnadene og fremtidig organisering av Tunet IS. 3. Best mulig sambruk av offentlige bygg er viktig for optimal bruk av offentlige midler. Fylkeskommunen bør bestrebe seg på et godt samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner for best mulig bruk av både kommunale og fylkeskommunale bygg. 4. Det fremmes en ny sak basert på Kunstpolitiskplan som avklarer kulturfyrtårnenes rolle og aktivitetsnivå. Eventuelle forventninger fra kulturfyrtårnene til fylkeskommunale bevilgninger synliggjøres. 5. Fylkestinget ber om en sak som avklarer prinsipper for tildeling av midler til frivillige organisasjoner i fylket, herunder skal Barne- og ungdomsorganisasjoner prioriteres. På bakgrunn av denne utredningen vurderes tilskuddet til organisasjonene økt fra Det legges frem en sak som avklarer premissene for en eventuell ungdomsmelding. NOVAs nasjonale rapporter fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene med særlig henblikk på ungdoms psykiske helse, vurderes i denne sammenheng. 7. Det avsettes 2,5 millioner kroner i årlige investeringsmidler til anlegg på området kultur, frivillighet og folkehelse i ØP-perioden , totalt 10 millioner kroner. Det forutsettes at anlegget har reell regional forankring, og det forutsettes minimum tilsvarende økonomisk bidrag fra vertskommunen som det fylkeskommunen bidrar med. Avsetningen dekkes for av det økte statlige bidrag i nytt forslag til statsbudsjett. For perioden brukes de tilgjengelige midlene, totalt 10 millioner, som et bidrag til å realisere Nes Arena, forutsatt godkjent finansieringsplan. 8. Det er store geografiske forskjeller vedrørende tannhelsen i Akershus. Det bes om en sak til fylkestinget som tar for seg hvordan man kan få en best mulig tannhelse i hele fylket. Oversendelsesforslag: 1. Akershus fylkeskommune utvider retten til videregående opplæring slik at elevene har rett til å ta tredje påbyggingsår, også etter læretiden er avsluttet, og slik at retten til videregående opplæring varer til retten til voksenopplæring trer i kraft.

10 2. Elever som har behov for tilrettelagt opplæring skal ha et godt tilbud. Det bes om at det sikres relevant kompetanse for elevassistenter og miljøarbeidere ved tilrettelagt opplæring. 3. Fylkets bidrag til frivillige organisasjoner gjennom direkte tilskudd og prosjektmidler synliggjøres samlet med historiske tall og sammenlignet med andre fylker. 4. Fylkestinget henstiller til samferdselsministeren om å vurdere muligheten av å finansiere den planlagte utbyggingen av Fv33 i Akershus med statlige midler i stedet for å kreve inn bompenger på denne strekningen. 5. Det utredes muligheten for flere sammenhengende kollektivfelt inn mot kommunale hovedsentra i Akershus. Følgende representanter ble erklært inhabile ved saksbehandlingen; Lise Hagen Rebbestad (H), Bente Stein Mathisen (H), Torunn Skottevik (Ap) og Jan Sandal (Ap). Årsaken var at disse representantene sitter i styrer i organisasjoner som er berørt av fordelingen. Fylkesordfører Anette Solli (H) viste fylkesrådmannens endrede og nye innstillingspunkt. Fylkesutvalget sluttet seg enstemmig til: Fylkesrådmannens innstilling pkt. 2 endres slik. 2) Driftsbudsjett for økonomiplanperioden vedtas slik det fremgår av vedlegg 1A hovedoversikt drift med følgende endring for 2014: - Avsetning til ubundet infrastrukturfond for vedlikehold innen samferdsel reduseres med 14,8 mill. kr. Tilsvarende beløp bevilges som tilskudd til Vaterland Bussterminal AS. Nytt vedtakspkt: 13) Det gjøres følgende endring i årsbudsjett 2013: tidligere vedtatt avsetning til ubundet infrastrukturfond for vedlikehold innen samferdsel på 14,4 mill. kr tilbakeføres som tilskudd til Vaterland Bussterminal AS. Representanten Ruth S. Birkeland (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Når Oslopakke 3 skal revideres/reforhandles bes det om at følgende innarbeides: 1. All trafikkvekst bli skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Oslopakke 3 må derfor i mye sterkere grad bli ei kollektivpakke. 2. Sikre tilstrekkelige midler til drift kollektiv (Ruter). 3. Sikre tilstrekkelige midler til planlegging og utbygging av nye T-baner. Fornebubane og Ahus-bane gjennomføres så fort som mulig. 4. Foruten ny T-banetunnel gjennom Oslo, vurderes følgende baner: - Forlengelse av Ahus-banen til Lillestrøm og videre til Kjeller - Tverrforbindelse mellom Grorudbanen og Ellingsrudbanen - Forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkin og Sandvika

11 - Sandvika Skuidalen - Øvre Romerike: Jessheim Kløfta Gardermoen 5. Velostradaer i transportkorridorene inn mot Oslo må utredes. Velostrada er et konsept for å minske arealkonflikter og gi god framkommelighet for transportsyklister og andre mjuke trafikanter gjennom hele året. 6. Kollektivfelt langs hovedvegene inn til Oslo og inn til viktige knutepunkter. - Spesielt pekes det på strekningen Hvam Karihaugen 7. Bomringen - Det innføres køprising. Flere vil da kjøre kollektivt. Framkommelighet og miljø bedres. - Prisene økes og nye bomsnitt vurderes. Dette for å sikre finansieringen av kollektiv, sykkel og gange (investering og drift). Videregående opplæring, verbalforslag: 8. Undersøkelser viser at 50 % av de 30 prosentene som ikke fullfører videregående opplæring er relatert til psykisk helse. Den psykologiske kompetansen innenfor skolehelsetjenesten bør styrkes. FT ber om en sak som gjør rede for hvordan dette kan gjøres. Representanten Ruth S. Birkeland (SV) gjenopptok Ap, SV + Sps fellesforslag: Styring 1. Fra målstyring til tillitsstyring Fylkestinget ønsker en vridning fra balansert målstyring til mer tillitsstyring. Fylkestinget er skeptisk til en utbredt bruk av kvantitative resultatindikatorer på forhold som vanskelig lar seg måle. Dette kan være både tidsødende og bidra til målforskyvning. Måling bør i større grad vris over på prosessorienterte og kvalitative indikatorer. Slik kan enda mer av ressursene bidra til gode tjenester og ferdigstillelse av prosjekter. 2. Konsulentbruk Fylkestinget mener en skal være tilbakeholden med bruk av konsulenter. Det kan være billigere, og på sikt bedre, å bygge opp egen kompetanse. Fylkestinget ber om at det i årsrapporten føres en oversikt over konsulentbruken. Det presiseres at redusert konsulentbruk ikke skal gå utover planlegging og byggeledelse innen samferdselssektoren. Dette området må tvert imot styrkes. 3. Eierstyring Ruter Fylkestinget vil at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er et viktig bidrag til å nå målet om å halvere klimagassutslippene innen 2020 og til å bedre framkommeligheten for alle trafikantgrupper. Da må vi tilby et godt kollektivtilbud i hele Akershus. Jernbanen har en naturlig sterk rolle for de lange reisene. I enkelte tilfeller slår det imidlertid uheldig ut å kutte ut ekspressbusser til/fra spredtbygde strøk til Oslo hvis alternativet er lengre reisetid og overfylte tog. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge til rette for en diskusjon om de samferdselspolitiske målene fylkestinget som eier mener Ruter bør ivareta, jf. generalavtalen. Viktige tema kan være prinsipper for ekspressbusstilbud og minimumstilbud for kollektivtransport utenfor bynære områder. 4. Student- og ungdomskort Studenter (30-dagerskort) skal kun betale for ei sone for reiser i hele Oslo og Akershus. Tilsvarende skal månedskort (30-dagerskort) for barn og ungdom koste 250 kr. Et første steg mot å nå disse målene, kan være reduksjon fra 3 til maksimalt 2 soner

12 for studenter, barn og unge. 5. Felles takst og sonesystem utover Akershus sine grenser Fylkestinget ønsker et felles takst- og sonesystem for hele Østlandet. Alle tilbydere av kollektivreiser bør inngå i dette systemet. Det søkes samarbeid om dette, jf. initiativ i Østlandssamarbeidet for samferdsel. Barn, unge og studenter skal ha særskilt gunstige ordninger. 6. Krav om lærlingplasser til bedrifter som gjennomfører fylkeskommunale anbud. 7. Øke antallet læreplasser i egne virksomheter. 8. Fylkeskommunen skal gjennomføre seniorpolitiske tiltak, slik at arbeidstakere har mulighet til å stå i arbeid frem til de selv ønsker å gå av med pensjon. 9. Ufrivillig deltid Fylkestinget ber om at ufrivillig deltid opphører. Dette gjelder spesielt elevassistenter og miljøarbeidere som er knytta til elevenes skoleår. Praksisen med kutt i stilling/lønn er ikke akseptabel, spesielt fordi dette handler om lavlønnsgrupper. Det er overvekt av kvinner som er utsatt for denne type kutt i stilling/lønn. Praksisen strider således mot våre mål om et likestilt arbeidsliv, og må opphøre. 10. EPC-kontrakter Ved Energy Performance Contracting (EPC) inngår en avtale om energieffektivisering og/eller klimavennlig drift. Kostnadsfritt dersom besparelsene ikke blir på et visst nivå. Kostnadene løper først ved betydelig gevinst. Det bes om en sak fra Eiendomsforetaket der det foreslås en eller flere slike kontrakter. Utdanning 11. Innsparing Fylkestinget er bekymret for de varslede innsparingene i skolen, og ber om en sak der reduksjoner, tiltak og konsekvenser belyses. Skoler som er særskilt berørt må omtales spesielt. Det må også vurderes alternativer for de foreslåtte innsparingene, også utenfor avdeling for videregående opplæring. For eksempel om noe kan tas i sentraladministrasjonen. 12. Yrkesfagløft Akershus-samfunnet er i vekst og vil i årene framover trenge flere med praktisk yrkesfaglig kompetanse. Akershus fylkeskommune utdanner i dag, som landets største skoleeier, for få yrkesfagelever til å møte behovet i offentlig og privat sektor. Fylkestinget vil derfor styrke yrkesfagene. Det settes årlig av 10 mill kr som fylkeskommunens videregående skoler med yrkesfag inviteres til å søke midler fra. Midlene skal gå til prosjekter og tiltak for å øke rekrutteringen til, og gjennomføringen av, yrkesfaglige utdanningsløp. For eksempel økt lærertetthet, forsøk med yrkesretting av fellesfagene, spesielt realfagene, økt bruk av vekslingsmodellen og utstrakt kontakt med aktuelle private og offentlige lærlingebedrifter. 13. Realfagssatsing Det settes det av midler til styrket satsing på realfag. Det tilbys sommerskole til

13 elever som ønsker å ta fag om sommeren for å bedre karakterer i enkelte fag. Akershus fylkeskommune skal sammen med de videregående skolene bidra til å arrangere Akershusmesterskap i matematikk for å motivere elever med en spesiell interesse for matematikk, samt motivere flere til å velge realfag. Karriereveiledningen styrkes. Det innføres forsøksordning med profesjonell leksehjelp ved en skole i hver region. Ordningen evalueres etter ett år. 14. Narkohunder i skolen Akershus fylkeskommune skal følge norsk lov og vedtak gjort i stortinget. Det må derfor bli slutt på bruk av narkohunder i skolen. 15. Ordningen med miljøarbeidere i skolen styrkes. Lønnsmidler til miljøarbeidere må ikke gå på bekostning av lønnsmidler til undervisning. 16. Fylkestinget vil presisere at nye budsjettrutiner (pkt.2g) ikke må innebære nedskjæring overfor elever med skolevegring og elever som har psykiske problemer. Innsats og ressurser til disse elevene bør tvert imot økes. 17. Krav om kontroll og oppfølging av læreplasser 2 ganger i året. 18. Tiltaksplan mot rus på alle skoler. 19. Tiltaksplan for flere lærlinger i kommunene. De største opplæringskontorene forplikter seg til å melde inn hvor mange lærlinger de ønsker å ta inn og forplikte sine medlemsbedrifter. 20. Utvikle samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus med tidlig overgang for elever fra Vg3 til høgskolen, og hospitering for lærere. 21. Krav om lærlingeplasser til bedrifter som gjennomfører fylkeskommunale anbud. 22. Øke antallet læreplasser i egne virksomheter. Samferdsel 23. Trygging av skoleveger a) Trygging av skoleveger prioriteres mht kapasitet innen planlegging og byggeledelse. For å sikre god framdrift i arbeidet med trygging av skoleveger, skal utarbeidelse av reguleringsplaner ha høyeste prioritet. Derfor avsettes ekstra midler til dette. b) For å klare å gjennomføre målsettingene om trygging av skoleveger, bygges det opp et fond øremerka dette formålet. Ubundet infrastrukturfond for vedlikehold, samferdsel, konverteres til fond Trygging av skoleveger. 24. Skoleskyss Maksimal reisetid for skoleelever skal normalt ikke overstige 2 timer per dag. Ved planlegging av skoleskyss reduseres maks-grense for reisetid fra 15 til 10 timer per uke. Ved avgjørelse om rett til skoleskyss, bes det utøves noe skjønn. 25. Andelen gods på bane synker. Fylkestinget ber fylkesordfører ta kontakt med Jernbaneverket for å få mer gods over på bane.

14 Plan, næring og miljø 26. Fra FoU til bedrift Kjeller Innovasjon (KI) har fått viktige oppgaver overfor Ås-miljøet. Dette bør videreføres samtidig som en påtar seg tilsvarende oppgaver for andre FOU-miljøer i fylket når det er grunnlag for det. Fylkestinget ønsker at Kjeller Innovasjon kan ivareta en slik rolle og for at det i samarbeid med teknologifondet kan bistå nye bedrifter i den krevende prosessen fra nyetablering/inkubatorfase til kommersialisering. 27. Urbanisering, mulighetsstudie Urbaniseringsprosessen på Nedre Romerike må stå på egne bein og ha en forankring i plan, forskning og næringsutvikling i Akershus selv. Den bymessige utbygging må ikke ensidig utvikles seg som en forlengelse av Groruddalen inn i Akershus, men bygge på egne kvaliteter i Lørenskog og Skedsmo. På dette grunnlag inviteres forskningsmiljøene på Kjeller til å ta ansvar for en mulighetsstudie av kvaliteter i regionens videre urbanisering. Det søkes samarbeid med berørte kommuner og andre kunnskapsmiljøer. 28. Fødselshjelper for gründere Fylkestinget ønsker en forsterket innsats overfor nyetablerere, spesielt unge og kvinner/kvinnenettverk. Følgende tiltak gjennomføres: a) Ta initiativ til at Innovasjon Norge etablerer et nettverk av tidligere næringslivsledere og seriegründere. Nettverket skal veilede gründere og bidra med kompetanse til lovende vekstbedrifter. b) Ta initiativ til samarbeide med Innovasjon Norge om å etablere et nettverk av vekstbedrifter med internasjonalt potensial i regionen. c) Det ytes lån innenfor en ramme på anslagsvis 50 mill kr til en gunstig rente til gründere i etableringsfasen. De første årene bør være rente- og avdragsfrie. Det bes om en sak for å fastsette rammene for en slik ordning. 29. Arbeide for å øke kunnskapen om hvordan etablerte bedrifter kan vokse, og ta initiativ til at det utvikles en strategi for opplevelsesnæringen i Osloregionen. Strategien skal legge vekt på økt verdiskapning og mer samarbeid om innovasjon og forskning. 30. Ta initiativ til en kartlegging av bedrifter som har potensial for å kunne omstille til en grønn økonomi, og som samtidig har eksportpotensial. Kultur, frivillighet og folkehelse 31. Det bes om en sak der det gjøres rede for hvordan regionale forskjeller innenfor tannhelse kan minskes. 32. Utrede hva det vil koste å tilby gratis tannhelsetilbud til unge opp til 25 år. 33. Legge fram sak om videreføring av Kunstpolitisk plan for å sikre at igangsatte prosjekt kan fases inn på ordinært driftsbudsjett, og skape grunnlag for nye ideer og nye prosjekt særlig knyttet til yngre kunstnere og mangfoldige Akershus. 34. Akershus fylkeskommune har liten tradisjon eller bevisst strategi knyttet til å synliggjøre og hedre markante personligheter som har vært bosatt og levd sitt liv i Akershus. Det er viktig for fylket å kunne vise til dette for å kunne utvikle en strategi for identitet og

15 markedsføring av fylket. Fylkestinget ber om en sak om utvikling av en slik strategi. Økonomiplan Forslag fra AP,SV og SP TOTALOVERSIKT drift Økte inntekter (mill kr) Økt rammetilskudd revidert 37,7 37,7 37,7 37,7 Redusert konsulentbruk (div.prosjekter) 3,0 3,0 3,0 3,0 Effektivisering, mindre NPM, ikke flere OPS 5,0 10,0 10,0 10,0 Reduksjon overføring til private skoler 2, Økt skatteanslag 16,0 20,0 20,0 20,0 Redusert netto driftsresultat 0,6 9,5 7,5 7,5 SUM 64,4 80,2 78,2 78,2 TOTALOVERSIKT drift Økte utgifter (mill kr) Samferdsel 36,0 46,0 46,0 46,0 Utdanning 20,4 24,2 24,2 24,2 Kultur, folkehelse og frivillighet 5,0 5,0 5,0 5,0 Plan, miljø og næring 3,0 5,0 3,0 3,0 SUM 64,4 80,2 78,2 78,2 INVESTERING Trygge skoleveger, fond 132,7 32,0 32,0 32,0 Superraskt bredbånd 1, SUM 134,2 32,0 32,0 32,0 INVESTERING (inndekning) Fond private skoler 1, Infrastrukturfond samf-vedl, ubundet 132,7 32,0 32,0 32,0 SUM 134,2 32,0 32,0 32,0

16 FORDELT PÅ OMRÅDENE SAMFERDSEL, drift Økte utgifter Økt plankapasitet Trygge skoleveger 1,0 1,0 1,0 1,0 'Buss i bushen' jf verbal 5,0 5,0 5,0 5,0 Dele sykkel- og gangfelt, jf verbal 1,0 1,0 1,0 1,0 Billigere student- og ungdomskort, jf verbal 30,0 40,0 40,0 40,0 SUM 36,0 46,0 46,0 46,0 UTDANNING, drift Økte utgifter Lærlingeombud yrkesfag 0,4 0,7 0,7 0,7 Yrkesfagløft jf verbal 10,0 10,0 10,0 10,0 Realfagssatsing jf verbal 6,0 8,0 8,0 8,0 Voksenopplæring 2,5 2,5 2,5 2,5 Miljøarbeidere på skolene jf verbal 1,5 3,0 3,0 3,0 SUM 20,4 24,2 24,2 24,2 KULTUR, FOLKEHELSE OG FRIV, drift Økte utgifter Tannhelsesjekk eldre over 75 1,0 1,0 1,0 1,0 Tannhelse, minske regionale forskjeller 1,0 1,0 1,0 1,0 Kinokort for ungdom 1,0 1,0 1,0 1,0 Akershusmuseet 1,0 1,0 1,0 1,0 Akershus teater 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM 5,0 5,0 5,0 5,0 PLAN, MILJØ OG NÆRING, drift Det urbane Nedre Romerike, mulighetsstudie, jf verbal 1,0 2,0 - - Kunnskaps- og FoU-miljøene på Kjeller, jf verbal 1,0 2,0 2,0 2,0 Miljøstatistikk for lokale klimaplaner 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM 3,0 5,0 3,0 3,0 Representanten Gunnar Melgaard (H) foreslo overfor fylkestinget at punktene i Ap, SV og Sps verbalforslag 2, 3 og 8 i avsnittet «styring» og punktene i «utdanning» ble oversendt administrasjonen. Votering: 1. Ap, SV + Sps gjenopptatte tallforslag fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt. 2. Ap, SV og Sps verbalforslag tilknyttet «styring» punktene 2, 3 og 8, punkt 25 «samferdsel» og «utdanning» punktene 16 og 20 og punkt 31 i «kultur, frivillighet og folkehelse» ble enstemmig vedtatt.

17 3. Ap, SV og Sps verbalforslag tilknyttet «styring» punktene 5,7 og 10, samt punktene under «utdanning» ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen. 4. Ap, SV og Sps verbalforslag tilknyttet «utdanning» punkt 14, 1 setning ble enstemmig vedtatt. 5. Ap, SV og Sps verbalforslag tilknyttet «utdanning» punkt 14, 2 setning fikk 20 stemmer (Ap, V, SV + Sp) og falt. 6. De øvrige felles verbalforslagene fra Ap, SV + Sp, inkludert Birkelands forslag om psykisk helse i videregående opplæring fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt. 7. SVs gjenopptatte forslag fikk 2 stemmer (SV) og falt. 8. Fylkesutvalgets innstilling verbalforslagene tilknyttet: - utdanning, punkt 3, - samferdsel, punktene 3, 4, 7, 9 og 10, -plan, næring og miljø, punktene 2-4, kultur, punktene 3-6, samt oversendelsesforslagene ble enstemmig vedtatt. 9. Fylkesutvalgets innstilling verbalforslag tilknyttet: - utdanning, punktene 1-2 og 5-7, - samferdsel, punktene 2 og 8, - plan, næring og miljø punkt 1 og kultur, frivillighet og folkehelse punktene 1-2 og 8 ble vedtatt med 28 mot 15 stemmer (Ap + Sp). 10. Fylkesutvalgets innstilling for øvrig, med de endringer verbalforslagene medfører i talloppstillingene, ble vedtatt med 26 mot 17 stemmer (Ap, SV + Sp). Vedtak: Fylkesutvalgets innstilling: Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 4 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2014 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift, med følgende endring for 2014: Avsetning til ubundet infrastrukturfond for vedlikehold innen samferdsel reduseres med 14,8 mill. kr. Tilsvarende beløp bevilges som tilskudd til Vaterland Bussterminal AS. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2014 på inntil 519 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i kapitlene 8-13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen.

18 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat 673 Bruk av tidligere avsetninger -673 Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF BUDSJETT 2014 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat 0 I 2014 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2014 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 286,5 Nye prosjekter 147,4 Sum investeringer 433,9 Nye lån 351,5 Egenkapital fra mva-refusjon 82,4 Sum finansiering 433,9

19 12. Det gjøres følgende endring i årsbudsjett 2013: tidligere vedtatt avsetning til ubundet infrastrukturfond for vedlikehold innen samferdsel på 14,4 mill. kr tilbakeføres som tilskudd til Vaterland Bussterminal AS. 13. Verbalforslag: Utdanning 1. For å hindre frafall og bedre den psykiske helsen i videregående opplæring økes tilskuddet til miljøarbeidere med 3 millioner kroner årlig. Det vurderes også om en del av disse midlene kan brukes til et mindre forsøk med skolepsykolog. Midlene omdisponeres fra posten forsøks- og utviklingsarbeid. 2. Fylkestinget presiserer at fylkeskommunens lærere holder et høyt nivå på undervisningen, men for å ivareta den positive utviklingen i Akershusskolen, ber fylkestinget om en sak som belyser hvordan etter- og videreutdanningen av lærere i den videregående skolen kan inngå som en del av en skoleutvikling hvor veiledere holder kurs på den respektive skole, i stedet for at lærere skal tas ut av skolen for å delta i etterog videreutdanning. 3. Det legges frem en sak om hvordan fylkeskommunen kan styrke samarbeidet med opplæringskontorene og næringslivet i regionen for å øke antall lærlingplasser. 4. Narkohunder i skolen. Akershus fylkeskommune skal følge norsk lov og vedtak gjort i stortinget. 5. Mulighetene for et friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene utredes. Det forutsettes at elever hjemmeboende i Akershus skal ha rett til skoleplass i egen region. 6. I løpet av 2014 igangsettes planleggingen av et «teknologigymnas» på Fornebu. 7. Gjennom FYR-prosjektet får elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som tar påbyggingsår, mulighet til en praktisk, relevant og yrkesrettet tilnærming i teoretiske fag som matematikk, norsk og engelsk. Det utredes hvordan eksamen i de teoretiske fagene kan tilpasses den yrkesrettede opplæringen. Samtidig utredes også mulighetene for å øke antall plasser innenfor tekniske allmennfag (TAF). 8. Tiltaket «Ung i jobb» ved Mølla kompetansesenter videreføres i 2014 med inndekning med av økte statlige midler i forbindelse ved statsbudsjettet. I løpet av 2014 fremmes det en sak som belyser tilbudet og muligheten for tilsvarende tilbud i andre regioner. 9. Fylkestinget vil presisere at nye budsjettrutiner (pkt.2g) ikke må innebære nedskjæring overfor elever med skolevegring og elever som har psykiske problemer. Innsats og ressurser til disse elevene bør tvert imot økes. 10. Utvikle samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus med tidlig overgang for elever fra Vg3 til høgskolen, og hospitering for lærere. Samferdsel 1. Av de økte statlige midlene settes til sammen 21,9 millioner kroner av til dekkefornyelse på fylkesveier i 2014.

20 2. Fylkestinget ønsker en sikrere og raskere gjennomføring av gang- og sykkelveieprosjekter samt fylkesveier i tråd med fattede vedtak i fylkestinget. Fylkestinget ber videre om at det inngås et tettere samarbeid mellom Akershus Fylkeskommune (AFK) og Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ) hvor dialog og modeller for raskere gjennomføring prioriteres. Det opprettes et dialogforum hvor ledelsen i SVRØ møter ledelsen i AFK jevnlig (minimum hvert kvartal) og gjennomgår de enkelte prosjektenes status og fremdrift. SVRØ melder om at de har utfordringer relatert til egen byggherrekompetanse. Fylkestinget ber også om at det utredes økt bruk av rammeavtaler med private aktører for å få raskere gjennomføring av gang- og sykkelveieprosjekter. Samtidig utredes muligheten for å søke om å bli forsøksfylke for en ordning uten samsveiadministrasjon. 3. Arbeidet med traseer for ekspressykkelveier i Akershus må sees i sammenheng med hovedsykkelveinettet i Oslo. 4. Fylkestinget ber om en utredning av muligheten, samt et kostnadsoverslag, for Ledog intelligent belysning langs fylkesveiene. 5. Innenfor OP3 bør man vurdere å organisere større utbyggingsprosjekter som OPS. Fylkestinget ber om at dette vurderes i arbeidet med gjeldene handlingsplan. 6. For å styrke kollektivtilbudet ytterligere tas det kontakt med Oslo kommune for å utrede mulighetene for at Ruters styre får adgang til selv å vurdere en to prosents høyere prisstigning enn nivået for den kommunale pris- og lønnsdeflatoren. Samtidig utredes kostnaden ved en åtte prosents vekst i kollektivtrafikken. 7. Ruter bes å utrede kostnaden ved å gi alle studenter rett til studentbillett uavhengig av hvor i landet man studerer, samt en ordning hvor ungdom som har rett på skoleskyss mot et mellomlegg kan bytte skoleskysskortet mot ungdomskort, samt utrede kostnaden ved å flytte øvre aldersgrense på barnebillett til 18 år. 8. Fylkestinget ber om at man utreder muligheten for å leie innfartsparkeringsplasser fra private aktører. 9. Fylkestinget ber om en sak om strategier for utvikling av Gardermoen som kollektivknutepunkt for lokal, regional og nasjonal transport. 10. Det tas et initiativ overfor regjeringen for å forsere arbeidet med krysningsspor på Kongsvingerbanen. 11. Andelen gods på bane synker. Fylkestinget ber fylkesordfører ta kontakt med Jernbaneverket for å få mer gods over på bane. Plan, miljø og næring 1. I neste rullering av økonomiplanen innarbeides en styrking av miljøfondet med 10 millioner kroner i 2017 og Det utarbeides en plan for hvordan fylkeskommunens tjenestebiler kun skal bestå av nullutslippsbiler innen Arbeidet med å etablere hurtigladere til elbiler i hele fylket trappes opp i samarbeid med kommunene. 4. Fylkestinget ber om at fylkeskommunens arbeid med by- og tettstedutvikling retter seg mot både administrasjon og folkevalgte i kommunene.

21 Kultur, frivillighet og folkehelse 1. Det legges frem en sak om Akershus Teater som skal inneholde en vurdering av fylkeskommunens bidrag til stiftelsen, samt hvordan teateret skal innfri forventningene som regionteater. I denne sammenheng må ambisjonene for den kulturelle skolesekken også vurderes (DKS) og den økte fylkeskommunale bevilgningen på 1,6 millioner kroner til DKS stilles foreløpig i bero frem til saken er behandlet. 2. Rådmannen bes å forsere arbeidet med avklaringer rundt økonomiske bidrag til Tunet IS, fylkeskommunens andel av kostnadene og fremtidig organisering av Tunet IS. 3. Best mulig sambruk av offentlige bygg er viktig for optimal bruk av offentlige midler. Fylkeskommunen bør bestrebe seg på et godt samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner for best mulig bruk av både kommunale og fylkeskommunale bygg. 4. Det fremmes en ny sak basert på Kunstpolitiskplan som avklarer kulturfyrtårnenes rolle og aktivitetsnivå. Eventuelle forventninger fra kulturfyrtårnene til fylkeskommunale bevilgninger synliggjøres. 5. Fylkestinget ber om en sak som avklarer prinsipper for tildeling av midler til frivillige organisasjoner i fylket, herunder skal Barne- og ungdomsorganisasjoner prioriteres. På bakgrunn av denne utredningen vurderes tilskuddet til organisasjonene økt fra Det legges frem en sak som avklarer premissene for en eventuell ungdomsmelding. NOVAs nasjonale rapporter fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene med særlig henblikk på ungdoms psykiske helse, vurderes i denne sammenheng. 7. Det avsettes 2,5 millioner kroner i årlige investeringsmidler til anlegg på området kultur, frivillighet og folkehelse i ØP-perioden , totalt 10 millioner kroner. Det forutsettes at anlegget har reell regional forankring, og det forutsettes minimum tilsvarende økonomisk bidrag fra vertskommunen som det fylkeskommunen bidrar med. Avsetningen dekkes for av det økte statlige bidrag i nytt forslag til statsbudsjett. For perioden brukes de tilgjengelige midlene, totalt 10 millioner, som et bidrag til å realisere Nes Arena, forutsatt godkjent finansieringsplan. 8. Det er store geografiske forskjeller vedrørende tannhelsen i Akershus. Det bes om en sak til fylkestinget som tar for seg hvordan man kan få en best mulig tannhelse i hele fylket.

22 9. Det bes om en sak der det gjøres rede for hvordan regionale forskjeller innenfor tannhelse kan minskes. Styring: 1. Konsulentbruk Fylkestinget mener en skal være tilbakeholden med bruk av konsulenter. Det kan være billigere, og på sikt bedre, å bygge opp egen kompetanse. Fylkestinget ber om at det i årsrapporten føres en oversikt over konsulentbruken. Det presiseres at redusert konsulentbruk ikke skal gå utover planlegging og byggeledelse innen samferdselssektoren. Dette området må tvert imot styrkes. 2. Eierstyring Ruter Fylkestinget vil at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er et viktig bidrag til å nå målet om å halvere klimagassutslippene innen 2020 og til å bedre framkommeligheten for alle trafikantgrupper. Da må vi tilby et godt kollektivtilbud i hele Akershus. Jernbanen har en naturlig sterk rolle for de lange reisene. I enkelte tilfeller slår det imidlertid uheldig ut å kutte ut ekspressbusser til/fra spredtbygde strøk til Oslo hvis alternativet er lengre reisetid og overfylte tog. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge til rette for en diskusjon om de samferdselspolitiske målene fylkestinget som eier mener Ruter bør ivareta, jf. generalavtalen. Viktige tema kan være prinsipper for ekspressbusstilbud og minimumstilbud for kollektivtransport utenfor bynære områder. 3. Fylkeskommunen skal gjennomføre seniorpolitiske tiltak, slik at arbeidstakere har mulighet til å stå i arbeid frem til de selv ønsker å gå av med pensjon. Oversendelsesforslag: 1. Akershus fylkeskommune utvider retten til videregående opplæring slik at elevene har rett til å ta tredje påbyggingsår, også etter læretiden er avsluttet, og slik at retten til videregående opplæring varer til retten til voksenopplæring trer i kraft. 2. Elever som har behov for tilrettelagt opplæring skal ha et godt tilbud. Det bes om at det sikres relevant kompetanse for elevassistenter og miljøarbeidere ved tilrettelagt opplæring. 3. Tiltaksplan mot rus på alle skoler. 4. Tiltaksplan for flere lærlinger i kommunene. De største opplæringskontorene forplikter seg til å melde inn hvor mange lærlinger de ønsker å ta inn og forplikte sine medlemsbedrifter. 5. Øke antallet læreplasser i egne virksomheter. 6. Fylkets bidrag til frivillige organisasjoner gjennom direkte tilskudd og prosjektmidler synliggjøres samlet med historiske tall og sammenlignet med andre fylker.

23 7. Fylkestinget henstiller til samferdselsministeren om å vurdere muligheten av å finansiere den planlagte utbyggingen av Fv33 i Akershus med statlige midler i stedet for å kreve inn bompenger på denne strekningen. 8. Det utredes muligheten for flere sammenhengende kollektivfelt inn mot kommunale hovedsentra i Akershus. 9. Fylkestinget ønsker et felles takst- og sonesystem for hele Østlandet. Alle tilbydere av kollektivreiser bør inngå i dette systemet. Det søkes samarbeid om dette, jf. initiativ i Østlandssamarbeidet for samferdsel. Barn, unge og studenter skal ha særskilt gunstige ordninger. 10. Ved Energy Performance Contracting (EPC) inngår en avtale om energieffektivisering og/eller klimavennlig drift. Kostnadsfritt dersom besparelsene ikke blir på et visst nivå. Kostnadene løper først ved betydelig gevinst. Det bes om en sak fra Eiendomsforetaket der det foreslås en eller flere slike kontrakter. 107/13 Opplæringstilbudet Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling: 1. Opplæringsåret gir Akershus fylkeskommune tilbud om videregående opplæring i henhold til vedlagte tabeller. 2. Når resultatet av søkningen foreligger, justeres opplæringstilbudet i henhold til søkemønsteret og innenfor de økonomiske rammene som er fastsatt i Økonomiplan Det vurderes også å opprette et tilbud om alpin-toppidrett på Rælingen vgs for skoleåret Ole-Erik Yrvin (Ap) fratrådte forhandlingene. 42 representanter. Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet følgende tillegg til innstillingens punkt 1: I tillegg opprettes det et opplæringstilbud innen naturbruk "dyrekunnskap og realfag" på Hvam videregående skole. Tilbudet skal kvalifisere og rettes spesielt inn mot veterinær og dyrepleierstudiet ved Norges Veterinærhøgskole og husdyrvitenskap og hestefag ved UMB på Ås. Tilbudet legges inn i utdanningsprogrammet naturbruk med egen søkerkode. I første omgang vil det være mulig å øke energi- og miljøklassen fra 15 til 24 elever. Det vil da ikke være behov for en egen ekstra klasseressurs. Derimot trenger skolen tilført 12 uketimer til deling i praktiske øvinger slik som i naturbruk for øvrig. Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende tilføyelse til Vollsets tillegg: Det forutsettes at forslaget til nytt program i opplæringstilbudet for Hvam videregående skole skjer innenfor rammen. Votering: Hovedutvalgets innstilling med de fremsatte tillegg fra Vollset og Melgaard ble enstemmig vedtatt.

24 Vedtak: 1. Opplæringsåret gir Akershus fylkeskommune tilbud om videregående opplæring i henhold til vedlagte tabeller. I tillegg opprettes det et opplæringstilbud innen naturbruk "dyrekunnskap og realfag" på Hvam videregående skole. Tilbudet skal kvalifisere og rettes spesielt inn mot veterinær og dyrepleierstudiet ved Norges Veterinærhøgskole og husdyrvitenskap og hestefag ved UMB på Ås. Tilbudet legges inn i utdanningsprogrammet naturbruk med egen søkerkode. I første omgang vil det være mulig å øke energi- og miljøklassen fra 15 til 24 elever. Det vil da ikke være behov for en egen ekstra klasseressurs. Derimot trenger skolen tilført 12 uketimer til deling i praktiske øvinger slik som i naturbruk for øvrig. Det forutsettes at forslaget til nytt program i opplæringstilbudet for Hvam videregående skole skjer innenfor rammen. 2. Når resultatet av søkningen foreligger, justeres opplæringstilbudet i henhold til søkemønsteret og innenfor de økonomiske rammene som er fastsatt i Økonomiplan Det vurderes også å opprette et tilbud om alpin-toppidrett på Rælingen vgs for skoleåret /13 Investerings- og rehabiliteringsplan Fylkesutvalgets innstilling: 1. Prioriterte tiltak innenfor rammen av midler for 2014 godkjennes. 2. Foreslåtte tiltak for tas til orientering. Tiltakene legges til grunn for fordeling av midler ved behandling av rullerende økonomiplan Samlet kostnad i 2013-kr Restbehov Nr. pnr skole tiltak Ås vgs Brannsikring 15,0 15,0 15, Valler vgs Brannsikring 6,0 6,0 6, Ski vgs Inneklima 86,5 5,0 5, Lillestrøm Inneklima 28,2 13,7 13, R.Amundsen vgs Inneklima 47,8 22,3 22, Eikeli vgs Oppgradering naturfag 8,0 8,0 8, Lørenskog vgs Nytt tilbygg 67,6 59,6 30,0 29, Ski vgs Nytt tilbygg 52,5 46,5 18,8 27, Rud vgs Tak og fasader 125,0 101,0 1,0 41,7 41,3 16,3 10????? Inneklima, alle vgs Inneklima 24,0 24,0 8,0 8,0 8,0 460,6 301,1 119,8 107,0 49,3 24,3

25 Votering: Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Prioriterte tiltak innenfor rammen av midler for 2014 godkjennes. Samlet kostnad i 2013-kr Restbehov Nr. pnr skole tiltak Ås vgs Brannsikring 15,0 15,0 15, Valler vgs Brannsikring 6,0 6,0 6, Ski vgs Inneklima 86,5 5,0 5, Lillestrøm Inneklima 28,2 13,7 13, R.Amundsen vgs Inneklima 47,8 22,3 22, Eikeli vgs Oppgradering naturfag 8,0 8,0 8, Lørenskog vgs Nytt tilbygg 67,6 59,6 30,0 29, Ski vgs Nytt tilbygg 52,5 46,5 18,8 27, Rud vgs Tak og fasader 125,0 101,0 1,0 41,7 41,3 16,3 10????? Inneklima, alle vgs Inneklima 24,0 24,0 8,0 8,0 8,0 460,6 301,1 119,8 107,0 49,3 24,3 2. Foreslåtte tiltak for tas til orientering. Tiltakene legges til grunn for fordeling av midler ved behandling av rullerende økonomiplan 109/13 Oppfølging av anbefalinger fra årsmelding 2012 fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus Hovedutvalget for utdanning og kompetanses innstilling: Det bes om en tilbakemelding på gjennomføringen av opplæringskontorenes virksomhetsbesøk i Saken tas for øvrig til orientering. Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak:

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: 04.11.2013 Tid: 10:15 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10:

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10: Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.11.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: 02.11.2015 Tid: 10:15 11.40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Mari-Anne

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Møterom Fylkestingssal Øst Møtedato: 05.11.2013 Tid: 15:00

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 13:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 15:00 16:55 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 10.09.2013 Tid: 15:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 14:00 15:20

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 14:00 15:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 05.12.2016 Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 05.12.2016 Tid: 14:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 20.01.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.01.2014 Tid: 15:00 15:35 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart 2 med nye saker og innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting

Sakskart 2 med nye saker og innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting Møteinnkalling Sakskart 2 med nye saker og innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 16.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 16.12.2013 Tid 11:00 1 Saksliste

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 -

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 - Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 24.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: 24.06.2013 Tid: 09:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: 17.06.2013 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 21.06.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: 21.06.2017 Tid: 09:30 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 31.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 09:00 10:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested: Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.11.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato: 06.11.2013 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 09:50

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 09:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.09.2016 Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 26.09.2016 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 15:45

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 15:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 07.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 07.04.2014 Tid: 15:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedtatt Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017

Vedtatt Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017 Vedtatt Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 INNHOLD FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK... 7 TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK...13 A. HOVEDOVERSIKT DRIFT...

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 06.05.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: 06.05.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.05.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.05.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:30 13:55

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:30 13:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 18.05.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 18.05.2015 Tid: 13:30 13:55 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lars

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:00 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 19.05.2014 Tid: 09:30 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2014 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møtested: Nesodden vgs, Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesodden Møtedato: 08.10.2013 Tid: 15:00 15:35 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 10:00 11:20

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 10:00 11:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 21.11.2016 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 21.11.2016 Tid: 10:00 11:20 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 21.11.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 21.11.16 Tid 10:00 1 Saksliste

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 10:00 10:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 10:00 10:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 30.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 30.10.2017 Tid: 10:00 10:40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møtested: Fredrik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato: Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møtested: Fredrik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato: Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested: Fredrik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato: 10.09.2014 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 07.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal øst Møtedato: 07.10.2015 Tid: 14:00 15:35 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 01.12.2015 Møtested: Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11 Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:15 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 11:00 14:25

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 11:00 14:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 21.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 21.10.2013 Tid: 11:00 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.12.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Rom 211 Møtedato: 05.12.2016 Tid: 11:00 12:25 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested: Schweigaards gate, 4 Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.01.2013 Tid: 09:00 10:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 11.09.2013 Tid: 09:00 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT Økonomiplan 2013-16 TOTALOVERSIKT Forslag fra AP,SV og SP DRIFT Økte inntekter (mill kr) 2013 2014 2015 2016 Effektivisering administrasjon 10,0 20,0 20,0 20,0 Økt skatteinngang 20,0 25,0 25,0 25,0 Reduserte

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014 Møtested: Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo Møtedato: 29.04.2014 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 30.08.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.08.2016 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 06.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: 06.12.2016 Tid: 15:00 16:40 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:05 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 07.10.2014 Møtested: Filmparken AS, Wedel Jarlsbergsvei 36, 1358 JAR Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 17:15 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.10.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Rom 211 Møtedato: 10.10.2016 Tid: 13:00 15:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 06.03.2013 Møtested: Simula, Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu Møtedato: 06.03.2013 Tid: 14:00 15:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 06.11.2013 Møtested: IFE - Instituttveien 18, 2007 Kjeller Møtedato: 06.11.2013 Tid: 14:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 29.01.2014 Tid: 14:00 15:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møtested: Henie Onstad kunstsenter Sophie Henies vei 31, 1311 Høvik Møtedato: 10.03.2015 Tid: 15:00 16:45

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 26.04.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 26.04.2017 Tid: 09:00 10:15 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsal øst Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 23.11.2016 Møtested: Galleriet Shweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 23.11.2016 Tid: 10:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: Tid: 09:00 09:25

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: Tid: 09:00 09:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested: Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: 03.02.2016 Tid: 09:00 09:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 05.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato: 05.12.2016 Tid: 09:00 10:20 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 27.04.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 27.04.2016 Tid: 09:30 10:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 27.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.06.2013 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 07.10.2015 Tid: 14:00 15:10 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:00 09:50

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:00 09:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 06.09.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: 06.09.2017 Tid: 09:00 09:50 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.04.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 24.04.2017 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 31.01.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2017 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 06.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssal Øst Møtedato: 06.10.2015 Tid: 15:00 16:30 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 09.11.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal øst Møtedato: 09.11.2016 Tid: 14:00 16:30 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 09.02.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.02.2015 Tid: 11:00 15:15

Protokoll fra møte i Fylkesting 09.02.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.02.2015 Tid: 11:00 15:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 09.02.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.02.2015 Tid: 11:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 11.10.2016 Møtested: Ski vgs., Gymnasveien 6, 1400 Ski Møtedato: 11.10.2016 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 02.12.2014 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 03.12.2014 Tid: 14:00 15:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 21.10.2013

Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 21.10.2013 Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 21.10.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 21.10.2013 Tid 11:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 25.04.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 25.04.2017 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2015 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Møtested: Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 Asker Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 16.15

Møtested: Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 Asker Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 16.15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested: Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 Asker Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 16.15 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 15:04

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 15:04 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 16.10.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:04 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 24.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 24.11.2014 Tid: 15:00 15:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 24.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 24.11.2014 Tid: 15:00 15:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 24.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 24.11.2014 Tid: 15:00 15:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15.30 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.10.2013 Tid: 09:00 09:40 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer