nr 17/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 17/07-2007.04.23 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 17/ NO årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Nyheter...3 Registrerte varemerker...4 Internasjonale varemerkeregistreringer...39 Innsigelser...69 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer...70 Delvis slettelse av varemerkeregistrering...74 Slettelser, begjært av innehaver...75 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter...76 Endringer i fullmaktsforhold...80 Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn...82 Fornyelser...83 INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 nyheter /07 Nyheter Patentstyret vil foreta en avmerking i saker hvor den dokumenterte bruk/innarbeidelse har vært avgjørende for merkets registrerbarhet jf. vml. 2 og 13 første ledd tredje punktum. Avmerkingen vil kunngjøres i tidende med INID-kode 521 og teksten "Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket". Dette vil også omfatte bruk/innarbeidelse som kun retter seg mot deler av merket eller varefortegnelsen. 3

4 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: sora KK Toshiba also trading as Toshiba Corp, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 9 Digitale kameraer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAMINOS DE TERRA ANDINA Sur Andino SA, Avenida Apoquindo No 3.669, 6th floor LAS CONDES, SANTIAGO, CL Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 33 Vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PLAYBOY Playboy Enterprises International Inc, 680 North Lake Shore Drive, IL60611 CHICAGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster; pynt og accesessorier for dyrepels og -hår. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; godbiter og mat for kjæledyr. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; promotering av andres varer og tjenester ved hjelp av et kundefordelsprogram for viktige kunder (preferred customer program) bestående av conciergetjenester, nemlig ordning, tilrettelegging, reservering og bestilling av/til fester, underholdningsshow, underholdningsarrangementer, reise, transport, hoteller, feriepakker, sportsbegivenheter og - arrangementer samt restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NISSAN SCRATCH SHIELD Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, NO 2 Maling, fernisser, lakker, antirustmidler (rustbeskyttelsesmidler), antikorrosjonspreparater, belegningsmidler (maling); alle forannevnte varer for bruk i automobilindustrien. 37 Vedlikehold av kjøretøyer, maling av kjøretøyer, polering av kjøretøyer, lakkering av kjøretøyer, forebyggende rustbehandling av kjøretøyer. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PLAYMATE Playboy Enterprises International Inc, 680 North Lake Shore Drive, IL60611 CHICAGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster; pynt og accesessorier for dyrepels og -hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; godbiter og mat for kjæledyr. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; promotering av andres varer og tjenester ved hjelp av et kundefordelsprogram for viktige kunder (preferred customer program) bestående av conciergetjenester, nemlig ordning, tilrettelegging, reservering og bestilling av/til fester, underholdningsshow, underholdningsarrangementer, reise, transport, hoteller, feriepakker, sportsbegivenheter og - arrangementer samt restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PADDY'S Paddy's AS, c/o Vigdis Løvås, Anders Sandvigs gate 54, 2609 LILLEHAMMER, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurant- og pubvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Playboy Enterprises International Inc, 680 North Lake Shore Drive, IL60611 CHICAGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster; pynt og accesessorier for dyrepels og -hår. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; godbiter og mat for kjæledyr. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; promotering av andres varer og tjenester ved hjelp av et kundefordelsprogram for viktige kunder (preferred customer program) bestående av conciergetjenester, nemlig ordning, tilrettelegging, reservering og bestilling av/til fester, underholdningsshow, underholdningsarrangementer, reise, transport, hoteller, feriepakker, sportsbegivenheter og - arrangementer samt restauranter. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NAVAJA WORKWEAR Workmaster Scandinavia AS, Sofiemyrveien 4, 1412 SOFIEMYR, NO 25 Arbeidstøy/sko (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STEADFAST Steadfast Capital Management LLC, 767 Fifth Avenue, NY10153 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 36 Finansielle tjenester, nemlig finansielle analyser og konsultasjon, beregninger og undersøkelser, og finansielle investeringer i form av aksjefond, hedgefond og private equity investeringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ECOPATH Ecopath Holdings LLC, N. 73rd Street, AZ85260 SCOTTSDALE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 35 Salg av utstyr for produksjon av bindemiddel for asfaltgummi til veidekkingsformål. 37 Administrasjon av veidekking og bygningsarbeid; utleie av utstyr for produksjon av bindemiddel for asfaltgummi til veidekkingsformål; fremskaffelse av utstyr og tjenester for blanding av materialer som brukes i forbindelse med produksjon av bindemiddel for asfaltgummi og blanding av samme for veidekkingsformål. 40 Produksjon av utstyr for produksjon av bindemiddel for asfaltgummi til veidekkingsformål; produksjon av modifisert asfalt for veidekkingsformål, produkter for petrokjemisk og miljømessig forbedringsteknologi i form av bindemiddel for asfaltgummi og gummiert asfalt. 42 Verdianalyse i form av kostnads-/pris- og produksjonanalyse innenfor veidekking, hydrogenering; produktfremstilling for petrokjemisk og miljømessig forbedringsteknologi; spesialtilpasset design av utstyr for produksjon av bindemiddel for asfaltgummi til veidekkingsformål; design og ingeniørvirksomhet innenfor veidekking; teknologiforbedring, nemlig utvikling av ny teknologi for andre innenfor veidekking, modifisert asfalt for veidekkingsformål og produkter for petrokjemisk og miljømessig forbedringsteknologi i form av bindemiddel for asfaltgummi og gummiert asfalt; teknologioverføring, nemlig lisensiering av intellektuelle rettigheter innenfor veidekking, modifisert asfalt for veidekkingsformål, produkter for petrokjemisk og miljømessig forbedringsteknologi i form av bindemiddel for asfaltgummi og gummiert asfalt. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HATTING Lantmännen ek för, Box 30192, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/883,436 EFFIENT Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, IN46285 INDIANAPOLIS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 5 Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av blodlidelser, kreft/onkologi, kardiovaskulære lidelser, sentralnervesystemsykdommer og -lidelser, dermatologiske lidelser, diabetes, diabetisk nevropati, endokrine lidelser, gastrointestinale lidelser, hormonelle sykdommer og lidelser, immunologiske, bakterielle, virale og fungale lidelser, infeksjonssykdommer, inflammasjon og inflammasj onssykdommer, muskelskjelettlidelser, nevrodegenerative lidelser, nevrologiske lidelser, fedme, oftalmologiske tilstander og sykdommer, smerte, periferiske nervesystemsykdommer og lidelser, forplantningsforstyrrelser, seksuell dysfunksjon, sepsis og urologiske sykdommer og søvnforstyrrelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/847,124 GUARDIAN %Cross Match Technologies Inc, 3960 RCA Boulevard, Suite 6001, FL33410 PALM BEACH GARDENS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 9 Bildeskanner for virkelig skanning av fingeravtrykk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lantmännen ek för, Box 30192, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HALLMARK Hallmark Cards Inc, 2501 McGee Trafficway, MO64108 KANSAS CITY, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 38 Fjernsynskringkasting, herunder via satelitt, kabel, over eteren, betalings-tv, globalt computer nettverk, bredbånd og smalbånd; kommunikasjonstjenester. 41 Produksjon av kabel-tv programmer og fjernsynsprogrammer; distribusjon og produksjon av kinofilmer og fjernsynsprogram. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISX VISX Inc, 3400 Central Expressway, CA95051 SANTA CLARA, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 9 Computer programvare til oftalmologiske kirurgisystemer. 10 Oftalmologiske kirurgisystemer bestående av en laserkilde og optikk som forsyner øyet med laserenergi, og deler til slike. 41 Undervisning og opplæring i bruken av og virkemåten til oftalmologiske kirurgisystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hallmark Cards Inc, 2501 McGee Trafficway, MO64108 KANSAS CITY, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 38 Fjernsynskringkasting, herunder via satelitt, kabel, over eteren, betalings-tv, globalt computer nettverk, bredbånd og smalbånd; kommunikasjonstjenester. 41 Produksjon av kabel-tv programmer og fjernsynsprogrammer; distribusjon og produksjon av kinofilmer og fjernsynsprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/009, US 77/009, US 77/009, US 77/009,380 THE RISE OF THE WITCH-KING The Saul Zaentz Co dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth Street, CA94710 BERKELEY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 16 Kunstpapir; papp; varer laget av papir og papp, nemlig pappfigurer; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig penner og blyanter; pensler; skrivemaskiner; kontorrekvisita (ikke møbler), nemlig stiftemaskiner, hullemaskiner, linjaler, papirklips, klebetape for papirvareformål, og tapedispensere; trykte instruksjons-, undervisnings- og opplæringsmateriell innenfor området for eventyr og fantasi; aktivitetssett bestående av modelleringsmasse, aktivitetssett inneholdende stempelmerker, gummistempler, blekkputer, fargeblyanter og stempelholder pakker som en enhet, adressebøker, kunngjøringskort, kunstbilder, kunsttrykk, kunstreproduksjoner, kunst- og håndverkstegnesett bestående av papir, blyanter, penner, crayon, merkepenner og sjablonger, kunst- og håndverks-maleog tegnesett, autografbøker, banksjekker, blanke notatkort, bokmerker, exlibris-merker, bøker inneholdende puslespill og spill, bøker inneholdende fotografiske trykk, bøker for rollespill, bøker og fantasi eller eventyr, bøker om myter, pensler, bordkalendere, kalendere, pappfigurer, kort med universelle hilsninger, aktivitetsbøker for barn, aktivitetssett for barn bestående av pusle- og labyrintbøker, julekort, myntalbum, samleralbum, fargetrykk, fargeleggingsbøker, komposisjonsbøker, kokebøker, kopibøker, korrespondansekort, korrespondansenotatpapir, sett bestående av crayon og fargelegg-etternummer-bøker, kredittkort uten magnetisk koding, dagplanleggere, avtalebøker, dagtidplanleggere, dekorative borddekorasjoner av papir, dekorative gummistempler, skrivebordsaksessorier, nemlig skrivebordkurver, skrivebordsunderlag og skrive- og papirvaresett bestående av papir, konvolutter, segl og notatblokker, skrivebordsstativer, og skrivebordholdere for penner, blyanter, tape, og papirklips, skrivebordsorganiserere, lommekalendere, dagbøker, adgangsbilletter, viskelær, begivenhetsalbum, begivenhetsprogrammer, fantasi- eller eventyrmagasiner, fyllepenner, gavebøker, presangkort, gaveinnpakningspapir, lim for papirvarer eller husholdningsbruk, hilsningskort, gjestebøker, informative flygeblader om musikalske oppsetninger, instruksjonsmaterialer og strategiguider for spill, invitasjonskort, strykpå-lapper, litografitrykk, litografier, husketavler, almanakker, varebager, musikalske hilsningskort, ikke-elektroniske personlige planleggere og organiserere, ikke-magnetiske kort for bruk som kredittkort, ikke-magnetisk kodete telefonkort, ikkemagnetisk kodete transportkort, notatbøker, notatkort, notatblokk- og blyantsett, notatblokkholdere, notatblokker, organiserere for kontorbruk, originale kunsttrykk, malersett for barn, papirbokmarkører, dørvrider-papirhengere, pappmasjefigurer og -figuriner, papirservietter, notattavler, festdekorasjoner av papir, festhatter av papir, papirbånd, papirduker, mønster for kostymelaging, pennaler, blyantspissere, blyanter, penner, personlige planleggere, fotografialbum, fotografiske trykk, billedbøker, billedpostkort, bordkort, 8

9 registrerte varemerker /07 lommekalendere, pop-up-bøker, postkort, posterbøker, postere, trykte hilsningskort med elektronisk informasjon lagret deri, trykte hologrammer, trykte invitasjoner, trykte papirmønstre, trykk, overføringsbilder, skole- og kontorrekvisita, nemlig merkepenner, og lim for papirvarer og husholdningsbruk, skolerekvisitasett inneholdende ulike kombinasjoner av utvalgte rekvisitter, nemlig skrivesaker, penner, blyanter, mekaniske blyanter, viskelær, merkepenner, crayons, markeringspenner, foldere, notatbøker, skrivepapir, graderte linjaler, transportører, papirklips, blyantspissere, lim og bokmerker, utklippsbokalbum, utklippsbøker, skissebøker, sosiale notatkort, frimerkealbum, brevpapir og konvolutter, kontormapper, sjablonger, klistremerkebøker, klistremerker, midlertidige tatoveringer, samle- og bytteobjekter i form av runde innleggskort for melkeflaskekorker, samle- og byttekort, reisehåndbøker, triviakort, veggkalendere, veggplansjer, skriveunderlag. 25 Klær, fottøy, hodeplagg, sportssko, badekåper, strandtøy, belter, boksershorts, tøysmekker for barn og spedbarn, fottøy for barn, tøysmekker, frakker, kåper, kostymer for bruk ved rollespill, kjoler, sportstopper, flip-flops (fottøy), folkedrakter, hansker, sportsshorts, halloween-kostymer, hodeplagg, nemlig capser, hatter, pannebånd, og skyggeluer og solskjermer, trikotasje, jakker, joggeantrekk, joggedresser, overaller, trikoter, langt undertøy, fritidstøy, maskeradekostymer, -aksessorier og -masker solgt som en enhet, votter, pengebelter, kjeledresser, pyjamas, bukser, parkaser, babysmekker av plast, poloskjorter, regntøy, sandaler, skjerf, skjorter, shorts, nattøy, tøfler, røkejakker, sokker, bukseseler, gensere, joggebukser, badetøy, ermeløse topper (tank tops), slips, tights, t-skjorter, undertøy, oppvarmingsdresser, vindtette jakker, svettebånd. 28 Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; action-ferdighetsspill, elektroniske dartspill, dartskive, badeballer, strandleker, actionpregede mål- eller skytespill, tivolikaruseller og tivolivogner, arkadespill, backgammonsett, ballonger, baller av alle slag, badeleker, brettspill, kortspill, sjakkbrett, sjakkspill, sjakkbrikker pakket separat og som et sett, leketøyslabyrinter for barn, juletrepynt unntatt konfektyrartikler og belysningsartikler, myntstyrte flippermaskiner, myntstyrte videospillmaskiner, klinkekuler for samlere, lekefigurer for samlere, byggeleker, kostymemasker, darts, dukkeklær, dukker, elektroniske action-leker, elektroniske, pedagogisk opplærende spillmaskiner for barn, utstyr pakket som en enhet for spill av actionpregede mål- eller skytespill, utstyr pakket som en enhet for spill av brettspill, utstyr pakket som en enhet for spill av kortspill, utstyr pakket som en enhet for spill av håndholdte elektroniske spill; fantasivesenleker, flyveplater, håndholdte enheter for spill av elektroniske spill, håndholde enheter for spill av videospill, hobbysett bestående av lekekosmetikk, hobbysett for pynting av hår, hobbysett for perlearbeider, hobbysett for krustallarbeider, hobbysett for å lage pyntegjenstander med magneter, hobbysett for å lage modellbygninger, hobbysett for å lage modellfigurer, hobbysett for å lage sandkunst, hobbysett for å lage såpe, hobbysett for å lage lekesmykker, hobbysett for forming av sjokolade, oppblåsbare leker, in-lineskøyter, puslespill, kaleidoskoper, drager, lcd-spillmaskiner, klinkekuler, labyrintspill, mekaniske action-leker, ikke-myntstyrte fornøyelsesmaskiner, ikke-motoriserte leketøysscootere, ansiktsmasker av papir, selskapsleker og selskapsspill, flipperspill, flipperspillmaskiner, lekesett bestående av lekekosmetikk, lekesett for action-figurer, lekesett for maskeradespill, spillkort, plysjdukker med lyd, plysjdukker uten lyd, plysjleker, stillbare lekefigurer, marionetter, filledukker med lyd, filledukker uten lyd, fjernstyrte action-figurer, rollespill, spill for rollespill, leker for rollespill, rulleskøyter, sandleker, rullebrett, fotballer, myke skulpturleker, frittstående videospillmaskiner, surfbrett, svømmeflåte for rekreasjonsbruk, hjelpemidler for svømming, nemlig bassengringer, snakkeleker, tredimensjonale pusleleker, aksessorier til action-lekefigurer, actionlekefigurer, lekerustninger, lekepiler, lekeøkser, lekebanker, vippehodefigurer (leketøy), lekebuer, lekeklubber, lekekasser, byggeklosser og anslutningsstykker for samme (leketøy), sukkertøydispensere (leketøy), sukkertøyholdere (leketøy), myntbanker (leketøy), lekekosmetikksett, lekedolker, motoriserte modellkjøretøyer (leketøy), lekefigurer, lekekniver, miniatyrhjelmer (leketøy), modelleringsmasse og -deig (leketøy), tråbiler (leketøy), radiostyrte lekekjøretøyer, leketøysscootere, snøkupler (leketøy), aksessorier til bygge- og strukturleker, nemlig lekegjerder, trær, og stiger, lekebygg og -strukturer, nemlig lekeslott og lekefort, lekesverd, kasteplater (leketøy), aksessorier til lekekjøretøyer, lekekjøretøyer, lekeklokker, lekevåpen, lekevåpen i form av lekeklubber, lekefløyter, transformerende robotiske leker, todimensjonale pusleleker, unntatt kryssordpusler, opptrekkbare leker, jojoer. 41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig ledelse av programmer innen området for fantasi og eventyr; opplæringsvirksomhet innen området for spill av online dataspill; underholdningsvirksomhet, nemlig gjennomføring og ledelse av fester, festivaler, sportslige og kulturelle aktiviteter; fornøyelsesparker, arrangering og ledelse av konkurranser for spillere av videospill og dataspill, interaktive multideltagerspill tilveiebrakt over verdensveven, arrangering av billettreservasjoner for filmer, arrangering av online konkurranser for interaktive spilldeltagere, reservering av plasser for show og reservering av teaterbilletter, gjennomføring og ledelse av festivaler innen området for fantasi og eventyr, utdannelses- og underholdningstjenester i form av tilveiebringelse av online dataspill via verdensveven, underholdning i form av konkurranser innen området for underholdningsspørrekonkurranser, underholdningsprogrammer omfattende livefremføringer av underholdningspersonligheter og - mennesker som portretterer oppdiktede karakterer og av underholdningspersonligheter og -mennesker som diskuterer underholdningstemaer; fanklubbtjenester; organisering av utstillinger for visning av film- og dataspillmemorabilia; planlegging av arrangementer for visning av filmer og fantasiforestillinger; presentasjon av live-showfremføringer, presentasjon av musikalske fremføringer, produksjon og distribusjon av gameshow via et globalt datamaskinnettverk, produksjon og distribusjon av spillefilmer, tilveiebringe et dataspill som kan bli aksessert over et helt nettverk av nettverkbrukerne, tilveiebringe et nettsted omfattende spill og informasjon om personligheter, animasjon, trivia, filmer, tegnefilmer, og nyheter og informasjon om underholdningsindustrien og tilknyttede underholdningstemaer; tilveiebringe et nettsted omfattende musikkvideoer, musikk, klipp fra fantasieller eventyrfilmer, fotografier, og annet multimediamateriale; tilveiebringe et nettsted omfattende fotografier, tilveiebringe fornøyelses- og temaparktjenester, tilveiebringe et interaktivt dataspill som kan bli aksessert over hele nettverket av nettverkbrukere; tilveiebringe artikler og kommentarer om dramatiserte fremføringer og teateroppsetninger, fantasi- og eventyrfilmer, musikk og musikaler via et globalt datamaskinnettverk; tilveiebringe dataspillprogrammer via et elektronisk nettverk, tilveiebringe dataspillprogrammer via mobiltelefoner, tilveiebringe underholdning i form av en tivolikjøretur (amusement park ride), tilveiebringe underholdning i 9

10 registrerte varemerker /07 form av stillbilder eller filmklipp fra spillefilmer over et elektronisk nettverk; tilveiebringe fasiliteter for rekreasjon, tilveiebringe fasiliteter for visning av filmer, tilveiebringe filmklipp via mobiltelefoner, tilveiebringe informasjon om spillefilmer, kunstverk, tegnefilmer, online dataspill og videospill via et globalt datamaskinnettverk; tilveiebringe interaktive multideltagerspill over et elektronisk nettverk, tilveiebringe nyheter og informasjon innen området for underholdning relatert til data- og videospill og data- og videospi1lsoftware via et globalt datamaskinnettverk; tilveiebringe online dataspill og online flerbruker spillmatchingstjenester; tilveiebringe fotografier og videoklipp via mobiltelefoner, tilveiebringe forhåndsinnspilt musikk via et globalt datamaskinnettverk, tilveiebringe tv-show omfattende variete, nyheter, komedie, og fantasi og eventyr; tilveiebringe variete-, nyhets-, fantasi-, eventyr- og underholdningsprogrammer distribuert over fjernsyn, mobiltelefoner, satellitter, lydmedier, audio-videomedier og elektroniske medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Turner Network Television INC, 1050 Techwood Drive, GA30318 ATLANTA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester vedrørende televisjon, kabel-tv, digital-tv, satellit-tv og radioprogram; fremskaffe telekommunikasjonstilgang til et integrert digitalt operativsystem i form av et sikkerhets bredbånds datamaskinnettverk for produksjon, distribusjon, overføring og manipulering av film, televisjon og andre mediainnhold. 41 Underholdningstjenester, herunder produksjon og eller distribusjon og eller presentasjon av programmer for fjernsyn, kabel-fjernsyn, digitalfjernsyn, satellit-fjernsyn og radio; tjenester som komedie, drama, actionfilm-, eventyrfilm/animasjonsfilm-programserier og kinofilm produksjon tilbudt via kabel-tv, fjernsyns-sendinger, radiosendinger eller et globalt datamaskin informasjonsnettverk. 42 Datamaskintjenester, nemlig å skaffe til veie et on-line magasin, skaffe tilveie en online database og interaktiv database, skaffe tilveie en webside som informasjon om tegnefilmunderholding og underholdning/fornøyelser og on-line lenker til andre websider; skaffe tilveie midlertidig bruk av on-line software. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SASS & BIDE Sass & Bide Pty Ltd, Studio 104, Harcourt Parade, NSW2018 ROSEBERY, AU Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 3 Deodoranter (til personlig bruk), makeup, makeup-pulver, makeup-preparater; parfymevarer. 9 Optiske glass og brilleglass, solbriller, innfatninger for optiske glass og brilleglass og solbriller. 14 Smykker, herunder amuletter, armbånd, brosjer, kjeder, ringer, små smykkegjenstander, tråder av edelt metall og tvunnede tråder av edelt metall. 18 Håndkoffert; ryggsekker; dokumentmapper; paraplyer; reisebager, reisevesker og reisekofferter; nøkkelpunger; belter; kofferter og lommebøker. 25 Klær, fottøy og hodeplagg, herunder hansker, skjerf, undertøy, badetøy, leggvarmere, gamasjer og strømper. 35 Detaljhandelsvirksomhet med og salg av klær, fottøy og hodeplagg, herunder hansker, skjerf, undertøy, badetøy, leggvarmere, gamasjer og strømper. 42 Design av klær, fottøy og hodeplagg og tilhørende tilbehør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Banana Republic (ITM) Inc, 2 Folsom Street, CA95105 SAN FRANCISCO, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 18 Bager, kofferter og reisevesker, varer laget av lær og lærimitasjoner, paraplyer, nøkkelpunger (lærvarer), håndvesker, pengepunger, ryggsekker, skolesekker og - vesker, bokbager, rumpetasker, handlevesker, kredittkortomslag, lommebøker, kosmetikkofferter. 25 Klær, fottøy og hodeplagg, herunder bukser, shorts, treningsbukser og -gensere, overaller, skjorter, t-skjorter, bluser, jakker, vester, underskjorter, kåper, frakker, regntøy, sko, lingeri, dameundertøy, pyjamaser, nattøy, undertøy, badedrakter og -bukser, hansker (bekledning), sokker, strømpe- og trikotvarer, belter (bekledning), skjerf, hatter, slips og tøfler. 35 Detaljhandel innen området bekledning, fottøy, hodeplagg, tilbehør til klær, bager, lærvarer, solbriller, smykker, hårpynt og -tilbehør, kosmetikk, toalettartikler, parfymeprodukter og artikler for personlig pleie og hygiene, skrivesaker og papirvarer, gaveartikler, husholdningsartikler, interiør og innredningsartikler, mat- og drikkevarer, sengetøy, drikkeglass, glassvarer; markedsføringstjenester i relasjon til moter, i form av rådgivning vedrørende valg og matching av moteprodukter og tilbehør; assistanse ved ledelse av detaljutsalg innen området bekledning og andre handelsvarer; annonse og reklamevirksomhet; promotering av andres varer og tjenester ved å plassere reklame og andre salgsfremmende fremvisninger på elektroniske nettsteder tilgjengelige via datanettverk; tilveiebringe on-line detaljhandel og on-line bestilling av forskjelligartete handelsvarer; postordre katalogsalg innen området bekledning, fottøy, hodeplagg, tilbehør til klær, bager, lærvarer, solbriller, smykker, hårpynt og - tilbehør, kosmetikk, toalettartikler, parfymeprodukter og artikler for personlig pleie og hygiene, skrivesaker og papirvarer, gaveartikler, husholdningsartikler, interiør og innredningsartikler, mat- og drikkevarer, sengetøy, drikkeglass, glassvarer; computer on-line bestillingstjenester; tilveiebringe lojalitetskort/rabattkort incitament program med det formål å promotere detaljhandelutsalg innen områdene bekledning og motetilbehør. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HOBBY Hobby-Wohnwagenwerk Ing Harald Striewski GmbH, Schafredder 28, FOCKBEK, DE Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, NO 12 Campingbiler, campingvogner, bobiler, caravans, husbiler og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HOBBY CARAVAN Hobby-Wohnwagenwerk Ing Harald Striewski GmbH, Schafredder 28, FOCKBEK, DE Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, NO 12 Campingbiler, campingvogner, bobiler, caravans, husbiler og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FORMISSION Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Postboks 2900 Solli, 0230 OSLO, NO Stockholms Handelskammare Service AB, Västre trädgårdgatan 9, STOCKHOLM, SE 18 Lær og lærimitasjoner, samt varer fremstilt av denne type materiale, ikke opptatt i andre klasser; dyrehuder og pelsskinn; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, pisker, sal og sadelmakerivarer. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum eller erstatningsstoffer for disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander for rengjøringsformål; stålull, ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 24 Vevde stoffer og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLAKE Ellos AB, Ödesgärdesgatan, BORÅS, SE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, NO 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, spisebestikk; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. 20 Møbler, speil, bilderammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, markiser, presenninger, seil og sekker (ikke opptatt i andre klasser), materiale til stopping, polstring og vattering (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HERBAL FUSION Schweppes International Ltd, 7 Albemarle Street, W1S4HQ LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COTENZO Warner-Lambert Company LLC, 201 Tabor Road, NJ07950 MORRIS PLAINS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Karmøy Naturstein AS, Postboks 539, 4291 KOPERVIK, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 19 Bygningsmaterialer, stein. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Indian Klubb, Postboks 12, 1901 FETSUND, NO 41 Klubbvirksomhet knyttet til Indian motorsykler ( ). 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Beaver Kanosenter, Osloveien 729, 1914 YTRE ENEBAKK, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vann; båter, kanoer og kajakker; samt deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke MerckNM AB, Box 23033, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer, dietetiske drikker for medisinsk bruk, næringsmidler for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd; pastiller for farmasøytisk bruk; reiseapotek. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakt; konserverte, tørkede og tillagede frukter og grønnsaker, geleer, sylter, fruktkompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 32 Øl; mineral- og kullsyreholdig vann samt andre ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og juicer; safter og andre konsentrater for framstilling av drikker. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAD Moderne Arkitektur og Design A, Østre Elvebakk 7, 0182 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 42 Teknologiske tjenester; arkitekter; design. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Beaver Kanosenter, Osloveien 729, 1914 YTRE ENEBAKK, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 22 Telt og lavvo telt (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEBBI Nissan Jidosha KK, Yokohama-shi KANAGAWA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, NO 12 Kjøretøyer i form av arbeidsvogner, lastebiler, varebiler, gaffeltrucker, traktorer og andre arbeidskjøretøyer, samt deres konstruksjonsdeler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM KURAI Retail Design Group Norway AS, Storengveien 6, 1684 VESTERØY, NO 33 Alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NJORD WORKWEAR Workmaster Scandinavia AS, Sofiemyrveien 4, 1412 SOFIEMYR, NO 25 Arbeidstøy/sko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norwegian Fitness AS, Postboks 2088, 1760 HALDEN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 5 Farmasøytiske produkter, vitaminpreparater, helsekost og kosttilskudd. 25 Klær herunder sports- og fritidsklær, fottøy, hodeplagg. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NUMIFIRIX GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 5 Vaksiner for bruk på mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ABCSØK ABC Startsiden AS, Sagveien 21 A, 0459 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, NO 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsynsog radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radio- og fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; utgivelse av elektroniske publikasjoner; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; industrielt design; design av computersystemer; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotell; utleie av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Arild O Gautestad, Waldemar Thranesgate 23 A, 0171 OSLO, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; skrivesaker; artikler til bruk for kunstnere; kontorrekvisita; undervisningsmateriell. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design av dataprogrammer; utvikling av portalløsninger for Internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEXTEL Nextel Communications Inc, 2001 Edmund Halley Drive, Reston, VA 20191, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 9 Utstyr for bruk ved ytelse av telekommunikasjonstjenester, herunder mobilradioer, toveisradioer, cellulære telefoner, digitale cellulære telefoner, mobiltelefoner, radiosendere, personsøkere og mobile datamottakere. 38 Telekommunikasjonstjenester, herunder standard og forsterket toveis radiosendingskommunikasjonstjeneste, dataoverføring via telefaks, toveis radioer, kabellinje, trådløs, cellulær og digital; trådløs digital tekst- og numerisk meldingstjeneste; celluærtelefontjenester; personsøkings- og mobiltjenester. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEXTEL WORLDWIDE Nextel Communications Inc, 2001 Edmund Halley Drive, Reston, VA 20191, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 9 Utstyr for bruk ved ytelse av telekommunikasjonstjenester, herunder mobilradioer, toveisradioer, cellulære telefoner, digitale cellulære telefoner, mobiltelefoner, radiosendere, personsøkere og mobile datamottakere. 38 Telekommunikasjonstjenester, herunder standard og forsterket toveis radiosendingskommunikasjonstjeneste, dataoverføring via telefaks, toveis radioer, kabellinje, trådløs, cellulær og digital; trådløs digital tekst- og numerisk meldingstjeneste; celluærtelefontjenester; personsøkings- og mobiltjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MULTICOLOURS Stora Enso AB, Åsgatan 22, FALUN, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet samt utgivelse av reklametekster; assistanse i forbindelse med drift og administrasjon av foretak; kontortjenester. 39 Transport via ferge, båt, jernbane, lastebil og lufttransport; pakking og lageroppbevaring av varer og fraktgods; skiping og levering av frakttransport via ferge, båt, jernbane, lastebil og fly; informasjon vedrørende transport og lagring av varer og fraktgods, alle forannevnte tjenester relatert til varer laget av papir eller papp. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Industri (Møbelindustrien), Postboks 7072, 0306 OSLO, NO 20 Møbler, varer av tre, kork rør, kurvflettverk, plast. Møbler i lær og lærimitasjoner, skinn og huder. 24 Tekstiler og tekstilvarer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Langø Service AS, Postboks 3729, 7445 TRONDHEIM, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; luftkompressorer og luftpumper; løfteapparater herunder løftebukker for kjøretøyer; verktøy herunder luftverktøy. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; reparasjon og installasjon av utstyr og apparater til bruk i bilverksteder. 42 Teknologiske tjenester; kvalitetskontroll herunder kontroll av utstyr og apparater i bruk av bilverksteder. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LANGØ SERVICE Langø Service AS, Postboks 3729, 7445 TRONDHEIM, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; luftkompressorer og luftpumper; løfteapparater herunder løftebukker for kjøretøyer; verktøy herunder luftverktøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; reparasjon og installasjon av utstyr og apparater til bruk i bilverksteder. 42 Teknologiske tjenester; kvalitetskontroll herunder kontroll av utstyr og apparater i bruk av bilverksteder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/934,950 TARGETED-ACTION Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 3 Kosmetiske hudpleiepreparater, nemlig, ansikts- og kroppskremer, hudkremer, geleer, balsam, masker og fuktighetskremer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Olympiaspirit, Ovrilia 37, 2092 MINNESUND, NO 5 Kosttilskudd. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 29 Matvarer. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; smør; fløte; rømme; kesam; creme fraiche; ost; yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; pålegg; snacksprodukter; desserter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pålegg; kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller sjokoladebaserte drikker; snacksprodukter; sjokolade; søtsaker; desserter, puddinger; kornblandinger, mysli. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ECULT Bergen Dataskole AS, Harald Hårfagres gate 10, 5007 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, NO 9 Elektroniske musikkfiler i nedlastbar form. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; salg av musikk via et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BATALEON HiTurn AS, Sagvollveien 1, 2830 RAUFOSS, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REVLON BOLD IMPACT Revlon (Suisse) SA, Badenerstrasse 116, 8952 SCHLIEREN, CH Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 21 Mascara-børster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Siti Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, NECKARSULM, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 32 Øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; tomatjuice; grønnsaksjuicer; drikker basert på myse; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringelse av musikk i nedlastbar form via et globalt datanettverk. 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ABC TORGET ABC Startsiden AS, Sagveien 21 A, 0459 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, NO 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsynsog radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radio- og fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; utgivelse av elektroniske publikasjoner; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; industrielt design; design av computersystemer; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotell; utleie av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XENYX Red Chip Company Ltd, Trident Chambers, Wickhams Cay. P.O.Box 146 Road Town TORTOLA, VG Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 9 Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; opptaksplater og grammofonplater; apparater for lydmiksing, nemlig miksere, digitale miksere, analoge miksere, elektrisk drevne miksere, lydmiksere og miksere for forsterket lyd; høyttalere; multimediehøyttalere; høyttalerkabinetter; mikrofoner; kondensatormikrofoner; mikrofoner med stor membran; dynamiske mikrofoner; trådløse mikrofonsystemer; mikrofon-forsterkere; forsterkere; analogmodelleringsforsterkere; digitalmodelleringsforsterkere; tunere og mottakere; keyboard- og synthesizerforsterkere; hodetelefon- /kontrollforsterkere; forsterkerrør; elektroniske lydeffektapparater; delingsfiltre for lydapparater; utjevnere (equalizere); signalpaneler, lysende eller mekaniske; lysende eller mekaniske blinkende lys (lysende signaler); integrerte kontrollmekanismer og styringsenheter; innregistrerte dataprogrammer; effektog modelleringsprosessorer; digitale effektprosessorer; audio-/midigrensesnitt; grensesnitt (for datamaskiner); integrerte kretser; dynamiske prosessorer; trykte kretser; transistorer (elektroniske); lydforsterkingsprosessorer; megafoner; akustiske koblinger; internkommunikasjonsapparater; distribusjons-/fordelingsbokser (elektrisitet); akustiske ledere; koblinger (elektrisitet); distribusjons- /fordelingskort og distribusjons-/fordelingstavler (elektrisitet); membraner (akustikk); invertere og vekselrettere (elektrisitet); lydopptaksbånd; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPECSAVERS EASYFIT Specsavers BV, Groest 54, 1211EC HILVERSUM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 9 Kontaktlinser. 20

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 49-2003.12.01 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 49-2003.12.01 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 49-2003.12.01 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 15/06-2006.04.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/11-2011.08.22 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 34/11-2011.08.22 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 34/11-2011.08.22 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/08-2008.02.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 08/08-2008.02.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 08/08-2008.02.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer