Kommuneplanens arealdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens arealdel 2014-2025"

Transkript

1 Kommuneplanens arealdel Innspill og konsekvensvurdering Orkdal kommune Kommunestyrets forslag

2 KOMMUNEPLANENS AREALDEL ORKDAL KOMMUNE INNSPILL OG KONSEKVENSVURDERING Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel Orkdal Orkdal kommune v/ Ingrid Voll Revisjon 00 Dato utarbeidet Utarbeidet av Sissel Enodd Kontrollert av Ingrid Voll, Tor Wongraven Revisjon Dato Revisjonen gjelder Iht kommunestyrets vedtak sak 20/14 den

3 INNHOLD 1 OM KONSEKVENSUTREDNINGEN INNSPILL SOM IMØTEKOMMES MED ENRINGER I PLANEN SAMLET VURDERING AV KONSEKVENSER KONSEKVENSVURDERING FOR ENKELTOMRÅDER RÅBYGDA Gjølme - næring Gjølme gard, sør for Havneveien - næring Øst for Gjølme skole - bolig Gjølme barnehage Sandbanken, Råbygda - bolig Meland - bolig Roven - næring og havn Halsen - næring Rovstjønna - fritidsbebyggelse Fjellkjøsen - fritidsbebyggelse Kjøra-bolig og småbåthavn ORKANGER Thamshavn - kommunegrense Skaun - Sykkelveg Thamshavn nord - næring og havn Grønøra - veg Grønøra vest - havn, alternativ Grønøra vest - havn, alternativ Grønøra 1 - utvidelse av sentrumsområdet Glattkjøingsbanen og campingplassen - kombinert formål forretning/næring Den gode hyrdes kapell - grav og urnelund Orkanger sentrum, Torget - næring og parkering Orkanger sentrum - sentrumsformål og parkering Idrettsparken og Rømme nedre - idrettsanlegg Lillegården og Bårdshaug herregård- hensynsone bevaring av kulturminner Geitastrandveien, Moan-Grønøra - bolig Løypstrengen - bolig Strandheim - bolig Nerviksbakkan - bolig Nerviksbakkan gnr/bnr 1/4 og 1/395 - endring fra bolig til LNF Nerviksbakkan - turdrag Lysthusflata - fremtidig boligområde Rømmesbakkan - bolig EVJEN Innspill som ikke imøtekommes med endringer i planen Evjensgrenda - tilgang til fellesareal Enganøya - bolig Øst for Evjen skole - bolig Øien - bolig FANNREM Orkel - næring Orkdalsbanken stadion- parkering Momarkedet - bolig Fannrem Sentrum, - sentrumsformål Fannrem Sentrum, Vormdal - bolig

4 Fannrem sentrum, gnr/nr 32/54 - bolig Aunemo - bolig Kleivan - bolig Follo, Idrettsbygget - bolig Sør for Grustaket - bolig Beststasjonen - bolig Tråvparken - idrettsanlegg Orkdal kirke - gravlund Gisvold - bolig Sundli, gnr/bnr 23/1- bolig Sundli gnr/bnr 23/3- bolig Lauvåsen - bolig Øst for Gisvold - bolig GRØTTE KRETS Blåsmoen - trafo Blåsmoen gnr/bnr 32/17 - bolig Blåsmoen gnr/bnr 36/12 - bolig Blåsmoen, Salseggen nedre gnr/bnr 32/4 - bolig Blåsmoen gnr/bnr 36/10 - bolig Kjeldstad - bolig Fossjåren - bolig Øvre Sommervold - bolig Rislia, Knykvegen - bolig Kråkdal - bolig Ustjåren Lefstad - bolig Kårmo - næring Kvaklandsmoen - andre typer bebyggelse og anlegg Ellingsgården - fritidsbebyggelse, kårbolig, fritids- og turistformål Søvasskjølen, Skålholtslettet - utfartssoner Stokkslættet, Songmoen øvre - fritidsbebyggelse Gjeitbu - fritidsbebyggelse ÅRLIVOLL KRETS Vormstad camping - bolig Vormstad park - bolig Haugeråa, Solbu - bolig Svorkmo- bolig Skjølberg, Svorkmo - bolig Hoston, Gammelbutikken og Gammelskolen - bolig Hoston, Mekanisk verksted og ubebygd boligareal - bolig Hoston - bolig og fritidsbebyggelse Hoston - forsamlingshus og fritids-/turistformål

5 1 OM KONSEKVENSUTREDNINGEN Konsekvenser for miljø og samfunn er i samsvar med planprogrammet beskrevet for nye byggeområder og områder der det blir lagt opp til vesentlig endring i arealbruk i nåværende byggeområder. Konsekvensene er utredet for enkeltområder og for planen som helhet. Utredningene er basert på kjente registreringer i kommunen, analyser, faglig skjønn, befaringer og andre kjente opplysninger. Metodikken er beskrevet i Miljøverndepartementets veileder konsekvensutredning av kommuneplan. Betydning av farger for konsekvens/verdi omfang: Ingen negative konsekvenser Middels negative konsekvenser Store negative konsekvenser Følgende tema er utredet: TEMA Naturmangfold Folkehelse, friluftsliv Samordnet areal og transport Samlet vurdering og rådmannens Hva og kunnskapsgrunnlag Hvordan tiltaket utnytter eksisterende infrastruktur og behov for ny. Planprogrammet sier spesielt at byggeområder for fritidsbebyggelse må vurderes i forhold til infrastruktur herunder muligheter for veg, vatn, avløp, strøm. AR5 (markslagskart) Arrondering og kvantitativt tap av dyrka og kvalitative konsekvenser for gårdbrukere som mister jord. Naturbasen, Artsdatabanken, Viltkart Orkdal kommune Kulturlandskap, landskapsbilde, om et område er egnet til utbyggingsformålet Kulturminnedatabasen Askeladden, kulturminnebase for Orkdal Hvordan tiltak bidrar til å styrke tettstedene. Evt virkninger for næringsliv. Faktorer som påvirker folkehelsen som støy, strålingsfare, tilgang til rekreasjon og friluftsliv. Vurdering av hvordan viktige friluftsområder blir berørt, med utgangspunkt i kartlegging av friluftsområder i Orkdal Nærhet til skole, barnehage og idrettsområder. Tilgang til trygge utendørs leke- og oppholdsplasser. Trafikksikkerhet. Boligbygging anbefales ikke i områder der det er nødvendig med sikringsskyss til skole. Samferdsel: transportbehov og trafikksikkerhet : energi, veger, vann, skole FKB-data veg og ledninger. Skred (snø, steinsprang, grunnforhold): Skrednett. Grunnforhold, flom og erosjon mht vassdrag. Beredskap, ulykkesrisiko og sårbarhet (ROS) Framtidig havnivåstigning ved lokalisering av utbyggingsformål langs sjøen. Behov for nye områder vurderes sammen med virkninger av eventuelle nye byggeområder. 5

6 2 INNSPILL SOM IMØTEKOMMES MED ENRINGER I PLANEN RÅBYGDA Fremtidig arealformål Eksisterende arealformål Gjølme barnehage Tjenesteyting Bolig Gjølme Næring, flishoggeri LNF sone 1 Gjølme gard Næringsbebyggelse LNF sone 1 Halsen Næring, landbrukstilknytta LNF sone 1 ORKANGER Fremtidig arealformål Eksisterende arealformål Thamshavn -K-grense Skaun Sykkelveg Veg Grønøra Samleveg, (omlegging) Næringsbebyggelse Grønøra vest Havn (2 alternativ) Sjø Glattkjøringsbanen og Kombinert formål forretning/ Bolig campingplassen næringsbebyggelse Den gode hyrdes kapell Grav- og urnelund Bolig, veg Orkanger sentrum Sentrumsformål, parkering Bolig, tjenesteyt., parkering Idrettsparken og Rømme nedre Idrettsanlegg Friområde Lillegården og Bårdshaug herregård hensyn bevaring kulturmiljø Næringsbebyggelse Geitastrandveien, Moan-Grønøra Bolig Grønnstruktur Nerviksbakkan 1/4 og 1/395 LNF Bolig Nerviksbakkan Gang-/sykkelveg Rømmesbakkan Bolig Friområde Rømmesbakkan LNF Friområde FANNREM Fremtidig arealformål Eksisterende arealformål Orkel Næringsbebyggelse LNF, grønnstruktur Orkdalsbanken stadion Parkering Friområde Momarkedet Bolig Forretning Fannrem sentrum Thamshavnbanen Sentrumsformål Bolig - Øyasætergården Fannremsgarden Sentrumsformål Bolig Fannrem sentrum 32/54 Bolig Forretning Tråvparken Idrettsanlegg LNF sone 1 Orkdal kirke Gravlund, LNF sone 1 LNF sone 1, gravlund Gisvold Bolig Næring GRØTTE KRETS Fremtidig arealformål Eksisterende arealformål Blåsmoen trafo Andre typ beb og anlegg LNF sone 1 Rislia, Knykvegen Bolig LNF sone 2 Ustjåren Samleveg LNF sone 1 Lefstad Bolig LNF sone 2 Ustjåren Bolig LNF sone 1 Kårmo Næring LNF sone 1 Kvaklandsmoen Andre typer beb/anlegg LNF sone 1 6

7 ÅRLIVOLL KRETS Fremtidig arealformål Eksisterende arealformål Vormstad camping Bolig og grønnstruktur Camping Vormstad park Bolig LNF sone 1 Vorma Grønnstruktur og turveg LNF sone 1 Haugeråa, Solbu Bolig LNF sone 1 Svorkmo Bolig LNF sone 1 Hoston, Gammelbutikken og -skolen Bolig og grønnstruktur Forretning og allmennyttig Hoston, Mekanisk verksted Bolig og LNF sone 1 Forretning og bolig Hoston (4 områder) Bolig LNF sone 2 Hoston, Viken Fritidsbebyggelse LNF sone 2 Hoston LNF sone 2 LNF sone 1 Hoston Tjenesteyt/ fritids- og turistf. Forretning 3 SAMLET VURDERING AV KONSEKVENSER De fleste nye byggeområdene utnytter eksisterende infrastruktur. Næringsområde ved Halsen og boligområde ved Ustjåren mangler veg, vann og avløp og nytt boligområde ved Rislia - Knyken mangler i likhet med idrettsanlegget i Knyken offentlig avløp. Byggeområdene for fritidsbebyggelse er redusert slik at områder hvor det etter dagens regelverk vurderes å være lite egnet for å kunne tilrettelegge med avløpsløsninger er tatt ut. Bestemmelse til planen krever avløpsplaner før områdene kan bygges ut videre eller at det kan gis utslippstillatelse. Planen er positiv for elektrisitetsforsyningen ved at det vises areal for videre utbygging av trfo ved Blåsmoen. Ca 113 daa dyrka mark som i gjeldende plan er vist til byggeområder vises til LNF i planforslaget der et ca 80 daa stort matkornareal ved Torshus/Risli er det største og viktigste. Nytt næringsareal ved Gjølme gard omdisponerer 140 daa matkornjord. Næringsområde for flishoggeriet på Gjølme var opprinnelig 25,6 daa matkornjord før flisterminalen ble etablert. Området er oppfylt og inneklemt mellom to veier, men kan tilbakeføres til kornjord. Areal for utvidelse for Orkel består av 8 daa matkornjord med dårlig arrondering. Utvidelsen av Tråvparken sørover fra travbanen medfører omdisponering av 20 daa matkornjord. 80 daa av arealet som ligger nord for travbanen er allerede omdisponert i gjeldende plan. Areal til utvidelse av boligområdet ved Moan - Grønøra omdisponerer et mindre, innklemt areal på 2,5 daa med dyrka mark ved Gjølmebrua. Arealet er sannsynligvis ikke i drift. Nye boligområder i Rislia - Knyken og Ustjåren berører grasareal. Det er positivt for landbruket at planen viser et 60 daa stort næringsareal for landbrukstilknytta etableringer ved Halsen. Naturmangfold Utvidelse av Orkdal havn på Grønøra er negativt for naturmangfoldet. Havneområdet ligger inntil Råbygdfjæra som er naturvernområde i kommuneplanen. Råbygdfjærea er del av større grunt fjæreområde og er vurdert som det viktigste raste- og overvintringsområdet for vann- og våtmarksfugl i 7

8 kommunen. Ålegraseng som er foreslått som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven er registrert i nærheten. Strandeng er vurdert som en nær truet naturtype i norsk rødliste. En mer omfattende konsekvensutredning er under arbeid og må foreligge før kommuneplanen kan vedtas. Ellers er det ingen nye byggeområder som berører registrerte verdifulle områder negativt. Ut fra kunnskap om arealene er det heller ikke stor sannsynlighet for at andre byggeområder skal berøre naturmangfoldet vesentlig negativt. Utvidelse av havn på Grønøra krever utfylling i sjøen og endrer landskapsbildet, spesielt fra Råbygda der en del mister fjordutsikten. Planen er positiv for landskapet ved at noen boligområder som ligger i bratt og ulendt terreng er tatt ut. Ingen nye byggeområder berører kjente kulturminner. Lillegården og Bårdshaug herregård ivaretas med hensynssone bevaring av kulturmiljø. Planen viderefører prinsipper om fortetting og å legge til rette for ulike funksjoner i sentrum ved at formål langs Orkdalsveien i Fannrem sentrum endres til sentrumsformål. Nye boligområder i Vormstad sentrum vil styrke Vormstad sentrum. Det er også positivt at sentrumsavgrensningen (rød strek) På Orkanger videreføres som område som forbeholdes dagligvareforretninger. De aller fleste nye byggeområdene vil bidra til tettstedsutvikling med unntak av boligområdene Rislia - Knyken og Ustjåren. Planen er positiv for næringslivet både i Orkdal og i regionen ved at den legger til rette for havneutbygging. Arealer til utvidelse for Orkel og at planen sikrer arealer til flishoggeriet på Gjølme og på Kårmo er positivt. Nytt næringsareal ved Gjølme gard, sør for fv. 460, gir muligheter for nyetableringer av virksomheter og er positivt for utviklingen av Orkdal som industrikommune. Åpning for forretninger for plasskrevende varer på Beitøra og Laksøra er vil bidra til å styrke Orkdal som regionalt handelssentrum. Folkehelse, friluftsliv Utbygging av havn på Grønøra vil kunne være negativt for friluftsliv og folkehelse. Utvidelsen ligger inntil og berører Råbygdfjæra som brukes noe til friluftsliv. Havneutbygging vil også gi økt trafikk på vegene inn til havna. Havna har utarbeidet støyrapport. Denne konkluderer med at tilliggende boligområder vil komme under maks grense for støy ved gjennomføring av avbøtende tiltak ved havneutbygging. Rapport om samfunnsmessige konsekvenser må foreligge før kommuneplanens arealdel kan vedtas. Eksisterende nærmiljøanlegg i Rømmesbakkan og i Hoston er ivaretatt som friområder. Planen legger også tilrette for videre utbygging av Idrettsparken. På Vormstad mangler det undergang under fv 65, heller ikke gang-/sykkelveg langs fylkesvegen. For å ivareta trafikksikkerheten kan ikke de nye boligområdene bygges ut før dette er på plass. Likeså er det krav om at løsninger for gående og syklende må på plass før boligområdet ved Moan kan bygges ut. Utvidelse av parkeringsplass ved Orkdalsbanken stadion på balløkka og frområdet er negativt for barn og unge. Planen vurderes i sum å være positiv for barn og unge. 8

9 Samordnet areal og transport De fleste nye boligområdene er sentrumsnære og ligger i gangavstand til viktige funksjoner. De vil dermed bidra til å redusere fremtidig transportbehov, Unntaket er det nye boligområdet Rislia - Knyken som ligger relativt langt fra sentrumsfunksjoner og skole. Området ligger imidlertid nært Knyken og mulighet for fritidsaktiviteter. Planen er positiv ved at bestemmelser setter krav til vurderinger og utredninger om forhold som har betydning for samfunnssikkerhet ved reguleringsplanarbeid. I noen byggeområder må det tas spesielt hensyn til flom og i Rømmesbakkan må rasfare utredes. Samlet vurdering Planen vurderes i sum å vare positiv for Orkdalssamfunnet ved at den sikrer god tilgang på arealer til bolig og næring, både i sentrumsområdene og kretsene. Planen legger at mesteparten av behov for utbyggingsarealer løses gjennom fortetting av sentrumsområdene slik at fremtidig transportbehov vil bli redusert. ets produksjonsgrunnlag ivaretas positivt ved at det i sum er mer areal som endres fra byggeformål til LNF enn omvendt. Et sterkt jordvern, kulturlandskap, naturmangfold kulturminner og friluftsliv er godt ivaretatt. Samlet sett vurderes også at planforslaget ikke vil gi spesielle utfordringer for folkehelsen. Havneutbygging er tiltaket som berører flest og sannsynligvis vil gi største endringer for Orkdalssamfunnet. Havneutbyggingen er i samsvar med regional strategi for arealbruk, jf. IKAP. Grønøra Vest fremstår ut fra foreliggende utredninger som en realistisk lokalisering av en regional havnefunksjon og de postitive virkningene for Orkdalssamfunnet vurderes som større enn de negative. Det stilles krav til detaljregulering før utbygging kan starte der avbøtende tiltak må avklares. Rapporter om naturmangfold og samfunnsmessige konsekvenser må foreligge før kommuneplanens arealdel kan vedtas. Endring slik at forretninger for plasskrevende varer tillates på Beitøra og Laksøra samt areal til utbygging av regionalt hestesportsanlegg i Tråvparken vil også styrke Orkdal som regionsenter og gi positive virkninger for Orkdalssamfunnet. Nytt boligområde i Rislia - Knyken og Ustjåren kan øke fremtidig transportbehov ved at områdene ligger utenfor gangavstand fra viktige sentrumsfunksjoner. Nær beliggenhet til idrettsanleggene i Knyken og til terreng for friluftsliv og rekreasjon veier opp i positiv retning og vil redusere transportbehov for fritidsaktiviteter. Lokaliseringen er også god med tanke på fremtidig folkehelse, og området gir muligheter til å bo landlig utenfor sentrumsområdene. 9

10 4 KONSEKVENSVURDERING FOR ENKELTOMRÅDER Beskrivelse av innspill med konsekvensutredning for hvert område sortert etter geografisk beliggenhet i kommunen følger videre i dokumentet. RÅBYGDA Innspill som imøtekommes med endringer i planen Område Fremtidig arealformål Eksisterende arealformål Ant daa Gjølme barnehage Tjenesteyting, barnehage Bolig 1 Gjølme Næringsområde, flishoggeri LNF sone 1 25,6 Gjølme gard Næringsområde LNF sone Halsen Næringsområde, landbrukstilknytta LNF sone 1 60 Innspill som ikke imøtekommes med endringer i planen Innspill, område Foreslått formål Begrunnelse Øst for Gjølme skole Bolig Arealet må ivaretas for fremtidig utvidelse av Gjølme skole og barnehage. Sandbanken, Råbygda Bolig og behov for lekeplass i boligområdet. Meland Bolig Sterkt trafikkert veg, støy, landbruk og dyrka jord Videreføres som LNF Roven Næring og Havn Innspillet var vurdert i strandsoneplanen. Det er vist areal til småbåthavn i strandsoneplanen. Havneutbygging prioriteres på Grønøra. Vanskelig atkomst og avkjørsel. Rovstjønna Fritidsbebyggelse Friluftsinteresser, problematisk atkomst, nærhet til kulturminne. Fjellkjøsen Fritidsbebyggelse Det er ikke ønskelig med spredt hyttebygging uten infrastruktur. Det finnes også alternative områder i nærheten. Kjøra Bolig Det er drikkevannskvalitet i området samt at eksisterende område og Middagshaugen på Geita vurderes som tilstrekkelig boligareal i planperioden. Kjøra Småbåthavn Småbåthavn i Kjørabukta som ligger i strandsoneplan opprettholdes i stedet for Langvika. 10

11 Gjølme - næring Arkivsaksnummer 2010/ Erik Morten Garberg Gnr/Bnr (Grunneier) 257/1 (Erik Morten Garberg) Dagens arealbruk Tatt i bruk til flishoggeri Gjeldende planer LNF-sone 1. Tatt i bruk til flishoggeri som tidsavgrenset dispensasjon. Innspill, foreslått formål: Ber om at området som i dag leies ut til Industriflis as blir tatt inn i kommuneplanen som industriareal. Området er oppfylt med pukk så det blir et omfattende arbeid å føre det tilbake til drivbart jordbruksareal. Innspill og gjeldende plan: Innspillskart: Biologisk mangfold Folkehelse,friluftsliv Areal og transport Samlet vurdering og rådmannens Utnytter eksisterende infrastruktur. Matkornjord før etablering flisterminal. Kan tilbakeføres. Området er oppfylt og inneklemt mellom to veier. Opprinnelig 25,6 daa kornjord. Berører ikke biologisk mangfold Eksisterende arealbruk Utvidelse av eksisterende næringsområde. Legger til rette for eksisterende virksomhet. Naturlig utvidelse av industriområdet. Virksomheten forsyner Elkem med flis og er viktig for annet næringsliv i Orkdal. Innspillet omfatter eksisterende arealbruk, ok. Innspillet omfatter eksisterende arealbruk, ok. Innspillet omfatter eksisterende arealbruk, ok. Hensynssone flomfare. Innspillet imøtekommes. Tiltaket medfører omdisponering av 25,6 daa kornjord. Det er gitt tidsavgrenset dispensasjon, 10 år, til formålet og området er tatt i bruk. Det ligger inntil eksisterende næringsområde, utnytter eksisterende infrastruktur og er positivt for næringslivet. 11

12 Gjølme gard, sør for Havneveien - næring Arkivsaksnummer Kommunestyret Gnr/Bnr (Grunneier) 257/1 (Erik Morten Garberg) Dagens arealbruk Dyrka mark, kornjord Gjeldende planer LNF-sone 1 med faresone flom. Vedtak KS : Næring sør for Havneveien Innspill og gjeldende plan: Planforslag: Biologisk mangfold Folkehelse,friluftsliv Areal og transport Kommunestyrets vedtak sak 20/14 Utnytter eksisterende infrastruktur. Omdisponerer ca 140 daa matkornjord. Furumokjela ligger i følge naturbasen innenfor området som er foreslått til næringsareal. Lokaliteten består av en dam, som tidligere var en gren av et større deltaområde ved utløpet av elva Orkla. Dammen har de senere årene gradvis blitt fylt igjen. Viktig rasteområde for våtmarksfugl. Lokaliteten er en del av våtmarkssystemet i Orklamunningen. 18 daa. Verdi B (Naturbasen) Grønnstruktur langs elva ivaretas. Ligger i tilknytning til eksisterende industriareal Utvidelse av eksisterende næringsområde og bygger opp under Orkdal som industrikommune og regionalt tyngdepunkt for industri. Legger til rette for nye virksomheter i tilknytning til Havn og utvikling av Orkdal som industrikommune. Ingen spesielle negative konsekvenser. Rekkefølgebestemmelse om planfri kryssing for gang/sykkelveg av fv.460 ivaretar trafikksikkerhet. Det går en hesteveg langs Kjela som også brukes av gående og syklende som forsvinner. Grønnstruktur og gang-/sykkelveger ivaretas i randsonene. Ligger nært sentrum og boliger, samt i nær tilknytning til regional havn. Hensynssone flomfare. Areal sør for Havneveien vises til næring, 171 daa. 12

13 Øst for Gjølme skole - bolig Arkivsaksnummer 2010/ Kari Holseth Gnr/Bnr (Grunneier) 260/1 (Kari Holseth) Dagens arealbruk Dyrket mark Gjeldende planer Offentlig formål, er vist som utvidelsesområde for Gjølme skole og barnehage Innspill, foreslått formål: Ønsker omgjøring fra offentlig formål til boligformål for enten å selge tomter eller å ha det tilgjengelig til egne barn. Innspill og gjeldende plan: Innspill og arealbruk: Biologisk mangfold Folkehelse,friluftsliv Areal og transport Samlet vurdering og rådmannens Kommunal veg og vatn. Strøm er ført fram. Arealet er allerede omdisponert til offentlig formål. Berører ikke biologisk mangfold Ligger inntil eksisterende bebyggelse. En av få utvidelsesmuligheter for Gjølme skole og barnehage Ingen negative konsekvenser Brukes til lekeareal for kolen. Ikke krav om skoleskyss. Ikke konflikt med friluftsinteresser, gode muligheter for friluftsliv. Gangavstand til skole. Ingen risikofaktorer identifisert. Innspillet imøtekommes ikke. 13

14 Gjølme barnehage Arkivsaksnummer 2010/7318 Rådmannen Gnr/Bnr (Grunneier) 260/83 Dagens arealbruk Bebygd, bolig Gjeldende planer Bolig Innspill, foreslått Endring av formål fra bolig til barnehage, ca 1 daa formål: Innspill og gjeldende plan: Samlet vurdering og rådmannens Formål for Gjølme barnehage endres i samsvar med eksisterende bruk fra bolig til tjenesteyting. Barnehage er en viktig samfunnsinteresse. 14

15 Sandbanken, Råbygda - bolig Arkivsaksnummer 2010/ Einar Hunstad Gnr/Bnr (Grunneier) 260/76 (Einar Hunstad) Dagens arealbruk Regulert som lekeplass, ikke tatt i bruk Gjeldende planer Friområde Innspill, foreslått formål: Ønsker å få vurdert om arealet som er regulert til lekeplass kan omdisponeres til boligformål da lekearealet allerede er sterkt redusert Biologisk mangfold Folkehelse,friluftsliv Areal og transport Samlet vurdering og rådmannens Kommunal veg og vatn. Strøm er ført fram. Berører ikke landbruksinteresser Berører ikke biologisk mangfold Boligområdet er relativt tett og det er viktig å ivareta luft mellom husene. Området ligger innenfor hensynsone bevaring av kulturminner. Det er viktig å ivaretagrøntområder og luft mellom husa. Utvikler eksisterende tettsted. Ingen negative konsekvenser Boligområdet er tett og det er behov for å sikre et areal til lekeplass i området. Behov for å bruke og å opparbeide lekeplass vil variere over tid. Ikke konflikt med friluftsinteresser, gode muligheter for friluftsliv. Gangavstand til skole. Flomutsatt, tidevannsflo, ellers ingen spesielle risikofaktorer identifisert. Innspillet imøtekommes ikke av hensyn til kulturminner og behov for lekeplass i boligområdet. 15

16 Meland - bolig Arkivsaksnummer 2010/ , 40 Anders Rian Gnr/Bnr (Grunneier) 260/7 (Anders Rian) Dagens arealbruk Delvis dyrka mark Gjeldende planer Noe er vist til boligformål, noe er LNF-sone 1. Innspill, foreslått formål: Ønsker boligområde langs fv 710. Innspill og gjeldende plan: Innspillskart: Ligger langs fv 710. Del av større lettdrevet grasarea Biologisk mangfold Berører ikke biologisk mangfold, ca 3 daa Del av større verdifullt kulturlandskap. Del av Råbygda prioriterte beitelandskap. Området ligger innenfor hensynsone bevaring av kulturminner. Det er viktig å ivaretagrøntområder og luft mellom husa. Ligger i tilknytning til eksisterende tettsted. Ingen negative konsekvenser Boligområdet er tett og det er behov for å sikre et areal til lekeplass i området. Behov for å bruke og å opparbeide lekeplass vil variere over tid. Folkehelse,friluftsliv Ligger langs fv 710 som er sterkt trafikkert og medfører trafikkstøy. Areal og transport Gangavstand til skole Trafikkrisiko. Samlet vurdering og rådmannens Innspill imøtekommes ikke av hensyn sterkt trafikkert veg, støy, landbruk og dyrka jord. 16

17 Roven - næring og havn Arkivsaksnummer 2010/ Ottar Solve Sletvold Gnr/Bnr (Grunneier) 263/1 (Ottar Solve Sletvold) Dagens arealbruk Delvis dyrka mark Gjeldende planer Strandsoneplan: LNF, Småbåthavn, friluftsområde i sjø Innspill, foreslått formål: Ønsker omdisponering fra landbruk til næring inkl havn Innspill og gjeldende plan: Innspillskart: Naturmangfold Folkehelse,friluftsliv Areal og transport Samlet vurdering og rådmannens Ligger langs fv 710, vanskelig atkomst og avkjøring Ikke berørt Berører flere viktige naturtyper Lite landareal. Evt. etablering av landareal krever stor natur og terrenginngrep. Nyere tiders kulturminner med spor etter industri, sagbrukshistorie Tar hull på et nytt område Ingen negative konsekvenser Viktig strandsone i Råbygda som brukes av skole og barnehage. Viktig friluftsområde i Sørlig del av området. ok Trafikkrisiko, området på land ligger innenfor utløpssone for skred Innspill om havn og næring imøtekommes ikke. Innspillet var vurdert i strandsoneplanen. Det er vist areal til småbåthavn i strandsoneplanen. Havneutbygging prioriteres på Grønøra. Vanskelig atkomst og avkjørsel. 17

18 Halsen - næring Arkivsaksnummer 2010/ Oddvar Kjøren Gnr/Bnr (Grunneier) 287/1 (Ola Halsen) Dagens arealbruk Pelsdyfarm el Skog, middels til lav bonitet Gjeldende planer LNF-sone 1, reguleringsplan for samlefarm pelsdyr Innspill, foreslått formål: Ber om at tidligere område for pelsdyrfarm vurderes som næringsareal for landbrukstilknytta virksomhet Innspill og gjeldende plan: Innspill og arealbruk: Kjøra Naturmangfold Folkehelse,friluftsliv Areal og transport Samlet vurdering og rådmannens Mangler veg, vann og avløp Skog, middels til lav bonitet. Berører ikke dyrket mark. Ok Berører ikke biologisk mangfold Ligger i skjermet i skogen Ikke relevant Mulig for landbrukstilknytta virksomhet Berøres ikke Ikke konflikt med friluftsinteresser. Lokalisering er ok for tiltenkt virksomhet Ingen spesielle risikofaktorer identifisert. Innspillet imøtekommes. Arealet er regulert til pelsdyrfarm og videreføres som et 60 daa stort areal for næringsbebyggelse for landbrukstilknytta virksomhet. 18

19 Rovstjønna - fritidsbebyggelse Arkivsaksnummer 2010/ Ottar Solve Sletvold Gnr/Bnr (Grunneier) 263/1 (Ottar Solve Sletvold) Dagens arealbruk Utmark Gjeldende planer LNF-sone 1. Innspill, foreslått formål: Ønsker spredt hyttebygging i et område ved Rovstjønna Innspill og gjeldende plan: Innspillskart: Naturmangfold Folkehelse,friluftsliv Areal og transport Samlet vurdering og rådmannens Bratt atkomst, ikke tilrettelagt med vatn og avløp. Berøres ikke vesentlig. Slåttemark kan inneholde viktige naturtyper. Stort sett ubebygd område med noe gammel seterbebyggelse Kullmiler, dyregraver mv er registrert i området Bidrar ikke til tettstedsutvikling Ingen negative konsekvenser Berøres ikke vesentlig. Berører viktig friluftsområde. Ingen vesentlig betydning. Ingen risikofaktorer identifisert. Innspillet imøtekommes ikke pga friluftsinteresser, problematisk atkomst, nærhet til kulturminne 19

20 Fjellkjøsen - fritidsbebyggelse Arkivsaksnummer 2010/ , 40 Anders Rian Gnr/Bnr (Grunneier) 260/7 (Anders Rian) Dagens arealbruk Utmark, skog Gjeldende planer LNF-sone 1 Innspill, foreslått formål:. Ønsker område for spredt hyttebygging sør for Fjellkjøselva, vest for Gorvatnet. Biologisk mangfold Folkehelse,friluftsliv Areal og transport Samlet vurdering og rådmannens Området mangler infrastruktur Viktig skog Berører vassdrag Nordvendt område Ingen kjente kulturminner. Bidrar ikke til tettstedsutvikling. Ingen negative konsekvenser Berøres ikke. Ikke konflikt med friluftsinteresser, gode muligheter for friluftsliv. Ingen vesentlig betydning. Ingen spesielle risikofaktorer identifisert. Innspill om spredt hytteområde imøtekommes ikke. Det er ikke ønskelig med spredt hyttebygging uten infrastruktur. Det finnes også alternative områder i nærheten. 20

21 Kjøra-bolig og småbåthavn Arkivsaksnummer 2010/ Nidaros Næringseiendom AS Gnr/Bnr (Grunneier) 289/8-1, 289/4 og 289/3 (Jorun Kjøren, Bjørn Stavne, Nidaros Næringseiendom) Dagens arealbruk Utmark, skog Gjeldende planer LNF-sone 1 i strandsoneplan Innspill, foreslått formål Utvide framtidig boligområde fra 22 daa til 65 daa og 10 daa til småbåthavn. Gjeldende kommuneplan: Innspill: Biologisk mangfold Folkehelse,friluftsliv Areal og transport Samlet vurdering og rådmannens Kommunestyret vedtak Ok for småbåthavn Bolig: Dårlig drikkevannskvalitet i området, vannverket har bedt om kommunal overtakelse. Behov for nytt avløpsanlegg. Område for småbåthavn er dyrka mark, 5 daa. Område for boliger er skog. Ingen kjente registreringer i området. Ligger innenfor hensynssone landskap i strandsone. Bakgrunn for hensynssonen er at området er registrert som oppfølging av særlig verdifullt kulturlandskap i Sør-Trøndelag. Ingen kjente kulturminner. Bidrar ikke til tettstedsutvikling. Utvikling av småbåthavn kan gi arbeidsplasser. Ingen negative konsekvenser. Berøres ikke. Eksisterende småbåthavn ligger i et mer attraktivt område for friluftsliv enn området som er forelått til småbåthavn i innspillet. Ingen vesentlig betydning. Ingen spesielle risikofaktorer identifisert. Innspill om småbåthavn imøtekommes. Eksisterende område til småbåthavn i kommuneplanen endres til friområde på land og friluftsområde i sjø. Eksisterende område for småbåthavn berører også dyrka jord og et område med friluftsinteresser. Det er ikke ønskelig eller behov for to småbåthavner. Innspill om boligområde imøtekommes ikke da det er drikkevannskvalitet i området samt at eksisterende område og Middagshaugen på Geita vurderes som tilstrekkelig boligareal i planperioden. Småbåthavn i Kjørabukta som ligger i strandsoneplan, opprettholdes i stedet for Langvika. 21

22 ORKANGER Innspill som imøtekommes med endringer i planen Område Fremtidig arealformål Eksisterende arealformål Ant daa Thamshavn -K-grense Skaun Sykkelveg Veg Grønøra Samleveg, (omlegging) Næringsbebyggelse Grønøra vest Havn Campingplassen og Kombinert formål Bolig 60 Glattkjøringsbanen næring/forretning Den gode hyrdes kapell Grav og urnelund Bolig, friområde, veg Orkanger sentrum Sentrumsformål, parkering Bolig, tjenesteyt., P Idrettsparken og Rømme nedre Idrettsanlegg Rømme nedre Friområde Lillegården og Bårdshaug herregård Næringsbebyggelse og hensynssone bevaring av kulturminner Næringsbebyggelse Geitastrandveien, Moan-Grønøra Bolig Grønnstruktur 7,2 Nerviksbakkan 1/4 og 1/395 LNF Bolig 60 Nerviksbakkan Gang-/sykkelveg Rømmesbakkan Bolig Friområde 22 Rømmesbakkan LNF Friområde 10 Innspill som ikke imøtekommes med endringer i planen Innspill, område Foreslått formål Begrunnelse Thamshavn nord Næring og havn Ses i sammenheng med innspill fra Trondheim havn om havneutbygging på Grønøra. Havneutbygging på Thamshavn anses ikke realistisk og ønskelig. En realisering av området vil først kreve drift av et masseuttak i mange år. Stort terreng- og naturinngrep, usikre grunnforhold i sjøen. Grønøra 1 Orkanger sentrum, Torget Utvidelse av sentrumsområdet Næring og parkering Arealet ligger i industriområde. Gjeldende reguleringsplan åpner for visse typer handel og kontor. Det er ikke ønskelig med detaljhandel i området av hensyn til sentrumsutvikling. Det er naturlig at grensen for sentrumsområdet (rød strek) går i Grønørveien. Innspillet er egnet til å løse gjennom detaljregulering. Parkering i Dikesveien kan løses innenfor sentrumsformålet. Omlegging av veisystemet for nytt bygg øst for Torget krever at to bolighus rives. Løypstrengen Bolig Videreføres som næringsbebyggelse da det er det eneste området som er regulert til overnatting på Orkanger. Strandheim Bolig Hensyn til landskap, friluftsliv, folkehelse og samfunnssikkerhet. Videreføres som grønnstruktur. Nerviksbakkan 1/461 Bolig Hensyn til landskap, friluftsliv, folkehelse og samfunnssikkerhet. Videreføres som grønnstruktur. Lysthusflata Bolig Kommunen har i planperioden tilstrekkelig med boligarealer med tilsvarende egenskaper og det er ikke behov for å bygge ut området enda. Områdene ved Joplassen og Hovsbakktoppen må bygges ut før arealet tas i bruk. Området videreføres som fremtidig boligområde unntatt rettsvirkning. 22

23 Thamshavn - kommunegrense Skaun - Sykkelveg Arkivsaksnummer 10/ Rådmannen Gnr/Bnr (Grunneier) Flere Dagens arealbruk Veg Gjeldende planer Veg Innspill, foreslått Sykkelveg i tillegg til veg formål Samlet vurdering/ Sykkelveg er i gjeldende plan vist fram til Thamshavn og vises nå videre rådmannens frem til Skaun grense innenfor dagens vegformål. Dagens veg er skiltet og brukes som sykkelveg. Sykkelveg er del av sykkelstrategien i Orkdal

24 Thamshavn nord - næring og havn Arkivsaksnummer 2010/ Statskog Gnr/Bnr (Grunneier) 1/458 (Statskog) Dagens arealbruk Skog Gjeldende planer LNF-sone 1 Innspill, foreslått formål: Ønsker at området vurderes i sammenheng med innspill om havn på Skaunsida og planer om steinbrudd på Skaunsida. Kan gi et stort sammenhengende næringsområde Skaun Orkdal Næringsareal på land Havn Thamshavn Naturmangfold Folkehelse,friluftsliv Areal og transport Samlet vurdering og rådmannens Ligger for nært E39. Området deles av E39, og denne må omlegges dersom tiltaket skal realiseres. Skog av høy og middels bonitet. Ikke viktige landbruksinteresser. Ingen kjente registreringer Vil medføre stort terreng- og naturinngrep. Uvikler eksisterende område i tilknytning til sentrum Gir areal for nye virksomheter. Ikke i konflikt Ikke konflikt med friluftsinteresser. Legger til rette for båttransport og ligger på rett side av tettstedet med tanke på transport til Trondheim. Usikre grunnforhold i sjøen. Imøtekommes ikke. Ses i sammenheng med innspill fra Trondheim havn om havneutbygging på Grønøra. Havneutbyging på Thamshavn anses ikke realistisk og ønskelig. Det medfører stort terreng- og naturinngrep. En realisering av området vil først kreve drift av et masseuttak i mange år. Usikre grunnforhold i sjøen. Dypt i sjøen krever store fyllinger. 24

25 Grønøra - veg Arkivsaksnummer 10/ Rådmannen Gnr/Bnr (Grunneier) Flere Dagens arealbruk Veg, næring Gjeldende planer Veg Innspill, foreslått formål Flytting av Havneveien langs Gammelosen for å få mer rasjonell utnytting av indtriarealene Gjeldende plan/planforslag illustrert med rød, stiplet linje: Grønøra Omlegging av Havneveien Naturmangfold Folkehelse,friluftsliv Areal og transport Samlet vurdering og rådmannens En del av industriområde, intern flytting av veg Berøres ikke Ingen kjente registreringer En del av industriområde, intern flytting av veg. Uvikler eksisterende område i tilknytning til sentrum Gir bedre arrondering av næringsareal. Ingen betydning Ikke vesentlige negative konsekvenser. Evt ny ligger inntil mye brukt friluftsområde, men dette er allerede skjermet mot industriområde og veg med støyvoll. Ingen betydning. Ingen kjente risikofaktorer identifisert.. Omlegging av Havneveien vises for å oppnå bedre utnytting av eksisterende næringsområde 25

26 Grønøra vest - havn, alternativ 1 Arkivsaksnummer 2010/ Trondheim Havn IKS Gnr/Bnr (Grunneier) 257/1 (Orkdal kommune, Erik Morten Garberg) Dagens arealbruk Ubebygd utfyllingsareal langs Orkla og areal i sjø. Gjeldende planer Deler av området er regulert til havn/industriformål. Utvidelsesarealet for havn i gjeldende plan er 72 daa. Innspill, foreslått formål Havneformål, utvidelse av havna 209 daa til havneformål og 143 daa til havnebasseng. Det er gjort et omfattende utredningsarbeid for å finne lokalisering av et logistikk-knutepunkt/godsterminal i Trondheimsregionen. Alle alternativer som er vurdert, har negative konsekvenser, også Grønøra vest. Trondheim Havn har etter en samlet vurdering konkludert med at det beste alternativet for etablering av en regional havnefunksjon er i Orkdal kommune og på Grønøra vest. Det er behov for mer areal enn det området som er regulerte for å sikre en effektiv og moderne terminaldrift og havneområde. Gjeldende plan: Innspill/Planforslag: Naturmangfold Utnytter eksisterende infrastruktur. Fjæreområder som kun brukes en del som beite for hester. Liten landbruksmessig verdi. Området ligger inntil Råbygdfjæra som er naturvernområde i kommuneplanen. Del av større grunt fjæreområde vurdert som det viktigste raste- og overvintringsområdet for vann- og våtmarksfugl i kommunen. Ålegraseng som er foreslått som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven registrert i nærheten. Strandeng er vurdert som en nær truet naturtype i norsk rødliste. Negativt. En mer omfattende konsekvensutredning er under arbeid. 26

27 Tiltaket krever utfylling i sjøen og endrer landskapsbildet, spesielt fra Råbygda der en del mister fjordutsikten. Folkehelse,Friluftsliv Areal og transport Rådmannens Styrker Orkanger som regionsenter. Havneutbygging vil kunne gi arbeidsplasser og positive ringvirkninger for øvrig næringsliv. Rapport om samfunnsmessige konsekvenser er under arbeid. Gir økt trafikk på Havneveien, som skolevei krysser. Berører ikke kjente lekeareal. Råbygdfjæra brukes noe til friluftsliv. Havneutbygging vil gi økt trafikk på vegene inn til havna. Grensen for årlig containerhåndtering i et årsperspektiv er TEU. Dette vil tilsvare 11 trailere i timen hver vei, 15 timer hver dag, 300 dager i året. Havna har utarbeidet støyrapport. Denne konkluderer med at tilliggende boligområder vil komme under maks grense for støy ved gjennomføring av avbøtende tiltak ved havneutbygging. Havneutbygging er i samsvar med regional strategi for arealbruk, jf. IKAP. Grunnforhold er undersøkt. Ingen risikofaktorer identifisert. Havneutbygging er i samsvar med regional strategi for arealbruk, jf. IKAP. Grønøra Vest fremstår ut fra foreliggende utredninger som en realistisk lokalisering av en regional havnefunksjon. De positive virkningene for Orkdalssamfunnet vurderes som større enn de negative og innspillet imøtekommes ved at det vises areal for utvidelse av havna. Det stilles krav til detaljregulering før utbygging kan starte der avbøtende tiltak må avklares. Rapporter om naturmangfold og samfunnsmessige konsekvenser må foreligge før kommuneplanens arealdel kan vedtas. 27

28 Grønøra vest - havn, alternativ 2 Arkivsaksnummer Kommunestyret Gnr/Bnr (Grunneier) 257/1 (Orkdal kommune, Erik Morten Garberg) Dagens arealbruk Ubebygd utfyllingsareal langs Orkla og areal i sjø. Gjeldende planer Utvidelsesarealet for havn i gjeldende plan er 72 daa.. Foreslått formål, Utvidelse med 45 daa til havneformål på Grønøra øst og 24 daa på Grønøra Kommunestyrets vest. vedtak Gjeldende plan: Planforslag: Naturmangfold Utnytter eksisterende infrastruktur. Ingen betydning. Området ligger nordøst for Råbygdfjæra som er naturvernområde i kommuneplanen. Området er del av større grunt fjæreområde vurdert som det viktigste raste- og overvintringsområdet for vann- og våtmarksfugl i kommunen. Ålegraseng som er foreslått som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven registrert i nærheten. Strandeng er vurdert som en nær truet naturtype i norsk rødliste. En mer omfattende konsekvensutredning er under arbeid. Dette alternativet er mindre i konflikt med dyreliv og naturmangfold enn alternativ 1. Tiltaket krever utfylling i sjøen og endrer landskapsbildet, spesielt fra Råbygda. Styrker Orkanger som regionsenter. Havneutbygging vil kunne gi arbeidsplasser og positive ringvirkninger for øvrig næringsliv. Rapport om samfunnsmessige konsekvenser er under arbeid. Gir økt trafikk på Havneveien, som skolevei krysser. Berører ikke kjente lekeareal. 28

29 Folkehelse,Friluftsliv Areal og transport Kommunestyrets vedtak Råbygdfjæra brukes noe til friluftsliv. Havneutbygging vil gi økt trafikk på vegene inn til havna. Grense for årlig containerhåndtering i et årsperspektiv er TEU. Dette vil tilsvare 11 trailere i timen hver vei, 15 timer hver dag, 300 dager i året. Havna har utarbeidet støyrapport. Denne konkluderer med at tilliggende boligområder vil komme under maks grense for støy ved gjennomføring av avbøtende tiltak ved havneutbygging. Havneutbygging er i samsvar med regional strategi for arealbruk, jf. IKAP. Grunnforhold er undersøkt. Ingen risikofaktorer identifisert. Det er et mål at utbygging av havneområdet gjøres på en slik måte at det kommer i minst mulig konflikt med hensynet til dyreliv og naturmangfold. Kommunestyret ber Trondheim havn om å utrede muligheter for utvidelse videre utover i fjorden for å gjøre rom for nok kaiplass og havnebasseng uten å måtte gjøre tiltak som gjør innhogg i våtmarksområdet og sandbankene utenfor. Kommunestyret ber om at det i videre arbeid tas med en vurdering av om det i forbindelse med havneutvidelse kan være aktuelt med rekkefølgekrav med sikte på å begrense trafikal og miljømessige konsekvenser av havneutvidelse: 1. Miljøtunnel mellom dagens havn og et sted mellom fjernvarmesentralen og dagens på-/avkjøring til E39 ved Thamshavn. 2. Bru mellom østre og vestre havn. 29

30 Grønøra 1 - utvidelse av sentrumsområdet Arkivsaksnummer 10/ Grønøra 1 AS Gnr/Bnr (Grunneier) 257/240 (Grønøra 1 AS) Dagens arealbruk Næring, varesalg til bedriftsmarkedet og noen kontor Gjeldende planer Reguleringsplan: næring med åpning for varesalg til bedriftsmarkedet og noen kontor Innspill, foreslått Ønsker at eiendommen skal innlemmes i sentrumsområdet slik at det kan åpnes formål opp for mer forretnings- og kontorvirksomhet i bygget. Foreslår å endre bestemmelsene slik at området åpnes for varesalg rettet mot håndverks-og bedriftsmarkedet, samt arealkrevende handel og handel med kapitalvarer. Det tillates ikke detaljhandel primært rettet mot privatmarkedet. Kontor knyttet til administrasjon av virksomhet som nevnt over tillates også i1.etg. Formålene kontor og tjenesteyting tillates i 2. etg. Innspill og gjeldende plan Samlet vurdering/ rådmannens Imøtekommes ikke. Arealet ligger i industriområde. Gjeldende reguleringsplan åpner for visse typer handel og kontor. Det er ikke ønskelig med detaljhandel i området av hensyn til sentrumsutvikling. Det er naturlig at grensen for sentrumsområdet (rød strek) går i Grønørveien. 30

31 Glattkjøingsbanen og campingplassen - kombinert formål forretning/næring Arkivsaksnummer Kommunestyret sak 20/14 den Gnr/Bnr (Grunneier) Dagens arealbruk Glattkjøingsbane og campingplass Gjeldende planer Bolig i kommuneplanens arealdel, Campingplass og øvingsbane i reguleringsplan for Laksøra Vedtak KS: Glattkjøringsbanen og Campingplassen omreguleres fra bolig og tilbake til opprinnelig regulering. Gjeldende arealdel Gjeldende reguleringsplan Planforslag: Biologisk mangfold Folkehelse, Friluftsliv Areal og transport Kommunestyrets vedtak Utnytter eksisterende infrastruktur. Berøres ikke. Berøres ikke. Viderefører eksisterende anlegg og arealbruk. Ligger på Laksøra. Ingen negative konsekvenser. Ingen negative konsekvenser. Ingen negative konsekvenser. Ingen vesentlig betydning. Faresone flom. Glattkjøringsbanen og Campingplassen omreguleres fra bolig og tilbake til opprinnelig regulering. Områdene vises som tilgrensende arealer på Laksøra til kombinert formål forretning/næringsbebyggelse. 31

32 Den gode hyrdes kapell - grav og urnelund Arkivsaksnummer Kommunestyret sak 20/14 den Gnr/Bnr (Grunneier) 6/7, 6/108 (Orkdal kommune) Dagens arealbruk Friområde, veg, bolig Gjeldende planer Friområde, veg, bolig Vedtak KS: Kirkegården ved den gode hyrdes kapell utvides mot sør som vist på kart: Gjeldende arealdel Planforslag Utvidelse av kirkegården Den gode hyrdes kapell Den gode hyrdes kapell Biologisk mangfold Folkehelse, Friluftsliv Areal og transport Kommunestyrets vedtak Utnytter eksisterende infrastruktur, men stenger gjennomkjøring Parkveien- Willmanns vei. Berøres ikke. Berøres ikke. Videreutvikling av eksisterende anlegg. Mesteparten av området er allerede bebygd med bolig og veg. Ligger ved Orkanger sentrum. Ingen negative konsekvenser. Berører friområdet ved Gammelosen. Omdisponerer en liten del av friområdet mot Gammelosen, men draget langs vannet beholdes i samme bredde som utenfor dagens kirkegård og boligen sør for den foreslåtte utvidelsen. Ligger i sentralt i gangavstand fra boligområder. Ingen kjente risikofaktorer. Kirkegården ved den gode hyrdes kapell utvides mot sør 32

33 Orkanger sentrum, Torget - næring og parkering Arkivsaksnummer 10/ Orkanger Arbeidersamfunn Gnr/Bnr (Grunneier) (Flere private) Dagens arealbruk Torg og sentrumsbebyggelse Gjeldende planer Sentrumsformål, bolig Innspill, foreslått formål Foreslår å regulere inn et nytt forretningsområde i østre del av Torget og omlegging av veisystemet. Foreslår parkeringsareal i Dikeveien, som tidligere innspill til Orkdal Betinger kommunalt initiativ mht regulering og finansiering. Innspill Gjeldende plan Bunnpris Samlet vurdering/ rådmannens Imøtekommes ikke ved endringer i arealdelen. Innspillet er egnet til å løse gjennom detaljregulering. Parkering i Dikesveien kan løses innenfor sentrumsformålet. Omlegging av veisystemet for nytt bygg øst for Torget krever at to bolighus rives. 33

34 Orkanger sentrum - sentrumsformål og parkering Arkivsaksnummer 2010/ Kommunestyret sak 20/14 den Gnr/Bnr (Grunneier) Dagens arealbruk Gjeldende planer Innspill, foreslått formål Gjeldende arealdel 6/1 mfl (Orkdal kommune) Ny parkering nord øst for Idrettsparken: Bolig, Korpshus, parkering Ny parkering sør for skolen: Bolig (2 stk), tjenesteyting Nytt sentrumsformål: Parkering og bolig Sentrumsformål (ny P Idrettsparken), Tjenesteyting (ny P sentrum), bolig og parkering (nytt Sentrumsformål) Parkering øst for idrettsparken. Utvidelse av sentrumsformål og flytting av parkering øst for Rimiveien. Planforslag: Biologisk mangfold Folkehelse,friluftsliv Areal og transport Kommunestyrets vedtak Utnytter eksisterende infrastruktur Berøres ikke. Berøres ikke. Videreutvikling av eksisterende anlegg. Ligger i Orkanger sentrum. Ingen negative konsekvenser. Mulig utvidelsesareal for skolen sørover endres til parkeringsformål. Korpshus omdisponeres til parkeringsplass Ingen negative konsekvenser. Ingen vesentlig betydning.. Ingen kjente risikofaktorer. Parkeringsplass øst for Idrettsparken. Utvidelse av sentrumsformål og flytting av parkering øst for Rimiveien. 34

35 Idrettsparken og Rømme nedre - idrettsanlegg Arkivsaksnummer 2010/ OIF v/john Ivar Evjen, Kommunestyret sak 20/14 den Gnr/Bnr (Grunneier) 6/1 mfl (Orkdal kommune) Dagens arealbruk Idrettsanlegg, gårdstun Gjeldende planer Innspill, foreslått formål Gjeldende arealdel Idrettsformål (Idrettsparken), friområde (Rømme nedre) Ønsker at det skal åpnes opp for frisklivsentral i et evt nytt garderobebygg på Rømme Nedre. Idrettsparken Rømme nedre endres til idrettsanlegg Biologisk mangfold Folkehelse,friluftsliv Areal og transport Samlet vurdering og rådmannens Utnytter eksisterende infrastruktur Berøres ikke. Berøres ikke. Videreutvikling av eksisterende anlegg. Ligger Orkanger sentrum og utvikling av området er positivt for tettstedet. Ingen negative konsekvenser. Tilrettelegging for overnatting kan gi positive ringvirkninger. Tilrettelegger for aktiviteter for barn og unge. Tilrettelegging for frisklivsentral og flere funksjoner/aktiviteter er positivt. Ligger i sentralt i gangavstand fra boligområder. Ingen kjente risikofaktorer. Det pågår et utviklingsarbeid for idrettsparken og Rømme nedre der blant annet svømmeanlegg, privat/offentlig service, overnatting blir vurdert. Innspillet imøtekommes ved at formål for Rømme nedre endres fra friområde til idrettsanlegg og at området idrettsparken videreføres som idrettsanlegg. Det gis bestemmelse om at andre formål kan tillates og avklares gjennom reguleringsplan. 35

36 Lillegården og Bårdshaug herregård- hensynsone bevaring av kulturminner Arkivsaksnummer 2010/ Geir Mardahl, Rådmannen Gnr/Bnr (Grunneier) 6/1 ( ) Dagens arealbruk Næring Gjeldende planer Næringsformål Innspill, foreslått formål Rådmannens vurdering: Samlet vurdering og rådmannens Eldre verneverdig bebyggelse som ønskes som næringsbebyggelse med hensynssone bevaring av kulturminner. Innspill om hensynssone bevaring av kulturminner imøtekommes. Bårdshaug herregård vises også til hensynssone bevaring av kulturminner. 36

37 Geitastrandveien, Moan-Grønøra - bolig Arkivsaksnummer 2010/ Orkdal kommune v/gaustad Gnr/Bnr (Grunneier) 5/1/82, 257/122 (Orkdal kommune, Kjersti Rømme) Dagens arealbruk Delvis dyrket, delvis skog Gjeldende planer Grønnstruktur i kommuneplanens arealdel Innspill, foreslått formål Bolig Gjeldende arealdel Dagens arealbruk Planforslag Naturmangfold Folkehelse, Friluftsliv Samordnet areal og transport Rådmannens Utnytter eksisterende infrastruktur. Gjelder et lite (2,5 daa) innklemt areal med dyrka mark ved Gjølmebrua. Arealet er neppe i drift. Berører ikke kjente registreringer av biologisk mangfold Vil være er en naturlig utvidelse av et eksisterende boligområde. Tilrettelegger for flere boliger sentralt på Orkanger ved fortetting. Grenser inn mot industriområde på Grønøra. Grønnstruktursone bevares som buffer mellom boliger og industri. Ligger nært idrettsanlegg. Sikker skoleveg. Det er ikke kjent at arealet brukes til lek i dag. Området er nært sentrum, nært idrettsanlegg og elva. Gangforbindelse fra Idrettsparken til elva ivaretas gjennom fortau eller gang/sykkelveger langs Geitastrandveien og Grønørveien. Med dagens virksomhet på industriområdet lenger vest er området ikke støyutsatt. Det ligger til rette for god trafikksikkerhet dersom atkomsten kommer via Geitastrandveien og at det etableres fortau. Legger til rette for boliger i gangavstand til sentrumsfunksjoner og reduserer fremtidig transportbehov. Ca 1 km fra skolen. Ingen risikofaktorer identifisert. Imøtekommes og vises til boligområde, 7,2 daa. Et 10 m bredt grønnstrukturområde opprettholdes i vest som skjem mot industriområdet. Rekkefølgebestemmelse om at atkomst skal være fra Geitastrandveien og at det skal bygges fortau langs denne før utbygging kan starte. Samtidig tas ut gangveg over industriområdet ut av planen da denne er erstattet av annen gangveg i reguleringsplan for Moan hageby og OTI. Det vises fremtidig gangveg langs sørlige del av Grønørvegen. Denne berører vegareal. 37

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planprogram datert 03.06.13 2. Plankart, M= 1:1000 3. Planbestemmelser, datert 22.06.2015 4. Illustrasjonsplan, M=

Detaljer

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Vedlegg 6: Forenklet verdi og konsekvensutredning for innspillsområdene som ikke er tatt inn i planforslaget Ikke på høring 1. 0 Innledning Plan og bygningsloven

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Konsekvensvurdering av områder og tiltak LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen 2011 2024 Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med

Detaljer

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål.

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål. SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 11/470 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L09 Planid: 20120002 1 av 21 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 5. august 2014 Saksnr.: 201205397-30 Saksbehandler Jøran Syversen. Byutviklingsstyret 21.08.

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 5. august 2014 Saksnr.: 201205397-30 Saksbehandler Jøran Syversen. Byutviklingsstyret 21.08. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 5. august 2014 Saksnr.: 201205397-30 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 21.08.2014 Strømsheia detaljregulering offentlig

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

KU Mørkvedbukta Friluftsliv, nærmiljø, folkehelse, barn og unges interesser

KU Mørkvedbukta Friluftsliv, nærmiljø, folkehelse, barn og unges interesser KU Mørkvedbukta Friluftsliv, nærmiljø, folkehelse, barn og unges interesser 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Metodikk... 4 2.1 Innledende beskrivelse... 4 2.2 Verdivurdering... 4 2.3 Vurdering

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Sist revidert 12.05.15. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Ajourføring av planen 3. Endringer som ikke krever særlig utredning av konsekvenser

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

IKAP: MULIGHETSROM, NYE STORE NÆRINGSAREAL

IKAP: MULIGHETSROM, NYE STORE NÆRINGSAREAL IKAP: MULIGHETSROM, NYE STORE NÆRINGSAREAL KATALOG OVER REGISTRERTE AREALER MED ENKEL KONSEKVENSUTREDNING NB: Dette er ikke forslag til nærings, men en oversikt over områder som undergis en nærmere vurdering.

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer