2011/ /2011 Wenke Nome. Utvalgsaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2011/485 8356/2011 Wenke Nome. Utvalgsaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.11.2011 Kommunestyret 12.12.2011"

Transkript

1 Marnardal kommune Saksframlegg Arkivkode: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 2011/ /2011 Wenke Nome Utvalgsaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Økonomiplan , budsjett 2012 Vedlegg 1 F-12/11 Søknad vedlikeholdstiltak kirker 2 F-16/11 Søknad Fellesrådet Budsjett Økonomiplan , budsjett Rådmannens forslag til gebyrer og betalingssatser 2012 Sammendrag Økte pensjonskostnader og vedlikeholdsetterslep har medført vanskeligheter med å bedre driftsbalansen i fremlagt økonomiplan. I tillegg har det i siste runde vært nødvendig å nedjustere forventede utbytteinntekter fra Agder Energi med ytterligere 7,56 mill. kr hvert av årene i perioden Negative netto driftsresultater i økonomiplanperioden er budsjetteknisk dekket opp ved bruk av oppsparte reserver. For 2012 er budsjettet saldert med bruk av disposisjonsfond på 8,653 mill. kr. Det vil ikke være tilrådelig å planlegge med driftsunderskudd over tid. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett 2012 har tatt utgangspunkt i vedtatt økonomiplan , statsbudsjettet for 2012 samt øvrige vedtak og føringer. I budsjettforslaget har rådmannen vektlagt følgende: Service- og utvikling Kompetanseplan IKT og e-kommunestrategi i regi av DDV Vedlikeholdsplan kirker Bemanningsreduksjon Kultur og Oppvekst Effektivisering skoler

2 Styrking barnehager som følge av vekst 2011 og 2012 Prosjekter og utstyr Styrking spesialpedagogiske tiltak og tilpasset opplæring Kompensert 1,5 t/u valgfag 8. trinn fra høst 2012 i samsvar m/ statsbudsjett 2012 Helse og omsorg Rammetilpasning pleie- og omsorgstjenestene Effektivisering institusjonstjenester gjennom samlokalisering til Marnarheimen Kompensert NAV for finansieringsansvar krisesenter og lovfestet kvalifiseringsprogram Samhandlingsreformens midler er i sin helhet lagt som reserve på rammeområdet Teknisk Styrking av vedlikeholdsnivået bygg og kommunale veier Styrket bemanning/kjøp av konsulenttjenester Gebyrøkninger iht. opptrappingsplan vann- og avløp Gebyrøkning brøyting private veier Investeringer innenfor vann og avløp Tilskudd gang- og sykkelvei, Heddeland Øyslebø (2013) Stedsutvikling/kommunedelsplan Øyslebø Næringsarealer Parkeringsplass Øyslebø Reserver, tilleggsbevilgninger Videreført Spenst 2012 bevilgning Betydelig økning reservepost pensjon Strategier og prioriteringer Kommunens driftsbalanse og videre oppfølging Ved utarbeidelse av budsjettforslaget for 2012 og økonomiplan har rådmannen lagt vekt på realistiske budsjettrammer ut fra dagens aktiviteter og budsjettforutsetninger. Rammeområder og enhetsbudsjetter vurderes som stramme. Strategien fremover vil være å arbeide for å endre forutsetningene for en bedre driftsbalanse. Rådmannen varsler ny gjennomgang av budsjett og økonomiplan våren Aktuelle områder som antas å kunne gi vesentlige besparelser velges og organiseres som prosjekter. Kommunalsjefene vil ha sentrale roller mht plan og metodikk. Representasjon og deltakelse fra ansatte og folkevalgte organer vurderes for det enkelte prosjekt. Det er også tilrettelagt for gjennomføring av forprosjekter knyttet til investeringsbehov innenfor begge rammeområder i budsjett Kommunestyret vil få nærmere orientering om disse prosjektene. Sårbarhetsvurdering inntekter og utgifter i økonomiplanperioden Kraftmarkedet, uroen i finansmarkedene og fremtidige pensjonsutgifter bidrar til høy usikkerhet med tanke på økonomiplanens inntekts- og utgiftsforutsetninger. Samhandlingsreformen bidrar til enda høyere usikkerhet mht forventet utgiftsnivå, grunnet medfinansieringsansvaret for spesialisthelsetjenesten fra og med En må påregne betydelige svingninger i innbyggernes behov for disse tjenestene i en liten kommune. Det er også usikkerhet knyttet til fremtidige rammeoverføringer. Utgiftsutjevningsdelen av rammetilskuddet forventes redusert som følge av en synkende andel barn og unge i

3 aldersgruppe 6-15 sammenlignet med landsgjennomsnittet. Denne effekten kan neppe dekkes inn ved en tilsvarende reduksjon i skolenes driftsutgifter. Dette er alle forhold som gjør en liten kommuneøkonomi sårbar, og det er særdeles viktig å holde et akseptabelt nivå av frie fondsmidler. Rådmannen vil derfor presisere viktigheten og nødvendigheten av å redusere ordinær drift, slik at en har reserver som kan settes inn når spesielle situasjoner eller behov oppstår. Kommuneplanarbeid Kommunens rolle som leverandør av en rekke tjenester til befolkningen antas å være viktig for utviklingen av bygdesamfunnene i Marnardal. Med dagens krav til bygningsmessige fasiliteter og tjenestekvalitet anses befolkningsvekst å være en forutsetning for å kunne videreføre dagens tjenestestruktur. Dette har sammenheng med utformingen av inntektssystemet. Kommuneplanen bør derfor legge til rette for bosettinger som kan bidra til befolkningsvekst og en positiv utvikling av kommunens rammebetingelser. Det er også naturlig å innarbeide kommunens verdigrunnlag som en del av strategien i kommuneplanen. Holdningene til ledere, ansatte og folkevalgte antas å ha stor betydning for den enkeltes prioriteringer, utgiftsnivå og innbyggernes forventinger til kommunen. Arbeidet med kunnskapsformidling og bevisstgjøring om innholdet i kommunens etiske retningslinjer, omdømmearbeid og profilering av kommunen antas også å ha betydning. Arbeidet med kommuneplan bør derfor både engasjere og involvere bredt. Kommunens bygningsmasse Det er lagt til rette for forprosjekter innenfor henholdsvis Oppvekst og Helse i budsjettet for Det er også varslet en generell gjennomgang av bygningsmassen med tanke på bedre utnyttelse og effektiv bruk av dagens arealer samt vurdere alternativ anvendelse eller salg. Forprosjektene og gjennomgang av eksisterende bygningsmasse bør komme raskt i gang. Behovene innenfor førskole, grunnskole og pleie- og omsorgstjenestene må søkes løst på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Forholdet til dekningsgrader og oppgaver utenfor kommunens lovpålagte tjenestetilbud På enkelte områder har kommunen begrenset mulighet for å oppnå selvkost pga smådriftsulemper. Dette gjelder bl.a. områdene vann- og avløpstjenester. Avløpstjenestene vil bli noe effektivisert som følge av reduksjon av et renseanlegg når prosjektet mellom Øyslebø og Heddeland er ferdigstilt. Dekningsgraden for årsgebyrene forventes likevel å falle ytterligere som følge av økte kapitalkostnader fra investeringene. Brøyting private veier er kostnadskrevende og en ikke-lovpålagt oppgave som rammeoverføringene ikke tar høyde for. Det bør arbeides for økt dekningsgrad samtidig som gebyrene må holdes på et akseptabelt nivå sammenlignet med øvrige kommuner i regionen. Øvrige inntektsmuligheter utover statlige rammeoverføringer Generell innføring av eiendomsskatt er et alternativ som kan tilføre kommunen økte stabile inntekter. Fordelen med eiendomsskatt er at den skrives ut på alle eiendommer som Kommunestyret bestemmer innenfor lov om eiendomsskatt. Undersøkelser gjort i kommuner der skatten er innført viser at disse kommunene ofte har lavere kommunale avgifter. Økte gebyrer innenfor vann- og avløpstjenestene tilfører kommunen mindre inntekter enn belastningen for den enkelte skulle tilsi. Dette skyldes at en begrenset andel av eiendommene i kommunen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, samt at kommunen selv er en betydelig "kunde".

4 Rådmannen fremmer ikke forslag om utvidelse av eiendomsskatten på nåværende tidspunkt. Kommunestyret har i sak 45/11 anmodet rådmannen om å legge frem sak om konsekvensene av eiendomsskatt på annen næringseiendom i løpet av våren Budsjettsøknader fra eksterne samarbeidspartnere m.v. I rådmannens forslag til økonomiplan , budsjett 2012 er styre- og representantskapsvedtak innarbeidet fullt ut for kontrollorganer samt brann- og feiervesen. Økningene er spesifisert i budsjettabellene under henholdsvis rammeområde Service- og utvikling og Teknisk i del IV av dokumentet. Samlet budsjett for kontrollorganer øker med 4,3 pst og kr til kr for Det tas forbehold om at kommunens kontrollutvalg godkjenner budsjettet endelig i sin behandling. Samlet budsjett for Brann og feiertjenesten øker med 5,9 pst og kr til kr for 2012, herunder feiertjeneste med kr Denne viderefaktureres fullt ut til kommunens abonnenter. Søknaden fra Kirkelig Fellesråd anses også imøtekommet gjennom særskilt kompensasjon for lønns- og prisvekst med kr og forslag om økte årlige vedlikeholdstilskudd på kr for perioden Det vises til vedlagte søknader behandlet i Fellesrådet i sak 12/11 og 16/11. Direkte driftstilskudd for 2012 utgjør i rådmannens budsjettforslag kr og økning på kr fra I tillegg til driftstilskudd kommer tjenesteyting som regnskapsførsel, huskostnader samt tjenesteyting vedrørende kirkegårdene. Vurdering Utfordringene knyttet til en forsvarlig drift sett opp mot gjeldene økonomiske rammer, har økt betydelig som følge av nye resultatprognoser fra Agder Energi. I pressemelding og i brev til eierne den 28. oktober varslet selskapet et forventet utbyttegrunnlag på 440 mill. kr i Sammenholdt mot eierkommunenes vedtak om 900 mill. kr i utbytte innebærer dette en årlig reduksjon for Marnardal kommune på 9,66 mill. kr. Dette understreker bare behovet for snarlige endringer og tiltak som kan bringe driften i balanse. Administrasjon og enhetsledere har allerede gjennomført flere effektiviseringstiltak. En har også utnyttet tilgjengelige refusjonsordninger og inntektsmuligheter i større grad enn tidligere. Det er videre gjennomført mye godt arbeid knyttet til nærværsarbeid. Rådmannen varsler derfor omfattende analyser og antatte strukturendringer for deler av tjenestetilbudet samt kommunens bygningsmessige arealer. På sikt må også stabs- og servicefunksjoner gjennomgås med tanke på mulige effektiviseringer. Det er avgjørende viktig å gjennomføre gode prosesser som gir ønskede resultater både på kort og lang sikt. Kommunens medarbeidere kan som følge av høy andel ansatte nær aldersgrensen i stor utstrekning regne med å ha trygge jobber også i kommende år. Det legges derfor opp til at en gradvis reduksjon på 15 årsverk kan gjennomføres ved naturlig avgang, gode prosesser og høy endringskompetanse. Ansettelsesstoppen som ble iverksatt november 2010 videreføres, ved at alle stillinger skal vurderes av rådmannen før utlysning finner sted. Rådmannen varsler på dette grunnlag en revidert økonomiplan Tiltak og planer skal fremmes for behandling til Kommunestyret innen juni mnd Det vises for øvrig til dokumentet Økonomiplan , budsjett Formelt grunnlag Kommuneloven 8 nr 3 og forskrift om årsbudsjett 3 regulerer formannskapets myndighet som innstillende organ i saker som gjelder økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får

5 anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Kommuneloven 45 nr 1; Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Kommuneloven 46 nr 1; Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. I rådmannens forslag til vedtak blir årsbudsjettets rammer og netto bevilgninger til rammeområdene fremstilt i saksframlegget som eget vedtakspunkt. Det samme gjelder årsbudsjettets rammer for investeringsprosjekter med tilhørende finansiering, samt endring av kommunale betalingssatser og avgifter. Dette for å tilfredsstille budsjettforskriftens krav til innhold og inndeling. Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen anbefaler formannskapet å treffe slikt vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan basert på de forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets del I med Hovedoversikter. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslaget Årsavgift for vann (jf vedtatt opptrappingsplan + 3,25 pst) Økning 5,75 pst Årsavgift for kloakk (jf vedtatt opptrappingsplan + 3,25 pst) Økning 8,25 pst Tilkoblingsavgift for vann Økning 3,25 pst Tilkoblingsavgift for kloakk Økning 3,25 pst Feieavgift (Brann Sør IKS) Økning 4,76 pst Maren AS; Renovasjonsavgift (krav om selvkost) Uendret Maren AS; Slamtømming private (krav om selvkost) Uendret Gebyr for brøyting av private veier 1*) Økning 75 pst Gebyr for behandling av byggesøknader 2*) Nytt regulativ Gebyrer for kart og delingssaker (matrikkelloven) Økning 3,25 pst Husleie i kommunale boliger Uendret Foreldrebetaling i barnehager Uendret (statsbudsjett) Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (utover 2 t/u gratis leksehjelp) Uendret Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 3,25 pst Middagsbetaling Uendret Trygghetsalarmer hjemmesykepleien Økning 200 kr i årsleie Egenandeler hjemmehjelp fastsettes innenfor egen forskrift til sosialtjenestelov og kommunehelsetjenestelov. Kommunen har vedtatt selvkost for inntekter over 4G. Satsene foreslås økt i samsvar med forventet lønnsvekst med 4 pst i 2012; o Inntekt under 2G Kr 170 per mnd (forslag i statsbudsjett 2012) o Inntekt 2-3G Kr 588 mndabb/152 per time o Inntekt 3-4G Kr 805 mndabb/208 per time o Inntekt 4-5G Kr 260 per time o Inntekt over 5G Kr 260 per time

6 Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol fastsettes av Helsedepartementet i forskrift nr *) Brøytegebyret ble økt med 28 pst fra 2010 til 2011 som følge av omlagt avgiftsordning og prisvekst (25 pst + 3 pst). Fra 2012 foreslås gebyret økt fra kr til kr eksklusive mva. Det innføres 2 terminer pr år fra og med Halvårsgebyret fra og med januar 2012 vil utgjøre kr eksklusive mva. Dekningsgraden forventes å ligge på 50 pst etter foreslått gebyrøkning. 2*) Gebyr for behandling av byggesøknader er utarbeidet på bakgrunn av ny plan- og bygningslov og ved samarbeid med kommunene i regionen. Det vises til vedlagt forslag til gebyrregulativ punkt A. 3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift 153,849 mill. kr; 4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til resultatområdene for 2012;

7 5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2012 på samlet 18,478 mill. kr, herav 2,503 mill. kr knyttet til utlån og avdragsutgifter i ordningen "Startlån". Kommunestyret godkjenner forslag til finansiering, herunder låneopptak på 25 mill. kr til investeringer og 2 mill. kr i innlån fra Husbankens formidlingslåneordning. Nytt lån på 25 mill. kr til finansiering av investeringstiltak i perioden nedbetales med like årlige avdrag over en periode på 20 år. Formidlingslån i Husbanken nedbetales iht. gjeldende retningslinjer i Husbanken og øvrig regelverk knyttet til formidlingslån. 6. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsmessige tiltak for 2012 på 15,975 mill. kr. Investeringene fordeler seg på følgende prosjekter;

8 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene knyttet til lønnsreserve og Spenst 2012 under fellesområde. 8. Skatt for 2012 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 9. Eiendomsskatten fastsettes til 7 0/00 for skatteobjekter iht. eiendomskattelovens 3 bokstav c "verk og bruk" 10. Rådmannen nedsetter i samråd med Kommunestyret et eller flere partssammensatte utvalg med følgende mandater; a. Utrede og anbefale kostnadseffektive tiltak som i vesentlig grad bidrar til reduksjon av kommunens driftsutgifter. b. Utrede og anbefale alternativ anvendelse av bygningsmasse. Mandatet omfatter også tilstandsvurdering og anbefaling til utbedrings- og vedlikeholdsbehov som på kort og lang sikt gir rasjonell og effektiv drift av tjenestetilbudet i kommunen. Revidert vedlikeholdsplan og forprosjekt investeringer for henholdsvis Helse og Oppvekst må ses i sammenheng med arbeidet i denne/disse gruppene. c. Kommunalsjefene vil være sentrale aktører i dette arbeidet og gis prosjektlederansvar for fremdriften av det enkelte prosjekt og utvalgsarbeid. d. Rådmannen leverer Kommunestyret prosjektrapporter med forslag til revidert økonomiplan i forbindelse med 1. tertialrapportering 2012.

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 DYRØY KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 DYRØY KOMMUNE Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/386 Saksbehandler: Viktor K. Olsen/Øystein Rørslett Dato: 06.11.2014 Saksframlegg Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2014/5208 83379/2014 Ragnhild Pedersen, Anders Taxt og Erik Nafstad Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE Rådmannens skisse R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal være pådriver for vekst og samarbeid i regionen

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Foto: Malin Roalstad Kommunestyrets vedtak Dato: 11.12.2014 Endringer fra kommunestyret er innarbeidet på side 14,18,20,21,27,36,46,60 og 61 med

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentligjort 3. november 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentligjort 3. november 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG (offentligjort 3. november 2014) I N N H O L D Samlet saksfremlegg... Saksutredning... Kap. 1 Innledning... 7 " 2 Økonomiplanen i et overordnet perspektiv...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer