Dato... Vår Ref... Arkiv... Saksnr... Deres Ref... Søndre Land kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato... Vår Ref... Arkiv... Saksnr... Deres Ref... Søndre Land kommune"

Transkript

1 Dato... Vår Ref... Arkiv... Saksnr... Deres Ref... Søndre Land kommune Budsjett 2008

2 Budsjett Søndre Land kommune Side 1 1. GENERELT INNLEDNING Inntektsforutsetninger Pris- og lønnsforutsetninger Driftsutgifter Lån, renter og avdrag Investeringer Konklusjon STATSBUDSJETTET Generelt Rammetilskudd Vertskommunetilskuddet Momskompensasjon Statstilskudd til flyktninger Investeringskompensasjoner Ressurskrevende brukere Øremerkede overføringer SKATTEINNTEKTER KOMMUNALE AVGIFTER/EGENBETALINGER Eiendomsavgifter Foreldrebetaling barnehager Foreldrebetaling skolefritidsordning (SFO) Offentlig bading Praktisk bistand og opplæring i hjemmet Hjemmevaktmester Opphold eldresenteret Kjøkken Hovli Trygghetsalarmer Husleie i kommunale boliger Brukerbetalinger Søndre Land-hallen, rådhuset m.m Kino Søndre Land kulturskole Skogsarbeider Gebyrer for kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer for byggesaksbehandling m.m BUDSJETTBEHANDLINGEN INVESTERINGER DRIFTSBUDSJETTET GENERELT INNSTILLING TIL VEDTAK TALLOPPSTILLINGER TEKNISK DRIFT GEBYRER FOR

3 Budsjett Søndre Land kommune Side 2 1. GENERELT 1.1. Innledning Hermed legges rådmannens saksframlegg til formannskapets sluttbehandling av budsjett 2008 fram. Utgangspunktet i arbeidet med økonomiplanen for , og med årsbudsjettet for 2008, har vært den vedtatte økonomiplanen for I likhet med tidligere år ble det ved innledningen til årets budsjett- og økonomiplanarbeid foretatt en framskriving av eksisterende økonomiplan (konsekvensjustert budsjettoversikt), korrigert for kjente endringer av forutsetninger bl.a. kommuneproposisjonen. Første utgave av konsekvensjustert budsjettoversikt ble lagt fram under kommunestyrets møte 18. juni Oversikten viste et underskudd på 6,3 mill. kr. i 2008 økende til 8,1 mill. i Ubalansen var omtrent den samme som den tekniske salderingen som ble gjort i økonomiplanen for perioden ved behandlingen i desember I det første utkastet til konsekvensjustert budsjettoversikt var det ikke innarbeidet kostnader for nye tiltak som formannskap og kommunestyre hadde vedtatt i Etter at dette ble gjort økte underskuddet til 9,3 mill. kr i Kommunestyret nedsatte på sitt møte den en budsjettkomité som skulle arbeide med økonomiplan/handlingsprogram for Det ble gjort noen endringer i sammensetningen etter valget i september. Komiteen bestemte på sitt møte å be tjenesteområdene komme forslag til nedskjæringer på til sammen 6 mill. kr. Oppgaven ble fordelt prosentvis utfra brutto driftsutgifter, og da fikk kravet til nedskjæring følgende fordeling: Nedskjæring Stab Plan miljø- og næring Grunnskole Helse og omsorg Bygg og eiendom Kultur Teknisk drift Barnehage Barn og familie Sosial Felles Kirke Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum Nedenfor følger en oppstilling som viser hvilke tiltak som er innarbeidet i budsjettet for 2008 i forhold til 2007/vedtatt økonomiplan for Dette er nye tiltak som er innarbeidet som følge av politiske vedtak og de krav til kutt som er gjort ovenfor tjenesteområdene.

4 Budsjett Søndre Land kommune Side 3 Stab - krav til kutt Beløp Merknader Ny IKT-medarbeider Bemanningsreduksjon Plan, miljø og næring - krav til kutt Finansiering av studier i økonomi og ledelse Dekkes av disposisjonsfond Økte gebyrinntekter Grunnskole - krav til kutt Programfag til valg SLUS Assistenter for fremmedspråklige barn Dekkes flyktningfond Økt bevilgning SLUS Frukt og grønt ungdomstrinnet (statsbudsjettet) Utvidet skoletid (statsbudsjettet) Flytting av stilling fra barnehage til skole Redusere timetall grunnskole Helårsvirkning Trafikkfarlig skolevei - mindre drosjekjøring Redusere en lærerstilling Helårsvirkning Redusere 0,5 assistentstilling Helårsvirkning Diverse kutt/vakante stillinger/vikarbruk Helse og omsorg - krav til kutt Tiltak Handlingsplan for psykisk helse Øremerkede psykiatrimidler Nedleggelse av Odnes legekontor Helårsvirkning % stilling konverteres fra psykiatrimidler Midlertidig reduksjon nattevakt Hovli. - Lia Reduksjon i kjøkkendrift Hovli (utredes) Vurdere innføring av multidosesystem Diverse kutt/vakante stillinger/vikarbruk Bygg og eiendom - krav til kutt Utvidet åpningstid Vestsida barnehage Vedlikehold Unngår kutt i vedlikeh. ved bruk av kr ,- fra 0vedlikeholdsf./momskompensasjon. Tiltak Handlingsplan for psykisk helse Fritak husleie Sølve Kultur - krav til kutt USA-tur Landingsleiken Redusert kinodrift Diverse kutt

5 Budsjett Søndre Land kommune Side 4 Teknisk drift - krav til kutt Overtakelse av R33 i Odnes Reduksjon 60% arbeider Ny ingeniørstilling - 50% over drift Diverse kutt/vakante stillinger/vikarbruk Økte gebyrinntekter(2,8% i snitt) Barnehage - krav til kutt Utvidet åpningstid Vestsida barnehage Assistenter for fremmedspråklige barn Dekkes av flyktningfond Flytting av stilling fra barnehage til skole Økte statlige øremerkede midler Barn og familie - krav til kutt Økte betalingssatser i statlige institusjoner Tiltak Handlingsplan for psykisk helse Øremerkede psykiatrimidler Reduserte utgifter til tiltak i barnevernet Sosial - krav til kutt Reduserte oppstartkostnader NAV kontor Redusere utgiftsanslag til økonomisk sosialhjelp Tiltak Handlingsplan for psykisk helse Øremerkede psykiatrimidler Felles - krav til kutt Seniorpolitikk 0 Lærlinger Tiltak Handlingsplan for psykisk helse Øremerkede psykiatrimidler Diverse kutt/tilleggsbevilgning Folkehelse Kirke - krav til kutt Diverse kutt Administrativ ledelse - krav til kutt Støttesenter for incest og seksuelle overgrep Folkehelse Bemanning i forhold til stab

6 Budsjett Søndre Land kommune Side 5 Politisk ledelse - krav til kutt Diverse kutt Tilskudd til ungdomsråd Prosjekt Dokkadelta For å oppnå balanse i budsjettet for 2008 har budsjettkomiteen/formannskapet følgende forslag: Mindre renter og avdrag som følge av at investeringer forskyves Skyve på konvertering av VTA-plasser Utsettelse av oppstart ungdommens Hus Øke inntektsanslaget ressurskrevende brukere Seinere oppstart Dokkadeltaprosjektet Husleie NAV til fellesskapet Diverse utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger SUM Budsjettkomiteen har orientert om sitt arbeid i formannskapet , , mens kommunestyret er orientert og I budsjettprosessen har komiteen vært opptatt av å starte en del utredningsarbeider med sikte på å finne varige budsjettkutt som kan inngå i arbeidet med budsjettet for Følgende er foreslått: Komité 1 utreder skolestrukturen i SL med hovedfokus på å en økonomisk effektiv skoledrift og med et faglig godt tilbud til elevene. Utgangspunkt for utredningen er å redusere driftsutgiftene til tjenesteområde skole. Komité 1 utreder forslag til framtidig barnehagestruktur i SL med utgangspunkt i full barnehagedekning, økonomisk effektiv drift og et faglig godt tilbud til barna. Utgangspunkt for utredningen er å redusere driftsutgiftene til tjenesteområde barnehage. Komiteen bes i denne sammenheng også vurdere det fremtidige tilbudet for friluftsbarnehage. Komité 2 skal komme med forslag som kan gi varige innsparinger innenfor tjenesteområde helse og omsorgs økonomiske rammer. Som en del av dette arbeidet utrederes: Kjøkkendriften ved Hovli Innsparinger og konsekvenser ved nedleggelse av produksjonskjøkken Mulige innparinger ved kjøkkendriften uten å legge ned produksjonskjøkkenet Mulige innsparinger med samordning med kantinedriften på rådhuset Komiteen bes om å se på omfang av tjenestene, kvaliteten på tjenestene og sammenhengen i tiltakskjeden herunder muligheten for gjenåpning av sykehjemsplassene. Komité 3 skal utrede mulighetene før økte inntekter ved påkobling av flere abonnenter på vann og avløpsnettet og vurdere dekningsgraden for kommunale gebyrer innenfor tjenesteområde teknisk drift.

7 Budsjett Søndre Land kommune Side Inntektsforutsetninger Bergninger som er gjort basert på regnemodellen til KS etter at stasbudsjettet ble lagt fram viser følgende tall: Skatteanslag Rammeoverføringer Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordning Overgangsordning vertskommunetilskudd Minoritetsspråklige elever Selskapsskatt Ordinært skjønn "Bykletrekket" Inntektsutjevning Sum Det viste seg at summen av skatt og rammeoverføringer ble meget nær det som var utgangspunktet i konsekvensjustert budsjett. Søndre Land fikk mer på ordnært skjønn og skatt, men betydelig mindre i utgiftsutjevning. Tildelingen av rammetilskudd er basert på befolkningstall per 1. januar i budsjettåret. Derfor vil endelig rammetilskudd til den enkelte kommune i 2008 først kunne presenteres i juni I tråd med hva som anvendes av kommunal- og regionaldepartementet, har en i arbeidet med budsjett og økonomiplan tatt utgangspunkt i folketallet per 1. januar 2007 på 5932 innbyggere. Innbyggertallet pr var gått ned til 5877, så det er stor sannsynlighet for at rammetilskuddet blir lavere enn det som er lagt til grunn i budsjettet Pris- og lønnsforutsetninger I konsekvensjustert budsjettoversikt var det lagt til grunn en forventet prisstigning fra 2007 til 2008 på 2 % og en årslønnsvekst på 4,5 %. I forslaget til statsbudsjett anslår regjeringen prisstigningen til 2,8 % og årslønnsveksten til 5,0 %. Vedr. lønnsøkninger i 2008 er det i budsjettforslaget avsatt vel 8,1 millioner kroner, og er det samme beløpet som var innarbeidet i økonomiplan for Lønnsoppgjøret i 2008 er et hovedoppgjør, og lønnsprognosene er økende. Rådmannen vil gjøre kommunestyret spesielt oppmerksom på at avsetningen til å møte lønnsoppgjøret for 2008 med, etter all sannsynlighet er for liten, og antakelig mye for liten. Dette gjør at tjenesteområdene ikke kan påregne å få full dekning for lønnsoppgjøret i På grunnlag av materiell mottatt fra KLP er det utarbeidet en prognose for pensjonsutgifter i Søndre Land kommune i Prognosen gir en pensjonssats på rett i overkant av 16 %. I budsjettetforslaget er det innarbeidet 16%. For sykepleiere (egen ordning) er det brukt satsen 17,47 %. For Statens Pensjonskasse (lærere) har en tatt utgangspunkt i en premiesats på 9,90 %. Deflator anvendes som begrep når en skal beskrive lønns- og prisstigningen i kommunal sammenheng. Dette er et vektet gjennomsnitt av forventet lønnsøkning og forventet prisstigning. Kommunal tjenesteproduksjon er preget av høy lønnsandel, og deflatoren er derfor anslått til 4,2 % fra 2007 til 2008.

8 Budsjett Søndre Land kommune Side Driftsutgifter De samlede driftsutgifter er i forslaget på kr ,-. Tilsvarende tall i opprinnelig budsjett 2007 er kr ,-. Nedenfor følger en oppstilling som viser utviklingen i brutto driftsutgifter for de enkelte tjenesteområder fra opprinnelig budsjett 2007 til det foreliggende budsjettforslaget for Brutto driftsutgifter er særlig interessant fordi disse viser de midlene som stilles til disposisjon for tjenesteyting innenfor de respektive tjenesteområder. Det vil derfor være stor grad av sammenheng mellom utviklingen i brutto driftsutgifter og den enkelte sektors muligheter for aktivitet og tjenesteproduksjon: Driftsutgifter 07 Andel Driftsutgifter 08 Andel Utv Stab ,2 % ,9 % -17,6 % Plan, miljø og næring ,7 % ,5 % -8,8 % Grunnskole ,7 % ,7 % 4,8 % Helse og omsorg ,1 % ,3 % 2,2 % Bygg og eiendom ,6 % ,7 % 5,9 % Kultur ,4 % ,5 % 8,5 % Teknisk drift ,1 % ,9 % 1,6 % Barnehage ,6 % ,6 % 3,7 % Barn og familie ,2 % ,2 % 4,4 % Sosial ,5 % ,3 % 30,5 % Felles ,1 % 0,0 % Kirke ,1 % ,0 % 0,5 % Administrativ ledelse ,1 % ,3 % 29,3 % Politisk ledelse og till.bev ,7 % ,9 % -64,0 % SUM ,0 % ,0 % 4,4 % Som nevnt i punkt er det veide gjennomsnittet av forventet lønns- og prisstigning for kommunal sektor fra 2007 til 2008 anslått til 4,2 %. Økning utover dette i brutto utgiftsramme skulle i utgangspunkt derfor defineres som realvekst. Her er det imidlertid flere forhold det må korrigeres for slik som endring i ansvarsoppgaver, befolkningsendringer, virksomhet som er særlig arbeidsintensiv m.m. Stab har fått redusert utgiftsrammen sin betydelig siden flyktningetjenesten er overført til sosialtjenesten og sysselsetting til Sølve AS. Plan, miljø og næring har en tilsynelatende betydelig nedgang i brutto driftsutgifter. Dette skyldes i første rekke at lokalsamfunnsprosjektet er overført til administrativ ledelse samt at prosjektet geovekst er ferdig. Dersom en ser bort fra disse forholdene øker brutto driftsutgifter for tjenesteområdet med 4,5 % fra 2007 til Grunnskole har en realvekst fra 2007 til 2008 bla. på grunn av følgende tiltak: - Programfag til valg - Assistenter for fremmedspråklige barn (K 31/07) - Økt bevilgning SLUS (K 40/07) - Frukt og grønt ungdomstrinnet (statsbudsjettet - Utvidet skoletid (statsbudsjettet) - Flytting av stilling fra barnehage til skole - Økte stillinger pga elever fra andre kommuner På tross av at disse tiltakene innebærer en aktivitetsøkning på grunn av nye oppgaver har skolen likevel gjennomført kutt som en del av budsjettbehandlingen.

9 Budsjett Søndre Land kommune Side 8 Helse og omsorg har gjennomført kutt i 2008-budsjettet og har en vekst i utgifter som er lavere enn deflatoren på 4,2 %. Bygg og eiendom har fått tilført ekstra midler gjennom det grepet som er gjort med å bruke momskompensasjon knyttet til investeringer til vedlikehold i driften og benytte vedlikeholdsfondet med tilsvarende sum til investeringer i bygningsmasse. Kultur har i budsjettet for 2008 en økning på 8,5% som er høyere på grunn av overføring av kulturell skolesekk fra skolen og tiltak landingsleiken til USA. Ungdommens hus er skjøvet på i tid, men det er i 2008 beholdt kr i budsjettet mot kr i Barnehage har en økning 0,5% under det som defineres som realvekst Barn og familie har en økning på 4,4% Administrativ ledelse har i budsjettforslaget fått økt sin ramme med kr ,- som følge av overføring av lokalsamfunnsprosjektet hit. Korrigert for dette forholdet er økningen tilnærmet 0%. Politisk ledelse påvirkes særlig av at postene for tilleggsbevilgning til lønnsoppgjøret og andre tilleggsbevilgningsposter er blitt overført til felles Lån, renter og avdrag Kommunens lånegjeld vil i henhold til revidert budsjett 2007 være ca. 228 millioner kroner, eller kr ,- per innbygger, ved utgangen av Renter og avdrag utgjør i budsjettforslaget for 2008 til sammen 26,9 millioner kroner. I henhold til forslaget til investeringsbudsjett vil kommunen i 2008 ha behov for å ta opp nye lån med 13,1 millioner kroner. Etter dette vil kommunens samlede lånegjeld ved utgangen av 2008 være ca. 233 millioner kroner Investeringer Investeringsnivået i Søndre Land kommune har vært meget høyt de senere årene. Budsjettforslaget legger opp til at dette skal være situasjonen også i En videreføring av tilsvarende investeringsnivå framover med låneopptak betydelig høyere enn hva kommunen betaler i avdrag vil tynge den framtidige driften av kommunen Konklusjon Budsjettarbeidet for 2008 har vært preget av at det har vært vanskelig å finne kutt som er varige og at en ikke har klart å foreta nødvendige bemanningsmessige nedskjæringer. Det foreliggende budsjett har i seg flere svakheter enn de siste års budsjetter og risikoen for å ikke klare å oppnå økonomisk balanse når regnskapet for 2008 skal avlegges er vesentlig økt. Det er for mange poster som er underbudsjettert og tilleggsbevilgningsposten er minimal. Den aller største svakheten etter rådmannens mening er de midlene en har til å møte lønnsoppgjøret for 2008 med påfølgende pensjonsutgifter.

10 Budsjett Søndre Land kommune Side Statsbudsjettet Generelt I kommuneproposisjonen 2008 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 4,5 og 5,25 milliarder kroner fra 2007 til Videre ble det lagt opp til reell vekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 1,5 og 1,75 milliarder kroner. Videre ble det varslet at toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ville bli styrket med 425 millioner kroner. Det ble også varslet ytterligere satsing på barnehagesektoren, opptrappingsplanen for psykisk helse og tiltak innenfor skolen i I kommuneproposisjonen ble det presisert at den varslede inntektsveksten i 2008 skal regnes fra det nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 som er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Dette er i samsvar med vanlig praksis. Regjeringens budsjettforslag innebærer at veksten i kommunesektorens samlede inntekter ligger nesten en mrd. kr over øvre grense av intervallet som ble signalisert i kommuneproposisjonen i Regjeringen legger opp til en realvekst i 2008 på om lag 6,2 mrd kr tilsvarende 2,4 prosent. Av veksten i samlede inntekter er 1,5 mrd kr frie inntekter. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2007 som ble lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Regnet i forhold til anslag på regnskap for 2007, der det tas hensyn til at skatteanslaget for 2007 er justert opp, innebærer budsjettforslaget en reel økning i de samlede inntektene på om lag 3,9 mrd kr eller 1,5 prosent. Dersom en ser utviklingen i forhold til anslag på regnskap for 2007, kan en sette oppfølgende tabell over kommunesektorens inntekter i 2008: 2008 Endr. fra 2007 Skatteinntekter ,20 % Av dette: skatt på inntekt og formue ,20 % andre skatter ,00 % Rammetilskudd ekskl. selskapsskatt ,30 % Selskapsskatt ,20 % Sum frie inntekter ,80 % Øremerkede tilskudd ,00 % Gebyrinntekter ,20 % Momskompensasjon Andre inntekter ,20 % Samlede inntekter ,70 % De samlede inntektene øker med 5,7 prosent fra 2007 til Med en anslått lønns og prisvekst i kommunesektoren på 4,2 prosent i 2008, tilsvarer dette en realvekst på om lag 1,5 prosent elle om lag 3,9 mrd kr. Veksten her er regnet fra anslag regnskap for Skatteinntektene anslås å øke med 2,2 prosent mens rammetilskudd utenom selskapsskatt øker med 7,3 prosent. De frie inntektene øker med 3,8 prosent.

11 Budsjett Søndre Land kommune Side Rammetilskudd Inntektssystemet består av følgende elementer: Inntektsutjevnende tilskudd er utformet med størst vekt på hensynet til kommunenes økonomiske forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud. Inntektsutjevningen er såkalt symmetrisk. Kommuner med skatteinntekter per innbygger som ligger over landsgjennomsnittet, trekkes 55 % av forskjellen mellom eget skattenivå og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter per innbygger som ligger under landsgjennomsnittet, får kompensert 55 % av forskjellen mellom eget skattenivå og landsgjennomsnittet. I tillegg får de kommuner (som Søndre Land kommune) som har lavere skatteinnbygger per innbygger enn 90 % av landsgjennomsnittet, kompensert 35 % av forskjellen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Omleggingen til symmetrisk inntektsutjevning henger sammen med at kommunene fra og med 2005 igjen får en andel av skatten fra etterskuddspliktige skatteytere (selskapsskatt). Denne skatten inngår også i inntektsutjevningen. Innbyggertilskudd fordeles likt per innbygger for alle kommuner. Utgiftsutjevnende tilskudd er en ren omfordeling mellom kommuner. Dette skjer ved at det beregnes et utgiftsbehov per innbygger for alle kommuner. Kommuner med et høyere beregnet utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet får et tillegg i overføringer, mens kommuner med et lavere beregnet utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet får et fradrag. Dermed ivaretar dette elementet utjevningsbehovet, mens inntektstilførselen til kommunesektoren under ett ivaretas gjennom innbyggertilskuddet. Overgangsordningen fungerer slik at forskjellen mellom opprinnelig fordeling og fordeling etter inntektssystemets kriterier, nedtrappes over 5 år. Virkningen kan illustreres gjennom et eksempel: En kommune har mottatt et øremerket tilskudd på kr ,- som heretter skal innlemmes i inntektssystemet. Ved beregning etter inntektssystemets kriterier skal kommunen nå ha kr ,-. Overgangsordningen over 5 år vil da fungere slik at kommunen år 1 får kr ,-, år 2 får kr ,-, år 3 får kr ,-, år 4 får kr ,- og år 5 får kr ,-. Skjønnstilskuddet brukes til å: Fange opp spesielle lokale behov, og til å kompensere kommuner som opplever uforutsett inntektssvikt. Gi kompensasjon til de kommuner som fra og med 2004 har tapt på avviklingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Selskapsskatt overføres i 2005 og 2006 til kommunene gjennom rammetilskuddet. Hvordan ordningen vil bli de neste årene er foreløpig uklart, jf. etterfølgende punkt 1.3.

12 Budsjett Søndre Land kommune Side 11 I forbindelse med omleggingen av inntektssystemet i 1997 ble flere øremerkede tilskuddsordninger innlemmet. Siden har det skjedd innlemminger hvert år. Noen av tilskuddsordningene blir lagt inn slik at overgangsordningen (jf. over) trer i kraft fra år 1, andre legges i inntektssystemet, men utenfor overgangsordningen (innebærer innlegging av samme kronebeløp som opprinnelig øremerket overføring). I henhold til forslaget til statsbudsjett vil Søndre Land kommune motta følgende rammetilskudd i 2008 sammenlignet med 2007: Endring Inntektsutjevnende tilskudd: Innbyggertilskudd: Utgiftsutjevnende tilskudd: Overgangsordninger: Utenfor overgangsordningen: Skjønnsmidler: Selskapsskatt: Sum: Tallene for 2007 er basert på en prognose for regnskap Prognosen baserer seg på regjeringens anslag for skatteinngangen på landsbasis slik det framgår av tilleggsproposisjonen For Søndre Land kommune, som er en skattesvak kommune, påvirker dette også anslaget på inntektsutjevning. Hovedårsaken til økningen i innbyggertilskudd er regjeringens ønske om en generell styrking av kommuneøkonomien. Kommunal- og regionaldepartementets og KS sine beregninger av rammetilskuddet for 2008 er foreløpig basert på befolkningstall per 1. januar Til våren vil rammetilskuddet bli beregnet på nytt med utgangspunkt i innbyggertall per 1. januar I overgangsordningen ligger flere komponenter. Det mest vesentlige for Søndre Land kommunes del, er nedtrapping av vertskommunetilskuddet som følge av bortfall av brukere. Årsaken er at det per 1. januar 2007 ble foretatt ny innrapportering av brukere som var omfattet av vertskommuneordningen. Forrige innrapportering var per 1. januar I denne perioden har 7 brukere falt fra, og 50 % av tilskuddet knyttet til disse brukerne er overført til overgangsordningen i rammetilskuddet, i tråd med hva som også tidligere har vært forutsetningen. Utenfor overgangsordningen får Søndre Land kommune i 2007 kr ,- i forbindelse med at tilskuddet til særskilt norskopplæring for minoritetsspråklige elever foreslås delvis innlemmet i inntektssystemet.

13 Budsjett Søndre Land kommune Side 12 Søndre Land kommune vil motta til sammen kr ,- i skjønnstilskudd for Av dette utgjør kr ,- kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift (mot tidligere år kr ,-). Av forhold som er vektlagt ved tildelingen av skjønnstilskudd er: Spesielt store utfordringer knyttet til en eller flere av følgende driftsområder: psykiatri, rusproblematikk og barnevern kr ,-. Merutgifter til ressurskrevende barn og unge, kr ,-. Utgifter til vann og avløpsinvesteringer, kr ,- Befolkningsendringer kr ,- Lavt inntektsnivå kr , Vertskommunetilskuddet I budsjettforslaget er lagt til grunn at Søndre Land kommune i 2008 vil motta kr ,-.. Dette tilsvarer lønns- og prisjustering av vertskommunetilskuddet fra 2007 til 2008, og korrigering for bortfall av 7 brukere i Når vertskommunebrukere faller fra, overføres 50 % av vertskommunetilskuddet for disse brukerne til inntektssystemet Momskompensasjon Kommunestyret har tidligere gitt tilkjenne at en ikke ønsker at momskompensasjon vedr. investeringer skal gå med til å finansiere driftsutgifter. Dette både fordi denne kompensasjonen kan variere fra år til år avhengig av investeringsnivået, og fordi en kan komme i en situasjon der momskompensasjon for investeringer som er finansiert med lån, nyttes til å finansiere løpende drift. Med andre ord kan en i praksis komme til å låne til drift. Det er nå varslet at det fra 2009 ikke vil være mulig at bokføre momskompensasjon fra investeringer i driftsregnskapet. Kommunen har ei vedlikeholdsfond som en ikke i dag får brukt fordi det må brukes til investeringer. Regnskapsteknisk er det mulig å beholde momskompensasjon på investeringer i driftsbudsjettet og bruke det vi skulle brukt i forhold til investeringer og bytte dette mot bruk av vedlikeholdsfond Statstilskudd til flyktninger Kommunen mottar integreringstilskudd for de flyktninger som er bosatt i Søndre Land. Tilskuddet blir gitt i 5 år fra bosettingen skjer. Hittil har det vært slik at kommunen disse 5 årene har mottatt tilskudd i et større omfang enn de utgiftene en har hatt. Den vesentligste årsaken er at flyktningene relativt raskt har kommet i inntektsgivende arbeid. Overskuddet er avsatt slik at en eventuelt vil kunne nytte avsetningen når integreringstilskuddet opphører. Per 31. desember 2006 var kommunens flyktningfond på 4,5 millioner kroner. Integreringstilskuddet - hele 5 års perioden sett under ett vil etter satsene for 2008 utgjøre kr ,- for voksne og kr ,- for barn. I budsjettsammenheng har en praktisert en løsning der en budsjetterer til inntekt et beløp tilsvarende de utgifter en mener vil påløpe kommende år. Dette er også opplegget for 2008.

14 Budsjett Søndre Land kommune Side 13 Følgende utgifter er anslått: Nettoutgifter flyktningarbeid inkl. introduksjonsstønad Sosialhjelp Lønn + drift sosialtjenesten (anslag) Assistenter i barnehage Assistenter i grunnskolen Skyssutgifter voksenopplæring Til sammen Investeringskompensasjoner I forslaget til budsjett er innarbeidet følgende investeringskompensasjoner: Hovli sykehjem Hovli eldresenter I Hovlihagen Hovli eldresenter II Reform Investeringspakke skole Til sammen Investeringspakke skoler i tabellen over er midler kommunen mottar i forbindelse med ordningen med investeringskompensasjon for skolebygg. Bakgrunnen er investeringen som er gjort med ombygging av Fryal skole og Søndre Land ungdomsskole. Størrelsen på investeringskompensasjonene avhenger av rentenivået. Ved budsjetteringen har en tatt utgangspunkt i det samme rentenivået som er lagt til grunn ved beregningen av renter på nye lån (5,0 %) Ressurskrevende brukere For å bli regnet som ressurskrevende bruker må kommunens netto utgifter til lønn i 2008 overstige innslagspunktet på kr ,- per bruker. Innslagspunktet i 2007 er kr ,-. Fra 2008 legges ordningen om, og kommunene får 85% av faktiske utgifter utover innslagspunktet. I budsjettet er innarbeidet kr ,- som er 5% utover det vi ville mottatt i 2007 med den nye ordningen Øremerkede overføringer Øremerkede tilskudd er som hovedregel foreslått prisjustert fra 2007 til Tilskuddene for barnehage gjør at en kan unngå kutt her er det siste året med øremerkede psykiatrimidler. Den faktiske størrelse er ikke kjent, og kommer oftest ikke før på nyåret.

15 Budsjett Søndre Land kommune Side Skatteinntekter Søndre Land kommune har lave skatteinntekter sammenlignet med gjennomsnittet både fylkesplan og på nasjonalt plan. Nominelt anslås det at kommunesektorens skatteinntekter i 2008 vil øke noe i forhold til For Søndre Land kommune har en i budsjettforslaget nyttet KS modell for beregning av skatt og rammetilskudd. Denne gir et skatteanslag for 2008 på kr ,-, noe som tilsvarer en økning i forhold til budsjett 2007 på kr ,-, eller 3,95 %. Det kommunale skatteøret for personlige skatteytere har utviklet seg slik de senere årene: År Skatteøre 11,20 % 12,20 % 12,40 % 13,00 % 13,20 % 13,20 % 13,30 % 12,25 % 12,05% Søndre Land kommunes skatteinntekter har i samme periode utviklet seg slik: År Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Skatteinnt Utvikling 16,61 % 4,52 % 10,07 % 3,37 % 1,61 % 9,28 % -1,08 % 3,95 Skatteinntekter i hele tusen kroner. Selv om det kan hevdes at innføringen av løpende inntektsutjevning i utgangspunktet har gjort det mindre interessant å følge utvikingen i skatteinntekter, er det rådmannens oppfatning at kommunen fortsatt bør ha som målsetting å øke skatteinngangen. Skatteinntektenes andel av de samlede inntekter gir en pekepinn både på befolkningssammensetning og næringsstruktur. Derfor vil det vil neppe være å betrakte som en sunn utvikling dersom kommunen framover skulle bli enda mer avhengig av statlige overføringer.

16 Budsjett Søndre Land kommune Side Kommunale avgifter/egenbetalinger Eiendomsavgifter Faktisk forbruk kan enten stipuleres ut fra boligstørrelse, eller det kan måles ved bruk av vannmåler. For forretning/industri er det påbudt med vannmåler. Det legges opp til at tilsvarende påbud skal innføres også for bolighus/fritidshus i løpet av Det er lagt opp til at eiendomsavgiftene i sum skal økes i henhold til prisstigningen som i statsbudsjettet er satt til 2,8%. På bakgrunn av at renovasjon og feiing i 2006 hadde mer enn 100% dekningsgrad og midler ble avsatt foreslås disse ikke økt. Vann og avløp som ikke har full dekningsgrad kan utfra dette økes noe mer enn prisstigningen. Vann 3,5% Avløp 3,5 % Renovasjon 0,0% Feiing 0,0% Regneeksemplet under viser virkningen for boliger fra m 2. Det er tatt utgangspunkt i et forbruk tilsvarende dagens regler for stipulering: Antatt Sum 2008 Endring vannf. gebyrer Feier Renov. Vann Avløp Sum i m ,00 % 0,00 % 3,52 % 3,48 % kr % For boenhet fra og med 0,0 m 2 inntil 75 m ,49 % For boenhet fra og med 75 m 2 inntil 125 m ,62 % For boenhet fra og med 125 m 2 inntil 175 m ,73 % For boenhet fra og med 175 m 2 inntil 225 m ,80 % For boenhet fra og med 225 m 2 inntil 275 m ,87 % For boenhet fra og med 275 m 2 inntil 325 m ,91 % Inkl 25% mva Utgangspunktet for beregningene i tabellen, og for gebyrregulativet for øvrig, er: Abonnements- og minimumsgebyr for vann kr 1785,- (1 725,- )(ekskl. mva.) Abonnements- og minimumsgebyr for kloakk kr 2 608,- (2 520,- )(ekskl. mva.) Forbruksgebyr for vann kr 12,63 (12,20)per m 3 (ekskl. mva) Forbruksgebyr for kloakk kr 20,80 (20,10) per m 3 (ekskl. mva) 1 m 2 boligflate = 1 m 3 forbruk For tilknytningsavgifter foreslås ingen økninger. Satsene er (minsteareal regnes ut fra 100 m 2 bruksareal): Per m 2 Minsteavgift bruksareal LAV SATS Vann 66,00 66, , ,00 Kloakk 87,00 87, , ,00 HØY SATS Vann 159,00 159, , ,00 Kloakk 191,00 191, , ,00 For ytterligere detaljer vises til særskilt vedlegg med saksframlegg til formannskapet vedr. avgifter og gebyrer for teknisk etat 2008.

17 Budsjett Søndre Land kommune Side Foreldrebetaling barnehager Foreldrebetalingen i barnehagen foreslås nominelt uendret økes i tråd med regjeringens forslag i statsbudsjettet Makspris for full plass kr 2 330,- per måned. For deltidsplasser er betalingen som følger: For 90% plass betales 92% av full pris For 80% plass betales 84% av full pris For 70% plass betales 76% av full pris For 60% plass betales 68% av full pris For 50% plass betales 60% av full pris For 40% plass betales 50% av full pris Dette betyr følgende priser per måned: Hel plass og 5 dager per uke (90 % plass) 4 dager per uke (80 % plass) 3 og 4 dager per uke (70 % plass) 3 dager per uke (60 % plass) 2 og 3 dager per uke (50 % plass) 2 dager per uke (40 % plass) Det gis 30 % moderasjon for første søsken og 50 % moderasjon for andre søsken. For kjøp av enkelt dager i barnehage gjelder følgende priser: Hel dag kr 200,- Halv dag kr 100,- Kostprisen økes fra kr. 100,- til kr. 200,- for full plass fra Økonomisk er dette en 0- løsning for barnehagen da inntektene går til dekning av mat, drikke og frukt. Det er gjennomført en forelderundersøkelse som viser at det er flertall for denne endringen Foreldrebetaling skolefritidsordning (SFO) Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen foreslås økt fra kr 26,- per time til kr 27,- per time. Minste faktureringsgrunnlag er på 6 timer per uke, og maksimalt faktureringsgrunnlag er på 20 timer per uke.

18 Budsjett Søndre Land kommune Side 17 Satsene blir etter dette: Pris per time Minstepris (tilsv. 6 t. per uke) Makspris (tilsv. 20 t. per uke) Offentlig bading Satsene for offentlig bading har ikke vært justert på mange år, og det foreslås en mindre økning (2007 priser i parentes) foreslås opprettholdt på dagens nivå. Dette gir følgende satser: Enkeltbillett Klippekort á 10 klipp Barn Kr. 17,- (16,00) Kr. 130,00 (120,00) Voksne Kr. 30,- (28,00) Kr. 220,- (200,00) Praktisk bistand og opplæring i hjemmet Satsene vedr. betaling for praktisk bistand i hjemmet foreslås økt med anslått lønnsvekst ca 5 % fra 2007 til Satsene for 2008 blir etter dette (satsene for 2007 i parentes): INNTEKT Betaling Maks. betaling per time per måned Inntekt under 1,7 G 0 0 Inntekt 1,7-2 G 40 (38) 150 (150) Inntekt 2-3 G 40 (38) 400 (380) Inntekt 3-4 G 78 (74) 780 (740) Inntekt 4-5 G 115 (110) (1 100) Inntekt over 5 G 152 (145) (1 450) Snømåking og vedhugging utført av hjemmevaktmester omfattes av denne ordningen når brukeren er tildelt hjelp til praktisk bistand etter Lov om sosiale tjenester Hjemmevaktmester Betalingssatsen foreslås økt med anslått lønnsvekst 5%. Fra 2007 til 2008 betyr dette en økning fra kr. 60,- til kr. 63,- pr. time. Snømåking og vedhugging til husstander med inntekt under 1,7 G tas det ikke betaling for. Minste betaling settes til 1 time, deretter regnes påbegynt ½ time Opphold eldresenteret Leien for 1- og 2-roms leiligheter foreslås økt med deflator for ,2 %. Leieprisen dekkes også bl.a. oppvarming: FAST OPPHOLD Per måned Husleie 2-roms leilighet (4 200) 1-roms leilighet (3 790) Full kost (1 950) KORTTIDSOPPHOLD Rom Full kost 43 (41) per døgn 68 (66) per døgn

19 Budsjett Søndre Land kommune Side Kjøkken Hovli Porsjonsprisen ved kjøkkenet på Hovli foreslås økt med kr 1,-. (ca. 2,5 %): Normal porsjon 40 (39) Stor porsjon 43 (42) Ekstra stor porsjon 46 (45) Trygghetsalarmer For trygghetsalarmer har det vært en betydelig prisøkning noen år for å komme mer på linje med nabokommuner. Prisen for 2007 er kr 1 380,- pr. år (kr 115,- per måned). Det foreslås at prisen økes til kr. 1560,- (kr. 130,- pr. mnd.) fra Husleie i kommunale boliger Det er lagt til grunn en husleieøkning fra 1. juli 2008 på 2%. Det er mulig å øke leieprisene utfra siste års endring i konsumprisindeksen. For mange boliger er leien i dag høy, og det er et spørsmål om leien bør øke mer. For noen andre leiligheter, der leien i dag er lav, vil økningen kunne bli noe større. En må imidlertid ta forbehold om husleielovens bestemmelser som setter øvre grense for husleieøkning til økningen i konsumprisindeksen i den aktuelle perioden Brukerbetalinger Søndre Land-hallen, rådhuset m.m. Leien i Søndre Land- hallen foreslås økt med ca. 2 % fra 2007 til Pris per time Innenbygds hel hall til trening Innenbygds 2/3 hall til trening Innenbygds 1/3 hall til trening Utenbygds hel hall til trening Innenbygds hel hall til stevner Utenbygds hel hall til stevner Kommersiell virksomhet Enkeltpersoner i styrkerom per år Prisen for leie av svømmehall på Grimebakken økes fra kr 760,- til kr 775,- per halvår. Gymnastikksalen ved Grimebakken er gratis å leie. Satser for leie av lokaler i rådhuset økes med ca. 2,8% Lokale lag Private Kommersielle/ og foreninger arrangementer utenbygds Kinosalen Gratis Gratis Festsalen Gratis Gratis Kommunestyresalen Gratis Gratis Ungdomssalen Gratis Gratis Ungdomsklubben Gratis Gratis

20 Budsjett Søndre Land kommune Side Kino Prisene holdes uforandret i 2008: Voksne over 18 år Ungdom år Barn opp til 11 år (forestilling kl eller før) Søndre Land kulturskole Satsene for kulturskolen har ligget forholdsvis lavt, og foreslås justert litt over prisstigning: Semesteravgift (halvår) Gruppeundervisning Instrumentleie per semester (Ikke piano/keyboard) Skogsarbeider For utleie av kommuneskogens arbeidskraft til private er prisen fastsatt av formannskapet i møte 21. mai 2003, sak 150/03. Rådmannen er gitt fullmakt til å justere timeprisen i tråd med utvikling i lønn. Oppstillingen under følger derfor kun til orientering: Per time Skogsarbeider 210 Beløp ekskl. mva Gebyrer for kart- og oppmålingsarbeider Under følger gebyrregulativet for kart- og oppmålingsarbeider i Søndre Land kommune. I h.h.t. regulativets pkt. 16 reguleres prisene hvert år i forhold til Statens Kartverks indekstall for kart- og oppmålingsarbeider. Satsene under gjelder derfor for 2007, og regulativet framlegges til orientering så snart de nye gebyrene foreligger.

21 Budsjett Søndre Land kommune Side 20 Tinglysningsgebyret kommer som regel i tillegg. 1. Gebyr for kart- og delingsforretning over arealer til utbyggingsformål 1.1 Generelt Areal i meter fra Areal i meter til og med Gebyr kr 8 592, kr 9 247, kr 9 905, kr , kr , kr , kr ,- 1.2 Gebyr for hytte- og fritidseiendommer Areal i meter fra Areal i meter til og med Gebyr kr , kr , kr ,- 2.Gebyr for kartforretning Alternativ I Grenselengde i meter fra Grenselengde i meter til og med Gebyr 0 50 kr 3 037, kr 4 870, kr 6 705, kr 8 592, kr , kr , kr , kr , kr ,- Alternativ II Antall grensepunkter Gebyr 1 kr 3 346,- 2 kr 4 250,- 3 kr 5 032,- 4 kr 5 961,- 5 kr 6 742,- 6 kr 7 674,-

22 Budsjett Søndre Land kommune Side 21 7 kr 8 431,- 8 kr 9 309,- 9 kr kr ,- 11 kr ,- 12 kr ,- 13 kr ,- 14 kr ,- 15 kr ,- 16 kr ,- 17 kr ,- 3. Gebyr for kart- og delingsforretning over arealer til grensejustering Areal i meter fra Areal i meter til og med Gebyr kr 3 877, kr kr 5 205, kr 5 874, kr 6 507, kr 7 188, kr 7 363,- For 1000 m2 og høyere betales som i punkt Gebyr for kartforretning over punktfeste For kartforretning over punktfeste betales 50 % av minstegebyret for kart- og delingsforretning. Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka, beregnes gebyr som for registreringsbrev etter punkt Gebyr for grensepåvisning i marka i samsvar med tidligere målebrev For det første punktet betales kr 1 224,-, deretter kr 447,- pr punkt. 6. Gebyr for avbrutt forretning Gebyr for avbrutt forretning som er berammet beregnes på grunnlag av medgått tid, jf. Punkt Gebyr for påtegning på målebrev i forbindelse med grensejustering For påtegning for grensejustering betales kr 1 850,-. 8. Gebyr for ajourføring av målebrev For ajourføring av målebrev med påtegning av til - og fradeling betales kr 1815,-. 9. Gebyr for midlertidig forretning (attest) Gebyr beregnes som for ordinær kart- og oppmålingsforretning. 10. Gebyr for kopi av målebrev Kr 171,-.

23 Budsjett Søndre Land kommune Side Gebyr for kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer For kart- og delingsforretning over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål, betales etter anvendt tid (se punkt 12). 12. Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid Gebyr for målingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timepriser baseres på timelønn i ltr %. Minstegebyr er kr 970, Gebyr for registreringsbrev For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr 1 820,-. Berører den enkelte sak flere registreringsnummer, kommer det er tillegg på kr 807,- for hvert ekstra registreringsnummer. 14. Gebyr for kart- og delingsforretning der deler av arbeidet er utført av andre For forretninger der den tekniske delen utføres av andre enn opp- målingsmyndigheten, betales halvt gebyr etter punktene 1, 2 og 3 dersom ikke annet er avtalt. 15. Urimelig gebyr Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet anses å bli urimelig høyt, kan kommunestyret fastsette et passende gebyr. 16. Prisregulering Prisene i regulativet reguleres pr 1. januar hvert år i forhold til Statens Kartverks indekstall for kartog oppmålingsarbeider. De nye gebyrene skal kunngjøres i lokalavisene. Kopi av indeks- reguleringen oversendes fylkesmannen til orientering. 17. Innbetaling m.m. Gebyrene skal betales til økonomiavdelingen etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndighetene. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Betaling kan kreves før forretningen berammes eller annet arbeid igangsettes. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, merkemateriell og arbeid med merking av grenser. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jf. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.

24 Budsjett Søndre Land kommune Side Gebyrer for byggesaksbehandling m.m. For disse gebyrene gjelder egne bestemmelser vedtatt av kommunestyret om regulering per 1. januar hvert år i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen. Oppstillingen under viser satser per 1. januar 2007, og er kun til orientering: 1. Søknad om tiltak etter plan- og bygningslovens 93: 1.1. Tiltak etter 93 a) Oppføring boliger, garasjer og uthus For frittliggende garasjer og uthus For boligbygg: for første boenhet + et tillegg på kr 1 000,- pr boenhet utover den første. For en hytteenhet Tilbygg, påbygg og ombygging boliger, garasjer og uthus For boligbygg (Gjelder også for tiltak som faller inn under 93 f: Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger) For tilbygg garasje og uthus Nybygg, tilbygg, påbygg, ombygging andre bygg Første 100 m2 bruksareal Per påbegynt 100 m2 bruksareal ( m2) Per påbegynt 100 m2 bruksareal (1100 m2 --->) (Bruksarealet regnes ut i samsvar med NS 3940) Plassering av varig, midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg etter plan- og bygningslovens 85. kr 2.276,- kr 3.596,- kr 4.197,- kr 1.877,- kr 877,- kr 2.276,- kr 1.436,- kr 1.080,- kr 877, Søknadspliktig konstruksjon etter plan- og bygningslovens 84. kr 877, Kontroll av varme- og oljeanlegg, plan- og bygningslovens 97, kr 877,- delegert myndighet til brannvesenet Utslippstillatelse for ny eller eldre bebyggelse (Søker må selv ordne og betale kvalifisert hjelp til eventuelle kr 1.382,- grunnundersøkelser, synkeprøver, kornanalyser). 1.2 Tiltak etter 93 b) Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under 93 a) kr 877,- 1.3 Tiltak etter 93 c) Bruksendring uten bygningsmessige arbeider. kr 1.877,- 1.4 Tiltak etter 93 d) Riving av tiltak nevnt under 1.1. kr 877,- 1.5 Tiltak etter 93 e) Oppføring endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner. 1.6 Tiltak etter 93 g) Oppføring av innhengning mot veg, skilt eller reklameinnretning eller lignende. 1.7 Tiltak etter 93 h) Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år. For søknad om deling med grenser som er i samsvar med fastsatt plan. For søknad om fradeling av tomt utenfor byggesonen og i uregulert strøk. For søknad om tillegg/grensejustering. kr 877,- kr 877,- kr 877,- kr 1.877,- kr 877,- 1.8 Tiltak etter 93 i) Vesentlige terrenginngrep. kr 877,- 1.9 Tiltak etter 93 j) Anlegg av veg eller parkeringsplass. kr 877, For tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens Basseng, brønner, dammer. kr 877,- Prisene i punkt 1 gjelder ett-trinns behandling. Ved totrinns behandling tas et gebyr på 80 % når rammetillatelsen gis, og et gebyr på 40 % når igangsettingstillatelse gis, slik at gebyret for totrinns

25 Budsjett Søndre Land kommune Side 24 behandling totalt blir 120 % av gebyret for ett-trinns behandling. 2. Søknad om tiltak etter plan- og bygningslovens 95b - enkle tiltak. 2.1 For søknader etter denne sakstypen betales 80 % av satsene etter punkt Søknadspliktige installasjoner til brannvesenet. 3.1 Søknad om erverv og handel av pyrotekniske varer. kr 877,- 3.2 Sentralvarmeanlegg, kaminbrenner, utskifting av brenner, åpent kr 877,- ildsted, lukket ildsted, lagertank under terreng. 4 Meldingssaker. 4.1 Driftsbygninger etter plan- og bygningslovens 81. kr 1.877,- 4.2 Arbeid i tilknytning til midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg etter plan- og bygningslovens Mindre byggearbeider på boligeiendom - plan- og bygningslovens 86 a). 5 Dispensasjoner. 5.1 Dispensasjon fra plan- og bygningsloven m. forskrifter - gjelder for søknader som krever egen behandling. kr 1.016,- kr 1.016,- kr 1.016,- 6 Behandling av reguleringsplan. 6.1 For planer t.o.m. 5 tomter kr ,- 6.2a For hver godkjent tomt f.o.m. tomt nr. 6 t.o.m. tomt nr.20. kr 628,- 6.2b For hver godkjent tomt f.o.m. tomt nr. 21 t.o.m. tomt nr. 50. kr 372,- 6.2c For hver godkjent tomt f.o.m. tomt nr.51. kr 266,- 6.3a For boligbyggelags-, industri- og forretningsområde inntil 10 da. kr ,- 6.3b + pr. da overskytende areal. kr 628,- 6.4 For bebyggelsesplaner og reguleringsendringer som krever full behandling etter plan- og bygningslovens 27-1 og 27-2, betales 50 % av gebyr for reguleringsplan. 6.5 Mindre vesentlige reguleringsendringer etter plan- og kr 1.877,- bygningslovens 28-1, punkt Dispensasjonssøknader fra arealplaner. kr 1.877,- 6.7 Ved endelig avslag på reguleringsplanforslag betales 80 % av satsene for reguleringsplan. 6.8 Behandling av planer avvist av planutvalget ved 1. gangs kr 877,- behandling. Annonsering, befaring og lignende er inkludert i prisene i punkt 6. 7 Konsekvensutredninger. 7.1 I de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I- tiltak, og det blir utredningsplikt etter vedlegg. II-tiltak, skal det for behandling av konsekvensutredninger betales et gebyr som tilsvarer 80 % av satsene for reguleringsplaner. 8 Godkjenning av ansvarsrett for foretak plan og bygningslovens Tildeling av ansvarsrett. kr 180,- 8.2 Lokal godkjenning med ansvarsrett. kr 745,- 9 Avslag på byggesøknad og saker som ikke kommer til utførelse Dersom en byggesøknad fører til avslag eller ikke kommer til utførelse, skal det betales 80 % av fullt gebyr. Tilsvarende gjelder i meldepliktsaker der utførelse forbys. 10 Igangsetting uten tillatelse Dersom et arbeid igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 50 % av fullt behandlingsgebyr. Dette gjelder også i avslagstilfellene, slik at summen av avslagsgebyret og tilleggsgebyret blir 130 % av fullt gebyr.

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2007

Innherred samkommune. Budsjett 2007 Innherred samkommune Budsjett 2007 Administrasjonssjefens forslag, samkommunestyrets møte 30.11.2006 1. Innledning...3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar...3 1.2 Formål og hovedmål...3 1.3 Enheter i

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 RÅDMANNENS FORSLAG Vikersund, 13.11.2009 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 4 2.1 Økonomiske utviklingstrekk...

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2008

Innherred samkommune. Budsjett 2008 Innherred samkommune Budsjett 2008 Administrasjonssjefens forslag, samkommunestyrets møte 29.11.2007 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Kommentarer. til. budsjett 2012

Kommentarer. til. budsjett 2012 Kommentarer til budsjett 2012 Vedtatt i kommunestyret i sak 113/11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. BUDSJETTPRIORITERINGER... 4 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT, GENERELLE BETRAKTNINGER

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2009

Innherred samkommune. Budsjett 2009 Innherred samkommune Budsjett 2009 Administrasjonssjefens forslag, Samkommunestyret 03.12.2008 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3 Etablering

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

BUDSJETT 2011. Velkommen!

BUDSJETT 2011. Velkommen! BUDSJETT 2011 Velkommen! Vedtatt i kommunestyret 30.11.2010 Innhold UTSKRIFT AV K.SAK 067/10: ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2011-2014 MED BUDSJETT 2011 3 BUDSJETT 2011 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 5 VEKTING

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Forutsetninger på nasjonalt nivå...4 Statsbudsjett 2010...4 Skatteinntekter...4 Skatt på formue og inntekt...4 Rammeoverføring...4 3 Driftsbudsjettet...5 Forutsetninger

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Rådmannens forslag 1. november 2012 1 2 1. Rammebetingelser... 14 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 14 1.2. Befolkningsutviklingen i

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer