SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 av 7 Arkivsak: 08/3243 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN - OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 257/08 HAMAR FORMANNSKAP Behandling/vedtak i HAMAR FORMANNSKAP den sak 257/08 Vedtak: Formannskapet, som det faste utvalg for plansaker, vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-1 å legge reguleringsplan for Martodden ut til offentlig ettersyn. Enstemmig vedtatt. Behandling: Innstilling: Formannskapet, som det faste utvalg for plansaker, vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-1 å legge reguleringsplan for Martodden ut til offentlig ettersyn. Utredning: VEDLEGG: Oversiktskart med angivelse av dagens bruk Planbeskrivelse, inkl. forslag til reguleringsplan for Martodden FAKTA: Beskrivelse av planområdet Martodden ligger ca 2 km vest for Hamar sentrum. Området er i hovedsak regulert til industriformål og offentlig bygninger, med forretning, bolig og allmennyttige formål innimellom. Deler av området er ikke bebygd. Dagens bruk av næringsområdet med omgivelser fremgår på siste side. I sør og vest ligger området inntil museums - og friområdene langs Mjøsa. Tilgrensende areal nord for Dovrebanen er etablert med industri og forretningsvirksomhet (avsatt til

2 Side 2 av 7 omformingsområde i kommuneplanen). Øvrig tilgrensende areal er regulert til allmennyttig formål og frittliggende småhusbebyggelse. Bakgrunn Kommuneplan for Hamar legger til rette for at dagens næringseiendommer og offentlige bygninger på Martodden skal utvikles til byggeområde for tettbebyggelse, dvs. primært tilrettelegging for boligbebyggelse med tilhørende funksjoner (rekreasjonsområder, barnehage, nærbutikk mv.). Kommunen har ansett det som viktig å ta en aktiv rolle i utvikling av bydelen og har påtatt seg ansvaret for reguleringsplanprosessen. Dette da det skal fastlegges ny hovedstruktur i et område med flere grunneiere og flere infrastrukturtiltak må gjennomføres i fellesskap mellom grunneierne. Ved oppstart av planarbeidet ble to hovedutfordringer klargjort: o tilrettelegge for utvikling av gode boområder i seg selv, i forhold til omgivelsene og tilrettelegge for en etappevis utbygging av området, da dette vil skje over lang tid. o klargjøre hva som må etableres av felles infrastrukturtiltak ved omregulering til boligformål og sikre at disse kan etableres ved etappevis utbygging av området. Kostnadene vil i vesentlig grad måtte bekostes av grunneierne. Beskrivelse av planforslag Området er planlagt helhetlig med målsetting om at ny bebyggelse gradvis skal bidra til en positiv utvikling av området funksjonelt og estetisk, samt fremme bærekraftig utvikling ved å ta vare på miljøet og styrke folkehelsen.

3 Side 3 av 7 Forslag til reguleringsplan for Martodden tilrettelegger for at dagens næringseiendommer kan utvikles i tråd med kommuneplan for Hamar Utvikling forventes gjennomført de neste år. Området tilrettelegges i hovedsak til utvikling av et boligområde med m 2 bruksareal. Dette fordeler seg på anslagsvis boenheter i 2 etasjer (enebolig, rekkehus, leilighet) og boenheter i 3-6 etg. (leilighet). Variasjon i antall boenheter avhenger av arealbruk i byggeområdene hvor variert arealbruk tillates (Komb3 og Komb5). 11 grunneiere er spesielt sentrale for utviklingen av området. Det tilrettelegges for etablering av nærmiljøfunksjoner som barnehage og nærbutikk, for offentlige funksjoner ved Storhamar videregående skole og Arcus området, samt stadfestelse av kulturinstitusjonene Sagbladfabrikken og Norsk Jernbanemuseum. Skogfrøverket reguleres til industri/lager for opprettholdelse av eksisterende virksomhet. Lekeområder etableres i hovedsak i tråd med kommuneplan. Områdets natur- og kulturelementer som anses viktige for trivsel og velferd sikres i planen. Tilhørigheten til Mjøsa er forsøkt styrket ved å etablere siktakser og grønt gangvegnett ned til rekreasjonsområdene langs Mjøsa. Det er utsikt fra mange boenheter og fra felles takterrasser. For området langs Mjøsa er furua karakteristisk og miljøskapende. Planen hindrer nedbygging av større områder med furu, og enkeltstående furutrær i byggeområdene skal tas vare på inntil byggeområdet er detaljert. Flere av industribygningene reguleres til bevaring; stålverket, Skogfrøverket, Sagbladfabrikken, rektifikasjonsanlegget på Arcus og administrasjonsbygget til Nordviken bruk. Planen tilrettelegger for et enkelt trafikksystem der gående/syklende er atskilt fra kjørende og hvor gående/syklende gis enkleste trase i retning sentrum, skole og rekreasjonsområder. Grunnlaget for kollektivtrafikken styrkes. Ved valg av løsninger har det vært fokus på universell utforming, slik at trafikksystemet i så stor utstrekning som mulig kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte, også de med nedsatt bevegelsesevne og orienteringsevne. Grønnstruktur og trafikksystem er gitt en robust struktur som ikke må endres, selv ved endringer i boligmarked og boligtyper - småhus eller blokker. Det har vært fokus på målene om arealøkonomisering, arealutnyttelse og tilknytning til fjernvarmenettet for å styrke bærekraftig utvikling. Planens konsekvenser for befolkningens helse er vurdert sammen med vurdering av samfunnssikkerheten, herunder risiko og støy fra eksisterende virksomheter. Dette har gitt premisser for hvilke områder som er tilrettelagt for utvikling, og vilkår som må oppfylles for etablering av bolig i byggeområdene. Etablering av nødvendig offentlig infrastruktur er klargjort og det sikres at disse kvalitetene blir etablert gjennom rekkefølgebestemmelser til plan. Dette er etablering av kvartals- og sentrallekeplasser, gang-/sykkelveger i boområdet, tilstøtende områder og i retning skole og sentrum, samt utbedring av eksisterende veger/kryss og nye boliggater (planbeskrivelsens kap. 2.5). Hovedprinsippet, fastlagt ved oppstart av planarbeid, er at utbygging i hovedsak skal finansiere tiltakene. Da flere grunneiere er avhengig av samme infrastrukturtiltak organiserer kommunen etablering av infrastrukturen gjennom inngåelse av utbyggingsavtaler og kommunen tar ansvar for opparbeidelsen.

4 Side 4 av 7 Informasjon og medvirkning Grunneiere i omformingsområdet, beboere og næringsdrivende i området og offentlige instanser er gitt informasjon og har fått anledning til å komme med innspill og påvirke områdeutviklingen gjennom flere faser i planprosessen ved oppstart, før og etter gjennomføring av parallelloppdrag (alternativ utforming av området), eller ved direkte kontakt fra kommunen eller interesserte. Reguleringsplan og illustrasjoner Reguleringsplan med bestemmelser som er endelig vedtatt, er bindende for arealbruk, fradeling, bygge- og anleggsvirksomhet innenfor planområdet. Oversikt over arealplaner som erstattes helt eller delvis fremgår av på side 1 i planbestemmelsene. Illustrasjonsplanen gir ett inntrykk av om reguleringsplanen gir tilfredsstillende bokvalitet i nye boområder og forholdet til nabobebyggelse (vedlegg til planbeskrivelsen). Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende. Den gir kun ett eksempel på hvordan området kan utformes når utviklingen skjer i tråd med reguleringsplanen. Illustrasjonsplanen viser maksimal tillatt byggeareal og høyder i byggeområdene, samt tilfredsstiller krav til parkeringsdekning. Det vises også illustrasjonsplan for Norsk jernbanemuseum sine områder, slik de har sett for seg utviklingen av deres eiendommer (planbestemmelsene krever noe bearbeiding av deres illustrasjonsplan). Det er utarbeidet flere snitt/oppriss (til offentlig ettersyn) som viser regulert høyde på ny bebyggelse og forholdet til eksisterende bebyggelse. Se også modellbilder. VURDERING: Sentralt i vurderingen er planens konsekvenser for samfunn og individ. Konsekvenser er utdypet i vedlagt planbeskrivelse og er vurdert i forhold til krav og målsettinger i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, regionale planer og rikspolitiske retningslinjer. Planforslaget følger i all hovedsak disse føringene. Planen bryter med utkast til kommunedelplan for kulturminner (utkast er ikke politisk behandlet) ved Arcus bygget da utendørsbassenget ikke inngår i planforslaget. Planforslaget tillater nye boliger delvis i rød støysone (avbøtende tiltak kreves etablert) og deler av friområder er i gul støysone. Det vurderes en tilleggsutredning tilknyttet grunnforurensning. Ved vurdering av konsekvenser fremkommer sentrale forhold det ønskes innspill på i forbindelse med offentlig ettersyn og som forutsetter politisk avklaring eller bekreftelse: o Tilrettelegges det for riktig sammensetning av boligtyper småhus/blokker? (se planbeskrivelsens kapittel 4.5) o Skal krav til andel boliger med livsløpsstandard være 100%, eller er 50% tilstrekkelig? (se planbeskrivelsens kapittel 4.8) o Skal bevaringshensyn vektlegges mer ved rektifikasjonsanlegget ved Arcus (se planbeskrivelsens kapittel 4.1) o Skal støyskjerm velges fremfor lokal skjerming av egnet uteplass? - avveining mellom opplevelse av stedet eller støyskjerme hagene - gjelder hele Hamar tettsted (se planbeskrivelsens kap. 4.10)

5 Side 5 av 7 Grunneiere Planforslaget medfører inngrep på flere eiendommer utenfor selve omformingsområdet. Dette gjelder i hovedsak bolig og næringseiendommer inntil vegkryss, og formålet er etablering av gang- og sykkelveg eller andre særskilte trafikksikkerhetstiltak. For eiendommer som blir spesielt berørt er det vurdert alternative løsninger. Alle eiendomsinngrep blir ervervet etter vanlige prinsipper for offentlig grunnerverv. Grunneiere i omformingsområdet har vært delaktige i planprosessen. Rådmannen er kjent med at enkelte grunneiere ønsker noe høyere utnyttelse og byggehøyde. I tillegg anses enkelte av rekkefølgekravene omstridt (spesielt underganger). Videre prosess - gjennomføring av reguleringsplan Reguleringsplan skal ut på offentlig ettersyn. Deretter vurderes innkomne merknader og eventuelle innsigelser. Jeg forutsetter sluttbehandling av planforslag i kommunestyret samtidig med inngåelse av utbyggingsavtaler. Dette for å vite at planforslag med de kvaliteter som sikres i planforslaget (offentlige infrastrukturtiltak), er gjennomførbare. Detaljutforming av byggeområdene avklares i hovedsak i bebyggelsesplan. Inngåelse av utbyggingsavtaler må følge krav til innhold og prosess, som fastlagt i plan- og bygningsloven. Dette betyr at forslag til utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneiere/ utbyggere i planområdet skal legges ut til offentlig ettersyn før vedtak i kommunestyret (avtale signeres av grunneiere før behandling i kommunestyret). Det er utarbeidet utkast til utbyggingsavtale med bakgrunn i formannskapsak 162/97, Ferdigstilling av utkast til avtale (etter forhandlinger) avventes inntil merknader/innsigelse til selve planforslaget er vurdert og avklart. Dette slik at finansiering av infrastrukturtiltak ikke binder opp diskusjon omkring utformingen i Martodden området (boligtype, byggehøyde og utnyttelse). Dette selv om det er en klar sammenheng mellom antall kvadratmeter som tillates bygget og hvilke infrastrukturtiltak utbyggingen har mulighet til å finansiere. Slik planforslaget foreligger ligger det godt til rette slik til at nye infrastrukturtiltak, i hovedsak blir etablert. Det legges fram egen sak til formannskapet om forslag til utbyggingsavtale, før den sendes til offentlig ettersyn (forutsatt i løpet av 2008). Behov for eventuelt nytt offentlig ettersyn av reguleringsplan vil da samordnes. Deretter blir det samtidig sluttbehandling av reguleringsplanforslag og inngåelse av utbyggingsavtale i kommunestyret. KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: Hovedsatsningsområdet for barn er attraktive lekeplasser, barnehage og gang- og sykkelveger til nærområde, skole og sentrum. Hovedgrepet tilrettelegger for å skille biler fra gangtrafikk, i tillegg kan kvartalslekeplass nås bilfritt fra alle nye boliger og nesten alle eksisterende boliger. Kommuneplanens krav til lekeplass er i all hovedsak tilfredsstilt (unntak er Lek1). Det er tilrettelagt for gang- og sykkelveg til nærområder, skoler og sentrum. Krysningspunkt med veg/jernbane er vurdert i forhold til trafikksikkerhet og det foreslås undergang under jernbanen og Kornsilovegen. Det er gjennomført barnetråkkregistrering. Barnetalsperson har deltatt ved varslet om oppstart og gitt uttalelse til planforslag. Barnetalspersonens uttalelse er kommentert av planavdelingen i kursiv: 1. Friområde, Lek 1: Området på 1,0 daa er for lite kravet er på 2,0 daa. Kommentar: Mulig utvidelse er på område A1 eller B1. Dette skal følges opp videre.

6 Side 6 av 7 2. Friområde, Lek 3: En eksisterende trafo står midt i friområdet dette er ikke forenlig med barns interesser, mtp. strålingsfare og brannfare. Kommentar: Det vil bli vurdert å flytte trafo ut av friområdet og inn i byggeområdet. 3. Friområde, Lek 5: Ligger inntil Nordvikvegen selv om gata stenges mot Vognvegen er ikke dette noen heldig løsning, da det vil stadig bli biltrafikk der. Kommentar: Endelig plassering av Lek 5 skal gjøres i bebyggelsesplan, føringen er innarbeidet i planbestemmelsene. Rådmannen vurderer planforslaget til å bygge opp under vår visjon: Hamar skal være sentrum for det mest attraktive boområdet i Innlandet.

7 Side 7 av 7

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 05.03.2015 Marviksletta, områdeplan - nytt

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 Utvalg for byutvikling 17.02.10 sak 25/10 vedlegg Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 2010-01-07 Planprogram Indre Havn Planprogram for områderegulering av Sandnes indre

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Hemnes Kommune. Planbeskrivelse. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes Kommune. Planbeskrivelse. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes Kommune Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Innhold 1. Planbeskrivelse... 4 1.1 Generelt om kommuneplanlegging... 4 1.2 Bakgrunnen og formål med planarbeidet... 4 1.3 Planområdet...

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/282 14/42212 K2 - L12 Gunn Alice Lersveen DokumentNR:

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN STJØRDAL SENTRUM

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN STJØRDAL SENTRUM Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN STJØRDAL SENTRUM 1. 2. 1. INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 3. BAKGRUNN... 5 3.1 Mandat utgangspunkt for planarbeidet... 5 3.2 Kommunestyrevedtak -

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer