Byutvikling med utbyggingsavtaler. Erfaringer fra Oslo kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byutvikling med utbyggingsavtaler. Erfaringer fra Oslo kommune"

Transkript

1 Byutvikling med utbyggingsavtaler Erfaringer fra Oslo kommune Ove Ellingsen, avdelingsdirektør

2 Disposisjon Overordnede politiske føringer Nærmere om Ensjøområdet Behovet for utbyggingsavtaler Nødvendige grunnlag og verktøy for å kunne inngå avtaler Organisering av prosesser Gjennomføringsmodeller Eksempel fra utbyggingsavtale på Ensjø

3 Bystyrets vedtak av 17. mars 2004 Planleggingsprogrammet for Ensjø Transformasjon fra bilby til boligby med potensial for bygging av boliger 2 barne/ungdomsskoler Regulering og utvikling av Tyngdepunktet Etablering av samarbeidsgruppe mellom etatene Reguleringsplaner utstyres med rekkefølgebestemmelser som følges opp med utbyggingsavtaler som sikrer finansiering av kommunale tiltak Utarbeides plan for teknisk infrastruktur (VPOR) Det utarbeides boliganalyse Det utarbeides nærings- og serviceplan Bærekraftige prinsipper hvor det særlig satses på miljøvennlighet i bygningsløsningene

4

5

6

7

8 Eiendomsforhold Tomte- og eierstrukturen er svært oppdelt med mange og til dels små eiendommer. De offentlige eiendommene er få og ligger i hovedsak i tilknytning til offentlige kommunikasjonsårer og i randsonen inn mot disse.

9 Status Ensjø i dag Inngått 16 utbyggingsavtaler Muliggjør bygging av boliger og et vesentlig innsalg av næringsarealer Bidrag til bygging av kommunal infrastruktur for kr 390 mill. er sikret gjennom avtalene I 2009 er det ferdigstilt 165 leiligheter Totalt bygget 430 boliger med grunnlag i utbyggingsavtaler Ny park og plass, ny infrastruktur i Gladengveien, midlertidig 4 avd. barnehage Kvalitetsprogram signert

10 Omtale i Næringseiendom i desember

11 Skryt fra grunneierforeningens styreleder

12 KVALITETSPROGRAM FOR ENSJØ En felles satsning fra kommunen og utbyggerne

13

14 Når er det behov for utbyggingsavtaler Når et område har mange små eiere Da vil avtaleformen ivareta oppgjøret mellom partene og kommunen på en bedre måte enn refusjonsbestemmelser Når et område er politisk prioritert Kommunen må ønske å få til en utvikling, dvs. stille opp med sosial infrastruktur Når byutviklingen skjer på privat grunn

15 Befolkningsvekst og boligbehov (budsjett 2010) Per : innbyggere i Oslo Vekst siste 20 år: innbyggere Beregnet årlig vekst: 1,5 % Beregnet innbyggere per 2030: Antall personer per bolig redusert fra 2,01 i 1980 til 1,86 i 2008 Per : Siste 8 år: Per 2030 behov for: Totalbehov 2030: ca boliger bygget ca (3 125 per år) nye boliger til (4 500 per år) boliger

16 Rammebetingelser for utvikling Markagrensen er hellig Utviklingen skal skje innenfor byggesonen Utvikling av knutepunkter/stasjonsnære områder Transformasjon av industri- og næringsområder til boligområder Beregnet potensiale på boliger innenfor byggesonen Begrenset utviklingsarealer i kommunal eie Utvikling i hovedsak på privat eiendom = behov for utbyggingsavtaler

17 Verktøy for utbyggingsavtaler Overordnet politisk forankret plan for utvikling av et område Beskrivelse av overordnet teknisk grønn og blå infrastruktur (VPOR) Et omforent kostnadsoverslag over infrastrukturtiltakene Gjennomføringsmodell

18 KOMMUNEPLAN 2000 PLANLEGGINGSPROGRAM PRINSIPPLANER: offentlig rom overvann (treplanting) (belysning) Reguleringsplane r Kommunale Reguleringsplane r Innsendte Utbyggingsavtaler gjennomføring

19 Kommunale samarbeidsrutiner Avtalebasert byutvikling krever tettere samarbeid om premissene EBY skal være: kontaktorgan for utbyggerne pådriver og koordinator for bruk av utbyggingsavtaler samt bidra til gjennomføring av utbyggingssaker i de kommunale organer Samarbeidsavtale PBE EBY, hvoretter man i fellesskap vurderer behovet for utbyggingsavtale allerede ved planinitiativ Utfordring: Tilstrekkelig oversikt over infrastrukturbehovet

20

21 Veiledende prinsipplan for det offentlige rom

22

23

24 Blågrønn struktur

25 Gatenett

26 Veiledende prinsipplan for overvann viktige hensyn ved åpne overvannsløsninger: En sikker bortledning av overvannet, dvs. anlegget må dimensjoneres for ekstrem nedbør Overvannsanlegget må framstå som et positivt visuelt element i tørre perioder

27 Oversikt over reguleringsplaner på Ensjø

28 Oslo kommunes (gjennomførings)rolle Koordinere private og offentlige tiltak Gjennom utbyggingsavtaler sikre finansiering av overordnet infrastruktur Sikre arealer til offentlig struktur Areal til barnehager Arealer til grøntdrag Arealer til parker/plasser Gjennomføre utbyggingen av teknisk/grønn infrastruktur i takt med utbyggernes utbygging

29 Finansiering av offentlige tiltak De offentlige tiltakene (ekskl. skoler og barnehager) er kostnadsberegnet til ca. 975 mill kr (P-50), prosjektets styringsmål Det er en forutsetning at de offentlige tiltakene i hovedsak skal bekostes av grunneierne/utbyggerne i området Infrastrukturbidrag på i gjennomsnitt ca kr/m 2 T-BRA Basert på opprinnelig kostnadsanalyse/antall m 2 T-BRA Med kommunale bevilgninger i langtidsbudsjettet er tiltakene fullfinansiert

30 Prosess for prosjektøkonomi EBY ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av usikkerhetsanalyse Bred prosess med grunneierne om premisser og kvaliteter i tiltak Bred prosess med kommunale virksomheter om premisser og kvaliteter i tiltak Tiltak beskrevet med fleksibilitet i standard/kvalitet og kostnad.

31 Forholdet mellom utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser Rekkefølgebestemmelsen: Før det gis igangsettingstillatelse må tiltaket være opparbeidet eller sikret opparbeidet Utbyggingsavtalen sikrer opparbeidelse gjennom utbyggers finansiering/gjennomføring av tiltaket Utbyggingsavtalen kan finansiere andre tiltak enn rekkefølgetiltak Privatrettslig inndrivelse

32 Når det inngås utbyggingsavtale Utbygger får igangsettingstillatelse ved å forplikte seg til finansiering eller utbygging av en forholdsmessig del av rekkefølgebestemmelsene kontantyelser realytelser Kommunen er ansvarlig for å fullfinansiere tiltaket, enten gjennom bidrag fra andre utbyggere eller over kommunale budsjetter

33 Nærmere om kontantbidrag Fremforhandlet andel av totalkostnadene Forfaller i sin helhet til betaling før IG Alternativt halvpart ved IG, og resten ved midlertidig brukstillatelse sikret ved bankgaranti/pant i eiendom Når oppgjør har funnet sted er rekkefølgebestemmelsen å anse som oppfylt i forhold til den aktuelle utbyggeren Plikt til å betale kontantbidrag selv om rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen er oppfylt når betaling skal skje

34 Nærmere om realytelser Del av offentlig infrastruktur som opparbeides av utbygger Viktig med beskrivelse av tiltaket - slik at overtakende etat vil overta Skal følge lov om offentlige anskaffelser Realytelsen må foreligge før midlertidig brukstillatelse Planer for opparbeidelse/kravspekk. skal godkjennes på forhånd Tiltaket skal godkjennes av kommunen før overtakelse

35 Gjennomføring av infrastrukturtiltak Ensjømodell: Utbygger betaler inn anleggsbidrag til kommunen En del realytelser fra utbygger Kommunen gjennomfører, og tar formelt risiko for ev. kostnadsoverskridelser Momsfordel når kommunen selv opparbeider tiltak de selv skal overta

36 Suksesskriterier Tett samarbeid Tillitsfullt og åpent samarbeid med grunneierne Det er jo de som betaler

37 Oppfølging av utbyggingsavtaler Både kommunes og utbyggers plikter er knyttet til fremdriften i utbyggers egen utbygging Utfordring å samordne rettigheter og plikter iht. reguleringsplanen og utbyggingsavtalen når dette ofte vil gå mange år (tiår) fra avtale er vedtatt til den er endelig gjennomført Behov for avtaler og prosedyrer mellom de berørte etatene

38 Tiedemannsbyen illustrasjonsplan

39 Om denne avtalen Fremmes parallelt med avtale for tilstøtende eiendom Vedtatt i bystyret Planområde på 87 daa Grunneierbidrag på 140 mill. kr Kontantbidrag 88 mill. Realytelse 52 mill.

40 Tiltak som dekkes av avtalen Kontantbidragene fra Tiedemannsbyen skal dekke: Tiedemannsparken Vestre parkdrag Del av vestre bekkedrag Del av Petersborgaksen Del av Bertrand Narvesens vei Oppgradering av turvei D-2 Totalkostnad for tiltakene = ca. 105 mill. kr Underdekning finansieres fra Marienfryd

41 INNHOLD PARTER DEFINISJONER FORMÅL OG BAKGRUNN GEOGRAFISK OMRÅDE AVTALENS VARIGHET FORHOLDET TIL REKKEFØLGEBESTEMMELSER FERDS PLIKTER Anleggsbidrag Kontantbidrag Størrelse Regulering av kontantbidraget byggekostnadsindeksen Oppgjør Realytelser Opparbeidelse av tiltak Standard på tiltakene Gjennomføring Vilkår for midlertidig brukstillatelse Vilkår for overtakelse av realytelser Reglene om offentlige anskaffelser

42 Overdragelse av arealer Bruksrett teknisk infrastruktur, riggplass, anleggstrafikk, omkjøringsveier med mer Fastsetting av sokkelhøyde mot Vestre parkdrag Avkjørsel til Ensjøveien Avtale om kulvert Plikter i forhold til tredjemenn OSLO KOMMUNES PLIKTER Oppfyllelse av rekkefølgebestemmelser Beskrivelse av tiltakene Standarden på tiltakene Ferdigstillelsestidspunkt Vedlikehold Overdragelsesomkostninger ENDREDE FORUTSETNINGER MISLIGHOLD TINGLYSNING TRANSPORT AV AVTALEN VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE VEDLEGG PARTENES UNDERSKRIFTER BEKREFTELSE FRA GRUNNEIERNE BEKREFTELSE FRA HJEMMELSHAVERNE

43 1. Parter Avtalen er her inngått med utbygger Avtalen koblet til eiendommen, som reguleringsplanen Jf. Pkt. 17 og 18 om samtykke fra grunneier Jf. pkt. 11 om tinglysning på eiendommen Sikring av kontantbidraget

44 5. Avtalens varighet Mange av avtalene på Ensjø har innbyrdes sammenheng Behov for å ha et avtalemessig skjæringspunkt Satt til for alle avtaler

45 6. Forholdet til rekkefølgebestemmelsene Realytelser knyttet til rf. 16.2, 16.3 og 16.4 Utbygger bygger offentlig infrastruktur sammen med egen utbygging Realytelsene skal være opparbeidet før midlertidig brukstillatelse gis Kontantbidrag knyttet til rf og 16.6 Rekkefølgebestemmelsene anses som sikret ved innbetaling av utbyggers forholdsmessige del OK skal oppfylle rekkefølgebestemmelser på nærmere angitte vilkår Skal være innbetalt før det gis igangsettingstillatelse, se 723

46 7. Utbyggers plikter - kontantbidrag Pkt : Utbygger har valg mellom å betale alt ved IG, eller halvparten ved IG og resten ved midlertidig brukstillatelse Bankgaranti eller tinglyst panteheftelse Indeksert og tillagt 10 % Må være fast garantibeløp

47 7. Utbyggersplikter - realytelser Tiltakene er prissatt i VPOR Utbygging på utbyggers regning og risiko Pkt : kontroll av standard Pkt : Overvåking av gjennomføring Pkt : Dokumentasjon av opparbeidelsen Pkt : Utbygger plikter å følge lov om offentlige anskaffelser Pkt. 7.4: Vederlagsfri overdragelse av arealer og anlegg

48 8. Oslo kommunes plikter Oppfylle rekkefølgebestemmelsene innen 18 md. Utbygger har sikret gjennom delbetaling når: Tiltaket er fullfinansiert (pkt ) (fra denne og tilstøtende avtale) Arealene for opparbeidelse av tiltakene er overtatt av OK OK forplikter seg til å gjennomføre tiltaket uavhengig av sluttkostnad Justeringsadgang (8.1.2) Dersom kostnadsoverskridelse redusert standard Dersom overskudd omdisponering innenfor Ensjø

49 Avslutning Denne formen for plangjennomføring krever tett samarbeid med: planmyndigheten etater og virksomheter som skal overta forvaltningen den kommunale utbygger av infrastrukturen de private avtalepartene Utfordring knyttet til oppfølging av avtaler Inngåelse av tilpassede gjennomføringsavtaler

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune FBA kurs 23.11-11 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Utbyggingsavtaler som verktøy og virkemiddel Politisk mandat Kort om Ensjø Planlegging

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune. seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune. seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Disposisjon Tidligere politiske vedtak Rammebetingelser Oslo vokser Utviklingsarealer og

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

Hovinveien 45, Hasle Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Hovinveien 45, Hasle Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 512.1 Hovinveien 45, Hasle Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås omregulert til bolig, forretning, bevertning, kjøreveg, fortau gangveg

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Trondheim kommunerevisjon Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon arbeidet med Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler.

Detaljer

Sak 19 2012 Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan aksjonæravtale refusjonsavtale utbyggingsavtale

Sak 19 2012 Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan aksjonæravtale refusjonsavtale utbyggingsavtale Til: Styret Dato: 2.5.2012 Ansvarlig saksbehandler: E-postadresse: Telefonnummer: Erik Tjemsland erik.tjemsland@sandnes.kommune.no +47 977 03 515 Sak 19 2012 Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AWI-14/18866-1 97448/14 29.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 11.11.2014 Stavanger

Detaljer

BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER

BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER Jan Willy Føreland 04.12.2014 Utbyggingsavtaler - erfaring Utbyggingsavtalen skal være et praktisk hjelpemiddel til å sikre gjennomføring av planen: Avklare ansvarsdeling for

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Begrepet utbyggingsavtale er ikke nærmere definert i norsk lov. Vanligvis brukes betegnelsen på en kontrakt mellom en kommune og en entreprenør/grunneier som

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. mellom KRISTIANSAND KOMMUNE NO 963296746

UTBYGGINGSAVTALE. mellom KRISTIANSAND KOMMUNE NO 963296746 TEKNISK Teknisk direktør stab UTBYGGINGSAVTALE mellom KRISTIANSAND KOMMUNE NO 963296746 og UTBYGGER NO XXXXXX 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) og Kristiansand kommune (senere kalt kommunen) NO

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

SOSIAL PROFIL I NYBYGGINGSPOLITIKKEN

SOSIAL PROFIL I NYBYGGINGSPOLITIKKEN Berit Nordahl: NOTAT til Asker kommune, 31.01.2013 Revidert 20.0.2013 SOSIAL PROFIL I NYBYGGINGSPOLITIKKEN Forfatterens forståelse av Asker kommunes situasjon og ambisjon Boligforsyningen i Norge skjer

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet 13.02.2013

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OMLU-13/260-14 25169/14 27.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 03.04.2014

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

SKULPTUR- OG KULTURMINNEPARK PÅ EKEBERG - AVTALE MED C. LUDENS RINGNES STIFTELSE OM GAVE TIL OSLO KOMMUNE

SKULPTUR- OG KULTURMINNEPARK PÅ EKEBERG - AVTALE MED C. LUDENS RINGNES STIFTELSE OM GAVE TIL OSLO KOMMUNE Oslo kommune Byrådet B rådssak 102/11 SKULPTUR- OG KULTURMINNEPARK PÅ EKEBERG - AVTALE MED C. LUDENS RINGNES STIFTELSE OM GAVE TIL OSLO KOMMUNE Sammendrag: Christian Ringnes tok i 2006 kontakt med Oslo

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. ORGANISERING OG LOKALISERING... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 5 4. SELSKAPETS AMBISJONER OG EIERSTRATEGI... 5 5. AKTIVITETER I

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Planprogram for Vollebekk

Planprogram for Vollebekk Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HØRINGSUTKAST 11.03.2013 Planprogram for Vollebekk Forside: Planområdet sett fra sør. Bildet er tatt 12.06.2008. INNHOLD Forord 5 Vedtak om offentlig ettersyn 7 1.

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer