GJENNOMFØRINGSAVTALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJENNOMFØRINGSAVTALE"

Transkript

1 GJENNOMFØRINGSAVTALE mellom og Årvold Næringseiendom AS org.nr (nedenfor kalt Byggherren) Adresse: Postboks 2416 Solli, 0201 Oslo og Statens vegvesen, Region øst, vegavdeling Østfold (nedenfor kalt SVRØ) Adresse: Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer for opparbeiding av rundkjøring i RV118, Årvoldforbindelsen 1. BAKGRUNN Denne avtalen har sin bakgrunn i at Årvold Næringseiendom AS har ønsket å utvikle og bygge ut sin eiendom, Årvold Gård Næringsområde (gnr 64 bnr 27 og 296) til næring. Ettersom trafikkbelastningen vil øke som følge av utbygging av næringsområde, har Statens Vegvesen krevet at det opparbeides en rundkjøring langs FV118, Årvoldforbindelsen, der denne krysser Årvollskogen. Opparbeidelsen av en slik rundkjøring og næringsområdet er regulert av særskilte reguleringsplaner av henholdsvis 20. juni 2013 og 7. mai 2013, jfr. bilag 1 og 2, og følges opp med respektive utbyggingsavtaler. For reguleringen av rundkjøringen lang FV 118 inngås en gjennomføringsavtale med Statens Vegvesen Region Øst for utbyggingen av selve rundkjøringen med tilhørende støyskjermer, og en utbyggingsavtale med Rygge kommune for teknisk og grønn infrastruktur på siden av, i tilknytning til og rundt rundkjøringen. Planene, gjennomføringsavtalen og utbyggingsavtalene må sees i sammenheng, jfr. pkt. 3, og er samlet sett ment å skulle oppfylle forutsetningene i Reguleringsplanen for rundkjøringen, jfr. bilag 1 (heretter også benevnt "Reguleringsplanen").

2 2. FORMÅL Denne avtalen har til formål å sikre en gjennomføring av teknisk og grønn infrastruktur m.v. i Reguleringsplanen, og partenes rettigheter og forpliktelser ved og som en følge av en slik gjennomføring. 3. AVTALEFORUTSETNINGER 3.1 Avtalen gir en rett, men ikke plikt for Byggherren til å gjennomføre tiltakene i reguleringsplanen. Herunder kan Byggherren velge ikke gjennomføre tiltakene dersom Årvold Næringseiendom AS ikke oppnår tilsiktet regulering til næring, eller rammetillatelse. Verken Byggherren eller SVRØ kan holde hverandre ansvarlig for evt. økonomisk tap som følge av at utbygging av tiltakene i Reguleringsplanen på denne bakgrunn, ikke finner sted. 3.2 Hver av partene har rett til å kreve reforhandling av denne avtalen dersom det ikke gis dispensasjon for søknad som nevnt som nevnt i pkt Dersom utbyggingen av rundkjøringen påbegynnes, er Byggherren likevel forpliktet til å tilbakestille eller fullføre byggingen av rundkjøringen. 4. PARTENES FORPLIKTELSER 4.1 Byggherren plikter overfor SVRØ å prosjektere og oppføre rundkjøring slik det fremkommer av plankartskisse for midlertidig rundkjøring for Årvoldsforbindelsen med inntatt tilhørende veier og gang- og sykkelstier som bilag 2, jf. bilag Videre plikter byggherren å prosjektere og evt.opparbeide tiltak for støyskjerming slik det er forutsatt i Reguleringsplanens plankart. De forutsetninger og krav som fremkommer av Reguleringsplanens pkt. 5 nr. 4 og de støyutredninger det der vises til. 4.3 SVRØ plikter å gi sitt samtykke til en dispensasjonssøknad til Reguleringsplanen basert på plankartskissen inntatt i bilag 2. Og til en dispensasjon som går ut på at adkomsten til Liljefaret nevnt i pkt. 6 i Reguleringsplanbestemmelsene, først stenges når næringsområdet for Årvold Gård Næringsområder, er 50% utbygget. 5. KRAV TIL KOORDINERING OG REKKEFØLGE De tiltak som fremkommer av denne avtalen og utbyggingsavtalen med Rygge kommune for øvrige arbeider i Reguleringsplanen skal koordineres. Videre skal kravene til rekkefølge som framgår av Reguleringsplanen følges. Herunder er det en forutsetning at; a) Statens Vegvesen godkjenner byggeplanen for fylkesveien før det gis igangsettingstillatelse av denne. Side 2 av 8 sider

3 b) Rammetillatelse for rundkjøringen skal være innsendt, før det søkes om igangsettingstillatelse for næringsutbyggingen. Selve utbyggingen av næringseiendommene og rundkjøringen kan imidlertid utføres samtidig. c) Rundkjøringen må være ferdig utbygget før det gis midlertidig brukstillatelse til næringsutbygging på eiendommene gnr. 64 bnr. 27 og 296. d) Den grønne infrastrukturen som nevnt i pkt 4 c må være opparbeidet senest samtidig med ferdigstillelsen av rundkjøringen så fremt sesongen tillater dette. e) Før det gis brukstillatelse for noe tiltak innenfor næringseiendommene, skal forholdet støyskjermingstiltak nevnt i Reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser pkt. 4, sammenholdt med plankartskisse i bilag 2, være ivaretatt. Viser for øvrig til pkt.4.2 i denne avtalen. 6. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 6.1 Tiltakene skal tilfredsstille fellesbestemmelsene i pkt. 2 i reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplanen, samt bestemmelsenes pkt. 3 og 4 så langt dette har relevans for angjeldende tiltak. Detaljplaner for alle deler av arbeidene skal være godkjent av SVRØ før det gis igangsettingstillatelse for arbeider på eiendommene nevnt over. 6.2 Byggherren forestår bygging av ovennevnte anlegg på og inntil Vegvesenets grunn etter godkjent byggeplan og tidsfrister i denne avtale, i henhold til vedlegg Eventuelle skader som måtte oppstå på FV 118 Årvoldforbindelsen på grunn av anleggsarbeidene skal utbedres av Byggherre for Byggherres regning. Eventuelle reparasjoner skal godkjennes av SVRØ. 6.4 Veglovens 33 regulerer bruk av reklameskilt langs offentlig veg. Innenfor avtaleområdet er det ikke, verken for Byggherre, entreprenør(er) eller andre, lov til å sette opp reklameskilt uten tillatelse fra SVRØ. 7 FINANSIERING Prosjektet finansieres av Byggherren. SVRØ skal ikke bidra med midler i prosjektet eller påføres noen utgifter, med mindre SVRØ kommer med endringer som er utover det som er forutsatt i denne avtalen. 8 GARANTI SOM SIKKERHET FOR GJENNOMFØRINGEN AV ANLEGGET 8.1 Som sikkerhet for gjennomføringen av anlegget innen fastsatt tid og med fastsatt kvalitet, forplikter Byggherren seg til ovenfor SVRØ, før oppstart av anlegget, å utstede en påkravsgaranti. som samlet utgjør kr ,- fra godkjent kredittinstitusjon. Påkravsgarantien skal være uten utløpsdato. Side 3 av 8 sider

4 En ferdigstillelsesplan skal utarbeides og Vegvesenet forplikter seg til å medvirke til at påkravsgarantien nedtrappes prosentvis i forhold til ferdigstillelsen. 8.2 Dersom anlegget påbegynnes og ikke fullføres i samsvar med denne avtale står SVRØ fritt til å fullføre anlegget for Byggherrens sin regning og herunder benytte seg av påkravsgarantien etter at skriftlig varsel er gitt Byggherren og påkrav er sendt institusjonen som har gitt garantien. Garantiansvar kan likevel ikke gjøres gjeldende av SVRØ før Byggherren har fått rimelig frist til å rette de påklagede forhold. En frist på fjorten (14) dager skal uansett anses rimelig i denne sammenheng. 8.3 Garantien kan senest påberopes ved Byggherren sin endelige overlevering av anlegget til SVRØ, med unntak av utsatte arbeider og skader oppstått i garantitiden jfr. punkt BYGGHERREANSVARET 9.1 Byggherren skal utpeke byggeleder med erfaring fra tilsvarende arbeider for anlegget, dog er byggherre ansvarlig overfor SVRØ for gjennomføringen av anlegget i hht. denne avtale. Byggherren har det fulle ansvar for planlegging og oppfølging av HMS. 9.2 Informasjon til omgivelsene, herunder varsling og evt. infomøte med berørte naboeiendommer, er Byggherren sitt ansvar. 9.3 Byggherren skal avklare alle forhold med alle berørte parter og offentlige etater. Alle henvendelser, avtaler og lignende med private, entreprenører eller offentlige etater skal gå gjennom Byggherren. 10 BYGGING 10.1 Anlegget skal gjennomføres og dokumenteres i henhold til Statens Vegvesen på avtaletidspunktet gjeldende normaler og retningslinjer, norske standarder etc, se for øvrig vedlegg evt. byggeprogram Før arbeidet starter innhentes godkjent arbeidsvarslingsplan (vedtak og loggbok) og gravetillatelse ved SVRØ, Værftsgata 7, 1511 Moss, på telefon , telefaks E-post: 10.3 Anleggsområdet sikres i henhold til håndbok 231 (rekkverksnormalen) og 051 (arbeidsvarsling). Anleggsarbeidene skal foregå på en måte som ikke hindrer trafikken i området unødvendig. Loggbok føres av entreprenør i samsvar med instruks (arbeidsvarslingsplan) når skilt settes opp, flyttes og tas ned. Arbeidsmannskiltet skal stå oppe også utenom arbeidstiden. Byggherren meddeler SVRØ skriftlig navnet på skiltansvarlig person. Denne skal ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling. Side 4 av 8 sider

5 10.4 FV118 skal ikke stenges uten å være avklart med SVRØ v/margrete Vefferstad Ness, e-post. mobil Slik stengning skal alltid være varslet utrykningsetatene SVRØ skal ha oversendt fremdriftsplan og kvalitetsplan før entreprenøren starter arbeidet. Kontrollplanen skal omfatte alle arbeider hvor det er satt kvalitetskrav/toleranser SVRØ forbeholder seg retten til å foreta kontroll av arbeidene på anleggstedet til enhver tid. Slike kontroller fritar ikke Byggherren for sitt ansvar etter denne avtale. Referat fra kontroller legges til grunn for videre arbeide. Kontroller som blir nødvendig på grunn av feil utførelse, slurv eller grov uaktsomhet belastes Byggherre. 11 MØTER - KORRESPONDANSE - GJENPARTER 11.1 Byggherren bestemmer hyppigheten av byggemøtene som ledes av Byggherren. Faste deltakere på møtene er Byggherren og entreprenøren. SVRØ forbeholder seg retten til å delta på byggemøtene med de samme rettighetene som de faste møtedeltakerne. SVRØ skal ha innkalling til første byggemøte Kopi av byggemøtereferater og all relevant korrespondanse sendes avtalepartenes representanter Partenes representaner SVRØ Ole Kristian Svartedal, e-post Byggherren Jan Erik Kristiansen, e-post 12 ENDRING AV PLANENE Alle forslag til endringer av godkjent byggeplan skal behandles av begge avtaleparter. Eventuelle endringer skal godkjennes før utførelse i marken. 13 TILLEGGSARBEIDER Byggherren inngår avtaler om eventuelle tilleggsarbeider. Tilleggsarbeidene vil primært være arbeider som er uteglemt/ikke godt nok definert i kontrakten med entreprenøren og som er nødvendig for ferdigstillelse etter SVRØs kvalitetskriterier. Dersom tilleggsarbeidene gjelder endringer SVRØ beslutter og som ikke er hjemlet i leveransen på avtaletidspunktet finansieres dette av SVRØ. Byggherren plikter allikevel å koordinere leveransen, med mindre endringen er vesentlig. Side 5 av 8 sider

6 14 OVERTAKELSE AV DE BERØRTE ANLEGGENE/AVSTÅELSE AV GRUNN SVRØ skal etter ferdigstillelsen av de respektive anlegg, overta rundkjøringen og tilhørende veianlegg (samlet areal på 5317 m 2 ) som avmerket i bilag 8 til drift, vedlikehold og eie. På samme måte skal, Rygge kommune overta vei og tilstøtende areal (samlet 2755 m 2 ) som avmerket i bilag 8. Overtakelsen skal skje vederlagsfritt og ved overtakelsesforretning etter forutgående besiktigelse, på bar mark, etter skriftlig forvarsel på 2 uker. Ved overtakelsen skal avtalepartene i fellesskap undertegne overleveringsprotokollen. Mottakerne er ansvarlig for kostnader til evt. fradeling, oppmåling, overskjøting, og tinglysing. Årvold Næringseiendom AS skal avgi et areal på 53 m2 og 196 m 2 slik det fremkommer av bilag 9 til veiformål. På samme måte har Årvold Park AS i særskilt erklæring forplikte seg til avgi et areal til veiformål stort 103 m2 og Rygge kommune et areal på 950 m2, slik, slik det fremkommer av bilag 9. Store deler av dette arealet, er omfattet av overtakelsen som nevnt i foranstående ledd, sml. bilag 6. Ingen av partene skal betale eller motta vederlag for avgitt eller mottatt areal. Ved eventuelt motstrid mellom areal oppgitt over, og i vedlagt skisse og arealet som er tegnet inn på skissen går skissen foran. 15 DOKUMENTASJON Byggherre skal innen 3 måneder etter at anlegget er overlevert til SVRØ oversende følgende dokumentasjon til SVRØ: ferdigvegstegninger ( som-bygget-tegninger ) FDV-dokumentasjon for elektroanlegg/veglys FDV-dokumentasjon for øvrige tekniske anlegg. Egenskaps data. SOSI-filer med temakoder etter gjeldende SOSI-standard. Dette leveres for bruk i FellesKartBase (FKB) og Nasjonal VegDataBank (NVDB). Rørinspeksjon med videokamera. Tolking av eventuelle trekkerør. Godkjent plan for skjøtsel av grøntanlegg. Leggekart for asfalt. Kopi av rekvirert oppmålingsforretning. Dokumentasjonen skal være i henhold til gjeldende håndbøker og standarder. Byggherre bærer alle kostnader knyttet til dette arbeidet. 16 SIKKERHETSSTILLELSE I REKLAMASJONSTIDEN 16.1 Byggherre forplikter seg til i en periode på 3 år etter at overlevering til SVRØ har funnet sted, uten omkostninger for SVRØ, å rette feil eller utbedre skader som skyldes feil utførelse av anlegget. Dette gjelder også erosjon med slamming av grøfter og kummer. Side 6 av 8 sider

7 16.2 Påkravsgarantien reduseres når prosjektet er overtatt av SVRØ og dokumentasjon, jf. punkt 11, foreligger. SVRØ meddeler institusjonen når garantien kan reduseres. Påkravsgarantien, jf. punkt 8, løper i garantitiden. Garantien reduseres til 3 % av beløpet, se punkt 3.1, det første garantiåret, 2 % det andre og 1 % det tredje garantiåret. 17 ENDREDE FORUTSETNINGER Dersom området som omfattes av denne avtale blir vedtatt omregulert på en måte som får vesentlig betydning for økonomien i de planer som ligger til grunn for reguleringsplanen, har Byggherren rett til å kreve avtalen reforhandlet. 18. OVERDRAGELSE, HERUNDER TRANSPORT Ved eventuelt transport eller helt eller delvis salg av de eiendommene eller utbyggingsrettigheter plikter utbyggerne å sikre at alle deres forpliktelser i denne avtalen overføres til nye eier eller rettighetshaver, herunder plikter de å sikre at etterfølgende påtar seg samme plikt ved et eventuelt videresalg. 19. MISLIGHOLD Dersom en part misligholder sine plikter etter denne avtale, kan den annen part kreve erstatning for direkte økonomisk tap som parten påføres som følge av misligholdet. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Reklamasjoner skal fremmes uten ugrunnet opphold etter at SVRØ ble klar over eller burde blitt klar over mangelen. Feil og mangler som var synlige ved overtakelsen kan ikke reklameres over senere. 20 UOVERENSSTEMMELSER - TVISTER Avtalepartene vil i størst mulig grad søke å løse uoverensstemmelser fortløpende. Eventuelle tvister om forståelsen eller gjennomføringen av denne avtale skal avgjøres ved de ordinære domstolene. Partene vedtar Moss verneting som rett verneting. 21 UTFERDIGELSE Denne avtalen er utferdiget og underskrevet i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. For: Årvold Næringseiendom AS For: Statens vegvesen Region øst Vegavdeling Østfold Dato:.. Dato: Sign:. som tegner firmaet Sign:. seksjonsleder Side 7 av 8 sider

8 Bilagsoversikt Som bilag til denne avtale følger: Reguleringsplan for rundkjøring Årvoldsforbindelsen RV 188 vedtatt 20. juni 2013, bilag 1 Plankart tilhørende Reguleringsplan for rundkjøring vedtatt 20. juni 2013, bilag 2 Skisse for midlertidig rundkjøring C002 E02, utarbeidet av Norconsult, bilag 3 Reguleringsplan for Årvold Gård Næringsområde vedtatt 7. mai 2013, bilag 4 Kart som viser hvilket areal som skal overtas av SVRØ og Rygge kommune, bilag 5 Kart som viser hvilket areal partene skal avgi til veiformål, bilag 6 Side 8 av 8 sider

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER Oppdragsnummer: Dato: Omsetningsnummer: Leilighet: UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring 1 KONTRAKTENS PARTER Selger: Dalabukta Utbygging AS Org.nr.: 995 020 718 Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Markveien 4 AS Org.nr. Telefon: 910 204 246 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS org.nr.: 982 366 879 Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Oppdr.nr. Form.nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS, org.nr.: 982 366

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil: E-post: (heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post: (heretter

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. mellom KRISTIANSAND KOMMUNE NO 963296746

UTBYGGINGSAVTALE. mellom KRISTIANSAND KOMMUNE NO 963296746 TEKNISK Teknisk direktør stab UTBYGGINGSAVTALE mellom KRISTIANSAND KOMMUNE NO 963296746 og UTBYGGER NO XXXXXX 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) og Kristiansand kommune (senere kalt kommunen) NO

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo som Selger

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger fnr Mobil:,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Mellom: Tou Park Byggetrinn 4 AS Org.nr: 996 408 213 Adresse: Lervigsveien 22, 4014 STAVANGER Telefon: (m:) 92 24 57

Detaljer

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett Mellom: Elverum Eiendomselskap

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

*_p4.0440*

*<oppdragsnr>_p4.0440* *_p4.0440* Kjøpekontrakt for borettslagsleilighet/-andel under oppføring Oppdragsnr: Omsetningsnr: Mellom Navn: Payco AS v/urbanium AS Org. nr: 888 754 342 Adresse:

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer