STRATEGIDOKUMENT. Komiteen har i 2012 arbeidet innenfor dette mandat, og har kommet frem til følgende strategi for langsiktig økonomisk bærekraft:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIDOKUMENT. Komiteen har i 2012 arbeidet innenfor dette mandat, og har kommet frem til følgende strategi for langsiktig økonomisk bærekraft:"

Transkript

1 Ullensaker kommune STRATEGIDOKUMENT LANGSIKTIG ØKONOMISK BÆREKRAFT MÅLSETTING I tråd med vedtak i KST sak 11/139 er det nedsatt en politisk komitè med følgende mandat: «Å utarbeide en strategi for en økonomisk bærekraftig utvikling inn mot arbeidet med ny kommuneplan og økonomiplan ». Komiteen har bestått av: Harald Espelund, ordfører Tom Staahle, FrP Kjetil Nordengen, H Eva Gullichsen, Ap Lars Egil Berg, Sp Administrasjonen har vært representert ved: Arne Bruknapp, rådmann Pål Chr. Jakobsen, økonomisjef Terje Bihaug, kemner Jon Bjørnstad, konserncontroller Komiteen har i 2012 arbeidet innenfor dette mandat, og har kommet frem til følgende strategi for langsiktig økonomisk bærekraft: UTVIKLINGSTREKK I ULLENSAKER KOMMUNE Samfunn Hovedflyplassen på Gardermoen har siden 1998 vært drivkraften bak de store endringene i lokalsamfunnet. Flyplassen har hatt en stor og stabil økning av antallet passasjerer, og effekten av dette kan i korte trekk beskrives slik: Jevn og betydelig økning i lokale arbeidsplasser Arbeidsplassene er til en stor del knyttet til service og transportvirksomhet Tilflytting har vært stabilt stor Økningen i antall arbeidsplasser tiltrekker unge arbeidssøkende Høy aktivitet i lokalet næringsliv Økning i aktivitet grunnet flyplassen Økning grunnet stor tilflytting Side 1av 6

2 Ullensaker kommune Denne utviklingen av lokalsamfunnet har medført en betydelig økning i den kommunale tjenesteproduksjonen, og har gitt kommunen utfordringer som kortfattet kan oppsummeres slik: Behov for mange og store investeringer, både mht kapasitet og kvalitet. Det anslås at ca 60% av disse investeringene frem til i dag har vært rettet mot kapasitetsøkning. Medfører at stor andel av driftsinntektene går til dekning av finansutgifter Nye innbyggere jobber ofte i serviceyrker og har store skattefradrag Gir lav skattbar inntekt pr innbygger Mer lettdrevet kommune ut fra statens vurderinger, hovedsakelig grunnet en relativt ung gjennomsnittsbefolkning. Dette gir en negativ effekt i dagens modell for beregning av frie inntekter. Gir ytterligere reduksjon i frie inntekter FORVENTET FREMTIDIG UTVIKLING Samfunn Det forventes fortsatt stor og stabil vekst på hovedflyplassen. Dette medfører videre vekst i antall arbeidsplasser på flyplassen og i tilknyttede virksomheter. I tillegg forventes det økt aktivitet i lokalt næringsliv, grunnet ytterligere innflytting til kommunen som følge av arbeidsplassveksten. Det forventes at en fortsatt økning i andelen skattytere som jobber innenfor transport- og servicenæringen. En fortsatt ung befolkning med høy gjeld og store skattefradrag innebærer at det må forventes et ytterligere fall i skatteinntekt pr innbygger, målt mot landsgjennomsnittet. Ullensaker kommune En fortsatt stor befolkningsvekst og sammensetning av befolkningen vil innebære et kontinuerlig behov for nye investeringer i infrastruktur som skoler, barnehager, eldreomsorg, veier osv. Dette vil gi fortsatt press på kommunens økonomi i form av: Grunnet sammensetning av befolkningen må det forventes lavere frie inntekter pr innbygger. Fortsatt stor andel av driftsinntektene medgår til å dekke rente- og avdragsutgifter Fortsatt stor gjeldsbelastning gir sårbarhet overfor renteendringer Det vil være behov for å bygge opp reserver for å møte utforutsette hendelser/svingninger Det vises til vedlegg 1 vedrørende analyse av befolkningsutvikling og frie inntekter. STRATEGISKE VALG For å sikre en langsiktig økonomisk bærekraft, vil det med en utvikling for kommunen som skissert ovenfor være nødvendig å legge en strategi for å sikre en utvikling av kommunens økonomi i ønsket retning. Dette kan gjøres ved å øke kommunens inntekter, redusere utgiftsnivået pr innbygger eller ved en kombinasjon av disse. Hvilken strategi som velges vil på sikt kunne få stor effekt på den videre utvikling av kommunen, både som bostedskommune og næringskommune. Side 2 av 6

3 Kommunens inntektsside Skatteinntekter/rammetilskudd Som beskrevet ovenfor, har kommunens skatteinntekt pr innbygger vist en sterkt synkende tendens i mange år. Med en videreføring av befolkningsutviklingen slik den er i dag, er det svært sannsynlig at den synkende tendensen vil fortsette. Skal denne utviklingen stoppes, kreves det tiltak for å endre utviklingen av befolkningssammensetningen. Slike tiltak kan være: Tilrettelegging av boligområder med tanke på å tiltrekke seg innbyggere med høy inntekt/skatteevne og dertil store krav til bokvalitet. Dette innebærer at kommunen i egnede områder i større grad enn i dag må tilrettelegge for både eneboligtomter og leiligheter av viss størrelse/kvalitet. Videreføre arbeidet for bedring av kollektivtilbudet. Det antas at en raskere og enklere transport til spesielt Oslo, vil være en viktig faktor med tanke på å tiltrekke innbyggere med høy inntekt/skatteevne. Intensivering av innsatsen for etablering av kompetansebedrifter. Det antas at etablering av virksomheter som i stor grad sysselsetter personell med høy utdannelse og dermed også høy lønn, på sikt vil bidra til økt innflytting til kommunen av personer som gir høyere skatteinntekter til kommunen. Det antas at det på kort sikt vil være tilretteleggelse av nye boligområder som vil gi raskest effekt. Kombinert med et bedret kollektivtilbud vil dette kunne få effekt allerede om få år. På lengre sikt vil en kunne få en ytterligere effekt om en får etablert flere høytlønnede arbeidsplasser innenfor kommunen, slik at flest mulig innbyggere både kan bo og arbeide i kommunen. I tillegg til ovenstående må det arbeides kontinuerlig mot sentrale myndigheter for å oppnå større veksttilskudd til kommunen i forhold til det som oppnås i dagens inntektsmodell. Salgsinntekter/salg av eiendom Kommunen eier store arealer som kan benyttes både til utvikling av boligområder og nærings-/industriområder. Det har i lengre tid vært arbeidet med å tilrettelegge for salg av deler av disse arealene gjennom nødvendige planavklaring for å oppnå en best mulig pris. Salg av disse arealene vil kunne gi store engangsinntekter. Disse midlene er tenkt benyttet til å finansiere deler av kommunens investeringer og nedbetaling av eksisterende gjeld. Dette vil gi lavere finansutgifter, og dermed større frihet på driftssiden og bedre mulighet for oppbygging av reserver. Det vil imidlertid være betydelig forskjell i virkning på lang sikt av slike salg, avhengig av hvilken type arealer som selges. Boligarealer vil gi størst inntekter kortsiktig. Ny etablering på disse områdene vil imidlertid kreve kommunal infrastruktur, som skoler, barnehager, veier osv, hvilket betyr oppbygging av ny gjeld for kommunen. På den annen side vil veksten i boliger komme i andre områder om ikke kommunen realiserer sine arealer. Salg av næringseiendom antas ikke på sikt å ville gi tilsvarende krav til infrastruktur, men sannsynligvis heller ikke tilsvarende salgsinntekt som ved salg av boligarealer. Disse problemstillingene bør vurderes ved valg av fremtidig salgsstrategi. Side 3 av 6

4 Eiendomsskatt En mulig inntektskilde for kommunen er innføring av eiendomsskatt. En slik skatt kan til en stor grad styres av kommunen selv, ved at en står fritt til å velge hvorvidt all eiendom, alternativt om kun næringseiendom skal beskattes. Det er også opp til kommunen selv hvorvidt det skal innføres bunnfradrag i beskatningen, hvilket nivå skatten skal legges på osv. Eiendomsskatt kan benyttes som en styrt inntekt til finansiering av kommunens investeringer. Innføring av hel eller delvis eiendomsskatt vil bidra til en økning av kommunens inntekter etter kort tid, anslagsvis 2 år etter vedtak. Et meget grovt anslag viser at lav sats skatt (2 o/oo) på næringseiendom vil kunne gi mill kr årlig, jfr vedlegg 3. Kommunens utgiftsside Effektivisering Ullensaker kommune driver allerede i dag sin virksomhet meget effektivt, sett opp mot sammenlignbare kommuner. Enhetens oppfølging av kravet om å være 10 % mer effektive enn kgr. 13 gir kommunen et betydelig økonomisk handlingsrom. Det er viktig å gjennomføre et kontinuerlig effektiviseringsarbeid, men på en slik måte at dette ikke svekker tjenesteytingen, verken mht kvalitet eller kvantitet. Effektiviserende tiltak som det bør arbeides ytterligere med kan være: Bedre utnyttelse av eksisterende IKT-systemer og implementering av nye moderne systemer. Ved rett bruk antas en intensivert satsing på dette å kunne gi mindre tidsbruk til administrasjon og tilsvarende mer til tjenesteyting. Bruk av såkalt velferdsteknologi vil kunne gi både kvalitativt bedre og mer kostnadseffektive tjeneste bl.a. i hjemmebasert omsorg. Investering i andre tiltak som effektiviserer den løpende driften, eksempelvis ved å gjøre de kommunale barnehagene større. Fokus på investeringsløsninger som gir lavere løpende utgifter til drift og vedlikehold, eksempelvis ENØK-tiltak. Bærekraftig investeringsbane Ut fra gjeldende handlingsregler, må det for hver økonomiplanperiode beregnes en bærekraftig investeringsbane. Investeringsnivået må over år ikke overstige den beregnede bane, dersom bærekraft skal kunne opprettholdes. Dersom investeringsbehovet overstiger beregnet bane, må «må-investeringer» prioriteres, og andre investeringer må avventes inntil det er økonomisk bærekraft til å gjennomføre disse. «Må-investeringer» er i denne sammenhengen bl.a. det å sikre nødvendig kapasitet innenfor lovpålagte tjenester. Investeringene skal planlegges/bygges til normal god standard med god kvalitet, uten ekstraordinære påkostninger. Investeringsutgifter pr innbygger skal holdes så lave som mulig, uten at dette skal gå utover normal levetid/kvalitet på kommunens driftsmidler. For større investeringer eksempelvis innenfor idrett, fritid og kultur, bør disse dersom mulig gjennomføres som interkommunale samarbeidsprosjekt. Det vises til vedlegg 2 for analyse av bærekraftig investeringsramme. Et grovt anslag på bærekraftig ramme for ikke-rentable investeringer kan i årene fremover være opptil mill kr årlig. Rentable investeringer innenfor selvkostområdene kommer i tillegg til anslått ramme. Side 4 av 6

5 Finans Kommunens finansutgifter utgjør for tiden ca 7-8% av brutto driftsinntekter. I henhold til gjeldende finansreglement kan opptil 67% av gjeldsporteføljen rentesikres i en periode på opptil 10 år. For å skape ytterligere økonomisk forutsigbarhet kan det da være aktuelt å: Tillate en høyere grad av rentesikring Inngå sikringsavtaler på lengre bindingstid, eksempelvis 20 år. Det antas at dette ikke vil være aktuelt i en normalsituasjon i finansmarkedet. Det vil imidlertid på denne måten kunne være mulig å utnytte perioder med unormalt lave rentenivåer på en bedre måte enn det som er mulig med dagens finansreglement. OPPBYGGING AV FOND/RESERVER Ullensaker kommune er i dag en stor virksomhet, som til dels yter lovpålagte tjenester det ikke til enhver tid er mulig å styre omfanget av for kommunen selv. Det vil da være meget viktig for en bærekraftig kommuneøkonomi å ha reserver som er tilstrekkelige til å dekke uforutsette og av og til langvarige større hendelser. Ullensaker kommune har i dag ikke tilstrekkelige fond/reserver til å dekke denne typen hendelser. For å sikre fremtidig bærekraft bør det derfor: Budsjetteres med henblikk på årlig og jevn avsetning av midler til fremtidige reserver. HANDLINGSREGLER For å sikre at kommunen styrer mot en langsiktig bærekraftig økonomi, er det viktig at kommunestyret fastsetter nødvendige handlingsregler og er lojale mot disse. Det er viktig at settet med handlingsregler er få og fornuftige, og til sammen gjør styringen mot målet enklere. Følgende handlingsregler vil underbygge foreliggende strategi for å oppnå en langsiktig bærekraftig økonomi for Ullensaker kommune: Det skal gjennom kommunens planarbeid tas aktive grep for å legge forholdene til rette for ønsket utvikling av befolkningssammensetningen. Dette for å oppnå positiv utvikling i kommunens skatteinntekter. (Opposisjonen) Det forutsettes at effektivitetskravet kan gjennomføres uten å gå under ønsket måltall og kvalitetskrav på tjenester på det enkelte område. (Opposisjonen) Det skal gjennom kommunens planarbeid tas aktive grep for å styre befolkningsveksten i forhold til hvor rask vekst kommunens økonomi tåler. Nye investeringer gjennomføres over tid i henhold til bærekraftig investeringsbane. Bærekraftig investeringsbane beregnes i forbindelse med økonomiplanen og nødvendige kapasitetsinvesteringer skal ved behov prioriteres. Salg av eiendom gjennomføres når områderegulering foreligger for å redusere kommunens gjeld og finansutgifter. Det bør ikke budsjetteres med slike inntekter før de faktisk foreligger. Det skal gjennomføres en kontinuerlig effektivisering av driften med utgangspunkt i at alle enheter skal være minst 10 % mer effektive enn kgr. 13. Side 5 av 6

6 Det skal årlig avsettes minst 2% av brutto driftsinntekter til fond og fond og reserver bør utgjør minst 5% av brutto driftsinntekter. Det må vurderes hvorvidt en ønsker å ta ut uutnyttet inntektspotensiale ved å innføre hel eller delvis eiendomsskatt. Om dette gjøres øremerkes inntektene til finansiering av investeringer. Vedlegg: 1. Notat vedrørende forventninger til utvikling frem mot 2022 og kommunens inntektssituasjon. 2. Justerte anslag for befolkningsutvikling og skatteinntekter, investeringsrammer. 3. Eiendomsskatt 4. Et analytisk utgangspunkt. 5. Fremskrivning basert på vedtatt budsjett 2013/øp Side 6 av 6

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

2 Økonomi. 2.1 Status, sentrale utfordringer og mål 2.1.1 Hovedtrekk

2 Økonomi. 2.1 Status, sentrale utfordringer og mål 2.1.1 Hovedtrekk 2 Økonomi 2.1 Status, sentrale utfordringer og mål 2.1.1 Hovedtrekk Innledning Fortsatt forventet økning i befolkningen og demografisk utvikling vil de kommende årene gi Bærum kommune økonomiske utfordringer.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

4 Sektor barn og unge 33 4.1 Innledning 33 4.2 Grunnskoleopplæring 35 4.3 Barnehager 46 4.4 Barne- og ungdomstjenester 54

4 Sektor barn og unge 33 4.1 Innledning 33 4.2 Grunnskoleopplæring 35 4.3 Barnehager 46 4.4 Barne- og ungdomstjenester 54 Innhold 1 Sammen skaper vi fremtiden: mangfold raushet bærekraft 6 1.1 Kommuneøkonomi 7 1.2 Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og lær 7 1.3 Balansert samfunnsutvikling

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

økonomistyring for folkevalgte

økonomistyring for folkevalgte Veileder i økonomistyring for folkevalgte Revidert 2014 Innholdsfortegnelse: Del 1 - God økonomistyring gir handlingsrom til å realisere ambisjoner... 3 Del 2 - Kommuneøkonomi i fugleperspektiv... 7 Del

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE 2016-2019

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE 2016-2019 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/9283-1 55927/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE Rådmannens skisse R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal være pådriver for vekst og samarbeid i regionen

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag Dokumentet er ferdigstilt etter det siste arbeidsmøtet mellom kommunene i Kongsvik, 13. mai 2015. 1 Innledning Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Perspektivanalyse 2016-2025

Perspektivanalyse 2016-2025 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 36582/2015 2015/2979 Økonomiseksjonen Saksnummer Utvalg Møtedato 15/85 Formannskapet 03.06.2015 15/58 Bystyret 18.06.2015 Perspektivanalyse 2016-2025

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Ås kommune www.as.kommune.no HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2006 Sentrum er i utvikling. Flytting av Åsheim. Samarbeid med UMB og utviklingen av Ås som lokalsamfunn.

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Grunnlagsdokument

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Grunnlagsdokument HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013 Grunnlagsdokument Formannskapets møte 24. oktober 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak... 3 Forord... 4 1. Utfordringer og mål for økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer