Metode for meldingsutvikling i helsesektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metode for meldingsutvikling i helsesektoren"

Transkript

1 Metode for meldingsutvikling i helsesektoren forprosjektrapport 23. desember 1998 KITH R 12/98 ISBN

2 KITH-rapport Tittel Metode for meldingsutvikling i helsesektoren - forprosjektrapport Forfatter(e) Jim J. Yang Oppdragsgiver(e) Sosial- og helsedepartementet Rapportnummer 12/98 ISBN Godkjent av Bjørn Engum Direktør Sammendrag URL Dato Antall sider ii + 22 Kvalitetssikret av Edgar Glück Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7005 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15 Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer Prosjektnummer Gradering Åpen I forbindelse med omorganiseringen av standardiseringsarbeid i helsesektoren både nasjonalt (Standardiseringsprogrammet) og internasjonalt (CEN/TC251), foregår det en nasjonal prosess hvor det metodiske grunnlaget for standardiseringsarbeidet gjennomgås og beskrives, deriblant, metode for utvikling av meldingsstandarder. Denne rapporten er resultatet av et forprosjekt hvor metodegrunnlaget for den nasjonale meldingsutviklingen blir gjennomgått og beskrevet, dog avgrenset i denne omgangen til det overordnede prosessnivået. Rapporten vektlegger spesielt forhold mellom det nasjonale og europeiske standardiseringsarbeidet i helsesektoren. Rapporten foreslår til slutt noen viktige områder for videreføringen av dette forprosjektet.

3 Forord Rapporten er utarbeidet i forbindelse med Sosial- og helsedepartementets program for standardisering av informasjonsutveksling i helsesektoren (Standardiseringsprogrammet). Rapporten er resultatet av et forprosjekt hvor det metodiske grunnlaget for meldingsutviklingen blir gjennomgått og beskrevet på et overordnet prosessnivå. Arbeidet er planlagt videreført i 1999, hvor de ulike delene i prosessen for meldingsutviklingen blir nærmere gjennomgått og beskrevet. i

4 Innhold 1. INNLEDNING Problemstilling Målsetting og avgrensninger Om dette dokumentet 2 2. MELDINGSUTVIKLING GENERELT Europeisk standardisering Nasjonal standardisering Nasjonale og europeiske meldingsstandarder Prosess for nasjonal meldingsutvikling 7 3. NASJONALE SUBSETT AV CEN STANDARDER Innledning Hvorfor lage nasjonale subsett? Arbeidsprosessen for subsetting NASJONALE STANDARDER (UTEN CEN STANDARDER) Innledning Utvikling av nasjonale DIM og GMD/HGMD Utvikling av nasjonale meldinger Utvikling av nasjonale Implementasjonsguider KONFORMITET MED CEN STANDARDER SENERE Konformitet med innholdsmessige standarder Konformitet med syntaksspesifikke meldingsstandarder VIDEREFØRING AV PROSJEKTET 19 REFERANSER 20 LISTE OVER FORKORTELSER 22 ii

5 1. Innledning Dette kapitlet beskriver kort bakgrunnen for dette forprosjektet og for denne rapporten Problemstilling Det europeiske standardiseringsarbeidet innen Helseinformatikk foregår i regi av CEN/TC251 (Comité Européen de Normalisation, Technical Committee 251, Health Informatics, I løpet av 1997 ble CEN/TC251 omorganisert fra tidligere 7 til nå 4 arbeidsgrupper (Working Groups). Det nasjonale standardiseringsarbeidet i regi av Sosial- og helsedepartementets program for standardisering av informasjonsutveksling i helsesektoren (Standardiseringsprogrammet) ble også omorganisert tilsvarende i løpet av I forbindelse med denne omfattende omorganiseringen, foregår det en nasjonal prosess hvor det metodiske grunnlaget for standardiseringsarbeidet gjennomgås og beskrives, deriblant, metode for utvikling av meldingsstandarder. Denne rapporten er et resultat av et forprosjekt hvor metodegrunnlaget for den nasjonale meldingsutviklingen blir gjennomgått og beskrevet Målsetting og avgrensninger På grunn av den begrensede ressursrammen som er avsatt til dette forprosjektet, er forprosjektet avgrenset til det overordnede prosessnivå av meldingsutviklingen. Dette betyr at det ikke er foretatt noe detaljert gjennomgang og beskrivelse av de enkelte delene i meldingsutviklingsprosessen. Dette forprosjektet har som hovedmålsetting å gjennomgå utviklingsprosessen med hensyn på forholdet mellom det nasjonale og europeiske standardiseringsarbeidet i regi av CEN/TC251, med spesiell fokus på utviklingen av nasjonale standarder i forhold til europeiske standarder (CEN ENVer og CEN ENer). Forprosjektet har også som mål å foreslå områder for videreføring i neste fase av prosjektet, med tanke på å etablere et mer fullstendig metodegrunnlag for meldingsutviklingen. 1

6 1.3. Om dette dokumentet Dette dokumentet er organisert videre som følger: Kap. 2 gir en generell beskrivelse av meldingsutviklingen, europeisk (CEN) og nasjonalt, samt forholdet mellom det europeiske (CEN) og nasjonale standardiseringsarbeidet på dette området. Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 gir en generell beskrivelse av metoden og prosessen for meldingsutviklingen når det foreligger tilsvarende europeiske (CEN) prestandarder eller standarder. gir en generell beskrivelse av metoden og prosessen for meldingsutviklingen når det på utviklingstidspunktet ikke foreligger tilsvarende europeiske (CEN) prestandarder eller standarder. foreslår områder for videreføring av dette foreliggende resultatet, med tanke på å etablere et mer fullstendig og systematisk metodegrunnlag for meldingsutviklingen i det norske helsevesenet. 2

7 2. Meldingsutvikling generelt Dette kapitlet beskriver den generelle fremgangsmåten for meldingsutviklingen. Kapitlet tar også for seg det europeiske og nasjonale standardiseringsarbeidet samt forholdet mellom disse Europeisk standardisering CEN/TC251/WGI DIM GMD & HGMD syntaksspesifikk meldingsstandard MIG Europeisk standardisering innenfor Helseinformatikk skjer i regi av CEN/TC251 (Comité Européen de Normalisation, Technical Committee 251, WGI (Working Group I - Information Models) under CEN/TC251 utarbeider bl.a. forslag til europeiske prestandarder og standarder for meldingsbasert informasjonsutveksling innen ulike standardiseringsområder (f.eks. laboratoriekommunikasjon). Forslagene behandles og godkjennes av CEN til å være europeiske prestandarder (ENV). ENVer revideres og godkjennes som europeiske standarder (CEN ENer) innen tre år etter publikasjonsdatoen (eller forkastes). CEN har utviklet en metodikk for utviklingen av meldingsstandarder for helsesektoren, som er dokumentert i CEN CR Methodology for the development of healthcare messages (1). I henhold til denne metodikken skal et standardiseringsområde 1 dokumenteres vha. en Domain Information Model (DIM). En DIM kan imidlertid danne grunnlaget for flere beslektede meldinger 2. Hver av disse meldingene dokumenteres i standarden vha. General Message Description (GMD) og Hierarchical GMD (HGMD). Fra GMD/HGMD utvikler man syntaksspesifikke meldingsstandarder, i syntaks som f.eks. EDIFACT (2), SGML (3), XML (4), ANS.1 (5). For å implementere syntaksspesifikke standarder lager man Message Implementation Guidelines (MIG). Dette er forsøkt illustrert i figur 1. 1 f.eks. laboratoriekommunikasjon. 2 f.eks. innen laboratoriekommunikasjon: laboratorierekvisisjon og laboratoriesvarrapportering. 3

8 Business domain DIMs (Domain Information Models) GMDs (General Message Descriptions )... <!DOCTYPE SGML-DIS> <DIS-message> <document content>. </document content> <security elements>. </security elements> </DIS-message> SGML-MIG UNH M 1 BGM M 1 DTM C 9 FTX C 9 SG1 M 99 SEQ M 1 PNA M 9 IDE C 9 SPR C 9 QUA C 9 : : EDIFACT-MIG MgmObject::=SEQUENCE { MasterUID [0].. MasterAID [1].. MasterSID [2].. SlaveUID [3].. SlaveAID [4].. SlaveSID [5].. MessURN [6].. MasterADDID [7].... } ASN.1-MIG Figur 1: Meldingsutvikling (DIM/GMD/MIG). Hvorfor DIM/GMD/HGMD? UML som modelleringsspråk Eksisterende CEN ENV med DIM og GMD/HGMD Det gjøres oppmerksom på at CEN/TC251 har valgt kun å legge vekt på DIM og GMD/HGMD ettersom disse informasjonsmodellene beskriver det logiske innholdet og strukturen i meldingene, helt uavhengig av den faktiske implementeringen av meldingene. En slik implementasjonsuavhengig meldingsbeskrivelse er nødvendig for både å kunne lettere takle teknologiskifte over tid og å tillate sammeneksistens av ulike meldingssyntakser (implementeringer). Det er derfor svært viktig å ha konsise og korrekte informasjonsmodeller (i første rekke DIM, og dernest GMD og HGMD ettersom GMD og HGMD er basert på tilhørende DIM). CEN har valgt objektorienterte informasjonsmodeller i UML (Unified Modeling Language, 6) til å dokumentere informasjonsmodeller (DIM/GMD). CEN TC251 har i skrivende stund utgitt følgende fire DIM/GMD/HGMD prestandard dokumenter: ENV Messages for exchange of laboratory information (for rekvisisjon og svarrapportering innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi), 1995 (i skrivende stund under revisjon) ENV Messages for patient referral and discharge (for henvisning og epikrise), 1997 ENV Request and report messages for diagnostic service departments (for rekvisisjon og svarrapportering innenfor røntgen og patologi),

9 ENV Messages for the exchange of healthcare administrative information (for overføring av administrativ informasjon om pasienter), Disse prestandardene har en gyldighet på tre år. Ikke-konforme, nasjonale standarder kan eksistere i denne 3-års-perioden. Etter to år skal ENVen kommenteres/oppdateres og fremmes som EN (europeisk standard). Etter dette vil ikke nasjonale standarder som ikke er konforme med CEN EN være gyldige. EBES/EEG09 UN/EDIFACTstandardiserte meldinger ikke nødvendigvis 100% konforme med CEN DIM/GMD/HGMD Nasjonale MIGer/ implementasjonsguider Syntaksspesifikke meldingsstandarder utvikles av andre organisasjoner/parter enn CEN/TC251. EDIFACT-baserte meldingsstandarder standardiseres gjennom UN/EDIFACT-organisasjonen som har et europeisk entry-point i form av EBES (European Board for EDI/EC Standardization, derunder EEG09 - EBES Expert Group 09 Healthcare, for helserelaterte meldingsstandarder). UN/EDIFACT- meldingsstandarder blir også separate CEN standarder i henhold til en generell avtale mellom disse to organisasjonene. Se for UN/EDIFACT-standardiserte meldinger. EBES ble imidlertid oppløst i juni 1998 og gikk over til å være et Workshop. Det er i skrivende stund uklart hvilke konsekvenser denne endringen vil medføre når det gjelder utarbeidelse av EDIFACTspesifikke meldingsstandarder på europeisk nivå. Det finnes dessuten foreløpig ingen formell organisasjon som håndterer meldingsstandarder i andre syntaks enn EDIFACT i Europa. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at en UN/EDIFACTstandardisert melding ikke nødvendigvis er 100% konform med den tilsvarende CEN-standardiserte DIM/GMD/HGMD som meldingen kan ha tatt utgangspunkt i. Dette skyldes dels av syntaksen selv og dels av at UN/EDIFACT-standardene er ment å dekke mer enn kun Europa. Når en meldingsstandard skal tas i bruk nasjonalt vil en vanligvis basere seg på den tilgrunnliggende internasjonale (pre-)standarden på meldingsinnholdet, dvs. i vårt tilfelle CEN (pre-)standard (DIM, GMD, HGMD), samt velge en hensiktsmessig internasjonal meldingsstandard for den konkrete overføringen, f.eks. en EDIFACT meldingsstandard. Den nasjonale implementeringen vil vanligvis basere seg på et nasjonalt subsett av meldingsinnholdet, CEN DIM/GMD/HGMD, og et nasjonalt subsett av meldingsstandarden, EDIFACT-meldingen. Dette dokumenteres i form av nasjonale implementasjonsguider (MIGer) Nasjonal standardisering Standardiseringsprogrammet/FG1 Standardisering innenfor området helseinformatikk i Norge skjer i regi av Sosial- og helsedepartementets Standardiseringsprogram 5

10 (http://www.kith.no/std_programmet). Utviklingen av nasjonale standarder for meldingsbasert informasjonsutveksling koordineres via FG1 (Faggruppe 1 - Informasjonsmodeller) i Standardiseringsprogrammet. Til meldingsutvikling har Standardiseringsprogrammet valgt å følge metodikken utviklet av CEN som beskrevet i avsnitt 2.1 foran. FG1 og WGI FG1 i Standardiseringsprogrammet fungerer også som den nasjonale speilgruppen i Norge overfor CEN/TC251/WGI. FG1 fungerer derfor som informasjonskanalen mellom det nasjonale og europeiske standardiseringsarbeidet innenfor dette området. Gjennom aktiv deltagelse i CEN Project Teams hvor meldingsstandardene utarbeides, forsøker man også å påvirke utviklingen fra tidlige faser Nasjonale og europeiske meldingsstandarder Tilpasning av CENstandarder til norske standarder Utvikling av norske standarder uten foreliggende CEN-standarder Når det er behov for å utvikle nasjonale standarder for meldingsutveksling i helsesektoren, vil et av følgende tilfeller være mulig (jfr. også figur 2): 1. Det eksisterer CEN (pre-)standarder på det aktuelle området. Nasjonale meldingsstandarder skal derfor samordnes med de eksisterende CEN meldingsstandardene, ved at det blir laget nasjonale subsett av tilsvarende CEN standarder. Se kap. 3 for nærmere beskrivelse av prosessen med å utvikle nasjonale subsett av CEN meldingsstandarder. 2. Det eksisterer ingen tilsvarende CEN standard på det aktuelle området. Det lages derfor nasjonale standarder for å dekke nasjonale behov. Når det på et senere tidspunkt foreligger tilsvarende CEN standarder, skal de nasjonale standardene tilpasses CEN standarder. Se kap. 4 for en nærmere beskrivelse av prosessen med å utvikle og revidere nasjonale meldingsstandarder. Det er viktig å være klar over at CEN TC251 kun lager standarder som definerer informasjonsinnhold og innbyrdes datastruktur i form av DIM/GMD/HGMD. For å ha en implementerbar melding kreves det at standarden er implementert ved bruk av en gitt syntaks, f.eks. EDIFACT. En nasjonal MIG beskriver hvordan en slik syntaksspesifikk implementasjon av CEN-standarden skal implementeres i Norge. 6

11 Europeisk standardisering DIM GMD HGMD Syntaksspesifikk meldingsstandard MIG Nasjonal standardisering DIM GMD HGMD Syntaksspesifikk meldingsstandard kan eksistere MIG konformitetskrevende veiledende Figur 2: Forholdet mellom europeiske og nasjonale standarder Prosess for nasjonal meldingsutvikling Utarbeidelse av meldingsstandarder Pilotprosjekter Konsensus Implementering Figur 3: Prosess for nasjonal meldingsutvikling. Som illustrert i figur 3 foreslås følgende iterativ prosess for nasjonal meldingsutvikling: 1. Meldingsstandarder (DIM, GMD/HGMD, syntaksspesifikk meldingsstandard og MIG) utarbeides i regi av Standardiseringsprogrammet og i samarbeid med nasjonale leverandører og andre impliserte parter. 2. Meldingsstandardene utprøves i mindre skala i form av pilotprosjekter. 3. Meldingsstandardene samt tilhørende dokumentasjon fastsettes i en konsensusprosess. 4. Meldingsstandardene innføres og implementeres i stor skala. 7

12 Varighet av den enkelte delprosessen vil være avhengig av faktorer som meldingens kompleksitet (struktur og innhold) og omfang (berørte parter/områder). 8

13 3. Nasjonale subsett av CEN standarder Når det allerede foreligger CEN standarder på det aktuelle området, utvikles nasjonale standarder basert på tilsvarende CEN standarder. Dette kapittelet beskriver den anbefalte metoden for utarbeidelse av nasjonale subsett av CEN meldingsstandarder Innledning Eksisterer det tilsvarende CEN standarder? Ved behov for å utvikle nasjonale meldingsstandarder, skal en først undersøke om det allerede foreligger tilsvarende CEN (pre-)standarder på det aktuelle området. I skrivende stund foreligger det fire CEN ENV (europeiske prestandarder) med DIM/GMD/HGMD og flere vil komme. Se CEN/TC251 sin hjemmeside for løpende oppdatering av tilgjengelige CEN ENVer/ENer. Den enkelte CEN-standard (eller prestandard) må deretter implementeres ved bruk av en gitt meldingssyntaks som EDIFACT, ASN.1, HL7, XML eller tilsvarende. For en rekke av CEN prestandardene finnes det EDIFACT-implementeringer mens det for andre CEN prestandarder ikke finnes noen implementerbar melding. Dersom en nasjonalt ønsker å implementere en melding før det finnes en internasjonal syntaksspesifikk meldingsstandard, må også denne syntaksspesifikke meldingsstandarden utvikles nasjonalt. Oversikt over internasjonalt tilgjengelige EDIFACT meldingsstandarder finnes i UN/EDIFACT-katalogene som er tilgjengelig fra MIGer som alt er utviklet kan finnes i GMR (The Global MIGs Repository, for løpende oversikt over tilgjengelige MIGer. Konformitetskrav Hvorfor også ta utgangspunktet i CEN prestandarder? Hvis det finnes tilsvarende CEN meldingsstandarder skal en ta utgangspunktet i de CEN standardene når nasjonale meldingsstandarder utvikles. Dette fordi nasjonale standarder som ikke er konforme med tilsvarende CEN standarder (ENer) ikke er gyldige. Man bør også ta utgangspunktet i CEN prestandarder (ENVer) hvis slike foreligger, selv om nasjonale, "ikke-konforme", standarder kan eksistere sammen med tilsvarende CEN prestandarder inntil CEN 9

14 prestandardene blir godkjent som CEN standarder. Dette vil gjøre overgangen til senere å ta i bruk CEN standarder lettere, men ikke minst også for å kunne vinne erfaringer med prestandarder slik at Norge reelt kan være med på å påvirke godkjenning/utforming av de endelige CEN standardene. Figur 4 illustrerer prosessen med å utvikle nasjonale meldingsstandarder med utgangspunktet i eksisterende CEN (pre-)standarder. Europeisk standardisering DIM GMD/ HGMD Syntaksspesifikk meldingsstandard MIG Nasjonal standardisering DIMoversettelse Syntaksspesifikk meldingsstandard subsett GMD-/ HGMDsubsett MIGsubsett kan eksistere konformitetskrevende veiledende Figur 4: Utvikling av nasjonale standarder basert på CEN (pre-)standarder. Det kan imidlertid være et tidsmessig gap mellom CEN DIM/GMD/HGMD og tilhørende syntaksspesifikke meldingsstandarder og MIGer, slik at det kan være behov for å utvikle nasjonale MIGer som senere samordnes med CEN MIGer når slike foreligger. Dette er illustrert i figur 5. 10

15 Europeisk standardisering DIM GMD/ HGMD norsk syntaksspesifikk meldingsstandard MIG Nasjonal standardisering DIMoversettelse GMD-/ HGMDsubsett norsk syntaksspesifikk meldingsstandard norsk MIG norsk syntaksspesifikk meldingsstandard subsett MIGsubsett kan eksistere konformitetskrevende veiledende Figur 5: Nasjonal meldingsutvikling uten internasjonale syntaksspesifikke meldingsstandarder og MIGer Hvorfor lage nasjonale subsett? Internasjonale standarder Forenkling og presisering Internasjonale standarder vil være med på å skape et stort og stabilt marked som i sin tur vil være med på å skape et grunnlag for storskala alle-til-alle kommunikasjon. Internasjonale standarder er på den annen side som regel bredt dekkende og alt omfattende for nettopp å kunne ivareta alle medlemslandenes interesser og behov. En CEN/TC251 meldingsstandard inneholder derfor ofte deler som kun er aktuelle i enkelte land. Når en internasjonal standard skal anvendes på nasjonalt nivå, vil man på den ene siden typisk ha behov for kun de delene av standarden som det er aktuelt å benytte i Norge, og på den annen side ønske en mer presis spesifikasjon av de aktuelle delene av standarden som skal benyttes. Forenklingen og presiseringen som ønskes kan oppnås ved å utarbeide nasjonale subsett av internasjonale meldingsstandarder Arbeidsprosessen for subsetting Forutsetning for subsetting Denne prosessbeskrivelsen antar at det finnes en CEN standard hvor en eller flere GMDer/HGMDer 3 er definert, og at det skal lages ett nasjonalt subsett av disse, dvs. en nasjonal profil av standarden. Det antas 3 Underforstått at det også foreligger tilsvarende DIM som den aktuelle GMD er avledet fra da DIM og tilhørende GMDer/HGMDer som regel blir utgitt i samme CEN-dokument. 11

16 videre at CEN standarden er komplett, dvs. at en ikke behøver å forholde seg til andre (relaterte) standarder samtidig. Prosessen med subsetting Med utgangspunkt i en CEN (pre-)standard Fornorskning og subsetting av CEN (pre-)standarden Valg av meldingsstandard og meldingssyntaks Prosessen med å lage et norsk subsett (nasjonal profil) av en internasjonal meldingsstandard består av følgende skritt: 1. Ta utgangspunkt i en informasjonsmodell (DIM/GMD/HGMD) som er en CEN standard eller prestandard. En bør unngå å bruke forslag (prenver) til prestandarder da en må regne med at disse endrer seg raskt. Dersom man benytter slike forslag må man oppdatere alle berørte dokumenter så snart den endelige (pre- )standarden foreligger. 2. Gjennomføre en fornorskning av CEN (pre-)standarden. Det er viktig å opparbeide en god forståelse av den CEN (pre-)standarden fordi begrepene må tolkes i sin sammenheng. Man bør derfor vurdere å oversette hele (pre-)standarden og dokumentere evt. tolkninger. Legg merke til at objekter og attributter dels kun er definert gjennom navn i CEN DIM/GMD/HGMD standardene. Det er derfor svært viktig å være ryddig med hensyn på navngiving. Oversettelsen kan utføres på: Hele Domain Information Model (DIM) dersom det skal (eller sannsynligvis skal) utvikles flere norske meldinger basert på DIMen. Det er da viktig at hele DIMen blir vurdert under ett for å oppnå konsistent bruk av norske begreper. En hel General Message Description (GMD) med tilhørende HGMD dersom det kun er en melding som skal (eller sannsynligvis skal) tas i bruk i Norge. Det er viktig at hele GMDen/HGMDen blir vurdert under ett for å oppnå konsistent bruk av norske begreper. Kun de delene av GMDen/HGMDen som skal være med i det norske subsettet dersom det er rimelig klart hva som skal være med i profilen og at sannsynligheten for endringer er svært liten. Begrepsapparatet (navn og definisjoner) bør dokumenteres i samme dokument som profilen. 3. Dernest må en evaluere om det foreligger noen syntaksspesifikke meldingsstandarder som kan benyttes. Situasjonen videre vil avhenge av om en finner ingen, kun en eller flere alternative meldingsstandarder som kan benyttes. Når det gjelder seleksjon av alternative EDIFACT-meldingsstandarder er det meldingens funksjon som skal legges til grunn og ikke meldingens muligheter for å overføre et gitt informasjonsinnhold. Dersom det finnes en og bare en meldingsstandard for den gitte meldingsfunksjonen og denne forefinnes i en aktuell syntaks som er en internasjonal standard så skal denne be- 12

17 nyttes. Dersom meldingen ikke omfatter det totale meldingsinnholdet må meldingen eventuelt utvides. Dersom det finnes flere meldingsstandarder som ivaretar den gitte meldingsfunksjonen vil en først lete etter en meldingsstandard som benytter den foretrukne syntaks. Dersom det kun finnes meldinger som benytter andre internasjonalt standardiserte syntakser må en avveie alternativene. Dersom det ikke finnes noen melding i det hele tatt, eller de foreliggende meldingene benytter en syntaks som ikke er akseptabel, må en definere den nødvendige meldingen nasjonalt. Utvikling av MIG Den norske profilen blir da en syntaksuavhengig meldingsbeskrivelse. Denne skal fungere som spesifikasjon for syntaksspesifikke Implementasjonsguider (Message Implementation Guide - MIG). Det er viktig å dokumentere konformitet til den nasjonale profilen når MIGen utvikles. Dette innebærer sporbarhet av objekter, attributter og relasjoner fra informasjonsmodellen (DIM/GMD/HGMD) til den aktuelle MIGen. Dette gjelder for EDIFACT så vel som for andre syntakser (f.eks. SGML/XML). Hvis det foreligger tilsvarende MIGer internasjonalt, bør det i tillegg dokumenteres konformitet med slike. Ved utarbeidelse av MIGen bør en ta i betraktning eventuelle andre forekommende MIGer som foreligger på språk vi er i stand til å nyttiggjøre oss. Resten av utviklingsprosessen (pilotprosjekter, konsensus og implementering) vil være den samme som den beskrevet i avsnitt

18 4. Nasjonale standarder (uten CEN standarder) Dette kapittelet beskriver den anbefalte arbeidsprosessen for utarbeidelse av egne nasjonale meldingsstandarder når det ikke foreligger tilsvarende CEN (pre-)standarder på det området som nasjonale standarder skal utvikles Innledning Eksisterer det tilsvarende CEN standarder? Utvikling av egne nasjonale standarder Dersom det foreligger internasjonale standarder skal en følge beskrivelsen gitt i kapittel 3. Hvis det viser seg at det ikke finnes tilsvarende (pre-)standarder fra CEN (eller andre internasjonale standardiseringsfora), er man nødt til å utvikle egne nasjonale standarder. Selv om det skal utvikles egne nasjonale standarder som på utviklingstidspunktet ikke forekommer noe tilsvarende internasjonalt, bør en likevel ta hensyn til følgende under utviklingen: En bør bruke den samme metodikken for meldingsutviklingen som er utviklet av CEN TC251 på dette området (jfr. avsnitt 2.1 for metodikken utviklet av CEN for meldingsutviklingen). En bør være med på å påvirke evt. utviklingsarbeid/-resultater internasjonalt (CEN) på tilsvarende områder. Jfr. avsnitt 2.2 for koordinering mellom CEN og norsk standardiseringsarbeid. En bør revidere nasjonale standarder når det foreligger tilsvarende CEN (pre-)standarder på et senere tidspunkt slik at det blir utviklet nasjonale subsett av CEN (pre-)standarder med utgangspunktet i både den nasjonale og tilsvarende CEN (pre-)standard. Jfr. kapittel 5 for konformitering med CEN (pre-)standarder. Den anbefalte prosessen med å utvikle og senere revidere nasjonale meldingsstandarder er illustrert i figur 6. 14

19 Europeisk standardisering DIM GMD/ HGMD Syntaksspesifikk meldingsstandard MIG Nasjonal standardisering DIM GMD/ HGMD MIG DIMoversettelse Syntaksspesifikk meldingsstandard subsett GMD-/ HGMDsubsett MIGsubsett kan eksistere Figur 6: Meldingsutvikling - uten tilsvarende CEN ENV. konformitetskrevende veiledende MIG uten DIM/GMD/HGMD Det vil forekomme tilfeller hvor det finnes internasjonalt standardiserte meldinger og tilhørende MIGer uten at det foreligger en tilsvarende CEN standard som definerer den underliggende DIM/GMD/HGMD (eks.: det finnes i skrivende stund allerede en Status 0 EDIFACT melding for elektroniske resepter - MEDPRE, uten at det foreligger noen DIM/GMD/HGMD fra CEN og tilsvarende en status 0 EDIFACTmelding for rapportering av bivirkninger). Av pragmatiske og praktiske grunner kan det av og til være hensiktsmessig å foreta en fornorskning og subsetting av den foreliggende MI- Gen uten å måtte først utarbeide DIM/GMD, forutsatt at den foreliggende MIGen innholdsmessig mer eller mindre kan brukes direkte og at meldingen i den nære fremtiden ikke vil bli implementert i andre syntakser enn den som MIGen representerer Utvikling av nasjonale DIM og GMD/HGMD Som beskrevet foran, bør man bruke metodikken utviklet av CEN (1), når nasjonale DIM og GMD/HGMD skal utvikles. Dette temaet blir derfor ikke utdypet mer i denne omgangen Utvikling av nasjonale meldinger På samme måte som beskrevet i kapittel 3 må det vurderes om det foreligger syntaksspesifikke meldingsstandarder som kan benyttes eller om det må defineres en nasjonal melding. 15

20 4.4. Utvikling av nasjonale Implementasjonsguider En implementasjonsguide (IG eller Message Implementation Guideline - MIG) er en teknisk detaljert beskrivelse av hvordan en meldingstype skal implementeres i en valgt syntaks. En MIG er derfor implementasjons- og syntaksavhengig. Metoden for hvordan MIGer utarbeides vil derfor også være syntaksavhengig. For EDIFACT-basert implementasjon, har bl.a. UN/ECE utarbeidet en "Guide to Message Implementation Guidelines". For XML/EDI foreligger det i skrivende stund et forslag til en foreløpig versjon av "Guidelines for using XML for Electronic Data Interchange" (14), utarbeidet av CEN XML/EDI Group. Dette temaet blir ikke utdypet mer i denne omgangen. 16

21 5. Konformitet med CEN standarder senere 5.1. Konformitet med innholdsmessige standarder Når det på et senere tidspunkt foreligger tilsvarende CEN standarder på det aktuelle området, bør en revidere nasjonale standarder slik at de blir nasjonale subsett som er konforme med tilsvarende CEN standarder. Se avsnitt 3.1 for hvorfor det er viktig å ta utgangspunktet i tilgjengelige CEN standarder. Norsk deltakelse i standardiseringsarbeidet bør sikre at slike standarder inkluderer alle norske behov. Som forklart i avsnitt 3.1, anbefaler vi også å være konform med CEN prestandarder dersom prestandardene ikke i den nærmeste fremtid forventes å bli revidert og/eller godkjent som standarder. Når det gjelder selve prosessen med å revidere nasjonale standarder til å bli nasjonale subsett av CEN (pre-)standarder, blir prosessen nokså lik den som er beskrevet i kap. 3. Ved evt. konflikt mellom nasjonale og CEN (pre-)standarder, bør en velge CEN (pre-)standarder fremfor nasjonale. Det er derfor, som beskrevet foran, viktig å være med på å påvirke utforming av CEN (pre-)standarder ved å bringe frem nasjonale resultater fra den nasjonale meldingsutviklingen. Se ellers kap. 3 for prosessen med utvikling av nasjonale standarder som subsett av CEN (pre-)standarder Konformitet med syntaksspesifikke meldingsstandarder Dersom en har valgt å fastsette nasjonale syntaksspesifikke meldingsstandarder og det senere foreligger tilsvarende internasjonale syntaksspesifikke meldingsstandarder, bør en vurdere en overgang til disse. Nye meldingsstandarder kan være nye EDIFACT-meldinger. Norge er ikke forpliktet til å benytte disse før de samme meldingene eventuelt blir godkjent som CEN standarder i henhold til avtale mellom UN/EDIFACT og CEN. For andre syntakser kan det gjelde andre regler. 17

22 Dersom syntaks og meldingsinnhold er uforandret vil overgangen være en rent teknisk oppgave som kan gjennomføres uten større konsekvenser. 18

23 6. Videreføring av prosjektet Dette kapitlet beskriver kort forslag til videreføring av dette forprosjektet. Det foreslås at dette forprosjektet videreføres i 1999, men hensyn på bl.a. følgende: 1. Utviklingsprosessen: beskrive nærmere prosessen for utviklingen av meldingsstandarder med hensyn på bl.a.: utarbeidelse-, godkjennings- og vedlikeholdsprosesser; publisering av standarddokumenter (her under også publikasjonstidspunkt/-frekvens, form og mal). 2. Metodedokument for informasjonsmodellering (DIM/GMD/HGMD): beskrive nærmere metodegrunnlag med hensyn på bl.a.: informasjonsmodellering ved bruk av UML (revisjon av KITH rapport 2/92, "Informasjonsmodellering som grunnlag for utarbeidelse av EDIFACT-meldinger i helsesektoren"); regler for subsetting; felles datatypedefinisjoner og attributtstatus-typer; standard mal for utgivelse av DIM/GMD/HGMD. 3. Metodedokument for utarbeidelse av syntaksspesifikke meldinger for hver av aktuelle syntakser (EDIFACT, XML osv.), beskrive nærmere metoden for utarbeidelse av syntaksspesifikk meldinger, her under også standard mal for slike dokumenter. 4. Metodedokument for utarbeidelse av syntaksspesifike Implementasjonsguider: for hver av aktuelle syntakser (EDIFACT, XML, etc.), beskrive nærmere metoden for utarbeidelse av syntaksspesifike implementasjonsguider, her under også standard mal for slike dokumenter. 19

24 Referanser 1 CEN CR Methodology for the development of healthcare messages. 2 ISO 9735: UN/EDIFACT, United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. ISO ISO 8879: Standard Generalized Markup Language (SGML). ISO W3C: Extensible Markup Language (XML). 5 ISO/IEC 8824: Information technology -- Open Systems Interconnection -- Specification of Abstract Syntax Notation One (ASN.1), ISO CEN/TC251 Short strategic study, Enabling technologies, Unified Modeling Language. CEN, CEN ENV Messages for exchange of laboratory information. CEN 1995 (i skrivende stund under revisjon). 8 CEN ENV Messages for patient referral and discharge. CEN CEN ENV Request and report messages for diagnostic service departments. CEN CEN ENV Messages for the exchange of healthcare administrative information. CEN CEN CR 12700: Supporting document to ENV Messages for Exchange of Laboratory Information. CEN United Nations Directories for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport, 20

25 13 The global MIGs repository. 14 CEN XMI/EDI Group: Guidelines for using XML for Electronic Data Interchange. 15 KITH R 2/92, Informasjonsmodellering som grunnlag for utarbeidelse av EDIFACT-meldinger i helsesektoren

26 Liste over forkortelser ANS.1 CEN Abstract Syntax Notation One Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (Comité Européen de Normalisation, eller på engelsk: European Committee for Standardization) CEN/TC251 Teknisk komite 251, Helseinformatikk (Technical Committee 251, Health Informatics), under CEN CR DIM EBES EDI EDIFACT EEG09 EN ENV FG1 GMD GMR HGMD HL7 MIG prenv SGML UML CEN Report Domene informasjonsmodell (Domain Information Model) European Board for EDI/EC Standardization Elektronisk data utveksling (Electronic Data Interchange) EDI for Administration, Commerce and Transport EBES Expert Group 09 - Healthcare Europeisk standard (Europaïsche Norm) Europeisk prestandard (Europaïsche Norm Vorausgabe) Faggruppe 1 - Informasjonsmodellering, under Standardiseringsprogrammet Generell meldingsbeskrivelse (General Message Description) The Global MIGs Repository Hierarkisk GMD (Hierarchical GMD) Health Level Seven Implementasjonsguide (Message Implementation Guideline) Forslag til europeisk prestandard Standard Generalized Markup Language Unified Modeling Language WGI Arbeidsgruppe 1 - Informasjonsmodellering (Working Group I - Information Models) under CEN/TC251 XML Extensible Markup Language 22

REUMS. En referansemodell for etablering og utbredelse av meldingsstandarder. 9. oktober 2006 KITH-rapport 17/06 ISBN

REUMS. En referansemodell for etablering og utbredelse av meldingsstandarder. 9. oktober 2006 KITH-rapport 17/06 ISBN REUMS En referansemodell for etablering og utbredelse av meldingsstandarder 9. oktober 2006 KITH-rapport 17/06 ISBN 82-7846-296-8 KITH-rapport TITTEL REUMS En referansemodell for etablering og utbredelse

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument Standardiseringsprosessen og KITH-standarder Metodedokument KITH 18/07 6. november 2007 Innhold Innhold... 2 Standardiseringsprosessen og KITH-standarder... 3 1. Identifisere behov... 3 2. Prioritering...

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) statusrapport

Standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) statusrapport Standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) 1999 - statusrapport KITH Rapport 12/00 ISBN 82-7846-090-6 KITH-rapport Tittel Standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) 1999 - statusrapport Forfatter(e)

Detaljer

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring?

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? 31. august 2015 Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? OG LITT OM STANDARDER OG STANDARD NORGE Litt om standarder og Standard Norge 01 Standarder bidrar til.. Bærekraft Innovasjon Forenkling

Detaljer

Prosjekt Internasjonale standarder

Prosjekt Internasjonale standarder Prosjekt Internasjonale standarder 07.12.2016 Bakgrunn Prosjektet har gjennomført vurderinger for følgende standarder og spesifikasjoner: HL7 FHIR HL7 v3 Messaging IHE XDS openehr spesifikasjoner HL7 CDA

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal

Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Meldingsversjon: Standard for administrativ kommunikasjon mot kjernejournal, versjon 1.0, datert 12.08.2008 Akseptansetest - Mottak

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Meldingsversjon: 1.3 datert 13.10.2003 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon 4 3. Case er 5 4.

Detaljer

Presentasjon for SOSI AG

Presentasjon for SOSI AG Geodataloven Forskrift SOSI-videre arbeid Presentasjon for SOSI AG1 2010-11-12 Morten Borrebæk Strategisk og teknologisk utvikling Forholdet mellom norske og europeiske dokumenter Direktiv Geodataloven

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.3, datert 13.06.2007 Akseptansetest mottak

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding

Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding Versjon 1.0 17. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH Rapport 9/00 ISBN 82-7846-087-6 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring

Detaljer

Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi

Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Basert på MEDREQ UNSM EDIFACT D.96B Versjon 3.0 22. desember 1999 Status: Til utbredelse KITH Rapport

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Elvira. Standarder for elektronisk pasientjournal

Elvira. Standarder for elektronisk pasientjournal Elvira Rapport fra delprosjekt Forfatter: Torbjørn Nystadnes, KITH Dato: 7. mars 2001 KITH - Kompetansesenter for IT i helsevesenet Postadresse: Sukkerhuset, 7489 Trondheim Besøksadresse: Sverres gt 15,

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Bakgrunn. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om modellering.

Bakgrunn. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om modellering. Bakgrunn Modellering har lenge vært et kjent begrep innen systemutvikling. På 80-tallet ble metoder som Yourdon/Demarco og Gane&Sarson brukt for å lage dataflyt-diagrammer. Etter hvert ble disse integrert

Detaljer

Akseptansetest av mottak Dialogmelding

Akseptansetest av mottak Dialogmelding Akseptansetest av mottak Dialogmelding Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Dialogmelding 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV DIALOGMELDINGEN...

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak

Detaljer

KITH og Helsedirektoratet

KITH og Helsedirektoratet Standardisering, utfordrende men nødvendig ehelse 2013 av Vigdis Heimly KITH og Helsedirektoratet KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Ett viktig mål ved overdragelsen var å styrke

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak - PLO-melding

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Arbeidsgruppas behandling av rapporten

Arbeidsgruppas behandling av rapporten Arbeidsgruppas behandling av rapporten Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning produsert av Bouvet ASA Innledning Bouvet ASA har på oppdrag fra Standardiseringssekretariatet gjort en utredning

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Navngivning av XML elementer

Navngivning av XML elementer Navngivning av XML elementer Versjon 1.0 En anbefaling fra Norsk EDIPRO August 2002 Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks 2526 Soll Fax. 22 12 83 97 0202 Oslo Internet: www.edipro.no Forord Språket XML,

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

PrENV 13608 : Sikkerhet for kommunikasjon i helsevesenet. Del 3 : Sikre datakanaler. Oversatt ved Kompetansesenter for IT i Helsevesenet

PrENV 13608 : Sikkerhet for kommunikasjon i helsevesenet. Del 3 : Sikre datakanaler. Oversatt ved Kompetansesenter for IT i Helsevesenet PrENV 13608 : Sikkerhet for kommunikasjon i helsevesenet Del 3 : Sikre datakanaler Oversatt ved Kompetansesenter for IT i Helsevesenet Forord Denne Europeiske Prestandard ble forberedt av CEN/TC251 Helseinformatikk

Detaljer

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det?

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Håvard Hjulstad Standard Norge 2010-04-22 - Håvard Hjulstad 1 Definisjoner 1 fagspråk : språk som blir nyttet av en yrkesgruppe, ofte kjennetegnet

Detaljer

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

Veileder for harmonisering av geografiske data

Veileder for harmonisering av geografiske data Tittel: Veileder for harmonisering av geografiske data Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, harmonisering, leveranser, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon, Norge digitalt. Opplagstall:

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Standardisering. All sections to appear here

Standardisering. All sections to appear here Standardisering All sections to appear here -Standardisering - Point of Care Roald Bergstrøm, seniorrådgiver KITH Hva er en standard? Dokument som beskriver felles regler, retningslinjer og/eller egenskaper

Detaljer

IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing. Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH

IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing. Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH Agenda IHE Integrating the Healthcare Enterprise IHE teknisk rammeverk og IHE-profiler XDS-profilen for

Detaljer

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO)

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.08 Akseptansetest mottak - Overføring

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 06.2004

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

EDIFACT. Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Kursbeskrivelse utarbeidet for. NorStella. Versjon 1.0.

EDIFACT. Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Kursbeskrivelse utarbeidet for. NorStella. Versjon 1.0. Kursbeskrivelse utarbeidet for NorStella Versjon 1.0 Utarbeidet av Bakgrunn () er en metode for elektronisk utveksling av strukturert informasjon mellom bedrifter. er FNs sett av standard dokumentformater

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

Implementasjonsguide for Rapportering av radiologi-svar Versjon 1.0

Implementasjonsguide for Rapportering av radiologi-svar Versjon 1.0 Implementasjonsguide for Rapportering av radiologi-svar Versjon 1.0 KITH R 9/96 ISBN 82-7846-022-1 Tittel Implementasjonsguide for Rapportering av radiologi-svar Versjon 1.0 KITH-rapport R 9/96 ISBN 82-7846-022-1

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger Høringsnotat Til Brukere av KITH-meldinger Fra KITH v/espen Stranger Seland, Anita Lorck Bjørgen m. fl. Dato 03.09.2010 Status Til høring frist for tilbakemeldinger er 27.09.2010 Forslag til nasjonal standard

Detaljer

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Tema: CIM & ENTSO-E CGMES Standarder for utveksling av kraftnettrelatert data Motivasjon Introduksjon

Detaljer

Rapport fra forprosjekt

Rapport fra forprosjekt Rapport fra forprosjekt KITH Rapport 18/99 KITH-rapport Tittel Kravspesifikasjon EPJ for helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Rapport fra forprosjekt Forfattere: Edgar Glück, Iver Nordhuus og Torbjørn

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Starship SOSI versjon 5?

Starship SOSI versjon 5? Teknologiworkshop 2017-11-14/15 SOSI standarden - overordnet Overgangen til SOSI standard 5.0 Morten Borrebæk, Kartverket Starship SOSI versjon 5? Outline 1. Strategi for det videre arbeidet med SOSI 2.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) statusrapport

Standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) statusrapport Standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) 1998 - statusrapport KITH Rapport 5/99 ISBN 82-7846-060-4 KITH-rapport Tittel Standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) 1998 - statusrapport Forfatter(e)

Detaljer

1. Oversikt over tilskuddsfinansierte tiltak 2007

1. Oversikt over tilskuddsfinansierte tiltak 2007 NOTAT Til SHdir, KoK-referansegruppe Fra Jim J. Yang Dato -05-18 Versjon 1.0 Tiltaksplan KoK m.v. Notatet gir en samlet oversikt over tiltak i innen terminologi, klassifikasjoner og kodeverk, og som KITH

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi

Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi roald.bergstrom@helsedir.no 01.10.2012 Standarder for velferdsteknologi 1 Medisinsk utstyr Arkitektur Medisinsk utstyr som knyttes opp

Detaljer

HISD 1157:2009. Notat: Legemidler i PLO-meldingene. Versjon 1.6 Opprinnelig dato Sist endret KITH 21/08:2012

HISD 1157:2009. Notat: Legemidler i PLO-meldingene. Versjon 1.6 Opprinnelig dato Sist endret KITH 21/08:2012 HISD 1157:2009.. Notat: Legemidler i PLO-meldingene Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 1 Publikasjonens tittel: Notat: Legemidler i PLO-meldingene Teknisk standard

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101 : 2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Opprinnelig dokumenttittel: Avviksmelding Profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Detaljer

Norsk Standard NS-EN 13187

Norsk Standard NS-EN 13187 Norsk Standard NS-EN 13187 1. utgave desember 1998 ICS 91.120.10 Språk: Norsk Bygningers termiske egenskaper Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer Infrarød

Detaljer

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Av Annebeth Askevold, KITH Erfaringsseminar om elektronisk henvisning, 15. mai 2006 Innhold Grunnlaget for elektronisk samhandling

Detaljer

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Utredning om standarder for definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Disposisjon Bakgrunn Om utredningen Behandlingen av utredningen i sekretariatet t t Utfordringer Relaterte aktiviteter

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi HIS 1138:2014 Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 06.03.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: HIS

Detaljer

Høringsuttalelse - Rapport fra forprosjekt nasjonal kjernejournal

Høringsuttalelse - Rapport fra forprosjekt nasjonal kjernejournal Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 200902492-/STL 09.02.2011 48/11ToNy 15.03.2011 Høringsuttalelse - Rapport fra forprosjekt nasjonal kjernejournal

Detaljer

Standardisering hvorfor det?

Standardisering hvorfor det? Standardisering hvorfor det? Grete Bach grete.bach@kith.no Seniorrådgiver ekommune 2008 KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren KITH AS etablert i 1990 Aksjeselskap, not-for-profit Aksjeeierne

Detaljer

Tom Røise 9. Februar 2010

Tom Røise 9. Februar 2010 Forelesning IMT2243 9. Februar 2010 Tema : Kravspesifisering : prosessen og produktet Viewpoint en myk tilnærming Pensum : Kap. 6 og 7 i Sommerville, Kravspesifisering Kravspesifisering = arbeidet med

Detaljer

Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene

Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene Versjon 1.0 Dato: 23.09.2005 KITH Rapport 23/05 ISBN 82-7846-268-2 KITH-rapport Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur

Detaljer

Elektronisk fakturering mellom bedrifter

Elektronisk fakturering mellom bedrifter Elektronisk fakturering mellom bedrifter Oversikt over den internasjonale utviklingen Arild Haraldsen Adm. Dir. NorStella Vice Chair UN/CEFACT BUREAU Arbeidet med standardisering av elektronisk fakturering

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer