Årsberetning Rådmannensforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 201 4. Rådmannensforslag"

Transkript

1 Årsberetning Rådmannensforslag

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAPET Resultatvedrørendedrift Resultati forhold til rapportertved2. tertial Vesentligeavvik driftsregnskapet... 5 Skjema1A Generelleposter Skjema1B Planområdene...6 Vesentligeavvik investeringsregnskapet...7 Økonomiskanalyse Utvikling nettodriftsresultat Utvikling lånegjeld Utvikling fond...11 Utvikling i likviditet...11 InterkommunalesamarbeidderGausdaler vertskommune Oppsummeringøkonomi INTERNKONTROLL ETIKK LIKESTILLING DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET

3 ÅRSREGNSKAPET 2014 Resultat vedrørende drift Gausdal kommune fikk i 2014 er regnskapsmessig mindreforbruk i drift på 11,2 mill. kr. Regnskapsmessig mindreforbruk sammenligner faktiske utgifter og inntekter med det som er budsjettert. Et regnskapsmessig mindreforbruk innebærer dermed at kommunen har hatt høyere inntekter og/eller lavere utgifter enn budsjettert. Tall i hele mill. kr Mer/mindreforbruk i forhold til budsjettet 11,2 7,4 8,8 12,6 1,3 Kommunens netto driftsresultat i 2014 ble 7,7 mill. kr, noe som er 15,7 mill. kr bedre enn regulert budsjett. Netto driftsresultat viser forholdet mellom kommunens utgifter og inntekter knyttet til drift og finans. Resultat i forhold til rapportert ved 2. tertial Administrasjonen har tertialvis rapportert til kommunestyret knyttet til hvordan det ser ut til at resulatet vil bli ved årsslutt. Det viser seg at det faktiske resultatet ble betydelig bedre enn slik det så ut ved rapporteringen for 2. tertial. Noe av årsaken til dette er at det er at virksomhetene har en tendens til å være forsiktige i sine anslag når det gjelder eventuelle positive avvik. I tillegg har enkelte faktorer vist seg å bli mindre ressurskrevende samtidig som vi på andre områder har fått større inntekter enn antatt. I sum har dette blitt et positivt avvik i forhold til budsjett på nær 11,2 mill. kr I forbindelse med økonomirapportering per 2. tertial ble det lagt fram en tabell som viser anslag på avvik ved årets slutt. Denne tabellen sammenstilles her med faktisk regnskapsresultat for 2014: Planområde: per Per Administrative fellestjenester 0,7 2 Næring og miljø 0,2 3 Skole 0,1 4 Barnehage 0,8 5 Kultur og fritid 0,1 6 Teknisk drift 1,8 1,3 7 Bygg / eiendom / areal 0,6 0,8 8 Interkommunale samarbeid 9 Barn og familie 1,0 10 Sosiale tjenester og sysselsetting 0,3 0,3 11 Helse 1,4 3,3 12 Omsorg 1,9 3,1 Sum fra drift 6,4 0,7

4 Planområde: per Per Fellesposter: Skatt/inntektsutjevning 1,5 1,1 Renter/avdrag innlån 4,0 4,1 Renteinntekter/avs renter bundne fond 0,4 Inntekter kraftsektoren 4,0 4,2 Integreringstilskudd flyktninger 1,7 Formannskapets tilleggsbev. Post 0,2 Lønn/pensjon 0,8 0,3 Eiendomsskatt 0,7 0,7 Sum fellesposter 6,4 10,5 SUM TOTALT 11,2 For nærmere forklaring på vesentlige avvik, se punktet nedenfor knyttet til vesentlige avvik driftsregnskapet.

5 Vesentlige avvik driftsregnskapet Skjema 1A Generelle poster Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Skatt og rammetilskudd (inkl.inntektsutjevningstilskuddet) ble samlet 1,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette knytter seg i hovedsak til lav skatteinngang på landsbasis, noe som medfører at Gausdal kommune fikk lavere inntektsutjevningstilskudd. Eiendomsskatten ble 0,7 mill. kr høyere enn budsjettert som følge av volumøkning i grunnlag for eiendomsskatt. Andre generelle statstilskudd integreringstilskudd flyktninger er den viktigste forklaringen til økt inntekt på denne posten med 1,7 mill. kr. Utbytte fra kraftsektoren ble 4 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette henger sammen med at eierne i LGE Holding as valgte å ta ut mer i utbytte enn det som et minimumsutbytte fra Eidsiva Energi as ville ha medført. Avdrag lån ble 4,1 mill. kr mindre enn budsjettert utgift. Dette henger sammen med tilpasning av avdrag til kommunestyrets vedtak om å gå over til minimumsavdrag i henhold til kommunelovens bestemmelser.

6 Skjema 1B Planområdene Tall i hele mill. kr Regnskap 2014 Justert budsjett Avvik 1 Administrative fellestjenester 24,6 25,3 0,7 2 Næring og miljø 7,0 6,7 0,3 3 Skole 72,5 72,4 0,1 4 Barnehage 35,2 36,0 0,8 5 Kultur og fritid 11,2 11,1 0,1 6 Teknisk drift 10,3 9,0 1,3 7 Bygg/eiendom/areal 38,5 39,3 0,8 8 Interkommunale samarbeid 0,0 0,0 0,0 9 Barn og familie 15,8 15,8 0,0 10 Sosiale tjenester og sysselsetting 14,1 14,4 0,3 11 Helse 43,1 39,8 3,3 12 Omsorg 90,7 93,8 3,1 13 Generelle utgifter og inntekter 33,2 32,2 1,0 329,7 331,4 1,7 Kommunens budsjett til tjenesteproduksjon er fordelt på 13 planområder. Dette framkommer av regnskapsskjema 1B. Resultatet knyttet til de 13 planområdene er samlet 1,7 mill. kr bedre enn budsjettert. Det er særlig fire planområder som peker seg ut i forhold til vesentlig avvik, dette er planområdene 6, 7, 11 og 12. Når det gjelder planområde 6 Teknisk drift skyldes merforbruket på 1,3 mill. kr de svært høye utgiftene til vintervedlikehold i årets første måneder. Merforbruket på kommunale veger utgjør 1,5 mill. kr. På planområde 7 Bygg/eiendom/areal er det et mindreforbruk på 0,8 mill. kr. Budsjett 2014 inneholdt krevende nedjusteringstiltak knyttet til kommunens bygningsmasse. Dette er i liten grad klart innfridd som følge av at det forutsetter frigjøring av bygningsmasse. Det har derimot vært et stort fokus på økonomistyring for å holde øvrige utgifter nede. I tillegg har året 2014 vært svært gunstig når det gjelder strøm. Prisen har vært svært lav og middeltemperaturen har vært hele 3 Celsius høyere enn «normalt». Begge faktorene har bidratt til sparte energiutgifter på 2,3 mill. kr. Dette er dermed hovedårsaken til det positive mindreforbruket på planområdet. Planområde 11 Helse har et merforbruk på 3,3 mill. kr. 1,8 mill. kr av dette knytter seg reduksjon av tilskudd i kombinasjon med behov for ytterligere ressurskrevende tjenester til nye brukere. Legetjenesten har et merforbruk på 0,6 mill. kr, av dette er 0,3 mill. kr økte utgifter til staten vedrørende gjestepasientordningen og tilskudd til pasientskadeerstatningsordningen. Den siste hovedposten gjelder merforbruk knyttet til tjenester i boligene, her er merforbruket 1,1 mill. kr. Det påpekes videre at ca 1,1 mill. kr av mindreforbruket på planområde 12 må ses i sammenheng med merforbruk på planområde 11 da det er virkemidler som ses under ett for brukerne. Planområde 12 Omsorg har et mindreforbruk på 3,1 mill. kr. 0,6 mill. kr av dette er større tilskudd til ressurskrevende tjenster enn budsjettert på dette planområdet. 1,1 mill. kr av mindreforbruket gjelder budsjett til omsorgslønn, det må ses i sammenheng med merforbruk på planområde 11 da disse

7 virkemidlenesesunderett dersomdeter mesthensiktsmessigi denenkeltessituasjon.øvrig mindreforbrukknyttestil drift av tjenesterpåplanområdetfor øvrig. Vesentlige avvik investeringsregnskapet Tall i 1000kroner Regnskap 2014 Regulert Opprinnelig budsjett 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringeri anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjerog andeler Avdragpålån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekterfra salgav anleggsmidler Tilskuddtil investeringer Kompensasjonmerverdiavgift Mottatteavdragpåutlånog refusjoner Andreinntekter Sum ekstern finansiering Overførtfra driftsregnskapet Bruk av tidligereårsudisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert I regulertbudsjettfor 2014var detbudsjettertmed et finansieringsbehovtilsvarende109,2mill. kr, mensregnskapetviseret finansieringsbehovpå72 mill. kr. Det er et avvik på37,2mill. kr. Årsakene til detteer flere; Utlån/forskutteringer. Avvik på12,2mill. kr. Dettegjelderutlånav startlån.det er svært vanskeligå få rebudsjettertutlån av startlånriktig. Dettefordi detrasktkankommesøknader somgenerererutlånetterat ennedjusteringav årets budsjettrammeer foretattog faktisk behov.det er ogsåslik at enkommunemåførstpååret søkesommidler uavhengigav om hvilket reeltlånebehovsomdetfaktisk visersegå bli i løpetav året. Avdrag på lån. Avvik på3 mill. kr. Dettegjelderpliktig ekstraordinærnedbetalingav startlån somfølgeav at vårekunderharforetattekstraordinæreinnbetalingerpåsinestartlån.disse midleneer kommunepliktig til å tilbakebetalepåkommunenslån i Husbanken. Investeringer i anleggsmidler. Avvik på27,9mill. kr. I midtenav novemberhvert år lager administrasejonen ensaktil kommunestyretvedrørenderebudsjetteringav investeringsbudsjettet. Formåleter at budsjettetskal væremestmulig realistiski forhold til de utgifter og inntektersomkommunenfaktisk får og det somer budsettert.det vil likevel ikke væremulig, og heller ikke ønskelig,å få korrigertbudsjettetpåenslik måteat detfullt ut vil

8 samsvaremeddefaktiskeutgiftene.periodiseringsvikenehari hovedsakoppståttsomfølge av usikkerhetknyttettil framdrift og rammebevilgninger(seforklaring nedenfor). Avvikene i 2014knytter segi hovedsaktil følgendeinvesteringsprosjekt: 0,7 mill.kr ITprosjekter,gitt bevilgninger enrammebevilgningknyttettil ITinvesteringer,dissegårsomregeloverflere år og periodiseringenmellomår er krevende 3,0 mill. kr GausdalHelsesenter.Ferdigstilles2015 3,4 mill. kr Investeringeri boligfelt. Ferdigstillesi ,0 mill. kr Grunnervervidrettsplass.Var forutsat ferdig i 2014,menformaliteter medførteat detteførstkommeri ,3mill. kr Diverserammebevilgninger.Disseharikke blitt budsjettjustertårlig, dadet harværtønskeligat kommunestyretpåenenkelmåteskalkunnesehvasom gjenstårav vedtattesamlebevilninger 1,3 mill. kr VA knyttettil Skeirenseanlegg. Økonomisk analyse Utvikling nettodriftsresultat k r il. M Utvikling i netto driftsresultat Netto driftsresultat Netto driftsresultati %avsumdriftsinntekter ,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2,0% 4,0% Nettodriftsresultatharvært sværtvarierendefra år til år somfølgeav blant annet kraftintekterog premieavvikpensjon.i 2014startetkommunenå utgiftsføreavdragpålån tilsvarendeminimumsavdrag.dettesammenmed høyereutbyttefra kraftsektorenog høyere inntektfra premieavviker viktige faktorerfor at det ble enpositiv utvikling fra 2013til I kommunalsektorer detendel forhold somgjør at nettodriftsresultatsomresultatbegreper noe unyansertog ikke fangeroppalle viktige forhold. I mangetilfeller gis detet fortegnetbilde av kommunensøkonomisomfølgeav hvordanulike elementer måhåndteresi regnskapet.tabellen nedenforsiernoeom dette.

9 Korrigert netto driftsresultat Nettodriftsresultat 7,7 8,0 38,2 10,8 13,4 2,1 Nettodriftsresultati % av driftsinntektene 1,6% 1,7% 8,6% 2,6% 3,3% 0,5% Premieavvik/amortisertavvik 12,0 8,2 10,7 3,6 0,4 5,5 Momskomp.inv. ført i drift 2,6 3,8 2,7 8,9 13,2 Korrigert for bruk/avsbundnefond 3,5 1,1 1,1 1,8 3,6 2,4 Korrigert netto driftsresultat i % 0,2% 4,3% 5,6% 1,5% 0,3% 0,8% Dersomkommunenhensyntarpremieavvikog momskompensasjonfor investeringersamt nettovirkningbruk/avsetningbundnefond, er nettodriftsresultatnegativtmed0,2%. Det er postivtat utviklingenfra 2013til 2014gårrett vei. Det er likevel ikke mulig å sebort fra at det overtid harblitt ført storepremieavviktil inntekt i driftsregnskapet.dettevil i dekommendeår måtte utgiftsføresi regnskapetog såledesutfordrekommunensnettodriftsresultat,likviditet og handlingsrom.økteutgifter til amortiseringav premieavviker inntatti kommunensbudsjettfor 2015 og økonomiplan Utvikling lånegjeld k r il. 300 M Utvikling i lånegjeld % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Lånegjeld Lånegjeldi %avsumdriftsinntekter Kommunenhar gjennomførtbetydeliginvesteringerdesiste10 år. Detteinnebærerat kommunens lånegjeldharøkt, og i periodermerenninntektene. Selvom lånegjeldennåharflatet ut i forhold til driftsinntekteneer denpået høytnivå.

10 k r il. 300 M Sammensettingav lånegjelden Kommunenslån er tatt opptil investeringerinnen selvkostområdenevannog avløp,startlånsomskal videreformidlessamtlån til egneinvesteringer.de to førsteformåleneer i hovedsakselvfinansierendeog vil såledesi mindregrad påvirkekommunensdrift. Det er lån til kommunens øvrigeinvesteringersom belasterdriften. Startlån Dekkesav VAR Egneinvesteringer Nettolånegjeldviserkommunen samledelånegjeldhensyntattkommunensutlån.utlån omfatter startlånsomkommunenvidereformidlersamtutlån til kraftsektoren.en serat nettolånegjeldi % av driftsinntekteneharværtforholdsvisstabildesiste tre år. Det innebærerat nettolånevekster like stor sominntektsveksteni kommunen.utviklingen framgårav følgendefigur: k r 250 il M Utvikling netto lånegjeld 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% Nedgangeni netto lånegjeldfra 2011til 2012er somfølgeav at noeav kommunens aksjeri Eidsiva(via LGE Holding as)ble omgjort til ansvarliglån ,0% ,0% Netto lånegjeld Netto lånegjeldi %avdriftsinntektene Kommunenligger høytnårdetgjeldernettolånegjeld, og detteforholdetvil forverresi åreneframover somfølgeav ytterligereinvesteringerinntatti økonomiplanensamtinvesteringerknyttettil skole,jmf pågåendeutredningerknyttettil skolestruktur.

11 Utvikling fond Sammensetningav fond Disposisjonsfond Bundnedriftsfond Ubundneinvesteringsfond Bundneinvesteringsfond Kommunenhar betydeligefondsmidler,og deter fortsattenbetydeligandeldisposisjonsfond.detteer viktig ettersomdeti økonomiplanenfor er lagt inn bruk av disposisjonsfondfor å saldere løpendedrift. Detteinnebærerat kommunenfortsattharnoenressursertil rådighetdersomdetskulle oppståenuforutsetthendelse,mendettehandlingsrommetblir i gjeldendeøkonomiplanredusert kraftig. Det er derforviktig at detfortsatter fokuspåeffektiviseringav kommunensdrift. Utvikling i likviditet Arbeidskapitalensiernoeom kommunensevnetil å betaleløpendeforpliktelser. Denbestårav omløpsmidlenefratrukketkortsiktig gjeld. I omløpsmidleneligger alle bankinnskudd,kortsiktige fordringersamtpremieavvikpensjon.nedenforer det sattoppentabellsomviserutvikling i arbeidskapitalen. 200 Utvikling i arbeidskapitalen 150 k r il. 100 M Totalt Driftsdel

12 Somdetframgårav tabellener arbeidskaptialensvært god,menikke alle dissemidleneer fritt disponible.dettefordi deer bundetoppi bestemteformål, lån til investeringerog utlån,premieavvik, etc.når enkorrigererfor disseforholdenefår enfram arbeidskapitalensdriftsdel,detvil si midler som kanbrukesfritt. Per er dennesåvidt positiv.detteer blant annetsomfølgeav at nettoakkumulert premieavvikbegynnerå bli sværthøyt.kommunenbetalerpensjonsutgifter,mendisseblir ikke fullt ut belastetkommunensdrift sammeår, menskalutgiftsføresdekommendeår. Dettebetyrat likviditeten stadigblir redusert.detteer enstor utfordringfor Gausdalog restenav kommunenorge. Dennegativeutviklingeni arbeidskapitalensdriftsdel er sværtuheldigog måfølgesnøyeframover. Interkommunalesamarbeidder Gausdaler vertskommune Gausdalkommuneer vertskommunefor følgendesamarbeid; Landbrukskontorfor Lillehammerregionen,SDanleggEIOFFsamtat kommunenfører regnskapetfor Regionrådeti Lillehammerregionen. Samarbeidenefølgervedtatteavtaler,for informasjon om økonomienvisesdettil note23 i årsregnskapet. Oppsummeringøkonomi Kommunenharenhøylånegjeld,mendriften er underkontroll. Det er viktig for framtidig handlingsromat deeffektiviseringstiltaksomer forutsatti økonomiplanenfra og med2016blir satti verk. Hvis ikke vil kommunensdisposisjonsfondbli betydeligsvekketi løpetav kort tid. Det vil å så fall tvingefram ytterligeretiltak somi langtstørre gradvil påvirkekommunenstjenester. INTERNKONTROLL Bådepåsystemnivåog i enheten er detflere internkontrollaktiviteteri løpetav et år. I 2014har vi på systemnivåarbeidetvideremedårshjul for internkontroll, håndbokfor styring,kvalitetsutvikling,ledelse og internkontrollog handlingsplanfor planområdene. Internkontroller ogsået av fem deltemai det internelederutviklingsprogrammet Ny somlederi Gausdalkommune. Detteble utarbeidetog gjennomførtfor førstegangi 2014,for enhetsleder e og avdelingsledere. Mer utfyllendeom internkontrollarbeidetkommeri årsmeldingen. Oversikt over tilsyn og forvaltningsrevisjonsprosjekt i Tilsyn: FraFylkesmannen:Tilsyn medgausdalkommunesivaretakelseav rettssikkerhetenvedbruk av tvangog maktfor personermedpsykiskutviklingshemming. FraFylkesmannen:Tilsyn medstyringav informasjonsflytenmellomkommunens barnevernstjenesteog kommunenshelseog omsorgstjeneste. Skatteetaten:Avgrensetkontroll av kompensasjonsop pgavenfor merverdiavgiftfor periode

13 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: Selskapskontroll: Av Ikomm AS Forvaltningsrevisjon: Ingen rapporter ble behandlet i kommunestyret i 2014, men kontrollutvalget igangsatte 2 prosjekt i 2014, med ferdigstillelse i ETIKK Gausdal kommune har etiske retningslinjer fra 2008 som gjelder for både ansatte og folkevalgte. Retningslinjene omfatter blant annet disse punktene: Myndighetsmisbruk Gaver og andre fordeler Integritet/interessekonflikter/habilitet Bruk av utstyr/biler/etc. Ledelse Innkjøp Taushetsplikt Rutiner ved brudd på retningslinjene Varsling Opplæring Ved introduksjon av nyansatte gås retningslinjene gjennom. De er også en del av opplæringsprogrammet for folkevalgte. De etiske retningslinjer oppdateres og vedtas av nytt kommunestyre. LIKESTILLING Den prosentvise fordelinga mellom kvinner og menn blant alle ansatte i Gausdal kommune er 19,8% menn og 80,2% kvinner. Det er undervisningssektoren som har mest balansert kjønnsfordeling, her er den 28,5% menn og 71,5% kvinner. Fordelinga på øvrige ansatte når undervisning regnes for seg er 18% menn og 82% kvinner. Innen pleie og omsorg, renhold og barnehage er andelen menn svært liten, mens innen teknisk område er menn i stort flertall. Kjønnsfordelinga i arbeidsstokken gjenspeiler tunge samfunnsstrukturer og det er vanskelig å få til endringer selv om vi både ønsker og tilstreber en viss andel av begge kjønn ved alle våre arbeidsplasser. Deltid er noe mer utbredt blant kvinner enn menn, unntatt ledere. Her er det ikke noen forskjell. Utfordringa med deltid er der ansatte arbeider deltid mot eget ønske. Innen pleie og omsorg er utfodringen størst. Deltid og utvidelse av stilling er et tema som vi arbeider med kontinuerlig. Årslønn: Kvinnelige ledere sin årslønn er i snitt 102,2% av mannlige lederes årslønn. Kvinnelige lærere sin årslønn er i snitt 96,5% av mannlige lærere sin. For hovedtyngden av de ansatte er kvinnelige ansatte sin årslønn 97,96% av menn sin årslønn. I årslønna ligger ikke funksjonstillegg, tillegg for ubekvem arbeidstid eller overtid. Tallene er hentet før lokale forhandlinger høsten Temaet er kontinuerlig under overvåking og et element i lønnsforhandlingen sentralt og lokalt.

14 DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET Gausdal kommune tilstreber ved ansettelse å gi alle søkere like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. Likså er vårt mål å fremstå som en god arbeidsgiver og støtte egne ansatte som av ulike årsaker får utfordringer med å være i sitt ordinære arbeid for en kortere eller lengre periode. Likeså er vi imøtekommende med å gi tilbud til personer som ønsker utprøving gjennom NAV. Vårt fokus i arbeidet med barn og unge er tilbud til alle, og tiltak for de få (som har behov for det). I vår satsing på folkehelse tar Gausdal kommune en offensiv rolle for å styrke faktorer som bidrar positivt til folkehelsen, og svekke forhold som kan ha negative helsevirkninger. Og vi søker å bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller. Alle skal ha mulighet til å ta vare på og fremme egen helse, trivsel og mestring. I planarbeid og i byggeprosjekt er universell utforming sentralt, slik det skal være i henhold til lovverket. Temaet søkes også belyst i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Vi har et aktivt eldreråd og et aktivt råd for funksjonshemmede. Alle planområder skal ta sitt ansvar for å fremme formålet i diskriminerings og tilgjengelighetsloven.

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse 31.10.2016 Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Øvre Eiker har innbyggere som faller utenfor noen

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer