Årsberetning Rådmannensforslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 201 4. Rådmannensforslag"

Transkript

1 Årsberetning Rådmannensforslag

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAPET Resultatvedrørendedrift Resultati forhold til rapportertved2. tertial Vesentligeavvik driftsregnskapet... 5 Skjema1A Generelleposter Skjema1B Planområdene...6 Vesentligeavvik investeringsregnskapet...7 Økonomiskanalyse Utvikling nettodriftsresultat Utvikling lånegjeld Utvikling fond...11 Utvikling i likviditet...11 InterkommunalesamarbeidderGausdaler vertskommune Oppsummeringøkonomi INTERNKONTROLL ETIKK LIKESTILLING DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET

3 ÅRSREGNSKAPET 2014 Resultat vedrørende drift Gausdal kommune fikk i 2014 er regnskapsmessig mindreforbruk i drift på 11,2 mill. kr. Regnskapsmessig mindreforbruk sammenligner faktiske utgifter og inntekter med det som er budsjettert. Et regnskapsmessig mindreforbruk innebærer dermed at kommunen har hatt høyere inntekter og/eller lavere utgifter enn budsjettert. Tall i hele mill. kr Mer/mindreforbruk i forhold til budsjettet 11,2 7,4 8,8 12,6 1,3 Kommunens netto driftsresultat i 2014 ble 7,7 mill. kr, noe som er 15,7 mill. kr bedre enn regulert budsjett. Netto driftsresultat viser forholdet mellom kommunens utgifter og inntekter knyttet til drift og finans. Resultat i forhold til rapportert ved 2. tertial Administrasjonen har tertialvis rapportert til kommunestyret knyttet til hvordan det ser ut til at resulatet vil bli ved årsslutt. Det viser seg at det faktiske resultatet ble betydelig bedre enn slik det så ut ved rapporteringen for 2. tertial. Noe av årsaken til dette er at det er at virksomhetene har en tendens til å være forsiktige i sine anslag når det gjelder eventuelle positive avvik. I tillegg har enkelte faktorer vist seg å bli mindre ressurskrevende samtidig som vi på andre områder har fått større inntekter enn antatt. I sum har dette blitt et positivt avvik i forhold til budsjett på nær 11,2 mill. kr I forbindelse med økonomirapportering per 2. tertial ble det lagt fram en tabell som viser anslag på avvik ved årets slutt. Denne tabellen sammenstilles her med faktisk regnskapsresultat for 2014: Planområde: per Per Administrative fellestjenester 0,7 2 Næring og miljø 0,2 3 Skole 0,1 4 Barnehage 0,8 5 Kultur og fritid 0,1 6 Teknisk drift 1,8 1,3 7 Bygg / eiendom / areal 0,6 0,8 8 Interkommunale samarbeid 9 Barn og familie 1,0 10 Sosiale tjenester og sysselsetting 0,3 0,3 11 Helse 1,4 3,3 12 Omsorg 1,9 3,1 Sum fra drift 6,4 0,7

4 Planområde: per Per Fellesposter: Skatt/inntektsutjevning 1,5 1,1 Renter/avdrag innlån 4,0 4,1 Renteinntekter/avs renter bundne fond 0,4 Inntekter kraftsektoren 4,0 4,2 Integreringstilskudd flyktninger 1,7 Formannskapets tilleggsbev. Post 0,2 Lønn/pensjon 0,8 0,3 Eiendomsskatt 0,7 0,7 Sum fellesposter 6,4 10,5 SUM TOTALT 11,2 For nærmere forklaring på vesentlige avvik, se punktet nedenfor knyttet til vesentlige avvik driftsregnskapet.

5 Vesentlige avvik driftsregnskapet Skjema 1A Generelle poster Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Skatt og rammetilskudd (inkl.inntektsutjevningstilskuddet) ble samlet 1,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette knytter seg i hovedsak til lav skatteinngang på landsbasis, noe som medfører at Gausdal kommune fikk lavere inntektsutjevningstilskudd. Eiendomsskatten ble 0,7 mill. kr høyere enn budsjettert som følge av volumøkning i grunnlag for eiendomsskatt. Andre generelle statstilskudd integreringstilskudd flyktninger er den viktigste forklaringen til økt inntekt på denne posten med 1,7 mill. kr. Utbytte fra kraftsektoren ble 4 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette henger sammen med at eierne i LGE Holding as valgte å ta ut mer i utbytte enn det som et minimumsutbytte fra Eidsiva Energi as ville ha medført. Avdrag lån ble 4,1 mill. kr mindre enn budsjettert utgift. Dette henger sammen med tilpasning av avdrag til kommunestyrets vedtak om å gå over til minimumsavdrag i henhold til kommunelovens bestemmelser.

6 Skjema 1B Planområdene Tall i hele mill. kr Regnskap 2014 Justert budsjett Avvik 1 Administrative fellestjenester 24,6 25,3 0,7 2 Næring og miljø 7,0 6,7 0,3 3 Skole 72,5 72,4 0,1 4 Barnehage 35,2 36,0 0,8 5 Kultur og fritid 11,2 11,1 0,1 6 Teknisk drift 10,3 9,0 1,3 7 Bygg/eiendom/areal 38,5 39,3 0,8 8 Interkommunale samarbeid 0,0 0,0 0,0 9 Barn og familie 15,8 15,8 0,0 10 Sosiale tjenester og sysselsetting 14,1 14,4 0,3 11 Helse 43,1 39,8 3,3 12 Omsorg 90,7 93,8 3,1 13 Generelle utgifter og inntekter 33,2 32,2 1,0 329,7 331,4 1,7 Kommunens budsjett til tjenesteproduksjon er fordelt på 13 planområder. Dette framkommer av regnskapsskjema 1B. Resultatet knyttet til de 13 planområdene er samlet 1,7 mill. kr bedre enn budsjettert. Det er særlig fire planområder som peker seg ut i forhold til vesentlig avvik, dette er planområdene 6, 7, 11 og 12. Når det gjelder planområde 6 Teknisk drift skyldes merforbruket på 1,3 mill. kr de svært høye utgiftene til vintervedlikehold i årets første måneder. Merforbruket på kommunale veger utgjør 1,5 mill. kr. På planområde 7 Bygg/eiendom/areal er det et mindreforbruk på 0,8 mill. kr. Budsjett 2014 inneholdt krevende nedjusteringstiltak knyttet til kommunens bygningsmasse. Dette er i liten grad klart innfridd som følge av at det forutsetter frigjøring av bygningsmasse. Det har derimot vært et stort fokus på økonomistyring for å holde øvrige utgifter nede. I tillegg har året 2014 vært svært gunstig når det gjelder strøm. Prisen har vært svært lav og middeltemperaturen har vært hele 3 Celsius høyere enn «normalt». Begge faktorene har bidratt til sparte energiutgifter på 2,3 mill. kr. Dette er dermed hovedårsaken til det positive mindreforbruket på planområdet. Planområde 11 Helse har et merforbruk på 3,3 mill. kr. 1,8 mill. kr av dette knytter seg reduksjon av tilskudd i kombinasjon med behov for ytterligere ressurskrevende tjenester til nye brukere. Legetjenesten har et merforbruk på 0,6 mill. kr, av dette er 0,3 mill. kr økte utgifter til staten vedrørende gjestepasientordningen og tilskudd til pasientskadeerstatningsordningen. Den siste hovedposten gjelder merforbruk knyttet til tjenester i boligene, her er merforbruket 1,1 mill. kr. Det påpekes videre at ca 1,1 mill. kr av mindreforbruket på planområde 12 må ses i sammenheng med merforbruk på planområde 11 da det er virkemidler som ses under ett for brukerne. Planområde 12 Omsorg har et mindreforbruk på 3,1 mill. kr. 0,6 mill. kr av dette er større tilskudd til ressurskrevende tjenster enn budsjettert på dette planområdet. 1,1 mill. kr av mindreforbruket gjelder budsjett til omsorgslønn, det må ses i sammenheng med merforbruk på planområde 11 da disse

7 virkemidlenesesunderett dersomdeter mesthensiktsmessigi denenkeltessituasjon.øvrig mindreforbrukknyttestil drift av tjenesterpåplanområdetfor øvrig. Vesentlige avvik investeringsregnskapet Tall i 1000kroner Regnskap 2014 Regulert Opprinnelig budsjett 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringeri anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjerog andeler Avdragpålån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekterfra salgav anleggsmidler Tilskuddtil investeringer Kompensasjonmerverdiavgift Mottatteavdragpåutlånog refusjoner Andreinntekter Sum ekstern finansiering Overførtfra driftsregnskapet Bruk av tidligereårsudisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert I regulertbudsjettfor 2014var detbudsjettertmed et finansieringsbehovtilsvarende109,2mill. kr, mensregnskapetviseret finansieringsbehovpå72 mill. kr. Det er et avvik på37,2mill. kr. Årsakene til detteer flere; Utlån/forskutteringer. Avvik på12,2mill. kr. Dettegjelderutlånav startlån.det er svært vanskeligå få rebudsjettertutlån av startlånriktig. Dettefordi detrasktkankommesøknader somgenerererutlånetterat ennedjusteringav årets budsjettrammeer foretattog faktisk behov.det er ogsåslik at enkommunemåførstpååret søkesommidler uavhengigav om hvilket reeltlånebehovsomdetfaktisk visersegå bli i løpetav året. Avdrag på lån. Avvik på3 mill. kr. Dettegjelderpliktig ekstraordinærnedbetalingav startlån somfølgeav at vårekunderharforetattekstraordinæreinnbetalingerpåsinestartlån.disse midleneer kommunepliktig til å tilbakebetalepåkommunenslån i Husbanken. Investeringer i anleggsmidler. Avvik på27,9mill. kr. I midtenav novemberhvert år lager administrasejonen ensaktil kommunestyretvedrørenderebudsjetteringav investeringsbudsjettet. Formåleter at budsjettetskal væremestmulig realistiski forhold til de utgifter og inntektersomkommunenfaktisk får og det somer budsettert.det vil likevel ikke væremulig, og heller ikke ønskelig,å få korrigertbudsjettetpåenslik måteat detfullt ut vil

8 samsvaremeddefaktiskeutgiftene.periodiseringsvikenehari hovedsakoppståttsomfølge av usikkerhetknyttettil framdrift og rammebevilgninger(seforklaring nedenfor). Avvikene i 2014knytter segi hovedsaktil følgendeinvesteringsprosjekt: 0,7 mill.kr ITprosjekter,gitt bevilgninger enrammebevilgningknyttettil ITinvesteringer,dissegårsomregeloverflere år og periodiseringenmellomår er krevende 3,0 mill. kr GausdalHelsesenter.Ferdigstilles2015 3,4 mill. kr Investeringeri boligfelt. Ferdigstillesi ,0 mill. kr Grunnervervidrettsplass.Var forutsat ferdig i 2014,menformaliteter medførteat detteførstkommeri ,3mill. kr Diverserammebevilgninger.Disseharikke blitt budsjettjustertårlig, dadet harværtønskeligat kommunestyretpåenenkelmåteskalkunnesehvasom gjenstårav vedtattesamlebevilninger 1,3 mill. kr VA knyttettil Skeirenseanlegg. Økonomisk analyse Utvikling nettodriftsresultat k r il. M Utvikling i netto driftsresultat Netto driftsresultat Netto driftsresultati %avsumdriftsinntekter ,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2,0% 4,0% Nettodriftsresultatharvært sværtvarierendefra år til år somfølgeav blant annet kraftintekterog premieavvikpensjon.i 2014startetkommunenå utgiftsføreavdragpålån tilsvarendeminimumsavdrag.dettesammenmed høyereutbyttefra kraftsektorenog høyere inntektfra premieavviker viktige faktorerfor at det ble enpositiv utvikling fra 2013til I kommunalsektorer detendel forhold somgjør at nettodriftsresultatsomresultatbegreper noe unyansertog ikke fangeroppalle viktige forhold. I mangetilfeller gis detet fortegnetbilde av kommunensøkonomisomfølgeav hvordanulike elementer måhåndteresi regnskapet.tabellen nedenforsiernoeom dette.

9 Korrigert netto driftsresultat Nettodriftsresultat 7,7 8,0 38,2 10,8 13,4 2,1 Nettodriftsresultati % av driftsinntektene 1,6% 1,7% 8,6% 2,6% 3,3% 0,5% Premieavvik/amortisertavvik 12,0 8,2 10,7 3,6 0,4 5,5 Momskomp.inv. ført i drift 2,6 3,8 2,7 8,9 13,2 Korrigert for bruk/avsbundnefond 3,5 1,1 1,1 1,8 3,6 2,4 Korrigert netto driftsresultat i % 0,2% 4,3% 5,6% 1,5% 0,3% 0,8% Dersomkommunenhensyntarpremieavvikog momskompensasjonfor investeringersamt nettovirkningbruk/avsetningbundnefond, er nettodriftsresultatnegativtmed0,2%. Det er postivtat utviklingenfra 2013til 2014gårrett vei. Det er likevel ikke mulig å sebort fra at det overtid harblitt ført storepremieavviktil inntekt i driftsregnskapet.dettevil i dekommendeår måtte utgiftsføresi regnskapetog såledesutfordrekommunensnettodriftsresultat,likviditet og handlingsrom.økteutgifter til amortiseringav premieavviker inntatti kommunensbudsjettfor 2015 og økonomiplan Utvikling lånegjeld k r il. 300 M Utvikling i lånegjeld % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Lånegjeld Lånegjeldi %avsumdriftsinntekter Kommunenhar gjennomførtbetydeliginvesteringerdesiste10 år. Detteinnebærerat kommunens lånegjeldharøkt, og i periodermerenninntektene. Selvom lånegjeldennåharflatet ut i forhold til driftsinntekteneer denpået høytnivå.

10 k r il. 300 M Sammensettingav lånegjelden Kommunenslån er tatt opptil investeringerinnen selvkostområdenevannog avløp,startlånsomskal videreformidlessamtlån til egneinvesteringer.de to førsteformåleneer i hovedsakselvfinansierendeog vil såledesi mindregrad påvirkekommunensdrift. Det er lån til kommunens øvrigeinvesteringersom belasterdriften. Startlån Dekkesav VAR Egneinvesteringer Nettolånegjeldviserkommunen samledelånegjeldhensyntattkommunensutlån.utlån omfatter startlånsomkommunenvidereformidlersamtutlån til kraftsektoren.en serat nettolånegjeldi % av driftsinntekteneharværtforholdsvisstabildesiste tre år. Det innebærerat nettolånevekster like stor sominntektsveksteni kommunen.utviklingen framgårav følgendefigur: k r 250 il M Utvikling netto lånegjeld 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% Nedgangeni netto lånegjeldfra 2011til 2012er somfølgeav at noeav kommunens aksjeri Eidsiva(via LGE Holding as)ble omgjort til ansvarliglån ,0% ,0% Netto lånegjeld Netto lånegjeldi %avdriftsinntektene Kommunenligger høytnårdetgjeldernettolånegjeld, og detteforholdetvil forverresi åreneframover somfølgeav ytterligereinvesteringerinntatti økonomiplanensamtinvesteringerknyttettil skole,jmf pågåendeutredningerknyttettil skolestruktur.

11 Utvikling fond Sammensetningav fond Disposisjonsfond Bundnedriftsfond Ubundneinvesteringsfond Bundneinvesteringsfond Kommunenhar betydeligefondsmidler,og deter fortsattenbetydeligandeldisposisjonsfond.detteer viktig ettersomdeti økonomiplanenfor er lagt inn bruk av disposisjonsfondfor å saldere løpendedrift. Detteinnebærerat kommunenfortsattharnoenressursertil rådighetdersomdetskulle oppståenuforutsetthendelse,mendettehandlingsrommetblir i gjeldendeøkonomiplanredusert kraftig. Det er derforviktig at detfortsatter fokuspåeffektiviseringav kommunensdrift. Utvikling i likviditet Arbeidskapitalensiernoeom kommunensevnetil å betaleløpendeforpliktelser. Denbestårav omløpsmidlenefratrukketkortsiktig gjeld. I omløpsmidleneligger alle bankinnskudd,kortsiktige fordringersamtpremieavvikpensjon.nedenforer det sattoppentabellsomviserutvikling i arbeidskapitalen. 200 Utvikling i arbeidskapitalen 150 k r il. 100 M Totalt Driftsdel

12 Somdetframgårav tabellener arbeidskaptialensvært god,menikke alle dissemidleneer fritt disponible.dettefordi deer bundetoppi bestemteformål, lån til investeringerog utlån,premieavvik, etc.når enkorrigererfor disseforholdenefår enfram arbeidskapitalensdriftsdel,detvil si midler som kanbrukesfritt. Per er dennesåvidt positiv.detteer blant annetsomfølgeav at nettoakkumulert premieavvikbegynnerå bli sværthøyt.kommunenbetalerpensjonsutgifter,mendisseblir ikke fullt ut belastetkommunensdrift sammeår, menskalutgiftsføresdekommendeår. Dettebetyrat likviditeten stadigblir redusert.detteer enstor utfordringfor Gausdalog restenav kommunenorge. Dennegativeutviklingeni arbeidskapitalensdriftsdel er sværtuheldigog måfølgesnøyeframover. Interkommunalesamarbeidder Gausdaler vertskommune Gausdalkommuneer vertskommunefor følgendesamarbeid; Landbrukskontorfor Lillehammerregionen,SDanleggEIOFFsamtat kommunenfører regnskapetfor Regionrådeti Lillehammerregionen. Samarbeidenefølgervedtatteavtaler,for informasjon om økonomienvisesdettil note23 i årsregnskapet. Oppsummeringøkonomi Kommunenharenhøylånegjeld,mendriften er underkontroll. Det er viktig for framtidig handlingsromat deeffektiviseringstiltaksomer forutsatti økonomiplanenfra og med2016blir satti verk. Hvis ikke vil kommunensdisposisjonsfondbli betydeligsvekketi løpetav kort tid. Det vil å så fall tvingefram ytterligeretiltak somi langtstørre gradvil påvirkekommunenstjenester. INTERNKONTROLL Bådepåsystemnivåog i enheten er detflere internkontrollaktiviteteri løpetav et år. I 2014har vi på systemnivåarbeidetvideremedårshjul for internkontroll, håndbokfor styring,kvalitetsutvikling,ledelse og internkontrollog handlingsplanfor planområdene. Internkontroller ogsået av fem deltemai det internelederutviklingsprogrammet Ny somlederi Gausdalkommune. Detteble utarbeidetog gjennomførtfor førstegangi 2014,for enhetsleder e og avdelingsledere. Mer utfyllendeom internkontrollarbeidetkommeri årsmeldingen. Oversikt over tilsyn og forvaltningsrevisjonsprosjekt i Tilsyn: FraFylkesmannen:Tilsyn medgausdalkommunesivaretakelseav rettssikkerhetenvedbruk av tvangog maktfor personermedpsykiskutviklingshemming. FraFylkesmannen:Tilsyn medstyringav informasjonsflytenmellomkommunens barnevernstjenesteog kommunenshelseog omsorgstjeneste. Skatteetaten:Avgrensetkontroll av kompensasjonsop pgavenfor merverdiavgiftfor periode

13 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: Selskapskontroll: Av Ikomm AS Forvaltningsrevisjon: Ingen rapporter ble behandlet i kommunestyret i 2014, men kontrollutvalget igangsatte 2 prosjekt i 2014, med ferdigstillelse i ETIKK Gausdal kommune har etiske retningslinjer fra 2008 som gjelder for både ansatte og folkevalgte. Retningslinjene omfatter blant annet disse punktene: Myndighetsmisbruk Gaver og andre fordeler Integritet/interessekonflikter/habilitet Bruk av utstyr/biler/etc. Ledelse Innkjøp Taushetsplikt Rutiner ved brudd på retningslinjene Varsling Opplæring Ved introduksjon av nyansatte gås retningslinjene gjennom. De er også en del av opplæringsprogrammet for folkevalgte. De etiske retningslinjer oppdateres og vedtas av nytt kommunestyre. LIKESTILLING Den prosentvise fordelinga mellom kvinner og menn blant alle ansatte i Gausdal kommune er 19,8% menn og 80,2% kvinner. Det er undervisningssektoren som har mest balansert kjønnsfordeling, her er den 28,5% menn og 71,5% kvinner. Fordelinga på øvrige ansatte når undervisning regnes for seg er 18% menn og 82% kvinner. Innen pleie og omsorg, renhold og barnehage er andelen menn svært liten, mens innen teknisk område er menn i stort flertall. Kjønnsfordelinga i arbeidsstokken gjenspeiler tunge samfunnsstrukturer og det er vanskelig å få til endringer selv om vi både ønsker og tilstreber en viss andel av begge kjønn ved alle våre arbeidsplasser. Deltid er noe mer utbredt blant kvinner enn menn, unntatt ledere. Her er det ikke noen forskjell. Utfordringa med deltid er der ansatte arbeider deltid mot eget ønske. Innen pleie og omsorg er utfodringen størst. Deltid og utvidelse av stilling er et tema som vi arbeider med kontinuerlig. Årslønn: Kvinnelige ledere sin årslønn er i snitt 102,2% av mannlige lederes årslønn. Kvinnelige lærere sin årslønn er i snitt 96,5% av mannlige lærere sin. For hovedtyngden av de ansatte er kvinnelige ansatte sin årslønn 97,96% av menn sin årslønn. I årslønna ligger ikke funksjonstillegg, tillegg for ubekvem arbeidstid eller overtid. Tallene er hentet før lokale forhandlinger høsten Temaet er kontinuerlig under overvåking og et element i lønnsforhandlingen sentralt og lokalt.

14 DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET Gausdal kommune tilstreber ved ansettelse å gi alle søkere like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. Likså er vårt mål å fremstå som en god arbeidsgiver og støtte egne ansatte som av ulike årsaker får utfordringer med å være i sitt ordinære arbeid for en kortere eller lengre periode. Likeså er vi imøtekommende med å gi tilbud til personer som ønsker utprøving gjennom NAV. Vårt fokus i arbeidet med barn og unge er tilbud til alle, og tiltak for de få (som har behov for det). I vår satsing på folkehelse tar Gausdal kommune en offensiv rolle for å styrke faktorer som bidrar positivt til folkehelsen, og svekke forhold som kan ha negative helsevirkninger. Og vi søker å bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller. Alle skal ha mulighet til å ta vare på og fremme egen helse, trivsel og mestring. I planarbeid og i byggeprosjekt er universell utforming sentralt, slik det skal være i henhold til lovverket. Temaet søkes også belyst i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Vi har et aktivt eldreråd og et aktivt råd for funksjonshemmede. Alle planområder skal ta sitt ansvar for å fremme formålet i diskriminerings og tilgjengelighetsloven.

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse 31.10.2016 Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Øvre Eiker har innbyggere som faller utenfor noen

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00 Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.213 Kl 1: - 12: Til stede på møte: H AP BR KP ANS Einar Aleksandersen Monica Nielsen Harder Småvik Bjørne Kvernmo Ketil lki

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Årsberetning Kommuneloven Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering 48 Årsregnskapet og årsberetningen Pkt.5 I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige

Detaljer

Evenes kommune Årsmelding 2015

Evenes kommune Årsmelding 2015 Evenes kommune Årsmelding 2015 Forsidefoto: Ole Øystein Lindebø Årsmelding 2015 Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Tid: 18:30 Tilleggssaker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/4 15/414 ÅRSMELDING 2014 SIGDAL

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT KOMMUNESTYRET 12.12.13 Arne Eiken 06.01.2014 1 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/2013-2013/286

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet Verbalforslag: Eiendomsskattetakstene økes med 10% pr år 2017-19. Bunnfradraget for boliger økes

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer