SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281 ØKONOMIRAPPORT OKTOBER 2014 Rådmannens innstilling: 1. Helse og sosial og undervisning tilføres midler. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Skjønnstilskudd Flyktningetilskudd Reservepost lønn Pensjonsreserve Kjøp fra kommuner Kjøp fra kommuner Kvalifiseringsstønad Livsopphold Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Lønn vikarer Pensjon Arbeidsgiveravgift Lønn ekstrahjelp Pensjon Arbeidsgiveravgift Det budsjettjusteres mellom funksjon 121 og 265 for å dekke utskifting av 2 kjøkken ved VBD. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Forsikringer Sykelønnsrefusjon Vedlikehold boliger Innkomne spillemidler til andre budsjetteres.

2 Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Overføringer til andre Spillemidler fra fylkeskomm Merinntekt på voksenopplæring omdisponeres til tilskudd til private barnehager. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Statstilskudd Refusjon fra andre kommuner Tilskudd private barnehager Saksopplysninger: Frie inntekter Frie inntekter Januar - oktober (tall i 1000 kr) Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsregnskap Skatt på inntekt og formue Andre skatteinntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd ekskl innt.utj Inntektsutjevning Statstilskudd til flyktninger Andre generelle statstilskudd Sum frie disp inntekter Skatt/rammetilskudd Modum har i perioden januar - oktober hatt en skattevekst på 2,39 %. På landsbasis er de siste tallene fra perioden januar september. For denne perioden var skatteveksten på 2,0 %. Skatteanslaget ble satt ned med 2,5 mill. kr ved rapporten for 1. tertial. Dette var basert på forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. I revidert nasjonalbudsjett anslås veksten til 2,4 %. Det er først når korrigeringer av fordelinger mellom skattekreditorene kommer at man kan se hvordan den endelige skatteinngangen blir.

3 Modum kommune har fått bevilget kr ekstra i skjønnsmidler i Budsjettet økes tilsvarende. Eiendomsskatt Begge terminer av eiendomsskatt er utfakturert, og beløpet er i tråd med budsjett. Flyktningetilskudd Nye beregninger for tilskudd gir 18,8 mill. kr i integreringstilskudd. Budsjettet ble økt til 17,388 mill. kr ved rapporten for 2. tertial. Det foreslås at budsjettet økes med 1,4 mill. kr. Finansinntekter/-utgifter Finansinntekter/utgifter Januar - oktober (tall i 1000 kr) Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsregnskap Rentekostnader startlån Renterefusjon startlån Renteutgifter lån Avdrag Renteinntekter bank m.v Renter og utbytt kraft Netto finansutgifter For 2014 er det budsjettert med økt utbytte fra kraftselskap når kommunen nå ikke lenger bruker konsesjonskraft i kommunale bygg. I 2014 blir innskuddsrente kapitalisert hvert kvartal. Det er derfor bokført renteinntekter pr og I 2013 ble rentene kapitalisert ved årsslutt. Reserveposter Lokale forhandlinger er gjennomført for kapittel 3.4.2, 4 og 5.2. Beregninger viser at utgifter til lønnsoppgjør blir lavere enn budsjettert. Beregninger fra KLP viser også at pensjonsutgifter blir lavere enn budsjettert pensjonsreserve. Det foreslås å redusere lønnsreserve med 1,5 mill. kr og pensjonsreserve med 1 mill. kr.

4 Sektorene Sektorene Januar - oktober (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 1 Sentraladministrasjon Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Driftsresultat Ved utgangen av oktober har sektorene samlet et merforbruk på 6,5 mill. kr. Sentraladministrasjonen Rapport pr funksjon Januar - oktober (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING KONTROLL OG REVISJON ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN DIVERSE FELLESUTGIFTER HELSE OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT 0 ANSVARSOMRÅDE PLANSAKSBEHANDLING KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV DEN NORSKE KIRKE ANDRE RELIGIØSE FORMÅL Driftsresultat Politisk styring Funksjonen har et mindreforbruk som følge av endring av pensjonsordning for ordfører. 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforv/ 265 Kommunalt disponerte boliger Det er behov for å skifte kjøkken på to ledige leiligheter på VBD. Budsjettet på funksjon 265 er disponert. På funksjon 121 er det et mindreforbruk som kan overføres til funksjon 265. Det foreslås budsjettjustering med kr mellom funksjonene.

5 392 Andre religiøse formål Andre livssyns- og trossamfunn får tilskudd pr medlem tilsvarende det som gis til Den norske kirke. Tilskuddet er underbudsjettert og budsjettet foreslås økt i Konklusjon Sentraladministrasjonen styrer mot et budsjett i balanse ved årets slutt. Undervisning Rapport pr funksjon Januar - oktober (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORV.UTG. I EIENDOMSFORVALTNINGEN FØRSKOLE GRUNNSKOLE STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN VOKSENOPPLÆRING SKOLEFRITIDSTILBUD FØRSKOLELOKALER OG SKYSS SKOLELOKALER SKOLESKYSS Driftsresultat Førskole Merforbruket på kr skyldes i hovedsak følgende forhold; Økt tilskudd til private barnehager på Redusert betaling i kommunale barnehager på kr. Mindre refusjon fra andre kommuner som kjøper barnehagetjenester i Modum på kr. Økt refusjoner til andre kommuner for barn som er fosterhjemsplasserte i andre kommuner, eller har tilbud i private barnehager i nabokommuner på til sammen kr. Det foreslås å omdisponere kr fra voksenopplæring til tilskudd til private barnehager. 202 Grunnskole Merforbruket på kr skyldes i hovedsak følgende forhold; Feil anslag på lønn på kr, netto fratrukket sykelønnsrefusjon. Det er også et merforbruk på kjøp av tjenester i andre kommuner som gjelder spesialundervisning for elever som er fosterhjemsplasserte i andre kommuner. Dette gjelder totalt 28 elever i grunnskolen, der 17 av dem har sakkyndig uttalelse som gir dem rett til spesialundervisning. Dette utgjør kr over budsjett. Interkommunal PPT har et mindreforbruk på kr.

6 Det foreslås å tilføre sektoren 1,7 mill. kr til dekning av økte utgifter til andre kommuner på grunn av fosterhjemsplasserte barn. Det fordeles med kr til førskole og kr til grunnskolen. 211 Styrket tilbud til førskolebarn Det er et merforbruk på kr. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold; Økt behov for spesialundervisning av førskolebarn i kommunale barnehager med kr. Flere Modumbarn som har barnehageplass og spesialundervisning i andre kommuner, øker med kr. Økt behov for spesialundervisning av barn i private barnehager, øker med kr. 213 Voksenopplæringen Det er et mindreforbruk på kr. Dette skyldes i hovedsak refusjon fra andre kommuner som opprinnelig var budsjettert 2013, men som først ble refundert i Statstilskudd blir lavere enn budsjettert. Når refusjon fra andre kommuner og statstilskudd blir budsjettjustert i henhold til beregningene, har voksenopplæringen en merinntekt på kr som foreslås omdisponert til tilskudd til private barnehager. 222 Skolelokaler Det er et mindreforbruk på kr. Dette skyldes at det er et mindreforbruk på kr på strøm. Årsaken ligger i forsinkelser i faktureringen fra Midt Nett. 221 Førskolelokaler og skyss Det er et mindreforbruk på kr. Årsak, se skolelokaler. Konklusjon Sektoren har et merforbruk på kr ved utgangen av oktober. Det er innført innkjøpsstopp i skoler og barnehager fra , samtidig som det er lagt restriksjoner på vikarbruk og at ledige stillinger skal holdes i vakans. Det holdes månedlige regnskapsoppfølgingsmøter med rektorer og barnehagestyrere der en går gjennom virksomhetenes månedsrapporter og drøfter innsparingstiltak.

7 Helse/sosial Rapport pr funksjon Januar - oktober (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 Politisk styring Administrasjon Forvaltningsutg. i eiendo Diverse fellesutgifter 232 Forebygging, helsestasjon Annet forbyggende helsear Aktivisering eldre og fun Diagnose, behandling, reh Råd, veiledning og sosial Tibud til personer med ru Barnevernstjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntiltak utenfor f Pleie, omsorg, hjelp i in Pleie, omsorg, hjelp i hj Medfinansiering samh ref Institusjonslokaler Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering av Tjenester utenfor ordin Driftsresultat Ved utgangen av oktober har helse- og sosialetaten et merforbruk på 6,24 mill.kr i forhold til periodisert budsjett. Utfordringene for etaten er utgifter til tjenester på NAV og kostnader knyttet til variabel lønn på Modumheimen og boliger i tun funksjonshemmede. Etaten totalt har et merforbruk på lønn minus sykelønnsrefusjon på 5,6 mill. kroner. Noe av det skyldes variable lønn, fosterhjemsgodtgjørelser og introduksjonsordning/kvalifiserings stønad. Regnskapstall per oktober viser at etaten har brukt kroner mindre til vikarer enn samme periode i /251/252 Barneverntjenesten Barneverntjenesten ble i 2. tertial styrket med 2 mill. kroner. Antall barn plassert utenfor hjemmet er nærmest uendret siden rapportering 2.tertial. Øremerket tilskudd til barnevern har økt. Dette skal dekke lønnsutgifter. Økningen har blitt budsjettjustert. De samlede refusjonene for 2014 kan se ut til å bli høyere enn budsjettert.

8 232 Forebygging helsestasjon/233 Annet forebyggende helsearbeid Funksjonene må sees i sammenheng. Frisklivssentralen har fått statstilskudd på kr. Tilskuddet budsjetteres og settes av til bundet fond. 243 Tilbud til personer med rusproblemer Det er mottatt tilskudd med kr. Tilskuddet budsjetteres med motpost lønn. 253 Pleie, omsorg hjelp i institusjon Modumheimen viser et merforbruk på lønnsområde på sykehjemsavdelingene på 2,7 mill. kroner. Modum har blitt tilført til sammen 1,35 mill. kroner i første og andre tertial. Tiltak fra andre tertial er iverksatt. På enkelte avdelinger er merforbruket stoppet opp. Tiltakene videreføres også i Tiltak: For å hindre ytterligere merforbruk: Redusere merforbruk ved å unngå bruk ekstra hjelp ved fastvakt eller der det er absolutt påkrevd for følge til sykehus osv.. Mer lik belastning på avdelingen, for å hindre inntak av ekstravakter. Bruk av overtid skal bare brukes etter godkjenning av avdelingsleder. Besparelser: Ved korttidsfravær (arbeidsgiverperioden) av en ansatt på dag (man fre) skal det ikke settes inn vikar, ca kr Redusere bruk av medisinske forbruksartikler slik at budsjett holdes for året. Besparelse kr ut året. Utfasing av Åmot bofellesskap frem til Inntekter/refusjoner som kommer: Oppfølging av prosjektet «Myndiggjorte medarbeidere», kr kommer i september Prosjektmidler lindrende enhet kr kommer i september Trivselsassistenter kroner Økte inntekter i form av egenandeler ser ut bli ca kroner 254 Pleie, omsorg hjelp i hjemmet Badeveien bofellesskap A og C Virksomheten har et merforbruk på lønnsområdet på ca. 1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak ekstra bemanning på to brukere på kr, lavere sykelønnsrefusjon enn budsjett med kroner og overlapping i forbindelse med tilsetting av ny leder. Det ble i første tertial omdisponert kroner fra Tomtebo. Tiltak: Begynne arbeidet med gjennomgang av turnus for å se personalressurser opp mot vedtak. Økning i årsverk må reverseres. Endring i bruk av lokaler og interne flyttinger på Tomtebo

9 Revurdering av vedtak. Hovdeveien og Stadionveien bofellesskap Virksomhetene har et merforbruk på 1 mill. kroner. Dette skyldes enkeltbrukere som utløste innleie av ekstra vakt på dag, kveld og natt. Dette beløper seg til ca kroner. Behovet er opphørt og innleie er avsluttet. Det er pågående flytteprosesser i Stadionveien, Hovdeveien og Skolegata. Tiltak: Oppsigelse av turnus Ny turnus gjeldende fra januar 2015, som er tilpasset driften av Stadionveien og Hovdeveien bofellesskap. Utlyst sykepleiestillinger i forbindelse med opprettelse av vaktstreng på natt. 276 Kvalifiseringsordningen og 281 Økonomisk sosialhjelp Kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp ble i 2. tertial styrket med 2 mill. kroner. Ved utgangen av oktober er det et samlet merforbruk på 1,6 mill. kr. Det foreslås å tilføre kvalifiseringsordningen kr og økonomisk sosialhjelp kr. Tilskudd til ressurskrevende brukere I statsbudsjettet ble det foreslått å øke innslagspunktet med kr utover prisjustering til kr. Dette utgjør for Modum kommune 1,3 mill. kr. I 2014 er det budsjettert med 30,158 mill. kr i tilskudd. På bakgrunn av nye beregninger fastholdes budsjettet. Det understrekes at det er store usikkerheter knyttet til beregningene. Det foreslås at sektoren tilføres 1,3 mill. kr. Lønnsbudsjettet styrkes som følger: Badeveien A kr VBD kr Hovdeveien kr Generelle tiltak i etaten: All avspasering etter helligdagstillegg skal være avviklet innen 2014, arbeidsgiver må bruke sin styringsrett for å unngå innleie av vikar. Timebank i VISMA-ressursstyring skal tas i bruk av alle som arbeider i turnus. Større fokus på bruk vikarer og oppfølging, egenmeldinger og permisjonssøknader. Etaten har tatt i bruk elektroniske timelister. Avvikle betalt spisepause der dette er mulig i samarbeid med HTV. Avdelingsledere/virksomhetsledere skal unngå egen overtid. Personalmøter og kurs utløser ikke overtid, men tid tilknyttet til personalmøter avspaseres time for time. Overtid i forbindelse med mangelfull overlapping skal avspaseres. Pålagt overtid utbetales. Turnus må i større grad tilpasses døgnrytme hos brukerne og vedtak.

10 Ta ut gevinsten av ulike effektiviseringstiltak som eksempelvis multidose, PDA og ressursstyring Større presisjon ved koding av timelister Gjennomføre kurs i VISMA når det gjelder regnskapsoppfølging Erfaring og denne høstens gjennomgang viser at det fortsatt er behov for å se at brukere er på rett omsorgsnivå. I forbindelse med regnskapsrapportering vil det bli en gjennomgang av budsjetterte årsverk ved de avdelinger med avvik. Kultur Rapport pr funksjon Januar - oktoberl (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN GRUNNSKOLE AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE FOREBYGGING - HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER BIBLIOTEK KINO MUSÉER KUNSTFORMIDLING IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG MUSIKK- OG KULTURSKOLER ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG KOMMUNALE KULTURBYGG Driftsresultat Kultursektoren har et mindreforbruk på kr. Det er variasjon i mer og mindreforbruket innenfor de ulike funksjonsområdene. 120 Administrasjon Merforbruket har blitt betydelig redusert når budsjettet ble korrigert for stilling på dokumentsenteret som ikke var budsjettert, og utgifter til ESA-prosjektet er dekket inn. I tillegg er det besparelse på kr i portoutgifter hittil i år. Det forventes er merforbruk ved årets slutt.

11 202 Grunnskole (Kulturelle skolesekk) Den Kulturelle skolesekk har en besparelse på kr. Årsak er at tilskudd er utbetalt. Budsjett ventes å gå i balanse ved årets slutt. 234 Aktivisering og servicetjenester Frivilligsentralen har et mindreforbruk på kr. Årsak til dette er at all husleie ikke er betalt. Budsjett forventes å gå i balanse ved årets slutt. 370 Bibliotek Bibliotek har redusert merforbruket til kr. Årsaken til dette er at innbetaling fra samarbeidende kommuner nå er kommet i system. Det er fortsatt et etterslep på kr knyttet til utgifter som skal dekkes av samarbeidende kommuner. Budsjett ventes å gå i balanse ved årets slutt. 380/381 Idrett /Kommunale idrettsbygg og idrettslokaler Samlet er det et merforbruk på kr. Furumo svømmehall har samlet et merforbruk på kr. Driften har mindreforbruk på kr, mens bygget har et merforbruk på kr. Årsaken til merforbruket knyttet til bygget er underbudsjettering av kommunale avgifter. Modumhallen et mindreforbruk på kr. Årsaken er noe høyere inntekter enn forventet og noe reduserte utgifter til strøm. Det er iverksatt tiltak i andre tertial som viser innsparinger knyttet til drift av Furumo svømmehall. Besøket er litt over budsjett og inntektene totalt er også over budsjett. Dette vil dekke inn noe av merforbruket. Det forventes ikke at man når budsjett mål ved årets slutt. Merforbruket vil ikke bli betydelig. Det har kommet inn spillemidler til ikke-kommunale anlegg med kr i Midlene er utbetalt igjen til søkerne. Dette foreslås budsjettjustert. 383 Musikk- og kulturskoler Musikk- og kulturskoler viser et merforbruk på kr. Det er en nedgang i inntektene på ca kr. Årsaken er at vi ikke kan tilby undervisning i hip hop, samtidig som vi har hatt noen lønnsutgifter til denne stillingen. Det er samtidig besparelser på drift av kulturskolebygg. Dette veier opp for merforbruket. Det forventes balanse i budsjett ved årets slutt. 385 Andre kulturaktiviteter Kulturhus har et mindreforbruk på kr. Årsaken til dette er forhåndssalg av billetter til høstens forestillinger. Når oppgjør er gjort for forestillingen vil inntekter veie opp for utgifter. Ved årets slutt vil budsjett være i balanse.

12 Konklusjon Januar oktober viser mindreforbruk. Økte driftsutgifter balanserer mot økte inntekter. Årets resultat er avhengig av at sektoren når de inntektsmål som er satt for årets to siste måneder. Prognosen for sektoren er at budsjett skal komme ut i balanse ved årets slutt. Det holdes høyt fokus på budsjettkontroll årets to siste måneder. Teknisk Rapport pr funksjon Januar - oktober (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN ADMINISTRASJONSLOKALER INTERNE SERVICEENHETER PLANSAKSBEHANDLING BYGGESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING KART OG OPPMÅLING KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING KOMMUNALE VEIER FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE -652 ULYKKER BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE 5 ULYKKER PRODUKSJON AV VANN DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSRENSING AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING HUSHOLDNINGSAVFALL NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV GRAVPLASSER OG KREMATORIER Driftsresultat Teknisk etat har et samlet mindreforbruk på kr ved utgangen av juli måned. 303 Kart og oppmåling Kart og oppmåling har fortsatt lavere salgsinntekter enn budsjett. Det er forventet at resultatet skal bli noe bedre enn det regnskapet viser så langt. 340 Produksjon av vann/345 Distribusjon av vann Produksjon og distribusjon vann har et merforbruk, slik som rapportert ved 2. tertial Et merforbruk vil måtte dekkes av opparbeidet positivt selvkostfond ved regnskapsavslutningen.

13 190 Interne serviceenheter Rapport funksjon Januar - oktober (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Renhold Teknisk sentral Verksted Parkvesen Bygningsvedlikehold Driftsresultat Interne serviceenheter har et samlet mindreforbruk på kr. Lønn til renhold ble styrket ved budsjettendring 2. tertial og viser et mindreforbruk ved utgangen av oktober. Mindreforbruket på verkstedet skyldes refusjon sykepenger. Konklusjon Teknisk sjef anser regnskapet som tilfredsstillende ved utgangen av oktober måned. Sammendrag Selv om sektorene fikk tilført 5,5 mill. kr ved 2. tertial, rapporteres det nå om et samlet merforbruk på sektorene på 6,5 mill. kr. Det foreslås å tilføre undervisning 1,7 mill. kr på bakgrunn av økte utgifter til andre kommuner på grunn av fosterhjemsplasserte barn. Det foreslås også å tilføre helse og sosial til sammen 2,7 mill. kr. Innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende brukere ble økt i statsbudsjettet. Dette beregnes til 1,3 mill. kr. Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordningen tilføres til sammen 1,4 mill. kr. Budsjettert netto driftsresultat er 9,8 mill. kr. På grunn av merforbruket innenfor helse og sosial og undervisning er det svært usikkert om dette nås.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2013 Roa, 27.05.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 5 1.3 Økonomi... 5 2 SAMFUNNSUTVIKLING...12 2.1

Detaljer

2014 1.tertialrapport

2014 1.tertialrapport 2014 1.tertialrapport 1 SAMMENDRAG...2 2 DRIFT TJENESTEOMRÅDER...3 2.1 VIRKSOMHETENE SAMLET...3 2.2 RESULTATER FOR VIRKSOMHETENE...6 2.3 PROGNOSE NETTO DRIFTSRESULTAT 2014...8 3 ANDRE FORHOLD... 12 3.1

Detaljer

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2014 Innhold Rådmannens innledning...4 Hovedpunkter i rådmannens budsjettforslag...5 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester...7 Budsjettprosess 2014...9

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 2. tertial 2012 Roa, 24.09.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING...10 2.1

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2012 Roa, 22.05.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDM ANNENS INNLEDNING...... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING......10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015. Rådmannens innstilling:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015. Rådmannens innstilling: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015 Rådmannens innstilling: 1. Følgende styrkinger gjøres i budsjett 2015: (tall i 1000 kr) endring årsbudsjett

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE INNHOLD 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 1 2 ÅRSBERETNING... 6 3 NØKKELTALL FOR MODUM... 27 4 SENTRALADMINISTRASJON... 29 5 UNDERVISNINGSSEKTOR... 33 6 HELSE- OG SOSIALSEKTOR...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger MODUM KOMMUNE I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 Vedtatt av kommunestyret 06.12.13 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG

Detaljer

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann FORORD I det følgende presenteres Vadsø kommunes Styringsdokument 2004 strategi og handlingsplan 2005 07. Dette dokument er rådmannens tilrådning for kommunens drifts- og investeringsbudsjett kommende

Detaljer

REGNSKAP 2014 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2014 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 RÅDMANNENS FORSLAG Vikersund, 13.11.2009 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 4 2.1 Økonomiske utviklingstrekk...

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009 Verdal kommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04. Verdal, 28. mai Innhold: 1. Innledning og rådmannens kommentar. 2. Kommentarer fra kommunalsjefene: 2.1 Kommentar fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd

Detaljer

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10.

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10. Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 Eidsvoll kommune 3. november 2014, revidert 10. november 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORKLARINGER TIL HANDLINGSPLANMODELLEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Eidsvoll kommune Rådmannen

Eidsvoll kommune Rådmannen Eidsvoll kommune Rådmannen Deres ref: Vår ref.: Dato: Saksbehandler: 2013/263/LLU 08.11.2013 Formannskapet Svar på spørsmål til rådmannens grunnlagsdokument til Budsjett 2014. Handlingsplan 2014-2017 Spørsmål

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan FORORD Med dette dokument legger rådmannen fram det administrative forslag til ansvarsbudsjett kommende driftsår, samt videre handlingsplan, dvs. Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan. Styringsdokumentet

Detaljer

Årsmelding 2012. Årsmelding 2012. Hurum kommune. Hurum kommune Side 1

Årsmelding 2012. Årsmelding 2012. Hurum kommune. Hurum kommune Side 1 Årsmelding 2012 Hurum kommune Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Økonomien i 2012... 4 1.1 Kort oppsummert... 4 1.2 Til de enkelte delene av regnskapet... 6 1.2.1 Kommentarer til hovedoversikt

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer