MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD"

Transkript

1 Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen Roy Mienna Roger Hansen Odd Ivar Gladsø Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/05 05/00227 REFERATER SAKSLISTE 0002/05 05/00047 REVIDERING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR I HASVIK KOMMUNE 0003/05 04/00346 ÅRSBUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN /05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD 0005/05 04/00405 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG

2 0006/05 05/00036 FORVALTNINGSPROSJEKT - OVERTID 0007/05 05/00041 OPPTAK AV KASSAKREDITT ÅR 2005 FOR HASVIK I UTVIKLING KF - (HUT) 0008/05 05/00058 TILBUD OM KJØP AV AKSJER I SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS 0009/05 05/00087 VIDEREFØRING - REHABILITERING SVØMMEBASSENG BREIVIKBOTN SKOLE Breivikbotn, 17. februar 2005 Geir A. Iversen Ordfører

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00227 Sak 0001/05: REFERATER Faglig tilråding: 1) 04/ ADM/SAADM/GAI X /04 Politiet ORIENTERING TIL HAMMERFEST, HASVIK OG KVALSUND KOMMUNER OM SAMMENSLÅING AV DRIFTSENHETER 2) 05/ ADM/SAADM/GAI K /05 Fiskeri- og kystdepartementet FJERNING AV VRAKET AV KRYSSEREN MURMANSK Saksutredning: BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 05/00047 Sak 0002/05: REVIDERING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR I HASVIK KOMMUNE Faglig tilråding: Ordfører fremmer følgende sak for kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar følgende tilleggspunkt til 11 i forskrift om vann- og avløpsgebyr i Hasvik kommune: Ved frakobling, tilkobling, plombering eller avplombering plikter abonnenten å betale et rettsgebyr til kommunen for hver kontroll av abonnentens eller kommunens arbeid med stenging eller åpning av vannforsyningen. Saksutredning: I formannskapets møte ble det gitt uttrykk av kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr 11 bør endres. Forskriften gir hjemmel for stenge- og åpningsgebyr, men har ikke fastsatt størrelse på gebyret. Det er heller ikke sagt noe om gebyret i kommunens årlige avgiftsregulativet. Formannskapet foreslår å innføre plomberingsgebyr og avplomberingsgebyr tilsvarende et rettsgebyr. Pr. tiden utgjør et rettsgebyr kr. 845,-. Følgende punkt vil dekke formannskapets forslag: Ved frakobling, tilkobling, plombering eller avplombering plikter abonnenten å betale et rettsgebyr til kommunen for hver kontroll av abonnentens eller kommunens arbeid med stenging eller åpning av vannforsyningen. 11 INNBETALING AV GEBYRER Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning. Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 1-12 terminer pr. år. Gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt. Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 1-12 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

5 Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, avtales nytt à konto beløp. Basert på søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når eiendommen fysisk frakobles kommunalt ledningsnett. Abonnementet opphører når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Både frakobling og ny tilknytning forutsettes utført for abonnentens kostnad, og etter kommunens anvisning. Hasvik kommunestyre gir Hasvik formannskap fullmakt til å fravike siste avsnitt i 11 om plombering ved anboringspunktet dersom plombering kan gjennomføres på annen tilfredsstillende og sikker måte. Fravikelse etter siste avsnitt skal gjennomføres ut fra prinsippet om likebehandling der det i ettertid kan dokumenteres at plombering er tilfredsstillende jfr. hovedinnholdet i 11. Her gjengis for øvrig hele forskriften: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Hasvik kommune (dette dokumentet) 4. Øvrige dokumenter: - Gebyrregulativ - Tjenestedeklarasjon - Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser) - (øvrige lokale bestemmelser, må defineres). 1 FORSKRIFTENS FORMÅL Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

6 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i 3. 3 DEFINISJONER Abonnent: - Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent. - Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av Plan og bygningslovens 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke en del av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet) Forenklet kan man si at bruksareal omfatter: - Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og - Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. For detaljer se NS Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. Felles privat stikkledning: Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett. Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte, eller bolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning.

7 Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet. Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av staten, fylket eller kommunen. Stipulert forbruk Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. Tjenestedeklarasjon Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes. Årsgebyr: Gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. VANN- OG AVLØPSGEBYRER 4 GEBYRTYPER Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester: Engangsgebyr for tilknytning Årsgebyr Gebyr for leie av vannmåler Gebyr for midlertidig tilknytning Tilleggsgebyr 5 ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning. Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. Det kan inngås særavtaler med næringsvirksomheter om avvikende engangsgebyr for tilknytning der etablering av tjenesten medfører ekstra høye eller lave kostnader.

8 6 ÅRSGEBYR Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler: abonnementsgebyr forbruksgebyr. Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke en fast andel av kommunens forventede årskostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. Prosentandelen fremgår av Gebyrregulativet. Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke en fast andel av kommunens forventede årskostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. Prosentandelen fremgår av Gebyrregulativet. Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. ABONNEMENTSGEBYR Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv. næring og bolig. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet. Abonnementsgebyr for næring Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag. Abonnementsgebyr for bolig Betales av øvrige abonnenter. FORBRUKSGEBYR Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m 3. Forbruket måles med installert vannmåler. Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr. m 3. Andelen, som vil variere etter forventet brukstid, og omregningsfaktor for stipulert forbruk [m 3 /m 2 ] er definert i Gebyrregulativet. Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, evt. etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, og pris pr. m 3. Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m 3 /m 2 ] er definert i Gebyrregulativet. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog 8. Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

9 7 LEIE AV VANNMÅLER For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser. Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Pris for leie av vannmåler fremkommer av Gebyrregulativet. 8 AVVIK I ÅRSGEBYRET Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp). For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene. Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Tjenestedeklarasjon. 9 MIDLERTIDIG TILKNYTNING Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode. Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet. Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser. 10 TILLEGGSGEBYR Tilleggsgebyr kan ilegges der abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist, og der dette medfører merkostnader for kommunen. For at forholdene raskt skal kunne rettes opp, faktureres gebyret så snart som mulig etter at fristen er gått ut og evt. flere ganger inntil kommunens krav er etterkommet. Gebyrets størrelse bestemmes av kommunen og skal være i samsvar med kommunens kostnader knyttet til forholdet. 11 INNBETALING AV GEBYRER Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

10 Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning. Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 1-12 terminer pr. år. Gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt. Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 1-12 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, avtales nytt à konto beløp. Basert på søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når eiendommen fysisk frakobles kommunalt ledningsnett. Abonnementet opphører når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Både frakobling og ny tilknytning forutsettes utført for abonnentens kostnad, og etter kommunens anvisning. Hasvik kommunestyre gir Hasvik formannskap fullmakt til å fravike siste avsnitt i 11 om plombering ved anboringspunktet dersom plombering kan gjennomføres på annen tilfredsstillende og sikker måte. I. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 12 INNKREVING AV GEBYRER Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 13 VEDTAKSMYNDIGHET Vedtak etter denne forskrift fattes av Administrasjonssjefen med muligheter for subdelegering. 14 KLAGE Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i Forvaltningsloven. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 15 IKRAFTTREDELSE Forskriften trer i kraft (dato som kommunestyret bestemmer når forholdene er lagt til rette for iverksetting av forskriften).

11 Ordføreren fremmet faglig tilråding som sitt forslag. Vedtak: Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens forslag. Enstemmig. Kommunestyret vedtok formannskapets innstilling. Enstemmig. Saksutredning: Hasvik formannskap påla administrasjonen å legge frem et revidert forslag av kommunens forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. Bakgrunnen for revidering og endring er henvendelse fra en abonnent som mener at dagens forskrifter er for lite fleksibel på området avstenging og fritak. Administrasjonen er betenkt over å endre forskriftene da dette fort kan føre til ulik behandling eller et forenklet system som påfører Hasvik kommune tapte inntekter. Ut fra formannskapets ønske så har 11 blitt utvidet med følgende: Hasvik kommunestyre gir Hasvik formannskap fullmakt til å fravike siste avsnitt i 11 om plombering ved anboringspunktet dersom plombering kan gjennomføres på annen tilfredsstillende og sikker måte. Fravikelse etter siste avsnitt skal gjennomføres ut fra prinsippet om likebehandling der det i ettertid kan dokumenteres at plombering er tilfredsstillende jfr. hovedinnholdet i INNBETALING AV GEBYRER Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning. Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 1-12 terminer pr. år. Gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt. Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 1-12 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, avtales nytt à konto beløp. Basert på søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når eiendommen fysisk frakobles kommunalt ledningsnett. Abonnementet opphører når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Både frakobling og ny tilknytning forutsettes utført for abonnentens kostnad, og etter kommunens anvisning.

12 Hasvik kommunestyre gir Hasvik formannskap fullmakt til å fravike siste avsnitt i 11 om plombering ved anboringspunktet dersom plombering kan gjennomføres på annen tilfredsstillende og sikker måte. Fravikelse etter siste avsnitt skal gjennomføres ut fra prinsippet om likebehandling der det i ettertid kan dokumenteres at plombering er tilfredsstillende jfr. hovedinnholdet i 11. BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Konstituert rådmann

13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Adelsten Iversen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00346 Sak 0003/05: ÅRSBUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN Faglig tilråding: Saksutredning: Formannskapets sak 0001/05: ÅRSBUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN Formannskapet diskuterte saken. Ordfører og konstituert rådmann følger opp innspill som kom i debatten. Ordfører lager en framdriftsplan for det videre budsjettarbeid. BREIVIKBOTN, Geir Adelsten Iversen Ordfører

14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 05/00001 Sak 0004/05: KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST-FINNMARK REGIONRÅD Faglig tilråding: Hasvik kommune slutter seg ikke til opprettelse av felles innkjøpskontor gjennom Vest- Finnmark regionråd. Saksutredning: Administrasjonen i Hasvik kommune kan ikke se effekt ved et regionalt innkjøpssamarbeid på angitte innkjøpsområder til en pris av kr ,-. Fordeler med innkjøpssamarbeide: Standardisering iht. lov. Fagmiljø Ulemper med innkjøpssamarbeide: Administrasjon Pris På bakgrunn av at samarbeidet ikke vil gi økonomisk resultater anbefales Hasvik kommune å ikke bli med i den interkommunale innkjøpsordningen. Følgende saksframlegg ble behandlet i kommunestyret MØTEBOK Saksbehandler: Børje Alander Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 04/00112 Sak 048/04 REGIONALT INNKJØPSSAMARBEID Faglig tilråding: Hasvik kommune slutter seg til foreliggende forslag om opprettelse av felles innkjøpskontor. Prosjektet skal evalueres i løpet av høsten Forslag fra Harald Isaksen: Saken utsettes. Administrasjonen pålegges å gjøre en forstudie for å få frem konsekvensene av fordeler ulemper.

15 Til utsettelsesforslaget: Vedtak: Kommunestyret vedtok forslaget fra Harald Isaksen. Enstemmig. Saksutredning: Regionalt innkjøpssamarbeid: Regionrådet nedsatte våren 2003 en arbeidsgruppe som skulle utrede samarbeid om innkjøp mellom regionrådskommunene. Utgangspunktet for arbeidet var følgende: Det nedsettes en arbeidsgruppe til å utrede områder som kan være aktuelle for regionalt samarbeid innenfor innkjøp. Mandatet omfatter både innkjøp i den løpende drift og anskaffelser i forbindelse med investeringer. Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i de områder der det antas å være mest å hente på samordning av innkjøp. Arbeidsgruppen skal også fremme forslag til hvordan et eventuelt samarbeid kan organiseres og beregne kostnader til drift, og hvordan det kan finansieres/fordeles mellom de samarbeidende kommuner. Det skal utarbeides rutiner og maler innenfor innkjøpsområdet. Endelig skal arbeidsgruppen vurdere behovet for økt bestillerkompetanse og innkjøpskompetanse i forhold til lov om offentlige anskaffelser i kommunene, og foreslå tiltak/program for å ivareta dette hensyn. I vedlagte referat fra møte i denne gruppen den , framgår sammensetning av arbeidsgruppa. Videre er det skissert en del tema gruppa har drøftet, en del aktuelle samarbeidsområder de har vurdert og hvilke konklusjoner som er trukket av referenten. Saken ble drøftet i administrativt regionrådsmøte den , der 4 av 7 rådmenn deltok. Følgende konklusjon ble trukket: 1. Til regionrådsmøtet i Hasvik legges det fram et forslag om å etablere en felles innkjøpsavdeling. 2. Avdelingen organiseres som et interkommunalt samarbeidstiltak på samme måte som selve regionsamarbeidet, der avdelingen utfører tjenester for alle kommunene og utgiftene fordeles etter en omforent nøkkel. Det dannes ikke noen ny formell organisasjon. 3. Innkjøpsavdelingen legges til Hammerfest kommune. 4. Rådmannen i Hammerfest får i oppgave å legge fram beslutningsgrunnlag for regionrådet, der budsjett er inkludert. Dagens situasjon Dagens situasjon på dette feltet er at 2 kommuner deltar i Finnut s innkjøpssirkel, som yter bestemte, avtalte tjenester til deltakerkommunene mot et avtalt honorar. De øvrige tar selv hånd om sine innkjøp. Med unntak av Hammerfest som har egen stilling som innkjøpsleder, er denne oppgaven lagt til personer i organisasjonen som også har andre oppgaver. Dersom det skal lages et nytt innkjøpskontor som foreslått fra nyttår, må de kommunene som deltar i innkjøpssirkelen si opp sine avtaler innen utgangen av september i år. Det betyr at det må være fattet vedtak i alle kommuner om deltakelse i et felles innkjøpskontor i løpet av september.

16 Erfaringene fra de kommunene som har vært med i innkjøpssirkelen er noe varierte: Noen mener de gjør det bedre alene, mens noen mener de får svært mye igjen for pengene. Det bør imidlertid være liten tvil om at det må være betydelige rabatter å hente ved å gå ut med en så stor og økonomisk tung gruppe som alle kommunene i regionrådet vil utgjøre. Nytt initiativ i ellevte time? På rådmannsmøtet i Alta mai, tok Porsanger kommune opp spørsmålet om innkjøpssamarbeid. De har arbeidet med dette en tid, og ønsket primært å sammenkalle til et arbeidsseminar med mulig innkjøpssamarbeid i kommune-finnmark som tema, og reiste spørsmålet om dette kanskje er noe alle kommunene i fylket kan samarbeide om. Fylkesrådmannen fulgte opp med å opplyse at deres innkjøpsleder nå slutter, og at de derfor står svært fritt til å vurdere sin organisering på dette feltet, samtidig som hun signaliserte at fylkeskommunen gjerne vil vurdere et samarbeid om dette. Forslaget avstedkom en ganske livlig diskusjon, der temaet ble samarbeid for noen (regionråds-kommunene) eller samarbeid med alle eller i alle fall vurdere om det kan være en løsning. Det ble ikke konkludert med noe annet enn at Porsanger innkaller til sitt arbeidsseminar (flere kommuner ytret ønske om dette). Jeg synes det er riktig at ønsket og initiativet er kjent for regionrådsmedlemmene, før det fattes vedtak i denne saken. Jeg vil imidlertid i fortsettelsen skissere den løsningen vi tidligere har vært enige om å utrede, slik at vi ikke mister noe tid dersom regionrådet ikke finner å ville stoppe opp og undersøke muligheten for et videre samarbeid enn bare i Vest-Finnmark regionråd. I såfall er det vel realistisk at iverksettelse vil måtte utsettes antakelig i praksis med ett år, jfr. avtalene i innkjøpssirkelen. Det nye innkjøpskontoret Oppgaver Oppgavene for det nye innkjøpskontoret er i utgangspunktet tenkt svært likt det som er innholdet i innkjøpssirkelen. Vi mener det er tilstrekkelig som et utgangspunkt, så må vi vurdere utvidelse etter hvert som vi vinner erfaring og ser at ting fungerer og produktspekteret kan utvides. Disse oppgavene er: Utlyse konkurranser og inngå leveringsavtaler for det forbruk kommunene har behov for, etter nærmere konferanse med regionrådskommunene. Utarbeide og revidere kommunenes instrukser og retningslinjer for innkjøp Fremme leverandørutvikling og bidra til at det lokale næringsliv ikke svekkes i og med ordningen Foreta oppfølging av avtalene og eventuelle reforhandlinger Være brobygger mellom fagområdene i de tilsluttede kommunene Overvåke EØS-avtalen og Lov om offentlige anskaffelser for kommunene og informere om endringer Opplæring/skolering av kommunens innkjøpere og andre i lov og regelverk

17 Andre innkjøpsrelaterte oppgaver, inkludert rådgivning i konkrete innkjøpssaker Dette innebærer at innkjøpskontoret ikke får noe ansvar for innkjøp i forbindelse med byggeprosjekter. Det forutsettes imidlertid at kontoret skal kunne tilby Rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av tilbudsdokumenter og korrekte prosedyrer i utbyggingssaker Den enkelte kommune må utpeke en kontaktperson for innkjøpskontoret, som har ansvar for å videreformidle informasjon fra innkjøpskontoret ut i organisasjonen og innhente informasjon fra den enkelte kommune som kontoret trenger for å kunne gjøre jobben sin. Videre er det den enkelte kommunes ansvar å sørge for at rammeavtaler mv. blir fulgt lojalt opp i kommunen. Bemanning Arbeidsgruppa har foreslått ei bemanning på 2 personer. Dette sluttet rådmennene seg til i møtet i Hammerfest. Det vil da være aktuelt at Hammerfest kommunes innkjøpsleder går inn i det nye innkjøpskontoret og blir en av disse. Budsjett Budsjettet er satt opp ut fra at det skal rekrutteres en ny stilling (større annonseutgifter første år), samt at de ansatte skal ha rimelig adgang til faglig oppdatering. Det er også tatt høyde for en del reiseutgifter i forbindelse med besøk i medlemskommunene. Det er lagt inn en viss lønnsvekst i 2006, for øvrig med dagens lave prisstigning er budsjettpostene holdt konstant. Det er ikke beregnet utgifter til husleie, kontordrift og utstyr. Det foreslås at dette gjøres gjeldende som prinsipp for slike samarbeidsløsninger i regionregi. Begrunnelsen for dette er at skatteinntektene fra stillingene anses å skulle kompensere for de utgifter vertskommunen har på disse områdene. På den måten slankes samarbeidstiltakene kostnadsmessig, og vi slipper å bytte penger. Budsjett utgifter regionalt innkjøpskontor: Kostnadsart NOK 2005 NOK 2006 Lønn Sosiale utgifter Oppholdsutgifter Annonsering/informasjon Kurstiltak (kursavgifter) Skyss- og kostgodtgjørelse Andre transportutgifter Sum Finansiering Finansieringsplanen er laget etter følgende nøkkel: Et fast tilskudd på kr 30 pr. kommune (til sammen kr 210 ), og resten fordelt etter prosentvis befolkningsandel (avrundet til hele prosenter). Dette gir følgende fordeling:

18 Finansiering regionalt innkjøpskontor Kommune NOK 2005 NOK 2006 Alta Hammerfest Hasvik Kvalsund Loppa Måsøy Nordkapp Sum Budsjettet er satt opp for et helt driftsår. Med den tidsplanen som er forutsatt for formelle beslutninger om opprettelse kan dette bli noe knapt, men kontoret bør i alle fall kunne være i drift seinest medio februar Årsavgiften vil i så fall bli redusert tilsvarende ubrukt lønn. Vedtak i Vest-Finnmark Regionråd: Vest-Finnmark regionråd slutter seg til foreliggende forslag om opprettelse av felles innkjøpskontor. Prosjektet skal evalueres i løpet av høste BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Konstituert rådmann

19 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 011 Arkivsaksnr.: 04/00405 Sak 0005/05: STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG Faglig tilråding: Valgstyret innstilling til kommunestyret: Kommunestyret vedtar at Stortings- og sametingsvalget 2005 holdes over en dag i Hasvik kommune, på den ordinære valgdagen, som er fastsatt til mandag 12. september Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok innstillingsforslaget mot 1 stemme. Saksutredning: Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2005 er mandag 12. september Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 11. september. LOV nr 57: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) Kapittel 9. Tidspunktet for valg. Stemmegivningen på valgtinget 9-2. Fastsetting av valgdag (1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag. (2) Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Kapittel 8. Forhåndsstemmegivningen 8-1. Perioden for forhåndsstemmegivningen (1) Velgere som ønsker det, kan avgi forhåndsstemme fra 10. august i valgåret innenriks og fra 1. juli i valgåret utenriks og på Svalbard og Jan Mayen. (2) Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen. (3) Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen valgdagen kl. 20. Forhåndstemmegivning kan foretas til og med fredag 9. september Kommunen bør velge ikke å ha valg søndag 11. september på bakgrunn av at kommunen må bære økonomiske kostnader.

20 BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Konstituert rådmann

21 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 05/00036 Sak 0006/05: FORVALTNINGSPROSJEKT - OVERTID Faglig tilråding: Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten vedrørende overtidsbruk og ressursutnyttelse ved Hasvik Helsesenter til etterretning. Administrasjonen får i oppgave å følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger. Saksutredning: Kontrollutvalget hadde møte Sak 14/2004 Forvaltningsprosjektet Overtidsbruk og ressursutnyttelse ved Hasvik helsesenter Vedtak: Rapporten tas til etterretning. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten vedr. overtidsbruk og ressursutnyttelse ved Hasvik Helsesenter til etterretning. Administrasjonen får i oppgave å følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger. VEFIK IKS FORVALTNINGSPROSJEKT OM OVERTID PÅ HELSEINSTITUSJONEN I HASVIK ELEKTRONISK VERSJON AV :

22 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG Formålet med prosjektet Revisjonens konklusjoner Revisjonens anbefalinger INNLEDNING Bakgrunn Formål, problemstillinger og avgrensing Formål Problemstillinger Avgrensing METODE OG GJENNOMFØRING REVISJONSKRITERIER FAKTABESKRIVELSE Organisering Institusjonsdriften Stillingshjemler Turnusplan Regnskap Overtid Spørreundersøkelsen VURDERINGER OG KONKLUSJONER Vurderinger Hva er årsaken til den høye overtidsbruken? Er budsjettet realistisk? Føres det kontroll med overtidsbruken? Utnyttes personalressursene på en kostnadseffektiv måte? Konklusjoner ANBEFALINGER 35 Vedlegg FORORD Revisjonen valgte i mai 2004 å gjennomføre forvaltningsrevisjon på overtidsbruk og ressursutnyttelse ved Hasvik Helsesenter. Prosjektet skulle belyse årsaken til overtidsbruken samt vurdere utnyttelsen av ressursene. Prosjektgruppen har bestått av leder forvaltningsrevisjon Tor-Otto Gamst, fagansvarlig forvaltningsrevisjon Tove Mathisen, revisor Roald Anthonsen og avdelingsrevisor Laila Voldsjø som også har vært prosjektleder. Datainnsamlingen ble foretatt i september 2004.

23 Våre kontaktpersoner i kommunen har vært pleie- og omsorgsleder Evy Ann Nilsen og konsulent Karen Mauseth. Vi benytter anledningen til å takke for et positivt samarbeid. Revisjonen er meget godt fornøyd med en svarprosent på 89 på spørreundersøkelsen. Vi ønsker også å takke alle ansatte som tok seg tid til å svare på spørreskjemaet. Hammerfest 04. november 2004 Tor-Otto Gamst leder forvaltningsrevisjon Laila Voldsjø prosjektleder 0. SAMMENDRAG 0.1 Formålet med prosjektet Formålet med prosjektet har vært å finne årsaken til overtidsbruken og om ressursbruken er kostnadseffektiv ved Hasvik Helsesenter. 0.2 Revisjonens konklusjoner Hovedårsaken til den høye overtidsbruken synes å være vakanse i stillinger ved sykehjemmet i perioden. To andre årsaker til høy overtidsbruk er bakvaktsystemet sykehjemmet benytter seg av samt stadige utskiftninger av ansatte i nøkkelstillinger. Budsjettet skal etter kommunelovens 46 være realistisk. Institusjonsdriftens budsjett for 2003 tilfredsstilte ikke dette kravet. Budsjettet for 2004 pr. september er i tråd med kravet i kommuneloven. For at budsjettet skal kunne fungere som styringsverktøy, er det nødvendig at pleie- og omsorgsseksjonen gjennomgår sine rutiner vedrørende budsjettering og budsjettjusteringer. Pleie- og omsorgsledelsen har ikke tilstrekkelig kontroll på overtidsbruken på sykehjemmet. Blant annet finnes det ingen akkumulert oversikt over overtiden på hver enkelt ansatt på sykehjemmet. Vår undersøkelse har også avdekket at Hasvik kommune bryter arbeidsmiljølovens regler vedrørende maks overtidstimer pr. år og ukentlig gjennomsnittlig arbeidstid i en periode. Analysen av spørreundersøkelsen viser at det er ledige ressurser blant de deltidsansatte ved sykehjemmet. Om de ledige ressursene tilfredsstiller kompetansebehovet for sykehjemmet, kan vi imidlertid ikke konkludere på.

24 0.3 Revisjonens anbefalinger For at budsjettet skal kunne fungere som styringsverktøy er det nødvendig at pleie- og omsorgsseksjonen gjennomgår sine rutiner vedrørende budsjettering og budsjettjusteringer. Pleie- og omsorgsseksjonen oppretter en oversikt over overtidsbruk pr. ansatt på sykehjemmet som ajourføres fortløpende. Denne oversikten benyttes aktivt ved innkalling til ekstravakter. Pleie- og omsorgsseksjonen bør gjennomgå sine rutiner vedrørende utnyttelsen av ressursene. Pleie- og omsorgsseksjonen bør vurdere bakvaktsystemet i turnusen opp mot å omdefinere en stilling fra hjelpepleier- til sykepleierstilling. 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Revisjonen har igjennom sitt løpende revisjonsarbeid tidligere år registrert den høye overtidsbruken ved Hasvik Helsesenter. Vi fikk i tillegg forespørsel fra sentrale personer i kommunen om å se nærmere på forholdet. Vi valgte derfor å belyse problemstillingen gjennom ett forvaltningsrevisjonsprosjekt. 1.2 Formål, problemstillinger og avgrensing Formål Formålet med prosjektet har vært å finne årsaken til overtidsbruken og om ressursbruken er kostnadseffektiv ved Hasvik Helsesenter Problemstillinger På bakgrunn av formålet med undersøkelsen har vi utformet følgende problemstillinger: Hva er årsaken til den høye overtidsbruken ved Hasvik Helsesenter? - Er budsjettet realistisk? - Føres det kontroll med overtidsbruken? Utnyttes personalressursene på en kostnadseffektiv måte? Avgrensing Det ligger utenfor revisjonens ansvarsområde å vurdere hensiktsmessigheten av de politiske vedtak som ligger til grunn for administrasjonens arbeid. Revisjonen har valgt perioden januar 2003 t.o.m. september 2004 som utgangspunkt for våre undersøkelser. Undersøkelsen av overtidsbruken ved Hasvik Helsesenter er begrenset til å gjelde sykehjemmet.

25 2. METODE OG GJENNOMFØRING Metode er en samlebetegnelse på ulike framgangsmåter/teknikker som benyttes for å samle inn data/informasjon, som kan gi svar på problemstillingene i en undersøkelse. Dette prosjektet er gjennomført ved hjelp av intervju, dokumentanalyse og spørreskjema. Det er foretatt intervju av pleie- og omsorgslederen, pleie- og omsorgskonsulenten samt avdelingssykepleieren v/institusjonsdriften for å kartlegge rutinene rundt overtidsbruken. Intervjuet er senere supplert med tilleggsspørsmål pr. e-post. Det er sendt ut 18 spørreskjema som tilsvarer samtlige av de som har et arbeidsforhold ved sykehjemmet på Hasvik Helsesenter. Hensikten med utsendelsen av spørreskjemaet var å få svar fra de ansatte på hvordan de vurderer overtidsarbeidet ved helsesenteret. De viktigste dokumentene i undersøkelsen har vært: Regnskap og budsjett for Budsjett for 2004 og regnskapstallene ved utgangen av september måned. Faktabeskrivelsen har vært tilsendt pleie- og omsorgsadministrasjonen v/pleie- og omsorgsleder som dermed har fått anledning til å bekrefte den framstilte versjonen og bidra med å oppklare eventuelle misforståelser. 3. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de kravene og forventningene som brukes i det enkelte forvaltningsprosjekt, for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes sammen med faktagrunnlaget og danner basis for de analyser/vurderinger som foretas og de konklusjoner som kan trekkes. Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen har vært: Kommuneloven Budsjettreglement for Hasvik kommune Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø Hovedtariffavtale ( ) Kommuneloven 46 Kommunelovens 46 pkt. 3 lyder som følger: Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. Kravet om at budsjettet skal være realistisk er grunnleggende. Dette gjelder både ved fastsettelse og gjennom budsjettåret. At budsjettet skal være realistisk, innebærer at de enkelte bevilgninger og de inntektsrammer budsjettet bygger på, skal være ført opp ut fra hva som kan påregnes. En rekke av de inntekter/utgifter som innarbeides i budsjettet, vil være anslag for året. Det er et krav at både anslag over inntekter og utgifter er realistiske. Det er av stor betydning at det er sammenheng mellom de forutsetninger som ligger til grunn mellom inntekter og utgifter.

26 Budsjettreglement Nedenfor refereres det til en del sentrale punkter i Hasvik kommunes budsjettreglement: Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringene i disse. Vedtaket treffes på grunnlag av formannskapets innstilling. Kommunestyret fastsetter selv de økonomiske rammene for de ulike overordnede ansvar. Kommunestyret vedtar selv bevilgning av netto drifts- og investeringsrammer. Delegasjon av myndighet til underordnede organ kan kun gis på underordnet ansvarsnivå, og kan også benyttes til tilfeldig økning av merinntekter så lenge netto resultat på overordnet ansvar blir slik kommunestyret har bevilget det. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne budsjettreguleringer over hele driftsbudsjettet. Budsjettendringene skal være i balanse slik at netto ramme for overordnet ansvarsområder bevilget fra kommunestyret ikke endres. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fastsette og fordele ansvarsområdenes rammer, vedtatt av kommunestyret til det endelige detaljbudsjett. Administrasjonssjefen kan delegere fastsettelsen av det detaljerte driftsbudsjettet til budsjettansvarlig for ett ansvarsområde. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne budsjettreguleringer mellom ansvarsområder, så lenge reguleringen ikke medfører endringer i netto bevilget ramme for overordnet ansvars-område gitt av kommunestyret. Administrasjonssjefen kan delegere sin myndighet til å regulere budsjettet til budsjettansvarlig for det enkelte ansvarsområde. Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø Lovens 49 pkt. 1 vedr. overtids- og merarbeid lyder som følger: 1. Vilkår for å nytte overtid og merarbeid Varer arbeidet for noen arbeidstaker ut over den alminnelige arbeidstid etter 46, jfr. 47, regnes det overskytende for overtidsarbeid. For arbeidstaker som har redusert arbeidstid (jfr. 46 A) eller som er deltidsansatt, regnes den arbeidstid som går utover den avtalte, men innenfor den alminnelige arbeidstid, som merarbeid. Før overtidsarbeid og merarbeid iverksettes, skal arbeidsgiveren dersom det er mulig drøfte nødvendigheten av det med arbeidstakernes tillitsvalgte. Overtidsarbeid og merarbeid må ikke gjennomføres som en fast ordning og må ikke finne sted uten i følge særlige tilfelle: a) når uforutsette hendinger eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift. b) når overtidsarbeid og merarbeid er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade. c) når det er oppstått uventet arbeidspress. d) når det på grunn av mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse, sesongmessige svingninger eller lignende har oppstått særlig arbeidspress.

27 Lovens 50 vedr. lengden av overtidsarbeid lyder som følger: 1. Alminnelig regel Overtidsarbeidet skal søkes fordelt på en slik måte at en unngår for stor belastning for den enkelte arbeidstaker. Overtidsarbeidet må sammen med den alminnelige arbeidstid ikke medføre en samlet arbeidstid på over 14 timer i et enkelt døgn for noen arbeidstaker. Overtidsarbeidet må ikke overstige 200 timer i kalenderåret. 2. Utvidet overtid etter avtale med arbeidstaker Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om overtidsarbeid på inntil 400 timer i kalenderåret. 3. Utvidet samlet arbeidstid etter avtale med tillitsvalgte I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte slutte skriftlig avtale om en samlet arbeidstid på inntil 16 timer i et enkelt døgn. 4. Gjennomsnittlig samlet arbeidstid Overtidsarbeidet må fordeles slik at den ukentlige arbeidstiden, inkludert overtid, i løpet av en periode på fire måneder i gjennomsnitt ikke overstiger 48 timer. Perioden for gjennomsnitts-beregningen kan utvides til seks måneder i virksomheter som kjennetegnes ved nødvendigheten av å sikre vedvarende tjenester eller produksjon, eller ved avstanden mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted eller avstanden mellom arbeidsstedene. I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte slutte skriftlig avtale om at gjennomsnittsberegningsperioden skal være høyst 1 år. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalens 6 pkt. 6.2 lyder som følger: Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig. 4. FAKTABESKRIVELSE 4.1 Organisering Driftssjef Pleie- og omsorgsleder Legestasjon Fysioterapeut Helsestasjon Sykehjem avd.sykepleier Åpen omsorg avd.sykepleier Ergoterapeut Kjøkken kjøkkensjef Vaskeri fig.1: organisering pleie- og omsorg

28 Driftssjefen 1 har ansvaret for pleie- og omsorgsseksjonen i Hasvik kommune. Pleie- og omsorgslederen er seksjonens administrative leder. Tjenesten er inndelt i 8 avdelinger i tillegg til administrasjon som består av 2 stillingshjemler. Det avholdes ukentlige tverrfaglige møter i seksjonen hvor 6 av de 8 avdelingene samt pleie- og omsorgsadministrasjonen deltar. På disse møtene diskuteres ulike faglige problemer og spørsmål. Det skrives ikke møtereferater. Ansvaret for utarbeidelse av budsjett for pleie- og omsorgsseksjonen er tillagt driftssjefen. Pleie- og omsorgslederen og pleie- og omsorgskonsulenten har tilgang til regnskapssystemet. I forbindelse med tertialrapporteringene gjennomgås alle postene for seksjonens ansvarsområder og tilbakemelding på avvik mellom budsjett og regnskap gis til driftssjefen. Pleie- og omsorgsleder benytter seg også av regnskapssystemet hvis det skal foretas innkjøp for å se hvordan man ligger an i forhold til budsjett. Driftssjefen har ansvaret for å rapportere avvik til den politiske ledelsen gjennom de offisielle tertialrapportene som behandles i kommunestyret. I og med at denne stillingen pr. i dag er vakant, har fungerende rådmann overtatt stillingens arbeidsoppgaver. Pleie- og omsorgslederen innehar anvisningsmyndigheten på de enkelte regnskapspostene. Tjenesten skal utøves slik at den hjelpetrengende får dekket sine helse- og omsorgsbehov som vedkommende har krav på i hht. lover og forskrifter. 4.2 Institusjonsdriften Sykehjemmet har 24 senger fordelt på 19 fasthjemsplasser, 4 avlastnings/korttidsplasser og 1 sykestueplass. Avdelingen har tilnærmelsesvis fullt belegg til enhver tid. Sykehjemmet ledes av avdelingssykepleier som innehar det pleiefaglige ansvaret og ansvaret for den daglige driften. I hovedsak går stillingen inn i pleiedelen. Vedkommende går ikke i turnus og har vanlig 37,5 timers uke og følger flexi- og avspaseringsreglene til Hasvik kommune. Stillingen utløser kun overtid ved ekstravakter Stillingshjemler Sykehjemmet har 21 stillingshjemler Antall Stillingsbenevnelse Stillingsprosent 5 Sykepleier 100 % 4 Hjelpepleier 100 % 1 Hjelpepleier 85 % 4 Hjelpepleier 80 % 1 Hjelpepleier 75 % 2 Hjelpepleier 60 % 1 Hjelpepleier 50 % 1 Hjelpepleier 40 % 2 Miljøarbeider 50 % fig.2: stillingshjemler Sykehjemmet har 16,9 årsverk som er fordelt slik: 5,0 sykepleiere, 10,9 hjelpepleiere og 1,0 miljøarbeider. 1 Stillingen har stått vakant siden mai 2004.

29 Pr. i dag 2 står en hel sykepleierstilling vakant samt 1,55 årsverk for hjelpepleiere. Noe som utgjør 2,55 årsverk totalt. Av disse har 1,55 årsverk stått vakant i ca. fem måneder. Årsaken til vakansene er at man ikke har hatt adgang til søkere med hjelpepleierutdanning. Sykehjemmet har i hele 2003 og 2004 slitt med vakante stillinger blant både hjelpepleiere og sykepleiere. Enkelte måneder har vakansene omfattet flere årsverk mens man i andre måneder har hatt mindre. De vakante årsverkene medfører betydelig merarbeid for pleie- og omsorgsadministrasjonen i form av innkalling av personer til vaktene. Arbeidet skjer fortløpende med innkalling pr. vakt. I enkelte tilfeller kan vaktene bli besatt av personer uten den kompetansen vakten krever, men i de tilfellene er det andre personer på vakt/bakvakt med riktig kompetanse. Det er imidlertid ingen ansatte som går i stillingshjemler som krever høyere kompetanse enn vedkommende innehar. Bemanningen ved sykehjemmet vurderes som tilfredsstillende under forutsetning av at alle stillingshjemlene er besatt. Pleie- og omsorgslederen er av den formening at om sykehjemmet hadde hatt flere sykepleierstillinger på bekostning av annen stillingsbenevnelse, kunne man sannsynligvis redusert overtidsbruken blant sykepleierne. Sykehjemmet må ofte benytte fast sykepleierpersonell som går i hele stillinger ved ledige vakter, pga. dårlig tilgang på kvalifiserte vikarer for denne faggruppen Turnusplan Prosessen med utarbeidelse av ny turnusplan ble startet i mars Driftssjefen, pleie- og omsorgslederen, avdelingssykepleieren og arbeidstakerorganisasjonene for sykepleierne og hjelpepleierne har deltatt i prosessen og godkjent turnusplanen. Kommunen har ved utarbeidelsen av turnusplanen prøvd å ta hensyn til de ansattes ønsker og helsemessige behov så langt det er mulig. Hasvik kommune har i forbindelse med turnusplanen fått dispensasjon 3 fra Arbeidsmiljø-lovens krav om arbeidstidens lengde pr. vakt. Turnusplanen, som rulleres, gjelder for seks uker og ble gjort gjeldende fra mars Ved utarbeidelse av sommerturnusen blir grunnturnusen lagt til grunn ved at man fyller opp med sommervikarer. Administrasjonen legger ferieloven 4 til grunn når ferielisten settes opp. I henhold til ferieloven kan arbeidstaker kreve at hovedferien som omfatter 18 virkedager gis i hovedferie-perioden 1. juni 30. september. Ved oppsett av ferieliste prøver ledelsen å ta hensyn til ansattes ferieønsker i størst mulig grad. Det foreligger en ukes vaktliste som manuelt er utarbeidet etter turnuslisten. På vaktlisten fremkommer hvem som jobber de forskjellige vaktene de ulike dagene. Hvis noen melder forfall på de vaktene de er satt opp, blir det notert/markert på vaktlisten. Vaktlisten blir benyttet som et verktøy for å få besatt de ledige vaktene. På dagtid er det pleie- og omsorgskonsulenten som har ansvaret for å fylle opp ledige vakter. Deltidsansatte blir spurt først, deretter de faste vikarene og til slutt må man eventuelt ty til overtid. I helger og på ettermiddag/kveld er det ansvarshavende på vakt som har i oppgave å sørge for tilstrekkelig bemanning. Pleie- og omsorgslederen har myndighet til å beordre ansatte til å gå overtid. I helger, ferier og høytider er denne myndigheten delegert til ansvarshavende på sykehjemmet. Beordring brukes sjelden. 2 pr. september 04 3 Fra Arbeidstilsynet 4 Ferielovens 7

30 Når alle stillingshjemlene er besatt, er antall årsverk tilstrekkelig for å dekke opp turnusen som sykehjemmet følger Regnskap Pleie- og omsorgsleder får hver måned tilsendt konteringsliste fra lønningssekretæren for gjennomgang. Pleie- og omsorgsleder kontrollerer korrekt kontobruk, men det signeres ikke for utført kontroll. Overtidsbruken på hver enkelt ansatt følges ikke opp. Det finnes ingen akkumulert oversikt over hvor mye overtid hver enkelt ansatt har til enhver tid. De ansatte fyller selv ut timelistene. Listene leveres så til pleie- og omsorgskonsulenten som kontrollerer påførte timer mot vaktlister og korrekt bruk av tillegg. Konsulenten attesterer og fyller ut kolonne for arbeidsgiver og påfører riktig konto. Pleie- og omsorgslederen anviser til utbetaling og tar stikkprøvekontroller av enkelte timelister før utbetaling finner sted. Institusjonsdriftens budsjett og regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Forbruk i % R/B 2003 pr. sept pr. sept. 04 Fast lønn % Vikar v/sykefravær % Vikar ref.ber % Vikar v/ferie % Ekstrahjelp % Overtid % Annen lønn Ref. fødselspenger Ref. sykepenger % fig.3: budsjett/regnskap Figur 3 viser at det er et overforbruk på overtidskontoen sammenlignet med budsjett i 2003 på kr ,-. Fast lønn inneholder et negativt avvik på kr ,- mellom regnskap og budsjett. Når det gjelder vikar refusjonsberettiget, viser tallene et overforbruk på kr ,-. Sykehjemmet har mottatt kr ,- mer i refunderte sykepenger/fødselspenger enn budsjettert i Etter at lønnskjøringen for september er foretatt, viser regnskapet for 2004 at det er brukt 121 % av overtidskontoen. For øvrig viser lønnskontiene at man ligger innenfor budsjett. Av refunderte sykepenger/ fødselspenger er det kommet inn totalt kr ,- dvs. 123 % av det budsjetterte pr. september Overtid Stillinger med over 100 timer overtid Stilling Antall timer Utgifter Sykepleier Kr ,- Kr ,- Sykepleier Kr ,- Kr ,- Sykepleier Kr ,- Kr ,- Sykepleier Kr ,- Kr ,- Sykepleier 111 Kr ,- fig.4: overtid

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 12.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den18.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.12 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift 10.

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014 i K-sak 019/14 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE Våler kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 30.03.2009 i medhold av LOV 1974-05-31 nr 17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, FOR 1974-09-06 nr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.10.05 _ sak 61/05 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE /"./7(2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE vedtatt av Marnardal kommunestyre den 24.03 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann-

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i sak 0103/03 den 11.12. 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER i Vestre Slidre kommune vedtatt av kommunestyre den 03.05. 2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt i k-sak 086/07 Endret definisjoner på boenhet/hybelleilighet i k-sak 033/09 Endret engangsgebyr for tilknytning i k-sak 002/11 SØR-FRON KOMMUNE

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE vedtatt av bystyret 6. desember 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, siste endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 09.12.2009 i sak 98/09 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE Saksnr: 105/06 Gjeldende fra 1. april 2006 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 16. februar 2006, som sak nr. 08/06, i medhold av lov om kommunale vass- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 11.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 14.12 2011 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. vedtatt av Rauma kommunestyre den 24. juni 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 01.03,2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forurensningsforskriften (forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune INNHOLD I. GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 FORSKRIFTENS FORMÅL... 2 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 3 DEFINISJONER... 2 II. VANN- OG AVLØPSGEBYRER...

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 vedtatt i kommunestyret den 12.12. 02 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE Holmestrand kommune Kommunaltekniske tjenester FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 1 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 2 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Vedtatt av Kvæfjord kommunestyre 18.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.3.2012 nr 12 og forskrift av 1.6.2004 nr 931

Detaljer

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Forskriften om vann- og avløpsgebyr i Bjug kommune er vedtatt i Bjugn kommunestyre i sak 09/56, den 15. desember 2009. Forskriften er hjemlet i lov om kommunale

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE Vedtatt av Lillesand bystyre 06.12.2006 med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16, jf.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune 1 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 med hjemmel i Lov om kommunale vass-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 23.11. 2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning.

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT Rennebu kommune 1635-6000-6011 FORSKRIFT OM VANN- OG Side 1 av 6 AVLØPSGEBYRER Gyldig fra: 01.01.2009 Revidert: Revisjon nr: Formål og omfang Forskriften er vedtatt av Rennebu kommunestyre i

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE gitt i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 og Miljøverndepartementets forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet i styremøte av 07.10.2009 Vedtatt i representantskapet av 04.11.2009 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS abonnenter

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD

PROTOKOLL. Kommunestyret SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 24.02.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Petter Fagerheim jr. for Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE Forskriften er revidert og vedtatt av Gausdal kommunestyre i møte den ** ** **** og behandlet som sak ****/2015. Vedtaket er gjort i medhold av lov

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 15.12.2010 i medhold av 3 i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 1974 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer. Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den 27.5.2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass og avløpsanlegg 3, og forskrift 1.

Detaljer

Foto: Gunnar Nygård NÆRINGSETATEN

Foto: Gunnar Nygård NÆRINGSETATEN Foto: Gunnar Nygård NORDNORD-ODAL KOMMUNE NÆRINGSETATEN NÆRINGSETATEN Vedtatt. desember 2011. I kraft fra 1. januar 2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORD- ODAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 14.12.2016 nr. 1960 Forskrift

Detaljer

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den.. i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE

FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE - 1 - Skjervøy kommune FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE Fastsatt av Skjervøy kommunestyre den xx.xxxx 2016, med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

I. Generelle bestemmelser

I. Generelle bestemmelser FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 9. desember 2002, sist endret 13. november 2012 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune.

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune er vedtatt av Vestvågøy kommunestyre den 22.juni 2004 i medhold av Lov om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. RENNESØY KOMMUNE Teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. vedtatt av kommunestyre den 22 mai 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 16.12.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. Vedtatt i Storfjord kommunestyre den 12.12.2013. Forskriften trer i kraft 01.01.2014 I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004

Detaljer

Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune

Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune Alvdal kommune - Forskrift om vann- og avløpsgebyrer - KS 21.12.2006 1 Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune Fastsatt av kommunestyret den 21.12.2006 med hjemmel i

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyret 25.06.02 i medhold av lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE Side 1 av 8 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt av bystyret den 15.06.2005 med virkning fra 01.07.2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR AVERØY KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR AVERØY KOMMUNE Averøy kommune 1/8 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR AVERØY KOMMUNE gitt i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 og Miljøverndepartementets forskrift om kommunale vann-

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2009 Siide 2//8 GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11. desember 2012, sak 113/12, i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE Fastsatt av Trøgstad kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre dd.mm.åååå og Enebakk kommunestyre dd.mm.åååå i medhold av lov om kommunale

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE HOV, 12.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 11/1807 040 TDR/TDR/BRE FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 28.11.2016 nr. 1933 Forskrift om

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 08/3832 OFFENTLIG ETTERSYN: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 08/3832 OFFENTLIG ETTERSYN: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Arkivsak: 08/3832 Sakstittel: K-kode: 149 Saksbehandler: Siw Jensen Saksfremlegg OFFENTLIG ETTERSYN: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Innstilling: Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer for

Detaljer

I. GENERELLE BESTEMMELSER

I. GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av Tingvoll kommunestyre XX.XX.2012 med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 3, og forskrift 1. juni 2004

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER vedtatt av kommunestyret i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 25. juli 2017 15.06.2017 nr. 862 Forskrift om vann

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak 145/09 i medhold av lov om kommunale

Detaljer

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - DYRØY KOMMUNE Vedtatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

Forslag pr 7.5.2013 til endret FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE

Forslag pr 7.5.2013 til endret FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE 1 Forslag pr 7.5.2013 til endret FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE Fastsatt i Nannestad kommunestyre den xx.yy.20zz, med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Drift- og utviklingsutvalget innkalles til møte Tirsdag 07.06.2016 kl.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02.

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02. INNHOLD I Generelle bestemmelser 1-3 II Vann- og avløpsgebyrer 4-11 III Bruk av vannmålere 12 IV Utbedringer 13 V Avsluttende bestemmelser 14-16 I GENERELLE BESTEMMELSER

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 20.12. 2001, med endringer vedtatt i kommunestyret den 21.06.07 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer