Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018"

Transkript

1 Budsjett 2 og Revidert handlingsplan for 2 28 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V.

2 Bystyrets vedtak saksnummer 3/4:. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 4 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2-28 og budsjett for 2 med net utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet i kapittelet Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser. 2. Investeringsbudsjettet for 2 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser. I tillegg vedtas investeringsprosjekter med finansiering innenfor Belønningsordningen. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer uver kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. 3. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med dokumentet Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser Selvfinansierende investering på 4 kroner inklusiv mva til lysutstyr på Blå Grotte innarbeides i tillegg til investeringer i punkt 2 ovenfor.. Det godkjennes låneopptak på 2, millioner kroner for 2. Rebudsjettering av investeringer fra 24 vedtas i egen sak.. Investeringstilskudd til Fredrikstad kirkelige fellesråd overføres net (fratrukket mva-kompensasjon). 7. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil, millioner kroner for 2 hvorav 8 millioner kroner rebudsjetteres fra 24 gjennom vedtak i egen sak. 8. Trekkrettigheter i bank på, millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året. 9. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 8, millioner kroner for 2.. Det godkjennes en garantiramme på til sammen 9, millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved NAV.. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulariske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene. 3. For selvkosmrådene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelle underskudd fremføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende års gebyrer. 4. Låneporteføljen til Fredrikstad kommune som fremkommer i vedlegg 4 vedtas og legges til grunn for refinansieringer i 2.. For eiendomsskatt gjelder:. Det innkreves eiendomsskatt for 24. I henhold til skatteloven for byene av. august 9, og lov om eiendomsskatt av. juni 97, samt endringer i samme lov gjort av Srtinget den. januar Med hjemmel i eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen..3 Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt..4 skal skattøre i Fredrikstad kommune være 7, kfr. Eiendomsskattelovens, ledd..4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 2 litra a skal skattøre for bustaddelen i eigedomar med

3 sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 3,7. Det gis et bunnfradrag på 2 kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på 2 kroner per fritidseiendom.. Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har hisrisk verde.. Med hjemmel i eiendomsskattelovens litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har hisrisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner..7 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende mt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. 2

4 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer og prioriteringer til handlingsplanen 2 28 for Fredrikstad kommune. Endringsforslag som fremkommer i dokumentet skal innarbeides i rådmannens forslag til handlingsplan. Forutsetninger I dag er Fredrikstad kommune en lavinntektskommune med høy gjeld. Våre innbyggere tilfører bykassen mindre skatteinntekter samtidig som vi bruker en større andel av våre disponible inntekter på kommunens drift enn gjennomsnittet av ASSS-kommunene. I tillegg til dette er kommunens net driftsresultat for lavt i forhold til det høye investeringsnivået. Partiene vil forenkle, fornye og forbedre kommunens drift i alle ledd. Vi vil øke servicen til innbyggerne, forsterke tjenestene og redusere utgiftene på områder som ikke er kjerneoppgaver. De fire partiene mener moderniserings- og effektiviseringsarbeidet må integreres i større grad enn i dag i en den daglige driften, i alle deler av kommunen. Raske og smertefulle kutt når budsjetter er overskredet er ikke god styring av kommunen. Det gir usikkerhet og frustrasjon for de ansatte, og mangelfulle tjenester til befolkningen. Dette er utfordringene som ligger til grunn for partienes endringsforslag Partiene vil satse på næringsutvikling for å skape nye arbeidsplasser og øke skatteinngangen. Vi vil ha en betydelig satsing på tidlig innsats innenfor oppvekstsekren for å snu levekårsutfordingene i Fredrikstad. Vi reverserer velferdskutt fra posisjonen i grunntilbudet innenfor helse- og velferd, samtidig som vi ønsker å satse på forebygging. Vi gjennomfører et betydelig vedlikeholdsløft gjennom omdisponeringer i seksjon for tekniske tjenester, hvor inntekter fra effektivisering og konkurranseutsetting benyttes til vedlikehold av kommunens verdier. Vi reverserer Rådmannens kutt i tilskuddsmidler til kultur og idrett, samtidig som vi gjennomfører en betydelig satsing på kulturhusene våre. Det satses på Blå Grotte og St Croix som rustes opp til å gi et bedre tilbud til befolkningen. Vi vil sette i gang konkurranseutsetting av tjenesteområder i kommunen som ikke er en del av kjernefunksjonene. Eksempler er forvaltning og drift av eiendom, vedlikehold, drift av park- og anlegg, parkering, IT-tjenester og vaskeritjenester. Vi vil benytte penger spart gjennom konkurranseutsetting på å styrke kjerneoppgaver innenfor helse- og velferd og oppvekst. Våre forslag om konkurranseutsetting kommer i tillegg til Rådmannens foreslåtte grep for effektivisering. De fire partiene mener moderniserings- og effektiviseringsarbeidet må integreres i større grad enn i dag i en den daglige driften, i alle deler av kommunen. Raske og smertefulle kutt når budsjetter er overskredet er ikke god styring av kommunen. Det gir usikkerhet, frustrasjon og mangelfulle tjenester til befolkningen. I plan- og byggesaker skal saker til politisk behandling før søker mottar svar om avslag. 3

5 Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser Inntekter Vi legger til mill. pr. år i rammetilskuddet. Rådmannen er og skal være konservativ i sine anslag, men erfaring viser at en økning på mill er realistisk. Målet er at sykefraværet skal reduseres med 3 % i handlingsplanperioden. Det gjennomføres et omfattende IA-prosjekt som det avsettes 2 millioner til og effekten/den reduserte kostnad for kommunen vil fremkomme i de årlige regnskapsavslutningene og disponeres da. Innkjøp - de løpende rammeavtalene Alle rammeavtaler gjennomgås og eventuelt reforhandles. Kritisk gjennomgang av behovet for antall planer og samordning av disse. Det legges opp til en enda mer profesjonell forvaltning av bygningsmassen gjennom opprettelse av et eiendomsselskap for å sikre kommunen en mer effektiv bygningsmasse. Det legges opp til økt boligutbygging (BOSO). I hovedsak selvfinansierende boliger. Målsettingen er at kommunen har tilstrekkelig antall boliger til vanskeligstilte. Eiendomsskatten Partiene står sammen om at eiendomsskatten bør kunne reduseres en del i Handlingsplanperioden. Dette gjelder eiendomsskatt på både bolig og næring. Partiene er dog enige om at et godt og forsvarlig tjenestenivå er viktigere enn redusert eiendomsskatt. Resultater som er bedre enn 2 prosent net driftsresultat diponeres til ytterligere redusert eiendomsskatt. Samtidig mener partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre at en redusert eiendomsskatt på næring vil bidra til økt verdiskapning og dermed også økte inntekter for kommunen. Dette vil igjen kunne sikre en positiv utvikling av kommunale tjenester til befolkningen. Partiene vil i det årlige budsjettarbeidet vurdere takten i eiendomsskattereduksjonene. Om tiltak som iverksettes fungerer tilstrekkelig vil takten gjennomføres slik den er satt opp. Fungerer tiltakene mindre eller bedre enn forutsatt vil nedtrappingen justeres i tråd med den økonomiske utviklingen. Partiene er enige om at den mest sosiale måten å kutte i eiendomsskatten for boliger er ved å øke bunnfradraget. Det legges derfor opp til følgende endringer av eiendomsskatten for boliger i handlingsplanperioden: Bolig: 2: ingen endring 2: økning på,- i bunnfradrag 27: økning på,- i bunnfradrag 28: økning på,- i bunnfradrag Partiene er enige om at kutt i eiendomsskatten for næring er et bidrag til økte investeringer i byens næringsliv. Det legges derfor opp til følgende endringer av eiendomsskatten for næringseiendom i handlingsplanperioden: Næring: 2: Ingen endring 2: Satsen kuttes med 27: Satsen kuttes med 28: Satsen kuttes med 4

6 For å gi Frevar større rom for framtidige investeringer kuttes utbyttekravet med, mill. pr. år i handlingsplanperioden. Næringssatsing De fire partiene støtter opprettelsen av et næringsfond, men vi ønsker et enda sterkere og mer langsiktig fokus på næringsutviklingen i Fredrikstad og Nedre Glomma-regionen. Dette er et arbeid for fremtidens Fredrikstad, og arbeidet må derfor være både synlig, strategisk og ha en langsiktig horisont. Partiene mener at tildeling fra næringsfondet skal være knyttet opp mot etablering av arbeidsplasser Vi ønsker at kommunen går i samarbeid med både byens næringsforening, høyskolen, andre utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktører. Arbeidet skal være målrettet og langsiktig og en hovedsatsning for Fredrikstad og arbeide med å tiltrekke seg kunnskapsbedrifter og miljøer, offentlige næringsutviklingsmidler, fange innspill og råd til kommunen i næringssaker, og det skal spilles på lag med lokalt næringsliv for å stimulere til vekst. Vi mener det er avgjørende å skape de beste vilkår for en kunnskapsbasert næringsutvikling i Fredrikstad. Det vil legge grunnlaget for et godt Fredrikstad også i fremtiden. Effektivisering og omstilling Rådmannen legger opp til effektivisering og omstilling i handlingsplanperioden tilsvarende 83 mill. kr. I 2 legger Rådmannen opp til ingen gevinster fra effektivisering og omstilling. Partiene foreslår effektivisering og omstilling i handlingsplanperioden tilsvarende millioner. millioner er lagt inn i 2 med opptrapping i handlingsplanperioden når effektene av tiltak og konkurranseutsetting forventes. Loven pålegger kommunen å gjennomføre re-taksering av eiendom, men partiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre kommer ikke til å øke eiendomsskatten som en følge av retakseringen av eiendom. Økt eiendomsskatteverdi som følge av denne verdijustering skal medføre endringer på promillesatsen slik at eiendomsskatten ikke øker for den enkelte eiendom. Til sammen i perioden økes bunnfradraget med 2 tusen på bolig og vil talt være på 4 tusen i 28. Budsjettets inntektsside Inntekter: (netrammer i mill kr) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Rammetilskudd -, -, -, -, Overføring FREVAR,,,, Redusert eiendomsskatt -, 3, 4, Sum frie inntekter -8,,, 2, Rammetilskuddet økes med millioner kroner Overføring fra FEVAR reduseres med ytterligere, millioner til millioner Eiendomsskatten reduseres fra 2

7 Budsjettets utgiftsside - rammejusteringer Endringer net utgiftsrammer: (netrammer i mill kr) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Økonomi og organisasjonsutvikling Kultur, miljø og byutvikling,73, -2,2 4,47 Regulering og tekniske tjenester 2,,3,3,3 Utdanning og oppvekst 4,,, 4, Helse og velferd,7,7,7,7 Sum endrede net driftsrammer 8,48 9, 9,3 2,2 Nærmere beskrivelser av endringer i net utgiftsrammer kommer under seksjonene

8 DRIFTSRAMMER 2-28 (netrammer i mill kr) Regnskap Just. bud. Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Fra 2 i 2-kroner Inntekter Skatt - 8, - 3,7-73,2-73,2-73,2-73,2 Rammetilskudd - 89, - 944,3-92,2-92,2-92,2-92,2 Realvekst frie inntekter, -27, -4,7-82, Eiendomsskatt -99,8-22, -2, -93, -8, -7, Andel mva-komp drift -8, Sum frie inntekter -3 4, , , , -3 83, -3 88, Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 24 79,8 73,8, 47,, 7,4 Renteinntekter -8, -, -,9-9, -72,8-7, Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 24 87,4 99,4 28, 29,9 27,9 92,9 Kapitalutg. nye investeringer fra 2, 3, 2,7 39,, Kapitalutg. nye selvfinansierende inv.2, 2,2 8,4 38,7,2 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -, -24, -29,9-49,3-7,4-94, Kompensasjonstilskudd - stat -2,2-23, -22, -2, -2, -8, Overføring fra FREVAR KF -8,9-7,9 -, -, -, -, Utbytte -2,2-8, -7, -7, -7, -7, Sum net kapitalkostnader,3 28,9 29, 34,, 78,9 Diverse fellesutgifter 7,8 82, 73,, 4, 99,3 Effektivisering/omstilling/Dugnad for balanse, -, -4, -, -, Til kirketjenester 33, 3, 38, 3, 3, 3, Andre trossamfunn,3 4,8,,,, Sum,2 23,4, 3,2 9,2 8,3 Til disp. drift og investeringer ,7-3 29,7-3 97,3-3,8-3,4-3 2,8 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling, 4,4 7, 74,2 7,8 74,2 Kultur, mljø og byutvikling 22, 33,2 4, 48,8 44, 42, Regulering og tekniske tjenester 288, 32,4 34,7 34,4 34,4 34,4 Utdanning og oppvekst 3, 38,4 387, 389,7 393,7 397,7 Helse og velferd,7 28,7 32,4 28,7 27,7 27,7 Sum 3 382,8 3, 3 87,3 3 8,7 3 87, 3 87, Korr. interne finans.tran. Net internt driftsresultat -9,9-8, -, -24, -28,8-33,8 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (net) 47,, 24, 28,8 33,8 - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett 8,,, Disp. net internt driftsres. -43,3,,, Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd 7

9 Seksjonene Seksjon for kultur, miljø og byutvikling Partiene legger inn et moderat krav til driftsforbedringer i KMB-seksjonen som en del av den generelle moderniserings- og effektiviseringssatsningen vi forventer fra kommuneorganisasjonen. (netrammer i mill kr) Budsjett 2 Tilskudd idrett opprettholdes,9 Tilskudd klubbeide baner, Tilskuddsmidler,8 Satsing innhold Blå Grotte/St Croix, Lønn/bruk vikar/ekstrahjelp/overtid -, Endring retaksering e-skatt,47 Sum tjenesteområdet,73 Partiene vil han en mer offensiv næringssatsing fra kommunen for å skape økt sysselsetting og et mer robust næringsliv. Derfor bes Rådmannen i 2 om å starte en utredning for å etablere av et innovasjonsselskap for Fredrikstad. Dette arbeidet finansieres gjennom næringsfondet. Innovasjonsselskapet skal få i oppdrag å gjennomføre utvalgte tiltak i næringsplanen. Selskapet skal organiseres utenfor kommunens ordinære tjenestetilbud i samarbeid med næringslivet, Høgskolen i Østfold, fylkeskommunen og staten. Vi reverserer rådmannens foreslåtte kutt i tilskuddsmidler til kultur og idrett. Partiene mener at disse midlene utløser aktivitet som både i kroneverdi og samfunnsverdi er verdt mangegangen summene kommunen bidrar med. Blå Grotte og St Croix styrkes. Partiene øker tilskuddsmidlene til klubbeide idrettsanlegg for å støtte opp om behovene og den sre dugnadsånden som vises i idretten for disse anleggene. Partiene er positive til planene om håndballarena på Østsiden. Investeringer Partiene ser ikke at det er rom for bygging av nytt ridesenter i handlingsplanperioden. Partiene er positive til å bidra til realisering av Arena Fredrikstad. Verbalforslag Det startes opp utredning av utvidelse og videreutvikling av dagens bibliotek Fredrikstad kommunes klima- og energifond åpnes for at private kan søke midler til tiltak som vil redusere klimagassutslipp og/eller gi ENØK-gevinst. 8

10 Seksjon for regulering og teknisk drift Partiene er enige i at Fredrikstad kommune trenger et massivt vedlikeholdsløft for å ta vare på kommunens verdier og senke kommunens gjeldsgrad. I handlingsplanperioden har vi en samlet økning på,7 mill. til vedlikehold, sammenliknet med rådmannens forslag. Økningen i 2 er på,7 mill. (netrammer i mill kr) Budsjett 2 Våre endringer Driftsbudsjett vei, Ikke redusert drift kommunale bygg,7 Lønn, overtid, vikarer, ekstrahjelp -, Opplæring/kurs -, Reiser diett -,2 Sum tjenesteområdet 2, Partiene reverserer rådmannens kutt i driftsbudsjett for vei. Teknisk seksjon skal reorganiseres og effektiviseres. Utvalgte virksomheter og tjenesteområder skal konkurranseutsattes, og gevinsten av dette øker kommunens handlingsrom. Partiene vil følge nøye med på endringene i trafikkbildet etter flytting av sykehuset. Plan, regulering og arealforvaltning Kommunaldepartementet og de statlige myndigheter legger opp til sre omlegninger og forenklinger i forvaltningen av planverket. Når kravene til forenklet byggesaksbehandling og reduksjonen i antall byggesaker generelt vil innebære en reduksjon på hele 2 % av byggesaker talt. Dette vil medføre et tilsvarende redusert behov for kommunal saksbehandling knyttet til byggesaker. Investeringer For å avhjelpe situasjonen rundt manglende akuttboliger ønsker partiene å investere i innkjøp av moderne containerboliger som et prøveprosjekt i 2. Boligene er selvfinansierende og skal innlemmes i øvrig investering av utleieboliger i forhold til løpende behov. Øker nyasfaltering av veier Det settes opp millioner til bygging av Åledalslinje Partiene vil at Foten Cafe rehabiliteres eller at nybygg realiseres med vertskap og mulighet for helårs drift. Verbalforslag Oppdaterte trafikktall som viser markalinjas innvirkning på indre ringvei og plassering av ny bro over Glomma bestilles. Prosess for å skille ut forvaltning og drift av kommunens eiendommer i et separat eiendomsselskap settes i gang. Prosess for å konkurranseutsette vedlikehold av kommunens eiendomsmasse settes i gang. 9

11 Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens park og anlegg settes i gang. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens parkeringsarealer settes i gang. Prosess for å innføre reklamefinansierte bussholdeplasser og bysykler settes i gang. Kostnadene for å avvikle kommunens bruk av fossil energi til oppvarming av bygg utredes. Seksjon for utdanning og oppvekst De fire partiene mener generelt at kommunen i større grad enn i dag bør sette inn innsatsen tidlig i folks liv. Fredrikstad har betydelige levekårsutfordringer, og mange barn merker foreldres fattigdom. Mange av barna lider under foreldrenes rusavhengighet samt mange opplever at familier oppløses. Barnehagene, skolene og familievernkonrene spiller en viktig rolle for å gjøre noe med disse utfordringene. Vi mener at barn og unge i Fredrikstad fortjener pedagogiske tilbud som er av de ypperste i landet, og derfor må denne sekren styrkes, ikke minst midler til et systematisk og strategisk etter- og videreutdanningstilbud til lærerne. (netrammer i mill kr) Budsjett 2 Etter- og videreutdanning 2, Skolehelsetjenesten, Kompetansemidler bhage, Lønn, overtid, vikarer, ekstrahjelp -, Oppsøkende utekontakt/ungdomsteam, Sum tjenesteområdet 4, Vi reverserer rådmannens kutt til etter- og videreutdanning av lærere for 2, og legger inn en opptrappingsplan til samlet 2 mill. i handlingsplanperioden. Vi styrker skolehelsetjenesten med millioner i perioden, og starter med en økning på mill. i 2. Vi gjør samme grep for kompetansemidler for barnehagene, en økning på millioner i handlingsplanperioden, million i 2. Partiene ønsker å styrke kommunens oppsøkende arbeid blant ungdom (utekontakt), og legger inn million til dette arbeidet fra 2 og ut perioden. Det gjennomføres et forsøksprosjekt på bruk av IPod/annet utstyr i undervisningen til skoleelever. Prosjektet finansieres med millioner i årlige investeringer for 2 og 2. Partiene vil vurdere, basert på erfaringer fra andre kommuner, å innføre kommunal kontantstøtte for foreldre til 2-åringer. Investeringer Partiene legger inn investeringsmidler til gjennomføring av forsøksprosjekt med digitale læremidler/nettbrett på skoler i perioden med til sammen millioner Verbalforslag Utredning av Sal-modellen for systematisk samarbeid mellom skole, barnevern og politi igangsettes. Konsekvensene av fleksibel åpningstid (kveldstid) i barnehager utredes.

12 Seksjon for Helse- og velferd (netrammer i mill kr) Budsjett 2 Tilskudd frivillige og ideelle org., Ressurskrevende brukere 7, ikke -2, Tilpassing av bemanning funksjonshemmede 4,7 Ekstra styrking rus/psykiatri 2, Dagtilbud tjenester funksjonshemmede 2, Dagtilbud eldre 2, Lønn, overtid, vikarer, ekstrahjelp -2, Drift Trarav/drift bolig/b.bråten -, Sum tjenesteområdet,7 LOTTE-modellen videreføres innenfor rammene på flere sykehjem Sykehjemmet på Østsiden utvides med 32 plasser i perioden. Partiene vil prioritere gjenoppretting av dagtilbudene som er tatt bort siste året. Helse- og velferdssekren styrkes med,7 millioner kroner. Seksjon for Økonomi og organisasjonsutvikling I en situasjon der antallet brukere viser en marginal økning mener partiene at dette også må gjenspeiles i størrelsen i sentraladministrasjonen. Partiene mener det ikke er grunnlag for at sentraladministrasjonen skal øke med flere stillinger, men bør reduseres. Det settes et innsparingsmål gjennom effektivisering, omstilling og dugnad for balanse. Målsettingen om redusert administrasjon gjelder. I rammene for 2 er rådmannens forslag fulgt, men videre i perioden vil vesentlige tiltak omfatte seksjonen. Verbalforslag: Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens IT-tjenester settes i gang. Prosess for å samle kommunens innkjøpskompetanse i ett fagmiljø settes i gang. Konsekvensene ved salg av kommunens eierandel i Fredrikstad energi utredes. Kirken Partiene reverserer rådmannens forslag til kutt på 297 tusen kroner. Egenbetalinger gebyrer Det gjennomføres ikke økning i parkeringsgebyrer. Kommunen må tilrettelegge for økt utnyttelse av eksisterende parkeringsplasser for økt inntjening. Vederlag for langtidsopphold i institusjon holdes uendret

13 Investeringer - finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer,,,,, Kulturtjenester 4,2 43,, 3, 2, Regulering og tekniske tjenester 4, 2,7,7, 9,7 Helse og velferd 47,7 3, 39, 9, 34, Oppvekst 8, 3, 32, 2,, Kirketjenester 7, 2,,,, Transportpakke Nedre Glomma 4,8 2,, Egenkapital innskudd KLP, 2, 3,3 4,, Sum net investeringer 473,3 4,4 379, 284,3 7, Fra investeringsfond,4 3,7,9 3,, Overføring fra private, 2,,, Overføring fra drift 8,,2 2, 2,8 2, Overføring fra drift (seksjoner)- sansehage,,, Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond), 3, 2,4,, MVA-kompensasjon 9,9,8 7, 49,3 48,4 Lånebehov 34,3 29,7 27,7 99, 8, Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 33,3 2,3 2,4 2,7 47, Teknisk drift,,,, Eiendomsutvikling 3,9 3,9 27,3 2,8 2, Boligstrategi (BOSO) 34, 7,, 3, 34, Sum net selvfinans 27,7 3,8 344,3 38, 22,2 Bruk av investeringsfond eierstrategi 4,,, MVA-kompensasjon 3,2 3,7 2,3 3,8, Investeringsfond bolig/næring -3,8 9,7 9,3-8,2-7, Salg bolig/næringsmter/eiendomsutvikling 8,9 2,2 8, 4, 37, Lånebehov 22,3 2, 29,7 322,9 7, Verbalforslag. I plan- og byggesaker skal saker til politisk behandling før søker mottar svar om avslag. 2. Det skal innføres tilbakemeldingsgaranti på maks tre virkedager til etablerere 3. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens IT-tjenester settes i gang. 4. Prosess for å samle kommunens innkjøpskompetanse i ett fagmiljø settes i gang.. Konsekvensene ved salg av kommunens eierandel i Fredrikstad energi utredes.. Utredning av Sal-modellen for systematisk samarbeid mellom skole, barnevern og politi igangsettes 7. Oppdaterte trafikktall som viser markalinjas innvirkning på indre ringvei og plassering av ny bro over Glomma bestilles. 8. Prosess for å skille ut forvaltning og drift av kommunens eiendommer i et separat eiendomsselskap settes i gang. 9. Prosess for å konkurranseutsette vedlikehold av kommunens eiendomsmasse settes i gang.. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens park og anlegg settes i gang.. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens parkeringsarealer settes i gang. 2. Prosess for å innføre reklamefinansierte bussholdeplasser og bysykler settes i gang. 3. Kostnadene for å avvikle kommunens bruk av fossil energi til oppvarming av bygg utredes. 4. Det startes opp utredning av utvidelse og videreutvikling av dagens bibliotek. Fredrikstad kommunes klima- og energifond åpnes for at private kan søke midler til tiltak som vil redusere klimagassutslipp og/eller gi ENØK-gevinst.. Menighetssenter Vestbygda: mulighetene for å bygge utredes. 2

14 VEDLEGG 2 : Detaljoversikt over investeringer Bru t Sum Net Bru t 2 4 Til sk Ne t Sum 2-28 Brut Rammefinansierte investeringer Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 23,9 23,9 3,9, 3,9 2, 2,,,,,,,,, Eget nett II,,,,, 4,4 4,4,,,,,,,,,,,, Sum sentrale investeringer 29,4 29,4,, 24,4 24,4,,,,,,,,,,,, Nett o Bru t 2 Til sk Ne t Bru t 2 Til sk Ne t Bru t 2 7 Til sk Ne t Bru t 2 8 Til sk Ne t Kultur, miljø og byutvikling Strategisk eiendomsutvikling,2,2,2,,2 9, 9,,,, 3, 3, 3, 3, 2,, 2, Kongsten badeanlegg - brukt 29, 29, 8, 2, 33,, - t. 9 m.kr. 94, 9,, 4, 7, 7,,,, Ridesenter ( mill kr i 23),,,,,,,,,, Bibliotekets aula,, Kunstisbane Værste (fra, 23), 8,,,, 8, 3, 3, 4, 4, Sum kultur 2 7 2, 2 8, 8,,,,,,,,,,,, 8,,,,,, 9, 2, 43,,, 3, 3, 2,, 2, Regulering og teknisk drift -Lislebyhallen ink. Nøkleby skole Lislebyhallen (brukt/satt av 3, mill kr i 23) 82, 7, Nøkleby skole (ny ramme 3, mill kr) 3, 3, 27,,,, 27,, 43,, 2, 2,, 2, 2, 43,,,,, 2,,,,, - Formålsbygg 2, 2, 2, 2, 77, 77, Rehabilitering og brannpålegg Sentral driftsstyring 2, 2,,,,, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3 32, ENØK 38,9 38,9,, 38,9 38,9 8,9, 8,9 32,,,,,,,,,,, Kameraovervåkning,,,,,,,,,,, Legionellatiltak/radonsanering 3, 3,,, 2, 2,,,,,,,,,,, Utvikling av Tomteveien,,,, 4, 4, 4, 4,,,,, Planlegging, prosjektering av formålsbygg,, 2,, 2, 8, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Inneklima/rehab. skole og,, 79,9 79,9 7, 9, barnehager 94,9 94,9 Universell utforming av skoler og barnehager,, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,, 7, 9 22, 22, 2, 2, 2,,, 2,, 9, 9,,,, Paviljonger skole 9, 9,, 9, 9, Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr /bhg/skole 2,9 2,9 2,, 2, 9,4 9,4 4,, 4, 4,7, 4,7,,,,,, -Infrastruktur, samferdsel mm. Biler, maskiner 44,4 44,4,4,,4 38, 38, 9,4, 9,4 9,, 9, 8,, 8, Åledalslinja,,,,,,, 2, 2, 4,,,, 4,, Foten cafe -,,,,, 4, 4,,,, Elvebredder, kaier og brygger 38,7 38,7 Parker, grønmråder og 7, 2, 7, 2 2, 2, 7,, 7,, Holmengata og Veumbekken 29, 29,, 29, 29, 4, 4, Dampskipsbrygga, opprusting av plassen 2, 2,, 2, 2,,,,, 2, 2, 2, 2, lekeplasser 8, 8, 4, 4, 4, 4, 2,, 2, 2, 2,,,, 2, 2,,,, Nyasfaltering av veier,,,, 8, 4, 2, Trafikksikring og gatelys, 42, 7,,, 43, 3, 9,, 8, Ny ferge,,,,,, 2, 2,, 2, 9, 2,, 2, 2, 2,, 2, 9, 2, 2, 2, 2,, 2,,,,,, Sykkelplan 3, 3,,, 24, 24,,,,,,,,, Sum Regulering og tekniske 794, 774, 4, 4 48, 29, 223 3, 2 8 2, 7 2, 98, 2, 9,

15 tjenester 3 3,, 2 2,7,7,7,7,, 7 7 Helse og velferd Nytt sykehjem bevilget per 23 - tal 232 Utvidelse fase 2 Østsiden 2, 22, 37,, 9,2,, Velferdsteknologi 42, 42, 8,7, 8,7 33,9 33,9 37, 3, - 4, 3, 77, - 4,,,,,,, 4, 4, 9,, 8, 9,2,,,, 8 2, 9,, 9 8, 8, 7,, 7, 7,, 7, Sansehage Rolvsøy sykehjem,,,,,,,,,,,, Vaskeri 2, 2,,, 2, 2, 2,, 2,,,,,, Utstyr omsorg /sykehjem 9, 9, 2, 2, 7, 7, 2,, 2, 2,, 2, 2, 2,, Rehabilitering Onsøyheimen (anslag) 4,7 24,7,, 4,7 24,7,, Rehabilitering Smedbakken (anslag) 2, 28,4,, 2, 28,4,,, 49, 7 3, 9, 7,,, 2, 2, 42, 33, 8 8,4 Rekustadåsen personalbase 7,9,3,, 7,9,3,, 7,9,,3,,, Rehab personalbase Gamle Kirkevei 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,,,, 4, 32, , 73, 8 78, 3, 7, 3, 39, 9, 9, 8 84, 34, Sum omsorg 9 8,7,,7 2,,, Utdanning og oppvekst Borge u-skole (ramme 24,) (fra 22 og 3 : +8) 233, 233, 97, 97, 3, 3, 8, Gudeberg skole 3, 3,, 3, 3, 3, 3, 8, 28,, 33, 47, 28,,,, 33,,,, 47,,,, Råkollen skole,,,,, 3, 3, Omb. Haugåsen 3, 3,, 3, 3,, 3, 3,,,, Inventar elevtallsøkning,,,, 4, 4,,,,,,,,, IKT - skoler,,,,,,,,,,,, IKT - investeringer skole,, Sum oppvekst Kirken 47, 47,, 8,, 4, 4, 8 299, 299,,, 3, Ramme 44, 44, 7, 7, 37, 37, 7, 7,, 3,, 32,,,, 32,,, 2,,, 2,,,,, Utvidelse Rolvsøy kirkegård 9, 9,,,, 9, 9, 8, 8,,,,,, Sluttføre Domkirken rehab.,,,,,,,,,,,,,, Sum kirken,, 7,, 7, 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Sum investeringer innenfor frie inntekter 93, 3 9, 7 49,, 48, 47, 8 237, 2 8,8 7, 44,3 399,4 33, 3,8 27,7 2, 29,7 24,9 8,,4 Selvfinansierende investeringer (tall i mill.kr.) Vann, avløp og renovasjon Vann Avløp Brut Sum Nett o 3, 3,,, Brut 2 4 Tils k, 72, Net, 72, Sum 2-28 Brutt Nett o o 29, 29, 444, 444, Brut 2 Tils k 8, 2, Net 8, 2, Brut 2 Tils k 8, 2, Net 8, 2, Brut 2 7 Tils k 8, 2, Net 8, 2, Brut 2 8 Tils k, 84, Renovasjon 3,4 3,4,, 24,4 24,4,,,4,,4,4,,4 7,, 7, Feier,8,8,3,,3,,,3,,3,,,3,,3,, Sum VAR 898, 898, , 74, ,3,,3 9 9,3,,3,4,,4,7,,7,,, Net, 84, Teknisk drift Kamera i park.hus/boligsone/portåpner,,,,,,,,,,,,,, Rehab. St.Croix p-hus,,,,,,,,,,, Div. teknisk,,,,,,,,,,,,,, Eiendomsutvikling Boligarealer, 2, 2 2,, 2, 97, 97, 4 3,, 3, 2, 2, 2, 2, 2, Næringsarealer 4,7 4,7,3,,3 3,4 3,4,3,,3,3,,3,8,,8,, 2,

16 Sum 4, 9 4, 9 3,9, 3,9,, 3, 9, 3, 9 27, 3, 27, 3 2, 8, 2, 8 2, 2, Boligstrategi Nybygg og kjøpsramme 2,, 3 8,2 33, 34, 43, 3 3, 7 8, 3, 7, 38,7 27,, 9, 38, 3, 43, 8,4 34, Sum 2,, 3 8,2 33, 34, 43, 3 3, 7 8, 3, 7, 38,7 27,, 9, 38, 3, 43, 8,4 34, Sum selvfinansierte 3, 7, 4 3,4 33, 27,7 #RE F! #RE F! 324,9 3, 3,8 37,4 27, 344,3 48, 38, 38, 2, 8,4 22,2

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Handlingsplan for 2015 2018

Handlingsplan for 2015 2018 Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer

Detaljer

Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer

Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer 0 1 Innledning Fredrikstad Høyre legger med dette fram sitt forslag til endringer til Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2016 2019. Dette

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 SIDE 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2014-2017

Detaljer

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15 Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 3. desember kl. 09:00 NB!! Det ser ut som vi kommer gjennom sakslista innen arbeidstidens slutt på torsdag, varslet dag to utgår. Det vises

Detaljer

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 Felles budsjettforslag fra partiene Fredrikstad FrP Høyre Folkets Stemme og Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre 0 Endringer Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Formannskapets innstilling av 22.11.2007 til Bystyret: 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan

Detaljer

Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune

Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune 2017 2020 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak 24.11.2016 saksnummer 2016/5778: 1. Med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015

Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Fremskrittspartiet Fredrikstad

Fremskrittspartiet Fredrikstad Fremskrittspartiet Fredrikstad Handlingsplan for 21 219 1 Innledning Endringsforslag som fremkommer i dokumentet skal innarbeides i rådmannens forslag til handlingsplan. FrP-kommunen for en enklere hverdag

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

REVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag

REVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag REVIDERT HANDLINGSPLAN 2018 2021 OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0 Forslag 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag

HANDLINGSPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag HANDLINGSPLAN 2018-2021 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0 Innledning... 2 Inntektene... 4 Utgiftene... 5 Rammejusteringer... 5 Investeringer... 5 Endringer... 6 Seksjonene... 6 Seksjon

Detaljer

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Kommunestyrets innledning Politiske føringer. Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute. For tredje året på

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013 Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Side 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2013-2016 og

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016-2019

HANDLINGSPLAN 2016-2019 HANDLINGSPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling 04.06.2015 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Bymiljølista Arbeiderpartiets,

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett og Revidert handlingsplan for Fredrikstad kommune

Budsjett og Revidert handlingsplan for Fredrikstad kommune Budsjett og Revidert handlingsplan for Fredrikstad kommune 2018 2021 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 FORSLAG TIL VEDTAK RÅDMANNENS FORSLAG 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

REVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag

REVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag REVIDERT HANDLINGSPLAN 2018-2021 OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0 Innhold Innledning Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune Formannskapets innstilling av 05.06.2008 0 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDMÅL... 2 3. ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Handlingsplan for Fredrikstad kommune

Handlingsplan for Fredrikstad kommune Handlingsplan for Fredrikstad kommune 2018 2021 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) legger med dette frem

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Handlingsplan 2015-2018 Formannskapets innstilling 05.06.2014 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis,

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.11.2012 Tid: 15.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Sigmund Snøløs Medlem

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/1481 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret Budsjett 2013 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer