Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018"

Transkript

1 Budsjett 2 og Revidert handlingsplan for 2 28 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V.

2 Bystyrets vedtak saksnummer 3/4:. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 4 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2-28 og budsjett for 2 med net utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet i kapittelet Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser. 2. Investeringsbudsjettet for 2 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser. I tillegg vedtas investeringsprosjekter med finansiering innenfor Belønningsordningen. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer uver kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. 3. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med dokumentet Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser Selvfinansierende investering på 4 kroner inklusiv mva til lysutstyr på Blå Grotte innarbeides i tillegg til investeringer i punkt 2 ovenfor.. Det godkjennes låneopptak på 2, millioner kroner for 2. Rebudsjettering av investeringer fra 24 vedtas i egen sak.. Investeringstilskudd til Fredrikstad kirkelige fellesråd overføres net (fratrukket mva-kompensasjon). 7. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil, millioner kroner for 2 hvorav 8 millioner kroner rebudsjetteres fra 24 gjennom vedtak i egen sak. 8. Trekkrettigheter i bank på, millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året. 9. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 8, millioner kroner for 2.. Det godkjennes en garantiramme på til sammen 9, millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved NAV.. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulariske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene. 3. For selvkosmrådene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelle underskudd fremføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende års gebyrer. 4. Låneporteføljen til Fredrikstad kommune som fremkommer i vedlegg 4 vedtas og legges til grunn for refinansieringer i 2.. For eiendomsskatt gjelder:. Det innkreves eiendomsskatt for 24. I henhold til skatteloven for byene av. august 9, og lov om eiendomsskatt av. juni 97, samt endringer i samme lov gjort av Srtinget den. januar Med hjemmel i eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen..3 Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt..4 skal skattøre i Fredrikstad kommune være 7, kfr. Eiendomsskattelovens, ledd..4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 2 litra a skal skattøre for bustaddelen i eigedomar med

3 sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 3,7. Det gis et bunnfradrag på 2 kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på 2 kroner per fritidseiendom.. Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har hisrisk verde.. Med hjemmel i eiendomsskattelovens litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har hisrisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner..7 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende mt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. 2

4 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer og prioriteringer til handlingsplanen 2 28 for Fredrikstad kommune. Endringsforslag som fremkommer i dokumentet skal innarbeides i rådmannens forslag til handlingsplan. Forutsetninger I dag er Fredrikstad kommune en lavinntektskommune med høy gjeld. Våre innbyggere tilfører bykassen mindre skatteinntekter samtidig som vi bruker en større andel av våre disponible inntekter på kommunens drift enn gjennomsnittet av ASSS-kommunene. I tillegg til dette er kommunens net driftsresultat for lavt i forhold til det høye investeringsnivået. Partiene vil forenkle, fornye og forbedre kommunens drift i alle ledd. Vi vil øke servicen til innbyggerne, forsterke tjenestene og redusere utgiftene på områder som ikke er kjerneoppgaver. De fire partiene mener moderniserings- og effektiviseringsarbeidet må integreres i større grad enn i dag i en den daglige driften, i alle deler av kommunen. Raske og smertefulle kutt når budsjetter er overskredet er ikke god styring av kommunen. Det gir usikkerhet og frustrasjon for de ansatte, og mangelfulle tjenester til befolkningen. Dette er utfordringene som ligger til grunn for partienes endringsforslag Partiene vil satse på næringsutvikling for å skape nye arbeidsplasser og øke skatteinngangen. Vi vil ha en betydelig satsing på tidlig innsats innenfor oppvekstsekren for å snu levekårsutfordingene i Fredrikstad. Vi reverserer velferdskutt fra posisjonen i grunntilbudet innenfor helse- og velferd, samtidig som vi ønsker å satse på forebygging. Vi gjennomfører et betydelig vedlikeholdsløft gjennom omdisponeringer i seksjon for tekniske tjenester, hvor inntekter fra effektivisering og konkurranseutsetting benyttes til vedlikehold av kommunens verdier. Vi reverserer Rådmannens kutt i tilskuddsmidler til kultur og idrett, samtidig som vi gjennomfører en betydelig satsing på kulturhusene våre. Det satses på Blå Grotte og St Croix som rustes opp til å gi et bedre tilbud til befolkningen. Vi vil sette i gang konkurranseutsetting av tjenesteområder i kommunen som ikke er en del av kjernefunksjonene. Eksempler er forvaltning og drift av eiendom, vedlikehold, drift av park- og anlegg, parkering, IT-tjenester og vaskeritjenester. Vi vil benytte penger spart gjennom konkurranseutsetting på å styrke kjerneoppgaver innenfor helse- og velferd og oppvekst. Våre forslag om konkurranseutsetting kommer i tillegg til Rådmannens foreslåtte grep for effektivisering. De fire partiene mener moderniserings- og effektiviseringsarbeidet må integreres i større grad enn i dag i en den daglige driften, i alle deler av kommunen. Raske og smertefulle kutt når budsjetter er overskredet er ikke god styring av kommunen. Det gir usikkerhet, frustrasjon og mangelfulle tjenester til befolkningen. I plan- og byggesaker skal saker til politisk behandling før søker mottar svar om avslag. 3

5 Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser Inntekter Vi legger til mill. pr. år i rammetilskuddet. Rådmannen er og skal være konservativ i sine anslag, men erfaring viser at en økning på mill er realistisk. Målet er at sykefraværet skal reduseres med 3 % i handlingsplanperioden. Det gjennomføres et omfattende IA-prosjekt som det avsettes 2 millioner til og effekten/den reduserte kostnad for kommunen vil fremkomme i de årlige regnskapsavslutningene og disponeres da. Innkjøp - de løpende rammeavtalene Alle rammeavtaler gjennomgås og eventuelt reforhandles. Kritisk gjennomgang av behovet for antall planer og samordning av disse. Det legges opp til en enda mer profesjonell forvaltning av bygningsmassen gjennom opprettelse av et eiendomsselskap for å sikre kommunen en mer effektiv bygningsmasse. Det legges opp til økt boligutbygging (BOSO). I hovedsak selvfinansierende boliger. Målsettingen er at kommunen har tilstrekkelig antall boliger til vanskeligstilte. Eiendomsskatten Partiene står sammen om at eiendomsskatten bør kunne reduseres en del i Handlingsplanperioden. Dette gjelder eiendomsskatt på både bolig og næring. Partiene er dog enige om at et godt og forsvarlig tjenestenivå er viktigere enn redusert eiendomsskatt. Resultater som er bedre enn 2 prosent net driftsresultat diponeres til ytterligere redusert eiendomsskatt. Samtidig mener partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre at en redusert eiendomsskatt på næring vil bidra til økt verdiskapning og dermed også økte inntekter for kommunen. Dette vil igjen kunne sikre en positiv utvikling av kommunale tjenester til befolkningen. Partiene vil i det årlige budsjettarbeidet vurdere takten i eiendomsskattereduksjonene. Om tiltak som iverksettes fungerer tilstrekkelig vil takten gjennomføres slik den er satt opp. Fungerer tiltakene mindre eller bedre enn forutsatt vil nedtrappingen justeres i tråd med den økonomiske utviklingen. Partiene er enige om at den mest sosiale måten å kutte i eiendomsskatten for boliger er ved å øke bunnfradraget. Det legges derfor opp til følgende endringer av eiendomsskatten for boliger i handlingsplanperioden: Bolig: 2: ingen endring 2: økning på,- i bunnfradrag 27: økning på,- i bunnfradrag 28: økning på,- i bunnfradrag Partiene er enige om at kutt i eiendomsskatten for næring er et bidrag til økte investeringer i byens næringsliv. Det legges derfor opp til følgende endringer av eiendomsskatten for næringseiendom i handlingsplanperioden: Næring: 2: Ingen endring 2: Satsen kuttes med 27: Satsen kuttes med 28: Satsen kuttes med 4

6 For å gi Frevar større rom for framtidige investeringer kuttes utbyttekravet med, mill. pr. år i handlingsplanperioden. Næringssatsing De fire partiene støtter opprettelsen av et næringsfond, men vi ønsker et enda sterkere og mer langsiktig fokus på næringsutviklingen i Fredrikstad og Nedre Glomma-regionen. Dette er et arbeid for fremtidens Fredrikstad, og arbeidet må derfor være både synlig, strategisk og ha en langsiktig horisont. Partiene mener at tildeling fra næringsfondet skal være knyttet opp mot etablering av arbeidsplasser Vi ønsker at kommunen går i samarbeid med både byens næringsforening, høyskolen, andre utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktører. Arbeidet skal være målrettet og langsiktig og en hovedsatsning for Fredrikstad og arbeide med å tiltrekke seg kunnskapsbedrifter og miljøer, offentlige næringsutviklingsmidler, fange innspill og råd til kommunen i næringssaker, og det skal spilles på lag med lokalt næringsliv for å stimulere til vekst. Vi mener det er avgjørende å skape de beste vilkår for en kunnskapsbasert næringsutvikling i Fredrikstad. Det vil legge grunnlaget for et godt Fredrikstad også i fremtiden. Effektivisering og omstilling Rådmannen legger opp til effektivisering og omstilling i handlingsplanperioden tilsvarende 83 mill. kr. I 2 legger Rådmannen opp til ingen gevinster fra effektivisering og omstilling. Partiene foreslår effektivisering og omstilling i handlingsplanperioden tilsvarende millioner. millioner er lagt inn i 2 med opptrapping i handlingsplanperioden når effektene av tiltak og konkurranseutsetting forventes. Loven pålegger kommunen å gjennomføre re-taksering av eiendom, men partiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre kommer ikke til å øke eiendomsskatten som en følge av retakseringen av eiendom. Økt eiendomsskatteverdi som følge av denne verdijustering skal medføre endringer på promillesatsen slik at eiendomsskatten ikke øker for den enkelte eiendom. Til sammen i perioden økes bunnfradraget med 2 tusen på bolig og vil talt være på 4 tusen i 28. Budsjettets inntektsside Inntekter: (netrammer i mill kr) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Rammetilskudd -, -, -, -, Overføring FREVAR,,,, Redusert eiendomsskatt -, 3, 4, Sum frie inntekter -8,,, 2, Rammetilskuddet økes med millioner kroner Overføring fra FEVAR reduseres med ytterligere, millioner til millioner Eiendomsskatten reduseres fra 2

7 Budsjettets utgiftsside - rammejusteringer Endringer net utgiftsrammer: (netrammer i mill kr) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Økonomi og organisasjonsutvikling Kultur, miljø og byutvikling,73, -2,2 4,47 Regulering og tekniske tjenester 2,,3,3,3 Utdanning og oppvekst 4,,, 4, Helse og velferd,7,7,7,7 Sum endrede net driftsrammer 8,48 9, 9,3 2,2 Nærmere beskrivelser av endringer i net utgiftsrammer kommer under seksjonene

8 DRIFTSRAMMER 2-28 (netrammer i mill kr) Regnskap Just. bud. Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Fra 2 i 2-kroner Inntekter Skatt - 8, - 3,7-73,2-73,2-73,2-73,2 Rammetilskudd - 89, - 944,3-92,2-92,2-92,2-92,2 Realvekst frie inntekter, -27, -4,7-82, Eiendomsskatt -99,8-22, -2, -93, -8, -7, Andel mva-komp drift -8, Sum frie inntekter -3 4, , , , -3 83, -3 88, Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 24 79,8 73,8, 47,, 7,4 Renteinntekter -8, -, -,9-9, -72,8-7, Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 24 87,4 99,4 28, 29,9 27,9 92,9 Kapitalutg. nye investeringer fra 2, 3, 2,7 39,, Kapitalutg. nye selvfinansierende inv.2, 2,2 8,4 38,7,2 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -, -24, -29,9-49,3-7,4-94, Kompensasjonstilskudd - stat -2,2-23, -22, -2, -2, -8, Overføring fra FREVAR KF -8,9-7,9 -, -, -, -, Utbytte -2,2-8, -7, -7, -7, -7, Sum net kapitalkostnader,3 28,9 29, 34,, 78,9 Diverse fellesutgifter 7,8 82, 73,, 4, 99,3 Effektivisering/omstilling/Dugnad for balanse, -, -4, -, -, Til kirketjenester 33, 3, 38, 3, 3, 3, Andre trossamfunn,3 4,8,,,, Sum,2 23,4, 3,2 9,2 8,3 Til disp. drift og investeringer ,7-3 29,7-3 97,3-3,8-3,4-3 2,8 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling, 4,4 7, 74,2 7,8 74,2 Kultur, mljø og byutvikling 22, 33,2 4, 48,8 44, 42, Regulering og tekniske tjenester 288, 32,4 34,7 34,4 34,4 34,4 Utdanning og oppvekst 3, 38,4 387, 389,7 393,7 397,7 Helse og velferd,7 28,7 32,4 28,7 27,7 27,7 Sum 3 382,8 3, 3 87,3 3 8,7 3 87, 3 87, Korr. interne finans.tran. Net internt driftsresultat -9,9-8, -, -24, -28,8-33,8 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (net) 47,, 24, 28,8 33,8 - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett 8,,, Disp. net internt driftsres. -43,3,,, Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd 7

9 Seksjonene Seksjon for kultur, miljø og byutvikling Partiene legger inn et moderat krav til driftsforbedringer i KMB-seksjonen som en del av den generelle moderniserings- og effektiviseringssatsningen vi forventer fra kommuneorganisasjonen. (netrammer i mill kr) Budsjett 2 Tilskudd idrett opprettholdes,9 Tilskudd klubbeide baner, Tilskuddsmidler,8 Satsing innhold Blå Grotte/St Croix, Lønn/bruk vikar/ekstrahjelp/overtid -, Endring retaksering e-skatt,47 Sum tjenesteområdet,73 Partiene vil han en mer offensiv næringssatsing fra kommunen for å skape økt sysselsetting og et mer robust næringsliv. Derfor bes Rådmannen i 2 om å starte en utredning for å etablere av et innovasjonsselskap for Fredrikstad. Dette arbeidet finansieres gjennom næringsfondet. Innovasjonsselskapet skal få i oppdrag å gjennomføre utvalgte tiltak i næringsplanen. Selskapet skal organiseres utenfor kommunens ordinære tjenestetilbud i samarbeid med næringslivet, Høgskolen i Østfold, fylkeskommunen og staten. Vi reverserer rådmannens foreslåtte kutt i tilskuddsmidler til kultur og idrett. Partiene mener at disse midlene utløser aktivitet som både i kroneverdi og samfunnsverdi er verdt mangegangen summene kommunen bidrar med. Blå Grotte og St Croix styrkes. Partiene øker tilskuddsmidlene til klubbeide idrettsanlegg for å støtte opp om behovene og den sre dugnadsånden som vises i idretten for disse anleggene. Partiene er positive til planene om håndballarena på Østsiden. Investeringer Partiene ser ikke at det er rom for bygging av nytt ridesenter i handlingsplanperioden. Partiene er positive til å bidra til realisering av Arena Fredrikstad. Verbalforslag Det startes opp utredning av utvidelse og videreutvikling av dagens bibliotek Fredrikstad kommunes klima- og energifond åpnes for at private kan søke midler til tiltak som vil redusere klimagassutslipp og/eller gi ENØK-gevinst. 8

10 Seksjon for regulering og teknisk drift Partiene er enige i at Fredrikstad kommune trenger et massivt vedlikeholdsløft for å ta vare på kommunens verdier og senke kommunens gjeldsgrad. I handlingsplanperioden har vi en samlet økning på,7 mill. til vedlikehold, sammenliknet med rådmannens forslag. Økningen i 2 er på,7 mill. (netrammer i mill kr) Budsjett 2 Våre endringer Driftsbudsjett vei, Ikke redusert drift kommunale bygg,7 Lønn, overtid, vikarer, ekstrahjelp -, Opplæring/kurs -, Reiser diett -,2 Sum tjenesteområdet 2, Partiene reverserer rådmannens kutt i driftsbudsjett for vei. Teknisk seksjon skal reorganiseres og effektiviseres. Utvalgte virksomheter og tjenesteområder skal konkurranseutsattes, og gevinsten av dette øker kommunens handlingsrom. Partiene vil følge nøye med på endringene i trafikkbildet etter flytting av sykehuset. Plan, regulering og arealforvaltning Kommunaldepartementet og de statlige myndigheter legger opp til sre omlegninger og forenklinger i forvaltningen av planverket. Når kravene til forenklet byggesaksbehandling og reduksjonen i antall byggesaker generelt vil innebære en reduksjon på hele 2 % av byggesaker talt. Dette vil medføre et tilsvarende redusert behov for kommunal saksbehandling knyttet til byggesaker. Investeringer For å avhjelpe situasjonen rundt manglende akuttboliger ønsker partiene å investere i innkjøp av moderne containerboliger som et prøveprosjekt i 2. Boligene er selvfinansierende og skal innlemmes i øvrig investering av utleieboliger i forhold til løpende behov. Øker nyasfaltering av veier Det settes opp millioner til bygging av Åledalslinje Partiene vil at Foten Cafe rehabiliteres eller at nybygg realiseres med vertskap og mulighet for helårs drift. Verbalforslag Oppdaterte trafikktall som viser markalinjas innvirkning på indre ringvei og plassering av ny bro over Glomma bestilles. Prosess for å skille ut forvaltning og drift av kommunens eiendommer i et separat eiendomsselskap settes i gang. Prosess for å konkurranseutsette vedlikehold av kommunens eiendomsmasse settes i gang. 9

11 Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens park og anlegg settes i gang. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens parkeringsarealer settes i gang. Prosess for å innføre reklamefinansierte bussholdeplasser og bysykler settes i gang. Kostnadene for å avvikle kommunens bruk av fossil energi til oppvarming av bygg utredes. Seksjon for utdanning og oppvekst De fire partiene mener generelt at kommunen i større grad enn i dag bør sette inn innsatsen tidlig i folks liv. Fredrikstad har betydelige levekårsutfordringer, og mange barn merker foreldres fattigdom. Mange av barna lider under foreldrenes rusavhengighet samt mange opplever at familier oppløses. Barnehagene, skolene og familievernkonrene spiller en viktig rolle for å gjøre noe med disse utfordringene. Vi mener at barn og unge i Fredrikstad fortjener pedagogiske tilbud som er av de ypperste i landet, og derfor må denne sekren styrkes, ikke minst midler til et systematisk og strategisk etter- og videreutdanningstilbud til lærerne. (netrammer i mill kr) Budsjett 2 Etter- og videreutdanning 2, Skolehelsetjenesten, Kompetansemidler bhage, Lønn, overtid, vikarer, ekstrahjelp -, Oppsøkende utekontakt/ungdomsteam, Sum tjenesteområdet 4, Vi reverserer rådmannens kutt til etter- og videreutdanning av lærere for 2, og legger inn en opptrappingsplan til samlet 2 mill. i handlingsplanperioden. Vi styrker skolehelsetjenesten med millioner i perioden, og starter med en økning på mill. i 2. Vi gjør samme grep for kompetansemidler for barnehagene, en økning på millioner i handlingsplanperioden, million i 2. Partiene ønsker å styrke kommunens oppsøkende arbeid blant ungdom (utekontakt), og legger inn million til dette arbeidet fra 2 og ut perioden. Det gjennomføres et forsøksprosjekt på bruk av IPod/annet utstyr i undervisningen til skoleelever. Prosjektet finansieres med millioner i årlige investeringer for 2 og 2. Partiene vil vurdere, basert på erfaringer fra andre kommuner, å innføre kommunal kontantstøtte for foreldre til 2-åringer. Investeringer Partiene legger inn investeringsmidler til gjennomføring av forsøksprosjekt med digitale læremidler/nettbrett på skoler i perioden med til sammen millioner Verbalforslag Utredning av Sal-modellen for systematisk samarbeid mellom skole, barnevern og politi igangsettes. Konsekvensene av fleksibel åpningstid (kveldstid) i barnehager utredes.

12 Seksjon for Helse- og velferd (netrammer i mill kr) Budsjett 2 Tilskudd frivillige og ideelle org., Ressurskrevende brukere 7, ikke -2, Tilpassing av bemanning funksjonshemmede 4,7 Ekstra styrking rus/psykiatri 2, Dagtilbud tjenester funksjonshemmede 2, Dagtilbud eldre 2, Lønn, overtid, vikarer, ekstrahjelp -2, Drift Trarav/drift bolig/b.bråten -, Sum tjenesteområdet,7 LOTTE-modellen videreføres innenfor rammene på flere sykehjem Sykehjemmet på Østsiden utvides med 32 plasser i perioden. Partiene vil prioritere gjenoppretting av dagtilbudene som er tatt bort siste året. Helse- og velferdssekren styrkes med,7 millioner kroner. Seksjon for Økonomi og organisasjonsutvikling I en situasjon der antallet brukere viser en marginal økning mener partiene at dette også må gjenspeiles i størrelsen i sentraladministrasjonen. Partiene mener det ikke er grunnlag for at sentraladministrasjonen skal øke med flere stillinger, men bør reduseres. Det settes et innsparingsmål gjennom effektivisering, omstilling og dugnad for balanse. Målsettingen om redusert administrasjon gjelder. I rammene for 2 er rådmannens forslag fulgt, men videre i perioden vil vesentlige tiltak omfatte seksjonen. Verbalforslag: Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens IT-tjenester settes i gang. Prosess for å samle kommunens innkjøpskompetanse i ett fagmiljø settes i gang. Konsekvensene ved salg av kommunens eierandel i Fredrikstad energi utredes. Kirken Partiene reverserer rådmannens forslag til kutt på 297 tusen kroner. Egenbetalinger gebyrer Det gjennomføres ikke økning i parkeringsgebyrer. Kommunen må tilrettelegge for økt utnyttelse av eksisterende parkeringsplasser for økt inntjening. Vederlag for langtidsopphold i institusjon holdes uendret

13 Investeringer - finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer,,,,, Kulturtjenester 4,2 43,, 3, 2, Regulering og tekniske tjenester 4, 2,7,7, 9,7 Helse og velferd 47,7 3, 39, 9, 34, Oppvekst 8, 3, 32, 2,, Kirketjenester 7, 2,,,, Transportpakke Nedre Glomma 4,8 2,, Egenkapital innskudd KLP, 2, 3,3 4,, Sum net investeringer 473,3 4,4 379, 284,3 7, Fra investeringsfond,4 3,7,9 3,, Overføring fra private, 2,,, Overføring fra drift 8,,2 2, 2,8 2, Overføring fra drift (seksjoner)- sansehage,,, Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond), 3, 2,4,, MVA-kompensasjon 9,9,8 7, 49,3 48,4 Lånebehov 34,3 29,7 27,7 99, 8, Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 33,3 2,3 2,4 2,7 47, Teknisk drift,,,, Eiendomsutvikling 3,9 3,9 27,3 2,8 2, Boligstrategi (BOSO) 34, 7,, 3, 34, Sum net selvfinans 27,7 3,8 344,3 38, 22,2 Bruk av investeringsfond eierstrategi 4,,, MVA-kompensasjon 3,2 3,7 2,3 3,8, Investeringsfond bolig/næring -3,8 9,7 9,3-8,2-7, Salg bolig/næringsmter/eiendomsutvikling 8,9 2,2 8, 4, 37, Lånebehov 22,3 2, 29,7 322,9 7, Verbalforslag. I plan- og byggesaker skal saker til politisk behandling før søker mottar svar om avslag. 2. Det skal innføres tilbakemeldingsgaranti på maks tre virkedager til etablerere 3. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens IT-tjenester settes i gang. 4. Prosess for å samle kommunens innkjøpskompetanse i ett fagmiljø settes i gang.. Konsekvensene ved salg av kommunens eierandel i Fredrikstad energi utredes.. Utredning av Sal-modellen for systematisk samarbeid mellom skole, barnevern og politi igangsettes 7. Oppdaterte trafikktall som viser markalinjas innvirkning på indre ringvei og plassering av ny bro over Glomma bestilles. 8. Prosess for å skille ut forvaltning og drift av kommunens eiendommer i et separat eiendomsselskap settes i gang. 9. Prosess for å konkurranseutsette vedlikehold av kommunens eiendomsmasse settes i gang.. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens park og anlegg settes i gang.. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens parkeringsarealer settes i gang. 2. Prosess for å innføre reklamefinansierte bussholdeplasser og bysykler settes i gang. 3. Kostnadene for å avvikle kommunens bruk av fossil energi til oppvarming av bygg utredes. 4. Det startes opp utredning av utvidelse og videreutvikling av dagens bibliotek. Fredrikstad kommunes klima- og energifond åpnes for at private kan søke midler til tiltak som vil redusere klimagassutslipp og/eller gi ENØK-gevinst.. Menighetssenter Vestbygda: mulighetene for å bygge utredes. 2

14 VEDLEGG 2 : Detaljoversikt over investeringer Bru t Sum Net Bru t 2 4 Til sk Ne t Sum 2-28 Brut Rammefinansierte investeringer Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 23,9 23,9 3,9, 3,9 2, 2,,,,,,,,, Eget nett II,,,,, 4,4 4,4,,,,,,,,,,,, Sum sentrale investeringer 29,4 29,4,, 24,4 24,4,,,,,,,,,,,, Nett o Bru t 2 Til sk Ne t Bru t 2 Til sk Ne t Bru t 2 7 Til sk Ne t Bru t 2 8 Til sk Ne t Kultur, miljø og byutvikling Strategisk eiendomsutvikling,2,2,2,,2 9, 9,,,, 3, 3, 3, 3, 2,, 2, Kongsten badeanlegg - brukt 29, 29, 8, 2, 33,, - t. 9 m.kr. 94, 9,, 4, 7, 7,,,, Ridesenter ( mill kr i 23),,,,,,,,,, Bibliotekets aula,, Kunstisbane Værste (fra, 23), 8,,,, 8, 3, 3, 4, 4, Sum kultur 2 7 2, 2 8, 8,,,,,,,,,,,, 8,,,,,, 9, 2, 43,,, 3, 3, 2,, 2, Regulering og teknisk drift -Lislebyhallen ink. Nøkleby skole Lislebyhallen (brukt/satt av 3, mill kr i 23) 82, 7, Nøkleby skole (ny ramme 3, mill kr) 3, 3, 27,,,, 27,, 43,, 2, 2,, 2, 2, 43,,,,, 2,,,,, - Formålsbygg 2, 2, 2, 2, 77, 77, Rehabilitering og brannpålegg Sentral driftsstyring 2, 2,,,,, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3 32, ENØK 38,9 38,9,, 38,9 38,9 8,9, 8,9 32,,,,,,,,,,, Kameraovervåkning,,,,,,,,,,, Legionellatiltak/radonsanering 3, 3,,, 2, 2,,,,,,,,,,, Utvikling av Tomteveien,,,, 4, 4, 4, 4,,,,, Planlegging, prosjektering av formålsbygg,, 2,, 2, 8, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Inneklima/rehab. skole og,, 79,9 79,9 7, 9, barnehager 94,9 94,9 Universell utforming av skoler og barnehager,, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,, 7, 9 22, 22, 2, 2, 2,,, 2,, 9, 9,,,, Paviljonger skole 9, 9,, 9, 9, Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr /bhg/skole 2,9 2,9 2,, 2, 9,4 9,4 4,, 4, 4,7, 4,7,,,,,, -Infrastruktur, samferdsel mm. Biler, maskiner 44,4 44,4,4,,4 38, 38, 9,4, 9,4 9,, 9, 8,, 8, Åledalslinja,,,,,,, 2, 2, 4,,,, 4,, Foten cafe -,,,,, 4, 4,,,, Elvebredder, kaier og brygger 38,7 38,7 Parker, grønmråder og 7, 2, 7, 2 2, 2, 7,, 7,, Holmengata og Veumbekken 29, 29,, 29, 29, 4, 4, Dampskipsbrygga, opprusting av plassen 2, 2,, 2, 2,,,,, 2, 2, 2, 2, lekeplasser 8, 8, 4, 4, 4, 4, 2,, 2, 2, 2,,,, 2, 2,,,, Nyasfaltering av veier,,,, 8, 4, 2, Trafikksikring og gatelys, 42, 7,,, 43, 3, 9,, 8, Ny ferge,,,,,, 2, 2,, 2, 9, 2,, 2, 2, 2,, 2, 9, 2, 2, 2, 2,, 2,,,,,, Sykkelplan 3, 3,,, 24, 24,,,,,,,,, Sum Regulering og tekniske 794, 774, 4, 4 48, 29, 223 3, 2 8 2, 7 2, 98, 2, 9,

15 tjenester 3 3,, 2 2,7,7,7,7,, 7 7 Helse og velferd Nytt sykehjem bevilget per 23 - tal 232 Utvidelse fase 2 Østsiden 2, 22, 37,, 9,2,, Velferdsteknologi 42, 42, 8,7, 8,7 33,9 33,9 37, 3, - 4, 3, 77, - 4,,,,,,, 4, 4, 9,, 8, 9,2,,,, 8 2, 9,, 9 8, 8, 7,, 7, 7,, 7, Sansehage Rolvsøy sykehjem,,,,,,,,,,,, Vaskeri 2, 2,,, 2, 2, 2,, 2,,,,,, Utstyr omsorg /sykehjem 9, 9, 2, 2, 7, 7, 2,, 2, 2,, 2, 2, 2,, Rehabilitering Onsøyheimen (anslag) 4,7 24,7,, 4,7 24,7,, Rehabilitering Smedbakken (anslag) 2, 28,4,, 2, 28,4,,, 49, 7 3, 9, 7,,, 2, 2, 42, 33, 8 8,4 Rekustadåsen personalbase 7,9,3,, 7,9,3,, 7,9,,3,,, Rehab personalbase Gamle Kirkevei 2, 2,, 2, 2,, 2, 2,,,, 4, 32, , 73, 8 78, 3, 7, 3, 39, 9, 9, 8 84, 34, Sum omsorg 9 8,7,,7 2,,, Utdanning og oppvekst Borge u-skole (ramme 24,) (fra 22 og 3 : +8) 233, 233, 97, 97, 3, 3, 8, Gudeberg skole 3, 3,, 3, 3, 3, 3, 8, 28,, 33, 47, 28,,,, 33,,,, 47,,,, Råkollen skole,,,,, 3, 3, Omb. Haugåsen 3, 3,, 3, 3,, 3, 3,,,, Inventar elevtallsøkning,,,, 4, 4,,,,,,,,, IKT - skoler,,,,,,,,,,,, IKT - investeringer skole,, Sum oppvekst Kirken 47, 47,, 8,, 4, 4, 8 299, 299,,, 3, Ramme 44, 44, 7, 7, 37, 37, 7, 7,, 3,, 32,,,, 32,,, 2,,, 2,,,,, Utvidelse Rolvsøy kirkegård 9, 9,,,, 9, 9, 8, 8,,,,,, Sluttføre Domkirken rehab.,,,,,,,,,,,,,, Sum kirken,, 7,, 7, 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Sum investeringer innenfor frie inntekter 93, 3 9, 7 49,, 48, 47, 8 237, 2 8,8 7, 44,3 399,4 33, 3,8 27,7 2, 29,7 24,9 8,,4 Selvfinansierende investeringer (tall i mill.kr.) Vann, avløp og renovasjon Vann Avløp Brut Sum Nett o 3, 3,,, Brut 2 4 Tils k, 72, Net, 72, Sum 2-28 Brutt Nett o o 29, 29, 444, 444, Brut 2 Tils k 8, 2, Net 8, 2, Brut 2 Tils k 8, 2, Net 8, 2, Brut 2 7 Tils k 8, 2, Net 8, 2, Brut 2 8 Tils k, 84, Renovasjon 3,4 3,4,, 24,4 24,4,,,4,,4,4,,4 7,, 7, Feier,8,8,3,,3,,,3,,3,,,3,,3,, Sum VAR 898, 898, , 74, ,3,,3 9 9,3,,3,4,,4,7,,7,,, Net, 84, Teknisk drift Kamera i park.hus/boligsone/portåpner,,,,,,,,,,,,,, Rehab. St.Croix p-hus,,,,,,,,,,, Div. teknisk,,,,,,,,,,,,,, Eiendomsutvikling Boligarealer, 2, 2 2,, 2, 97, 97, 4 3,, 3, 2, 2, 2, 2, 2, Næringsarealer 4,7 4,7,3,,3 3,4 3,4,3,,3,3,,3,8,,8,, 2,

16 Sum 4, 9 4, 9 3,9, 3,9,, 3, 9, 3, 9 27, 3, 27, 3 2, 8, 2, 8 2, 2, Boligstrategi Nybygg og kjøpsramme 2,, 3 8,2 33, 34, 43, 3 3, 7 8, 3, 7, 38,7 27,, 9, 38, 3, 43, 8,4 34, Sum 2,, 3 8,2 33, 34, 43, 3 3, 7 8, 3, 7, 38,7 27,, 9, 38, 3, 43, 8,4 34, Sum selvfinansierte 3, 7, 4 3,4 33, 27,7 #RE F! #RE F! 324,9 3, 3,8 37,4 27, 344,3 48, 38, 38, 2, 8,4 22,2

Handlingsplan for 2015 2018

Handlingsplan for 2015 2018 Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013 Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Side 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2013-2016 og

Detaljer

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2005 Handlingsplan 2006-2009. Budsjett 2006 Vedtatt i kommunestyret 08.12.2005, sak 143/05. 1. Med hjemmel i

Detaljer

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune Formannskapets innstilling av 05.06.2008 0 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDMÅL... 2 3. ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 15. januar 2009 Innhold RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 OPPFØLGING AV POLITISKE PRIORITERINGER... 3 PLANFORUTSETNINGER... 8 KOMMUNENS

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 29.oktober 2009 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 3 SAMMENLIKNING MED ANDRE (ASSS)... 7 KOMMUNENS MÅLEKART...

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2016-2019 Vedtatt av bystyret 19. juni 2015 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 4 PLANFORUTSETNINGER... 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 BALANSERT MÅLSTYRING...

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Halden kommune Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014

Halden kommune Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014 1 Halden kommune 2011 Økonomiplan 2011 2014 Halden kommune, skal være et godt sted for innbyggerne, med vekst, utvikling og miljø som sentrale temaer. Klimatenkning skal stå i fokus i Halden kommune i

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 24. oktober 2012 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 3 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 11 KOMMUNENS MÅLEKORT...

Detaljer

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse Budsjettforslag Halden Kommune 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 5 Næringspolitikk... 5 Teknisk sektor... 6 Kultur og idrett...

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 Vedtatt av bystyret 19. juni 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 5 PLANFORUTSETNINGER... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 KOMMUNENS MÅLEKORT...

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag 11. november 2011 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Budsjettvedtak... 4 6. Innledning... 9 7. Kommuneplan 2011-2023...

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer

Tinn kommune. Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak. K-sak 55/14

Tinn kommune. Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak. K-sak 55/14 Tinn kommune Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 55/14 Dette dokumentet inneholder kommunestyrets vedtak til økonomiplan 2015-2018. Økonomiplanen behandles på våren og danner grunnlaget for

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer