Månedsrapport for oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for oktober 2015"

Transkript

1 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i ober. Kinas økonomiske utvikling fortsetter å vise svakhetstegn, men den nye 5-års planen ser ut til å legge opp til en vekst rundt 6,5 prosent, omtrent samme nivå som nå. Norsk økonomi utvikler seg svakt, særlig som følge av lav oljepris. USA Den 28. ober holdt FED (den amerikanske sentralbanken) renten uendret på 0,13 prosent. Sentralbanken ser fortsatt bedring i den økonomiske aktiviteten. Husholdningenes forbruk og bedriftenes investeringer viser en moderat utvikling. Arbeidskedet fortsetter å bedre seg med større sysselsetting og fallende ledighet. Denne gangen valgte FED å fjerne kommentarene om internasjonal usikkerhet og nevnte at de ville vurdere om det er riktig å heve renten på neste møte i ember. Det er første gangen på lenge at de er så konkrete om neste møte. Utviklingen i arbeidskedet og inflasjonen vil være avgjørende beslutningsgrunnlag. I tember var inflasjonen 0,0 prosent på årsbasis. Den lave inflasjonen skyl fallende energipriser. Kjerneinflasjonen økte til 1,9 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har tatt seg noe opp de siste månedene. 12-månedsveksten har i gjennomsnitt vært 5,1 prosent, ginalt opp fra forrige måned. Prisveksten har vært flat siden s, men takten i boligbyggingen øker fortsatt, selv om trenden er noe flatere enn før års rente i % Norge Europa USA Japan Arbeidskedet fortsetter å bedre seg, men har vist en svak tendens de siste to månedene. Sysselsettingen har steget med hver måned, men kun per måned de to siste månedene. Ledigheten er lav og er nå nede på 5,1 prosent. Markedet venter fortsatt på at gjennomsnittlige antall timer arbeidet per uke og timelønnen skal stige, før man ser en virkelig bedring i økonomien. Etter at sentralbanken nevnte mer eksplisitt at den ville vurdere om det er riktig å heve renten i ember har kedet priset inn en sannsynlighet på 50 prosent for en renteøkning på embermøtet. Arbeidskedet har utviklet seg positivt, men inflasjonen er lavere enn det FED ønsker seg. Utviklingen i arbeidskedet og lønnsveksten vil derfor fortsatt være viktige indikatorer for å kunne gi indikasjoner på tidspunktet.

2 Europa Den 22. ober holdt som ventet ECB renten uendret på 0,05 prosent. ECB ser fortsatt en nedsiderisiko for vekst og inflasjon. Inflasjonsforventningene har avtatt, noe som bekymrer ECB. Sentralbanksjef Draghi ser behov for å vurdere hvor støttende pengepolitikken bør være. Det skal gjøres i forbindelse med møtet i ember. Arbeidet er godt i gang og vil bli presentert på embermøtet. Sentralbanken ga klare indikasjoner på den var villig til å gjøre mer. Arbeidsledigheten for eurolandene falt til 10,8 prosent i tember. Ledigheten ligger på 4,5 prosent i Tyskland og 10,7 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 21,6 og 11,8 prosent års rente i % Norge Europa USA Japan Veksten i pengemengden i euroområdet begynner å nå normaliserte nivåer og har nå en årlig vekstrate på 4,9 prosent. Veksten var litt svakere enn ventet, men ligger fortsatt på nivåer som er aktable. Husholdningenes kredittvekst falt og er nå på 1,1 prosent, mens bedriftene har en kredittvekst på 0,1 prosent. Bankene melder om økt etterspørsel etter kreditt, og signaliserer at de ikke strammer inn lenger. Første anslag på prisveksten i ober viste en årsvekst på 0,0 prosent. Det er fall i energiprisene som trekker inflasjonen ned. Kjerneinflasjonen er 0,9 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. De siste signalene fra ECB tyder på at de vil øke de kvantitative lettelsene og eventuelt komme med andre tiltak på møtet i ember. Sentralbanken vil fortsatt holde renten lav, tilnærmet lik null, i en lengre periode, så lenge utsiktene for inflasjonen er så lave. Det er derfor ikke noe som tyder på at rentene vil bli hevet på lenge. Norge Den 8. ober ble statsbudsjettet lagt frem. Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet er på 194 milliarder kroner. Dette er en økning på 26 milliarder kroner, og tilsvarer at impulsindikatoren øker fra 0,6 til 0,7 prosent. Strømmen av flyktninger inn til Norge vil koste mange titalls milliarder, men ingen er sikre på tallet. Dette vil påvirke budsjettet negativt, og hva dette betyr for Norges Bank er uklart. Veksten i konsumprisindeksen var på 2,0 prosent på årsbasis i tember, uendret fra ust. Kjerneinflasjonen var uendret på 2,9 prosent, noe under Norges Banks anslag på 3,0 prosent. Inflasjonstallene er drevet av oppgang i priser på klær og matvarer. Den svake kronen holder importert inflasjon høy, mens lavere vekst i økonomien og lavere lønnsvekst vil trekke inflasjonen nedover i de kommende månedene. I ober styrket kronen seg fra 9,52 til 9,38 mot euro og fra 117,90 til 116,50 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 700 millioner kroner pr. dag i ember. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 3,0 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer. Dette tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten øker på vestlandet og sørlandet, to områder med stort innslag av oljerelaterte jobber. I disse områdene er ledigheten oppunder 4 prosent. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB økte til 4,6 prosent. AKU-tallene svinger mer enn tallene fra NAV. Norges Bank legger mest vekt på NAVtallene, men det er mulig at AKU-tallene gir en tidlig indikasjon på utviklingen i arbeidskedet. Kredittveksten falt til 5,6 prosent i tember. Husholdningenes kredittvekst falt til en årsvekst på 6,3 prosent. Bedriftenes kredittvekst falt, og er nå på 3,7 prosent. Veksten i detaljhandelen falt 0,8 prosent i tember. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden.

3 Denne viser nå en svak utvikling, og sesongjustert er årsveksten negativ på 0,2 prosent. Sentralbanken forventer lavere aktivitet fremover som følge av mindre oljeinvesteringer. Markedet venter ingen endringer på rentemøtet i ember, men avventer signaler om et eventuelt kutt i ember. Rentekedene Internasjonalt og Norge Rentene har steget i ober, både i USA og i Norge, mens de har falt svakt i eurolandene. En mulig renteøkning i USA har trukket rentene opp, mens utsikter til ytterligere kvantitative lettelser i eurolandene har medført noe fallende renter der. Alle fond med unntak av statsfondene har gitt en positiv avkastning i ober. Avkastningen for de korte rentefondene har vært grei, men den har vært noe svak for de lengre fondene. Dette skyl en spreadinngang på kreditter, mens de lengre fondene også har opplevd noe stigende renter. De fleste fondene har gjort de bedre enn sine referanseindekser. Kreditt I ober hadde vi en positiv utvikling i kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid. I ust i fjor begynte en negativ trend i denne utviklingen, etter flere år med fall i risikopremien for globale kredittobligasjoner. Om bevegelsene i ober er en kortsiktig korreksjon, eller om dette er starten på ny optimisme i finanskedene er for tidlig å si, men dette var en positiv måned for mange aktivaklasser og keder. Måneden endte med en rentedifferanse på 1,55 prosent, 0,11 prosentpoeng lavere enn ved utgangen av tember. Underliggende statsrenter gikk minimalt opp denne måneden og ga et lite negativ bidrag til den ellers positive totalavkastningen for ober. Første halvår ble avsluttet på den negative siden, men med utviklingen de siste månedene har vi positiv avkastning for KLP Obligasjon Global I og II hittil i år. Råvaresektorene hadde størst positiv utvikling, og da disse selskapene har relativt lav rating, var det de dårligst ratede selskapene som hadde mest nedgang i rentedifferanse. Til tross for korreksjonen i ober er det fortsatt disse sektorene og ratingklassene som har gjort det dårligst i år. Det var ingen forskjell mellom de dollar-, pund- og eurodenominerte kedene. De hadde alle samme reduksjon i risikopremie Kredittpremie CDX USA Europa Markedet for kredittobligasjoner med god kredittkvalitet økte også i ober, med omtrent samme volum som foregående måned. I forhold til samme måned tidligere år, var volum og antall nyutstedelser noe høyere i år. Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) steg med hele 7,9 prosent i ober. Hittil i år er verdensindeksen opp 3,7 prosent. Den tyske DAX-indeksen og den japanske Topix-indeksen steg med henholdsvis 10,4 og 9,9 prosent. Den amerikanske S&P 500 indeksen steg med 8,3 prosent. På bransjenivå var sykliske bransjer som materialer og energi blant de sterkeste med en oppgang på henholdsvis 10,9 og 11,0 prosent. Mesteparten av kursfallet i ust og tember ble reversert i ober. Aksjekedene har vært bekymret for svakere global vekst. De siste nøkkeltallene har imidlertid vært bedre enn fryktet. Veksten i global industriproduksjon har tiltatt i ober, og spørreundersøkelser hos selskapenes innkjøpssjefer viser økt optimisme. Dette har ført til et stemningsskifte, og oppgangen i ober var den sterkeste månedlige oppgangen på fire år. Samtidig nedjusteres fortsatt inntjeningsestimatene. Kombinert med kursoppgangen i ober fører dette naturligvis til at kedene blir dyrere målt på

4 inntjeningsmultipler. MSCI World handler nå på en estimert fremoverskuende P/E på 17. Ved utgangen av tember var dette nøkkeltallet 15,9. De relativt høye multiplene skaper fallhøyde i kedet. Skulle pessimismen vende tilbake, så er det lenger ned Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 4,1 prosent i ober i norske kroner. I lokal valuta gjorde det finske kedet det best, mens det danske kedet var svakest. På sektornivå var materialer og energi de to sterkeste sektorene, mens helse og telekommunikasjon var de svakeste. Måneden har vært preget av kvartalsrapportering, og generelt har rapportene kommet inn litt svakere enn ventet, både i Norden og globalt. På makronivå har det kommet litt skuffende tall fra USA, mens Europa fortsetter sin forsiktige gjenhenting. I Norge ser man stadig tydeligere tegn på en oppbremsing som følge av den lave oljeprisen. Norge De finansielle kedene har til dels ventet at starten på rentehevingene i USA skulle skje i ember. Gjennom ober kom det en del svake makrotall i USA som sammen med svekket vekstforventninger i Kina bidro til at forventningene til første renteheving ble skjøvet til s neste år. Da også Kina så ut til å prioritere finansielle lettelser for å opprettholde veksten fremover, så skapte det grobunn for oppgang i aksjekursene på global basis. Oktober er tid for selskapene til å rapportere tredje kvartalstall. I Norge har tallene generelt sett vært noe svakere enn forventet, og det har bidratt til noe nedjustering av inntjeningsestimatene for Da aksjekedene har gått opp og inntjeningsestimatene har gått ned, så resulterer det i at aksjer har blitt dyrere i forhold til forventet fremtidig inntjening. Aksjekursoppgangen, som har kommet til tross for nedjustering av inntjeningsestimatene, har også bidratt til store intradagsvingninger for enkeltaksjer på børsen. Relativt sett gode resultater blir belønnet med sterk kursoppgang, og selskaper med noe svakere resultater enn forventet blir hardt straffet gjennom aksjekursen Norge og Norden Norden VINX Norge OSEFX KLP AksjeNorge hadde relativt sett svak avkastning i ober med en mindreavkastning på 1,3 prosentpoeng. Hovedårsakene til mindreavkastningen var at vi er stor eier i flyselskapet Norwegian som falt i kurs etter å ha lagt frem noe svakere tredjekvartalstall enn forventet, at teknologiselskapet Nordic Semiconductor hvor vi også er en stor eier leverte noe svake resultattall med etterfølgende kursfall, og at vi har eid lite av Gjensidige som fikk et kraftig kurshopp på gode resultater. De selskapene som bidro positivt til den relative avkastningen var DNB hvor vi har lite aksjer og som kom med skuffende informasjon rundt kapitaldekning ved resultatfremleggelsen og Telenor hvor vi også har lite aksjer og som kom med skuffende resultater.

5 Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.5 % S&P 500 Index % 2.1 % MSCI Europa % 3.5 % DAX Index (Frankfurt) % 2.9 % FTSE 100 Index (London) % 4.1 % CAC 40 Index (Paris) % 3.4 % MSCI Japan % 2.0 % MSCI AC Asia Pacific % 2.7 % Oslo Børs Hovedindeks % 3.8 % Oslo Børs Fondindeks % 3.7 % VINX 30 Index (Norden) % 3.6 % Stockholm 30 Index % 4.1 % Copenhagen 20 Index % 2.1 % Helsinki 25 Index % 4.2 % MSCI Emerging Markets % 2.9 % MSCI Brazil % 4.5 % MSCI Russia % 4.8 % MSCI India % 1.6 % MSCI China % 3.1 % Kilde: Bloomberg

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE*** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.28% 0.04% 0.24% 1.11% 0.75% 0.36% 0.39% ST1X KLP FRN 0.38% 0.10% 0.28% 0.35% 1.17% -0.82% 1.19% DNB Money Market 3m (Swap 3M) KLP Obligasjon 1 år 0.38% -0.04% 0.42% 1.00% 0.86% 0.13% 0.75% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0.38% -0.27% 0.64% 0.73% 1.27% -0.55% 1.28% ST4X KLP Obligasjon 5 år 0.27% -0.49% 0.77% 0.55% 1.51% -0.95% 1.64% ST5X KLP Kort Stat 0.01% 0.04% -0.02% 0.73% 0.75% -0.02% 0.11% ST1X KLP Statsobligasjon -0.54% -0.48% -0.06% 1.28% 1.36% -0.08% 0.19% DnB Stat Alle KLP Kredittobligasjon 0.28% 0.14% 0.14% 0.61% 1.73% -1.12% 1.03% DNB Money Market 3y (SWAP3Y) KLP Obligasjon Global I 0.50% 0.54% -0.04% 1.45% 1.34% 0.11% 0.19% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 0.50% 0.54% -0.04% 1.38% 1.34% 0.04% 0.20% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 4.87% 6.20% -1.33% 3.79% 6.65% -2.86% 2.52% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks 4.03% 4.05% -0.02% 16.24% 16.56% -0.32% 0.27% VINXBNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I 5.32% 7.08% -1.76% 13.04% 14.39% -1.35% 3.74% KLP World KLP AksjeGlobal LavBeta II 5.88% 7.89% -2.01% 4.21% 3.86% 0.34% 4.52% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks I 7.09% 7.08% 0.00% 14.27% 14.39% -0.12% 0.09% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 7.94% 7.89% 0.05% 3.80% 3.86% -0.06% 0.11% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III 7.92% 7.89% 0.03% 3.69% 3.86% -0.17% 0.10% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV 7.92% 7.89% 0.03% 3.65% 3.86% -0.21% 0.11% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I 6.41% 6.37% 0.04% 2.18% 2.37% -0.19% 0.23% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 6.39% 6.37% 0.02% 2.08% 2.37% -0.30% 0.23% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks 7.00% 7.01% -0.02% 12.81% 13.10% -0.29% 0.12% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks 5.75% 5.75% 0.00% 6.60% 6.80% -0.20% 0.14% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 5.73% 5.75% -0.02% 6.51% 6.80% -0.29% 0.15% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 6.32% 6.32% 0.00% 14.42% 14.16% 0.26% 0.18% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II 7.26% 7.29% -0.03% 7.13% 6.83% 0.30% 0.20% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD 8.29% 8.22% 0.07% 2.24% 2.26% -0.01% 0.13% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II 8.35% 8.20% 0.15% 2.40% 2.44% -0.04% 0.24% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I 8.23% 8.24% -0.01% 15.53% 16.37% -0.84% 0.27% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II 9.12% 9.20% -0.08% 5.80% 6.45% -0.66% 0.27% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 4.11% 4.08% 0.03% 3.55% 4.12% -0.57% 0.45% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 4.12% 4.08% 0.04% 3.60% 4.12% -0.52% 0.45% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi -0.94% 0.08% -1.02% 1.16% 1.08% 0.08% 6.59% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente -0.62% 0.08% -0.70% 0.98% 1.08% -0.10% 3.03% 1 uke Nibor Durasjonsvektet Rentefond MVvektet Eff. rente* eff. rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II *) Markedsverdivektet effektiv rente viser dagens løpende avkastning for fondet. De enkelte papirene i fondet vektes på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag og er derfor ingen garanti for avkatningen i perioden den er beregnet for. Durasjonsvektet effektiv rente representerer internrenten til fondet, og beregningen hensyntar timingen på fremtidige kontantstrømmer samt løpetiden til hvert enkelt papir. **) Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. 1) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

7 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M ,25 0,00/0, KLP Pengeked ,223 0,10 0,00/0, KLP FRN ,279 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år ,672 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år ,284 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat ,498 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon ,089 0,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon ,638 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I ,720 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,899 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks ,921 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I ,118 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I ,024 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,538 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV ,722 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,596 0,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks ,113 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,676 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,278 0,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II ,075 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD ,930 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 933, ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1 000,9447 1,169 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum 145,073 * Det er gratis å kjøpe og selge fond for 1 mill. kr. eller lavere beløp. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Månedsrapport for juli 2011

Månedsrapport for juli 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Bekymring for ny resesjon i USA. Fokus flyttet til Spania og Italias gjeldssituasjon og statsfinanser. Lange renter falt siste måned, mens kredittpåslaget økte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fallet i oljeprisen fortsatte i desember, og oljeprisen er nå ned i overkant av 50 prosent fra toppen på 115 dollar i sommer. Utviklingen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 4,0 prosent i juli. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar De fremvoksende markedene fikk en utfordrende start på det nye året med fallende aksjemarkeder. Årsaken var at markedsaktørene stadig

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - April Makrokommentar Det kommer stadig flere tegn på at vi har lagt finanskrisen bak oss. Hellas, som for bare to år siden i prinsippet var konkurs, og

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Juli måned har vært preget av geopolitisk usikkerhet både i Europa og Midtøsten. De største økonomiske konsekvensene kommer nok fra

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 Makrokommentar Siden Den europeiske sentralbanken kunngjorde at de ville iverksette pengepolitiske stimulanser ved å kjøpe obligasjoner for 60 milliarder euro

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Hvorfor vi (fortsatt) er bull på aksjemarkedet Allokeringsmodellen har nå score på 1,2.

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - August Makrokommentar Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer