TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2014"

Transkript

1 TINN KOMMUNE 2.tertialrapport

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt 5.3 Likviditet 5.4 Finansstrategi 5.5 DRIFT Budsjettskjema 1 a Hovedoversikt drift Total oversikt drift Enhetenes meldte avvik 5.6 INVESTERING 5.6. Regnskapsstatus for investeringer 2

3 1. Innledning Med bakgrunn i prognose for økonomiske avvik rapportert fra enhetene, samt kjente endringer i sentrale budsjettforutsetninger, foretas det en gjennomgang og vurdering av regnskapsutviklingen sammenliknet med vedtatt budsjett. Det rapporteres også status på sykefravær/overtid og næringsarbeid. 2. Sykefravær I 2. tertial er det samla sykefraværet i kommunen 6,1 %. Sammenlignet med 1. tertial, hvor fraværet var på 8,1 %, -er det en reduksjon på 2 % - poeng, hvilket betyr en reell reduksjon 25 % i løpet av andre tertial. Dette tilsvarer en tilstedeværelsesprosent på 93,9 %! Tett opp mot målet om å ha en stabil tilstedeværelsesprosent på 94 %. Vi kan ikke forklare hvorfor, men kanskje en fantastisk sommer også har innvirkning på den enkeltes helse. Erfaringen er imidlertid at det er en utfordring å holde fraværet stabilt lavt, og at det ofte varierer en del. Det er fortsatt fokus på å tilrettelegge for godt arbeidsmiljø og gode arbeidsplasser og for å forebygge utvikling av skader og sykdom. Det er et særskilt fokus på sykefravær/nærvær både i formannskapets lederavtale med rådmannen og i rådmannens lederavtale med enhetslederne Nærværsmål: Det overorda målet er at vi skal oppnå en situasjon hvor vi har en stabil tilstedeværelsesprosent på 94 % (dvs et sykefravær under 6 %). Når det gjelder dette målet, må vi opplyse om at så lavt har ikke sykefraværet vært siden begynnelsen av 1990-tallet. Og at organisasjonen og dennes utfordringer i løpet av de siste 20 årene har endret seg betraktelig. Sykefraværsutviklingen i kommunen fra ,1 9 9,8 9,6 8,6 8,9 8,7 7,9 7 6,8 7, Hittil i år, har vi et gjennomsnittlig fravær på 7,1 %. 3

4 Sykefraværsutvikling i kommunen i sammenlignet med 2013 Egenmeldt fravær Det egenmeldte sykefraværet ble i 2. tertial redusert til 0,6 prosent. I første tertial er det på 1,4 % (mot 1,5 % i 1. kvartal 2013) og i 3. tertial 2013 var det på 1,3 %. Langtidsmeldt fravær Det legemeldte fraværet er redusert fra 5,9 % i 1. tertial til 4,9 % i 2. tertial. I første tertial var det særlig det legemeldte langtidsfraværet som hadde økt. Det meste av langtidsfraværet har sin årsak i konkrete sykdommer og diagnoser. Noe av langtidsfraværet er delvis arbeidsrelatert. Alt sykefravær blir fulgt opp i henhold til bestemmelsene i gjeldende IA-avtale, samt våre interne prosedyrer for oppfølging av sykefravær. Sykefraværsutvikling 2 tertial 1 tertial 3 tertial tertial kvartal 2013 Egenmeldt fravær i % 0,6 1,4 1,3 0,6 1,5 Fravær 1-8 dager 0,6 1,4 1,3 0,6 0,1 Legemeldt 1-16 dager 0,5 0,8 0,8 0,5 0,9 Arbeidsgiverperiode totalt 1,2 2,2 2,1 1,1 1,3 Legemeldt ,9 5,9 5,1 5,3 3,3 Totalt legemeldt ,4 6,7 5,9 5,8 5,5 Sykefravær totalt 6,1 8,1 7,3 6,5 7,1 4

5 Prosentvis fravær i enhetene Enhetenes sykefravær i % 2. tertial 1. tertial 3. tertial 2013 Rådmannsteamet 0,0 3,7 1,2 Næringsenheten 0,0 0,0 0,8 Rådmannens stab 5,4 0,0 0,9 Politisk kontor 0,0 0,0 0,0 Økonomienheten 1,2 0,3 1,3 Organisasjonsenhet 3,6 8,7 3,2 Lærlingeordningen 11,0 13,0 13,1 Furuheim bhg. 12,1 14,2 5,7 Skibakkesletta bhg. 8,0 18,0 6,0 Dale Bakhus bhg. 9,6 8,9 11,1 Øverland bhg. 4,7 13,8 9,0 Bøen bhg. 4,2 15,3 31,1 Rjukan Barneskole 7,5 8,1 5,4 Miland Skole 4,2 9,9 3,0 Hovin skule og bhg. 23,9 10,0 6,3 Atrå barne- og ungdomsskole Rjukan ungdomsskole 4,9 6,2 7,1 2,2 7,4 3,4 Enhetenes sykefravær i % 2. tertial 1. tertial 3. tertial 2013 Voksenopplæringen 4,3 2,5 9,6 PLO Institusjon 7,7 8,2 5,7 PU 13,6 12,4 15,2 PLO Hjemmetjeneste 6,3 10,5 7,4 Helse 5,2 7,2 6,9 Barnevern og PP- tjenesten 4,3 5,5 6,5 Nav Tinn (k) 0,6 1,0 2,1 Asylmottak 10,6 12,6 15,2 Plan / Landbruk 0,1 1,1 2,8 Kulturenheten 1,8 3,2 2,4 Renholdsenheten 1,2 4,5 10,3 Teknisk enhet 2,3 5,5 7,9 Brann og feiervesen 2,7 1,7 1,7 Sum Tinn kommune 6,1 8,1 7,3 Prosentvis fravær i enhetene Som følge av formannskapets lederavtale med rådmannen vedrørende arbeidsmiljø, HMS-tiltak og tiltak for å øke trivsel og nærvær i hele kommuneorganisasjonen, har alle enhetsledere også som resultatmål i sine lederavtaler at de skal arbeide med arbeidsmiljø og HMS-tiltak med tanke på å øke trivsel og nærvær i sine respektive enheter. Prosentvis fravær i enhetene pr 2. tertial : Det er 11 enheter som har fravær på 3 % og lavere (8 i 1. tertial og 9 i 3. tertial 2013) Disse er rådmannsteamet, næringsenheten, politisk kontor, økonomi, Rjukan ungdomsskole, NAV Tinnkommune, Plan/landbruk, Kultur, renhold, teknisk og Brann/feier. Det er 9 enheter som har fravær mellom 3 og 6 % (5 i 1. tertial og 6 i 3. tertial 2013) Det er rådmannens stab, organisasjon, Øverland barnehage, Bøen barnehage, Miland skole, Atrå barne- og ungdomsskole, Voksenopplæringen, Helse, Barnevern og PPT. Til sammen er det hele 20 enheter (13 i 1. tertial) som har et fravær lavere enn 6 %. Det er bra! 5 enheter har et fravær mellom 6 og 10 %. (8 i 1. tertial og samme antall som i 3. tertial 2013). Det er Skibakkesletta barnehage, Dale Bakhus barnehage, Rjukan barneskole, Pleie og omsorg institusjon, og Pleie og omsorg Hjemmetjeneste. Det er 4 enheter som har fravær mellom 10 og 15 %. (7 i 1. tertial og 3 i 3. tertial 2013) Det er Lærlingeordningen, Furuheim barnehage, PU og asylmottaket. 5

6 Det er en enhet som har et fravær over 20 %. Det er Hovin skule og barnehage. Bøen barnehage hadde i 3. tertial et fravær over 30 %. I 1. tertial var fraværet redusert til 15,3 og i 2. tertial var det 4,2 %. Her er fraværet redusert med 26,9 % - poeng eller ca. 86 % i løpet av 1. og 2. tertial. Det er bra! Til sammen har 10 enheter fravær høyere enn 6 %. (16 enheter i 1. tertial og 14 i 3. tertial 2013) Sykefraværet fordelt pr. tjenesteområde i Den grafiske framstillingen over viser at det i løpet av 2. tertial har vært en reell reduksjon sykefraværet på alle tjenesteområder. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Sentralt tjenesteo mråde Skoler og bhg PLO,PU, Helse m.m Teknisk, plan, landbruk 1 tertial 4,80 9,70 8,20 3,90 2 tertial 2,70 8,40 6,90 1,60 3 tertial 6

7 Overtid Overtidstimer kvartal 3944,59* 1.tertial 3537,53 2. tertial 3002, ,15 3. tertial 4151,73 Når det gjelder overtid er det en reduksjon av overtidsbruken med over 500 timer fra 1. til 2. tertial. Sammenlignet med 2. tertial 2013 er det en reduksjon på over 1000 timer. Overtidsbruken er høyest innen helse, pleie og omsorg samt teknisk og brann. Innen helse, pleie og omsorg skyldes overtidsbruken vakans i turnusvakter (ved sykdom) og innen teknisk har bruk av overtid sin årsak i utkalling på vakt (beredskap VAR-området). Overtidsbruken i 2. tertial tilsvarer ca 1,5 årsverk i timer (et årsverk er 1950 timer) og ca 1.68 millioner i kroner. 7

8 3. Organisasjon/HMS/Arbeidsmiljø Organisasjonsstrukturen Organisasjonsstrukturen fastlegges gjennom vedtatt organisasjonsplan og formell ansvars/myndighet og oppgavefordeling i organisasjonen. Organisasjonsstrukturen har flere formål. For det første er det å sørge for en formelt vedtatt arbeidsdeling, gruppering for koordinering av oppgaver og aktiviteter, fordeling av autoritet/myndighet og sørge for systemer for styring, koordinering og kontroll av arbeidet som utføres i organisasjonen. Organisasjonsstrukturen består av tre elementer: A. Oppdeling og differensiering av ansvar og oppgaver (oppgave og ansvarsfordeling) B. Regler, rutiner og standardprosedyrer (rammer) C. Plassering av beslutningsmyndighet (delegering) Tinn kommune har vedtatt en flat organisasjonsstruktur (iverksatt ). Flat struktur er en kommunal variant av resultatrettet ledelse. Tanken er å øke effektivitet og kreativitet gjennom å gi enhetsleder og ansatte klarere mål og større handlefrihet. Flat struktur beskriver strengt tatt bare organiseringen av administrasjonen. Den foreskriver delegering av myndighet fra rådmannen og nedover. Prinsippene om resultatrettet ledelse gir samtidig klare premisser for det politiske arbeidet. I en målstyrt virksomhet vil det være klart skille mellom styret og administrasjonen. Kommunestyret vedtar mål som rådmannen skal gjennomføre. Rådmannen må rapportere resultater tilbake til kommunestyret (tertialrapporten), slik at avvik kan oppdages i tide og håndteres på en ordentlig måte. Det viktigste målet med flat struktur er å flytte mest mulig daglig drift ned til de naturlige driftsenhetene. Arbeidsdelingen mellom enhetsledere og rådmann i flat struktur kan beskrives slik: Enhetsledere: Håndterer den daglige driften (brukere, fag, personal, økonomi). Planlegger og gjennomfører enhetenes drift innafor vedtatte rammer. Rapporterer til rådmannen. Deltar i lederforum. Rådmannen: Lager forslag til kommunens budsjett og økonomiplan, sørger for at politiske vedtak gjennomføres, rapporterer til politisk ledelse, rekrutterer enhetsledere og følger opp enhetslederne. Kommunestyrevedtak 2010 og 2012 om endringer i organisasjonsstrukturen Kommunestyret vedtok i sak 35/10 Evaluering av administrativ organisering ( ) å sette i gang en prosess med tanke på å slå sammen enheter slik at vi får større administrative enheter, som blir størrelsesmessig mer like og mindre sårbare i gitte situasjoner. Roller, ansvar og myndighet tydeliggjøres i organisasjonen. 8

9 I kommunestyrets budsjettbehandling sak 145/12 den ble tidligere vedtak fulgt opp med følgende ordlyd: Det skal tas en gjennomgang av antall enheter i TK, slik at vi får en jevnere organisasjonsstruktur, med tanke på sammenslåing av enkelte mindre enheter. Målet er: Større administrative enheter (mer likhet mellom enhetene når det gjelder antall ansatte, budsjett, kompleksitet og utfordringer) Færre administrative enheter (mer effektiv og rasjonell drift, mer likhet mellom enhetene) Kommunestyrevedtak sak 40/ organisering av rådmannsfunksjonen. Arbeidet med å endre organisasjonsstrukturen er i gang. Kommunestyret vedtok den 22. juni 2013 ny organisering av rådmannsfunksjonen. Ny kommunalsjef for tjenesteområdet samfunn er på plass pr , men sa opp allerede i september da han fikk tilbud om stilling som rådgiver i KS - BTV. Stillingen er lyst ut på ny. Ny kommunalsjef for levekår var på plass pr Kommunestyrevedtak sak 2/ administrativ organisering av enhetsnivå 2 Det ble i løpet av hele året 2013 arbeidet videre med organisering av enhetene på nivå 2. Det ble flere ganger informert og drøftet i lederforum (18. april og 23. mai) Ny administrativ organisasjonsstruktur ble iverksatt innen tjenesteområdene utvikling/velferd og levekår og utvikling/oppvekst. Antall enheter er redusert fra 23 til 17. Innen tjenesteområde samfunn skal det gjennomføres en prosess i løpet av som skal iverksettes i

10 Kommunens organisasjon ser etter slik ut: Rådmannskontor/politisk kontor/ikt/verdensarv Rådgiver (vikar/vakant) Koordinator Øystein Haugan IKT - leder Politisk sekretær Rådmann Rådmann Rune Lødøen Kommunalsjef Gjertrud N. Lien Kommunalsjef Jan Erik Innvær (sluttet) Kommunalsjef Terje Bjerkehagen Personal og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø Nivå 1 Stab/Støtte enheter ØKONOMI Økonomi, skatt ORGANISASJON Personal, lønn, arkiv, post, fellestjenester, lærlinger Service SERVICE Torg TORG Nivå 2 17 tjenesteytende enheter TJ.OMRÅDE SAMFUNN: TJ.OMRÅDE LEVEKÅR: TJ.OMRÅDE OPPVEKST: PLAN OG LANDBRUK Enhetsleder Dagfinn Jaren KULTUR OG BIBLIOTEK Enhetsleder Marit Kvitne TEKNISK ENHET Enhetsleder Hanne Graaberg RENHOLD Enhetsleder May Liavik BRANN Enhetsleder Ken Drager PLO - INSTITUSJON Enhetsleder Grete Olesrud PLO - HJEMMETJENESTER Enhetsleder Anne Lise Lilleland HELSE- OG FAMILIETJENESTER Enhetsleder Merete Skui ASYLMOTTAK Enhetsleder Jorun Kårvand NAV TINN Enhetsleder Anne Sønstebø BARNEHAGER Enhetsleder Siri Gunleiksrud RJUKAN BARNESKOLE Enhetsleder Arild Folkvang RJUKAN UNGDOMSSKOLE, Enhetsleder Jorunn Dahl MILAND SKOLE Enhetsleder Inger AA Eeg ATRÅ BARNE OG UNGDOMSSKOLE Enhetsleder Kjersti Lindtvedt HOVIN SKOLE OG BARNEHAGE Enhetsleder Helene Bakka VOKSENOPPLÆRINGEN, Enhetsleder Ole Saugerud 10

11 HMS Arbeidet med å følge opp MTM-kartleggingen og internrevisjon HMS fortsetter i organisasjonen. Medarbeidersamtaler, vernerunder, ROS-analyser gjennomføres. Handlingsplaner for HMS og opplæringsplaner for enhetene gjennomføres. Det har vært tilsyn fra Arbeidstilsynet innen pleie- og omsorgsenhetene. Det ble varslet mulige pålegg, men alt er fulgt opp i tråd med lov og forskrift, slik at Arbeidstilsynet har lukket tilsynet og vurderer det slik at vi har regler og rutiner på plass. Ansatte har blitt flinkere til å benytte Kvalitetslosen for å melde avvik og å varsle om hendelser i som ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer og prosedyrer. Vi fortsetter å oppfordre til å melde avvik, i tråd med gjeldende retningslinjer for dette. Arbeidsmiljø Arbeidet med å bedre arbeidsmiljø, trivsel og nærvær fortsetter i den enkelte enhet og følges opp av kommunalsjefene for de forskjellige tjenesteområdene. Varsling I september 2013 mottok rådmannen en varsling fra ansatte i en avdeling. Undersøkelses og aktivitetsplikten har blitt tatt på alvor. Vi har benyttet professor Ståle Einarsen som veileder i hvordan håndtere situasjonen, og vi har benyttet bedriftshelsetjenesten v/psykolog Joakim Gedenryd til å gjennomføre kartleggingen. Kartleggingen munnet ut i en rapport som vi har fulgt opp etter beste evne. Alt arbeidet har blitt gjort i nært samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Prosessen har resultert i grundig gjennomgang av spilleregler, gjeldende regler og retningslinjer, arbeids- og ansvarfordeling etc. Prosessen har vært tids- og ressurskrevende for alle parter. Vi har hatt god dialog med tillitsvalgte og verneombud i hele prosessen. Det har i tillegg vært god dialog og godt samarbeid med fylkesmannen representert v/fylkeslegen i saken. Arbeidet med oppfølging og tiltak har fortsatt i. Den 5. juni blir det intern opplæring for avdelingen samt alle avdelingsledere innen enheten, ved Ståle Einarsen og Harald Pedersen fra Arbeidsmiljøspesialistene. De snakker om hva som er påregnelig og ikke, - innafor arbeidsmiljølovens rammer. Saken følges opp videre av ansvarlig enhetsleder og kommunalsjefen for tjenesteområdet. 11

12 4. Næringsarbeid Kommunestyret har i sitt vedtak om organisering av næringsarbeidet fra 21. juni 2012 vedtatt at det skal være jevnlige orienteringer fra næringsselskapene til formannskapet som er kommunens politiske næringsutvalg. Rapportering skal skje hvert tertial til formannskapet. Tilskuddsordning for eksisterende næringsliv Reiselivsprosjektet Reiseliv i Industriens vugge (RiiV). Tilskuddsordningen med tilskudd til eksisterende næringsliv er etablert og markedsført. Av rammen på kr ,- for er det disponert kr ,-. RiIV prosjektet driftes av RNu Sommeren ble det kjørt og guidet 43 dager med Snutebussen. Det ble solgt 370 billetter i mot 420 i RiIV nettverket arbeidet vil inngå i prosjektet Salgbare verdensarvopplevelser fra høsten. Salgbare verdensarvopplevelser Utbyggerforum, RNu drifter nettverket RNu har prosjektledelse sammen med NUAS. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Tinn, Notodden og Telemark Fylkeskommune for å stimulere og legge til rette for etablering av kommersielle og salgbare opplevelse produkter og tjenester i sammenheng med verdensarvstatusen. Samtidig skal prosjektet fokusere på å tilføre alle aktører i verdensarvområdet og regionen tilstrekkelig kompetanse som kan anvendes i vertskapsrollen. Prosjektet er i kartlegging og utviklingsfasen og har ikke konkrete resultater enda. RNu drifter utbyggerforum og deltar og initierer tiltak for fellesskapet. UBF har fokus på forestående rullering av kommunedelplan i 2015.UBF ønsker en aktiv rolle i denne prosessen og vil arbeide for at ny plan kan utløsende flere og større investeringer i området. RNu bidrar til å skaffe nødvendig kompetanse og engasjement for denne prosessen. RNu har brukt ca. kr ,- til dette arbeidet så lang i. Forprosjektet Dale Bitringsnatten er 12

13 planlagt ferdig innen Industri Green Mountain Data Centre (GMDC) har bygget sitt første datasenter på Svadde Industriområde. Rjukan I. GMDC har kjøpt ytterligere arealer av RNu for å bygge Rjukan II, planen er enda ikke besluttet. RNu har i sammenheng med salg av areal til GMDC igangsatt riving av Bygg I (EGVA bygget) på Svadde Industriområde. RNu har avsatt kvm industritomt på Svadde Industriområde til nytt industriprosjekt. Dette prosjektet er i arbeid. RNu vil om dette prosjektet blir realisert ikke besitte mer næringsareal å tilby nye prosjekter. RNu arbeider for å erverve mer næringsareal på Rjukan. RNu har tett dialog om videre utvikling av eksisterende industri. Dette kan kreve nye arealer og bygg. - Løpende prosjektoppfølging, RNu deltar i Byregion prosjekt, stedsutviklingsprosjekt. RNu delar på regionale møteplasser og nettverk for Næringsutvikling. RNu deltar i nasjonale Datasenter nettverk, Grønne Datasenter med fokus på rammebetingelser og samarbeid. 13

14 Nøkkeltall - Innbyggere Tinn kommune tertial tertial Arbeidsledige % 1,8 1,6 1,8 Antall bedrifter Antall nyregistrerte bedrifter Overnattende turister, gjestedøgn

15 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 MÅLTALL I budsjettet for 2013 ble det fastsatt noen overordnede måltall, for å sikre en god økonomistyring. I hver tertialrapport vil rådmannen følge opp om vi holder oss innenfor disse målene. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene Måltall 2. tertial Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Justert budsjett 3-5% 2,73% 0,26% 0,26% Lånefinansiering av investeringer 30-40% 29,36% 29,36% 29,36% Netto finansutgifter i % av driftsinntekter 2-3% 1,73% 1,71% 1,29% Likviditetsgrad 2 Minst 1 2,06 Tallene for 2. tertial er justert etter politiske vedtak pr

16 5.2 FONDSOVERSIKT Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond, eller av kommunens egenkapital. BUNDNE DRIFTSFOND År Budsjett Pr Avsetning 190 Budsjettmessig bruk i drift -692 Pr DISPOSISJONSFOND År (ubundet fond) ikke inkl. Fjellab Budsjett Pr Avsetning drift Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering Øremerket Knut Dahles statue -200 Øremerket til MR- maskin Øremerket til næringsformål Øremerket datalagring Øremerket mindreforbruk enhetene Øremerket til boligutbygging Pr KRAFTFONDET År (ubundet fond) Budsjett Pr Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering 0 Pr UBUNDET INVESTERINGSFOND År Budsjett Pr Avsetning 0 Bruk i investering Pr BUNDNE INVESTERINGSFOND År Budsjett Pr Avsetning 0 Bruk i investering 0 Pr

17 5.3 LIKVIDITET Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2013 og. Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Tinn kommunes likviditet er god 17

18 5.4 FINANS Rådmannen skal minst to ganger i året legge frem rapporter for Kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning. I tillegg skal rådmannen ved årets utgang legge frem en rapport som viser utvikling gjennom året og status ved utgangen av året. Ifølge kommunelovens 52 nr.1 skal kommunestyret gi regler for kommunens finansforvaltning (finansreglement). Kommunestyret kan således ikke delegere ansvaret for å utarbeide finansreglementet til underordnet organ. Innhold i rapporteringen må inneholde vurderinger av både aktiv og passiva-siden i forvaltningen. Det skal etableres rutiner for vurdering av finansiell risiko. Kommunestyret skal påse at det blir etablert rutiner og at disse etterleves. Aktiva-siden: Det henvises til vedlagt finansrapport for langsiktige finansielle aktiva for 2 tertial. Passiva-siden: Det henvises til vedlagt gjeldsoversikt for 2 tertial. 18

19 5.5 DRIFT Budsjettskjema 1 a Budsjettskjema 1A Andel av budsjettet etter Justert Regnskap 2 tertial % Årsprognose Årsbudsjett Avvik pr Skatt på inntekt og formue % 64 % Ordinært rammetilskudd % 64 % Skatt på eiendom % 50 % Andre direkte eller indirekte skatter % 91 % Andre generelle statstilskudd % 124 % Sum frie disponible inntekter % 66 % Renteinntekter og utbytte % Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) % Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter % Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån % Netto finansinntekter/utgifter % 147 % Til dekning av tidl. års rekneskapsmessige merforbruk 0 0 % 0% 0 0 Til ubundne avsetninger (disposisjonsfond) % 0% Til bundne avsetninger % 0% Bruk av tidl. års rekneskapsmessige mindreforbruk % 0% Bruk av ubundne avsetninger (disposisjonsfond) 0 0 % 0% Bruk av bundne avsetninger % 5% Netto avsetninger % 0% Overført til investeringsregnskapet 0 0% 0% 0 Til fordeling drift % 67% Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Årsprognosen for viser et merforbruk/mindreforbruk på kr

20 5.5.2 Hovedoversikt drift Forenklet Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Avvik justert budsjett - prognose Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat, inndekning enhetene/ felles inntekter utgifter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Tapt på finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Netto finansutgifter i % av driftsinntekter 1,73 % 1,71 % 1,29 % Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 2,73 % 0,26 % 0,26 % Et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Netto driftsresultat forteller hva en kommune har igjen til løpende driftsinntekter når de løpende driftsutgiftene, renter og avdrag er betalt. 20

21 En sunn og bærekraftig kommuneøkonomi forutsetter et positivt netto driftresultat i størrelsesorden 3,0 % av totale dersom kommunens formue skal bevares. Prognosen for viser at netto driftsresultat vil reduseres fra 2,73 % i vedtatt budsjett til 0, 26%. 21

22 5.5.3 TOTAL OVERSIKT DRIFT I hele tusen Regnskap hiå Just bud hiå Avvik i kr hiå Justert budsjett Forbruk i % Prognose Avvik Total , Utgifter , Inntekter , ENHETENES MELDTE AVVIK Meldte avvik drift i hele tusen BELØP 1011 Kommunens store avtaler IKT avdeling Kommunens store inntekter Private barnehager PLO Institusjon PLO hjemmetjeneste PU Helse Barnevern og PPT NAV tinn Asylmottak Plan og Landbruk Kultur og bibliotek Brann og feiervesen 384 Sum avvik pr 2 tertial enhetene Inndekning avvik enhetene / sentrale inntekter Sum total avvik pr 2 tertial 0 I det videre presenteres de økonomiske avvik enhetene har meldt til rådmannen i forbindelse med 2 tertial, samt rådmannens vurderinger. Enhetenes meldte avvik beløper seg i sum til ca. 3,7 mill. kr Avviket baserer seg på helårsprognose enhetene selv har laget. Meldte avvik og mer/mindreforbruk for enhetene er nærmere beskrevet under.. 22

23 1011 Kommunens store avtaler Meldt positivt avvik: Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Økt inntekter på konsesjonskraft IKT - avdeling Meldt negativt avvik: Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Økte kostnader til konsulentbistand samt store innkjøp. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av enheten, og komme tilbake til inndekning i budsjettendringssak desember 1110 Kommunens store inntekter Meldt positivt avvik: Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Utbytte fra Tinn Energi AS er kr høyere enn budsjett Prognose på skatt på inntekt og formue blir kr lavere enn budsjett Prognose på rammetilskudd blir kr høyere enn budsjett Eiendomsskatt justeres ned med kr Avsetning renteinntekter kraftfond justeres opp med kr Renteutgifter på kommunens innlån justeres opp med kr Andre statlige overføringer justeres opp med kr Private barnehager. Meldt negativt avvik: Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: For lavt budsjett i forhold til regnskapstall Rådmannen vil foreta en gjennomgang av enheten, og komme tilbake til inndekning i budsjettendringssak desember 23

24 1500 PLO institusjon Meldt negativt avvik: Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Økte lønnskostnader samt merforbruk fra Rådmannen vil foreta en gjennomgang av enheten, og komme tilbake til inndekning i budsjettendringssak desember 1510 PLO hjemmetjeneste Meldt negativt avvik: Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Økende kostnader til omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistent(pba) Rådmannen vil foreta en gjennomgang av enheten, og komme tilbake til inndekning i budsjettendringssak desember 1530 PU Meldt negativt avvik: Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Økende lønnskostnader Rådmannen forutsetter at enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjettramme Helse Meldt negativt avvik: Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Ikke inndekning lønn vedr frikjøp samt ikke inndekning på overføring av midler fra samhandlingsreformen til tildelingskontor Rådmannen forutsetter at enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjettramme Barnevern og PPT Meldt negativt avvik: Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Økte kostnader til tiltak utenfor hjemmet og juridiske kostnader. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av enheten, og komme tilbake til inndekning i budsjettendringssak desember 24

25 1571 NAV Tinn Meldt positivt avvik: Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Økte inntekter prosjekt integrering flykninger Asylmottak Meldt positivt avvik: Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Økte inntekter på husleie og opsjonsavtalen med UDI 1600 Landbruk og Plan Meldt positivt avvik: Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Vakant stilling samt reduksjon på gebyrinntekter 1700 Kultur og bibliotek Meldt negativt avvik: Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Prosjekt: Kampen om Tungtvannet Avvik skyldes at Tinn kommune ikke får MVA kompensasjon på dette prosjektet Rådmannen vil foreta en gjennomgang av enheten, og komme tilbake til inndekning i budsjettendringssak desember Brann og feiervesen Meldt negativt avvik: Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Overtid Rådmannen forutsetter at enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjettramme. 25

26 5.6 INVESTERING Investeringsprosjekter Regnskap pr.31/8-14 Budsjett Avvik årets budsjett Prognose Avvik Kommentar prosjekt ansvarlig Snøkanoner Egen sak kommer Gvepseborg Kafe Overskridelser Uteområde Gvepseborg Opplevelsesenter Handikapgarderobe Rjukanbadet Opprusting utsatt til Etter budsjett Solspeilet Prosjektet avsluttet og sluttregnskap godkjent i kommunestyret Ny kommunal jakthytte Midler flyttes til 2015 Lønn/Personal/Økonomis ystem Lekeutstyr barnehagene IKT skoler Buss Hjemmetjenesten Bussen kom i mai og er i drift Generell Rassikring Sam Eydes g Prosjekt Bybroene Mangler til fullfinansiering. Skulptur "Kjakan" Mangler lyssetting. Ses i sammenheng med nytt torg. Vannverk og nett-tiltak Gunleiksgate/ Skogveien -Hovin flyttes til 2015 Renseanlegg og netttiltak Høydebasseng + vannledn. TA Ny renovasjonsordning inkl Mårvik Gunleiksgate/ Skogveien -Hovin flyttes til Kostnads overslag: 8mill Overføres til Prosjekteres over til

27 Investeringsprosjekter Regnskap pr.31/8-14 Budsjett Avvik årets budsjett Prognose Avvik Kommentar prosjekt ansvarlig Trafikksikring Sees i sammenheng med flyttes til 2015 Austbygda Sentrum Stort sett ferdig Nov. flytte til 2015 Maskiner/utstyr teknisk Innkjøp av Brøytestikke maskin Mæland bro Kostnads overslag:7 mill over til 2015 Biobrenselanlegg Atrå Har også krevd Ombygging i u.skolen og hallen. Ny barnehage Rjukan Torg Prosjekt. 14 Oppstart til 2015 Atråbadet Overført til Rehab. Atrå Ungd.skole flyttet til 2015 Atrå Ungdomsskole Startet, flyttet til 2015 Brøytestikkemaskin Midler flyttes til maskiner og utstyr Branndepot Hovin og Tessungdalen Prosjekt ikke påbegynt. Beredskapscontainer Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet. TOTAL TINN KOMMUNE

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2015

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2015 TINN KOMMUNE 1. tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Måltall 4.2 Fondsoversikt 4.3 Likviditet 4.4

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013 TINN KOMMUNE 1. kvartalsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2017

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2017 TINN KOMMUNE 1. tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 2. ORGANISASJON...3 2.1 Sykefravær...3 2.2 Overtid...5 2.3 Arbeidsmiljø/HMS...5 2.4 Kommuneorganisasjonen...6 3. ØKONOMISK OVERSIKT

Detaljer

TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2013

TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2013 TINN KOMMUNE 2.tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1.tertialrapport 2012. Innholdsfortegnelse

TINN KOMMUNE. 1.tertialrapport 2012. Innholdsfortegnelse TINN KOMMUNE 1.tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Måltall 4.2 Fondsoversikt 4.3 Likviditet 4.4

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

TINN KOMMUNE. 2. tertialrapport 2016

TINN KOMMUNE. 2. tertialrapport 2016 TINN KOMMUNE 2. tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ORGANISASJON... 3 2.1 Sykefravær... 3 2.2 Overtid... 5 2.3 Arbeidsmiljø/HMS... 7 2.4 Kommuneorganisasjonen... 8 3. ØKONOMISK OVERSIKT

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2016

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2016 TINN KOMMUNE 1. tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ORGANISASJON... 3 2.1 Sykefravær...3 2.2 Overtid...7 2.3 Arbeidsmiljø/HMS...8 2.4 Kommuneorganisasjonen...8 3. ØKONOMISK OVERSIKT

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Tertialrapport 2. tertial 2015

Tertialrapport 2. tertial 2015 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2. tertial 2015 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2015

Tertialrapport 1. tertial 2015 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial 2015 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2014

Tertialrapport 2 tertial 2014 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2014 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2013

Tertialrapport 2 tertial 2013 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Regnskapsresultat 2008

Regnskapsresultat 2008 Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer