Gjennomgang av rutinar for innkrevjing av restansar i Vågsøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgang av rutinar for innkrevjing av restansar i Vågsøy kommune"

Transkript

1

2 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon vedteke av kommunestyret i sak 057/11 og kontrollutvalsvedtak 009/11. Gjennomføringa av prosjektet har skjedd i perioden juni - august 2011, og er utført av Gunnar Ryste med bistand av revisjonskonsulent Torill Monsen i faktainnsamlingsfasen. Vi ønskjer å takke dei tilsette i kommuneadministrasjonen for god hjelp i samband med prosjektgjennomføringa. Sandane, den 6. september Markvard Sunde Revisjonssjef Gunnar Ryste Revisjonskonsulent Kommunerevisjonen i Nordfjord 2

3 SAMANDRAG Det prosjektet som her ligg føre er tinga av kontrollutvalet i Vågsøy kommune, jf kontrollutvalet sitt vedtak 009/11 gjort i møte den 10. mars 2011: 1. Kontrollutvalet vedtek at forvaltningsprosjektet Gjennomgang av rutinar for innkrevjing av restansar, i samsvar med kommunestyret sin plan for forvaltningsrevisjonsprosjekt, skal gjennomførast. 2. Kontrollutvalet forventar at prosjektet er ferdig seinast innan utgangen av august 2011, slik at noverande kontrollutval får behandle saka. 3. Når det gjeld kva områder som skal kontrollerast, viser kontrollutvalet til det som var omtala i møtet. Følgjande problemstillingar er behandla i rapporten: 1. Har kommunen gode rutinar for behandling av uteståande fordringar? 2. Fungerer rutinane etter intensjonen? For å kunne svare på desse spørsmåla har den metodiske tilnærminga skjedd gjennom innhenting av data basert på dokumentanalyse og samtalar med økonomisjef samt noverande og tidlegare økonomikonsulent i kommunen. Dei funn som er gjort i undersøkinga har resultert i følgjande konklusjonar og anbefalingar: Vår gjennomgang tyder på at Vågsøy kommune driv sitt innkrevjingsarbeid på ein effektiv måte. Dette vil vi grunngje ut frå følgjande forhold: 1. Det skjer ei sentralisert og kontinuerleg oppfølging av inkassosaker i økonomiavdelinga. 2. Kommunen har økonomireglement og interne rutinar som dokumenterer inkassoprosessen i tråd med gjeldande regelverk. 3. Inkassoprosessen blir styrt og dokumentert gjennom eit databasert saksbehandlingsverktøy. 4. Etter vår meining fungerer rutinane etter intensjonen. 5. Sette i verk tiltak ser ut til å vere formålstenlege. Anbefalingar Utan at det har nokon konsekvens for konklusjonane våre, vil vi anbefale kommunen å ta inn følgjande moment i sin rutinedokumentasjon: Kriterium for kva tid i prosessen kommunen bør vurdere å skaffe seg tvangsgrunnlag. Kriterium for når tvangstiltak kan vurderast sett i verk for dei forskjellige tenesteområde. I vår undersøking har vi sett døme på saker som det ikkje har vore aktivitet på over lenger tid etter at debitor har hatt innvendingar mot kravet. Slike krav bør vurderast prøvd i forliksrådet. Dersom manglande aktivitet kjem av at det ikkje er semje om grunnlaget for kravet, bør det sendast kreditnota og utstedast ny faktura når grunnlaget for kravet er klarlagt. Kommunerevisjonen i Nordfjord 3

4 INNHALD SAMANDRAG BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING VURDERINGSKRITERIUM METODE OG GJENNOMFØRING METODE GJENNOMFØRING AVGRENSINGAR I PROSJEKTET REVISOR SINE FUNN OG VURDERINGAR HOVUDPROBLEMSTILLING: HAR VÅGSØY KOMMUNE EFFEKTIVE RUTINAR/PRAKSIS FOR INNKREVJING AV KOMMUNALE KRAV? Har kommunen gode rutinar for behandling av uteståande fordringar? Generelt om innkrevjing av pengekrav Rutinar for innkrevjing av pengekrav i Vågsøy kommune Vurderingskriterium Vurdering Delkonklusjon Fungerer rutinane etter intensjonen? Barnehage/SFO Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Eigedomsavdelinga Kommunale gebyr og avgifter Avsluttande kommentarar Delkonklusjon KONKLUSJON OG ANBEFALINGAR KJELDER HØYRING Kommunerevisjonen i Nordfjord 4

5 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING Kommunerevisjonen i Nordfjord har utarbeidd denne rapporten på oppdrag frå kontrollutvalet i Vågsøy kommune, jf. vedtak 009/11 gjort i møte den 10. mars Sidan kontrollutvalet sitt vedtak/tinging er generelt utforma, har revisor sjølv konkretisert og formulert problemstillingane i undersøkinga. Følgjande hovudproblemstilling er lagt til grunn: Har Vågsøy kommune effektive rutinar/praksis for innkrevjing av kommunale krav? Ei effektiv innkrevjing føreset kontinuerleg oppfølging av restansar og iverksetting av hensiktsmessige innkrevjingstiltak. For å svare på hovudproblemstillinga, har vi funne det formålstenleg å formulere følgjande to delproblem: 1. Har kommunen gode rutinar for behandling av uteståande fordringar? 2. Fungerer rutinane etter intensjonen? Følgjande område vil bli vurdert i undersøkinga: Barnehage/SFO Kulturskule Husleige PRO (Pleie, rehabilitering og omsorg) VAR (Vass-, avløps-, renovasjons- og feiegebyr) 2. VURDERINGSKRITERIUM Revisjonskriterium er dei kjeldene vi vurderer kommunen sin praksis mot. I denne rapporten vil følgjande kjelder bli nytta: Problemstilling 1. Har kommunen gode rutinar for behandling av uteståande fordringar? Kjelder til revisjonskriterium Lover og forskrifter CoCo-rapporten 1 2. Fungerer rutinane etter intensjonen? Reglement, interne rutinar Dei konkrete vurderingskriterium vert etablert for kvar einskild problemstilling etter kvart som desse vert behandla i rapporten. 3. METODE OG GJENNOMFØRING 3.1 Metode Følgjande metodar har vore nytta ved innsamling av data for å beskrive kommunen sin praksis: i) Intervju iii) Dokumentanalyse 1 Internasjonalt rammeverk for forvaltning, styring og kontroll i verksemder. Kommunerevisjonen i Nordfjord 5

6 Intervju/Samtaler Følgjande sentrale personar i innkrevjingsarbeidet har vore nytta som kontaktpersonar i samband med gjennomføringa av prosjektet: Økonomisjef Norvall Bakke Økonomikonsulent Prudencia Orani Hoddevik Dokumentanalyse I undersøkinga har vi nytta følgjande dokumentarisk materiale for å få fram tilstrekkeleg relevant informasjon til å kunne svare på problemstillingane: Økonomi- og finansreglement av 18. april 2006, Vågsøy kommune. Rutine ved innkrevjing, versjon 2, udatert. Rutinar for husleierestanser for kommunale leiligheter, oppdatert 28. februar 2011 Årsrekneskapen for Gjennomføring Prosjektperiode: Juni august Prosjektorganisering: Oppdragsansvarleg revisor: Revisjonssjef Markvard Sunde Prosjektansvarleg revisor: Revisjonskonsulent Gunnar Ryste Medarbeidar på prosjektet: Revisjonskonsulent Torill Monsen 3.3 Avgrensingar i prosjektet Rapporten er avgrensa til berre å omfatte krav som kommunen pådreg seg ved at mottakarar av kommunale betalingstenester mislegheld si betalingsplikt. Restansar knytt til misleghald av økonomiske ytingar (sosiale utlån og startlån) er derfor ikkje vurdert i rapporten. Av same grunn er heller ikkje kommunal skatteinnkrevjing og refusjon av sjukeløn behandla. Dei testane vi har gjennomført av kommunen sin innkrevjingspraksis er avgrensa til å gjelde ubetalte krav pr som er eldre enn 6 månadar. 4. REVISOR SINE FUNN OG VURDERINGAR 4.1 Hovudproblemstilling: Har Vågsøy kommune effektive rutinar/praksis for innkrevjing av kommunale krav? I følgje kommunens økonomi- og finansreglement har økonomisjefen ansvaret for at Vågsøy kommune har en effektiv innfordring av alle misligholdte krav. Dette må såleis oppfattast som ei sentral målsetting for kommunen sitt innkrevjingsarbeid. For å oppnå ei effektiv innkrevjing meiner vi at saksbehandlinga må vere kjenneteikna ved: i) fagleg kompetanse og rettidig utføring (kapasitet, effektivitet) ii) redusere tap på fordringar så mykje som mogleg. For å kunne seie noko om effektiviteten i kommunen sin innkrevjingspraksis, har vi sett det formålstenleg å dele hovudproblemstillinga inn i følgjande 2 delproblem: 1. Har kommunen gode rutinar for behandling av uteståande fordringar? 2. Fungerer rutinane etter intensjonen? Har kommunen gode rutinar for behandling av uteståande fordringar? Generelt om innkrevjing av pengekrav Kommunerevisjonen i Nordfjord 6

7 a) Pengekrav - offentleg- og privatrettslege krav Kommunens leveranse av varer og tenester til innbyggarane vert anten betalt over skatteseddelen eller framstår som reine betalingstenester. Det pengekravet som kommunen etablerer på denne måten skal normalt innbetalast rettidig som eit resultat av faktureringsprosessen. I denne rapporten vert ikkje den ordinære betalingsfasen omhandla. Her vil vi berre behandle prosessen frå manglande betaling ved forfallstidspunktet for inkassovarsel, til pengekravet er heilt eller delvis inndrive eller avskrive. Rapporten behandlar såleis kommunen sine rutinar for inkasso og tvangsinndriving av pengekrav. Desse krava kan delast inn i a) offentlegrettslege krav og b) privatrettslege krav. Denne sondringa er viktig å merke seg fordi heimelsgrunnlag og tvangsgrunnlag er forskjellig for dei to kravtypane. Vi har forsøkt å illustrere forskjellane i følgjande tabell: Heimelsgrunnlag Tvangsgrunnlag Offentlegrettslege krav Kravet har sitt grunnlag i lov Har alltid særleg tvangsgrunnlag Privatrettslege krav Kravet har sitt grunnlag i avtale Tvangsgrunnlag må vere avtalt eller basert på tvangsloven (Tvfbl). Dei tenestene som vert behandla i denne rapporten fordeler seg på dei to kravstypane på følgjande måte: Offentlegrettslege krav: Privatrettslege krav: Vass-, avløps-, renovasjons- og feiegebyr. Barnehage/SFO, kulturskule, husleige, pleie, rehabilitering og omsorg. VAR-tenestene er altså offentlegrettslege krav som er sikra ved lovbestemt pant i fast eigedom (legalpant). Dei kommunale krava som er privatrettslege har ikkje tvangsgrunnlag, og kommunen si tvangsfullbyrding av kravet føreset etablering av eit tvangsgrunnlag. b) Innkrevjingsprosessen/innkrevjingstiltak Dersom pengekravet ikkje er betalt innan utløpet av betalingsfristen i inkassovarselet, består vidare saksbehandling normalt av følgjande steg: Pengekrav med tvangsgrunnlag: Varsel om utlegg (Tvfbl. 4-18) Frist for forelding av kravet vert avbroten, og kravet vert sikra gjennom utleggspant i debitors formuesgode etter uimotsagt varsel om utlegg. Utleggstrekk eller varsel om tvangsdekning (Dekn.l. 2-7 og 2-8 eller Tvfbl og 4-19) Trekk i løn eller varsel om tvangssal. Tvangssal (Tvfbl. kap. 11) Begjæring om sal av panteobjekt. Varsel om konkurs i firma (Kkl. 63) Varsel om å begjære konkurs opna. Begjæring om konkurs i firma (Kkl. 66) Kreditor må grunngje og dokumentere at han har et forfalt krav som ikkje er betalt. Pengekrav utan tvangsgrunnlag: Inkassovarsel (Ink.l. 9) Inkassovarselet er ei purring som skal sendast til debitor. Betalingsfrist må vere sett til minst 14 dagar. Betalingsoppfordring (Ink.l. 10) Varsel til debitor om at saken vert sendt til rettsleg inndriving dersom betaling ikkje skjer innan fristen på 14 dagar. Forliksklage (Tvfbl. 5-1 og 5-2) Føremålet er å få til eit forlik (minneleg løysing) eller få ein dom på at pengekravet er rettsgyldig. Domen kan då brukast som tvangsgrunnlag for rettsleg innkrevjing. Kommunerevisjonen i Nordfjord 7

8 Rutinar for innkrevjing av pengekrav i Vågsøy kommune I Vågsøy er saksbehandlingsrutinane for innkrevjing av pengekrav beskrive i kommunen sitt økonomiog finansreglement vedteke av kommunestyret 18. april Under gjengir vi eit utdrag frå reglementet (oppsettet er redigert for vårt formål): Kapittel 4.2 Utgående fakturaer : a) Forfalte krav som ikke er betalt purres 14 dager etter forfall. Purring er samtidig inkassovarsel (det sendes bare en purring). b) Etter purring (er samtidig inkassovarsel), behandles saken som inkassosak om kravet fremdeles står ubetalt. Før inkassoforfølgning av kravet starter kontakter Økonomisjefen den aktuelle tjenesteleder som kontrollerer om kravet skal forfølges gjennom inkasso og tvangsinndrivelse. Kapittel 8.1 Retningslinjer for avskriving av fordringer : c) En fordring anses som misligholdt når den ikke betales som avtalt. Et grovt mislighold oppstår når perioden forfall + 60 dager er overskredet. d) Saksgangen ved innfordring av kommunale krav skal følge retningslinjer og bestemmelser i Inkassoloven og Inkassoforskriften. e) For offentligrettslige krav har Økonomisjefen selv hjemmel som særnamsmann, til å igangsette tvangstiltak som utleggstrekk, motregning og utlegg. Økonomisjefen vil også kreve inn kommunens øvrige krav som egeninkasso. Sammenlignet med ekstern inkasso gir dette lite merarbeid, er mer effektivt og rimelig for kommunens debitorer da gebyrene for egeninkasso er lavere enn ved bruk av eksternt inkassofirma. f) Kommunen skal beregne renter og gebyr i innkrevingsarbeidet ved for sein betaling. Dette skal gjøres i samsvar med gjeldende regelverk. g) Økonomisjefen skal på vegne av administrasjonssjefen koordinere og kvalitetssikre alt innfordringsarbeid i kommunen, og rapportere om status. Økonomisjefen skal i tillegg til å være kommunens kompetanse- og kontrollinstans i innfordringen og forestå egeninkassoen. h) Det legges opp til følgende administrative ansvarsdeling: Fakturerende enhet har ansvaret for: - korrekt fakturagrunnlag og fakturautsendelse Økonomisjefen har ansvaret for: - en effektiv innfordring av alle misligholdte krav - å endre betalingsbetingelser når innfordring er iverksatt - å foreta tapsavsetninger og avskrivninger av konstaterte tap - inngå avtaler om delvis sletting av gjeld etter avtale med fakturerende enhet - rapportering Figur 1 Kjelde: Økonomi- og finansreglement av 18. april Vågsøy kommune har også utarbeidd interne rutinar for innkrevjing av pengekrav vedkomande barnehage, skulefritidsorning (SFO), husleige, musikkskule, pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) og vatn, avløp og renovasjon (VAR). Innkrevjingsarbeidet sentralisert til økonomiavdelinga i kommunen. Det er økonomisjefen som har ansvaret for innkrevjingsarbeidet, medan rekneskapsmessig tapsavskriving må godkjennast av rådmannen. Kommunen driv eigeninkasso, noko som mellom anna inneber at det er kommunen sjølv som sit igjen med alle gebyrinntektene som kreditor. Det er dessutan hevda at eigeninkasso gir ei høg løysingsgrad. Ordinær fakturering skjer i økonomisystemet Agresso, medan purring/inkassovarsel (betalingsvarsel) og all vidare sakhandtering skjer i kommunens inkassosystem (EIK) Vurderingskriterium A. Forvaltningstiltak krev heimel i lov (Det forvaltningsrettslege legalitetsprinsippet). Det skal vere samsvar mellom kommunens interne retningslinjer/reglement og det lovverket som styrer innkrevjingsprosessen (jf. kapittel 8.1, bokstav d) i kommunen sitt økonomireglement - sjå utdrag gjengjeve ovanfor). Kommuneloven 23 nr. 2, andre setning: Kommunerevisjonen i Nordfjord 8

9 Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. B. CoCo-rapporten - Rammeverk for forvaltning, styring og kontroll med ei verksemd eller ein prosess. Innkrevjingsarbeidet er ein prosess, og i følgje CoCo-rapporten er mellom anna føljande kontrollkriterium sentrale dersom ein skal lukkast med prosessen: B.1: Det må etablerast ei målsetting for prosessen. B.2: Vesentlege risiki som kan hindre kommunen i å nå målsettinga må identifiserast og evaluerast. B.3: Mynde og ansvar må vere klart definert. B.4: Dei tilsette må ha tilstrekkeleg kompetanse til å bidra til måloppnåinga. B.5: Kommunikasjonsprosessen og informasjonsflyten må bidra til måloppnåinga Vurdering A. Har dei administrative tiltaka som reglement og rutinar legg opp til heimel i lov? Økonomireglementet, kapittel 8.1 d), jf fig. 1 ovanfor: Saksgangen ved innfordring av kommunale krav skal følge retningslinjer og bestemmelser i Inkassoloven og Inkassoforskriften. Økonomireglementet peiker her på den loven som regulerer inkassoarbeidet. Økonomireglementet, kapittel 8.1 e), jf fig. 1 ovanfor: For de offentigrettslige krav har økonomisjefen selv hjemmel som særnamsmann, til å igangsette tvangstiltak som utleggstrekk, motrekning og utlegg. I dei kommunale særlovane 2 er det bestemt at reglane for innkreving av skatt kan brukast tilsvarande for kommunale avgifter. Dette betyr at økonomisjefen/kemnaren også kan begjære tvangssal utan å gå vegen om utleggsforretning. Tilsvarande kan han nytte motrekningsreglane og sette i verk administrativt påleggstrekk (lønstrekk) som for skatt, med heimel i dei same reglane. Økonomireglementet, kapittel 8.1 f), jf fig. 1 ovanfor: Kommunen skal beregne renter og gebyr i innkrevingsarbeidet ved for sein betaling. Forseinkingsrente er ekstraordinære renter som vert belasta debitor når denne mislegheld betalingskravet. Renter skal reknast frå og med dagen etter forfall, og til og med den dagen kravet vert innfridd ( Lov om forsinkelsesrente 2). Inkassoforskrifta inneheld heimel om gebyrmessig erstatning for fordringshavarens utanrettslege inndrivingskostnader (Inkassoforskrifta kapittel 1). Forsinkingsrenter og gebyr vert berekna av inkassosystemet Eik. Unntaksvis hender det at desse berekningane er feil (det er døme på dette i vårt utvalsmateriale). I slike tilfeller kan systemberekninga overstyrast og korrigerast. Dette er gjort i det tilfellet renteberekningsgrunnlaget var feil i Eik. B. Er dei implementerte og integrerte kontrollane i inkassoprosessen gode nok? B.1: I følgje kommunens økonomireglement pkt har økonomisjefen ansvar for en effektiv innfordring av alle misligholdte krav. 2 Eigedomsskattelova 27, lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 4, Forureiningslova 34, Brann- og eksplosjonsvernloven 28. Kommunerevisjonen i Nordfjord 9

10 Dette må kunne tolkast som ei målsetting for innkrevjingsarbeidet i kommunen. B.2: Det ligg føre fleire risikoelement som kan hindre måloppnåing i innkrevjingsarbeidet. Dette kan til dømes dreie seg om - krav som vert forelda grunna manglande tiltak - fristar som vert overskridne - krav som ikkje vert sikra som føresett i reglement - osv Kommunen sitt inkassosystem er eit saksbehandlings- og overvåkingssystem der saksgang og rutinepunkt er implementert i samsvar med gjeldande regelverk. systemimplementerte kontrollar er erfaringsmessig med på å redusere risikoen for at uønskte hendingar skal inntreffe. Vi har berre observert eit døme på at foreldingsfristen ikkje er blitt brote i tide. I dette tilfellet var konsekvensen liten fordi restgjelda var uvesentleg. Beløpet vart avskrive som tap på krav i samsvar med retningslinjene i økonomireglementet. I vårt utval er det på same vis berre registrert eit døme på at dei lovregulerte tidsfristane ikkje er halde. I dette tilfellet vart begjæring om tvangsfullbyrding heva av namsmannen fordi igangsetting av utleggssaken ikkje vart begjært innan fristen på ein månad. Konsekvensen var også liten for utfallet av denne saka. Det vart seinare sendt ny begjæring. B.3: Økonomireglementet inneheld klare reglar om ansvar og arbeidsdeling i innkrevjingssaker. Delegasjonsreglane følgjer også eit sunt arbeidsdelingsprinsipp for operativ innkrevjing og mynde til å avskrive krav i rekneskapen. Mynde til å avskrive tap på krav er det rådmannen som har. B.4: I Vågsøy kommune vert utanrettsleg innkrevjingsarbeid og saksbehandling av inkassosaker utført av økonomikonsulent. Ein sentralisert inkassofunksjon er etter vår meining med på å styrke kommunen sin kompetanse på dette fagområdet. B.5: Økonomireglementet legg vekt på at det skal skje både kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom økonomiavdelinga som inkassator og fakturerande eining ved tenesteleiar. Dette er eit viktig prinsipp då det er tenestestaden som ofte har best føresetnad til å vurdere saka. På grunnlag av dei sakene vi har sett på, har vi inntrykk av at det også er god kontakt mellom inkassator og debitor gjennom inkassoprosessen Delkonklusjon A. Økonomireglementet og dei interne rutinane i Vågsøy kommune er i samsvar med gjeldande regelverk. B. Dei automatiserte og manuelle kontrollpunkta i inkassoprosessen synest i det alt vesentlege å fungere effektivt og hensiktsmessig Fungerer rutinane etter intensjonen? Utgangspunktet for utvalet som vi har gjort har vore todelt: 1. Krav eldre enn 6 månadar pr Kjelde: Restanseliste i økonomisystemet Agresso. 2. Krav som kommunen har avskrive i 2009 og Kjelde: Konto Tap på krav i Agresso. Vi har valt ut 25 inkassosaker for vurdering av saksgang og tiltak som har vore nytta. Dette har vi så vurdert opp mot styrande regelverk, rutinar og reglement. Vi har delt inn dei sakene som vert gjennomgått etter tenesteområde. Kommunerevisjonen i Nordfjord 10

11 Kjelde til revisjonskriterium: Styrande regelverk, samt internt reglement og rutineverk. Det vil bli vist til konkrete revisjonskriterium i samband med våre vurderingar i dei følgjande kapittel Barnehage/SFO Pr hadde kommunen eit uteståande krav på kr ,00 for barnehage/sfo. Av desse var kr (85,39%) eldre enn 6 månader. Det er valt ut 4 innkrevjingssaker for nærmare vurdering. Dette utgjer 83% av sum uteståande krav og 21,05% av tal debitorar. Inkassators forhold til skuldnaren - Inkassoloven, kap. 4 I vårt utval av inkassosaker har vi ikkje funne døme på at kommunen har overskride dei lovpålagde krava om varsel til debitor m.o.t. type, rekkefølgje, innhald eller minimumskrav til betalingsfristar. Tvangsgrunnlag - Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 4 og 7 I tre av inkassosakene er tvangsgrunnlaget basert på såkalla skriftstykke (begjæring om direkte tvangsinndriving basert på uimotsagt pengekrav). Denne forenklinga i inkassoprosessen vart innført i Forelding av pengekrav I undersøkinga har vi berre funne eit døme på at saka er forelda (jf. Avskrivne kundefordringar under). Kommunen ser likevel ut til å ha kontroll på dette, og passer på å avbryte foreldingsfristen gjennom nødvendige tiltak. Innkrevjingstiltak I dei utvalde sakene finn vi døme på utleggsforretning og melding om opphør av teneste. Avskrivne kundefordringar I 2010 måtte kommunen avskrive restbeløpet i ei betalingsavtale, fordi kommunen hadde gløymt å avbryte foreldingsfristen. Det handla om eit uvesentleg beløp. Elles er dei øvrige krava som er avskrivne heimla i økonomireglementets retningslinjer, og anten basert på at det etter gitte kriterier er overveiende sannsynlig at inkasso vil gi negativt resultat og utleggsforretning med intet til utlegg. Kommunerevisjonen i Nordfjord 11

12 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Pr hadde kommunen eit uteståande krav på kr ,94 for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO). Av desse var kr ,94 (92,44%) eldre enn 6 månader. Det er valt ut 4 innkrevjingssaker for nærmare vurdering. Dette utgjer 23,68% av sum uteståande krav og 21,05% av tal debitorar. Inkassators forhold til skuldnaren - Inkassoloven, kap. 4 I vårt utval av inkassosaker har vi ikkje funne døme på at kommunen har overskride dei lovpålagde krava om varsel til debitor m.o.t. type, rekkefølgje, innhald eller minimumskrav til betalingsfristar. Tvangsgrunnlag - Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 4 og 7 I tre av dei fire inkassosakene som vi har sett på, har ikkje kommunen skaffa seg tvangsgrunnlag. Grunnen til dette kan t.d. vere at kommunen ikkje har sett dette som naudsynt i ei så tidleg fase. Forelding av pengekrav I vårt utval har vi ikkje funne døme på at saker er forelda. Kommunen ser ut til å ha kontroll på dette, og passer på å avbryte foreldingsfristen gjennom nødvendige tiltak. Innkrevjingstiltak I dei utvalde sakene finn vi eit døme på fordringsmelding i dødsbu. I dei andre sakene er det berre utanrettsleg innkrevjing som er gjort. Avskrivne kundefordringar Det er ikkje rekneskapsførte tap på krav for den perioden vi har undersøkt Eigedomsavdelinga Pr hadde kommunen eit uteståande krav på kr ,00 for eigedomsavdelinga. Av desse var kr ,00 (58,09%) eldre enn 6 månader. Det er valt ut 6 innkrevjingssaker for nærmare vurdering. Dette utgjer 64,00% av sum uteståande krav og 42,86% av tal debitorar. Kommunerevisjonen i Nordfjord 12

13 Inkassators forhold til skuldnaren - Inkassoloven, kap. 4 I vårt utval av inkassosaker har vi ikkje funne døme på at kommunen har overskride dei lovpålagde krava om varsel til debitor m.o.t. type, rekkefølgje, innhald eller minimumskrav til betalingsfristar. Tvangsgrunnlag - Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 4 og 7 Kommunen har skaffa seg tvangsgrunnlag i tre av dei seks sakene som vi har sett på. I ei av sakene har debitor innvending mot kravet. Etter det vi kan sjå har det ikkje vore aktivitet i denne saka dei siste 9 månadane. Dette kravet burde etter vår meining ha vore prøvd i forliksrådet. Forelding av pengekrav I vårt utval har vi ikkje funne døme på at saker er forelda. Kommunen ser ut til å ha kontroll på dette, og passer på å avbryte foreldingsfristen gjennom nødvendige tiltak. Innkrevjingstiltak I dei utvalde sakene finn vi døme på betalingsavtale og utleggsforretning. Avskrivne kundefordringar Husleigegjeld som er rekneskapsført som tap er stort sett avskrive etter same kriterium som for foreldrebetaling til barnehage og SFO. Det er også eit døme på ettergiving av gjeld i samband med frivillig gjeldsordning, noko som er heimla i gjeldsordningslova Kommunale gebyr og avgifter Pr hadde kommunen eit uteståande krav på kr ,44 som gjaldt kommunale gebyr og avgifter. Av desse var kr ,44 (43,03%) eldre enn 6 månader. Det er valt ut 8 innkrevjingssaker for nærmare vurdering. Dette utgjer 24% av sum uteståande krav og 4,7% av tal debitorar. Kommunerevisjonen i Nordfjord 13

14 Inkassators forhold til skuldnaren - Inkassoloven, kap. 4 I vårt utval av inkassosaker har vi ikkje funne døme på at kommunen har overskride dei lovpålagde krava om varsel til debitor m.o.t. type, rekkefølgje, innhald eller minimumskrav til betalingsfristar. Tvangsgrunnlag - Heimel i særlovsparagrafar (jf. fotnote side 9) - Pantelova 6-1 For kommunale gebyr og avgifter (VAR-området) er tvangsgrunnlaget sikra ved panterett heimla direkte i loven (legalpant) Kommunen kan sette i gang tvangstiltak etter at betalingsfristen for utsendt betalingsoppfordring er overskriden. Av dei sakene vi har sett på, er det inngått ei betalingsavtale. I ei anna sak er det begjært tvangssal av eigedom av annan kreditor. Ei sak er sett på vent på grunn av at eigedomen kommunen har pant i er overdregen til annan juridisk person. I det utvalet vi har gjort har vi også registrert ei omtvista avtale mellom kommunen og debitor. Det er dialog i saka. Forelding av pengekrav I vårt utval har vi ikkje funne døme på at saker er forelda. Kommunen ser ut til å ha kontroll på dette, og passer på å avbryte foreldingsfristen gjennom nødvendige tiltak. Innkrevjingstiltak I dei utvalde sakene finn vi eit døme på betalingsavtale. Det er ikkje døme på rettsleg innkrevjing i dei sakene vi har sett på. Avskrivne kundefordringar Det er ikkje rekneskapsførte tap på krav for den perioden vi har undersøkt Avsluttande kommentarar Kommunens bruk av tvangsmiddel Ut frå vårt beskjedne stikkprøveutval skal vi vere varsame med å generalisere, men det kan sjå ut til at kommunen fører ein forsiktig praksis når det gjeld bruk av enkelte tvangsmiddel som til dømes opphør av teneste og utkasting frå utleigebustad. Det ligg ikkje nødvendigvis nokon kritikk i dette, då gjeldsproblematikken i slike tilfelle ofte dreier seg meir om svikt i betalingsevne enn betalingsvilje. Reglane som gjeld for opphør av leigeforhold til bustad er regulert i leigeavtale, husleigelova og tvangsfullbyrdingslova. Saker som gjeld misleghald av husleige er dessutan ofte kopla opp mot NAVs sosialteneste, og inkassoarbeidet må derfor skje i nær dialog med NAV og eigedomsavdelinga. Ut frå vår gjennomgang har vi grunn til å tru at dette er tilfelle. Misleghald av foreldrebetaling opptrer ofte saman med misleghald av husleige, og det som er sagt ovanfor gjeld også for denne inkassotypen Delkonklusjon Kommunens inkassoarbeid vert praktisert i tråd med regelverk og reglement. 5. KONKLUSJON OG ANBEFALINGAR Konklusjon Vår gjennomgang tyder på at Vågsøy kommune driv sitt innkrevjingsarbeid på ein effektiv måte. Dette vil vi grunngje ut frå følgjande forhold: 1. Det skjer ei sentralisert og kontinuerleg oppfølging av inkassosaker i økonomiavdelinga. 2. Kommunen har økonomireglement og interne rutinar som dokumenterer inkassoprosessen i tråd med gjeldande regelverk. 3. Inkassoprosessen blir styrt og dokumentert gjennom eit databasert saksbehandlingsverktøy. 4. Etter vår meining fungerer rutinane etter intensjonen. 5. Dei tiltaka som er sett i verk i inkassoprosessen ser ut til å vere formålstenlege. Anbefalingar Kommunerevisjonen i Nordfjord 14

15 Utan at det har nokon konsekvens for konklusjonane våre, vil vi anbefale kommunen å ta inn følgjande moment i sin rutinedokumentasjon: Kriterium for kva tid i prosessen kommunen bør vurdere å skaffe seg tvangsgrunnlag. Kriterium for når tvangstiltak kan vurderast sett i verk for dei forskjellige tenesteområde. I vår undersøking har vi sett døme på: saker som det ikkje har vore aktivitet på over lenger tid etter at debitor har hatt innvendingar mot kravet. Slike krav bør vurderast prøvd i forliksrådet. Dersom manglande aktivitet kjem av at det ikkje er semje om grunnlaget for kravet, bør det sendast kreditnota og utstedast ny faktura når grunnlaget for kravet er klarlagt. Kommunerevisjonen i Nordfjord 15

16 6. KJELDER Lover med tilhøyrande forskrifter Lov om inkassovirksomhet (inkassoloven) Lov om renter ved forsinket betaling Lov om gjeldsforhandling og konkurs Lov om rettsgebyr Lov om foreldelse av fordringar Lov om pant Lov om tvangsfullbyrdelse Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (Gjeldsordningsloven) Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brannog eksplosjonsvernloven) Lov om barnehager Lov om skolefritidsordning Lov om helsetjenester Lov om sosialtjenester Reglement og praksis på området Økonomi- og finansreglement i Vågsøy kommune Rutine ved innkreving Rutinar for husleierestanser for kommunale leiligheter Personar i Vågsøy kommune som vi har hatt kontakt med i undersøkinga Økonomisjef Norvall Bakke Økonomikonsulent Prudencia Orani Hoddevik Rekneskapsdokument Kommunen sin årsrekneskap for 2010 Litteratur og artiklar Kommunale krav og innkreving (2. utgave), Egil Bjørgum Innfordringsstrategi - sakstilpasset innfordring, Helge Akerhaugen, Kommunal Økonomi nr Kommunerevisjonen i Nordfjord 16

17 7. HØYRING Kommunerevisjonen i Nordfjord 17

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Webhotell, e-post og webløysing vilkår

Webhotell, e-post og webløysing vilkår Webhotell, e-post og webløysing vilkår WEBHOTELL, E-POST OG WEBLØYSING VILKÅR...1 KVA OMFATTAR TENESTA?...1 AVGRENSINGAR...2 LEVERANDØREN SINE PLIKTER...2 TEIEPLIKT OG SIKRING AV DATA...3 AVGRENSING AV

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG

KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG.. Avtaleperiode 3 år Innhold 1. GENERELT...3 1.1 Aktørar...3 1.2 Omfang...3 1.3 Kontaktpersonar...3 1.4 Endring av avtalen...3 2. KONTRAKTSVILKÅR...3

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i NOREGS HØGSTERETT Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd: Oslo Vei AS, konkursbuet

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13:00 15.05 Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 01/17-09/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12 Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i Bokn 18.12.12, sak xx/12 1 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 30.11.2012 INNHOLDSLISTE Innhald 1. INNLEIING... 3 2.

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012 Øygarden kommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksbehandling kva er no det?

Saksbehandling kva er no det? Saksbehandling kva er no det? Rådgjevar Ole Knut Løstegaard Eforvaltningskonferansen 2012, Oslo, 16/2-2012 Innleiing «Saksbehandling»: ubestemt omgrep Brukt ei rekkje stader i lov- og forskriftsverket

Detaljer

Fast eigedoms rettsforhold

Fast eigedoms rettsforhold Fast eigedoms rettsforhold Våren 2010 Kåre Lilleholt Emnet Rettsreglar som gjeld fast eigedom eigedomsrett og avgrensa rettar til fast eigedom inndeling av fast eigedom erverv av rett til fast eigedom

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken av kommunestyret i sak 69/16 den 14.12.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Vass- og avløpsavgifter

Vass- og avløpsavgifter TIME KOMMUNE Vass- og avløpsavgifter Forskrift av 1. mars 2009 - Time kommune www.time.kommune.no TIME KOMMUNE Innhaldsoversikt Vedtak Vedtatt av Time kommunestyre den 28.04.2009 med heimel i lov av 31.

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Ot.prp. nr. 52, Innst.O. nr. 122 og Besl.O. nr. 105 (2004-2005). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 9. og 14. juni 2005. Fremmet

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

1. Partar i leigeavtalen

1. Partar i leigeavtalen 1. Partar i leigeavtalen 1.1. Utleigar Namn: Valle kommune Kontaktperson: Torleif Homme Adresse: Postboks 4, 4747 Valle Mobil: 90 10 19 55 Telefon: 37937500 1.2. Leigetakar Namn:. Adresse:. Postnr/stad:

Detaljer

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2015/9798 622 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Samnanger kommune Adressa til verksemda: Tyssevegen

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Ny lokal forskrift for VA-gebyr vart vedteken i Luster kommunestyre den 23.10.2008 sak 81/08. Forskrifta medfører, som det framkom av saksutgreiinga

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3 2001 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING 1 1.0 Heimel 1 1.1 Bakgrunn.. 1 1.2 Formål... 1 1.3

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Time Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedteke av kommunestyret 6. november 2012 INNHALD INNHALD... 2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON TIME KOMMUNE...

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Kontrollutvalet. Målet i dag

Kontrollutvalet. Målet i dag Kontrollutvalet 2015 2019 Oppstartmøte Målet i dag Gi dykk som er folkevalde i kontrollutvalet ein god start på 4-årsperioden.. Bli kjende med kvarandre Gi ein introduksjon om kontrollutvalet sin funksjon

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2.

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Flaggreglement. for. Fjell kommune

Flaggreglement. for. Fjell kommune Flaggreglement for Fjell kommune 1 INNHALD 1 Innleiing... 3 2 Flaggreglar... 3 2.1 Lover og forskrifter om bruk av det norske flagget... 3 2.2 Tidspunkt for heising og firing av det norske flagget... 3

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Driftsavtale mellom og Ålesund kommune 1. Avtalepartar 1.1. Avtalepartar er og Ålesund kommune. 1.2. Avtalen og eventuelle endringar til denne skal vedtakast av Ålesund bystyre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 15. og 17. september 2015 tilsyn med Nav Austrheim kommune.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 15. og 17. september 2015 tilsyn med Nav Austrheim kommune. Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 22 44 Vår dato 23.9.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/10742 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Austrheim kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 19. januar 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 15.05 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1 Denne avtalen

Detaljer